Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


267

VYHLÁŠKA

ze dne 1. června 2020

o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance

Česká národní banka stanoví podle § 41 odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb., a podle § 478 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění zákona č. 336/2014 Sb. a zákona č. 204/2017 Sb.:

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví rozsah, strukturu, formu, způsob a lhůty předkládání informací podle § 41 odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb., a pro oznamování údajů uvedených v § 462 až 464, § 466 odst. 1, 2 a 4, § 468 a § 469 písm. b) zákona č.  240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění zákona č. 336/2014 Sb. a zákona č. 204/2017 Sb., České národní bance

a)   obhospodařovatelem investičního fondu a zahraničního investičního fondu, který má povolení k činnosti udělené Českou národní bankou nebo který je zahraniční osobou1) (dále jen „obhospodařovatel“),
b)   osobou srovnatelnou s obhospodařovatelem zapsanou v seznamu vedeném Českou národní bankou2) (dále jen „správce majetku“) a
c)   hlavním administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu.

§ 2
Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)   vykazující osobou osoba, která předkládá výkazy podle této vyhlášky,
b)   výkazem strukturovaný soubor údajů vytvořený vykazující osobou,
c)   datovým souborem elektronické seskupení údajů s předem definovanými datovými strukturami, které jsou informačním systémem metodicky popsány, zpracovávány a předávány jako celek,
d)   údaji předkládanými za obhospodařovaný fond i údaje předkládané samostatně za každý jednotlivý vytvořený podfond nebo zařízení srovnatelné s podfondem.

§ 3
Výkazy investiční společnosti a samosprávného investičního fondu jako obhospodařovatele

(1) Investiční společnost předkládá za svou osobu s údaji k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí do

a)   35 dnů po skončení 1., 2. a 3. kalendářního čtvrtletí a do 50 dnů po skončení kalendářního roku, k němuž se vztahují, tyto výkazy:
1. OFZ (ČNB) 10-04 „Rozvaha“ a
2. OFZ (ČNB) 20-04 „Výkaz zisku a ztráty“,
b)   40 dnů po skončení 1., 2. a 3. kalendářního čtvrtletí a do 55 dnů po skončení kalendářního roku, k němuž se vztahují, tyto výkazy:
1. OFZ (ČNB) 50-04 „Souhrnné informace“ a
2. OFZ (ČNB) 60-04 „Hlášení o plnění podmínek pro výkon činnosti“.

(2) Samosprávný investiční fond kolektivního investování předkládá za svou osobu výkazy podle odstavce 1 písm. b).

(3) Samosprávný investiční fond kvalifikovaných investorů předkládá za svou osobu s údaji k poslednímu dni kalendářního roku do 55 dnů po skončení kalendářního roku, k němuž se vztahují, výkazy podle odstavce 1 písm. b).

§ 4
Výkazy fondu kolektivního investování

(1) Obhospodařovatel fondu kolektivního investování nebo srovnatelného zahraničního investičního fondu předkládá za každý takový obhospodařovaný fond do

a)   30 dnů po skončení kalendářního měsíce, k němuž se vztahuje, výkaz OFZ (ČNB) 11-12 „Cenné papíry emitované obhospodařovaným fondem“ s údaji k poslednímu dni kalendářního měsíce,
b)   35 dnů po skončení 1., 2. a 3. kalendářního čtvrtletí a do 50 dnů po skončení kalendářního roku, k němuž se vztahují, tyto výkazy s údaji k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí:
1. OFZ (ČNB) 10-04 „Rozvaha“ a
2. OFZ (ČNB) 20-04 „Výkaz zisku a ztráty“,
c)   40 dnů po skončení 1., 2. a 3. kalendářního čtvrtletí a do 55 dnů po skončení kalendářního roku, k němuž se vztahují, tyto výkazy s údaji k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí:
1. OFZ (ČNB) 31-04 „Struktura investičních nástrojů v majetku obhospodařovaného fondu“ a
2. OFZ (ČNB) 32-04 „Skladba majetku obhospodařovaného fondu“.

(2) Pokud obhospodařovaný fond podle odstavce 1 vytváří podfondy nebo zařízení srovnatelná s podfondem, obhospodařovatel předkládá za každý podfond takového obhospodařovaného fondu výkazy podle odstavce 1 písm. a) až c) a za celý obhospodařovaný fond výkazy podle odstavce 1 písm. b) bez zahrnutí údajů za vytvořené podfondy.

(3) Obhospodařovatel speciálního fondu nemovitostí nebo srovnatelného zahraničního investičního fondu předkládá za tento fond do 40 dnů po skončení 1., 2. a 3. kalendářního čtvrtletí a do 55 dnů po skončení kalendářního roku, k němuž se vztahuje, výkaz OFZ (ČNB) 40-04 „Údaje o nemovitostech“ s údaji k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí.

§ 5
Výkazy fondu kvalifikovaných investorů

(1) Obhospodařovatel fondu kvalifikovaných investorů nebo srovnatelného zahraničního investičního fondu předkládá za každý takový obhospodařovaný fond do konce čtvrtého měsíce po skončení kalendářního roku, k němuž se vztahují, tyto výkazy s údaji k poslednímu dni kalendářního roku:

a)   OFZ (ČNB) 10-04 „Rozvaha“,
b)   OFZ (ČNB) 20-04 „Výkaz zisku a ztráty“ a
c)   OFZ (ČNB) 34-01 „Hlášení fondu kvalifikovaných investorů“.

(2) Pokud obhospodařovaný fond podle odstavce 1 vytváří podfondy nebo zařízení srovnatelná s podfondem, obhospodařovatel předkládá za každý podfond takového obhospodařovaného fondu výkazy podle odstavce 1 písm. a) až c) a za celý obhospodařovaný fond výkazy podle odstavce 1 písm. a) a b) bez zahrnutí údajů za vytvořené podfondy.

§ 6
Výkazy alternativního fondu

(1) Obhospodařovatel, který je správcem alternativního fondu a který splňuje požadavky podle čl. 110 odst. 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 231/20133), předkládá výkaz OFZ (ČNB) 33-04 „Hlášení nadlimitního správce alternativního fondu“ a jednotlivě za každý alternativní fond výkaz OFZ (ČNB) 35-04 „Hlášení o alternativním fondu nadlimitního správce“, a to ve lhůtách podle tohoto nařízení.

(2) Obhospodařovatel, který je správcem alternativního fondu a který nesplňuje požadavky podle čl. 110 odst. 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 231/20133), předkládá výkaz OFZ (ČNB) 36-01 „Hlášení podlimitního správce alternativního fondu“ a jednotlivě za každý alternativní fond výkaz OFZ (ČNB) 37-01 „Hlášení o alternativním fondu podlimitního správce“, a to ve lhůtách podle tohoto nařízení.

§ 7
Výkazy v ostatních případech

(1) Obhospodařovatel předkládá za každý obhospodařovaný fond do konce prvního měsíce po skončení kalendářního roku, k němuž se vztahuje, výkaz OFZ (ČNB) 70-01 „Klíčové informace“ s údaji k poslednímu dni kalendářního roku.

(2) Správce majetku předkládá výkaz OFZ (ČNB) 36-01 „Hlášení podlimitního správce alternativního fondu“ a jednotlivě za každý spravovaný alternativní fond nebo obdobné zařízení výkaz OFZ (ČNB) 37-01 „Hlášení o alternativním fondu podlimitního správce“, a to ve lhůtách podle nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 231/2013.

§ 8
Výkazy hlavního administrátora

Hlavní administrátor předkládá za svou osobu s údaji k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí do

a)   35 dnů po skončení 1., 2. a 3. kalendářního čtvrtletí a do 50 dnů po skončení kalendářního roku, k němuž se vztahují, tyto výkazy:
1. OFZ (ČNB) 10-04 „Rozvaha“ a
2. OFZ (ČNB) 20-04 „Výkaz zisku a ztráty“,
b)   40 dnů po skončení 1., 2. a 3. kalendářního čtvrtletí a do 55 dnů po skončení kalendářního roku, k němuž se vztahuje, výkaz OFZ (ČNB) 50-04 „Souhrnné informace“.

§ 9
Společná ustanovení

(1) Obsah výkazů podle § 3 až 8 je uveden v příloze k této vyhlášce.

(2) Údaje obsažené ve výkazech podle této vyhlášky vycházejí s přihlédnutím k jejich povaze z právních předpisů upravujících vedení účetnictví a sestavování účetní závěrky4) nebo z mezinárodních účetních standardů upravených právem Evropské unie5).

(3) Údaje v cizích měnách se uvedou ve výkazech podle této vyhlášky v české měně, a to v přepočtu podle kurzu devizového trhu vyhlášeného Českou národní bankou a platného pro den sestavení výkazu. Měny, které nejsou obsaženy v kurzech devizového trhu vyhlášených Českou národní bankou, se přepočítávají oficiálním středním kurzem centrální banky příslušné země, popřípadě aktuálním kurzem mezibankovního trhu k americkému dolaru nebo euru.

§ 10
Způsob a forma předkládání výkazů

(1) Vykazující osoba předkládá České národní bance výkazy podle § 3 až 8 v elektronické podobě jako datové zprávy ve formátu a struktuře datových souborů.

(2) Datové zprávy podle odstavce 1 jsou předávány prostředky umožňujícími dálkový přístup prostřednictvím internetového aplikačního nebo uživatelského rozhraní sběrného systému České národní banky.

(3) Datovou zprávu podle odstavce 1 podepíše vykazující osoba uznávaným elektronickým podpisem kontaktní osoby.

(4) Vykazující osoba sdělí České národní bance jména, adresu pracoviště, telefonní číslo a adresu elektronické pošty kontaktních osob. O změnách těchto údajů informuje vykazující osoba Českou národní banku bez zbytečného odkladu.

§ 11
Opravy chyb ve výkazech

(1) Je-li po předložení výkazů České národní bance zjištěna chyba v údajích výkazu, předloží vykazující osoba České národní bance bez zbytečného odkladu opravený výkaz. Pokud oprava ovlivní údaje i v jiných výkazech nebo výkazy k dalším časovým obdobím, opraví vykazující osoba též všechny tyto navazující výkazy.

(2) Pokud dojde ve výkazu sestaveném k poslednímu dni kalendářního roku ke změně vykazovaného údaje na základě ověření účetní závěrky auditorem, vykazující osoba předloží výkaz opětovně s opravenými údaji, nejpozději do 30 dnů po auditu účetní závěrky. Pokud oprava ovlivní údaje v jiném výkazu nebo výkazech k dalším časovým obdobím, opraví vykazující osoba též všechny tyto navazující výkazy.

(3) Opravené výkazy vykazující osoba předloží ve lhůtě podle odstavce 1 nebo 2 České národní bance způsobem podle § 10 společně s informací o obsahu a důvodu opravy.

§ 12
Přechodná ustanovení

(1) Pro povinnost sestavit a předložit výkazy, které se vztahují k období přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se použije vyhláška č. 249/2013 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

(2) Výkaz podle § 7 odst. 1 této vyhlášky předloží obhospodařovatel poprvé za kalendářní rok následující po dni podle čl. 32 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/20146).

§ 13
Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 249/2013 Sb., o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance, se zrušuje.

§ 14
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2020.

Guvernér:
Ing. Rusnok v. r.

Příloha k vyhlášce č. 267/2020 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

1)   § 14 odst. 1 nebo 2 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů.
2)   § 15 a § 596 písm. f) zákona č. 240/2013 Sb.
3)   Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 231/2013 ze dne 19. prosince 2012, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU, pokud jde o výjimky, obecné podmínky provozování činnosti, depozitáře, pákový efekt, transparentnost a dohled.
4)   Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů.
5)   Článek 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19. července 2002 o uplatňování mezinárodních účetních standardů.
6)   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 ze dne 26. listopadu 2014 o sdělení klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou, v platném znění.

E-shop

Správní trestání

Správní trestání

Kateřina Frumarová a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace se zaměřuje na oblast správního trestání v nejširším smyslu. Zabývá se nejen odpovědností za správní delikty ve smyslu práva správního, ale širokou pozornost věnuje i odpovědnosti za platební delikty z pohledu práva finančního. Stručněji pak přibližuje deliktní odpovědnost ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Účetní a daňová problematika bytových družstev a společenství vlastníků od A do Z, 4. vydání

Účetní a daňová problematika bytových družstev a společenství vlastníků od A do Z, 4. vydání

Ing. Marta Neplechová, CSc., Ing. Bc. Martin Durec - Anag, spol. s r. o.

Publikace je určena účetním bytových družstev a společenství vlastníků, jejich statutárním orgánům a všem, kteří se účetní a daňovou problematikou právnických osob z oblasti vlastnictví bytových domů a ...

Cena: 429 KčKOUPIT

Rovné odměňování žen a mužů v profesionálním sportu

Rovné odměňování žen a mužů v profesionálním sportu

Denisa Linhartová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Na prvních novodobých olympijských hrách v Aténách v roce 1896 ženy soutěžit nesměly. Hry byly dle Piérra de Coubertina stvořeny „jako pravidelná oslava mužského atleticismu s ženským potleskem jako odměnou“. Až na olympijských hrách v Londýně v roce 2012 bylo ženám umožněno soutěžit ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.