Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 222/2020 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2020, částka 80, ze dne 30. 4. 2020

222

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 30. dubna 2020 č. 495

o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998  Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c), § 6 odst. 1 písm. b) a § 6 odst. 2 písm. b) krizového zákona.

Vláda

I. nařizuje s účinností ode dne 1. května 2020 od 00:00 hod. po dobu trvání nouzového stavu

1. zákaz vstupu na území České republiky pro všechny cizince, kteří nemají na území České republiky přechodný pobyt nad 90 dnů nebo trvalý pobyt; to neplatí:

a) pro rodinné příslušníky ve smyslu § 15a odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, občanů České republiky nebo občanů Evropské unie s přechodným nebo trvalým pobytem na území České republiky,
b) pro občany Evropské unie a cizince s povoleným pobytem v Evropské unii, kteří tranzitují přes Českou republiku za účelem cesty domů a mají k tomuto účelu vystavenou nótu zastupitelského úřadu (průjezd a repatriace),
c) je-li vstup těchto cizinců v zájmu České republiky,
d) pro přeshraniční pracovníky, žáky a studenty, kteří za účelem výkonu práce nebo vzdělávání v České republice pravidelně oprávněně překračují státní hranici s Českou republikou ze sousedního státu,
e) pro pracovníky mezinárodní dopravy,
f) pro pracovníky servisu kritické infrastruktury,
g) pro diplomaty a úředníky mezinárodních organizací,
h) v naléhavých mimořádných situacích,
i) pro občany Evropské unie, kteří vstupují na území České republiky prokazatelně za účelem výkonu ekonomické činnosti, a to na dobu nejdéle 72 hodin, a předloží potvrzení o absolvování testu podle bodu IV./1.,
j) pro občany Evropské unie, kteří vstupují na území České republiky za účelem výkonu ekonomické činnosti, nebo studia na vysoké škole a předloží potvrzení o absolvování testu podle bodu IV./1.,

pokud je důvod vstupu doložen odpovídajícím dokumentem;

2. všem osobám podle bodu 1 písm. a) až h), které vstoupí na území České republiky, bezprostředně po vstupu na území České republiky oznámit tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště nebo ohlašovaného pobytu; to neplatí pro osoby, které jsou uvedeny v bodě 1

a) písm. a), pokud předloží potvrzení o absolvování testu podle bodu IV./1.,
b) písm. b), pokud doba jejich pobytu na území České republiky nebude delší než 24 hodin nebo pokud předloží potvrzení o absolvování testu podle bodu IV./1.,
c) písm. c), e), f) a g), pokud doba jejich pobytu na území České republiky nebude delší než 14 dní nebo pokud předloží potvrzení o absolvování testu podle bodu IV./1.,
d) písm. d), pokud předloží potvrzení o absolvování testu, které splňuje podmínky uvedené v bodě 9; potvrzení o absolvování testu nemusí předkládat pracovníci ve zdravotních a sociálních službách, základních složkách integrovaného záchranného systému, nebo pracovníci subjektu kritické infrastruktury, pokud doba jejich pobytu na území České republiky nebude delší než 14 dnů; potvrzení o absolvování testu dále nemusí předkládat zemědělci hospodařící v bezprostředním příhraničí, jejichž pobyt na území České republiky nebude delší než 24 hodin,
e) písm. h), pokud doba jejich pobytu na území České republiky nebude delší než 24 hodin, nebo pokud předloží potvrzení o absolvování testu podle bodu IV./1.;

3. všem občanům České republiky a cizincům s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem na území České republiky, kteří při vstupu na území České republiky nepředloží potvrzení o absolvování testu podle bodu IV./1. bezprostředně po vstupu na území České republiky oznámit tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště nebo ohlašovaného pobytu; to neplatí pro osoby, které odpovídajícím dokumentem doloží, že

a) za účelem výkonu práce nebo vzdělávání v sousedním státě pravidelně překračují státní hranici, pokud předloží potvrzení o absolvování testu, které splňuje podmínky uvedené v bodě 9; potvrzení o absolvování testu nemusí předkládat pracovníci ve zdravotních a sociálních službách, základních složkách integrovaného záchranného systému, nebo pracovníci subjektu kritické infrastruktury, kteří předloží nótu zastupitelského úřadu cílové země, že jde o zdravotní, sociální služby, základní složky integrovaného záchranného systému, nebo subjekt kritické infrastruktury a že v místě výkonu práce byla přijata opatření k zabránění šíření koronaviru SARS CoV-2, zejména povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest, pokud doba vycestování nebyla delší než 14 dnů,
b) vycestovaly v naléhavé mimořádné situaci, pokud doba jejich vycestování nebyla delší než 24 hodin,
c) vycestovaly jako pracovníci mezinárodní dopravy, jako pracovníci servisu kritické infrastruktury, diplomati nebo úředníci mezinárodních organizací, pokud doba jejich vycestování nebyla delší než 14 dní; servis kritické infrastruktury v zahraniční pro tyto případy musí být doplněn nótou zastupitelského úřadu cílové země,
d) hospodaří jako zemědělci v bezprostředním příhraničí, pokud doba jejich vycestování nebyla delší než 24 hodin,
e) vycestovaly za účelem výkonu ekonomické činnosti, pokud doba jejich vycestování nebyla delší než 72 hodin a pokud nejde o přeshraničního pracovníka dle písmene a);

4. krajským hygienickým stanicím, aby u osob, které oznámí vstup na území České republiky podle bodů 2 a 3, a ani do 72 hodin od vstupu na území České republiky nepředložily místně příslušné krajské hygienické stanici potvrzení o absolvování testu podle bodu IV./1., rozhodly o nezbytných karanténních opatřeních, a pokud test prokázal přítomnost SARS CoV-2, rozhodly o izolaci podle § 64 písm. a) ve spojení s § 2 odst. 6 a 7 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

5. všem osobám, které oznámí vstup na území České republiky podle bodů 2 a 3, bezodkladně se podrobit testu a předložit místně příslušné krajské hygienické stanici potvrzení o absolvování testu podle bodu IV./1. nejpozději do 72 hodin od vstupu na území České republiky, a to pokud orgán ochrany veřejného zdraví v individuálních případech osob spadajících pod kategorii zájem České republiky, servis kritické infrastruktury, diplomati a úředníci mezinárodních organizací, nebo naléhavá mimořádná situace nerozhodl o jiných karanténních opatřeních v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. a o délce těchto opatření; nepředloží-li osoba potvrzení o absolvování testu podle bodu IV./1., postupuje krajská hygienická stanice podle bodu 4;

6. všem osobám, které od 1. května 2020 00:00 hod. vstoupily na území České republiky

a) v případě jakýchkoliv příznaků počínajícího infekčního onemocnění (zejména zvýšená teplota, kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztráta čichu, celková slabost, případně další příznaky) neprodleně oznámit tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, nebo nemají-li registrujícího poskytovatele, pak jakémukoliv poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost,
b) strpět při přechodu státní hranice provedení kontroly příznaků infekčního onemocnění, a pokud budou zjištěny příznaky infekčního onemocnění, poskytnout potřebnou součinnost zdravotnickým pracovníkům při provedení odběru biologického vzorku za účelem zjištění přítomnosti onemocnění COVID-19;

7. všem subjektům, které potvrzují výjimku podle bodu I./1. písm. i), zajistit, aby osoby, které vstupují na území České republiky za účelem ekonomických aktivit na území České republiky, dodržovaly pravidla pro kritické zaměstnance podle bodu IV. usnesení vlády České republiky ze dne 30. března 2020 č. 332, o přijetí krizového opatření, vyhlášeného pod č. 140/2020  Sb.;

8. všem subjektům, které přijímají cizince podle výjimky uvedené v bodě I./1. písm. f), zajistit, aby pracovníci, kteří vstupují za účelem servisu na území České republiky, dodržovali pravidla pro kritické zaměstnance podle usnesení vlády České republiky ze dne 30. března 2020 č. 332, o přijetí krizového opatření, vyhlášeného pod č. 140/2020 Sb.;

9. přeshraničním pracovníkům, žákům a studentům, kteří při hraniční kontrole předkládají potvrzení o absolvování testu, aby při prvním překročení státní hranice do České republiky, jde-li o osoby podle bodu I./3. písm. a), nebo při takovém překročení státní hranice do České republiky, které nastane po 72 hodinách od prvního překročení, jde-li o osoby podle bodu I./1. písm. d), předložili potvrzení o absolvování testu podle bodu IV./1., a poté při každém dalším překročení státní hranice do České republiky, které nastane po 30 dnech po předložení potvrzení o absolvování testu podle bodu IV./1., předkládali potvrzení o absolvování testu, který není starší než 4 dny, o tom, že byl proveden test podle bodu IV./1.;

10. všem osobám podle bodu I./1. písm. j) absolvovat následný test podle bodu IV./1. mezi 10. a 14. dnem po vstupu na území České republiky a potvrzení o absolvování testu předložit místně příslušné krajské hygienické stanici;

11. že všem osobám podle bodu I./1. písm. j), jejichž vstup je považován za nezbytný, lze umožnit vstup na území České republiky i bez předložení potvrzení o absolvování testu podle bodu IV./1.; nezbytnost potvrzuje ministr gesčně příslušný za dané odvětví; tyto osoby mají povinnost absolvovat test podle bodu IV./1. do 24 hodin po vstupu na území České republiky a potvrzení o absolvování testu předložit místně příslušné krajské hygienické stanici;

12. všem subjektům, které přijímají cizince za účelem ekonomické činnosti podle výjimky uvedené v bodě I./1. písm. j), zajistit těmto cizincům

a) ubytování po celou dobu jejich pobytu na území České republiky,
b) lékařskou péči nebo registrujícího poskytovatele lékařských služeb po celou dobu jejich pobytu na území České republiky, včetně úhrady lékařské péče, není-li zajištěna jinak,
c) jejich dopravu ze státní hranice do místa ubytování a dopravu mezi místem ubytování a pracovištěm, přičemž k cestě cizince do zaměstnání a ze zaměstnání nelze využít veřejnou hromadnou dopravu,
d) návrat zpět do země původu v případě ztráty zaměstnání na území České republiky;

II. nařizuje s účinností ode dne 1. května 2020 od 00:00 hod. po dobu trvání nouzového stavu

a) občanům České republiky, cizincům s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem a jejich rodinným příslušníkům uvedeným v bodě I./1. písm. a), kteří se repatriují na území České republiky, předem oznámit datum a způsob repatriace dálkovým přístupem stanoveným Ministerstvem zahraničních věcí a po překročení státních hranic České republiky k cestě do místa bydliště nevyužívat veřejnou hromadnou dopravu a taxislužbu, pokud při vstupu na území České republiky nepředložili potvrzení o absolvování testu podle bodu IV./1.,
b) osobám podle bodu I./1. písm. j) předem oznámit datum a způsob vstupu na území České republiky dálkovým přístupem stanoveným Ministerstvem zahraničních věcí;

III. zakazuje s účinností ode dne 1. května 2020 od 00:00 hod. po dobu trvání nouzového stavu všem osobám, které vstoupí na území České republiky a kterým nebyla nařízena karanténa podle bodu I./4., a osobám uvedeným v bodě I./1. písm. i) a j), volný pohyb na území celé České republiky po dobu pobytu na území České republiky, nebo po dobu nejdéle 14 dní ode dne vstupu na území České republiky, s výjimkou:

a) cest do zaměstnání a pohybu v rámci výkonu zaměstnání a cest k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a pohybu v rámci výkonu této činnosti,
b) cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb, k zajištění péče o děti, k zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot,
c) cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb,
d) cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí,
e) cest zpět do místa svého bydliště,
f) pohřbů;

V. stanoví

1. že potvrzením o absolvování testu se rozumí potvrzení vydané lékařem nebo orgánem ochrany veřejného zdraví o tom, že byl proveden test RT-PCR na přítomnost SARS CoV-2 s negativním výsledkem, který není starší než 4 dny; test si zajišťuje osoba na vlastní náklady;

2. že naléhavou mimořádnou situací dle bodu I./1. písm. h) se rozumí:

a) přeshraniční přejezd příslušníků integrovaného záchranného systému, včetně horské služby a ostatních složek integrovaného záchranného systému,
b) převoz krve, kostní dřeně a jiného biologického materiálu odběrovými týmy, převoz a průvoz sanitním vozem nebo vozem pohřební služby,
c) potřeba poskytnutí zdravotních služeb,
d) plnění povinnosti uložené soudem, cesta na základě předvolání státního orgánu, výkon soudního rozhodnutí nebo jiné úřední jednání či využívání nezbytných finančních a poštovních služeb,
e) vyzvednutí či odvoz rodinných příslušníků ze zahraničí nebo do zahraničí, včetně aut na letištích,
f) nezbytná péče o blízké rodinné příslušníky, kteří nejsou schopni se o sebe sami postarat, výkon práva péče o nezletilé dítě nebo styk s ním a zajištění nezbytné péče o zvířata,
g) účast na pohřbech či svatbě,
h) jiné humanitární situace;

3. přerušení doby, jejímž uplynutím zaniká platnost zaměstnanecké karty nebo od ní odvozeného oprávnění k pobytu, a to na dobu trvání nouzového stavu; přerušením začíná běžet doba nová;

V. ukládá ministru zdravotnictví zajistit plnění bodu I./4.;

VI. zrušuje s účinností ode dne 1. května 2020 usnesení vlády ze dne 23. dubna 2020 č. 443, o přijetí krizového opatření, vyhlášené pod č. 193/2020 Sb.

Provedou:
1. místopředseda vlády a ministr vnitra,
ministr zdravotnictví

Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.

E-shop

Manažerské účetnictví, nástroje a metody, 3. vydání

Manažerské účetnictví, nástroje a metody, 3. vydání

Jana Fibírová, Libuše Šoljaková, Jaroslav Wagner, Petr Petera - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace ve třetím upraveném vydání poskytuje čtenáři komplexní vědomostní základ pro pochopení obsahové náplně a fungování systému účetních informací určených řídícím pracovníkům jako základní informační podpora hodnotového řízení (řízení nákladů, výnosů a zisku, aktiv a závazků, ...

Cena: 635 KčKOUPIT

Manuál k daňovému řádu, 3. rozšířené a aktualizované vydání

Manuál k daňovému řádu, 3. rozšířené a aktualizované vydání

Ing. Miloslav Kopřiva, JUDr. Jan Breburda, Mgr. Jaroslav Novotný - Sagit, a. s.

Jedinečná kniha s úctyhodným obsahem je praktickým a uceleným průvodcem daňovým řádem (zákon č. 280/2009 Sb.).
Základní charakteristiky knihy:

  • aktuálnost k 1. 1. 2023
  • praktické a ...

Cena: 1 990 KčKOUPIT

Směrnice DAC 6 v přehledech

Směrnice DAC 6 v přehledech

Jiří Dušek - GRADA Publishing, a. s.

Publikace se podrobně věnuje nové aktuální povinnosti oznamovat přeshraniční transakce u definovaných přeshraničních uspořádání. Obsahuje související evropské předpisy a přehledy agresivního daňového plánovaní. Porovnává znění evropské směrnice s českým zákonem včetně převodního ...

Cena: 249 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.