Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


313

VYHLÁŠKA

ze dne 7. července 2020,

kterou se mění vyhláška č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 3 odst. 14, § 3a odst. 11, § 3b odst. 7, § 5 odst. 8, § 6 odst. 8, § 7 odst. 6, § 7a odst. 5, § 15 odst. 6, § 16 odst. 12, § 17 odst. 16, § 19 odst. 17 a § 19a odst. 6 zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 178/2006 Sb., zákona č. 96/2009 Sb., zákona č. 223/2009  Sb., zákona č. 300/2009 Sb., zákona č. 331/2010 Sb., zákona č. 54/2012 Sb. a zákona č. 295/2017 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu, ve znění vyhlášky č. 409/2013 Sb., vyhlášky č. 368/2015 Sb., vyhlášky č. 334/2017 Sb. a vyhlášky č. 299/2018 Sb., se mění takto:

1. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatné řádky doplňují věty „Prováděcí směrnice Komise (EU) 2019/990 ze dne 17. června 2019, kterou se mění seznam rodů a druhů uvedený v čl. 2 odst. 1 písm. b) směrnice Rady 2002/55/ES, v přílo-ze II směrnice Rady 2008/72/ES a v příloze směrnice Komise 93/61/EHS. Prováděcí směrnice Komise (EU) 2020/177 ze dne 11. února 2020, kterou se mění směrnice Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 68/193/EHS, 2002/55/ES, 2002/56/ES a 2002/57/ES, směrnice Komise 93/49/EHS a 93/61/EHS a prováděcí směrnice 2014/21/EU a 2014/98/EU, pokud jde o škodlivé organismy rostlin na osivu a dalším rozmnožovacím materiálu rostlin. Prováděcí směrnice Komise (EU) 2020/432 ze dne 23. března 2020, kterou se mění směrnice Rady 2002/55/ES, pokud jde o definici zeleniny a seznam rodů a druhů v čl. 2 odst. 1 písm. b). Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/2072 ze dne 28. listopadu 2019, kterým se stanoví jednotné podmínky pro provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031, pokud jde o ochranná opatření proti škodlivým organismům rostlin, a kterým se zrušuje nařízení Komise (ES) č.  690/2008 a mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/2019.“.

2. V § 2 odstavec 2 zní:

„(2) Obsahuje-li rozmnožovací materiál uváděný do oběhu podle § 3 odst. 2 zákona příměs geneticky modifikovaného organismu povoleného k pěstování v Evropské unii, musí být takové osivo označeno jako „GMO“. Pro výsledek kontrolní zkoušky je přípustná statistická tolerance maximálně 0,1 %.“.

3. V § 8 odst. 3 se za větu první vkládají věty „Porost musí být prakticky prostý veškerých škodlivých organismů, které snižují užitnou hodnotu a kvalitu osiva. Porost musí rovněž splňovat požadavky týkající se karanténních škodlivých organismů (dále jen „KŠO“) pro Evropskou unii, regulovaných nekaranténních škodlivých organismů Evropské unie (dále jen „RNŠO“) a případně KŠO pro chráněné zóny stanovené v prováděcích aktech Evropské unie přijatých podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031, v platném znění5), jakož i opatření přijatá podle čl. 30 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031, v platném znění.“.
Poznámka pod čarou č. 5 zní:


5) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 ze dne 26. října 2016 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 228/2013, (EU) č.  652/2014 a (EU) č. 1143/2014 a o zrušení směrnic Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES, v platném znění.“.

4. V § 9 odst. 2 se za větu první doplňují věty „Osivo musí být prosté veškerých škodlivých organismů, které snižují užitnou hodnotu a kvalitu osiva. Osivo musí rovněž splňovat požadavky týkající se KŠO pro Evropskou unii, RNŠO a případně KŠO pro chráněné zóny stanovené v prováděcích aktech přijatých podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031, v platném znění5), jakož i opatření přijatá podle čl. 30 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031, v platném znění.“.

5. V § 15 odstavce 3 a 4 znějí:

„(3) Dodavatel směsi vede evidenci o

a)   míchání směsi formou míchacího protokolu, jehož vzor je uveden v příloze č. 9 k této vyhlášce, a zasílá ji pomocí dálkového přenosu Ústavu ke kontrole ihned po míchání a
b)   uvádění směsi do oběhu, obdobně, jako je vedena evidence podle § 9 odst. 4, kterou předkládá Ústavu ke kontrole na vyžádání.

(4) Ústav v místě míchání směsí osiv provádí kontrolu vedení evidence vyrobených a do oběhu uvedených směsí a míchacích protokolů podle odstavce 3 a odebírá vzorek pro následnou kontrolu z těch partií směsí, které jsou v době kontroly na skladě. Četnost těchto kontrol a vzorkování se řídí objemem výroby v dané provozovně. Ústav provádí následnou kontrolu těchto vzorků, která činí minimálně 5 % z počtu partií vyrobených v kalendářním roce. Přesný rozsah kontroly Ústav stanoví podle výsledků předchozího roku. S výsledky kontroly jsou dodavatelé písemně seznámeni.“.

6. V § 15 se doplňuje odstavec 7, který zní:

„(7) Pokud směs obsahuje druh, u kterého jsou stanoveny požadavky na RNŠO, musí být na úřední návěsce připojen rostlinolékařský pas.“.

7. Pod nadpisem § 16 se za text „§ 12b odst. 6“ vkládají slova „ , § 5 odst. 8 písm. d) a h) a § 7 odst. 6 písm. a)“.

8. V § 16 odst. 2 se za slovo „Požadavky“ vkládají slova „na vlastnosti množitelského porostu a požadavky“.

9. V § 19 odst. 1 se za větu první vkládá věta „Sazenice zeleniny musí splňovat požadavky týkající se KŠO pro Evropskou unii, RNŠO a případně KŠO pro chráněné zóny stanovené v prováděcích aktech přijatých podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031, v platném znění5), jakož i opatření přijatá podle čl. 30 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031, v platném znění.“.

10. V § 19 odst. 4 se písmeno j) zrušuje.
Dosavadní písmena k) a l) se označují jako písmena j) a k).

11. V § 19 odstavec 5 včetně poznámky pod čarou č. 6 zní:

„(5) Rozmnožovací materiál sazenic zeleniny musí být podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031, v platném znění5), opatřen rostlinolékařským pasem, který splňuje požadavky stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie6), s výjimkou sazenic zeleniny dodávaných přímo konečnému spotřebiteli. V případě prodeje prostřednictvím smluv uzavřených na dálku a prodeje do chráněných zón musí být rostlinolékařský pas připojen vždy.


6) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2313 ze dne 13. prosince 2017, kterým se stanoví formální náležitosti rostlinolékařského pasu pro přemísťování na území Unie a rostlinolékařského pasu pro dovoz do chráněné zóny a přemísťování v rámci této zóny.“.

12. V § 19 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Rostlinolékařský pas může nahrazovat údaje uvedené v odstavci 4 písm. b), d) a k). Prvky rostlinolékařského pasu musí být orámovány nebo jinak zřetelně odděleny od ostatních textových nebo obrazových prvků, aby byly snadno viditelné a jasně odlišitelné.“.

13. V § 20 odst. 1 písm. c) se slova „zákona o rostlinolékařské péči2)“ nahrazují slovy „přímo použitelného předpisu Evropské unie5)“.
Poznámka pod čarou č. 2 se zrušuje.

14. V § 22 odst. 1 písm. a) se číslo „9“ nahrazuje číslem „10“.

15. V § 24 odst. 1 písm. b) se slova „podle přílohy č. 20 k této vyhlášce“ nahrazují slovy „ , jejichž vzor je uveden na internetových stránkách Ústavu“.

16. V § 24 odst. 2 se slova „a vzory návěsek jsou uvedeny“ nahrazují slovy „je uvedeno“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Vzory návěsek jsou uvedeny na internetových stránkách Ústavu.“.

17. V § 24 odst. 6 se na konci textu písmene a) doplňují slova „nebo z umělé hmoty“.

18. V § 25 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Název a adresa dodavatele je údaj pro úřední návěsku nepovinný, a pokud je uveden, musí se nacházet v neúřední části návěsky.“.

19. V § 25 odstavec 4 zní:

„(4) Návěsky pro mezinárodní obchod podle § 24 odst. 1 písm. b) obsahují údaje:

a)   označení Mezinárodní asociace pro zkoušení semen nebo Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj,
b)   označení Ústavu a České republiky,
c)   název druhu,
d)   název odrůdy,
e)   kategorie osiva,
f)   číslo partie,
g)   datum vzorkování,
h)   hmotnost v jednom balení,
i)   země výroby,
j)   číslo návěsky.“.

20. V § 25 odst. 5 a § 26 odst. 6 se slova „v příloze č. 20 k této vyhlášce“ nahrazují slovy „na internetových stránkách Ústavu“.

21. V § 25 se doplňuje odstavec 7, který zní:

„(7) U druhů, u kterých je v prováděcích aktech přijatých podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031, v platném znění5), stanovena povinnost opatřit rozmnožovací materiál rostlinolékařským pasem, musí být s úřední návěskou nebo návěskou dodavatele spojen rostlinolékařský pas, který splňuje požadavky stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie6).“.

22. V § 27 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) V případě malého balení u druhů, u kterých je v prováděcích aktech přijatých podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031, v platném znění5), stanovena povinnost opatřit rozmnožovací materiál rostlinolékařským pasem, musí být připojen rostlinolékařský pas, který splňuje požadavky stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie6), pokud se nejedná o přímou dodávku konečnému spotřebiteli. V případě prodeje prostřednictvím smluv uzavřených na dálku a prodeje do chráněných zón musí být rostlinolékařský pas připojen vždy. Prvky rostlinolékařského pasu musí být orámovány nebo jinak zřetelně odděleny od ostatních textových nebo obrazových prvků, aby byly snadno viditelné a jasně odlišitelné.“.

23. V příloze č. 1 části III se v poznámce 3 slova „a čiroků“ nahrazují slovy „ , čiroků a prosa“.

24. V příloze č. 1 části V oddíl 2 včetně nadpisu a vysvětlivek zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

25. V příloze č. 2 části III oddílu 2 pododdílu 2 tabulka 3.2 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

26. V příloze č. 2 části VI oddílu 4 se v bodě 2 slovo „pro“ zrušuje a v bodě 9 se slova „využití pro zemědělskou výrobu“ nahrazují slovy „použití jako pícnina“.

27. V příloze č. 2 části VII oddílu 1 tabulka 7.1 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

28. V příloze č. 2 části VII oddílu 2 pododdílech 3 a 4 se v bodě 5 slovo „pro“ zrušuje.

29. V příloze č. 3 části I tabulce 1 a části II oddílu 1 tabulce 2.1 se za slovo „Vičenec“ doplňuje slovo „ligrus“.

30. V příloze č. 3 části III oddílu 2 pododdílu 3 tabulka 3.2b zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

31. V příloze č. 3 části III oddílu 3 pododdílu 2 tabulka 3.3b zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

32. V příloze č. 3 části III oddílu 3 se za pododdíl 4 doplňuje pododdíl 5, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

33. V příloze č. 3 části V oddílu 1 tabulka 5.1 zní:

34. V příloze č. 3 části V oddílu 1 se pod tabulkou 5.1 ve vysvětlivkách slova „zkouška se zkouška“ zrušují a na konci vysvětlivek se doplňuje vysvětlivka, která zní:
„   Zkouška je povinná pouze v případě, kdy to vyžaduje zvolená varianta opatření k zamezení výskytu daného RNŠO v porostu, uvedená v tabulce 3.3d v této příloze“.

35. V příloze č. 3 části V oddílu 3 pododdílu 1 tabulka 5.3 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

36. V příloze č. 3 části V oddílu 3 pododdílu 1 se pod tabulku 5.3 za vysvětlivku 38 doplňuje vysvětlivka 39, která zní:
„39 - Zkouška zdravotního stavu je povinná pouze v případě, kdy to vyžaduje zvolená varianta opatření k zamezení výskytu daného RNŠO v porostu, uvedená v tabulce 3.3d v této příloze.“.

37. V příloze č. 3 části VI oddílech 1 a 2 se za bod 14 doplňuje bod 15, který zní:
„15. u druhů, u kterých je v prováděcích aktech při jatých podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031, v platném znění5), stanovena povinnost opatřit rozmnožovací materiál rostlinolékařským pasem, musí být s návěskou spojen rostlinolékařský pas“.

38. V příloze č. 3 části VI oddílu 3 se za bod 13 doplňuje bod 14, který zní:*„14. *u druhů, u kterých je v prováděcích aktech přijatých podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031, v platném znění5), stanovena povinnost opatřit rozmnožovací materiál rostlinolékařským pasem, musí být s návěskou spojen rostlinolékařský pas“.

39. V příloze č. 3 části VI oddílu 4 se v bodě 2 slovo „pro“ zrušuje, v bodě 9 se slova „využití pro zemědělskou výrobu“ nahrazují slovy „použití jako pícnina“ a za bod 11 se doplňuje bod 12, který zní:
„12. *u druhů, u kterých je v prováděcích aktech přijatých podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031, v platném znění5), stanovena povinnost opatřit rozmnožovací materiál rostlinolékařským pasem, musí být s návěskou spojen rostlinolékařský pas“.

40. V příloze č. 3 části VII oddílu 1 tabulka 7.1 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

41. V příloze č. 3 části VII oddílu 2 pododdílech 3 a 4 se v bodě 5 slovo „pro“ zrušuje.

42. V příloze č. 4 části VI oddílu 3 se v bodě 2 slovo „pro“ zrušuje a v bodě 9 se slova „využití pro zemědělskou výrobu“ nahrazují slovy „použití jako pícnina“.

43. V příloze č. 4 části VII oddílu 1 tabulka 7.1 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

44. V příloze č. 4 části VII oddílu 2 pododdílech 2 a 3 se v bodě 5 slovo „pro“ zrušuje.

45. V příloze č. 5 části I tabulce 1 a části II oddílu 1 tabulce 2.1 se za slovo „Mák“ doplňuje slovo „setý“.

46. V příloze č. 5 části III oddílu 1 tabulka 3.1 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

47. V příloze č. 5 části III oddíl 4 včetně nadpisu zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

48. V příloze č. 5 části V oddílu 1 tabulka 5.1 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

49. V příloze č. 5 části V oddílu 2 pododdílu 1 se v tabulce 5.2a slovo „Sklerocia25“ nahrazuje slovy „sklerocia nebo jejich zlomky“, slovo „sója17,21“ se nahrazuje slovem „sója21“ a vysvětlivky pod tabulkou č. 17 a 25 se zrušují.

50. V příloze č. 5 části V oddíl 3 včetně nadpisu zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

51. V příloze č. 5 části VI se na konci oddílů 1 a 2 doplňuje bod 15, který zní:
„15. u druhů, u kterých je v prováděcích aktech přijatých podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031, v platném znění5), stanovena povinnost opatřit rozmnožovací materiál rostlinolékařským pasem, musí být s návěskou spojen rostlinolékařský pas“.

52. V příloze č. 5 části VI se na konci oddílu 3 doplňuje bod 13, který zní:
„13. u druhů, u kterých je v prováděcích aktech přijatých podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031, v platném znění5), stanovena povinnost opatřit rozmnožovací materiál rostlinolékařským pasem, musí být s návěskou spojen rostlinolékařský pas“.

53. V příloze č. 7 části II oddílu 1 vysvětlivka č. 1 pod tabulkou 2 zní:
„1 – Generace PBTC je určena pro materiál předcházející generaci PB, jehož rostliny a hlízy byly vypěstovány v chráněném zařízení a v pěstebním substrátu, který je prostý škodlivých organismů. Mateřské rostliny musí být prosté Pectobacterium spp., Dickeya spp., Candidatus Liberibacter solanacearum, Candidatus Phytoplasma solani, Potato spindle tuber viroid, viru svinutky bramboru a virů A, M, S, X a Y, ověřeno úředním testováním, nebo testováním pod úředním dohledem.“.

54. V příloze č. 7 části III oddíl 4 včetně nadpisu a vysvětlivek zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

55. V příloze č. 7 část V včetně nadpisu a vysvětlivek zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

56. V příloze č. 7 části VI se v oddílu 1 v nadpisu za slova „šlechtitelský rozmnožovací materiál“ vkládají slova „s připojeným rostlinolékařským pasem“ a bod 16 se včetně vysvětlivky č. 4 zrušuje.

57. V příloze č. 7 části VI se v oddílu 2 v nadpisu za slova „certifikovaný rozmnožovací materiál“ vkládají slova „s připojeným rostlinolékařským pasem“ a bod 15 se včetně vysvětlivky č. 4 zrušuje.

58. V příloze č. 7 části VII se v oddílu 2 v bodě 12 slovo „předpisu4)“ nahrazuje slovem „předpisu6)“ a vysvětlivka č. 4 se zrušuje.

59. V příloze č. 8 části I a II včetně nadpisu a vysvětlivek znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

60. V příloze č. 8 části III oddílu 2 pododdílu 1 se v tabulce 3.2.1 v prvním sloupci ve druhém řádku za slovo „zelí“ doplňují slova „ , portugalské zelí“ a ve čtvrtém řádku se slovo „ , eskariol“ zrušuje.

61. V příloze č. 8 části III oddílu 3 bod 2) zní:
„2) *Porost musí být prakticky prostý veškerých škodlivých organismů, které snižují užitnou hodnotu a kvalitu osiva.“.

62. V příloze č. 8 části V oddílu 1 se pod tabulkou 5.1 ve vysvětlivce č. 8 za slova „a salátu“ doplňují slova „a dále u druhů, u kterých je laboratorní ověření výskytu RNŠO v osivu vyžadováno zvolenou variantou opatření k zamezení výskytu těchto RNŠO uvedených v tabulce 5.3.2 v této příloze“.

63. V příloze č. 8 části V oddílu 2 pododdílu 1 se v tabulce 5.2 v prvním sloupci slova „čekanka průmyslová“ nahrazují slovy „čekanka kořenová“, slova „kadeřavá, eskariol“ se zrušují, za slovy „zelí hlávkové“ se doplňují slova „ , portugalské zelí“, slova „mrkev včetně krmné“ se nahrazují slovy „mrkev a mrkev krmná“, za slovy „řepa salátová“ se slovo „kromě“ nahrazuje slovem „včetně“, za slova „tykev obecná“ se doplňují slova „včetně cukety a patizonu“ a řádek nadepsaný slovy „Řepa salátová „Cheltenham beet““ se zrušuje.

64. V příloze č. 8 části V oddíl 3 včetně nadpisu zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

65. V příloze č. 8 části VI se na konci oddílu 1 doplňuje bod 15, který zní:
„15. u druhů, u kterých je v prováděcích aktech přijatých podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031, v platném znění5), stanovena povinnost opatřit rozmnožovací materiál rostlinolékařským pasem, musí být s návěskou spojen rostlinolékařský pas“.

66. V příloze č. 8 části VI se na konci oddílu 2 doplňuje bod 16, který zní:
„16. u druhů, u kterých je v prováděcích aktech přijatých podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031, v platném znění5), stanovena povinnost opatřit rozmnožovací materiál rostlinolékařským pasem, musí být s návěskou spojen rostlinolékařský pas“.

67. V příloze č. 8 části VI se na konci oddílu 3 doplňuje bod 12, který zní:
„12. u druhů, u kterých je v prováděcích aktech přijatých podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031, v platném znění5), stanovena povinnost opatřit rozmnožovací materiál rostlinolékařským pasem, musí být s návěskou spojen rostlinolékařský pas“.

68. V příloze č. 11 bodě 2 písmenu b) se v tabulce 2 v prvním řádku slova „využití pro zemědělskou výrobu“ nahrazují slovy „použití jako pícnina“ a ve druhém řádku se slova „k využití pro zemědělskou výrobu“ nahrazují slovy „ , které nejsou určeny k použití jako pícnina“.

69. V příloze č. 11 se v bodě 4 písmenu b) tabulce 4 v prvním řádku slova „pro zemědělskou výrobu“ nahrazují slovy „k použití jako pícnina“ a ve druhém řádku se slova „pro využití mimo zemědělskou výrobu“ nahrazují slovy „ , které nejsou určeny k použití jako pícnina“.

70. V příloze č. 14 část 1 včetně nadpisu zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

71. V příloze č. 14 části 5.2 části a) tabulce 5.2.1 se v prvním sloupci slova „Evropské unie3)“ nahrazují slovy „Evropské unie5)“.
Vysvětlivka č. 3 se zrušuje.

72. V příloze č. 14 část 6 včetně nadpisu zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

73. V příloze č. 16 bodě 6 se ve větě první za slova „vyhotoví zápis“ vkládají slova „o kontrole“ a ve větě druhé se za slova „nebo dodavatele“ vkládá čárka.

74. V příloze č. 17 části I body 1 až 3 znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

75. V příloze č. 17 části I bodě 5 se ve větě první slova „v rámci školení přehlížitelů“ zrušují, ve větě druhé se slovo „přehližitelé“ nahrazují slovem „přehlížitelé“ a ve větě třetí se slovo „přehližitel“ nahrazuje slovem „přehlížitel“.

76. V příloze č. 17 části II bod 3 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

77. V příloze č. 17 části III a IV znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

78. V příloze č. 18 části I bodě 3 písmena a) a b) znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

79. V příloze č. 18 části I bodě 3 písm. c) se slovo „odběr“ nahrazuje slovem „odběru“.

80. V příloze č. 18 části II až IV včetně nadpisů znějí:

81. Příloha č. 19 včetně nadpisu zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

82. V příloze č. 20 se v nadpisu slova „a vzory návěsek“, slova „1. Barevné odlišení návěsek podle kategorií a generací“ a body 3 až 5 včetně vysvětlivek a poznámek zrušují.

83. Pod nadpis přílohy č. 21 se vkládají nové body 1 a 2, které včetně nadpisů znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Dosavadní body 1 až 3 se označují jako body 3 až 5.

84. V příloze č. 21 se bod 5 zrušuje.

85. V příloze č. 22 části III oddíl 4 včetně nadpisu zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

86. V příloze č. 22 část VI včetně nadpisu zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Osivo zelenin označené podle vyhlášky č. 129/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, pokud jde o názvy druhů zelenin, lze uvádět do oběhu nejdéle rok od nabytí účinnosti této vyhlášky.

2. Ustanovení ukládající povinnost opatřit osivo a sazenice zeleniny, které byly dovezeny na území Evropské unie, přemístěny v rámci území Evropské unie nebo vyprodukovány před 14. prosincem 2019, rostlinolékařským pasem v souvislosti s požadavky týkajícími se výskytu RNŠO stanovenými podle této vyhlášky, se použijí v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) 2019/2072 od 14. prosince 2020.

Čl. III
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. července 2020.

Ministr:
Ing. Toman, CSc., v. r.

E-shop

Vztah českého a unijního soutěžního práva EPI101

Vztah českého a unijního soutěžního práva EPI101

Michal Petr -

Tato publikace se zaměřuje na soutěžní právo v nejužším slova smyslu, tedy na problematiku zakázaných dohod a zneužívání dominantního postavení, přičemž si klade tři základní otázky. Zaprvé, nakolik je české soutěžní právo skutečně harmonizováno s právem unijním, nejen pokud jde o ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Zákon o znalcích. Komentář

Zákon o znalcích. Komentář

Luboš Dörfl, Alexandr Krysl, Markéta Lehká, Radek Visinger - C. H. Beck

Komentář k zákonu o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech je zpracován týmem autorů, jejichž odbornost zaručuje komplexní právně-teoretický i praktický přístup ke zpracování klíčových témat zákona, jenž mění pravidla pro přístup ke znalecké činnosti, jejího výkonu i ...

Cena: 1 190 KčKOUPIT

Riziko účetních chyb a podvodů ve světle kreativního účetnictví

Riziko účetních chyb a podvodů ve světle kreativního účetnictví

Zita Drábková - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Kniha je určena všem zájemcům o problematiku účetnictví, jeho možností a rizik, jeho vypovídací schopnosti a nalezení kvalitních nástrojů nejen pro řízení rizik, ale také pro dosahování podnikatelských cílů. ...

Cena: 335 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.