Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


199

VYHLÁŠKA

ze dne 20. dubna 2020

o žádostech podle zákona o doplňkovém penzijním spoření

Česká národní banka stanoví podle § 170 zákona č. 427/2011  Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění zákona č. 403/2012 Sb., zákona č.  241/2013 Sb. a zákona č. 119/2020 Sb., k provedení § 33 odst. 3, § 35 odst. 5, § 39 odst. 4, § 44 odst. 1, § 65 odst. 1, § 69 odst. 4, § 77b odst. 1, § 96 odst. 5, § 97 odst. 8 písm. c), § 109 odst. 6, § 111 odst. 2 a § 113 odst. 8 tohoto zákona:

§ 1
Předmět úpravy

(1) Tato vyhláška upravuje vzor tiskopisu žádosti a obsah jeho příloh, pokud žadatel žádá o

a)   povolení k činnosti penzijní společnosti,
b)   registraci další činnosti penzijní společnosti,
c)   souhlas k výkonu funkce vedoucí osoby penzijní společnosti,
d)   souhlas k nabytí kvalifikované účasti nebo zvýšení kvalifikované účasti na penzijní společnosti tak, že dosáhne nebo překročí 20 %, 30 % nebo 50 %, anebo k ovládnutí penzijní společnosti,
e)   povolení fúze penzijních společností,
f)   odnětí povolení k činnosti penzijní společnosti,
g)   povolení k vytvoření účastnického fondu,
h)   schválení statutu účastnického fondu a jeho změn,
i)   povolení k převodu obhospodařování všech účastnických fondů na jinou penzijní společnost,
j)   odnětí povolení k vytvoření účastnického fondu,
k)   povolení sloučení účastnických fondů.

(2) Tato vyhláška dále upravuje podrobnosti náležitostí žádosti o udělení oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele, její formáty a další technické náležitosti.

§ 2
Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)   dokladem o bezúhonnosti vydaným cizím státem doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší 3 měsíců, vydaný cizím státem,
1. jehož je zahraniční fyzická osoba občanem, jakož i cizím státem, ve kterém se tato osoba nebo fyzická osoba, která je občanem České republiky, v posledních 3 letech nepřetržitě zdržovala po dobu delší než 6 měsíců, nebo
2. v němž zahraniční právnická osoba má nebo v posledních 3 letech měla sídlo, jakož i cizím státem, ve kterém zahraniční právnická osoba nebo právnická osoba se sídlem v České republice má nebo v posledních 3 letech měla umístěn obchodní závod nebo pobočku, anebo v něm vykonávala svoji činnost nebo měla svůj majetek, pokud právní řád tohoto cizího státu upravuje trestní odpovědnost právnických osob,
b)   doklady k posouzení důvěryhodnosti doklad o bezúhonnosti vydaný cizím státem, prohlášení o svéprávnosti fyzické osoby, prohlášení obsahující údaje nezbytné k opatření výpisu z evidence Rejstříku trestů fyzické osoby a údaje a doklady o dosavadní činnosti osoby za období posledních 10 let, zejména o
1. uložení správního trestu v souvislosti s výkonem zaměstnání, funkce nebo podnikatelskou činností,
2. rozhodnutí o úpadku nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku,
3. pozastavení nebo odnětí povolení k podnikatelské nebo jiné činnosti, to neplatí, pokud k němu došlo na základě žádosti osoby, která je držitelem tohoto povolení, a tato žádost nebyla podána v době, kdy již probíhalo řízení o pozastavení či odnětí povolení k výkonu podnikatelské činnosti,
4. odmítnutí souhlasu soudu nebo správního orgánu s volbou, jmenováním nebo jiným povoláním do funkce nebo s nabytím kvalifikované účasti, zvýšením kvalifikované účasti nebo k ovládnutí osoby, jestliže byl takový souhlas vyžadován, a
5. vyloučení z profesní komory, spolku nebo asociace sdružujících osoby působící na finančním trhu nebo uložení disciplinárního trestu takovouto komunitou za porušení právní povinnosti,
c)   dokladem souvisejícím s nabytím kvalifikované účasti nebo jejím zvýšením prohlášení osoby o tom, zda
1. má nebo nabývá podíly vlastním jménem a na vlastní účet,
2. vykonává nebo bude vykonávat hlasovací práva ve prospěch třetí osoby,
3. převedla nebo hodlá převést na základě uzavřené smlouvy nebo jiného ujednání hlasovací práva na jinou osobu,
4. existuje nebo má nastat skutečnost, na základě které je nebo se stane osobou ovládanou,
5. jedná ve shodě s jinou osobou, na kterou byl převeden výkon hlasovacích práv nebo která má uplatňovat významný vliv na řízení, a
6. má dluhy, jejichž výše přesahuje 5 % vlastního kapitálu nebo majetku osoby nabývající nebo zvyšující kvalifikovanou účast; to platí obdobně pro ručení, záruky a jiné závazky, z nichž takové dluhy mohou vzniknout,
d)   finančními výkazy
1. výroční zprávy a účetní závěrky za poslední 3 účetní období, nebo za období, po které osoba vykonává podnikatelskou činnost, jestliže je toto období kratší než 3 účetní období; v případě, že osoba je součástí konsolidačního celku, též konsolidované výroční zprávy a účetní závěrky za stejné období, a pokud má být podle zákona o účetnictví účetní závěrka ověřena auditorem, je předkládána účetní závěrka ověřená auditorem a
2. doklady o příjmech za poslední 3 roky a souhrnné informace o majetku a dluzích, jedná-li se o fyzickou osobu,
e)   regulovanou institucí osoba s předmětem činnosti obdobným činnosti banky nebo spořitelního a úvěrního družstva, obchodníka s cennými papíry, pojišťovny, zajišťovny, platební instituce, instituce elektronických peněz, správce informací o platebním účtu nebo osoba, jejímž předmětem činnosti je jiná regulovaná činnost vykonávaná na finančním trhu, jestliže tato osoba má sídlo v jiném členském státě a podléhá dohledu ve státě svého sídla,
f)   strategickým záměrem záměr, který zahrnuje
1. období, po které má být držena kvalifikovaná účast nebo po které má být penzijní společnost ovládána,
2. předpokládané změny výše kvalifikované účasti v krátkodobém a dlouhodobém výhledu,
3. předpokládanou míru zapojení do řízení penzijní společnosti,
4. předpokládanou podporu penzijní společnosti vlastními zdroji, pokud to bude potřebné k rozvoji činností nebo pro řešení zhoršené finanční situace,
5. informace o tom, zda byla nebo má být uzavřena dohoda o prosazování společných zájmů s jiným akcionářem penzijní společnosti, a
6. předpokládané změny v činnosti penzijní společnosti, ve způsobu financování dalšího rozvoje, v politice rozdělování dividend, ve způsobu rozdělování fondů a politice úhrady ztrát, dále předpokládané změny v řídicím a kontrolním systému, ve strategickém rozvoji a v obsazení vedoucích osob; tyto informace obsahuje strategický záměr, má-li kvalifikovaná účast dosáhnout nebo překročit 20 %, anebo má-li dojít k ovládnutí penzijní společnosti,
g)   údaji o osobách s úzkým propojením
1. identifikační údaje osoby za každou osobu s úzkým propojením; je-li osobou s úzkým propojením osoba se sídlem v jiném členském státě, též uvedení, zda se jedná o osobu, která má povolení orgánu dohledu jiného členského státu působit jako regulovaná instituce, nebo zda se jedná o ovládající osobu takové osoby, a je-li osobou s úzkým propojením osoba se sídlem ve státě, který není členským státem, též doložení, že právní předpisy tohoto státu a způsob jejich uplatňování včetně jejich vymahatelnosti nebrání účinnému výkonu dohledu nad penzijní společností,
2. popis struktury skupiny a způsobu propojení s grafickým znázorněním vztahů mezi jednotlivými úzce propojenými osobami s uvedením předmětu jejich činnosti a
3. je-li osobou s úzkým propojením právnická osoba, identifikační údaje osoby za 10 největších společníků podle podílu na hlasovacích právech, nebo za všechny společníky, má-li jich právnická osoba méně než 10, a údaje o výši jejich podílu na hlasovacích právech vyjádřené v procentech,
h)   údaji o odborné praxi
1. informace o druhu odborné praxe,
2. uvedení osoby, u níž je nebo byla odborná praxe vykonávána,
3. označení pracovního zařazení a v případě významu praxe pro činnost na finančním trhu také popis vykonávané činnosti a rozsahu pravomocí a odpovědností spojených s touto činností s uvedením počtu řízených osob,
4. vymezení doby, po kterou byla činnost podle bodu 3 vykonávána, a
5. souhlas s výkonem pracovního zařazení vyžadovaný jinými právními předpisy, pokud byl takový souhlas třeba,
i)   údaji o vzdělání
1. název a druh nebo typ vzdělávací instituce, studijní program, zaměření studijního programu, doba trvání studijního programu, způsob a datum ukončení studia, případně získané akademické tituly a
2. přehled absolvovaných odborných zkoušek a kurzů, stáží a studijních pobytů s významem pro působení na finančním trhu s uvedením roku jejich absolvování a zaměření,
j)   vedoucí osobou člen statutárního orgánu, statutární orgán, výkonný ředitel nebo osoba, která jiným způsobem skutečně řídí činnost právnické osoby.

§ 3
Žádost o povolení k činnosti penzijní společnosti
(K § 33 odst. 3 zákona o doplňkovém penzijním spoření)

(1) Žádost o povolení k činnosti penzijní společnosti se podává na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze k této vyhlášce, k němuž žadatel přiloží přílohy obsahující informace o žadateli, osobách s kvalifikovanou účastí na žadateli a informace o předpokládané činnosti penzijní společnosti a jejím zabezpečení.

(2) Přílohami obsahujícími informace o žadateli jsou

a)   zakladatelské právní jednání,
b)   uvedení skutečného sídla, pokud se liší od sídla žadatele,
c)   informace o kapitálu zahrnující výši kapitálu a jeho původ včetně dokladu prokazujícího tuto skutečnost a dále doklad o splacení základního kapitálu,
d)   seznam vedoucích osob žadatele a za každou vedoucí osobu
1. identifikační údaje osoby,
2. doklady k posouzení důvěryhodnosti,
3. životopis obsahující údaje o vzdělání a údaje o odborné praxi; pokud se vedoucí osoba podílí na činnostech podle § 74 odst. 1 zákona o doplňkovém penzijním spoření, též osvědčení o absolvování odborné zkoušky podle tohoto zákona,
4. přehled vykonávaných funkcí ve volených orgánech a dalších funkcí v jiných právnických osobách, do kterých byla vedoucí osoba jmenována nebo jinak povolána, za období posledních 10 let a za každou z těchto právnických osob identifikační údaje osoby, její předmět činnosti, označení vykonávané funkce, období jejího výkonu a dále uvedení, zda vedoucí osoba hodlá vykonávat v této právnické osobě uvedenou funkci souběžně s výkonem funkce vedoucí osoby žadatele a zda se jedná o funkci výkonného nebo nevýkonného člena,
5. popis finančních a personálních vztahů této osoby k žadateli a ostatním vedoucím osobám žadatele, ovládající osobě žadatele a vedoucím osobám této osoby, jde-li o právnickou osobu, a k akcionářům s kvalifikovanou účastí na žadateli,
6. navrhovaná funkce vedoucí osoby v organizačním uspořádání žadatele a stručný popis výkonu této funkce z hlediska svěřených pravomocí a odpovědností a
e)   údaje o osobách s úzkým propojením.

(3) Přílohami obsahujícími informace o osobách s kvalifikovanou účastí, osobách, které jednáním ve shodě s jinou osobou dosáhnou kvalifikovanou účast na žadateli, a o ovládající osobě jsou

a)   seznam osob s kvalifikovanou účastí na žadateli a osob, které jednáním ve shodě s jinou osobou dosáhnou kvalifikovanou účast na žadateli, a ovládající osoby a graficky znázorněné vztahy mezi těmito osobami; u osob jednajících ve shodě také skutečnost, na jejímž základě dochází k jednání ve shodě, a dochází-li k ovládnutí žadatele, popis skutečnosti, na základě které se osoba stává osobou ovládající žadatele,
b)   za každou osobu podle písmene a)
1. identifikační údaje osoby,
2. údaje o výši podílu na základním kapitálu nebo hlasovacích právech vyjádřené v procentech a absolutní hodnotou (dále jen „údaj o výši podílu“) nebo popis jiné formy uplatňování významného vlivu na řízení žadatele, včetně uvedení, zda je podíl nabýván přímo nebo nepřímo; v případě nepřímého podílu uvedení osoby, jejímž prostřednictvím je podíl nabýván,
3. je-li osoba podle písmene a) právnickou osobou, též identifikační údaje osoby za 10 největších společníků podle podílu na hlasovacích právech, nebo za všechny společníky, má-li jich méně než 10, a údaje o výši jejich podílů na hlasovacích právech,
4. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence podnikatelů, který nesmí být starší 3 měsíců, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu,
5. finanční výkazy a další doklady prokazující původ finančních zdrojů, ze kterých bylo nebo má být hrazeno nabytí kvalifikované účasti, pokud nejsou již uvedeny v příloze podle odstavce 2 písm. c),
6. doklady k posouzení důvěryhodnosti,
7. doklad související s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti,
8. strategický záměr,
9. přehled právnických osob, vůči kterým je osoba podle písmene a) osobou ovládající nebo uplatňuje významný vliv na řízení této právnické osoby, a za každou z těchto právnických osob identifikační údaje osoby, její předmět činnosti a údaje o výši podílu, nebo popis jiné formy uplatňování významného vlivu na řízení této právnické osoby,
10. přehled vykonávaných funkcí ve volených orgánech a dalších funkcí v jiných právnických osobách, do kterých byla osoba podle písmene a) jmenována nebo jinak povolána, za období posledních 10 let a za každou z těchto právnických osob identifikační údaje osoby, její předmět činnosti a označení vykonávané funkce a období jejího výkonu v této právnické osobě, a
11. popis finančních a personálních vztahů této osoby k žadateli a případně členům skupiny, do které žadatel náleží, vedoucím osobám žadatele a ostatním akcionářům žadatele,
c)   seznam vedoucích osob právnické osoby podle písmene a) a za každou vedoucí osobu
1. identifikační údaje osoby,
2. popis vykonávané funkce v organizační struktuře právnické osoby,
3. doklady k posouzení důvěryhodnosti,
4. přehled v současné době vykonávaných funkcí ve volených orgánech a dalších funkcí v jiných právnických osobách, do kterých byla osoba jmenována nebo jinak povolána, a za každou z těchto právnických osob identifikační údaje osoby, její předmět činnosti a označení vykonávané funkce, kterou osoba v této právnické osobě vykonává, a
5. popis finančních a personálních vztahů této osoby k žadateli a vedoucím osobám žadatele a k akcionářům s kvalifikovanou účastí na žadateli, nejsou-li tyto informace již uvedeny v příloze podle písmene b) bodu 11,
d)   je-li osoba podle písmene a) regulovanou institucí, uvedení orgánu dohledu, který nad ní vykonává dohled ve státě sídla této osoby,
e)   má-li osoba podle písmene a) sídlo ve státě, který není členským státem,
1. základní informace týkající se systému regulace ve státě, kde sídlí osoba podle písmene a), který se vztahuje na tuto osobu, a informace o tom, zda a v jakém rozsahu je regulace předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v souladu s doporučeními Finančního akčního výboru (FATF), a
2. stanovisko příslušného orgánu, který nad ní vykonává dohled, je-li osoba podle písmene a) osobou s předmětem činnosti obdobným činnosti regulované instituce, k záměru této osoby účastnit se v České republice majetkově na činnosti penzijní společnosti, o jejíž povolení k činnosti se žádá, a k možné výměně informací nezbytných pro výkon dohledu nad penzijní společností, o jejíž povolení k činnosti se žádá.

(4) Přílohami obsahujícími informace o předpokládané činnosti penzijní společnosti a jejím zabezpečení jsou

a)   plán obchodní činnosti podle § 32 zákona o doplňkovém penzijním spoření,
b)   návrh organizačního uspořádání včetně vnitřních předpisů, které jej upravují, s řádným, průhledným a uceleným vymezením činností, s uvedením činností orgánů penzijní společnosti a s nimi spojených působností a rozhodovacích pravomocí; v rámci organizačního uspořádání se současně vymezí funkce, jejichž výkon je vzájemně neslučitelný,
c)   návrh vnitřních předpisů penzijní společnosti zahrnující
1. řídicí a kontrolní systém, zejména pravidla vnitřní kontroly a systém řízení rizik,
2. pravidla pro obezřetný výkon činnosti penzijní společnosti a
3. pravidla jednání při výkonu činnosti penzijní společnosti,
d)   seznam osob, které budou jako vedoucí organizačních útvarů nebo jako samostatné osoby zabezpečovat
1. výkon činností penzijní společnosti spočívající v obhospodařování účastnických fondů,
2. průběžnou kontrolu dodržování povinností penzijní společnosti plynoucích z právních předpisů, z vnitřních předpisů penzijní společnosti a ze smluvních vztahů s obhospodařovanými fondy a depozitáři,
3. řízení rizik a
4. výkon vnitřního auditu,
e)   životopis obsahující údaje o vzdělání a údaje o odborné praxi všech osob uvedených v seznamu podle písmene d),
f)   seznam činností, které penzijní společnost hodlá vykonávat prostřednictvím jiné osoby, s uvedením způsobu zajištění naplnění podmínek pro vykonávání činností prostřednictvím jiné osoby, návrh nebo základní zásady smlouvy o výkonu činnosti prostřednictvím jiné osoby, má-li být taková smlouva po udělení povolení uzavřena, a identifikační údaje této osoby a
g)   další přílohy podle rozsahu vykonávaných činností penzijní společnosti, kterými jsou
1. návrh způsobu zpracování a evidence informací, komunikace s účastníky, vedení účetnictví a vedení osobních penzijních účtů účastníků,
2. návrh způsobu technického zabezpečení výkonu činnosti a poskytování služeb prostřednictvím internetu,
3. doklady o zajištění přímého spojení s depozitářem, případně dalšími osobami, které mají provádět obchodování s majetkem účastnického fondu nebo vedení jeho evidence, a
4. doklady o zajištění přímého nebo zprostředkovaného spojení s osobami provádějícími vypořádání obchodů s investičními nástroji.

(5) Osoba s kvalifikovanou účastí na žadateli podle odstavce 3 písm. a), která je regulovanou institucí, může namísto dokladů podle odstavce 3 písm. b) bodu 6 a písm. c) bodu 3 předložit potvrzení orgánu dohledu, který nad ní vykonává dohled ve státě sídla této osoby, že se jedná o osobu podléhající jeho dohledu, jejíž důvěryhodnost tento orgán prověřil, a že nemá žádné aktuální poznatky svědčící o její nedůvěryhodnosti.

(6) Nevydává-li cizí stát doklad o bezúhonnosti podle § 2 písm. a), je přílohou tiskopisu žádosti potvrzení dotčené osoby o její bezúhonnosti ověřené soudem, úřadem k tomu oprávněným nebo notářem příslušného cizího státu.

§ 4
Žádost o souhlas k výkonu funkce vedoucí osoby penzijní společnosti
(K § 39 odst. 4 zákona o doplňkovém penzijním spoření)

(1) Žádost o souhlas k výkonu funkce vedoucí osoby penzijní společnosti se podává na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze k této vyhlášce, k němuž žadatel přiloží identifikační údaje osoby, která má být vedoucí osobou penzijní společnosti, a za tuto vedoucí osobu

a)   doklady k posouzení důvěryhodnosti,
b)   životopis obsahující údaje o vzdělání a údaje o odborné praxi; pokud se vedoucí osoba podílí na činnostech podle § 74 odst. 1 zákona o doplňkovém penzijním spoření, též osvědčení o absolvování odborné zkoušky podle tohoto zákona,
c)   navrhovanou funkci vedoucí osoby v organizačním uspořádání penzijní společnosti a stručný popis výkonu funkce vedoucí osoby z hlediska svěřených pravomocí a odpovědností,
d)   přehled vykonávaných funkcí ve volených orgánech a dalších funkcí v jiných právnických osobách, do kterých byla vedoucí osoba jmenována nebo jinak povolána, za období posledních 10 let a za každou z těchto právnických osob identifikační údaje osoby, její předmět činnosti, označení vykonávané funkce, období jejího výkonu a dále uvedení, zda vedoucí osoba hodlá vykonávat v této právnické osobě uvedenou funkci souběžně s výkonem funkce vedoucí osoby penzijní společnosti a zda se jedná o funkci výkonného nebo nevýkonného člena, a
e)   popis finančních a personálních vztahů této osoby k penzijní společnosti a ostatním vedoucím osobám penzijní společnosti, ovládající osobě penzijní společnosti a vedoucím osobám této ovládající osoby, jde-li o právnickou osobu, a k akcionářům s kvalifikovanou účastí na penzijní společnosti.

(2) Pokud v souvislosti se změnou vedoucí osoby dochází ke změně organizačního uspořádání penzijní společnosti, včetně změn kompetencí dosavadních vedoucích osob, je součástí žádosti aktualizované organizační uspořádání.

(3) Nevydává-li cizí stát doklad o bezúhonnosti podle § 2 písm. a), je přílohou tiskopisu žádosti potvrzení dotčené osoby o její bezúhonnosti ověřené soudem, úřadem k tomu oprávněným nebo notářem příslušného cizího státu.

§ 5
Žádost o registraci další činnosti penzijní společnosti
(K § 35 odst. 5 zákona o doplňkovém penzijním spoření)

Žádost o registraci další činnosti penzijní společnosti podle § 35 odst. 1 písm. a) až d) zákona o doplňkovém penzijním spoření se podává na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze k této vyhlášce, k němuž žadatel přiloží

a)   uvedení další činnosti podle § 35 odst. 1 písm. a) až d) zákona o doplňkovém penzijním spoření, o jejíž registraci žadatel žádá,
b)   předpokládané dopady další činnosti na činnost penzijní společnosti,
c)   návrh vnitřních předpisů, který zohledňuje výkon další činnosti, zejména vnitřních předpisů upravujících postupy pro řízení rizik, jejich vyhodnocování a opatření k omezení těchto rizik,
d)   analýzu jednotlivých typů krizových situací při provádění další činnosti, které mohou mít nepříznivý dopad na řádné poskytování služeb, a postupy pro řešení takových situací,
e)   doklady podle § 35 odst. 6 zákona o doplňkovém penzijním spoření, pokud mají být vykonávány činnosti uvedené v § 35 odst. 1 písm. a) nebo c) tohoto zákona, a
f)   doklad opravňující k další činnosti podléhající registraci vydaný příslušným orgánem, pokud není tímto orgánem Česká národní banka.

§ 6
Žádost o souhlas k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na penzijní společnosti nebo k jejímu ovládnutí
(K § 44 odst. 1 zákona o doplňkovém penzijním spoření)

(1) Žádost o souhlas k nabytí kvalifikované účasti nebo zvýšení kvalifikované účasti na penzijní společnosti tak, že dosáhne nebo překročí 20 %, 30 % nebo 50 %, anebo k ovládnutí této osoby, se předkládá na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze této vyhlášky, k němuž žadatel přiloží

a)   identifikační údaje osoby za penzijní společnost, na níž se má nabýt nebo zvýšit kvalifikovaná účast nebo která má být ovládána,
b)   údaje o výši podílu, který žadatel drží ke dni podání žádosti, údaje o nově nabývané a výsledné výši podílu, nebo popis jiné formy uplatňování významného vlivu na řízení penzijní společnosti, včetně uvedení, zda je podíl nabýván přímo nebo nepřímo; v případě nepřímého podílu uvedení osoby, jejímž prostřednictvím je podíl nabýván,
c)   je-li žadatel právnickou osobou, identifikační údaje osoby za 10 největších společníků podle podílu na hlasovacích právech, nebo za všechny společníky, má-li jich méně než 10, a údaje o výši jejich podílů na hlasovacích právech,
d)   je-li žadatel právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou, výpis z obchodního rejstříku žadatele nebo jiné obdobné evidence podnikatelů, který nesmí být starší 3 měsíců,
e)   finanční výkazy žadatele a další doklady prokazující původ finančních zdrojů, ze kterých má být hrazeno nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti,
f)   doklady k posouzení důvěryhodnosti žadatele,
g)   doklad související s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti žadatelem,
h)   strategický záměr,
i)   přehled právnických osob, vůči kterým je žadatel osobou ovládající nebo uplatňuje významný vliv na řízení této právnické osoby, a za každou z těchto právnických osob identifikační údaje osoby, její předmět činnosti a údaje o výši podílu, nebo popis jiné formy uplatňování významného vlivu na řízení této právnické osoby,
j)   přehled vykonávaných funkcí ve volených orgánech a dalších funkcí v jiných právnických osobách, do kterých byl žadatel jmenován či jinak povolán, za období posledních 10 let a za každou z těchto právnických osob identifikační údaje osoby, její předmět činnosti, označení vykonávané funkce a období výkonu funkce v této právnické osobě,
k)   popis finančních a personálních vztahů žadatele k penzijní společnosti, případně jednotlivým členům skupiny, do které tato penzijní společnost náleží, vedoucím osobám a současným akcionářům penzijní společnosti,
l)   seznam vedoucích osob žadatele, je-li žadatel právnickou osobou, a za každou vedoucí osobu
1. identifikační údaje osoby,
2. popis vykonávané funkce v organizační struktuře žadatele,
3. doklady k posouzení důvěryhodnosti,
4. přehled v současné době vykonávaných funkcí ve volených orgánech a dalších funkcí v jiných právnických osobách, do kterých byla osoba podle seznamu jmenována nebo jinak povolána, a za každou z těchto právnických osob identifikační údaje osoby, její předmět činnosti a označení vykonávané funkce a
5. popis finančních a personálních vztahů osoby k penzijní společnosti a vedoucím osobám penzijní společnosti a k akcionářům s kvalifikovanou účastí na penzijní společnosti, nejsou-li tyto informace již v popisu podle písmene k),
m)   dochází-li k jednání ve shodě, seznam osob, se kterými žadatel jednáním ve shodě dosáhne kvalifikovanou účast nebo překročí 20 %, 30 % nebo 50 % na penzijní společnosti, graficky znázorněné vztahy mezi těmito osobami, popis skutečnosti, na základě které dochází k jednání ve shodě, a za každou osobu, s níž žadatel jedná ve shodě,
1. identifikační údaje osoby a
2. údaje o výši podílu na penzijní společnosti za jednotlivé osoby jednající ve shodě a celkem za tyto osoby,
n)   dochází-li k ovládnutí penzijní společnosti, popis skutečnosti, na základě které dochází k ovládnutí, a doklad prokazující původ finančních zdrojů, kterých má být použito k odkoupení podílu akcionáře, který není ovládající osobou,
o)   je-li žadatel regulovanou institucí, uvedení orgánu dohledu, který vykonává dohled nad žadatelem,
p)   je-li žadatel součástí skupiny tvořící konsolidační celek, popis struktury konsolidačního celku, do nějž bude penzijní společnost zahrnuta, s uvedením osob, které v rámci skupiny budou spadat do působnosti výkonu dohledu na konsolidovaném základě,
q)   má-li žadatel sídlo ve státě, který není členským státem,
1. základní informace o systému regulace státu sídla žadatele, který se na něj vztahuje, a informace o rozsahu, v jakém je systém regulace tohoto státu v oblasti předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v souladu s doporučeními Finančního akčního výboru (FATF), a
2. stanovisko příslušného orgánu, který nad ním vykonává dohled, je-li žadatel osobou s předmětem činnosti obdobným činnosti regulované instituce, k jeho záměru účastnit se v České republice majetkově na činnosti penzijní společnosti a k možné výměně informací nezbytných pro výkon dohledu nad penzijní společností.

(2) Žadatel, který je regulovanou institucí, může místo dokladů podle odstavce 1 písm. f) a l) bodu 3 předložit potvrzení orgánu dohledu státu sídla žadatele, že se jedná o osobu podléhající jeho dohledu, jejíž důvěryhodnost tento orgán prověřil, a že nemá žádné aktuální poznatky svědčící o její nedůvěryhodnosti.

(3) Nevydává-li cizí stát doklad o bezúhonnosti podle § 2 písm. a), je přílohou tiskopisu žádosti potvrzení dotčené osoby o její bezúhonnosti ověřené soudem, úřadem k tomu oprávněným nebo notářem příslušného cizího státu.

(4) Má-li v souvislosti s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti na penzijní společnosti nebo jejím ovládnutím dojít ke změně vedoucí osoby penzijní společnosti, postupuje žadatel obdobně podle § 4 odst. 1.

§ 7
Žádost o povolení fúze penzijních společností
(K § 65 odst. 1 zákona o doplňkovém penzijním spoření)

(1) Žádost o povolení fúze penzijních společností se podává na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze k této vyhlášce, k němuž žadatel přiloží

a)   seznam společností zúčastněných na fúzi s uvedením identifikačního čísla osoby,
b)   údaje o výši základního kapitálu, výši splaceného základního kapitálu s uvedením počtu, výše a předmětu jednotlivých vkladů, jimiž byl základní kapitál upsán nebo splacen, a počtu, jmenovité hodnoty a formy akcií nástupnické společnosti a údaje, zda budou tyto akcie vydány jako listinné nebo zaknihované,
c)   seznam vedoucích osob nástupnické společnosti s uvedením identifikačních údajů osoby a funkce, kterou mají vykonávat, a za každou vedoucí osobu dále
1. doklady k posouzení důvěryhodnosti,
2. životopis obsahující údaje o vzdělání a údaje o odborné praxi; pokud se vedoucí osoba bude podílet na činnostech podle § 74 odst. 1 zákona o doplňkovém penzijním spoření, též osvědčení o absolvování odborné zkoušky podle tohoto zákona,
3. funkce vedoucí osoby v organizačním uspořádání nástupnické společnosti a stručný popis výkonu této funkce z hlediska svěřených pravomocí a odpovědností,
4. přehled vykonávaných funkcí ve volených orgánech a dalších funkcí v jiných právnických osobách, do kterých byla vedoucí osoba jmenována nebo jinak povolána, za období posledních 10 let a za každou z těchto právnických osob identifikační údaje osoby, její předmět činnosti, označení vykonávané funkce, období jejího výkonu a dále uvedení, zda vedoucí osoba hodlá vykonávat v této právnické osobě uvedenou funkci souběžně s výkonem funkce vedoucí osoby nástupnické společnosti a zda se jedná o funkci výkonného nebo nevýkonného člena,
5. popis finančních a personálních vztahů této osoby k nástupnické společnosti a ostatním vedoucím osobám nástupnické společnosti a k akcionářům s kvalifikovanou účastí na nástupnické společnosti,
d)   projekt fúze penzijních společností podle zákona upravujícího přeměny obchodních společností a družstev, informace podle § 65 odst. 2 zákona o doplňkovém penzijním spoření a dále popis dopadů fúze na nároky a prostředky účastníků doplňkového penzijního spoření a na výkon činnosti nástupnické penzijní společnosti a výkon činností souvisejících s činností této penzijní společnosti z hlediska plnění požadavků na jejich obezřetný výkon,
e)   společné zprávy statutárních orgánů nebo zprávy statutárních orgánů společností zúčastněných na fúzi, případně souhlasy s upuštěním od jejich zpracování,
f)   znaleckou zprávu nebo zprávy včetně stanoviska znalce k náležitostem projektu podle § 65 odst. 3 zákona o doplňkovém penzijním spoření,
g)   konečné účetní závěrky zúčastněných společností a zahajovací rozvahu nástupnické společnosti a zprávy auditora o jejich ověření nebo mezitímní účetní závěrky a zprávy auditora o jejich ověření a
h)   uvedení skupin osob, mezi nimiž a nástupnickou společností vznikne v důsledku fúze úzké propojení, identifikační údaje osob, které v důsledku fúze získají kvalifikovanou účast na nástupnické společnosti, a údaj o výši podílu nebo popis jiné formy uplatňování významného vlivu na řízení nástupnické společnosti.

(2) Nevydává-li cizí stát doklad o bezúhonnosti podle § 2 písm. a), je přílohou tiskopisu žádosti potvrzení dotčené osoby o její bezúhonnosti ověřené soudem, úřadem k tomu oprávněným nebo notářem příslušného cizího státu.

§ 8
Žádost o povolení k vytvoření účastnického fondu
(K § 96 odst. 5 zákona o doplňkovém penzijním spoření)

Žádost o povolení k vytvoření účastnického fondu se podává na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze k této vyhlášce, k němuž žadatel přiloží

a)   název vytvářeného účastnického fondu,
b)   seznam vedoucích osob penzijní společnosti, které mají obhospodařovat účastnický fond, a za každou vedoucí osobu
1. identifikační údaje osoby a
2. životopis obsahující údaje o vzdělání a údaje o odborné praxi,
c) návrh statutu účastnického fondu v rozsahu informací podle § 97 odst. 1 zákona o doplňkovém penzijním spoření,
d) informaci o aktuální výši vlastního kapitálu penzijní společnosti, která má obhospodařovat účastnický fond, a aktuální výši objemu majetku v účastnických fondech obhospodařovaných touto penzijní společností,
e) identifikační údaje osoby, která má být depozitářem,
f) depozitářskou smlouvu, nebo její návrh spolu s písemným příslibem depozitáře uzavřít tuto smlouvu, případně smlouvu o smlouvě budoucí uzavřenou s bankou nebo pobočkou zahraniční banky, která bude vykonávat činnost depozitáře pro účastnický fond,
g) životopis obsahující údaje o vzdělání a údaje o odborné praxi vedoucí osoby organizačního útvaru depozitáře, případně dalších osob, které budou zabezpečovat pro účastnický fond činnost depozitáře, a
h) přílohy podle § 3, které jsou dotčeny změnami v souvislosti s obhospodařováním příslušného fondu nebo fondů, pro které se žádá o povolení.

§ 9
Žádost o povolení k převodu obhospodařování všech účastnických fondů na jinou penzijní společnost
(K § 109 odst. 6 zákona o doplňkovém penzijním spoření)

Žádost o povolení k převodu obhospodařování všech účastnických fondů na jinou penzijní společnost se podává na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze k této vyhlášce, k němuž žadatel přiloží

a)   popis podmínek a způsobu, kterým se mají převést účastnické fondy na jinou penzijní společnost, včetně uvedení
1. názvu účastnického fondu, jehož obhospodařování má být převedeno,
2: identifikačních údajů osoby, pokud jde o penzijní společnost, z které má být obhospodařování převedeno, a
3. identifikačních údajů osoby, pokud jde o penzijní společnost, na kterou má být obhospodařování převedeno, (dále jen „přejímající penzijní společnost“),
b)   účetní závěrky zúčastněných penzijních společností sestavené k poslednímu dni kalendářního měsíce předcházejícího podání žádosti,
c)   účetní závěrku převáděných účastnických fondů sestavenou k poslednímu dni kalendářního měsíce předcházejícího podání žádosti,
d)   informace za každý převáděný účastnický fond, alespoň o výši, struktuře a likviditě majetku, počtu účastníků a výkonnosti fondu,
e)   informaci o aktuální výši vlastního kapitálu přejímající penzijní společnosti, pokud tato informace není zřejmá z účetní závěrky penzijní společnosti, a aktuální výši objemu majetku účastnických fondů obhospodařovaných touto penzijní společností,
f)   identifikační údaje osoby, která má být depozitářem,
g)   depozitářskou smlouvu, nebo její návrh spolu s písemným příslibem depozitáře uzavřít tuto smlouvu, nebo smlouvu o smlouvě budoucí uzavřenou s bankou nebo pobočkou zahraniční banky, která bude vykonávat činnost depozitáře pro účastnické fondy,
h)   životopis obsahující údaje o vzdělání a údaje o odborné praxi vedoucí osoby organizačního útvaru depozitáře, případně dalších osob, které budou zabezpečovat pro účastnický fond činnost depozitáře; tyto dokumenty nemusí dokládat osoby depozitáře účastnického fondu, pokud bude depozitář i po převodu stejný, a
i)   přílohy podle § 3, které jsou u přejímající penzijní společnosti dotčeny změnami v souvislosti s převodem obhospodařování všech účastnických fondů.

§ 10
Žádost o povolení sloučení účastnických fondů
(K § 113 odst. 8 zákona o doplňkovém penzijním spoření)

Žádost o povolení sloučení účastnických fondů se podává na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze k této vyhlášce, k němuž žadatel přiloží

a)   údaje o účastnických fondech, pro které se žádá o povolení ke sloučení, obsahující název slučovaného fondu, název přejímajícího fondu a rozhodný den sloučení,
b)   identifikační údaje osoby za každou penzijní společnost obhospodařující účastnické fondy, které se slučují,
c)   projekt sloučení včetně dopadů sloučení na investiční limity,
d)   stanovisko depozitáře zúčastněných účastnických fondů,
e)   informace o slučovaných účastnických fondech, alespoň o výši, struktuře a likviditě majetku, počtu účastníků, výkonnosti, investičním zaměření a struktuře požadovaných úplat, a to za každý slučovaný účastnický fond, a
f)   informaci o aktuální výši vlastního kapitálu penzijní společnosti, která má obhospodařovat přejímající účastnický fond, a aktuální výši objemu majetku účastnických fondů obhospodařovaných touto penzijní společností.

§ 11
Žádost o schválení statutu účastnického fondu a jeho změn
(K § 97 odst. 8 zákona o doplňkovém penzijním spoření)

Žádost o schválení statutu účastnického fondu a jeho změn se podává na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze k této vyhlášce, k němuž žadatel přiloží

a)   platné úplné znění statutu s vyznačením navrhovaných změn, o jejichž schválení se žádá, spolu s jejich odůvodněním a
b)   nové úplné znění statutu.

§ 12
Žádost o odnětí povolení k činnosti penzijní společnosti
(K § 69 odst. 4 zákona o doplňkovém penzijním spoření)

Žádost o odnětí povolení k činnosti penzijní společnosti se podává na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze k této vyhlášce, k němuž žadatel přiloží zápis o rozhodnutí valné hromady o zrušení penzijní společnosti s likvidací, včetně rozhodnutí o návrhu na jmenování likvidátora penzijní společnosti, nebo rozhodnutí soudu o zrušení penzijní společnosti s likvidací, a dále doklady prokazující vypořádání závazků vůči účastníkům.

§ 13
Žádost o odnětí povolení k vytvoření účastnického fondu
(K § 111 odst. 2 zákona o doplňkovém penzijním spoření)

Žádost o odnětí povolení k vytvoření účastnického fondu se podává na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze k této vyhlášce, k němuž žadatel přiloží

a)   uvedení účastnického fondu, který se zrušuje a kterému má být odňato povolení, včetně uvedení identifikačních údajů osoby depozitáře a likvidátora,
b)   odůvodnění žádosti včetně rozhodnutí příslušného orgánu o zrušení účastnického fondu,
c)   účetní závěrku účastnického fondu sestavenou k poslednímu dni kalendářního měsíce předcházejícího podání žádosti; tím není dotčena povinnost podle § 110 odst. 2 zákona o doplňkovém penzijním spoření,
d)   přehled nevypořádaných závazků vzniklých z obhospodařování majetku v účastnickém fondu,
e)   informace týkající se struktury a likvidity majetku v účastnickém fondu,
f)   informaci o počtu účastníků a celkové hodnotě prostředků účastníků,
g)   návrh oznámení penzijní společnosti určeného účastníkům o záměru zrušit účastnický fond a
h)   návrh způsobu prodeje majetku v účastnickém fondu a vypořádání jeho pohledávek a dluhů.

§ 14
Žádost o udělení oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele
(K § 77b odst. 1 zákona o doplňkovém penzijním spoření)

(1) Podrobnostmi náležitostí žádosti o udělení oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele, vedle náležitostí stanovených správním řádem, včetně příloh osvědčujících splnění podmínek provozování činnosti samostatného zprostředkovatele stanovených zákonem o doplňkovém penzijním spoření, jsou

a)   doklad o oprávnění k podnikání obdobný výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence podnikatelů, který nesmí být starší 3 měsíců, je-li žadatelem zahraniční právnická osoba, která hodlá na území České republiky vykonávat činnost samostatného zprostředkovatele prostřednictvím pobočky, a určení osoby, která může za žadatele jednat, a rozsah a způsob tohoto jednání, není-li to zřejmé z předloženého výpisu,
b)   doklady k posouzení důvěryhodnosti
1. žadatele,
2. vedoucí osoby žadatele, je-li žadatel právnickou osobou,
c)   životopis obsahující údaje o vzdělání a údaje o odborné praxi, vysvědčení o maturitní zkoušce nebo doklad o dosažení vyššího vzdělání, a dále osvědčení o absolvování odborné zkoušky podle zákona o doplňkovém penzijním spoření
1. žadatele, je-li fyzickou osobou, nebo
2. vedoucí osoby žadatele, pokud tato osoba skutečně řídí distribuci doplňkového penzijního spoření nebo má být za tuto činnost odpovědna, je-li žadatel právnickou osobou,
d)   identifikační údaje osoby, která je ovládající osobou žadatele, je-li žadatel právnickou osobou, a za tuto ovládající osobu dále
1. doklady k posouzení důvěryhodnosti; je-li ovládající osobou právnická osoba, též doklady k posouzení důvěryhodnosti vedoucích osob,
2. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence podnikatelů, který nesmí být starší 3 měsíců, je-li ovládající osoba právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou, a
3. popis skutečnosti, na základě které je osobou ovládající žadatele,
e)   smlouva o povinném pojištění podle § 77f zákona o doplňkovém penzijním spoření a
f)   údaje o penzijní společnosti, pro kterou bude samostatný zprostředkovatel oprávněn zprostředkovávat doplňkové penzijní spoření, pokud je tento údaj v době žádosti žadateli znám.

(2) Je-li ovládající osobou regulovaná instituce, může žadatel místo údajů a dokladů podle odstavce 1 písm. d) bodu 1 předložit potvrzení orgánu dohledu státu jejího sídla, že se jedná o osobu podléhající jeho dohledu, jejíž důvěryhodnost tento orgán prověřil, a že nemá žádné aktuální poznatky svědčící o její nedůvěryhodnosti.

(3) Nevydává-li cizí stát doklad o bezúhonnosti podle § 2 písm. a), je přílohou tiskopisu žádosti potvrzení dotčené osoby o její bezúhonnosti ověřené soudem, úřadem k tomu oprávněným nebo notářem příslušného cizího státu.

§ 15

(1) Žádost podle § 14 včetně příloh požadovaných podle této vyhlášky se podává

a)   prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky nebo
b)   na elektronickou adresu podatelny České národní banky.

(2) Přílohy žádosti podle § 14 se předkládají v datovém formátu běžně používaném v elektronickém styku.

§ 16
Společná ustanovení

(1) Vylučuje-li povaha věci předložení údaje nebo dokladu k žádosti vyžadované touto vyhláškou a není-li to z žádosti dostatečně zjevné, předloží žadatel jako náležitost žádosti odůvodnění nepředložení údaje nebo dokladu a, je-li to možné, důvody doloží.

(2) Žadatel nemusí předkládat údaje nebo doklady vyžadované touto vyhláškou, jsou-li v aktuální podobě veřejně dostupné v informačních systémech veřejné správy1).

§ 17
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 2020.

Guvernér:
v z. Ing. Mora, M.E., v. r.
viceguvernér

Příloha k vyhlášce č. 199/2020 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

1)   Například zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřeneckých fondů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

E-shop

DPH 2023 - zákon s přehledy

DPH 2023 - zákon s přehledy

Jiří Dušek - GRADA Publishing, a. s.

V 20. vydání praktické, osvědčené publikaci autor na 166 přehledech názorně „zobrazuje“ zákon o DPH ve znění platném k 1. 1. 2023. Tyto přehledy jsou vždy doplněny paragrafy zákona, čímž získáváte neocenitelného pomocníka. Názorné přehledy obsahují např. novelu pronájmů nemovitých ...

Cena: 359 KčKOUPIT

Zákon o silničním provozu - Komentář

Zákon o silničním provozu - Komentář

Daniel Novopacký, Pavel Vetešník, Karel Bezděkovský - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Komentář přináší ucelený výklad zákona o silničním provozu (zákon č. 361/2000 Sb.), zpracovaný podle právního stavu ke dni 1. 8. 2022. Autoři v rámci komentáře hledají odpovědi na řadu právních otázek, na které dosud teorie ani praxe neposkytuje jednoznačné odpovědi, nebo které ...

Cena: 1 995 KčKOUPIT

Geneze kodifikací mezinárodního práva soukromého

Geneze kodifikací mezinárodního práva soukromého

Květoslav Růžička, Bohumil Poláček, Petr Dostalík - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace vůbec poprvé v naší právnické literatuře zachycuje novodobé kodifikace v oblasti mezinárodního práva soukromého včetně důvodových zpráv, případně i komentáře. V úvodu autoři popisují dějiny kolizionistiky ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.