Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


200

VYHLÁŠKA

ze dne 20. dubna 2020,

kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob, ve znění pozdějších předpisů 

Česká národní banka stanoví podle § 4 odst. 8, § 5 odst. 5 a § 20 odst. 4 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, podle § 2a odst. 1 a 5 a § 2b odst. 4 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 170 k provedení § 33 odst. 3, § 35 odst. 5, § 39 odst. 4, § 44 odst. 1, § 65 odst. 1, § 69 odst. 4, § 81, § 82 odst. 1, § 96 odst. 5, § 97 odst. 8 písm. c), § 109 odst. 6, § 111 odst. 2 a § 113 odst. 8 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů:

Čl. I

Vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob, ve znění vyhlášky č. 192/2011 Sb., vyhlášky č. 58/2012 Sb., vyhlášky č. 372/2012 Sb., vyhlášky č. 248/2013 Sb., vyhlášky č. 171/2014 Sb., vyhlášky č. 158/2016 Sb. a vyhlášky č. 402/2017 Sb., se mění takto:

1. § 1 zní:

㤠1

(1) Tato vyhláška upravuje vzory formulářů a tiskopisů žádostí a obsah jejich příloh, pokud žadatel žádá o

a)   licenci pro banku,
b)   licenci pro zahraniční banku z jiného než členského státu, která hodlá zřídit pobočku na území České republiky (dále jen „licence pro pobočku banky z jiného než členského státu“),
c)   povolení ke vzniku a podnikání spořitelního a úvěrního družstva (dále jen „povolení pro družstevní záložnu“),
d)   souhlas k nabytí kvalifikované účasti nebo zvýšení kvalifikované účasti na právnické osobě, která je bankou nebo družstevní záložnou, tak, že dosáhne nebo překročí 20 %, 30 % nebo 50 %, anebo k ovládnutí této osoby.

(2) Tato vyhláška dále upravuje

a)   podklady prokazující důvěryhodnost a zkušenost osob ve vedení finanční holdingové osoby, jejíž součástí je banka nebo družstevní záložna,
b)   listiny a jejich přílohy k prokázání odborné způsobilosti a důvěryhodnosti osoby zvolené do funkce členů představenstva, kontrolní a úvěrové komise.“.

2. V poznámce pod čarou č. 1 se slova „č. 513/1991  Sb., obchodní zákoník“ nahrazují slovy „č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů“.

3. V poznámce pod čarou č. 4 se slova „§ 3 písm. j) zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření.“ zrušují.

4. V § 2 písm. c) bodě 2 se slova „organizační složku podniku“ nahrazují slovem „pobočku“.

5. V § 2 písm. j) se na konci bodu 1 čárka nahrazuje slovem „a“ a body 3 a 4 se zrušují.

6. Nadpis části druhé zní:
„VSTUP DO SEKTORU“.

7. V části druhé se označení hlav I, II, IV, V a VI včetně nadpisů zrušují.

8. Nadpis nad § 3 včetně odkazu na paragraf zákona zní:
„Licence pro banku a povolení pro družstevní záložnu
(K § 4 odst. 8 zákona o bankách a § 2a odst. 1 a 5 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech)“.

9. § 3 zní:

㤠3

Žádost o licenci pro banku a o povolení pro družstevní záložnu se předkládá na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce, ke kterému žadatel přiloží přílohy podle § 4 a 5.“.

10. V § 4 odst. 2 písm. a) se slova „podle přílohy č. 3 k této vyhlášce, jde-li o žadatele podle § 3 odst. 2, nebo“ a text „odst. 1“ zrušují.

11. V § 4 odst. 2 písm. b) bodě 2 se slovo „a“ nahrazuje čárkou, na konci písmene c) se tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena d) a e), která znějí:

„d)   za každou vedoucí osobu dále
1. přehled vykonávaných funkcí ve volených orgánech a funkcí v jiných právnických osobách, do kterých byla vedoucí osoba jmenována nebo jinak povolána, za období posledních 10 let, a za každou z těchto právnických osob obchodní firma nebo název právnické osoby, její předmět činnosti, označení vykonávané funkce, období jejího výkonu a dále uvedení, zda vedoucí osoba hodlá vykonávat v této právnické osobě uvedenou funkci souběžně s výkonem funkce vedoucí osoby žadatele a zda se jedná o funkci výkonného nebo nevýkonného člena,
2. popis finančních a personálních vztahů vedoucí osoby k žadateli a ostatním vedoucím osobám žadatele, ovládající osobě žadatele a k žadateli ovládané osobě a vedoucím osobám těchto osob, jde-li o právnické osoby, a k akcionářům nebo členům s kvalifikovanou účastí na žadateli a
3. navrhovaná funkce vedoucí osoby v organizačním uspořádání žadatele a stručný popis výkonu této funkce z hlediska svěřených pravomocí a odpovědností a
e)   zpráva žadatele o výsledcích vyhodnocení vhodnosti vedoucí osoby pro výkon funkce, do níž je navrhována, z hlediska splnění požadavků důvěryhodnosti, odborné způsobilosti a zkušenosti této osoby.“.

12. V § 4 odst. 3 písm. a) se za slova „účast na žadateli,“ vkládají slova „nebo případně 20 největších akcionářů banky“.

13. Nadpis § 5 a text pod nadpisem se zrušují.

14. V § 5 úvodní část ustanovení zní: „K žádosti o licenci pro banku nebo o povolení pro družstevní záložnu žadatel dále přiloží přílohy obsahující informace související s výkonem činnosti, kterými jsou“.

15. V § 5 se na konci písmene d) doplňuje slovo „a“ a písmena e) až g) se zrušují.
Dosavadní písmeno h) se označuje jako písmeno e).

16. V § 5 písm. e) se slova „výpočetní systém,“ zrušují a za slova „informační systém6)“ se vkládají slova „zabezpečující získávání, zpracování, přenos, sdílení a uchovávání informací pomocí informačních technologií“.

17. Poznámky pod čarou č. 5 až 7 znějí:


5) § 17a odst. 4 zákona o bankách.
§ 2b odst. 1 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech.
6) Příloha č. 6 bod 14 písm. a) vyhlášky č. 163/2014 Sb., o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, ve znění vyhlášky č. 392/2017 Sb.
7) Vyhláška o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry.“.

18. V § 6 odst. 5 se na konci písmene c) slovo „a“ nahrazuje čárkou, na konci písmene d) se tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno e), které zní:

„e)   zpráva žadatele o výsledcích vyhodnocení vhodnosti vedoucí osoby pobočky pro výkon funkce z hlediska splnění požadavků důvěryhodnosti, odborné způsobilosti a zkušenosti této osoby.“.

19. § 14a, 15 a 17 se včetně nadpisů a textů pod nadpisy zrušují.

20. Nadpis § 18 včetně textu pod nadpisem zní:
„Souhlas k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na bance nebo družstevní záložně nebo k jejich ovládnutí
(K § 20 odst. 3 a 4 zákona o bankách a § 2b odst. 3 a 4 zákona o spořitelních o úvěrních družstvech)“.

21. V § 18 odst. 1 se slova „ , družstevní záložnou, penzijní společností“ nahrazují slovy „nebo družstevní záložnou“.

22. Části třetí až šestá se včetně nadpisů zrušují.

23. V příloze č. 7 text pod názvem zní:„podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů“.

24. V příloze č. 7 bod 4 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

25. Přílohy č. 2b, 3, 8, 9, 9a, 9b, 10, 12, 15, 16, 18 a 19 se zrušují.

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 2020.

v z. Ing. Mora, M.E., v. r.
viceguvernér

E-shop

Praktikum ze správního práva procesního

Praktikum ze správního práva procesního

Olga Pouperová, Kateřina Fumarová, Lucie Madleňáková - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktikum doplňuje řadu dvou praktik z obecné části správního práva. Je přehledně členěno do jedenácti kapitol, které zahrnují všechny instituty správního řízení. Jednotlivé kapitoly obsahují cvičení, skutkové případy k řešení, několik praktických úkolů a kontrolní otázky k ověření ...

Cena: 220 KčKOUPIT

Daňové zákony 2021

Daňové zákony 2021

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou kompletně promítnuty změny k 1. 1. 2021. Publikace obsahuje celkem 12 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. Největší změny přinesl tzv. daňový balíček do zákona o daních z příjmů. V této publikaci jsou obsaženy pouze ...

Cena: 139 KčKOUPIT

Podíl ve společnosti s ručením omezeným, praktická příručka

Podíl ve společnosti s ručením omezeným, praktická příručka

Tomáš Kajnar - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Podíl ve společnosti s ručením omezeným představuje významný institut právní úpravy této nejčastější formy obchodní korporace. Publikace rozebírá problematiku podílu na podkladě platné právní úpravy zasažené rekodifikací soukromého práva, upozorňuje na sporné otázky, které jsou s ...

Cena: 407 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.