Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


167

ZÁKON

ze dne 18. března 2020,

kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění zákona č. 47/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 78/2002 Sb., zákona č. 192/2002 Sb., zákona č. 282/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 482/2004  Sb., zákona č. 167/2005 Sb., zákona č. 205/2006 Sb., zákona č. 573/2006 Sb., zákona č. 162/2009 Sb., zákona č. 402/2009 Sb., zákona č. 265/2011 Sb., zákona č. 375/2011  Sb., zákona č. 275/2012 Sb., zákona č. 265/2014 Sb., zákona č. 300/2017 Sb. a zákona č. 277/2019 Sb., se mění takto:

1. V § 11 odst. 1 a 2 se za slova „správních úřadů“ vkládají slova „a orgánů územní samosprávy“.

2. V § 15 odst. 3 se slova „se uvede“ nahrazují slovy „ , popřípadě výše pokuty a lhůta k jejímu zaplacení se uvedou“.

3. V § 18 se vkládá nový odstavec 1, který zní:

„(1) Nebyla-li uložená pokuta ve stanovené lhůtě dobrovolně zaplacena, srazí ji Kancelář Poslanecké sněmovny (dále jen „Kancelář sněmovny“) z platu poslance. Výkon rozhodnutí nařizuje výbor, který vedl disciplinární řízení, v němž byla pokuta uložena. Jestliže rozhodnutí, kterým byla uložena pokuta, neobsahuje lhůtu k jejímu zaplacení, stanoví ji dodatečně výbor, který výkon rozhodnutí nařizuje. Rozhodnutí, kterým byla uložena pokuta, je vykonatelné, jestliže se proti němu nelze odvolat, a jestliže lhůta stanovená k zaplacení pokuty uplynula marně.“.
Dosavadní text se označuje jako odstavec 2.

4. V § 24 se slova „pro volby konané na ustavující schůzi Sněmovny, která byla ustavena“ zrušují.

5. V § 29 odst. 1 písm. d) se slova „a návrh mezinárodní smlouvy vyžadující souhlas Parlamentu“ zrušují.

6. V § 39 odst. 1 se slova „Kanceláře Poslanecké sněmovny (dále jen „Kancelář sněmovny“)“ nahrazují slovy „Kanceláře sněmovny“.

7. V § 43 odst. 1 se slova „a návrhů nové předlohy“ zrušují.

8. V § 46 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:

„h)   přikazovat výborům k projednání zprávy, informace nebo jiné obdobné podklady.“.

9. V § 47 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Schůze komise svolává a řídí její předseda nebo jím pověřený místopředseda. Není-li předseda komise, svolává a řídí schůze komise některý z místopředsedů. Není-li předseda ani místopředsedové, svolá a řídí schůzi komise její člen, jehož tím komise nebo její předseda pověří. Není-li takový člen, svolá a řídí schůzi komise její nejstarší člen, který byl poslancem v minulém volebním období. Není-li takový člen, svolá a řídí schůzi komise její nejstarší člen.“.
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

10. V § 50 odst. 1 se na konci písmene y) čárka nahrazuje tečkou a písmeno z) se zrušuje.

11. V § 58 odst. 1 se slova „ , odkázání jinému orgánu Sněmovny a návrh jiné předlohy“ nahrazují slovy „a odkázání jinému orgánu Sněmovny“ a slova „návrhy jiné předlohy,“ se zrušují.

12. V § 63 odst. 1 se bod 4 zrušuje.
Dosavadní body 5 až 7 se označují jako body 4 až 6.

13. V § 63 odst. 1 se bod 6 zrušuje.

14. § 71 zní:

㤠71

Návrh usnesení Sněmovny upravujícího vnitřní poměry Sněmovny a podrobnější pravidla jednání Sněmovny a jejích orgánů se doručí všem poslancům nejméně 24 hodin před hlasováním o něm.“.

15. V § 72 odst. 1 se bod 4 zrušuje.
Dosavadní body 5 až 7 se označují jako body 4 až 6.

16. V § 72 odst. 1 se na konci bodu 5 čárka nahrazuje tečkou a bod 6 se zrušuje.

17. V § 77 odst. 3 se za slovo „poměrné“ vkládají slova „nebo paritní“.

18. V § 90 odst. 3 se slova „mezinárodní smlouvu podle čl. 10 Ústavy“ nahrazují slovy „mezinárodní smlouvu, kterou se některé pravomoci orgánů České republiky přenášejí na mezinárodní organizaci nebo instituci“.

19. V § 95 odst. 2 se za slovo „opravu“ vkládají slova „data účinnosti návrhu zákona,“.

20. V § 95 odstavec 3 zní:

„(3) Nerozhodla-li Sněmovna po ukončení rozpravy o opakování druhého čtení, hlasuje nejdříve o návrzích na zamítnutí návrhu zákona vznesených ve druhém čtení, poté o pozměňovacích, popřípadě jiných návrzích k návrhu zákona. Poté se Sněmovna usnese, zda s návrhem zákona vyslovuje souhlas.“.

21. Za část sedmnáctou se vkládá nová část osmnáctá, která včetně nadpisu zní:

„ČÁST OSMNÁCTÁ
PROJEDNÁVÁNÍ ZPRÁV, INFORMACÍ NEBO JINÝCH OBDOBNÝCH PODKLADŮ

§ 114a

(1) Sněmovna projednává zprávy, informace nebo jiné obdobné podklady, o nichž to stanoví zákon nebo usnesení Sněmovny.

(2) Podklad se doručí všem poslancům. Organizační výbor podle povahy věci přikáže podklad k projednání věcně příslušnému výboru nebo doporučí zařadit podklad do návrhu pořadu schůze Sněmovny bez projednání ve věcně příslušném výboru.

(3) Je-li podklad předkládán Sněmovně z důvodu, že jeho projednávání bylo zařazeno na pořad schůze Sněmovny při schvalování, popřípadě změně nebo doplnění pořadu schůze, podklad se výboru k projednání nepřikazuje, neusnese-li se Sněmovna jinak.

§ 114b

(1) Usnesení věcně příslušného výboru o podkladu, popřípadě oponentní zpráva nebo záznam o jednání výboru se doručí všem poslancům.

(2) Usnesení věcně příslušného výboru o podkladu se okamžikem schválení pořadu nejbližší schůze Sněmovny považuje za rozhodnutí Sněmovny.

(3) Ustanovení odstavce 2 se nepoužije, pokud

a)   se jedná o podklad, o němž to stanoví Sněmovna usnesením podle § 1 odst. 2,
b)   organizační výbor doporučí zařazení podkladu do návrhu pořadu schůze Sněmovny,
c)   projednávání podkladu již bylo zařazeno na pořad schůze Sněmovny,
d)   nejpozději před zahájením nejbližší schůze Sněmovny věcně příslušný výbor, jiný výbor, menšina výboru v oponentní zprávě nebo poslanecký klub doručí předsedovi Sněmovny písemnou žádost o zařazení podkladu na pořad schůze Sněmovny, nebo
e)   poslanecký klub požádá o zařazení podkladu na pořad nejbližší schůze Sněmovny podle § 54 odst. 5.

(4) Za nejbližší schůzi Sněmovny se nepovažuje schůze,

a)   jejíž pořad nelze změnit nebo doplnit,
b)   jejíž pořad nebyl schválen, nebo
c)   při jejímž zahájení neuplynulo od doručení usnesení věcně příslušného výboru o podkladu poslancům nejméně 24 hodin.“.

Dosavadní části osmnáctá až dvacátá první se označují jako části devatenáctá až dvacátá druhá.

22. V § 115 odst. 3 se za slova „se ustavují“ vkládají slova „na základě parity, které“.

23. V § 117 odstavec 2 zní:

„(2) Kancelář sněmovny spravuje rozpočet Sněmovny.“.

24. V § 117 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

„(3) Kancelář sněmovny je oprávněna prodávat upomínkové a propagační předměty, které se vztahují k činnosti Sněmovny nebo Kanceláře sněmovny. Příjem z prodeje upomínkových a propagačních předmětů Kanceláří sněmovny je příjmem státního rozpočtu.“.
Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5.

25. V příloze č. 2 se v čl. 5 za bod 21 vkládají nové body 22 až 25, které včetně nadpisu znějí:
„Ustavení komisí na základě parity

22. Rozhodne-li Sněmovna, že se komise ustaví na základě parity, stanoví počet členů komise celým násobkem počtu poslaneckých klubů. Sněmovna komisi ustaví potvrzením kandidátky předložené volební komisí.

23. Návrhy na členy komise předkládají volební komisi poslanecké kluby nejpozději 24 hodin přede dnem volby. Kandidátku komise sestaví volební komise tak, že každému z poslaneckých klubů přidělí stejný počet míst v komisi.

24. Nepotvrdí-li Sněmovna ustavení komise, předloží volební komise Sněmovně nový návrh komise sestavený podle bodů 22 a 23.

25. Nepotvrdí-li Sněmovna ani nově navržené ustavení komise, postupuje se podle bodů 22 až 24, dokud Sněmovna navržené ustavení komise nepotvrdí.“.
Dosavadní body 22 až 24 se označují jako body 26 až 28.

26. V příloze č. 2 v čl. 5 bodě 27 se slova „poměrného zastoupení“ nahrazují slovy „ , podle kterých byl výbor ustaven nebo komise ustavena nebo zvolena“.

Čl. II
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2020, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 8 a 21, která nabývají účinnosti prvním dnem volebního období Poslanecké sněmovny zvolené po dni vyhlášení tohoto zákona.

Vondráček v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.

Nabídka k tématu

Volby a volební systémy

Volby a volební systémy

Marek Antoš, Jan Wintr (eds.) - Nakladatelství Leges, s. r. o.

O volebním víkendu 7.–10. října 2021 se v Peci pod Sněžkou konal už dvacátý devátý ústavněprávní výjezdní seminář Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Z něho vzešel tento sborník, který obsahuje třináct studentských příspěvků. Příspěvky jsou věnovány především otázkám volebního ... pokračování

Cena: 300 KčKOUPIT

ÚZ č. 1438 - Ústava ČR, Listina základních práv a svobod

ÚZ č. 1438 - Ústava ČR, Listina základních práv a svobod

Sagit, a. s.

Od července 2021 se na základě nálezu Ústavního soudu významně změnil zákon o volbách do Parlamentu ČR, jehož novelizovaný text najdete v této publikaci. Publikace dále obsahuje aktuální znění Ústavy a Listiny, zákona o veřejném ochránci práv, zákona o Ústavním soudu, ... pokračování

Cena: 99 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.