Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


279

VYHLÁŠKA

ze dne 17. června 2020,

kterou se mění vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění zákona č. 111/2019 Sb., k provedení § 69 písm. a) až c) a § 69c odst. 2 zákona o zdravotních službách:

Čl. I

Vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění vyhlášky č. 236/2013 Sb., vyhlášky č. 364/2015 Sb. a vyhlášky č. 137/2018  Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 písm. b) se za bod 3 vkládá nový bod 4, který zní:

„4. korespondenční adresa, pokud není totožná s adresou podle bodu 3, a pokud je pacientem sdělena,“.
Dosavadní bod 4 se označuje jako bod 5.

2. V § 1 odst. 1 písm. b) se doplňuje bod 6, který zní:

„6. jedinečný resortní identifikátor pacienta přidělený pacientovi Ústavem zdravotnických informací a statistiky České republiky,“.

3. V § 1 odst. 1 písm. i) se slovo „další“ nahrazuje slovem „jiné“.

4. V § 1 odst. 1 se za písmeno i) vkládá nové písmeno j), které zní:

„j)   identifikační a kontaktní údaje registrujícího poskytovatele v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, pokud jsou poskytovateli známy,“.

Dosavadní písmena j) a k) se označují jako písmena k) a l).

5. V § 1 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

„(3) Zdravotnická dokumentace poskytovatele, který rozhodl o vedení pacientského souhrnu, rovněž obsahuje údaje a záznamy, které jsou podstatné pro vedení pacientského souhrnu a nejsou uvedeny v odstavci 1 nebo 2, a to v rozsahu stanoveném v příloze č. 4 k této vyhlášce.“.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

6. V § 2 písm. c) se za slova „v případě dlouhodobé lůžkové péče“ vkládají slova „nebo následné lůžkové péče v oboru psychiatrie“.

7. V § 3 odst. 1 se za slova „bylo-li přiděleno,“ vkládají slova „jedinečný resortní identifikátor pacienta přidělený pacientovi Ústavem zdravotnických informací a statistiky České republiky,“.

8. Za § 4 se vkládají nové § 4a a 4b, které znějí:

㤠4a

(1) Pacientský souhrn je pro účel poskytnutí základních údajů o zdravotním stavu pacienta prostřednictvím Národního kontaktního místa pro elektronické zdravotnictví (dále jen „Národní kontaktní místo“) jinému poskytovateli veden elektronicky a strukturovaně v kódových systémech, které umožňují komunikaci mezi Národním kontaktním místem a poskytovatelem, který pacientský souhrn vede a předává Národnímu kontaktnímu místu. Kódové systémy pro účel vedení pacientského souhrnu jsou veřejně přístupné na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví. Obsah a struktura pacientského souhrnu je stanovena v příloze č. 4 k této vyhlášce.

(2) Pacientský souhrn lze vést za účelem předávání Národnímu kontaktnímu místu, pokud je u poskytovatele, který pacientský souhrn vede, zajištěna jeho nepřetržitá dostupnost. Pacientský souhrn lze poskytovat prostřednictvím individuálního rozhraní poskytovatele nebo výměnné platformy sdružující více poskytovatelů.

(3) Poskytovatel, který rozhodne o vedení pacientského souhrnu, ohlásí správci Národního kontaktního místa prostřednictvím datové zprávy do datové schránky správce, pro potřeby zřízení přístupu do Národního kontaktního místa, vedení pacientského souhrnu. Ohlášení obsahuje:

a)   identifikační údaje poskytovatele v rozsahu obchodní firma nebo název a identifikační číslo osoby, je-li přiděleno,
b)   adresu rozhraní informačního systému poskytovatele pro komunikaci s Národním kontaktním místem,
c)   šifrovací certifikát poskytovatele určený pro komunikaci s Národním kontaktním místem,
d)   způsob poskytování pacientského souhrnu podle odstavce 2 věty druhé.

(4) Poskytovatel k ohlášení podle odstavce 3 zároveň připojí protokol dokládající provedení testu shody rozhraní provozovaného informačního systému v souladu s provozní dokumentací Národního kontaktního místa. Provedení testu shody zajišťuje správce Národního kontaktního místa. Provozní dokumentace Národního kontaktního místa je veřejně přístupná na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví.

§ 4b

(1) Požadavek o pacientský souhrn podaný prostřednictvím Národního kontaktního místa poskytovateli, který Národnímu kontaktnímu místu ohlásil vedení a poskytování pacientského souhrnu, obsahuje:

a)   identifikační údaje pacienta podle § 1 odst. 1 písm. b) bodů 1 a 2 a
b)   identifikační údaje poskytovatele jiného státu Evropské unie, který o pacientský souhrn žádá, a jeho zdravotnického pracovníka.

(2) Požadavek o pacientský souhrn je předáván prostřednictvím rozhraní informačního systému poskytovatele, které bylo podle § 4a odst. 3 písm. b) ohlášeno Národnímu kontaktnímu místu.“.

9. V příloze č. 3 bodu 4 se slova „100 let od data narození pacienta nebo 10 let od úmrtí pacienta“ nahrazují slovy „10 let po posledním poskytnutí zdravotních služeb pacientovi, v případě pacienta s nařízeným ochranným léčením 30 let po posledním poskytnutí zdravotních služeb.“.

10. V příloze č. 3 bodu 15 písm. c) se za slovo „záření“ vkládají slova „ , s výjimkou provedení tohoto vyšetření poskytovatelem ambulantní péče v oboru zubní lékařství“.

11. Za přílohu č. 3 se doplňuje příloha č. 4, která včetně nadpisu zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2020.

Ministr zdravotnictví:
Mgr. et Mgr. Vojtěch, MHA, v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1534 - Zdravotní služby, Elektronizace zdravotnictví

ÚZ č. 1534 - Zdravotní služby, Elektronizace zdravotnictví

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální text zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách, zákona o zdravotnické záchranné službě, zákona o elektronizaci zdravotnictví a zákona o některých opatřeních ve vztahu k Ukrajině. Dále zde najdete 18 vyhlášek a nařízení ...

Cena: 169 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.