Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


200

VYHLÁŠKA

ze dne 20. dubna 2020,

kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob, ve znění pozdějších předpisů 

Česká národní banka stanoví podle § 4 odst. 8, § 5 odst. 5 a § 20 odst. 4 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, podle § 2a odst. 1 a 5 a § 2b odst. 4 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 170 k provedení § 33 odst. 3, § 35 odst. 5, § 39 odst. 4, § 44 odst. 1, § 65 odst. 1, § 69 odst. 4, § 81, § 82 odst. 1, § 96 odst. 5, § 97 odst. 8 písm. c), § 109 odst. 6, § 111 odst. 2 a § 113 odst. 8 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů:

Čl. I

Vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob, ve znění vyhlášky č. 192/2011 Sb., vyhlášky č. 58/2012 Sb., vyhlášky č. 372/2012 Sb., vyhlášky č. 248/2013 Sb., vyhlášky č. 171/2014 Sb., vyhlášky č. 158/2016 Sb. a vyhlášky č. 402/2017 Sb., se mění takto:

1. § 1 zní:

㤠1

(1) Tato vyhláška upravuje vzory formulářů a tiskopisů žádostí a obsah jejich příloh, pokud žadatel žádá o

a)   licenci pro banku,
b)   licenci pro zahraniční banku z jiného než členského státu, která hodlá zřídit pobočku na území České republiky (dále jen „licence pro pobočku banky z jiného než členského státu“),
c)   povolení ke vzniku a podnikání spořitelního a úvěrního družstva (dále jen „povolení pro družstevní záložnu“),
d)   souhlas k nabytí kvalifikované účasti nebo zvýšení kvalifikované účasti na právnické osobě, která je bankou nebo družstevní záložnou, tak, že dosáhne nebo překročí 20 %, 30 % nebo 50 %, anebo k ovládnutí této osoby.

(2) Tato vyhláška dále upravuje

a)   podklady prokazující důvěryhodnost a zkušenost osob ve vedení finanční holdingové osoby, jejíž součástí je banka nebo družstevní záložna,
b)   listiny a jejich přílohy k prokázání odborné způsobilosti a důvěryhodnosti osoby zvolené do funkce členů představenstva, kontrolní a úvěrové komise.“.

2. V poznámce pod čarou č. 1 se slova „č. 513/1991  Sb., obchodní zákoník“ nahrazují slovy „č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů“.

3. V poznámce pod čarou č. 4 se slova „§ 3 písm. j) zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření.“ zrušují.

4. V § 2 písm. c) bodě 2 se slova „organizační složku podniku“ nahrazují slovem „pobočku“.

5. V § 2 písm. j) se na konci bodu 1 čárka nahrazuje slovem „a“ a body 3 a 4 se zrušují.

6. Nadpis části druhé zní:
„VSTUP DO SEKTORU“.

7. V části druhé se označení hlav I, II, IV, V a VI včetně nadpisů zrušují.

8. Nadpis nad § 3 včetně odkazu na paragraf zákona zní:
„Licence pro banku a povolení pro družstevní záložnu
(K § 4 odst. 8 zákona o bankách a § 2a odst. 1 a 5 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech)“.

9. § 3 zní:

㤠3

Žádost o licenci pro banku a o povolení pro družstevní záložnu se předkládá na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce, ke kterému žadatel přiloží přílohy podle § 4 a 5.“.

10. V § 4 odst. 2 písm. a) se slova „podle přílohy č. 3 k této vyhlášce, jde-li o žadatele podle § 3 odst. 2, nebo“ a text „odst. 1“ zrušují.

11. V § 4 odst. 2 písm. b) bodě 2 se slovo „a“ nahrazuje čárkou, na konci písmene c) se tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena d) a e), která znějí:

„d)   za každou vedoucí osobu dále
1. přehled vykonávaných funkcí ve volených orgánech a funkcí v jiných právnických osobách, do kterých byla vedoucí osoba jmenována nebo jinak povolána, za období posledních 10 let, a za každou z těchto právnických osob obchodní firma nebo název právnické osoby, její předmět činnosti, označení vykonávané funkce, období jejího výkonu a dále uvedení, zda vedoucí osoba hodlá vykonávat v této právnické osobě uvedenou funkci souběžně s výkonem funkce vedoucí osoby žadatele a zda se jedná o funkci výkonného nebo nevýkonného člena,
2. popis finančních a personálních vztahů vedoucí osoby k žadateli a ostatním vedoucím osobám žadatele, ovládající osobě žadatele a k žadateli ovládané osobě a vedoucím osobám těchto osob, jde-li o právnické osoby, a k akcionářům nebo členům s kvalifikovanou účastí na žadateli a
3. navrhovaná funkce vedoucí osoby v organizačním uspořádání žadatele a stručný popis výkonu této funkce z hlediska svěřených pravomocí a odpovědností a
e)   zpráva žadatele o výsledcích vyhodnocení vhodnosti vedoucí osoby pro výkon funkce, do níž je navrhována, z hlediska splnění požadavků důvěryhodnosti, odborné způsobilosti a zkušenosti této osoby.“.

12. V § 4 odst. 3 písm. a) se za slova „účast na žadateli,“ vkládají slova „nebo případně 20 největších akcionářů banky“.

13. Nadpis § 5 a text pod nadpisem se zrušují.

14. V § 5 úvodní část ustanovení zní: „K žádosti o licenci pro banku nebo o povolení pro družstevní záložnu žadatel dále přiloží přílohy obsahující informace související s výkonem činnosti, kterými jsou“.

15. V § 5 se na konci písmene d) doplňuje slovo „a“ a písmena e) až g) se zrušují.
Dosavadní písmeno h) se označuje jako písmeno e).

16. V § 5 písm. e) se slova „výpočetní systém,“ zrušují a za slova „informační systém6)“ se vkládají slova „zabezpečující získávání, zpracování, přenos, sdílení a uchovávání informací pomocí informačních technologií“.

17. Poznámky pod čarou č. 5 až 7 znějí:


5) § 17a odst. 4 zákona o bankách.
§ 2b odst. 1 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech.
6) Příloha č. 6 bod 14 písm. a) vyhlášky č. 163/2014 Sb., o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, ve znění vyhlášky č. 392/2017 Sb.
7) Vyhláška o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry.“.

18. V § 6 odst. 5 se na konci písmene c) slovo „a“ nahrazuje čárkou, na konci písmene d) se tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno e), které zní:

„e)   zpráva žadatele o výsledcích vyhodnocení vhodnosti vedoucí osoby pobočky pro výkon funkce z hlediska splnění požadavků důvěryhodnosti, odborné způsobilosti a zkušenosti této osoby.“.

19. § 14a, 15 a 17 se včetně nadpisů a textů pod nadpisy zrušují.

20. Nadpis § 18 včetně textu pod nadpisem zní:
„Souhlas k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na bance nebo družstevní záložně nebo k jejich ovládnutí
(K § 20 odst. 3 a 4 zákona o bankách a § 2b odst. 3 a 4 zákona o spořitelních o úvěrních družstvech)“.

21. V § 18 odst. 1 se slova „ , družstevní záložnou, penzijní společností“ nahrazují slovy „nebo družstevní záložnou“.

22. Části třetí až šestá se včetně nadpisů zrušují.

23. V příloze č. 7 text pod názvem zní:„podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů“.

24. V příloze č. 7 bod 4 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

25. Přílohy č. 2b, 3, 8, 9, 9a, 9b, 10, 12, 15, 16, 18 a 19 se zrušují.

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 2020.

v z. Ing. Mora, M.E., v. r.
viceguvernér

E-shop

Daňové zákony 2024

Daňové zákony 2024

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2024 – daně z příjmů, DPH, daňový řád, daň silniční, daň z nemovitých věcí a další. Publikace obsahuje celkem 10 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. V této publikaci jsou obsaženy ... pokračování

Cena: 159 KčKOUPIT

ÚZ č. 1481 - Rodinné právo, ochrana dítěte a rodiny, registrované partnerství

ÚZ č. 1481 - Rodinné právo, ochrana dítěte a rodiny, registrované partnerství

Sagit, a. s.

Ve srovnání s minulým vydáním obsahuje tato publikace novelizovanou prováděcí vyhlášku k zákonu o sociálně-právní ochraně dětí, která nabyla účinnosti v lednu 2022. Tato vyhláška navazuje na zásadní novelu ... pokračování

Cena: 125 KčKOUPIT

ÚZ č. 1538 - Znalci a tlumočníci

ÚZ č. 1538 - Znalci a tlumočníci

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění dvou základních zákonů, a to zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, a zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích. Dále jsou zde všechny vyhlášky k oběma zákonům včetně novelizované vyhlášky o znalečném a ... pokračování

Cena: 99 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.