Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


201

VYHLÁŠKA

ze dne 20. dubna 2020,

kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění vyhlášky č. 344/2014 Sb.

Česká národní banka stanoví podle § 316 odst. 6, § 318 odst. 6, § 319 odst. 6, § 320 odst. 3, § 322 odst. 5, § 324 odst. 4, § 325 odst. 6 a § 532 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění zákona č. 336/2014 Sb. a zákona č.  119/2020 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění vyhlášky č. 344/2014 Sb., se mění takto:

1. V § 2 písm. c) bodě 2 se slova „organizační složku podniku“ nahrazují slovem „pobočku“.

2. V § 2 písm. d) se na konci bodu 1 čárka nahrazuje slovem „a“ a bod 2 se zrušuje.
Dosavadní bod 3 se označuje jako bod 2.

3. V § 2 písmeno f) zní:

„f)   údaji o osobách s úzkým propojením4)
1. identifikační údaje každé osoby s úzkým propojením; je-li osoba s úzkým propojením osoba se sídlem v jiném členském státě, též uvedení, zda se jedná o osobu, která má povolení orgánu dohledu jiného členského státu působit jako regulovaná osoba na finančním trhu, nebo zda se jedná o ovládající osobu takové osoby, a je-li osobou s úzkým propojením osoba se sídlem ve státě, který není členským státem, též doložení, že právní předpisy tohoto státu a způsob jejich uplatňování včetně jejich vymahatelnosti nebrání účinnému výkonu dohledu nad povolovanou společností,
2. popis struktury skupiny a způsobu propojení s grafickým znázorněním vztahů mezi jednotlivými úzce propojenými osobami s uvedením předmětu jejich činnosti a
3. je-li osobou s úzkým propojením právnická osoba, identifikační údaje 10 největších společníků podle podílu na hlasovacích právech, nebo všech společníků, má-li jich právnická osoba méně než 10, a údaje o výši jejich podílu na hlasovacích právech vyjádřené v procentech,“.

4. V § 2 písm. j) se na konci bodu 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které zní:

„k)   dokladem souvisejícím s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti prohlášení osoby o tom, zda
1. má nebo nabývá podíl vlastním jménem a na vlastní účet,
2. vykonává nebo bude vykonávat hlasovací práva ve prospěch třetí osoby,
3. převedla nebo hodlá převést na základě uzavřené smlouvy nebo jiného ujednání výkon hlasovacích práv na jinou osobu,
4. existuje nebo má nastat skutečnost, na základě které je nebo se stane osobou ovládanou,
5. jedná ve shodě s jinou osobou, na kterou byl převeden výkon hlasovacích práv nebo která má uplatňovat významný vliv na řízení, a
6. má dluhy, jejichž výše přesahuje 5 % vlastního kapitálu nebo majetku osoby nabývající nebo zvyšující kvalifikovanou účast; to platí obdobně pro ručení, záruky a jiné závazky, z nichž takové dluhy mohou vzniknout.“.

5. V § 3 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje slovem „ , a“ a doplňuje se písmeno d), které zní:

„d)   informace o osobách s úzkým propojením.“.

6. V § 3 odst. 3 písm. b) bodě 2 se slova „a přehled minulého a současného členství ve volených orgánech jiných právnických osob“ zrušují.

7. V § 3 odst. 3 písm. b) se na konci bodu 3 slovo „a“ nahrazuje čárkou, na konci bodu 4 se tečka nahrazuje čárkou a doplňují se body 5 až 7, které znějí:

5. přehled funkcí ve volených orgánech a funkcí v jiných právnických osobách, do kterých byla tato osoba jmenována nebo jinak povolána, za období posledních 10 let, a za každou z těchto právnických osob její identifikační údaje, předmět činnosti, označení vykonávané funkce, období jejího výkonu a dále uvedení, zda vedoucí osoba nebo osoba podle § 21 odst. 5 zákona hodlá vykonávat v této právnické osobě uvedenou funkci souběžně s výkonem funkce vedoucí osoby nebo osoby podle § 21 odst. 5 zákona žadatele a zda se jedná o funkci výkonného nebo nevýkonného člena,
6. popis finančních a personálních vztahů vedoucí osoby k žadateli a ostatním vedoucím osobám žadatele, ovládající osobě žadatele a k žadateli ovládané osobě a vedoucím osobám těchto osob, jde-li o právnické osoby, a k akcionářům nebo členům s kvalifikovanou účastí na žadateli a
7. navrhovaná funkce této osoby v organizačním uspořádání žadatele a stručný popis výkonu této funkce z hlediska svěřených pravomocí a odpovědností.“.

8. V § 3 odstavec 4 zní:

„(4) Přílohami obsahujícími informace o osobách s kvalifikovanou účastí4) a osobách, které jednáním ve shodě s jinou osobou dosáhnou kvalifikovanou účast na žadateli, a o ovládající osobě jsou

a)   seznam osob s kvalifikovanou účastí na žadateli a osob, které jednáním ve shodě s jinou osobou dosáhnou kvalifikovanou účast na žadateli, a ovládající osoby a graficky znázorněné vztahy mezi těmito osobami; u osob jednajících ve shodě také skutečnost, na jejímž základě dochází k jednání ve shodě, a dochází-li k ovládnutí žadatele, popis skutečnosti, na základě které se osoba stává osobou ovládající žadatele,
b)   za každou osobu podle písmene a)
1. identifikační údaje,
2. údaje o výši podílu na základním kapitálu nebo hlasovacích právech vyjádřené v procentech a údaje o výši vkladu (dále jen „údaj o výši podílu“), nebo popis jiné formy uplatňování významného vlivu na řízení žadatele, včetně uvedení, zda je podíl nabýván přímo nebo nepřímo; v případě nepřímého podílu uvedení osoby, jejímž prostřednictvím je podíl nabýván,
3. je-li osoba podle písmene a) právnickou osobou, též identifikační údaje 10 největších společníků podle podílu na hlasovacích právech, nebo všech společníků, má-li jich méně než 10, a údaje o výši jejich podílu,
4. doklad o oprávnění k podnikání,
5. finanční výkazy a další doklady prokazující původ finančních zdrojů, ze kterých bylo nebo má být hrazeno nabytí kvalifikované účasti, pokud není již uvedeno v příloze podle odstavce 2 písm. b),
6. doklady k posouzení důvěryhodnosti a doklad vydaný cizím státem o bezúhonnosti,
7. doklad související s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti,
8. strategický záměr související s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti,
9. přehled právnických osob, vůči kterým je osoba podle písmene a) osobou ovládající nebo uplatňuje významný vliv na řízení této osoby, a za každou z těchto právnických osob identifikační údaje, její předmět činnosti a údaje o výši podílu, nebo popis jiné formy uplatňování významného vlivu na řízení této právnické osoby,
10. přehled vykonávaných funkcí ve volených orgánech a funkcí v jiných právnických osobách, do kterých byla osoba podle písmene a) jmenována nebo jinak povolána, za období posledních 10 let, a za každou z těchto právnických osob její identifikační údaje, předmět činnosti a označení vykonávané funkce a období jejího výkonu v této právnické osobě a
11. popis finančních a personálních vztahů této osoby k žadateli a případně členům skupiny, do které žadatel náleží, vedoucím osobám žadatele a ostatním akcionářům žadatele,
c)   seznam osob, které jsou členem statutárního orgánu nebo jinou osobou s obdobnou působností, která skutečně řídí činnost právnické osoby podle písmene a), a za každou tuto osobu
1. identifikační údaje,
2. popis vykonávané funkce v organizační struktuře právnické osoby,
3. doklady k posouzení důvěryhodnosti a doklad vydaný cizím státem o bezúhonnosti,
4. přehled v současné době vykonávaných funkcí ve volených orgánech a funkcí v jiných právnických osobách, do kterých byla osoba jmenována nebo jinak povolána, a za každou z těchto právnických osob její identifikační údaje, předmět činnosti a označení vykonávané funkce, kterou vedoucí osoba v této právnické osobě vykonává, a
5. popis finančních a personálních vztahů této osoby k žadateli a vedoucím osobám žadatele a k akcionářům s kvalifikovanou účastí na žadateli, nejsou-li tyto informace uvedeny již v příloze podle písmene b) bodu 11,
d)   je-li osoba podle písmene a) regulovanou osobou na finančním trhu, uvedení orgánu dohledu, který nad ní vykonává dohled ve státě sídla této osoby,
e)   má-li osoba podle písmene a) sídlo ve státě, který není členským státem,
1. základní informace týkající se systému regulace ve státě, kde sídlí osoba podle písmene a), který se vztahuje na tuto osobu, a informace o tom, zda a v jakém rozsahu je regulace předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v souladu s doporučeními Finančního akčního výboru (FATF), a
2. stanovisko příslušného orgánu, který nad ní vykonává dohled, je-li osoba podle písmene a) osobou s předmětem činnosti obdobným činnosti regulované osoby na finančním trhu, k záměru této osoby účastnit se v České republice majetkově na činnosti investiční společnosti, o jejíž povolení k činnosti se žádá, a možné výměně informací nezbytných pro výkon dohledu nad investiční společností, o jejíž povolení k činnosti se žádá.“.

9. V § 3 odst. 5 se na konci textu písmene d) doplňují slova „a návrh postupů pro pověřování třetích osob výkonem některé činnosti, která zahrnuje obhospodařování nebo administraci investičního fondu, a pro kontrolu činnosti pověřených osob“.

10. § 5 zní:

㤠5

Osoba s kvalifikovanou účastí na žadateli, která je regulovanou osobou na finančním trhu, může místo dokladů podle § 3 odst. 4 písm. b) bodu 6 a § 3 odst. 4 písm. c) bodu 3 předložit potvrzení orgánu dohledu, který nad ní vykonává dohled ve státě sídla této osoby, že se jedná o osobu podléhající jeho dohledu, jejíž důvěryhodnost tento orgán prověřil, a že nemá žádné aktuální poznatky svědčící o její nedůvěryhodnosti.“.

11. V § 8 odst. 2 písm. c) se za slova „právnickou osobu“ vkládá text „podle § 480 odst. 1 a 2 zákona“.

12. V § 8 odst. 2 písm. c) se vkládá nový bod 1, který zní:

„1. návrh společenské smlouvy samosprávného investičního fondu, o jehož povolení se žádá,“.
Dosavadní body 1 až 3 se označují jako body 2 až 4.

13. V § 15 odst. 2 písm. b) se slova „a přehled minulého a současného členství ve volených orgánech jiných právnických osob“ zrušují.

14. V § 15 odst. 2 se na konci písmene c) slovo „a“ nahrazuje čárkou, na konci písmene d) se tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena e) a f), která znějí:

„e)   přehled funkcí ve volených orgánech a funkcí v jiných právnických osobách, do kterých byla tato osoba jmenována nebo jinak povolána, za období posledních 10 let, a za každou z těchto právnických osob její identifikační údaje, předmět činnosti, označení vykonávané funkce, období jejího výkonu a dále uvedení, zda vedoucí osoba nebo osoba podle § 21 odst. 5 zákona hodlá vykonávat v této právnické osobě uvedenou funkci souběžně s výkonem funkce vedoucí osoby nebo osoby podle § 21 odst. 5 zákona v právnické osobě podle odstavce 1 písm. b) a zda se jedná o funkci výkonného nebo nevýkonného člena a
f)   popis finančních a personálních vztahů vedoucí osoby k právnické osobě podle odstavce 1 písm. b) a ostatním vedoucím osobám této právnické osoby, ovládající osobě této právnické osoby a osobě touto právnickou osobou ovládané a k vedoucím osobám těchto společností, jde-li o právnické osoby, a k společníkům s kvalifikovanou účastí na této právnické osobě.“.

15. V § 16 odstavec 1 zní:

„(1) Náležitostmi žádosti o souhlas k nabytí kvalifikované účasti nebo zvýšení kvalifikované účasti tak, že dosáhne nebo překročí 20 %, 30 % nebo 50 % na investiční společnosti, samosprávném investičním fondu nebo hlavním administrátorovi nebo k ovládnutí těchto osob jsou

a)   identifikační údaje žadatele,
b)   identifikační údaje právnické osoby, na níž má žadatel nabýt nebo se má zvýšit jeho kvalifikovaná účast, nebo která má být ovládnuta,
c)   údaje o výši podílu, který žadatel drží ke dni podání žádosti, údaje o nově nabývané a výsledné výši podílu, nebo popis jiné formy uplatňování významného vlivu na řízení právnické osoby podle písmene b); včetně uvedení, zda je podíl nabýván přímo nebo nepřímo; v případě nepřímého podílu uvedení osoby, jejímž prostřednictvím je podíl nabýván,
d)   je-li žadatel právnickou osobou, identifikační údaje 10 největších společníků podle podílu na hlasovacích právech, nebo všech společníků, má-li jich méně než 10, a údaje o výši jejich podílu,
e)   výpis z obchodního rejstříku žadatele nebo jiné obdobné evidence podnikatelů, který nesmí být starší 3 měsíců, je-li žadatel právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou,
f)   finanční výkazy žadatele a další doklady prokazující původ finančních zdrojů, ze kterých má být hrazeno nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti,
g)   doklady k posouzení důvěryhodnosti žadatele a doklad vydaný cizím státem o bezúhonnosti žadatele,
h)   doklad související s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti žadatelem,
i)   strategický záměr související s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti,
j)   přehled právnických osob, vůči kterým je žadatel osobou ovládající nebo uplatňuje významný vliv na řízení této právnické osoby, a za každou z těchto právnických osob její identifikační údaje, předmět činnosti a údaje o výši podílu, nebo popis jiné formy uplatňování významného vlivu na řízení této právnické osoby,
k)   přehled funkcí ve volených orgánech a funkcí v jiných právnických osobách, do kterých byl žadatel jmenován nebo jinak povolán, za období posledních 10 let, a za každou z těchto právnických osob její identifikační údaje, předmět činnosti, označení vykonávané funkce a období výkonu funkce v této právnické osobě,
l)   popis finančních a personálních vztahů žadatele k právnické osobě podle písmene b), případně jednotlivým členům skupiny, do které tato osoba náleží, vedoucím osobám a současným společníkům této právnické osoby,
m)   seznam osob, které jsou členem statutárního orgánu nebo jinou osobou s obdobnou působností, která skutečně řídí činnost žadatele, je-li žadatel právnickou osobou, a za každou tuto osobu
1. identifikační údaje,
2. popis vykonávané funkce v organizační struktuře žadatele,
3. doklady k posouzení důvěryhodnosti a doklad vydaný cizím státem o bezúhonnosti žadatele,
4. přehled v současné době vykonávaných funkcí ve volených orgánech a funkcí v jiných právnických osobách, do kterých byla osoba podle seznamu jmenována nebo jinak povolána, a za každou z těchto právnických osob identifikační údaje, její předmět činnosti a označení vykonávané funkce a
5. popis finančních a personálních vztahů osoby k právnické osobě podle písmene b), vedoucím osobám této právnické osoby a k společníkům s kvalifikovanou účastí na této právnické osobě, nejsou-li tyto informace uvedeny již v popisu podle písmene l),
n)   dochází-li k jednání ve shodě, seznam osob, se kterými žadatel jednáním ve shodě dosáhne kvalifikovanou účast nebo překročí 20 %, 30 % nebo 50 % na právnické osobě podle písmene b), graficky znázorněné vztahy mezi těmito osobami, popis skutečnosti, na základě které dochází k jednání ve shodě, a za každou osobu, s níž žadatel jedná ve shodě
1. identifikační údaje a
2. údaje o výši podílu na právnické osobě podle písmene b) za jednotlivé osoby jednající ve shodě a celkem za tyto osoby,
o)   dochází-li k ovládnutí právnické osoby podle písmene b), popis skutečnosti, na základě které dochází k ovládnutí, a doklad prokazující původ finančních zdrojů, kterých má být použito k odkoupení podílu společníka, který není ovládající osobou,
p)   je-li žadatel regulovanou osobou na finančním trhu, uvedení orgánu dohledu, který nad ním vykonává dohled,
q)   je-li žadatel součástí skupiny tvořící konsolidační celek, popis struktury konsolidačního celku, do nějž bude právnická osoba podle písmene b) zahrnuta, s uvedením osob, které v rámci skupiny budou spadat do působnosti výkonu dohledu na konsolidovaném základě,
r)   má-li žadatel sídlo ve státě, který není členským státem,
1. základní informace o systému regulace státu sídla žadatele, který se na něj vztahuje, a informace o rozsahu, v jakém je systém regulace tohoto státu v oblasti předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v souladu s doporučeními Finančního akčního výboru (FATF), a
2. stanovisko příslušného dohledového orgánu, který nad ním vykonává dohled, je-li žadatel osobou s předmětem činnosti obdobným činnosti regulované osoby na finančním trhu, k jeho záměru účastnit se v České republice majetkově na činnosti právnické osoby podle písmene b) a možné výměně informací nezbytných pro výkon dohledu nad touto osobou.“.

16. V § 16 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.

17. V § 16 odst. 2 úvodní část ustanovení zní:

„Má-li v souvislosti s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti nebo ovládnutím podle odstavce 1 dojít u právnické osoby podle odstavce 1 písm. b) ke změně vedoucí osoby nebo osoby podle § 21 odst. 5 zákona, jsou součástí žádosti rovněž přílohy obsahující informace o navrhované osobě, kterými jsou“.

18. V § 16 odst. 2 se na konci textu písmene a) doplňují slova „v organizačním uspořádání právnické osoby podle odstavce 1 písm. b) a stručný popis funkce, kterou má osoba vykonávat, a pravomoci a odpovědnosti spojené s vykonávanou funkcí“.

19. V § 16 odst. 2 písm. d) se slova „a přehled minulého a současného členství ve volených orgánech jiných právnických osob a“ zrušují.

20. V § 16 odst. 2 se na konci písmene e) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena f) a g), která znějí:

„f)   přehled funkcí ve volených orgánech a funkcí v jiných právnických osobách, do kterých byla tato osoba jmenována nebo jinak povolána, za období posledních 10 let, a za každou z těchto právnických osob její identifikační údaje, předmět činnosti, označení vykonávané funkce, období jejího výkonu a dále uvedení, zda vedoucí osoba nebo osoba podle § 21 odst. 5 zákona hodlá vykonávat v této právnické osobě uvedenou funkci souběžně s výkonem funkce vedoucí osoby nebo osoby podle § 21 odst. 5 zákona v právnické osobě podle odstavce 1 písm. b) a zda se jedná o funkci výkonného nebo nevýkonného člena a
g)   popis finančních a personálních vztahů vedoucí osoby k právnické osobě podle odstavce 1 písm. b) a ostatním vedoucím osobám této právnické osoby, ovládající osobě této právnické osoby a osobě touto právnickou osobou ovládané a k vedoucím osobám těchto společností, jde-li o právnické osoby, a k společníkům s kvalifikovanou účastí na této právnické osobě.“.

21. V § 16 odst. 3 se text „2 písm. b)“ nahrazuje textem „1 písm. f)“.

22. § 18 zní:

㤠18

Žadatel, který je regulovanou osobou na finančním trhu, může místo dokladů podle § 16 odst. 1 písm. g) a m) bodu 3 předložit potvrzení orgánu dohledu státu sídla žadatele, že se jedná o osobu podléhající jeho dohledu, jejíž důvěryhodnost tento orgán prověřil, a že nemá žádné aktuální poznatky svědčící o její nedůvěryhodnosti.“.

23. § 23 včetně nadpisu a textu pod nadpisem zní:

㤠23
Zápis do seznamu zahraničních investičních fondů, do nichž mohou být investice nabízeny v České republice
[K § 597 písm. d) nebo e) zákona ve spojení s § 316 odst. 6, § 318 odst. 6, § 319 odst. 6, § 320 odst. 3, § 322 odst. 5, § 324 odst. 4 a § 325 odst. 6 zákona]

Náležitostmi žádosti o zápis do seznamu zahraničních investičních fondů podle § 597 písm. d) a e) zákona jsou

a)   identifikační údaje
1. žadatele,
2. zahraničního investičního fondu, do kterého mohou být investice nabízeny v České republice,
3. depozitáře zahraničního investičního fondu,
b)   doklad prokazující vznik obhospodařovatele zahraničního investičního fondu a jeho oprávnění obhospodařovat takovýto fond a přesáhnout rozhodný limit, nejde-li o oprávnění vydané Českou národní bankou podle zákona; v případě obhospodařovatele, který není oprávněn přesáhnout rozhodný limit, se přiloží doklady prokazující skutečnost, že obhospodařovatel fakticky překračuje či nepřekračuje rozhodný limit, například předložením údajů o celkovém objemu majetku ve správě obhospodařovatele, včetně jeho vyjádření, zda je, či není obhospodařovatelem přesahujícím rozhodný limit,
c)   doklad prokazující vznik zahraničního investičního fondu a statut zahraničního investičního fondu nebo dokument srovnatelný se statutem a
d)   přílohy v závislosti na zahraničním investičním fondu uvedeném v písmenu a) bodu 2, kterými jsou
1. dohoda podle § 316 odst. 2 písm. b) zákona nebo jiný doklad prokazující, že taková dohoda existuje, jde-li o nabízení investic do zahraničního investičního fondu podle § 316 odst. 1 zákona,
2. dohoda podle § 319 odst. 2 písm. a) zákona nebo jiný doklad prokazující, že taková dohoda existuje, jde-li o nabízení investic do zahraničního investičního fondu podle § 319 odst. 1 zákona,
3. dohody podle § 319 odst. 2 písm. a) a § 322 odst. 2 písm. b) zákona nebo jiný doklad prokazující, že takové dohody existují, jde-li o nabízení investic do zahraničního investičního fondu podle § 322 odst. 1 zákona, nebo
4. dohody podle § 325 odst. 3 písm. a) a b) zákona nebo jiný doklad prokazující, že takové dohody existují, jde-li o investice do zahraničního investičního fondu podle § 325 odst. 3 zákona.“.

24. V § 24 odst. 2 písmeno d) zní:

„d)   doklady prokazující splnění požadavků podle § 511 odst. 1 písm. d) zákona a,“.

25. V § 24 odst. 3, § 25 odst. 3 a v § 29 odst. 1 se text „§ 596 písm. e)“ nahrazuje textem „§ 596 písm. d)“.

26. V § 25 odst. 2 písmeno d) zní:

„d)   doklady o splnění předpokladů podle § 511 odst. 2 písm. e) zákona.“.

27. V § 26 odst. 1 písm. a) bodě 2 se text „§ 596 písm. f)“ nahrazuje textem „§ 596 písm. e)“.

28. V § 26 odst. 2 písm. b) se slovo „a“ nahrazuje čárkou a vkládá se nové písmeno c), které zní:

„c)   potvrzení depozitáře uvedeného v odstavci 1 písm. a) bodu 4, jehož obsahem je příslib uzavření depozitářské smlouvy a“.

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno d).

29. V § 29 text pod nadpisem zní:
„[K § 510 ve spojení s § 596 písm. d) zákona]“.

30. V § 30 v textu pod nadpisem a v odstavci 1 se text „§ 596 písm. f)“ nahrazuje textem „§ 596 písm. e)“.

31. V § 31 v textu pod nadpisem se text „§ 596 písm. g) a h)“ nahrazuje textem „§ 596 písm. f) a g).“.

32. V § 34 v textu pod nadpisem se číslo „3“ nahrazuje číslem „4“.

33. V § 34 odst. 2 se na konci písmene e) slovo „a“ zrušuje, na konci písmene f) se tečka nahrazuje slovem „ , a“ a doplňuje se nové písmeno g), které včetně poznámky pod čarou č. 19 zní:

„g)   potvrzení příslušného orgánu dohledu jiného členského státu o rozsahu oprávnění obhospodařovatele a o tom, že obhospodařovatel je v souladu s požadavky stanovenými v článcích 6 až 8 směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující správce alternativních investičních fondů19).


19) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU ze dne 8. června 2011 o správcích alternativních investičních fondů a o změně směrnic 2003/41/ES a 2009/65/ES a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č.  1095/2010.“.

34. § 35 se včetně nadpisu zrušuje.

35. V § 51 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Žadatel nemusí předkládat údaje nebo doklady vyžadované touto vyhláškou, jsou-li v aktuální podobě veřejně dostupné v informačních systémech veřejné správy.“.

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 2020.

v z. Ing. Mora, M.E., v. r.
viceguvernér

E-shop

Realitní právo. Nemovitosti v realitní praxi. 2. vydání

Realitní právo. Nemovitosti v realitní praxi. 2. vydání

Vladimír Syruček, Vencislav Sabotinov a kolektiv - C. H. Beck

O novém vydání stále platí, že jde o zcela ojedinělý počin nejen na poli „realitního“ práva, ale rovněž svým záměrem a rozsahem. Kniha mapuje nemovitosti a reality ze všech úhlů – počínaje účastníky jednání, přes typické i netypické smlouvy, veřejné seznamy, ochranu práv, spory, ...

Cena: 1 990 KčKOUPIT

Abeceda mzdové účetní 2023

Abeceda mzdové účetní 2023

JUDr. Bořivoj Šubrt, Mgr. Eva Svěrčinová, Věra Příhodová, Ing. Alena Skoumalová, Ing. Antonín Daněk, -

Publikace, která je naprosto ojedinělá svým rozsahem a způsobem zpracování, je jedinečnou a nepostradatelnou pomůckou všech mzdových účetních. Mzdové účetnictví od A do Z, prakticky a v příkladech Srozumitelný výklad mzdové problematiky, zpracovaný špičkovým týmem autorů, je ...

Cena: 839 KčKOUPIT

Kontrola řízení a správy akciové společnosti a postavení dozorčí rady

Kontrola řízení a správy akciové společnosti a postavení dozorčí rady

Jan Lasák - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Monografie Kontrola řízení a správy akciové společnosti a postavení dozorčí rady je uceleným pojednáním o postavení dozorčí rady v akciové společnosti s dualistickým systémem vnitřního řízení. Funkce dozorčí ...

Cena: 1 100 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.