Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


306

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 22. června 2020

o předávání údajů nezbytných k plnění informační povinnosti o regulovaných povoláních

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění zákona č. 96/2004 Sb., zákona č. 588/2004 Sb., zákona č. 21/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 52/2012  Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 126/2016 Sb., zákona č. 222/2017 Sb. a zákona č. 176/2019 Sb., (dále jen „zákon“):

§ 1
Předmět úpravy

(1) Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje pravidla pro provádění posouzení přiměřenosti před zavedením nových nebo změnou stávajících právních předpisů omezujících přístup k regulovaným činnostem nebo jejich výkon a pro předávání získaných údajů Evropské komisi.

(2) Toto nařízení se vztahuje na návrhy právních předpisů, které omezují přístup k regulovaným činnostem nebo jejich výkon, případně jeden ze způsobů jejich výkonu, včetně používání chráněných profesních označení a odborných činností povolených pod takovým označením nebo které takové právní předpisy mění.

(3) Toto nařízení se nevztahuje na návrhy právních předpisů, které zapracovávají konkrétní požadavky týkající se určitého povolání obsažené v samostatném aktu Evropské unie, který členským státům neumožňuje rozhodovat o přesném způsobu, jímž mají být tyto požadavky provedeny. Nařízení se vztahuje pouze na požadavky, které jsou navrhovány nad rámec požadavků obsažených v samostatném aktu Evropské unie.

§ 2
Vymezení pojmů

Pro účely tohoto nařízení se rozumí

a)   chráněným profesním označením forma regulace, kdy je používání označení v rámci odborné činnosti nebo souboru odborných činností vyhrazeno přímo nebo nepřímo držitelům určité odborné kvalifikace a kdy nesprávné použití tohoto označení podléhá sankci,
b)   vyhrazenými činnostmi forma regulace, kdy je přístup k odborné činnosti nebo souboru odborných činností na základě právních předpisů přímo nebo nepřímo vyhrazen příslušníkům regulovaného povolání, kteří mají určitou odbornou kvalifikaci, a to včetně případů, kdy je daná činnost sdílena s jinými regulovanými povoláními,
c)   zpracovatelem ústřední správní úřad, který návrh právního předpisu zpracoval nebo do jehož působnosti právní předpis patří.

§ 3
Informační povinnost

(1) Zpracovatel předá Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) informace o důvodech, podle nichž lze tento právní předpis považovat za souladný s cíli veřejného zájmu podle § 4 a za přiměřený podle § 5.

(2) Tyto informace předá zpracovatel písemně, elektronicky nebo prostřednictvím databáze regulovaných povolání spravované Evropskou komisí nejpozději do 5 měsíců od vyhlášení posuzovaného právního předpisu ve Sbírce zákonů. Ministerstvo předá tyto informace Evropské komisi prostřednictvím evropské databáze regulovaných povolání.

(3) Informace musí být objektivní a musí se opírat o analýzu vhodnosti a přiměřenosti navrhované regulace prokazující existenci skutečných rizik, a pokud je to možné a relevantní, také o konkrétní důkazy. Rozsah informací musí být přiměřený povaze, obsahu a dopadu právního předpisu.

(4) Pro účely informování Evropské komise a výměnu informací mezi členskými státy je ministerstvo oprávněno vyžádat si od zpracovatele dodatečné informace v rozsahu tohoto nařízení.

§ 4
Cíle veřejného zájmu

(1) Zpracovatel informuje ministerstvo, zda je právní předpis odůvodněn veřejným pořádkem, veřejnou bezpečností, veřejným zdravím nebo naléhavým důvodem veřejného zájmu.

(2) Naléhavé důvody veřejného zájmu jsou zejména

a)   zachování finanční rovnováhy systému sociálního zabezpečení,
b)   ochrana spotřebitelů, příjemců služeb2) a pracovníků,
c)   zabezpečení řádného výkonu spravedlnosti,
d)   zajištění poctivosti obchodních transakcí,
e)   boj proti podvodům a prevence daňových úniků a vyhýbání se daňovým povinnostem a zabezpečení účinnosti dohledu v daňové oblasti,
f)   bezpečnost dopravy,
g)   ochrana životního nebo městského prostředí,
h)   zdraví zvířat,
i)   duševní vlastnictví,
j)   ochrana a zachování národního historického a uměleckého dědictví,
k)   cíle sociální politiky a
l)   cíle kulturní politiky.

(3) Důvody čistě hospodářské povahy, zejménapodpora národního hospodářství, nebo čistě administrativní důvody, jako je provádění kontrol nebo shromažďování statistických údajů, nepředstavují naléhavé důvody veřejného zájmu ospravedlňující omezení přístupu k regulovaným činnostem nebo jejich výkonu.

§ 5
Přiměřenost

(1) Zpracovatel informuje ministerstvo, zda je právní předpis omezující přístup k regulovaným činnostem nebo jejich výkon vhodný k dosažení sledovaného cíle a zda nepřekračuje rámec toho, co je k dosažení daného cíle nezbytné. V případě předpisu obsahujícího regulaci zdravotnických povolání a majícího dopad na bezpečnost pacientů je třeba přihlédnout k nutnosti zajistit vysokou úroveň ochrany lidského zdraví.

(2) Za účelem splnění požadavků podle odstavce 1 zpracovatel objektivně, nezávisle a přiměřeně povaze, obsahu a dopadu navrhovaného předpisu posoudí

a)   povahu rizik souvisejících se sledovanými cíli, zejména rizik pro příjemce služeb2) včetně spotřebitelů, osoby vykonávající regulovanou činnost nebo třetí osoby,
b)   skutečnost, zda k naplnění sledovaného cíle nedostačují platná pravidla konkrétní nebo obecnější povahy, jako je úprava právních předpisů týkajících se bezpečnosti výrobků nebo právních předpisů na ochranu spotřebitelů,
c)   způsobilost předpisu dosáhnout sledovaného cíle a to, zda skutečně odráží dotyčný cíl soudržným a systematickým způsobem a tudíž řeší zjištěná rizika podobným způsobem jako u srovnatelných činností,
d)   dopad na volný pohyb osob a služeb3) v rámci Evropské unie, na výběr spotřebitelů a na kvalitu poskytované služby3),
e)   možnost využití méně omezujících prostředků k dosažení cíle; v případě odůvodnění pouze ochranou spotřebitelů, a pokud se zjištěná rizika omezují na vztah mezi odborníkem a spotřebitelem a nemají proto nepříznivý dopad na třetí osoby, je třeba posoudit, zda lze daného cíle dosáhnout prostřednictvím méně omezujících prostředků než vyhrazením dotyčných činností,
f)   dopad návrhu právního předpisu v kombinaci s jinými předpisy, které omezují přístup k dané činnosti nebo její výkon, a zejména to, jak nový nebo pozměněný předpis v kombinaci s jinými požadavky přispívá k dosažení téhož cíle veřejného zájmu a zda je tento předpis pro jeho dosažení nezbytný, a
g)   skutečnost, zda není právní předpis diskriminační na základě státní příslušnosti nebo bydliště.

(3) Pro účely odstavce 2 písm. f) zpracovatel posoudí pozitivní i negativní dopady návrhu právního předpisu v kombinaci se stávajícími právními předpisy, které upravují zejména

a)   vyhrazené činnosti, chráněné profesní označení nebo jinou formu regulace ve smyslu § 3 odst. 1 písm. e) zákona,
b)   povinnost vyhovět požadavkům týkajícím se nepřetržitého profesního rozvoje,
c)   pravidla týkající se organizace povolání, profesní etiky a dohledu,
d)   povinné členství v profesních organizacích nebo subjektech, režimy registrace nebo autorizace, zejména pokud tyto požadavky zahrnují také povinnost mít konkrétní odbornou kvalifikaci,
e)   množstevní omezení, zejména požadavky omezující počet autorizací, na jejichž základě lze činnost vykonávat, nebo požadavky stanovující minimální nebo maximální počet zaměstnanců, vedoucích pracovníků nebo zástupců majících konkrétní odborné kvalifikace,
f)   požadavky na zvláštní právní formu nebo požadavky, jež se týkají držení účasti ve společnosti nebo jejího řízení, a to v rozsahu, v jakém tyto požadavky přímo souvisejí s výkonem regulované činnosti,
g)   územní omezení, včetně případů, kdy je určitá činnost regulována v některých částech území České republiky jiným způsobem, než jak je regulována v jiných částech jejího území,
h)   požadavky omezující výkon regulované činnosti společně nebo v rámci partnerství, jakož i pravidla ohledně neslučitelnosti,
i)   požadavky týkající se pojistného krytí nebo jiných prostředků osobní nebo kolektivní ochrany s ohledem na odpovědnost při výkonu povolání,
j)   požadavky na jazykové znalosti v rozsahu nezbytném pro výkon daného povolání,
k)   požadavky na pevné minimální nebo maximální sazby za poskytování služeb3), nebo
l)   požadavky na reklamu.

(4) Tam, kde je to vhodné s ohledem na povahu a obsah zaváděného nebo měněného předpisu, zpracovatel informuje rovněž o posouzení těchto aspektů:

a)   souvislost mezi rozsahem činností, jež jsou předmětem daného povolání nebo které jsou mu vyhrazeny, a požadovanou odbornou kvalifikací,
b)   souvislost mezi složitostí příslušných úkolů a potřebou, aby osoba, která je provádí, měla zvláštní odbornou kvalifikaci, zejména pokud jde o úroveň, povahu a trvání odborné přípravy nebo potřebnou praxi,
c)   možnost získání odborné kvalifikace alternativními způsoby,
d)   zda a proč činnosti vyhrazené pro určitá povolání mohou nebo nemohou být sdíleny s jinými povoláními,
e)   stupeň nezávislosti při výkonu regulované činnosti a dopad organizačních a dohledových opatření na dosažení sledovaného cíle, a to zejména tam, kde jsou činnosti související s regulovaným povoláním vykonávány pod dohledem řádně kvalifikovaného odborníka a na jeho odpovědnost, a
f)   vědecký a technologický vývoj, který může fakticky snížit nebo zvýšit asymetrii informací mezi odborníky a spotřebiteli.

(5) Zpracovatel rovněž informuje o dodržení zásady přiměřenosti u zvláštních požadavků týkajících se dočasného nebo příležitostného poskytování služeb3) podle hlavy VIII zákona, včetně

a)   automatické dočasné registrace nebo pro forma členství v profesní organizaci nebo subjektu,
b)   oznámení, jež je třeba učinit podle § 36a zákona, včetně požadovaných dokumentů nebo jiného rovnocenného požadavku, a
c)   zaplacení požadovaného poplatku za administrativní postupy v souvislosti s přístupem k regulovaným činnostem nebo jejich výkonem poskytovatele služeb4).

(6) Ustanovení odstavce 5 se nepoužije v případě předpisů přijímaných za účelem zajištění dodržování platných pracovních podmínek uplatňovaných v souladu s právem Evropské unie.

§ 6
Průběžný soulad s cíli veřejného zájmu a se zásadou přiměřenosti

Zpracovatel sleduje průběžně právní předpisy podle § 1 odst. 2, a pokud přestane být právní předpis odůvodněn cíli obecného zájmu podle § 4 nebo přestane být přiměřený podle § 5, informuje o tom ministerstvo.

§ 7
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2020.

Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy:
Ing. Plaga, Ph.D., v. r.

1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/958 ze dne 28. června 2018 o testu přiměřenosti před přijetím nové právní úpravy povolání.
2) § 3 písm. c) zákona č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb.
3) § 3 písm. a) zákona č. 222/2009 Sb.
4) § 3 písm. b) zákona č. 222/2009 Sb.

E-shop

Odůvodnění civilního rozsudku, 3. vydání

Odůvodnění civilního rozsudku, 3. vydání

Pavel Vrcha - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Třetí vydání oblíbené publikace popisuje nejzásadnější problémy týkající se odůvodňování písemných vyhotovení rozsudků, s nimiž se potýká soudní praxe a jež jsou řešeny instančně vyššími soudy včetně orgánu ochrany ústavnosti – Ústavního soudu České republiky. Jde hlavně o složitost ...

Cena: 450 KčKOUPIT

GDPR - Řešení problémů v praxi škol

GDPR - Řešení problémů v praxi škol

Eva Janečková - GRADA Publishing, a. s.

Pokud máte co dělat s GDPR ve školách a školských zařízeních, v této publikaci naleznete úplně vše. Popisuje povinnosti i způsoby jejich realizace, představuje i vaše práva. Ukazuje, jak se GDPR odráží i v dalších vnitřních předpisech, v postavení osob v rámci odpovědnosti za ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Nástroje řešení rodičovských konfliktů

Nástroje řešení rodičovských konfliktů

Lenka Westphalová, Renata Šínová, Lenka Holá, Alicja Leix, Daniela Kolářová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha přináší multidisciplinární pohled na problematiku rodičovských konfliktů. Zaměřuje se na možné nástroje jejich řešení s důrazem na nejlepší zájem dítěte. Dynamickému konceptu nejlepšího zájmu dítěte se publikace věnuje nejen z teoretického, ale zejména z praktického hlediska, ...

Cena: 480 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.