Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


302

VYHLÁŠKA

ze dne 23. června 2020,

kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění vyhlášky č. 127/2017 Sb.

Energetický regulační úřad (dále jen „Úřad) stanoví podle § 98a odst. 2 písm. h) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 211/2011 Sb., zákona č. 90/2014  Sb. a zákona č. 131/2015 Sb., a podle § 53 odst. 2 písm. g), h), j) a k) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 131/2015 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění vyhlášky č. 127/2017 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 úvodní části ustanovení se slovo „stanoví“ nahrazuje slovy „upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie2),5)“.
Poznámka pod čarou č. 5 zní:


5) Nařízení Komise (EU) 2017/2195 ze dne 23. listopadu 2017, kterým se stanoví rámcový pokyn pro obchodní zajišťování výkonové rovnováhy v elektroenergetice.“.

2. V § 1 odst. 1 písm. f) se slova „a vyrovnávacího trhu“ zrušují a slovo „jejich“ se nahrazuje slovem „jeho“.

3. V § 2 písm. c) se slova „ , ve kterém je smluvně vymezena dodávka nebo odběr elektřiny; obchodní hodina je základním časovým úsekem“ zrušují.

4. V § 2 písm. h) se slova „v případě organizování denního trhu s elektřinou nebo vnitrodenního trhu s elektřinou společně pro nabídkovou zónu2) České republiky a okolní nabídkové zóny“ nahrazují slovy „v rámci jednotného propojení vnitrodenních trhů nebo v rámci jednotného propojení denních trhů podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího přidělování kapacity a řízení přetížení2)“.

5. V § 2 písmeno i) včetně poznámky pod čarou č.  4 zní:

„i)   redispečinkem opatření vedoucí k řešení přetížení nebo k jinému zajištění bezpečnosti soustavy podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího vnitřní trh s elektřinou4),


4) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2019/943 ze dne 5. června 2019 o vnitřním trhu s elektřinou.“.

6. V § 2 se na konci písmene t) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena u) až y), která znějí:

„u)   zúčtovací cenou odchylky kladná, nulová, nebo záporná cena za odchylku v každém směru za každý interval zúčtování odchylek,
v)   obchodním intervalem doba, pro kterou je definován produkt na krátkodobém trhu s elektřinou,
w)   lokální distribuční soustavou distribuční soustava, která není přímo připojena k přenosové soustavě,
x)   regionální distribuční soustavou distribuční soustava, která je přímo připojena k přenosové soustavě,
y)   místem určeným k evidenci ztrát místo, na kterém jsou evidovány ztráty elektřiny provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy v jím provozované soustavě.“.

7. V § 3 odst. 1 písmeno c) zní:

„c)   prostřednictvím evropské platformy pro výměnu regulační energie podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obchodní zajišťování výkonové rovnováhy v elektroenergetice5).“.

8. V § 4 odst. 3 a 4 se slova „dané obchodní hodině“ nahrazují slovy „daném obchodním intervalu“.

9. V § 5 odst. 1 se slovo „hodinového“ zrušuje a slova „hodinách časového“ se nahrazují slovy „celém časovém“.

10. V § 5 odst. 4 se slova „pro dané obchodní hodiny“ zrušují.

11. V § 6 odstavec 1 zní:

„(1) Denní trh organizuje operátor trhu ve spolupráci s nominovanými organizátory denního trhu s elektřinou v okolních nabídkových zónách nebo v rámci jednotného propojení denních trhů ve spolupráci s ostatními nominovanými organizátory denního trhu s elektřinou a provozovateli přenosových soustav.“.

12. V § 6 odst. 2 úvodní části ustanovení se slovo „uvedeným“ nahrazuje slovy „a v termínech uvedených“ a slovo „hodiny“ se nahrazuje slovem „intervaly“.

13. V § 6 odst. 2 písmeno a) zní:

„a)   jednotné saldo za nabídkovou zónu České republiky v případě jednotného propojení denních trhů podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího přidělování kapacity a řízení přetížení2),“.

14. V § 6 odst. 3 se slovo „hodinách“ nahrazuje slovem „intervalech“.

15. V § 6 odst. 4 se slova „každou obchodní hodinu“ nahrazují slovy „každý obchodní interval“.

16. V § 6 odstavec 5 zní:

„(5) Po oznámení výsledků denního trhu jednotlivým účastníkům organizovaného krátkodobého trhu operátor trhu zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup nabídkové a poptávkové křivky, množství elektřiny z uskutečněných obchodů, dosažené ceny elektřiny pro každý obchodní interval, výsledné hodinové zelené bonusy pro jednotlivé kategorie obnovitelných zdrojů pro každou hodinu, množství elektřiny z neakceptovaných nabídek a poptávek, počet přijatých úspěšných a neúspěšných nabídek a počet přijatých úspěšných a neúspěšných poptávek. Zveřejňované údaje neobsahují informace o jednotlivých účastnících denního trhu.“.

17. V § 7 odstavec 1 zní:

„(1) Vnitrodenní trh organizuje operátor trhu v rámci dne dodávky nebo následujícího dne dodávky a lze na něm zadávat a obchodovat nabídky a poptávky elektřiny způsobem a v termínech uvedených ve smlouvě o přístupu na organizovaný krátkodobý trh s elektřinou. Vnitrodenní trh může být organizován v rámci jednotného propojení vnitrodenních trhů ve spolupráci s ostatními nominovanými organizátory vnitrodenního trhu s elektřinou a provozovateli přenosových soustav.“.

18. V § 7 odst. 3 se slova „Po uzavření každé obchodované hodiny na vnitrodenním trhu upraví operátor trhu způsobem uvedeným“ nahrazují slovy „Operátor trhu upraví způsobem a v termínech uvedených“.

19. V § 7 odstavec 4 zní:

„(4) Operátor trhu zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup informace o agregovaném množství elektřiny a váženém průměru cen z uskutečněných obchodů na vnitrodenním trhu, případně další informace z vnitrodenního trhu.“.

20. V § 9 odst. 1 se slova „nebo vyrovnávacím trhu s regulační energií“ zrušují.

21. V § 9 odst. 2 úvodní části ustanovení se slovo „uzavřenými“ nahrazuje slovem „uzavřených“ a slova „ , přičemž tento čas je uzavírkou dvoustranného obchodování“ se zrušují.

22. V § 9 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí:

„(3) V případě, kdy je alespoň pro část dne dodávky vyhlášen stav nouze, subjekt zúčtování předkládá operátorovi trhu k registraci údaje ze smluv podle odstavce 2 písm. a) a b) nebo jejich aktualizaci, a to za den dodávky:

a)   v němž byl ukončen stav nouze, pokud byl stav nouze ukončen do 11.00 hodin včetně,
b)   v němž byl ukončen stav nouze, a za následující den dodávky, pokud byl stav nouze ukončen po 11.00 hodině, s výjimkou případu, kdy byl stav nouze ukončen ve 24.00 hodin, nebo
c)   následující po ukončení stavu nouze, pokud byl stav nouze ukončen ve 24.00 hodin.

(4) Subjekt zúčtování předkládá údaje podle odstavce 3 operátorovi trhu v termínu od 8.00 hodin do 13.30 hodin dne následujícího po dni, v němž byl ukončen stav nouze. Pokud subjekt zúčtování neprovede aktualizaci údajů o dvoustranném obchodování podle tohoto odstavce, zůstávají v platnosti údaje předané subjektem zúčtování operátorovi trhu podle odstavce 2.“.
Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 5 a 6.

23. V § 9 odst. 6 se za slova „Informace o“ vkládá slovo „jeho“.

24. V nadpisu části třetí se slovo „VYROVNÁVACÍHO“ zrušuje.

25. V § 10 odst. 1 se věta druhá zrušuje.

26. V § 10 odstavce 2 až 5 včetně poznámky pod čarou č. 6 znějí:

„(2) Provozovatel přenosové soustavy obstarává elektřinu pro řešení stavů nerovnováhy

a)   jako regulační energii prostřednictvím aktivace podpůrných služeb v České republice mimo evropskou platformu pro výměnu regulační energie,
b)   jako regulační energii prostřednictvím aktivace v rámci evropské platformy pro výměnu regulační energie nebo
c)   jako dodávku regulační energie ze zahraničí na základě smluv, jejichž účelem je operativní dodávka elektřiny pro vyrovnání systémové odchylky.

(3) Při určení zúčtovací ceny odchylek a protiodchylek se zohlední ceny elektřiny podle odstavce 2, s výjimkou cen elektřiny

a)   u které provozovatel přenosové soustavy označí v souladu s Pravidly provozování přenosové soustavy, že cena za tuto elektřinu nevstupuje do výpočtu zúčtovací ceny odchylky a protiodchylky,
b)   obstarané podle odstavce 2 písm. b) sloužící k pokrytí potřeb zahraničního provozovatele přenosové soustavy,
c)   obstarané pro ověření schopností poskytovatele podpůrných služeb,
d)   obstarané podle odstavce 6.

(4) Provozovatel přenosové soustavy předá operátorovi trhu do 11.00 hodin dne následujícího po dni dodávky údaje o množství a ceně kladné a záporné regulační energie v Kč/MWh za každou obchodní hodinu dne dodávky

a)   členěné podle jednotlivých jednotek poskytujících zálohy6) u elektřiny obstarané podle odstavce 2 písm. a),
b)   členěné podle jednotlivých jednotek poskytujících zálohy u elektřiny obstarané podle odstavce 2 písm. b) za elektřinu obstaranou v České republice, a to zvlášť pro řešení stavů nerovnováhy v České republice a zvlášť pro řešení stavů nerovnováhy v zahraničí,
c)   obstarané provozovatelem přenosové soustavy podle odstavce 2 písm. b) a c) v zahraničí pro řešení stavů nerovnováhy v České republice,
d)   obstarané provozovatelem přenosové soustavy podle odstavce 2 písm. b) v České republice výhradně k pokrytí potřeb zahraničního provozovatele přenosové soustavy,
e)   členěné podle jednotlivých registrovaných účastníků trhu u elektřiny obstarané pro potřeby redispečinku.

(5) Množství elektřiny obstarané provozovatelem přenosové soustavy pro řešení stavů nerovnováhy a její cenu, včetně množství elektřiny pro potřeby redispečinku, zahrne operátor trhu do systému vyhodnocení a zúčtování odchylek a dále zúčtuje

a)   poskytovateli podpůrné služby na základě smlouvy o zúčtování regulační energie u elektřiny podle odstavce 4 písm. a), b) a e) nebo
b)   provozovateli přenosové soustavy u elektřiny obstarané podle odstavce 4 písm. c), d) a e).

Ustanovení odstavce 3 tím není dotčeno.


6) Čl. 3 odst. 2 bod 10 nařízení Komise (EU) 2017/1485 ze dne 2. srpna 2017, kterým se stanoví rámcový pokyn pro provoz elektroenergetických přenosových soustav.“.

27. V § 10 odst. 6 se slova „provozovatele zahraniční přenosové soustavy“ nahrazují slovy „účastníků trhu ze zahraničí“.

28. § 11 se včetně nadpisu zrušuje.

29. V § 12 se na konci nadpisu doplňují slova „a provozovatelem distribuční soustavy“.

30. V § 12 odstavec 6 zní:

„(6) Provozovatel distribuční soustavy zajišťuje nefrekvenční podpůrné služby. Při zajišťování nefrekvenčních podpůrných služeb provozovatelem distribuční soustavy se použijí odstavce 1, 3 a 5 přiměřeně.“.

31. V § 13 odst. 1 se slova „a Pravidly provozování přenosové soustavy a je finančně zajišťován podle § 14 odst. 1“ zrušují.

32. V § 14 odst. 1 se slova „a vyrovnávacím trhu s regulační energií“ zrušují.

33. V § 16 odst. 2 se slova „ , u kterých se uskutečnila změna dodavatele, nebo u kterých je dodavatelem dodavatel poslední instance,“ zrušují.

34. V § 16 odstavec 6 zní:

„(6) Pokud zákazník v odběrném místě je stejným právním subjektem jako dodavatel elektřiny a provozovatel distribuční soustavy zajišťující službu distribuční soustavy do tohoto odběrného místa a současně za toto odběrné místo odpovídá za odchylku subjekt odpovědný za odchylku v místě určeném pro krytí ztrát provozovatele distribuční soustavy, pak provozovatel distribuční soustavy může registrovat všechna taková odběrná místa jako souhrnné odběrné místo, a to podle typu měření.“.

35. V § 17 se odstavec 1 zrušuje.
Dosavadní odstavce 2 až 11 se označují jako odstavce 1 až 10.

36. V § 17 se odstavec 4 zrušuje.
Dosavadní odstavce 5 až 10 se označují jako odstavce 4 až 9.

37. V § 19 odst. 1 se na začátek písmene b) vkládají slova „dodávek a“.

38. V § 19 odst. 1 písm. b) se za slovo „elektřiny“ vkládají slova „v odběrných místech“.

39. V § 20 odstavec 1 zní:

„(1) Provozovatel distribuční soustavy předává operátorovi trhu denně do 11.00 hodin za každou jím provozovanou distribuční soustavu

a)   skutečné hodnoty
1. dodávek a odběrů elektřiny v jednotlivých předávacích místech výroben elektřiny vybavených měřením typu A,
2. dodávek a odběrů elektřiny v jednotlivých odběrných místech zákazníků vybavených měřením typu A,
3. dodávek a odběrů elektřiny v jednotlivých předávacích místech mezi jednotlivými regiony typových diagramů nebo distribučními soustavami vybavených měřením typu A,
4. dodávek a odběrů elektřiny v jednotlivých odběrných místech s výrobnou elektřiny podle § 28 odst. 5 energetického zákona vybavených měřením typu A,
5. odběrů elektřiny za ostatní odběrná místa neuvedená v bodech 1 až 4 vybavená měřením typu A,
b)   předběžné hodnoty
1. dodávek a odběrů elektřiny v jednotlivých předávacích místech výroben elektřiny vybavených měřením typu B nebo M,
2. dodávek a odběrů elektřiny v jednotlivých odběrných místech zákazníků vybavených měřením typu B nebo M,
3. dodávek a odběrů elektřiny v jednotlivých předávacích místech mezi jednotlivými regiony typových diagramů nebo distribučními soustavami vybavených měřením typu B nebo M,
4. dodávek a odběrů elektřiny v jednotlivých odběrných místech s výrobnou elektřiny podle § 28 odst. 5 energetického zákona vybavených měřením typu B nebo M,
5. odběrů elektřiny za ostatní odběrná místa neuvedená v bodech 1 až 4 vybavená měřením typu B nebo M

za každou obchodní hodinu předcházejícího dne.“.

40. V § 20 odst. 5 písmeno a) zní:

„a)   skutečné hodnoty
1. dodávek a odběrů elektřiny v jednotlivých předávacích místech výroben elektřiny vybavených měřením typu B nebo M,
2. dodávek a odběrů elektřiny v jednotlivých odběrných místech zákazníků vybavených měřením typu B nebo M,
3. dodávek a odběrů elektřiny v jednotlivých předávacích místech mezi jednotlivými regiony typových diagramů nebo distribučními soustavami vybavených měřením typu B nebo M,
4. dodávek a odběrů elektřiny v jednotlivých odběrných místech s výrobnou elektřiny podle § 28 odst. 5 energetického zákona vybavených měřením typu B nebo M,
5. odběrů elektřiny za ostatní odběrná místa neuvedená v bodech 1 až 4 vybavená měřením typu B nebo M

za každou obchodní hodinu předcházejícího měsíce a“.

41. V § 20 odst. 6 se slova „jednotlivě za odběrná místa zákazníků se změnou dodavatele a v součtu za odběrná místa zákazníků beze změny dodavatele“ nahrazují slovy „včetně skutečných hodnot odběrů elektřiny souhrnných odběrných míst vybavených měřením typu C“.

42. V § 21 odst. 1 se za slova „odběrů elektřiny“ vkládá text „v kWh“.

43. V § 22 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „V případě úpadku výrobce nebo provozovatele lokální distribuční soustavy se ustanovení tohoto odstavce použije přiměřeně.“.

44. V § 23 odst. 3 se za slovo „regiony“ vkládají slova „typových diagramů“ a slova „pro účely vyhodnocení zbytkového diagramu (dále jen „region typových diagramů“)“ se zrušují.

45. V § 24 odstavec 1 zní:

„(1) Provozovatel regionální distribuční soustavy stanovuje postupem podle přílohy č. 5 k této vyhlášce plánovanou roční spotřebu elektřiny zákazníků vybavených měřením typu C a zasílá operátorovi trhu hodnoty plánované roční spotřeby elektřiny jednotlivě za odběrná místa zákazníků.“.

46. V § 24 odst. 2 se text „písm. a)“ a věta poslední zrušují.

47. V § 24 odstavce 3 a 4 znějí:

„(3) Operátor trhu stanovuje na základě plánované roční spotřeby elektřiny a přiřazených přepočtených typových diagramů hodnoty odběrů elektřiny v odběrných místech vybavených měřením typu C v regionech typových diagramů dodávek elektřiny za jednotlivé obchodní hodiny dne dodávky.

(4) Zbytkový diagram zatížení rozpočítá operátor trhu úměrně hodnotám odběrů elektřiny v dané obchodní hodině, stanovených podle odstavce 3 na odběrná místa zákazníků vybavených měřením typu C. Takto stanovené hodnoty jsou považovány za hodnoty odběrů elektřiny zákazníků s měřením typu C pro zúčtování odchylek.“.

48. V § 25 odst. 1 se slova „ , u nichž byla uskutečněna změna dodavatele elektřiny,“ zrušují.

49. V § 25 odst. 3 se slova „se změnou dodavatele“ zrušují.

50. V § 26 odstavec 5 zní:

„(5) Hodnoty plánované roční spotřeby elektřiny zákazníků vybavených měřením typu C stanoví provozovatel lokální distribuční soustavy z hodnoty posledních 12 měsíčních odečtů spotřeby těchto zákazníků a takto stanovené hodnoty zasílá operátorovi trhu pro odběrná místa zákazníků s měřením typu C, včetně souhrnných odběrných míst vybavených měřením typu C.“.

51. V § 29 odst. 2 a 3 se text „§ 10 odst. 2“ nahrazuje textem „§ 10“.

52. V § 29 se doplňuje odstavec 7, který zní:

„(7) V případě, že došlo k ukončení stavu nouze, operátor trhu oznámí subjektu zúčtování vyhodnocení odchylek za každou obchodní hodinu předcházejícího dne do 18.00 hodin dne následujícího po dni, v němž byl ukončen stav nouze.“.

53. V § 30 odstavec 8 zní:

„(8) Pokud operátor trhu zastaví činnost subjektu zúčtování nebo ukončí smluvní vztah se subjektem zúčtování, zveřejní bez zbytečného odkladu tuto informaci způsobem umožňujícím dálkový přístup a současně informuje všechny subjekty zúčtování, které pro období zastavení činnosti subjektu zúčtování nahlásily množství elektřiny sjednané se subjektem zúčtování, kterému byla činnost zastavena. Součástí oznámení o zastavení činnosti subjektu zúčtování je datum, od kterého je činnost zastavena. Diagramy sjednaných množství elektřiny, ve kterých je na straně dodávky nebo odběru identifikován subjekt zúčtování se zastavenou činností, operátor trhu nepřijme a nezahrne do sjednaných množství subjektů zúčtování.“.

54. V § 31 odst. 1 se slova „nebo situace předcházení stavu nouze v elektrizační soustavě pro celé území státu“ a slova „nebo předcházení stavu nouze“ zrušují.

55. V § 31 odst. 2 se slovo „registrovaných“ nahrazuje slovem „registrovaná“.

56. V § 31 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Operátor trhu oznámí subjektu zúčtování výsledky zvláštního režimu zúčtování elektřiny podle § 29 odst. 7.“.

57. V § 32 odst. 1 a 2 se za slovo „zahraničí“ vkládají slova „ , s výjimkou výsledného toku mezi jednotlivými nabídkovými zónami dosaženého na organizovaném krátkodobém trhu s elektřinou“.

58. V § 32 odst. 2 se slovo „dodané“ nahrazuje slovem „dodaného“.

59. V § 32 odst. 3 se za slovo „elektřinou“ vkládají slova „a plynoucích ze zúčtování podle odstavců 1 a 2“.

60. V § 32 se doplňuje odstavec 7, který zní:

„(7) Při předcházení stavu nouze se při předávání údajů z dvoustranných obchodů, vypořádání regulační energie a zúčtování odchylek postupuje podle částí druhé, třetí a páté obdobně.“.

61. V § 36 odst. 2 se slova „může podat“ nahrazují slovem „podává“.

62. V § 36 odst. 3 a § 39 odst. 5 se za slovo „zákona“ vkládají slova „nebo smlouvu vypověděl podle § 11a odst. 3 energetického zákona“.

63. V § 39 odstavec 3 zní:

„(3) V případě, že zákazník odstoupil od smlouvy nebo odstoupil od více smluv podle § 11a odst. 2 energetického zákona, nebo v případě, že zákazník vypověděl smlouvu nebo více smluv podle § 11a odst. 3 energetického zákona, a tuto skutečnost doložil dodavateli, který je v rámci nejbližší změny dodavatele nahrazován za jiného dodavatele (dále jen „původní dodavatel“), a současně požaduje od tohoto původního dodavatele pokračování dodávek, podává původní dodavatel žádost o prodloužení dodávky operátorovi trhu nejpozději do 12.00 hodin pracovního dne přede dnem ukončení dodávky. Nejpozději ke stejnému termínu podává původní dodavatel u příslušného provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy žádost o uzavření smlouvy o zajištění služby přenosové soustavy nebo smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy s náležitostmi podle přílohy č. 3 k této vyhlášce, nebo žádost o sjednání změny smluvních vztahů založených stávající smlouvou o zajištění služby přenosové soustavy nebo smlouvou o zajištění služby distribuční soustavy pro odběrná nebo předávací místa, pokud je taková smlouva mezi účastníky trhu s elektřinou již uzavřena.“.

64. V § 39 odst. 4 a 5 se za slovo „provozovatele“ vkládají slova „přenosové nebo“.

65. V § 39 odst. 4 a § 43 odst. 5 a 6 se za slovo „provozovatel“ vkládají slova „přenosové nebo“.

66. V § 40 odst. 3 písm. a) a c) se slova „změnu dodavatele“ nahrazují slovy „zahájení dodávky“.

67. V § 40 odst. 3 písmeno b) zní:

„b)   úkony nutné k provedení zahájení dodávky a uzavření smlouvy o zajištění služby přenosové nebo distribuční soustavy se uskutečňují do třetího pracovního dne po podání této žádosti; pokud provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy neinformuje operátora trhu o výsledku posouzení žádosti podle písmene a) do třetího pracovního dne po podání této žádosti, je toto považováno za potvrzení žádosti; lhůty určené podle hodin zůstávají zachovány a“.

68. V § 41 odstavec 1 zní:

„(1) Provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy zasílá prostřednictvím informačního systému operátora trhu po skončení kalendářního měsíce do 18.00 hodin sedmého pracovního dne následujícího měsíce registrovaným účastníkům trhu s elektřinou za jejich zákazníky, jejichž odběrná místa jsou vybavena měřením typu A, měřením typu B nebo měřením typu M, s výjimkou odběrných míst se statusem neaktivní a odběrných míst vybavených měřením typu B nebo měřením typu M připojených na hladinu nízkého napětí, údaje potřebné k vyúčtování dodávky elektřiny a souvisejících služeb. Provozovatel distribuční soustavy zasílá takové údaje i za zákazníky, jejichž odběrné místo je vybaveno měřením typu B nebo měřením typu M a je připojeno na hladinu nízkého napětí, a to do 18.00 hodin desátého pracovního dne následujícího měsíce. Provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy zasílá prostřednictvím informačního systému operátora trhu po skončení kalendářního měsíce do 18.00 hodin patnáctého pracovního dne následujícího měsíce registrovaným účastníkům trhu s elektřinou za jejich zákazníky s výrobnou připojenou v odběrném místě, jejichž odběrná místa jsou vybavena měřením typu A, měřením typu B nebo měřením typu M, údaje potřebné k vyúčtování dodávky elektřiny a souvisejících služeb.“.

69. V § 41 odst. 2 se slova „ , kteří využili práva na změnu dodavatele,“ zrušují.

70. V § 41 odst. 5 se za slovo „Provozovatel“ vkládají slova „přenosové nebo“.

71. V § 42 odst. 1 a 2 se slovo „zaslání“ nahrazuje slovem „doručení“.

72. V § 42 odst. 5 se text „§ 17 odst. 9“ nahrazuje textem „§ 17 odst. 7“.

73. V § 43 odst. 1 se za slovo „jinak“ vkládají slova „nebo se žadatel a provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy dohodnou jinak“.

74. V § 43 odst. 4 se za slovo „provozovateli“ a za slovo „Provozovatel“ vkládají slova „přenosové nebo“.

75. V § 43 odst. 5 se za slovo „provozovatelem“ vkládají slova „přenosové nebo“.

76. V § 43 odst. 6 se za slovo „služby“ vkládají slova „přenosové nebo“.

77. V § 44 odst. 3 úvodní část ustanovení zní:
„Nejpozději do 10.00 hodin pátého pracovního dne před zahájením přenosu nebo distribuce elektřiny podává dodavatel u operátora trhu žádost o zahájení dodávky do nového odběrného místa (dále jen „žádost o zahájení dodávky“), která obsahuje tyto údaje:“.

78. Za § 46 se vkládá nový § 46a, který včetně nadpisu zní:

㤠46a
Žádost o poskytnutí služby přenosové soustavy nebo distribuční soustavy u nově vzniklého předávacího místa mezi přenosovou soustavou a distribuční soustavou nebo nově vzniklého předávacího místa mezi distribučními soustavami

(1) Provozovatel distribuční soustavy, který má uzavřenou smlouvu o připojení, podává žádost o poskytnutí přenosu nebo distribuce elektřiny pro nově vzniklé předávací místo mezi přenosovou soustavou a distribuční soustavou, nebo mezi distribučními soustavami, u příslušného provozovatele přenosové soustavy nebo provozovatele distribuční soustavy nejpozději 30 kalendářních dní před požadovaným termínem zahájení služby přenosové soustavy nebo služby distribuční soustavy.

(2) Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy, ke které je nově vzniklé předávací místo připojeno, uzavře na základě žádosti podle odstavce 1 po splnění podmínek stanovených ve smlouvě o připojení s provozovatelem připojované distribuční soustavy smlouvu o zajištění služby přenosové soustavy nebo služby distribuční soustavy nejpozději 10 pracovních dnů před datem zahájení poskytnutí služby přenosové soustavy nebo služby distribuční soustavy.

(3) Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy, ke které je nově vzniklé předávací místo připojeno, registruje u operátora trhu podle § 16 odst. 5 předávací místo nebo souhrnné předávací místo za každou napěťovou hladinu mezi přenosovou soustavou a distribuční soustavou, nebo předávací místo nebo souhrnné předávací místo za každou napěťovou hladinu mezi distribučními soustavami nejpozději k termínu zahájení přenosu elektřiny nebo distribuce elektřiny.“.

79. V § 50 odst. 3 se slovo „napájení“ nahrazuje slovem „vedení“.

80. V § 53 odst. 3 se za slovo „provozovatelem“ vkládá slovo „regionální“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Rezervovanou kapacitu s provozovatelem lokální distribuční soustavy sjednává účastník trhu nejpozději do 12.00 hodin posledního pracovního dne kalendářního měsíce, který předchází měsíci, od kterého se má nová hodnota rezervované kapacity použít.“.

81. V § 55 odst. 1 písm. a) se slova „denním trhu a vnitrodenním trhu a statistiku cen elektřiny a plateb za zobchodovaná množství elektřiny na blokovém trhu pro dny pondělí až neděle“ nahrazují slovy „krátkodobém trhu s elektřinou“.

82. V § 55 se doplňuje odstavec 8, který zní:

„(8) Operátor trhu do 30. dubna příslušného kalendářního roku zveřejňuje vážený průměr ceny kladné regulační energie a vážený průměr ceny záporné regulační energie za předchozí kalendářní rok.“.

83. V § 57 se odstavec 1 zrušuje.
Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 1 až 4.

84. V § 57 odst. 1 se text „§17 odst. 6“ nahrazuje textem „§ 17 odst. 4“.

85. V § 57 odstavec 2 zní:

„(2) Po obdržení informace podle odstavce 1 provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy předává operátorovi trhu hodnoty odběrů elektřiny za období, v němž byl k odběrnému místu zákazníka operátorem trhu přiřazen subjekt zúčtování podle odstavce 1, a to způsobem a v termínu uvedeném v § 19, 20 a 22. Pokud již termín podle § 19, 20 a 22 uplynul, předává provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy tyto hodnoty nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení informace podle odstavce 1. V případě smlouvy podle § 50 odst. 2 energetického zákona provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy předává operátorovi trhu k odběrnému místu zákazníka údaje potřebné pro vyúčtování dodávky elektřiny v termínu podle § 41 samostatně za období, kdy je odběrné místo zákazníka registrováno u operátora trhu se subjektem zúčtování přiřazeným podle odstavce 1, operátor trhu následně tyto údaje předává dotčenému dodavateli a subjektu zúčtování.“.

86. V § 57 odst. 3 se text „odstavce 2“ nahrazuje textem „odstavce 1“.

87. V § 60 odst. 2 se slova „ , nebyl-li předchozí dodavatel součástí vertikálně integrovaného podnikatele, jehož součástí je provozovatel distribuční soustavy, k jehož soustavě jsou odběrná místa připojena,“ zrušují.

88. V § 62 odst. 3 se slova „30 kalendářních dní před požadovaným termínem zahájení služby přenosové soustavy nebo služby“ nahrazují slovy „5 pracovních dní před prvním dnem kalendářního měsíce, ve kterém požaduje zahájit službu přenosové soustavy nebo službu“.

89. V § 62 odst. 4 se slova „nejdříve dnem uvedeným v žádosti a ukončí dnem uvedeným“ nahrazují slovy „prvním dnem kalendářního měsíce uvedeného v žádosti a ukončí posledním dnem kalendářního měsíce uvedeného“.

90. V příloze č. 2 části B bodu 1 a v příloze č.  4 části B bodu 1 se slova „termín a doba poskytnutí“ nahrazují slovy „kalendářní měsíc a rok zahájení a ukončení“.

91. V příloze č. 5 bodě 4 se text „§ 17 odst. 6“ nahrazuje textem „§ 17 odst. 4“.

92. Příloha č. 8 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

93. Přílohy č. 11 až 15 znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

94. V příloze č. 17 se v poznámce č. 5 ve vzoru „Rozsah a struktura údajů o odběrných nebo předávacích místech vn a vvn“ text „§ 34 odst. 7“ nahrazuje textem „§ 43 odst. 6“ a text „§ 53 odst. 3“ se nahrazuje textem „§ 59 odst. 4“.

95. V příloze č. 17 se v poznámce č. 6 vzoru „Rozsah a struktura údajů o odběrných nebo předávacích místech nn“ text „§ 34 odst. 7“ nahrazuje textem „§ 43 odst. 6“ a text „§ 53 odst. 3“ se nahrazuje textem „§ 59 odst. 4“.

Čl. II
Přechodné ustanovení

Provozovatel lokální distribuční soustavy uvede registrace stávajících odběrných míst do souladu s pravidly registrace podle § 16 vyhlášky č. 408/2015 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, do 31. prosince 2020.

Čl. III
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2020.

Předseda Rady Energetického regulačního úřadu:
Ing. Trávníček, Ph.D., v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1485 - Energetický zákon, Zákon o podporovaných zdrojích energie, Zákon o hospodaření energií

ÚZ č. 1485 - Energetický zákon, Zákon o podporovaných zdrojích energie, Zákon o hospodaření energií

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální texty nosných zákonů z oblasti energetiky – energetický zákon, zákon o hospodaření energií, zákon o podporovaných zdrojích energie, které se od roku 2022 podstatně změnily. Dále byl ...

Cena: 297 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.