Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


233

VYHLÁŠKA

ze dne 6. května 2020

o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 64, § 81 odst. 11, § 91 odst. 1 a § 103 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 217/2007 Sb., zákona č. 242/2008 Sb., zákona č.  243/2008 Sb., zákona č. 49/2009 Sb., zákona č. 378/2009 Sb., zákona č. 331/2011  Sb., zákona č. 472/2011 Sb., zákona č. 370/2012 Sb., zákona č. 82/2015 Sb., zákona č. 178/2016 Sb. a zákona č. 101/2017 Sb.:

ČÁST PRVNÍ
Zvláštní pravidla pro poskytování vzdělávání v roce 2020

§ 1
Zvláštní pravidla pro konání maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období

(1) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy do 31. května 2020 zveřejní kritéria hodnocení podle § 22 odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb.

(2) Žák do 25. července 2020

a)   podává přihlášku podle § 4 odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb.,
b)   podává písemnou žádost o nahrazení zkoušky podle § 19a vyhlášky č. 177/2009 Sb.,
c)   odevzdá vlastní seznam literárních děl podle § 6 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb.

(3) Ředitel školy do 31. července 2020

a)   předá údaje podle § 4 odst. 5 vyhlášky č. 177/2009 Sb.,
b)   jmenuje místopředsedu a další členy zkušební maturitní komise podle § 35 odst. 4 vyhlášky č. 177/2009 Sb.

(4) Centrum do 31. července 2020 jmenuje komisaře pro danou školu pro podzimní zkušební období podle § 44 odst. 1 vyhlášky č.  177/2009 Sb.

(5) Škola zašle žákovi potvrzený výpis z přihlášky z informačního systému Centra nejpozději do 5 dnů od předání údajů Centru podle § 4 odst. 5 vyhlášky č. 177/2009 Sb. V případě nesouladu údajů uvedených ve výpisu žák zašle škole do 5 dnů správné údaje.

§ 2
Zvláštní pravidla pro konání absolutoria v konzervatoři

(1) Obhajoba absolventské práce, teoretická zkouška z odborných předmětů, zkouška z cizího jazyka nebo zkouška z umělecko-pedagogické přípravy se koná v termínech stanovených ředitelem školy v období od 1. června do 31. srpna 2020; § 7 odst. 1 vyhlášky č. 47/2005 Sb. se nepoužije.

(2) Za absolventský výkon v podobě veřejného vystoupení může ředitel školy v roce 2020 uznat výjimečný umělecký výkon, který žák vykonal v průběhu posledních dvou ročníků a který odpovídá požadavkům absolventského výkonu.

§ 3
Zvláštní pravidla pro vyšší odborné vzdělávání

(1) Ředitel vyšší odborné školy může v roce 2020 posunout termín pro konání prvního kola přijímací zkoušky do prvního ročníku vzdělávání při zachování ostatních podmínek vyhlášených podle § 94 odst. 5 školského zákona. Nový termín zveřejní na přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(2) Pozvánku k vykonání přijímací zkoušky v roce 2020 v prvním kole i v dalších kolech přijímacího řízení do vyšší odborné školy zašle ředitel školy uchazeči nejpozději 5 pracovních dnů před jejím konáním; § 2 odst. 4 věta první vyhlášky č. 10/2005 Sb. se nepoužije.

(3) Pro letní období školního roku 2019/2020 může ředitel školy upravit organizaci vyučování i jinak, než jak stanoví akreditovaný vzdělávací program. Ředitel školy může rozhodnout o přesunu teoretické přípravy a praktické přípravy mezi letním obdobím školního roku 2019/2020 a zimním a letním obdobím školního roku 2020/2021, bude-li zachován celkový obsahový soulad s akreditovaným vzdělávacím programem. S těmito změnami musí studenty seznámit. Ustanovení § 3 odst. 1, 2 a 6 vyhlášky č. 10/2005 Sb. se nepoužije.

(4) Po dobu školních prázdnin roku 2020 je možné konat zejména povinné kurzy, odborné praxe, praktické vyučování a zkoušky. Volný čas studentů v době školních prázdnin v roce 2020 může být těmito činnostmi zkrácen na dobu kratší než 4 týdny pouze ve výjimečných případech, není-li možné zorganizovat tyto činnosti jinak. Ustanovení § 3 odst. 3 vyhlášky č. 10/2005 Sb. se nepoužije.

(5) Ředitel školy může studentovi uznat a započítat do praktické přípravy činnosti, které student vykonával náhradním, prokazatelným způsobem a které souvisely s daným oborem vzdělání.

(6) Řádné termíny absolutoria ve vyšší odborné škole stanovuje ředitel školy v roce 2020 v případě vzdělávacího programu v délce studia 3 nebo 4 roky v období od 1. června do 31. srpna 2020. Ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 10/2005 Sb. se nepoužije.

(7) Přísedící, který vyučuje daný předmět, odborník z praxe, vedoucí absolventské práce a oponent mohou být v roce 2020 při absolutoriu přítomni prostřednictvím prostředků komunikace na dálku.

§ 4
Vzdělávací a výchovná činnost asistenta pedagoga a vychovatele

Asistent pedagoga a vychovatel může ve školním roce 2019/2020 na základě rámcových pokynů učitele samostatně vykonávat vzdělávací a výchovnou činnost směřující k získávání a upevňování vědomostí, dovedností a návyků žáků základní školy nebo základní školy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona.

ČÁST DRUHÁ
Změna vyhlášky o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání

§ 5

V § 1 vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 243/2017 Sb. a vyhlášky č. 244/2018 Sb., se doplňuje odstavec 7, který zní:

„(7) V přijímacím řízení nelze hodnotit hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020.“.

ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST

§ 6

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy:
Ing. Plaga, Ph.D., v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1555 - Regionální školství, Pedagogičtí pracovníci

ÚZ č. 1555 - Regionální školství, Pedagogičtí pracovníci

Sagit, a. s.

Od září 2023 platí velká novela zákona o pedagogických pracovnících (125 změn a doplnění), která mj. mění uznávání odborné kvalifikace učitelů, redukuje akreditované programy dalšího vzdělávání, zavádí novou pozici provázejícího učitele a uvádějícího učitele (podpora v adaptačním ... pokračování

Cena: 279 KčNedostupné

ÚZ č. 1431 - Koronavirus - speciální vydání

ÚZ č. 1431 - Koronavirus - speciální vydání

Sagit, a. s.

Od března 2020 byla přijata řada předpisů ke zmírnění dopadů vládních koronavirových opatření. Soubor těchto předpisů jsme vydali v červnu 2020 s tím, že se jedná o jednorázovou publikaci ÚZ; bohužel epidemie trvá a nové předpisy přibývají; dochází také k novelizaci stávajících ... pokračování

Cena: 145 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.