Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


138

VYHLÁŠKA

ze dne 26. března 2020,

kterou se mění vyhláška č. 96/2018 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu ovocných rodů a druhů a jeho uvádění do oběhu

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 3 odst. 2, 5, 6, 8 a odst. 14, § 3d odst. 6, § 4 odst. 7 písm. a), § 5 odst. 8 písm. a), b), d) a i), § 7 odst. 6 písm. a) až d) a g) až j), n), p) a s), § 14 odst. 6, § 16 odst. 12, § 18 odst. 12, § 19 odst. 17 písm. a), c), f), h) a m) a § 24 odst. 9 zákona č.  219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 178/2006 Sb., zákona č.  96/2009 Sb., zákona č. 331/2010 Sb. a zákona č. 295/2017 Sb., (dále jen „zákon“):

Čl. I

Vyhláška č. 96/2018 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu ovocných rodů a druhů a jeho uvádění do oběhu, se mění takto:

1. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatné řádky doplňují věty „Prováděcí směrnice Komise (EU) 2019/1813 ze dne 29. října 2019, kterou se mění prováděcí směrnice 2014/96/EU o požadavcích na označování, uzavírání a balení rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin a ovocných rostlin určených k produkci ovoce, spadajících do oblasti působnosti směrnice Rady 2008/90/ES, pokud jde o barvu návěsky pro certifikované kategorie rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin a obsah dokladu dodavatele. Prováděcí směrnice Komise (EU) 2020/177 ze dne 11. února 2020, kterou se mění směrnice Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 68/193/EHS, 2002/55/ES, 2002/56/ES a 2002/57/ES, směrnice Komise 93/49/EHS a 93/61/EHS a prováděcí směrnice 2014/21/EU a 2014/98/EU, pokud jde o škodlivé organismy rostlin na osivu a dalším rozmnožovacím materiálu rostlin.“.

2. V § 3 odst. 1 se slova „tabulce č. 1 přílohy č. 1 a v příloze č. 2“ nahrazují slovy „přílohách č. 1 a 2“.

3. V § 4 odst. 2 písmeno a) zní:

„a)   jsou shledány vizuální přehlídkou provedenou Ústavem v závislosti na kategorii prosté všech regulovaných nekaranténních škodlivých organismů pro Evropskou unii (dále jen „RNŠO“), které jsou uvedeny v přílohách č.  1 a 2 k této vyhlášce v souladu s podmínkami stanovenými v příloze č. 4 k této vyhlášce, v případě pochyb ohledně výskytu RNŠO uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce provede Ústav nebo dodavatel odběr vzorků matečné rostliny předstupně,“.

4. V § 4 odst. 2 písmeno b) zní:

„b)   Ústav nebo dodavatel provede odběr vzorků a testování matečné rostliny předstupně na RNŠO uvedené v příloze č. 2 v souladu s podmínkami stanovenými v příloze č. 4 k této vyhlášce,“.

5. V § 4 odst. 2 se písmeno c) zrušuje.
Dosavadní písmena d) až m) se označují jako písmena c) až l).

6. V § 4 odstavec 3 zní:

„(3) V případě pozitivního výsledku testování matečné rostliny předstupně na RNŠO uvedené v přílohách č. 1 a 2 k této vyhlášce dodavatel odstraní infikovanou matečnou rostlinu předstupně z porostu, případně provede odpovídající opatření v souladu s podmínkami stanovenými v příloze č. 4 k této vyhlášce. Tyto rostliny se mohou nadále uznávat jako základní nebo certifikovaný rozmnožovací materiál nebo přehlížet jako konformní rozmnožovací materiál, pokud splní podmínky stanovené přílohou č. 4 k této vyhlášce pro uvedené kategorie rozmnožovacího materiálu.“.

7. V § 4 odst. 4 písmena a) a b) znějí:

„a)   jsou shledány vizuální přehlídkou provedenou Ústavem v závislosti na kategorii prosté všech RNŠO, které jsou uvedeny v přílohách č. 1 a 2 k této vyhlášce v souladu s podmínkami stanovenými v příloze č. 4 k této vyhlášce, v případě pochyb ohledně výskytu RNŠO uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce provede Ústav nebo dodavatel odběr vzorků základní matečné rostliny,
b)   Ústav nebo dodavatel provede odběr vzorků a testování základní matečné rostliny na RNŠO uvedené v příloze č. 2 k této vyhlášce v souladu s podmínkami stanovenými v příloze č. 4 k této vyhlášce,“.

8. V § 4 odst. 4 se písmeno c) zrušuje.
Dosavadní písmena d) až j) se označují jako písmena c) až i).

9. V § 4 odstavec 5 zní:

„(5) V případě pozitivního výsledku testování základní matečné rostliny na RNŠO uvedené v přílohách č. 1 a 2 k této vyhlášce dodavatel odstraní infikovanou základní matečnou rostlinu z porostu, případně provede odpovídající opatření v souladu s podmínkami stanovenými v příloze č. 4 k této vyhlášce. Tyto rostliny se mohou nadále uznávat jako certifikovaný rozmnožovací materiál nebo přehlížet jako konformní rozmnožovací materiál, pokud splní podmínky stanovené přílohou č.  4 k této vyhlášce pro uvedené kategorie rozmnožovacího materiálu.“.

10. V § 4 odst. 6 písmena a) a b) znějí:

„a)   jsou shledány vizuální přehlídkou provedenou Ústavem v závislosti na kategorii prosté všech RNŠO, které jsou uvedeny v přílohách č. 1 a 2 k této vyhlášce v souladu s podmínkami stanovenými v příloze č. 4 k této vyhlášce, v případě pochyb ohledně výskytu RNŠO uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce provede Ústav nebo dodavatel odběr vzorků certifikované matečné rostliny,
b)   Ústav nebo dodavatel provede odběr vzorků a testování certifikované matečné rostliny na RNŠO uvedené v příloze č. 2 v souladu s podmínkami stanovenými v příloze č. 4 k této vyhlášce,“.

11. V § 4 odst. 6 se písmeno c) zrušuje.
Dosavadní písmena d) až f) se označují jako písmena c) až e).

12. V § 4 odstavec 7 zní:

„(7) V případě pozitivního výsledku testování certifikované matečné rostliny na RNŠO uvedené v přílohách č. 1 a 2 k této vyhlášce dodavatel odstraní infikovanou základní matečnou rostlinu z porostu, případně provede odpovídající opatření v souladu s podmínkami stanovenými v příloze č. 4 k této vyhlášce. Tyto rostliny se mohou nadále přehlížet jako konformní rozmnožovací materiál, pokud splní podmínky stanovené přílohou č. 4 k této vyhlášce pro uvedené kategorie rozmnožovacího materiálu.“.

13. V § 4 odst. 8 písmena a) a b) znějí:

„a)   jsou shledány vizuální přehlídkou provedenou Ústavem v závislosti na kategorii prosté všech RNŠO, které jsou uvedeny v přílohách č. 1 a 2 k této vyhlášce v souladu s podmínkami stanovenými v příloze č. 4 k této vyhlášce, v případě pochyb ohledně výskytu RNŠO uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce provede Ústav nebo dodavatel odběr vzorků certifikovaných školkařských výpěstků,
b)   Ústav nebo dodavatel provede odběr vzorků a testování certifikovaných ovocných výpěstků na RNŠO uvedené v příloze č. 2 k této vyhášce v souladu s podmínkami stanovenými v příloze č. 4 k této vyhlášce,“.

14. V § 4 odstavec 9 zní:

„(9) V případě pozitivního výsledku testování certifikovaných ovocných výpěstků na RNŠO uvedené v přílohách č. 1 a 2 k této vyhlášce dodavatel odstraní infikované ovocné výpěstky z porostu, případně provede odpovídající opatření v souladu s podmínkami stanovenými v příloze č. 4 k této vyhlášce. Tyto rostliny se mohou nadále přehlížet jako konformní rozmnožovací materiál, pokud splní podmínky stanovené přílohou č. 4 k této vyhlášce pro konformní rozmnožovací materiál.“.

15. V § 4 se na konci odstavce 10 doplňuje věta „Ústav nebo dodavatel předají vzorky laboratoři, která je úředně pověřena k testování rozmnožovacího materiálu.“.

16. V § 5 odst. 5 se slova „V případě“ nahrazují slovy „Pokud není uvedeno jinak, tak se v případě“ a slovo „se“ za slovem „expedici“ se zrušuje.

17. V § 6 odst. 3 se slova „je uveden v příloze č. 8 k této vyhlášce“ nahrazují slovy „Ústav zveřejňuje na svých internetových stránkách“.

18. V § 9 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 5 zní:

„(3) Pokud je doklad dodavatele upevněn na konformní rozmnožovací materiál, je barva dokladu dodavatele žlutá5).


5)   Čl. 5 odst. 3 prováděcí směrnice Komise 2014/96/EU, ve znění prováděcí směrnice Komise (EU) 2019/1813.“.

Dosavadní odstavce 3 až 8 se označují jako odstavce 4 až 9.

19. V § 9 odst. 5 písmeno d) zní:

„d)   je vizuální přehlídkou prováděnou dodavatelem v porostu prakticky prostý RNŠO uvedených v přílohách č. 1 a 2 k této vyhlášce, pokud není uvedeno jinak v příloze č. 4 k této vyhlášce, v případě pochyb o výskytu RNŠO uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce provede dodavatel odběr vzorků a testování dotčeného konformního materiálu a matečných porostů; v případě uchovávání pomocí kryokonzervace se přehlídky a testování neprovádí,“.

20. V § 9 se za odstavec 8 vkládá nový odstavec 9, který zní:

„(9) Dodavatel provede odběr vzorků a testování konformních (CAC) matečných rostlin a rozmnožovacího materiálu na RNŠO uvedené v příloze č.  2 k této vyhlášce, pokud se na ně vztahují požadavky stanovené v příloze č. 4 k této vyhlášce.“.
Dosavadní odstavec 9 se označuje jako odstavec 10.

21. V § 9 odst. 10 se číslo „7“ nahrazuje číslem „9“.

22. V § 9 se doplňuje odstavec 11, který zní:

„(11) Konformní rozmnožovací materiál musí být vyráběn v souladu s požadavky na místo porostu a oblast produkce stanovenými v příloze č.  4 k této vyhlášce.“.

23. V § 11 se slova „uvedeném v příloze č. 8 k této vyhlášce“ nahrazují slovy „zveřejněném na internetových stránkách Ústavu“.

24. V § 12 se slova „je uveden v příloze č. 9 k této vyhlášce“ nahrazují slovy „Ústav zveřejňuje na svých internetových stránkách“.

25. Přílohy č. 1 až 4 znějí:

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 96/2018 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 96/2018 Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 96/2018 Sb.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 96/2018 Sb.

(Přílohy jsou dostupné na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz nejsou v digitální podobě)

26. V příloze č. 6 se tabulka č. 6.2 zrušuje.

27. Přílohy č. 8 a 9 se zrušují.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Konformní rozmnožovací materiál ovocných rodů a druhů lze na území České republiky uvádět do oběhu s dokladem dodavatele podle vyhlášky č. 96/2018 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, nejdéle do 30. června 2021 za předpokladu, že na dokladu dodavatele bude vyznačeno, že se jedná o konformní rozmnožovací materiál ovocných rodů a druhů uváděný do oběhu v souladu s čl. 3 odst. 2 prováděcí směrnice Komise (EU) 2019/1813.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem dnem 31. května 2020, s výjimkou bodu 18, pokud jde o § 9 odst. 3, který nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2020.

Ministr:
Ing. Toman, CSc., v. r.

E-shop

Základy bankovnictví. Teorie a praxe

Základy bankovnictví. Teorie a praxe

Liběna Kantnerová - C. H. Beck

Učebnice přináší ucelený pohled na problematiku bankovnictví, a to v kontextu Evropy a České republiky. Shrnuje základní teoretické poznatky a vysvětluje základní pojmy spojené s bankovnictvím. Text je členěn do 18 základních kapitol. První kapitoly jsou pohledem do historie. Kniha ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Účetnictví 2 - Pokročilé aplikace, 2. vydání

Účetnictví 2 - Pokročilé aplikace, 2. vydání

Ing. Jana Hinke, Ph.D., Ing. Mgr. Dana Bárková, Ph.D., Ing. Zdeněk Hruška, Ph.D. - GRADA Publishing, a. s.

Nové vydání praktické publikace se zabývá problematikou finančního účetnictví podnikatelů. Kniha je aktualizována zejména s ohledem na změny právních předpisů platné od 1. 1. 2016 a dále s ohledem na zákon o obchodních společnostech a družstvech. Je doplněna o nové informace k ...

Cena: 269 KčKOUPIT

Závazky ze schovacích a zaopatřovacích smluv

Závazky ze schovacích a zaopatřovacích smluv

JUDr. Karel Svoboda, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Další publikace z ediční řady Právo prakticky se tentokrát zaměřuje na smlouvu o úschově a o skladování (smlouvy schovací) a na smlouvu o důchodu a o výměnku (smlouvy zaopatřovací). Smlouvy zaopatřovací nejsou na rozdíl od smluv schovacích v právní praxi tolik frekventované a i ...

Cena: 275 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.