Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


284

ZÁKON

ze dne 10. června 2020,

kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 178/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna školského zákona

Čl. I

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005  Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 158/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 624/2006  Sb., zákona č. 217/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 343/2007 Sb., zákona č. 58/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 242/2008  Sb., zákona č. 243/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 49/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 378/2009 Sb., zákona č. 427/2010  Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 331/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 472/2011 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 333/2012  Sb., zákona č. 370/2012 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č.  344/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 82/2015 Sb., zákona č. 178/2016 Sb., zákona č. 230/2016 Sb., zákona č. 101/2017 Sb., zákona č.  222/2017 Sb., zákona č. 167/2018 Sb. a zákona č. 46/2019 Sb., se mění takto:

1. V § 3 se odstavec 1 zrušuje.
Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 1 až 4.

2. V § 4 odst. 1 se za větu první vkládá věta „Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání dále stanoví členění obsahu vzdělávání podle jednotlivých období nebo ročníků.“ a ve větě poslední se slovo „ministerstvo“ nahrazuje slovy „Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“)“.

3. V § 5 odst. 1 se text „§ 3 odst. 2“ nahrazuje textem „§ 3 odst. 1“.

4. V § 28 odst. 8 se text „§ 171 odst. 4“ nahrazuje textem „§ 171 odst. 3“.

5. V § 29 se doplňují odstavce 4 a 5, které včetně poznámky pod čarou č. 65 znějí:

„(4) Žáci mohou při vzdělávání a poskytování školských služeb ve školách a školských zařízeních a s ním přímo souvisejících činnostech

a)   nakládat s nebezpečnými chemickými látkami nebo směsmi klasifikovanými jako vysoce toxické, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem, pouze pod dohledem osoby s odbornou způsobilostí podle zákona upravujícího ochranu veřejného zdraví65) vykonávaným způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem,
b)   nakládat s nebezpečnými chemickými látkami nebo směsmi neuvedenými v písmenu a) nebo vykonávat činnosti spojené s nebezpečnou expozicí prachu nebo biologickým činitelům, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem, pouze pod dohledem odpovědné osoby, která vykonává pedagogickou činnost a splňuje požadavky stanovené prováděcím právním předpisem, nebo instruktora na pracovišti právnických nebo fyzických osob, kde žáci vykonávají praktické vyučování, vykonávaným způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem.

(5) Ministerstvo stanoví vyhláškou

a)   látky, směsi, prachy a biologické činitele uvedené v odstavci 4, se kterými mohou žáci nakládat při základním, středním a zájmovém vzdělávání, při poskytování školských služeb a s ním přímo souvisejících činnostech,
b)   podmínky nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi a způsob výkonu dohledu při tomto nakládání a podmínky výkonu činností spojených s nebezpečnou expozicí prachu a biologickým činitelům, způsob výkonu dohledu při těchto činnostech a požadavky na osobu vykonávající dohled při těchto činnostech.


65) § 44b zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

6. V § 30 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

„(3) Školní řád nebo vnitřní řád může omezit nebo zakázat používání mobilních telefonů nebo jiných elektronických zařízení dětmi, žáky nebo studenty, s výjimkou jejich používání v nezbytném rozsahu ze zdravotních důvodů.“.
Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 4 až 6.

7. V § 47 odstavec 1 zní:

„(1) Obec, svazek obcí, kraj a registrovaná církev, náboženská společnost, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy6), a jiná právnická nebo fyzická osoba, zřizující školy a školská zařízení podle § 8 odst. 6, mohou zřizovat přípravné třídy základní školy pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Přípravnou třídu lze zřídit, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně 10 dětí. Ke zřízení přípravné třídy základní školy obcí, svazkem obcí a krajem je nezbytný souhlas krajského úřadu, v případě přípravných tříd zřizovaných registrovanou církví a náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy6), nebo jinou právnickou nebo fyzickou osobou, je nezbytný souhlas ministerstva.“.

8. V § 50 odstavec 4 zní:

„(4) Pokud se cizinec neúčastní vyučování nepřetržitě po dobu nejméně 60 vyučovacích dnů, nedoloží důvody své nepřítomnosti v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem a ani po následné písemné výzvě ředitele školy zaslané na poslední známou adresu zákonného zástupce cizince ve lhůtě 15 dnů ode dne odeslání výzvy nesdělí, že bude i nadále navštěvovat danou školu, přestává být dnem následujícím po uplynutí této lhůty žákem školy.“.

9. V § 60b odst. 3 se slovo „ , jejich“ nahrazuje slovy „zajišťuje ministerstvo nebo z jeho pověření Centrum;“.

10. V § 77 se za větu první vkládá věta „Žák úspěšně vykoná část maturitní zkoušky, pokud úspěšně vykoná všechny povinné zkoušky, ze kterých se tato část skládá.“.

11. § 78 včetně nadpisu zní:

§ 78
Společná část maturitní zkoušky

(1) Zkušebními předměty společné části maturitní zkoušky jsou

a)   český jazyk a literatura,
b)   cizí jazyk, který si žák zvolí z nabídky stanovené prováděcím právním předpisem; žák může zvolit pouze takový cizí jazyk, který je vyučován ve škole, jíž je žákem, a
c)   matematika.

(2) Společná část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a druhé zkoušky, pro kterou si žák na přihlášce k maturitní zkoušce zvolí jeden ze zkušebních předmětů uvedených v odstavci 1 písm. b) a c).

(3) Zkoušky společné části maturitní zkoušky se konají formou didaktického testu. Didaktickým testem se pro účely tohoto zákona rozumí písemný test, který je jednotně zadáván a centrálně vyhodnocován, a to způsobem a podle kritérií stanovených prováděcím právním předpisem.

(4) Žák se může ve společné části dále přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám ze zkušebních předmětů podle odstavce 1 písm. b) a c) a ze zkušebního předmětu matematika rozšiřující.“.

12. V § 78a se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „ ; to neplatí pro zkušební předmět matematika rozšiřující“.

13. V § 78a odst. 2 se slova „a dílčí zkoušky“ a slova „konané formou didaktického testu a písemné práce“ zrušují.

14. V § 78a odstavec 3 zní:

„(3) Zkoušky společné části maturitní zkoušky může žák konat, pokud úspěšně ukončil poslední ročník středního vzdělávání.“.

15. V § 78a se odstavec 4 zrušuje.
Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 4 a 5.

16. V § 78a odst. 4 se slova „nebo předsedovi zkušební maturitní komise“ a slova „nebo předseda zkušební maturitní komise“ zrušují.

17. V § 78a se odstavec 5 zrušuje.

18. V § 79 odstavec 1 zní:

„(1) Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury, a pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka, a z dalších 2 nebo 3 povinných zkoušek. Počet dalších povinných zkoušek pro daný obor vzdělání stanoví rámcový vzdělávací program. Ve školách a třídách s vyučovacím jazykem národnostní menšiny je jednou z povinných zkoušek zkouška z jazyka národnostní menšiny.“.

19. V § 79 odst. 4 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:

„d)   písemné práce,“.

Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena e) a f).

20. V § 79 odst. 4 písm. f) se text „d)“ nahrazuje textem „e)“.

21. V § 79 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

„(5) Zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se konají vždy formou písemné práce a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí.“.
Dosavadní odstavce 5 až 7 se označují jako odstavce 6 až 8.

22. V § 79 odst. 7 se za slova „písemné zkoušky“ vkládají slova „a písemné práce“.

23. V § 79 se odstavec 8 zrušuje.

24. V § 80 odst. 1 věta druhá zní „Ministerstvo nebo z jeho pověření Centrum připravuje katalogy a zadání zkoušek společné části maturitní zkoušky a označuje zadání zkoušek společné části maturitní zkoušky nebo jejich částí za informace veřejně nepřístupné.“.

25. V § 80 odst. 3 se písmena a) a c) zrušují.
Dosavadní písmeno b) se označuje jako písmeno a) a dosavadní písmena d) až j) se označují jako písmena b) až h).

26. V § 80 odst. 3 písm. b) se slova „s výjimkou dílčích zkoušek konaných formou ústní,“ zrušují.

27. V § 80 odst. 3 písm. e) se slova „písmene f)“ nahrazují slovy „písmene d)“.

28. V § 80 odst. 3 písm. c) a e) a v § 80 odst. 5 písm. d) se slova „ , komisaře nebo hodnotitele“ nahrazují slovy „nebo komisaře“.

29. V § 80 odst. 3 písm. f) se slova „hodnotitele písemných prací a“ zrušují.

30. V § 80 odst. 3 písm. h) se slova „ , zadavatele a hodnotitele“ nahrazují slovy „a zadavatele“.

31. V § 80 odst. 5 písm. d) se slova „odstavce 3 písm. e)“ nahrazují slovy „odstavce 3 písm. c)“.

32. V § 80a odst. 1 se slova „Dílčí zkouška konaná ústní formou a zkoušky“ nahrazují slovem „Zkoušky“, věta třetí se nahrazuje větou „Předsedou zkušební maturitní komise může být ten, kdo má odbornou kvalifikaci učitele všeobecně-vzdělávacích předmětů nebo učitele odborných předmětů střední školy a vykonával přímou pedagogickou činnost nejméně 5 let.“ a věta poslední se nahrazuje větou „Na zkušební maturitní komisi, včetně zkušební maturitní komise při konání písemné práce, se vztahují ustanovení § 74 odst. 6 až 10 s výjimkou § 74 odst. 8 písm. a) obdobně.“.

33. V § 80a odst. 3 a 4 se slova „ , s výjimkou dílčích zkoušek konaných ústní formou“ zrušují.

34. V § 80a odst. 4 se slova „ , s výjimkou dílčích zkoušek konaných ústní formou,“ zrušují.

35. V § 80a se odstavec 5 zrušuje.
Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 5.

36. V § 80a odst. 5 se slova „Hodnotitelem pro daný zkušební předmět, komisařem“ nahrazují slovem „Komisařem“.

37. V § 80b odst. 1 se slova „v prováděcím právním předpisu“ nahrazují slovy „tímto zákonem“.

38. V § 80b odst. 1 se slovo „Centrum“ nahrazuje slovy „ministerstvo nebo Centrum“.

39. V § 80b odst. 2 a 3 se slovo „Centrum“ nahrazuje slovy „Ministerstvo nebo Centrum“.

40. V § 80b odst. 2 písm. b) a d) se slova „a dílčích zkoušek“ zrušují.

41. V § 81 odst. 1 se slova „dílčí zkoušky konané formou didaktického testu a písemné práce“ nahrazují slovy „zkoušky společné části maturitní zkoušky“.

42. V § 81 odstavec 6 zní:

„(6) Žák, který již získal střední vzdělání s maturitní zkouškou vykonáním maturitní zkoušky podle tohoto zákona nebo podle předchozích právních předpisů, na svou žádost nekoná společnou část maturitní zkoušky a písemnou zkoušku a ústní zkoušku z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka v profilové části maturitní zkoušky. Ředitel školy může žákovi podle věty první na jeho žádost uznat další zkoušku profilové části maturitní zkoušky, pokud je obsahově srovnatelná se zkouškou profilové části v dané škole.“.

43. V § 81 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:

„(7) Pokud žák koná v profilové části maturitní zkoušky alespoň 4 povinné zkoušky, může ředitel školy stanovit, že za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem lze 1 povinnou zkoušku profilové části maturitní zkoušky konanou z cizího jazyka nahradit výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky z tohoto cizího jazyka doložené jazykovým certifikátem. Totéž může ředitel stanovit za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem pro 1 nepovinnou zkoušku profilové části maturitní zkoušky.“.
Dosavadní odstavce 7 až 11 se označují jako odstavce 8 až 12.

44. V § 81 odst. 10 se za slovo „společné“ vkládají slova „i profilové“.

45. V § 81 odst. 12 písm. a) se slova „dílčí zkoušky společné části maturitní zkoušky konané formou písemné práce a“ zrušují.

46. V § 81 odst. 12 písm. b) se slovo „ , hodnotitele“ a slova „hodnotitelů a“ zrušují a slova „ , komisařů a hodnotitelů písemných prací“ se nahrazují slovy „a komisařů“.

47. V § 82 odst. 1 písm. b) se slovo „dílčí“ a slova „konané formou didaktického testu“ zrušují.

48. V § 82 odst. 1 se slova „podle § 80 odst. 3“ nahrazují slovy „podle § 80 odst. 1 nebo 3“.

49. V § 82 odst. 1 závěrečné části ustanovení se slova „dílčí zkoušky společné části maturitní zkoušky konané formou písemné práce a“ zrušují.

50. V § 82 odst. 2 se slova „konanou formou didaktického testu“ zrušují.

51. V § 82 odst. 3 se slovo „dílčích“ a slovo „dílčí“ zrušují.

52. V § 84 odst. 1 se slova „získali střední vzdělání s maturitní zkouškou“ nahrazují slovy „prospěli ve druhém pololetí posledního ročníku oboru vzdělání s maturitní zkouškou“.

53. V § 108 odst. 1 se slova „pobytu žadatele“ nahrazují slovy „trvalého pobytu žadatele, v případě cizince podle místa pobytu,“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Nelze-li místní příslušnost krajského úřadu určit podle věty první, řídí se místem podání žádosti.“.

54. V § 108 odst. 4 se slova „ , vyhotovený tlumočníkem zapsaným v České republice do seznamu znalců a tlumočníků26c)“ včetně poznámky pod čarou č. 26c zrušují.

55. V § 113 odst. 3 písm. c) bodě 1 se slova „předsedu jmenuje v případech podle odstavce 2 písm. a) ředitel Centra, v případech podle odstavce 2 písm. b) je“ zrušují a za slovo „předsedou“ se vkládá slovo „je“.

56. V § 113 odst. 4 se slovo „ , kterou“ nahrazuje slovy „nebo v místě, které“ a za slova „řediteli školy“ se vkládají slova „nebo, nekoná-li se zkouška ve škole, zadavateli“.

57. Za § 119 se vkládá nový § 119a, který včetně nadpisu zní:

㤠119a
Výdejna lesní mateřské školy

(1) Výdejna lesní mateřské školy je typem zařízení školního stravování, které může zajišťovat školní stravování pouze pro děti lesní mateřské školy.

(2) Výdejnu lesní mateřské školy může zřídit pouze právnická osoba vykonávající činnost lesní mateřské školy.“.

58. V § 136 odst. 2 písm. d) se text „§ 30 odst. 4“ nahrazuje textem „§ 30 odst. 5“.

59. V § 144 odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova „ , v případě mateřské školy údaj, zda jde o lesní mateřskou školu, v případě zařízení školního stravování údaj, zda jde o výdejnu lesní mateřské školy“.

60. V § 144 odst. 1 písm. c) se slova „ ; v případě mateřské školy údaj, zda se jedná o lesní mateřskou školu“ zrušují.

61. V § 144 odst. 1 se na konci textu písmene g) doplňují slova „ ; v případě výdejny lesní mateřské školy označení území, kde se uskutečňují školské služby“.

62. V § 147 odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova „ ; v případě výdejny lesní mateřské školy údaj, že se jedná o výdejnu lesní mateřské školy“.

63. V § 147 odst. 3 se za slovo „škola“ vkládají slova „a výdejna lesní mateřské školy“.

64. V § 160 odst. 1 písm. a), c) a d) se za slova „speciálními vzdělávacími potřebami,“ vkládají slova „výdaje školy na dopravu při akcích v rámci vzdělávání podle příslušného rámcového vzdělávacího programu,“.

65. V § 160 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Finanční prostředky ze státního rozpočtu podle odstavce 1 se poskytují nejvýše do výše povoleného počtu dětí, žáků nebo studentů ve škole nebo školském zařízení, v jednotlivých oborech vzdělání a formách vzdělávání, lůžek, stravovaných nebo jiných jednotek výkonu stanovených jiným právním předpisem64), uvedeného ve školském rejstříku.“.

66. V § 161 odst. 1 písm. a) bodu 1 se text „odst. 1“ zrušuje.

67. V § 161 odst. 1 písm. e) se slova „školní družiny,“ zrušují.

68. V § 161 odst. 2 se za slova „počtu žáků ve třídě“ a slova „počtu žáků v ročníku“ vkládají slova „nebo na školu v závislosti na její struktuře“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Vláda dále může nařízením stanovit pro základní školy, střední školy a konzervatoře zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí maximální počet hodin další přímé pedagogické činnosti financovaný ze státního rozpočtu na školu v závislosti na její struktuře včetně určení pedagogických pracovníků, kteří tyto činnosti vykonávají.“.

69. V § 161 odst. 3 se písmeno c) zrušuje.
Dosavadní písmena d) až i) se označují jako písmena c) až h).

70. V § 161 odst. 5 se za slova „odstavce 3“ vkládají slova „a případně podle odstavce 7“.

71. V § 161 se doplňuje odstavec 7, který zní:

„(7) Ministerstvo může v průběhu roku stanovit další finanční prostředky na výdaje podle § 160 odst. 1 písm. c) a d) pro jednotlivé právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení uvedené v odstavci 1. Ministerstvo stanoví a zveřejní ve Věstníku

a)   podmínky a kritéria pro poskytnutí těchto dalších finančních prostředků a
b)   účel, na který může právnická osoba tyto další finanční prostředky použít, a případné další podmínky, které musí právnická osoba v souvislosti s použitím těchto dalších finančních prostředků splnit.“.

72. V § 161b se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Ministerstvo může vyhlásit a zveřejnit ve Věstníku opravné koeficienty k republikovým normativům podle věty první, zohledňující objektivní rozdíly v činnosti dotčených školských zařízení v jednotlivých krajích.“.

73. V § 161c odst. 2 písm. c) se slovo „organizační“ zrušuje a za slovo „struktuře“ se vkládají slova „včetně určení pedagogických pracovníků, kteří tyto činnosti vykonávají,“.

74. V § 161c odst. 3 písmeno c) zní:

„c)   rezervy k řešení nezbytných případů přímých výdajů nezajištěných rozpisem podle § 161 odst. 5, § 161a odst. 2 a § 161b odst. 2; způsob, podmínky a pravidla použití rezervy krajským úřadem stanoví ministerstvo směrnicí podle § 170 písm. b).“.

75. V § 163 odst. 1 se věta první zrušuje a dále se ve větě druhé slova „na pokusná ověřování a na rozvojové programy podle § 171 odst. 1 a 2 a“ zrušují.

76. V § 166 odst. 7 se za číslo „2“ vkládají slova „a 11“.

77. V § 166 se doplňují odstavce 10 a 11, které znějí:

„(10) Pokud škola nebo školské zařízení uvedené v odstavci 2 nemá ředitele, může zřizovatel jmenovat ředitele školy na vedoucí pracovní místo bez konkursního řízení na dobu určitou do doby jmenování ředitele podle odstavce 2. Zřizovatel vyhlásí konkursní řízení podle odstavce 2 bez zbytečného odkladu.

(11) Pokud řediteli školy nebo školského zařízení uvedeného v odstavci 2 ve výkonu činnosti brání překážka v práci dlouhodobého charakteru, zejména uvolnění k výkonu veřejné funkce nebo rodičovská dovolená, může zřizovatel na základě jím vyhlášeného konkursního řízení jmenovat ředitele školy na vedoucí pracovní místo na dobu určitou po dobu překážky v práci ředitele, nejdéle však na 6 let; stejnou osobu je možné jmenovat opakovaně. Do doby jmenování ředitele podle věty první může zřizovatel jmenovat ředitele školy na vedoucí pracovní místo bez konkursního řízení.“.

78. V § 171 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 2 až 5.

79. V § 172 odst. 5 se slova „a přezkoumání průběhu a výsledku dílčí zkoušky konané formou písemné práce a ústní formou“ zrušují.

80. V § 172 odst. 8 se text „§ 166 odst. 2 až 9“ nahrazuje textem „§ 166 odst. 2 až 11“.

81. V § 183c úvodní části ustanovení se za slovo „Údaje“ vkládají slova „získané při ověřování předpokladů uchazeče ke vzdělávání podle § 60b, při zjišťování jeho výsledků a při přípravě k němu, údaje“.

82. V § 183c se text „§ 171 odst. 2“ zrušuje.

83. V § 183c se písmena b) a c) zrušují.
Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena b) a c).

84. Za dosavadní § 183c se vkládá nový § 183d, který zní:

㤠183d

Centrum zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup o jednotných zkouškách a o zkouškách společné části maturitní zkoušky konaných formou didaktického testu

a)   zadání zkoušek, a to ve lhůtě do 1 pracovního dne ode dne, kdy proběhla zkouška,
b)   klíče správných řešení úloh, a to ve lhůtě do 1 pracovního dne od zpřístupnění hodnocení zkoušky středním školám,
c)   výsledky jednotlivých uchazečů a žáků v jednotlivých úlohách testů a výsledky za jednotlivé školy v členění podle skupin oborů vzdělání, a to ve strojově čitelném formátu bez možnosti identifikace uchazečů a žáků, ve lhůtě do 14 dnů od zpřístupnění hodnocení zkoušky středním školám a
d)   informace o průběhu zkoušek včetně závěrů o ověření správnosti testů a jejich souladu s právními předpisy, a to ve lhůtě do 14 dnů od zpřístupnění hodnocení zkoušky středním školám.“.

85. V § 184 odst. 2 se čárka za slovy „maturitní komise“ nahrazuje slovem „a“, slova „a hodnotitele písemné práce“ se zrušují a věta druhá se nahrazuje větou „Odměnu, s výjimkou odměny komisaře, kterou poskytuje Centrum, poskytuje právnická osoba vykonávající činnost školy.“.

Čl. II
Přechodné ustanovení

Má-li žák, který podal přihlášku k maturitní zkoušce do 25. června 2020 a úspěšně ukončil poslední ročník středního vzdělávání s maturitní zkouškou do 30. září 2020, právo konat opravnou zkoušku dílčí zkoušky konané formou písemné práce nebo ústní formou ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura nebo cizí jazyk, nebo má-li právo konat náhradní zkoušku takové dílčí zkoušky, koná opravnou nebo náhradní zkoušku v profilové části maturitní zkoušky podle zákona č. 561/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

Čl. III

Zákon č. 178/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004  Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 101/2017 Sb. a zákona č. 167/2018  Sb., se mění takto:

1. V části první čl. I se body 41, 42 a 45 zrušují.

2. V části první čl. II se bod 2 zrušuje.

3. V části třetí čl. IV se slova „ustanovení bodů 9 a 14“ nahrazují slovy „a ustanovení bodů 9 a 14“ a slova „ , a ustanovení čl. I bodů 41, 42 a 45, která nabývají účinnosti dnem 1. listopadu 2020“ se zrušují.

ČÁST TŘETÍ
ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

Čl. IV

Zrušují se:
1. Nařízení vlády č. 445/2016 Sb., o stanovení oborů vzdělání, v nichž je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky.
2. Nařízení vlády č. 71/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 445/2016 Sb., o stanovení oborů vzdělání, v nichž je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky.

ČÁST ČTVRTÁ
ÚČINNOST

Čl. V

1. Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. října 2020, s výjimkou ustanovení části první čl. I bodů 6, 81 a 83, které nabývají účinnosti patnáctým dnem po dni jeho vyhlášení.

2. Ustanovení části první čl. I bodu 12 pozbývá platnosti dnem 30. září 2025.

Vondráček v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.

Nabídka k tématu

Majetek školské příspěvkové organizace, kontrola a hospodaření, 4. vydání

Majetek školské příspěvkové organizace, kontrola a hospodaření, 4. vydání

Petr Sikora - Nakladatelství PARIS

Čtvrté vydání bylo aktualizováno zejména v souvislosti s legislativními změnami provedenými v rámci tzv. konsolidačního balíčku. Jedná se především o změnu pravidel pro hospodaření s fondem kulturních a ... pokračování

Cena: 390 KčKOUPIT

ÚZ č. 1555 - Regionální školství, Pedagogičtí pracovníci

ÚZ č. 1555 - Regionální školství, Pedagogičtí pracovníci

Sagit, a. s.

Od září 2023 platí velká novela zákona o pedagogických pracovnících (125 změn a doplnění), která mj. mění uznávání odborné kvalifikace učitelů, redukuje akreditované programy dalšího vzdělávání, zavádí novou pozici provázejícího učitele a uvádějícího učitele (podpora v adaptačním ... pokračování

Cena: 279 KčNedostupné

Školské zákony a prováděcí předpisy s komentářem 2022/2023

Školské zákony a prováděcí předpisy s komentářem 2022/2023

JUDr. PhDr. Jiří Valenta - Anag, spol. s r. o.

Již 8. vydání praktické publikace Školské zákony obsahuje vše potřebné z legislativy týkající se oblasti regionálního školství, tj. aktuální komentovaná znění všech důležitých právních předpisů souvisejících s řízením škol a školských zařízení. Důležité legislativní novinky ve ... pokračování

Cena: 819 KčKOUPIT

Zákoník práce ve školské praxi

Zákoník práce ve školské praxi

Jiří Valenta - Nakladatelství PARIS

Od posledního vydání této publikace zasáhla zákoník práce celá řada podstatných změn. Jako vždy mají provedené změny velký vliv i na řízení škol a školských zařízení. Je proto na místě posoudit pojetí novelizovaných oblastí pracovního práva také z pohledu potřeb školské praxe. Stejně ... pokračování

Cena: 660 KčKOUPIT

Ředitel školy

Ředitel školy

Václav Trojan - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Přijměte upřímné pozvání do tajů ředitelské práce. Nová kniha Václava Trojana Ředitel školy – Uvažování o vyvažování života ředitelů škol je psána především pro ředitelky a ředitele škol. Stejně tak bude užitečná pro všechny, které zajímá školství, počínaje zřizovateli a konče ... pokračování

Cena: 385 KčKOUPIT

Spisová služba ve školství

Spisová služba ve školství

Irena Hajzlerová - Nakladatelství PARIS

•Nevíte si rady s administrativou? •Vedete listinnou spisovou službu a nevíte, co dělat s digitálními dokumenty? •Nevíte, zda máte skutečně elektronickou spisovou službu nebo jen její část? •Máte mnoho dokumentů v elektronickém podacím deníku … ale nevíte co s nimi? •Nevíte, jak ... pokračování

Cena: 335 KčKOUPIT

Cestovní náhrady ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích

Cestovní náhrady ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích

Petr Sikora - Nakladatelství PARIS

Publikace je určena vedoucím zaměstnancům a účetním příspěvkových organizacích – státních i těch zřizovaných územními samosprávnými celky. Úvodní část obsahuje výtah z legislativy, která upravuje pracovní ... pokračování

Cena: 270 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.