Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


119

ZÁKON

ze dne 10. března 2020,

kterým se mění některé zákony v oblasti regulace podnikání na finančním trhu

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu

Čl. I

Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 70/2006  Sb., zákona č. 159/2006 Sb., zákona č. 120/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 29/2008 Sb., zákona č. 104/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 216/2008  Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 420/2009  Sb., zákona č. 156/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 41/2011 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 420/2011  Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 172/2012 Sb., zákona č. 254/2012 Sb., zákona č. 134/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 303/2013  Sb., zákona č. 135/2014 Sb., zákona č. 336/2014 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona č. 148/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 204/2017 Sb., zákona č. 307/2018  Sb., zákona č. 111/2019 Sb. a zákona č. 204/2019 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 se čárka za slovem „trhu“ nahrazuje slovem „a“ a slova „a veřejnou nabídku investičních cenných papírů“ se zrušují.

2. V poznámce pod čarou č. 1 se věta čtvrtá zrušuje.

3. V poznámce pod čarou č. 2 se věta první zrušuje a na konci poznámky pod čarou č. 2 se na samostatný řádek doplňuje věta „Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14. června 2017 o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu, a o zrušení směrnice 2003/71/ES.“.

4. V § 1 odst. 3 se na konci písmene i) slovo „a“ nahrazuje čárkou, na konci odstavce se tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno l), které včetně poznámky pod čarou č. 66 zní:

„l)   přímo použitelný předpis Evropské unie upravující prospekt, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu66).


66)   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129.“.

5. V § 2 odst. 1 se na konci písmene w) slovo „a“ zrušuje, na konci písmene x) se tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno y), které zní:

„y)   zprostředkováním obchodů s investičními nástroji činnost vykonávaná podnikatelským způsobem spočívající v
1.   nabízení možnosti sjednat obchod s investičními nástroji nebo poskytnout investiční službu jménem poskytovatele investičních služeb nebo jménem zákazníka,
2. předkládání návrhů na sjednání obchodu s investičními nástroji nebo poskytnutí investiční služby jménem poskytovatele investičních služeb nebo jménem zákazníka,
3. provádění přípravných prací směřujících ke sjednání obchodu s investičními nástroji nebo poskytnutí investiční služby jménem poskytovatele investičních služeb nebo jménem zákazníka, včetně poskytování doporučení vedoucího ke sjednání takového obchodu nebo služby,
4. sjednávání obchodu s investičními nástroji nebo sjednávání poskytování investiční služby jménem poskytovatele investičních služeb nebo jménem zákazníka, nebo
5. pomoci při výkonu práv a plnění povinností při sjednávání obchodu s investičními nástroji nebo při poskytování investiční služby jménem poskytovatele investičních služeb nebo jménem zákazníka.“.

6. V § 2a odst. 1 písmeno i) zní:

„i)   jiná osoba, která podniká na finančním trhu na základě oprávnění uděleného orgánem dohledu nad finančním trhem, s výjimkou
1.   vázaného zástupce podle tohoto zákona,
2. vázaného zástupce a zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru podle zákona upravujícího spotřebitelský úvěr,
3. vázaného zástupce podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření a
4. vázaného zástupce a doplňkového pojišťovacího zprostředkovatele podle zákona upravujícího distribuci pojištění a zajištění,“.

7. V § 2a odst. 3 větě první se slova „odstav- ců 1 a“ nahrazují slovy „odstavce 1 nebo“ a ve větě druhé se slovo „druhé“ nahrazuje slovem „první“.

8. V § 4 odstavec 4 zní:

„(4) Za poskytování investiční služby přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů podle odstavce 2 písm. a) se pro účely tohoto zákona považuje také zprostředkování obchodů s investičními nástroji.“.

9. V § 10 odst. 1 části věty za středníkem se slova „jednají jako“ nahrazují slovem „tvoří“.

10. V § 10d odst. 3 větě první se za číslo „50.“ vkládá slovo „pracovní“.

11. V § 14a se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Odstavec 2 se nepoužije pro osobu, která v rámci poskytování investičních služeb jedná výhradně s osobami uvedenými v § 2a odst. 1 nebo 2 nebo v § 2b.“.

12. V § 15 odst. 4 úvodní části ustanovení se slova „je přípustná,“ nahrazují slovy „podle odstavce 3 je přípustná, jen“.

13. V § 15d odst. 1 se na konci písmene d) slovo „a“ nahrazuje čárkou, na konci odstavce se tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno f), které zní:

„f)   systému odškodnění zákazníků a systému pojištění pohledávek z vkladů, které se týkají majetku zákazníka, včetně výše a rozsahu krytí poskytovaného systémem pro odškodnění zákazníků; obchodník s cennými papíry informuje zákazníka na jeho žádost o podmínkách odškodnění, postupu uplatnění nároku na odškodnění a jeho výplaty.“.

14. V § 17 odst. 2 větě první se slova „ , které zahrnují přijetí, předání nebo provedení pokynu zákazníka“ nahrazují slovy „poskytovaných zákazníkovi“.

15. V § 24 odst. 5 se na konci písmene d) slovo „a“ nahrazuje čárkou, na konci odstavce se tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno f), které zní:

„f)   plní podmínky podle § 14a odst. 2.“.

16. V § 25 odstavec 1 zní:

„(1) Zahraniční osoba, která má povolení orgánu dohledu jiného členského státu Evropské unie k poskytování investičních služeb, může v souladu s právem Evropské unie poskytovat na území České republiky bez umístění pobočky investiční služby, ke kterým má povolení orgánu dohledu domovského státu, dočasně nebo příležitostně, nejde-li o investiční služby poskytované profesionálním zákazníkům podle § 2a, kterým lze tímto způsobem poskytovat investiční služby i trvale. Česká národní banka informuje tuto osobu bez zbytečného odkladu o tom, že obdržela od orgánu dohledu domovského státu údaje týkající se zamýšleného poskytování investičních služeb touto osobou v České republice.“.

17. V § 28a odst. 1 písm. g) bod 3 zní:

„3. *zajišťování toho, aby osoby, pomocí kterých vykonává činnost této pobočky, byly plně svéprávné, důvěryhodné a měly nezbytné znalosti, dovednosti a zkušenosti,“.

18. V § 30 odst. 1 písm. g) bodě 3 a v § 30 odst. 2 písm. d) bodě 3 se slova „odborně způsobilé“ nahrazují slovy „měly nezbytné znalosti, dovednosti a zkušenosti“.

19. V § 30 odst. 2 písmeno f) zní:

„f)   tato osoba má zřízenu datovou schránku podnikající fyzické osoby; v případě podání žádosti fyzickou osobou, která dosud není podnikatelem, požádá tato osoba o zřízení datové schránky podnikající fyzické osoby bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení povolení k činnosti investičního zprostředkovatele, a“.

20. V § 30b odstavec 4 zní:

„(4) Povolení k činnosti investičního zprostředkovatele zaniká

a)   uplynutím doby trvání povolení podle odstavce 1, nedojde-li k prodloužení podle odstavce 2,
b)   smrtí fyzické osoby,
c)   zánikem právnické osoby,
d)   udělením povolení investičnímu zprostředkovateli k činnosti obchodníka s cennými papíry, nebo
e)   odnětím povolení k činnosti investičního zprostředkovatele (§ 145).“.

21. V § 32 se na konci odstavce 5 doplňuje věta „Ustanovení § 14a odst. 2 se nepoužije pro osobu, která v rámci poskytování investičních služeb jedná výhradně s osobami uvedenými v § 2a odst. 1 nebo 2 nebo v § 2b.“.

22. V § 32a odst. 1 písm. a) se text „h)“ nahrazuje textem „i)“.

23. Nadpis části čtvrté zní: „NĚKTERÁ USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROSPEKTU“.

24. V části čtvrté se označení a nadpis hlavy I zrušují.

25. § 34 a 35 včetně nadpisů znějí:

㤠34

Odpovědnost za obsah prospektu

(1) Za správnost a úplnost údajů uvedených v prospektu odpovídá osoba, která sestavila prospekt, a ručitel, pokud je uveden v prospektu a zaručil se za správnost údajů. Pokud sestavilo prospekt více osob společně, odpovídá každá z těchto osob za obsah prospektu. V prospektu musí být uvedeny údaje o osobách odpovědných za správné sestavení prospektu a jejich prohlášení, že podle jejich nejlepšího vědomí jsou údaje obsažené v prospektu správné a že v něm nebyly zamlčeny žádné skutečnosti, které by mohly změnit význam prospektu.

(2) Za správnost údajů uvedených ve shrnutí prospektu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího prospekt, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu66) odpovídá osoba uvedená v odstavci 1 pouze v případě, že je shrnutí prospektu zavádějící nebo nepřesné při společném výkladu s ostatními částmi prospektu, nebo pokud shrnutí prospektu při společném výkladu s ostatními částmi prospektu neobsahuje požadované informace.

(3) Za správnost a úplnost údajů uvedených v registračním dokumentu nebo univerzálním registračním dokumentu odpovídají osoby uvedené v odstavci 1, je-li takový dokument nedílnou součástí schváleného prospektu.

(4) Užívá-li zákon pojem „prospekt“, rozumí se jím prospekt podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího prospekt, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu66).

§ 35

Mechanismus k hlášení

Osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího prospekt, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu66), nejedná-li se o obchodníka s cennými papíry, organizátora regulovaného trhu nebo poskytovatele služeb hlášení údajů, zavede, udržuje a uplatňuje mechanismus k hlášení porušení nebo hrozícího porušení tohoto přímo použitelného předpisu obdobně podle § 12i odst. 1.“.

26. Poznámka pod čarou č. 7 se zrušuje.

27. § 35a a 35b se včetně nadpisu zrušují.

28. V části čtvrté se hlava II včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 8 zrušuje.

29. V § 39 odst. 8 úvodní části ustanovení se číslo „4“ nahrazuje číslem „2“.

30. V § 48 odst. 1 písm. i) bodě 3 se slova „stanovené v § 57,“ nahrazují slovy „stanovené v §“ a na konci textu bodu se doplňují slova „a v přímo použitelném předpise Evropské unie upravujícím prospekt, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu66)“.

31. V § 50c odst. 2 se text „§ 63a“ nahrazuje textem „§ 73m“.

32. V § 56 odst. 5 se věty druhá a poslední zrušují.

33. § 57 se včetně nadpisu zrušuje.

34. § 63a se zrušuje.

35. V § 65 odst. 1 písm. a) se číslo „57“ nahrazuje slovy „podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího prospekt, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu66)“.

36. V § 69 odst. 6 se věta druhá zrušuje.

37. V § 71 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Provozovatel mnohostranného obchodního systému informuje Českou národní banku o obsahu smluv podle § 50g odst. 1.“.

38. Nadpis § 73 se zrušuje.

39. V § 73 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které znějí:

„(2) Pro provozovatele mnohostranného obchodního systému se § 50a až 50e, § 50f odst. 1 a 2 a § 50g použijí obdobně.

(3) Provozovatel mnohostranného obchodního systému je povinen kontrolovat a vynucovat dodržování závazků ze smluv podle § 50g odst. 1 obchodníky s cennými papíry.“.

40. V § 73f se na konci odstavce 6 doplňuje věta „Provozovatel organizovaného obchodního systému informuje Českou národní banku o obsahu smluv podle § 50g odst. 1.“.

41. V § 73g odst. 6 větě první se slova „přijatý k obchodování na evropském regulovaném trhu“ zrušují.

42. V § 73g odst. 6 se věta druhá zrušuje.

43. Nadpis § 73h se zrušuje.

44. V § 73h se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které znějí:

„(2) Pro provozovatele organizovaného obchodního systému se § 50a až 50e, § 50f odst. 1 a 2 a § 50g použijí obdobně.

(3) Provozovatel organizovaného obchodního systému kontroluje a vynucuje dodržování závazků ze smluv podle § 50g odst. 1 obchodníky s cennými papíry.“.

45. V části páté se za § 73l vkládá nový § 73m, který zní:

㤠73m

Účastníci obchodního systému mají povinnost provádět náležité testování algoritmů s cílem zajistit, aby algoritmické systémy obchodování nemohly vytvořit podmínky obchodování narušující řádné fungování trhu nebo přispět k vytvoření takových podmínek.“.

46. V § 91 se slova „cenných papírů vedených v evidenci ministerstva“ nahrazují slovy „státních dluhopisů“.

47. V § 116 odst. 1 se za slovo „pravomocí“ vkládají slova „podle čl. 3 odst. 1 bodu 25 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014“.

48. V § 118 se na začátek odstavce 2 vkládá věta „Emitent vyhotovuje výroční zprávu a konsolidovanou výroční zprávu za účetní období, které započalo v roce 2020 nebo později, v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím jednotný elektronický formát pro podávání zpráv67).“.

Poznámka pod čarou č. 67 zní:


67)   Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) ze dne 17. prosince 2018, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES, pokud jde o regulační technické normy specifikace jednotného elektronického formátu pro podávání zpráv.“.

49. V § 119c odst. 2 písm. a) se slova „tímto zákonem nebo srovnatelným právním předpisem členského státu Evropské unie“ nahrazují slovy „přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím prospekt, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu66)“.

50. V § 122a odst. 2 větě druhé se slovo „odstavce“ nahrazuje textem „§ 122 odst.“.

51. V § 127d odst. 2 se slova „provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující prospekt a směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující požadavky na průhlednost týkající se informací o emitentech“ nahrazují slovy „zavádí mechanismus pro určení rovnocennosti účetních standardů používaných emitenty cenných papírů ze třetích zemí“.

52. Za § 129a nad nadpis umístěný nad § 130 se vkládá nový § 129b, který zní:

㤠129b

(1) Obchodník s cennými papíry nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po skončení kalendářního roku předloží Garančnímu fondu informaci o výši zákaznického majetku ke konci posledního pracovního dne příslušného roku, za který by Garanční fond v případě jeho nevydání obchodníkem s cennými papíry poskytl náhradu vypočtenou podle § 130 odst. 9. Garanční fond poskytne tyto informace ministerstvu bez zbytečného odkladu poté, co je obdrží.

(2) Povinnost podle odstavce 1 má i investiční společnost a zahraniční osoba podle § 132a odst. 1 a zahraniční osoba se sídlem nebo skutečným sídlem ve státě, který není členským státem Evropské unie, která poskytuje investiční služby v České republice.

(3) Podrobnosti, formu, způsob a strukturu plnění informační povinnosti podle odstavce 1 stanoví ministerstvo vyhláškou.“.

53. V § 135 odst. 1 se písmena h) a i) zrušují.

Dosavadní písmena j) až zb) se označují jako písmena h) až z).

54. V § 135 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno za), které zní:

„za)   osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího prospekt, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu66).“.

55. V § 135a odst. 6 písmenech c) a d) a v odstavci 7 se číslo „9“ nahrazuje číslem „5“.

56. V § 135b odst. 2 se číslo „14“ nahrazuje číslem „15“.

57. V § 136 odst. 1 písmeno m) zní:

„m)   uložit opatření
1.   podle čl. 63 odst. 2 písm. a) až c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014,
2. podle čl. 22 odst. 4 písm. a) až c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365,
3. podle čl. 24 odst. 2 písm. a), b) nebo d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014,
4. podle čl. 42 odst. 2 písm. a) až e) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011,
5. podle čl. 32 odst. 2 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402,
6. podle čl. 32 odst. 1 písm. a), d) až h) a j) až m) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129,“.

58. V § 137 odst. 4 se za text „575/2013“ vkládají slova „ , čl. 42 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014“.

59. V § 146 odst. 7 se slova „podle § 157“ zrušují.

60. § 149b včetně nadpisu zní:

㤠149b

Přenos pravomocí podle nařízení Evropské unie o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu

Odpovědnost za škodu způsobenou rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem orgánu dohledu jiného členského státu Evropské unie při výkonu dohledu namísto České národní banky v oblasti upravené v přímo použitelném předpise Evropské unie upravujícím prospekt, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu66), se posuzuje jako odpovědnost státu podle zákona upravujícího odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci.“.

61. V § 149e se odstavec 3 zrušuje.

62. V § 151 odst. 1 písm. za) se slova „se pro účely tohoto zákona rozumí“ zrušují.

63. V § 152 odst. 5 se odkaz na poznámku pod čarou č. 37 zrušuje.

64. V § 154 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

„(3) Odstavec 2 se použije obdobně pro osoby, které jsou dceřinými podniky podle čl. 4 odst. 1 bodu 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ovládajícího obchodníka s cennými papíry, zahraničního ovládajícího obchodníka s cennými papíry, zahraniční ovládající banky, finanční holdingové osoby, smíšené finanční holdingové osoby nebo smíšené holdingové osoby a které zároveň nejsou zahrnuty do dohledu na konsolidovaném základě.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

65. V § 157 odst. 1 písm. h) a v § 162 odst. 1 písm. g) se slova „regulovaného trhu“ nahrazují slovy „obchodního systému“ a text „§ 63a“ se nahrazuje textem „§ 73m“.

66. V § 157 odstavec 3 zní:

„(3) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nezavede, neudržuje nebo neuplatňuje mechanismus k hlášení podle § 124 a § 12i odst. 1.“.

67. V § 159 odst. 1 se text „čl. 8b,“ zrušuje a slova „ve znění Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 462/2013“ se nahrazují slovy „v platném znění“.

68. V § 159 odst. 2 až 4, § 161 odst. 1, § 174 odst. 2 a 3, § 175 odst. 1, § 176 odst. 1 a v § 178 odst. 1 se slova „uvedených v přímo použitelném“ nahrazují slovy „podle přímo použitelného“.

69. V § 159 se odstavec 4 zrušuje.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4.

70. V § 159 odst. 4 se text „ , 3 nebo 4“ nahrazuje slovy „nebo 3“.

71. Za § 159 se vkládá nový § 159a, který včetně nadpisu zní:

㤠159a

Přestupky fyzických osob spočívající v porušení nařízení Evropské unie o zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrálních depozitářích cenných papírů

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů uvedených v přímo použitelném předpisu Evropské unie upravujícím zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrální depozitáře cenných papírů51).

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do

a)   140 000 000 Kč, nebo
b)   výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit.“.

72. V § 161 na konci textu odstavce 1 a v § 178 na konci textu odstavce 1 se doplňují slova „ , nebo poruší opatření přijaté podle čl. 40 až 42 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014“.

73. V části desáté hlavě III dílu 2 se za § 161a vkládá nový § 161b, který včetně nadpisu zní:

㤠161b

Přestupky fyzických osob spočívající v porušení nařízení Evropské unie o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů podle čl. 3, 5, 6, čl. 7 odst. 1 až 11, čl. 8, 9, 10, čl. 11 odst. 1 nebo 3, čl. 14 odst. 1 nebo 2, čl. 15 odst. 1, čl. 16 odst. 1 až 3, čl. 17, 18, čl. 19 odst. 1 až 3, čl. 20 odst. 1, čl. 21 odst. 1 až 4 nebo 7 až 11, čl. 22 odst. 2 až 5, čl. 23 odst. 1 až 3 nebo 5 nebo čl. 27 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do

a)   18 228 000 Kč, nebo
b)   výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit a přesahuje-li takto určená výše pokuty 18 228 000 Kč.“.

74. V § 162 odstavec 3 zní:

„(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nezavede, neudržuje nebo neuplatňuje mechanismus k hlášení podle § 124 a § 12i odst. 1.“.

75. V § 163 odst. 6 se číslo „10 000 000“ nahrazuje číslem „5 000 000“.

76. V § 166 odst. 1 písm. f) se slovo „deník“ nahrazuje slovy „evidenci přijatých a předaných pokynů nebo evidenci smluv“.

77. V § 166 odst. 1 písm. j) se číslo „7“ nahrazuje číslem „4“.

78. V § 168 odst. 1 písm. f) se číslo „2“ nahrazuje číslem „3“.

79. V § 168 odst. 2 se za písmeno k) vkládají nová písmena l) až r), která znějí:

„l)   nezajistí, aby jeho systémy splňovaly požadavky podle § 73 odst. 2 a § 50a,
m)   nesplní některou ze svých povinností při pozastavení nebo omezení obchodování podle § 73 odst. 2 a § 50b,
n)   nesplní při algoritmickém obchodování některou z povinností podle § 73 odst. 2 a § 50c,
o)   nesplní některou z povinností při poskytování přímého elektronického přístupu podle § 73 odst. 2 a § 50d,
p)   nezajistí, aby úplaty jím stanovené splňovaly požadavky podle § 73 odst. 2 a § 50e,
q)   nesplní některou z povinností při kotaci podle § 73 odst. 2 a § 50f,
r)   nezavede, neudržuje nebo neuplatňuje postupy podle § 73 odst. 2 a § 50g odst. 2,“.

Dosavadní písmena l) až o) se označují jako písmena s) až v).

80. V § 168 odst. 3 písm. n) se slovo „a“ nahrazuje slovy „odst. 1 a §“.

81. V § 168 odst. 3 se za písmeno n) vkládají nová písmena o) až u), která znějí:

„o)   nezajistí, aby jeho systémy splňovaly požadavky podle § 73h odst. 2 a § 50a,
p)   nesplní některou ze svých povinností při pozastavení nebo omezení obchodování podle § 73h odst. 2 a § 50b,
q)   nesplní při algoritmickém obchodování některou z povinností podle § 73h odst. 2 a § 50c,
r)   nesplní některou z povinností při poskytování přímého elektronického přístupu podle § 73h odst. 2 a § 50d,
s)   nezajistí, aby úplaty jím stanovené splňovaly požadavky podle § 73h odst. 2 a § 50e,
t)   nesplní některou z povinností při kotaci podle § 73h odst. 2 a § 50f,
u)   nezavede, neudržuje nebo neuplatňuje postupy podle § 73h odst. 2 a § 50g odst. 2,“.

Dosavadní písmena o) až r) se označují jako písmena v) až y).

82. V § 174 odst. 1 se text „čl. 8b,“ zrušuje a slova „ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 462/2013“ se nahrazují slovy „v platném znění“.

83. V § 176 odstavec 3 zní:

„(3) Za přestupek podnikající fyzické osoby podle odstavce 1 lze uložit pokutu do

a)   140 000 000 Kč, nebo
b)   výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit.“.

84. V § 177 odst. 1 písm. a) až c), § 179 odst. 1, § 180 odst. 1 písm. a) až c) a v § 181 odst. 1 písm. a) a b) se slova „uvedených v“ nahrazují slovem „podle“.

85. V § 177 odst. 6 písm. a) se doplňuje slovo „nebo“ a písmeno b) se zrušuje.

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).

86. V § 182 odst. 4 se za slovo „podnikající“ vkládá slovo „fyzické“.

87. § 183 včetně nadpisu zní:

㤠183

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob spočívající v porušení nařízení Evropské unie o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů podle čl. 3, 5, 6, čl. 7 odst. 1 až 11, čl. 8, 9, 10, čl. 11 odst. 1 nebo 3, čl. 14 odst. 1 nebo 2, čl. 15 odst. 1, čl. 16 odst. 1 až 3, čl. 17, 18, čl. 19 odst. 1 až 3, čl. 20 odst. 1, čl. 21 odst. 1 až 4 nebo 7 až 11, čl. 22 odst. 2 až 5, čl. 23 odst. 1 až 3 nebo 5 nebo čl. 27 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129.

(2) Za přestupek právnické osoby podle odstavce 1 lze uložit pokutu do

a)   130 200 000 Kč,
b)   výše 3 % celkového ročního obratu právnické osoby podle její poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, nebo
c)   výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit.

(3) Za přestupek podnikající fyzické osoby podle odstavce 1 lze uložit pokutu do

a)   18 228 000 Kč, nebo
b)   výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit.“.

88. V § 192a se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno l), které zní:

„l)   příslušným orgánem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu66).“.

89. V § 199 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „a § 129b odst. 3“.

90. V § 199 odst. 2 se za text „§ 30a odst. 3,“ vkládá text „§ 32 odst. 7,“.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o bankách

Čl. II

V § 1 odst. 3 písm. i) zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 257/2004 Sb. a zákona č. 258/2016 Sb., se slova „může banka tuto činnost vykonávat pouze tehdy, je-li některou z osob oprávněných zprostředkovávat spotřebitelský úvěr podle zákona upravujícího spotřebitelský úvěr“ nahrazují slovy „pojištění nebo zajištění nebo doplňkového penzijního spoření, může banka tuto činnost vykonávat, je-li k tomu oprávněna podle zákona upravujícího zprostředkování takové finanční služby“.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o dohledu v oblasti kapitálového trhu

Čl. III

Zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 257/2004  Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 224/2006 Sb., zákona č. 342/2006  Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 104/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 250/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009  Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 89/2012  Sb., zákona č. 273/2012 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 148/2016  Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 204/2017 Sb. a zákona č. 204/2019 Sb., se mění takto:

1. Na konci poznámky pod čarou č. 41 se na samostatný řádek doplňuje věta „Čl. 41 a 42 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14. června 2017 o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu, a o zrušení směrnice 2003/71/ES.“.

2. V § 8 odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova „ ; to se týká i údajů z databáze účastníků od poskytovatelů veřejně dostupné telefonní služby“.

3. V § 13 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 3 až 5.

4. V § 13 odst. 4 se text „a 3“ zrušuje.

5. Na konci poznámky pod čarou č. 43 se na samostatný řádek doplňuje věta „Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129.“.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o dluhopisech

Čl. IV

Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění zákona č. 378/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 296/2007  Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 355/2011  Sb., zákona č. 172/2012 Sb., zákona č. 227/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 137/2014 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 307/2018 Sb. a zákona č. 277/2019  Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 4 větě druhé se slova „ , je-li přidělováno, nebo jiný údaj identifikující dluhopis“ zrušují.

2. V § 6 odst. 1 písm. i) se slovo „a“ zrušuje, v písmenu j) se čárka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno k), které zní:

„k)   identifikační označení dluhopisu podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů.“.

3. V § 6 odst. 4 se za text „h)“ vkládají slova „a k)“.

4. V § 9 odst. 1 písm. j) se slova „je-li přidělováno,“ zrušují.

5. V § 9 odst. 1 se na konci písmene l) slovo „a“ zrušuje, na konci odstavce se tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena n) a o), která znějí:

„n)   informaci o tom, zda a v jakém rozsahu Česká národní banka vykonává dohled nad emisí dluhopisů a nad jejich emitentem, a
o)   informaci o tom, že pokud prospekt schvaluje Česká národní banka,
1.   je tento prospekt posouzen Českou národní bankou pouze z hlediska úplnosti údajů v něm obsažených,
2. Česká národní banka při jeho schvalování neposuzuje hospodářské výsledky ani finanční situaci emitenta a
3. Česká národní banka schválením prospektu negarantuje budoucí ziskovost emitenta ani jeho schopnost splatit výnosy a jmenovitou hodnotu dluhopisu.“.

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o správních poplatcích

Čl. V

Položka 65 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 420/2009  Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 148/2016 Sb., zákona č. 258/2016  Sb., zákona č. 204/2017 Sb., zákona č. 371/2017 Sb. a zákona č. 171/2018 Sb., se mění takto:

1. V bodě 2 písm. d) se za text „odst. 3“ vkládají slova „nebo 4“.

2. V bodě 9 písmeno a) zní:

a)   udělení oprávnění k činnosti sa-mostatného zprostředkovatele podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření  Kč 10 000“.

3. V bodě 9 se písmena b) a c) zrušují.

Dosavadní písmena d) až v) se označují jako písmena b) až t).

4. V bodě 9 písm. b) se číslo „10 000“ nahrazuje číslem „25 000“.

5. V bodě 9 písm. c) se číslo „5 000“ nahrazuje číslem „10 000“.

6. V bodě 9 se písmeno d) zrušuje.

Dosavadní písmena e) až t) se označují jako písmena d) až s).

7. V bodě 9 písm. m) se číslo „50 000“ nahrazuje číslem „25 000“.

8. V bodě 9 písm. n) se číslo „25 000“ nahrazuje číslem „10 000“.

9. V bodě 9 se písmeno o) zrušuje.

Dosavadní písmena p) až s) se označují jako písmena o) až r).

10. V bodě 9 písm. o) se číslo „50 000“ nahrazuje číslem „25 000“.

11. V bodě 9 se za písmeno o) vkládá nové písmeno p), které zní:

„p)   prodloužení akreditace podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu Kč 10 000“.

Dosavadní písmena p) až r) se označují jako písmena q) až s).

12. V bodě 9 písm. s) se číslo „25 000“ nahrazuje číslem „10 000“.

13. Bod 10 se zrušuje.

Dosavadní body 11 a 12 se označují jako body 10 a 11.

14. V bodě 10 písm. a) se slova „do registru“ zrušují.

15. V bodě 10 se doplňují písmena e) a f), která znějí:

„e)   oprávnění k činnosti vázaného zástupce podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření Kč 2 000
f)   oprávnění k činnosti vázaného zástupce podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu Kč 2 000“.

16. Bod 11 zní:

„11. Prodloužení

a)   oprávnění k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru Kč 25 000 
b)   oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele podle zákona upravujícího spotřebitelský úvěr Kč 2 500
c)   oprávnění k činnosti vázaného zástupce podle zákona upravujícího spotřebitelský úvěr Kč 500
d)   oprávnění k činnosti zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru pro daného zastoupeného Kč 500
e)   povolení k činnosti investičního zprostředkovatele podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu Kč 2 500
f)   oprávnění k činnosti vázaného zástupce podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu Kč 500
g)   oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele podle zákona upravujícího distribuci pojištění a zajištění Kč 2 500
h)   oprávnění k činnosti vázaného zástupce podle zákona upravujícího distribuci pojištění a zajištění Kč 500
i)   oprávnění k činnosti doplňkového pojišťovacího zprostředkovatele podle zákona upravujícího distribuci pojištění a zajištění Kč 500
j)   oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření Kč 2 500
k)   oprávnění k činnosti vázaného zástupce podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření Kč 500“.

17. Slova

„Osvobození

Od poplatku podle bodu 11 písm. c) a d) je osvobozen první zápis osoby, která byla ke dni nabytí účinnosti zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, registrována jako pojišťovací zprostředkovatel.“ se zrušují.

18. Poznámka zní:

„Poznámka

Poplatníkem poplatku za přijetí žádosti o zápis podle bodu 10 nebo za prodloužení oprávnění podle bodu 11 písm. c), d) f), h), i) nebo k) je zastoupený. Poplatek za prodloužení akreditace, povolení nebo oprávnění je splatný vždy nejdříve ve lhůtě 3 měsíců přede dnem skončení akreditace, povolení nebo oprávnění a nejpozději ve lhůtě 30 dnů přede dnem skončení akreditace, povolení nebo oprávnění.“.

ČÁST ŠESTÁ

Změna insolvenčního zákona

Čl. VI

V části druhé hlavě IV zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), se doplňuje díl 3, který včetně nadpisu zní:

„Díl 3

Úpadek podílového fondu a úpadek podfondu akciové společnosti s proměnným základním kapitálem

§ 388a

(1) Ustanovení tohoto dílu se použijí na úpadek

a)   podílového fondu podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy (dále jen „podílový fond“),
b)   podfondu akciové společnosti s proměnným základním kapitálem podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy (dále jen „podfond“).

(2) Při postupu podle tohoto dílu se použijí, není-li dále stanoveno jinak, též ustanovení ostatních částí tohoto zákona a ustanovení ostatních hlav části druhé zákona, s výjimkou ustanovení upravujících moratorium, reorganizaci a oddlužení.

§ 388b

(1) Pro účely řízení podle tohoto zákona má podílový fond, jehož úpadek či hrozící úpadek má být řešen, způsobilost být účastníkem řízení. Jako účastník jedná obhospodařovatel tohoto podílového fondu. Insolvenční řízení se zahajuje proti tomuto podílovému fondu.

(2) Omezení a účinky podle tohoto zákona se uplatní pouze na podílový fond, jehož úpadek či hrozící úpadek je řešen, nestanoví-li tento zákon jinak.

(3) Přihlásit lze pouze pohledávky odpovídající dluhům náležejícím do jmění, kterým je podílový fond, jehož úpadek či hrozící úpadek je řešen, tvořen (dále jen „jmění podílového fondu“), nestanoví-li tento zákon jinak.

(4) Při zjišťování úpadku či hrozícího úpadku podílového fondu se pro účely tohoto zákona za jmění dlužníka považuje pouze souhrn majetku a dluhů, které tvoří jmění tohoto podílového fondu.

(5) Věřitelé, jejichž pohledávky odpovídají dluhům náležejícím do jmění podílového fondu, jehož úpadek či hrozící úpadek je řešen, se uspokojují pouze z majetku náležejícího do jmění takového podílového fondu.

§ 388c

(1) Pro účely řízení podle tohoto zákona má podfond, jehož úpadek či hrozící úpadek má být řešen, způsobilost být účastníkem řízení. Jako účastník jedná akciová společnost s proměnným základním kapitálem, která podfond, jehož úpadek či hrozící úpadek je řešen, vytvořila. Insolvenční řízení se zahajuje proti tomuto podfondu.

(2) Omezení a účinky podle tohoto zákona se uplatní pouze na podfond, jehož úpadek či hrozící úpadek je řešen; nestanoví-li tento zákon jinak.

(3) Přihlásit lze pouze pohledávky odpovídající dluhům v podfondu, jehož úpadek či hrozící úpadek je řešen.

(4) Při zjišťování úpadku či hrozícího úpadku podfondu se pro účely tohoto zákona za jmění dlužníka považuje pouze souhrn majetku a dluhů v tomto podfondu.

(5) Věřitelé, jejichž pohledávky odpovídají dluhům v podfondu, jehož úpadek či hrozící úpadek je řešen, se uspokojují pouze z majetku v tomto podfondu.

(6) Akcionářem akciové společnosti s proměnným základním kapitálem, která podfond, jehož úpadek či hrozící úpadek je řešen, vytvořila, se pro účely takového insolvenčního řízení rozumí pouze vlastník investiční akcie vydané k tomuto podfondu.“.

ČÁST SEDMÁ

Změna zákona o doplňkovém penzijním spoření

Čl. VII

Zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 403/2012 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 296/2017 Sb. a zákona č. 111/2019 Sb., se mění takto:

1. V § 3 písm. f) bod 3 zní:

„3. *u podnikající fyzické osoby jméno, adresa sídla, datum narození a identifikační číslo osoby, bylo-li jí přiděleno,“.

2. V § 3 se na konci textu písmene g) doplňují slova „ , samostatného zprostředkovatele nebo vázaného zástupce“.

3. V § 3 se na konci písmene q) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno r), které zní:

„r)   zastoupeným penzijní společnost nebo samostatný zprostředkovatel, s nimiž má vázaný zástupce uzavřenou smlouvu, na jejímž základě zprostředkovává doplňkové penzijní spoření.“.

4. V § 65 odst. 2 písm. c) bodě 1 se slovo „investičním“ nahrazuje slovem „samostatným“.

5. V části páté hlavy I a II včetně nadpisů znějí:

„Hlava I

Obecná ustanovení

§ 74

Osoby oprávněné zprostředkovávat doplňkové penzijní spoření

(1) Vyvíjet jako podnikatel činnosti směřující k tomu, aby účastník nebo zájemce o doplňkové penzijní spoření měl příležitost s penzijní společností sjednat, změnit nebo ukončit doplňkové penzijní spoření, a sjednávat, měnit nebo ukončovat doplňkové penzijní spoření jménem penzijní společnosti nebo jménem účastníka nebo zájemce o doplňkové penzijní spoření (dále jen „zprostředkování doplňkového penzijního spoření“) je oprávněn pouze

a)   samostatný zprostředkovatel, nebo
b)   vázaný zástupce.

(2) Samostatný zprostředkovatel, který je fyzickou osobou, může zprostředkovávat doplňkové penzijní spoření pouze osobně, prokuristou, pomocí zaměstnanců nebo prostřednictvím vázaného zástupce. Samostatný zprostředkovatel, který je právnickou osobou, může zprostředkovávat doplňkové penzijní spoření pouze členem statutárního orgánu, jinou osobou s obdobnou působností, prokuristou, pomocí zaměstnanců nebo prostřednictvím vázaného zástupce.

(3) Vázaný zástupce, který je fyzickou osobou, může zprostředkovávat doplňkové penzijní spoření pouze osobně, prokuristou nebo pomocí zaměstnanců. Vázaný zástupce, který je právnickou osobou, může zprostředkovávat doplňkové penzijní spoření pouze členem statutárního orgánu, jinou osobou s obdobnou působností, prokuristou nebo pomocí zaměstnanců.

(4) Samostatný zprostředkovatel a vázaný zástupce zprostředkovávají doplňkové penzijní spoření pouze tak, že oni sami, jsou-li fyzickou osobou, a osoby, jimiž doplňkové penzijní spoření zprostředkovávají, nebo které jsou za zprostředkování doplňkového penzijního spoření odpovědné, jsou důvěryhodné a odborně způsobilé.

§ 75

Odborná péče

(1) Samostatný zprostředkovatel a vázaný zástupce jsou povinni zprostředkovávat doplňkové penzijní spoření s odbornou péčí.

(2) Na samostatného zprostředkovatele a vázaného zástupce se při zprostředkování doplňkového penzijního spoření použijí obdobně § 126 až 140.

§ 75a

Uchovávání dokumentů a záznamů

(1) Samostatný zprostředkovatel při zprostředkování doplňkového penzijního spoření pořizuje dokumenty nebo jiné záznamy v rozsahu, který je nezbytný pro hodnověrné osvědčení řádného plnění jeho povinností stanovených tímto zákonem a jinými právními předpisy v rozsahu, v jakém se vztahují k zprostředkování doplňkového penzijního spoření.

(2) Samostatný zprostředkovatel uchovává při plnění povinnosti podle odstavce 1 zejména

a)   vyhotovení smluv o zprostředkování doplňkového penzijního spoření, kopie vyhotovení smluv o doplňkovém penzijním spoření nebo jejich návrhů a kopie dohod o změně nebo zániku doplňkového penzijního spoření nebo jejich návrhů, na jejichž uzavření se samostatný zprostředkovatel nebo jeho vázaný zástupce přímo podílel,
b)   dokumenty a jiné záznamy týkající se zprostředkování doplňkového penzijního spoření, byly-li pořízeny, včetně záznamu z jednání s účastníkem nebo zájemcem o doplňkové penzijní spoření, popřípadě jiné smluvní podmínky, byly-li součástí smluvního vztahu,
c)   záznamy z jiné komunikace mezi samostatným zprostředkovatelem a účastníkem nebo zájemcem o doplňkové penzijní spoření dokládající zprostředkování doplňkového penzijního spoření, byly-li pořízeny a je-li z této komunikace zřejmá totožnost účastníka nebo zájemce o doplňkové penzijní spoření, a
d)   dokumenty a jiné záznamy uvedené v písme-nech b) a c), pokud jeho jménem jednal jeho vázaný zástupce.

(3) Samostatný zprostředkovatel uchovává dokumenty a záznamy podle odstavce 1 po dobu

a)   jednoho kalendářního roku bezprostředně následujícího po roce, v němž došlo k poslední komunikaci s účastníkem nebo zájemcem o doplňkové penzijní spoření, nedošlo-li ke sjednání doplňkového penzijního spoření, nebo
b)   trvání doplňkového penzijního spoření a do konce desátého kalendářního roku od jeho zániku.

(4) Povinnost uvedenou v odstavcích 1 až 3 má i právní nástupce samostatného zprostředkovatele a ten, jehož oprávnění k činnosti zaniklo.

(5) Záznam komunikace s účastníkem nebo zájemcem o doplňkové penzijní spoření se pořizuje písemně nebo jiným průkazným způsobem a obsahuje datum komunikace, dostatečnou identifikaci stran komunikace a obsah komunikace.

§ 76

Vstupní platba a odměna

(1) Penzijní společnost, samostatný zprostředkovatel a vázaný zástupce nesmí vyžadovat od osoby, která se podílí nebo má podílet na zprostředkování doplňkového penzijního spoření, složení vstupní nebo jiné obdobné platby jako podmínky výplaty příštích odměn za tuto činnost.

(2) Penzijní společnost, samostatný zprostředkovatel a vázaný zástupce nesmí odměny za zprostředkování doplňkového penzijního spoření odvozovat od získání dalších osob pro tuto činnost odměňovanou osobou.

Hlava II

Samostatný zprostředkovatel, vázaný zástupce a jejich oprávnění

Díl 1

Samostatný zprostředkovatel a jeho oprávnění

§ 77

Samostatný zprostředkovatel

(1) Samostatným zprostředkovatelem se pro účely tohoto zákona rozumí ten, kdo je oprávněn zprostředkovávat doplňkové penzijní spoření na základě oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele uděleného Českou národní bankou.

(2) Samostatný zprostředkovatel uzavírá pro zprostředkování doplňkového penzijního spoření s penzijní společností nebo účastníkem anebo zájemcem o doplňkové penzijní spoření smlouvu, která, vyplývá-li z ní pro účastníka nebo zájemce o doplňkové penzijní spoření určitá povinnost, musí mít písemnou formu.

§ 77a

Podmínky pro udělení oprávnění k činnosti

Česká národní banka udělí oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele žadateli, jestliže

a)   má sídlo nebo pobočku na území České republiky,
b)   je důvěryhodný; je-li žadatelem právnická osoba, důvěryhodnost prokazuje člen statutárního orgánu nebo jiná osoba s obdobnou působností; podmínku důvěryhodnosti musí splňovat i ovládající osoba žadatele, který je právnickou osobou,
c)   je odborně způsobilý; je-li žadatelem právnická osoba, odbornou způsobilost prokazuje člen statutárního orgánu nebo jiná osoba s obdobnou působností, pokud tyto osoby skutečně řídí distribuci doplňkového penzijního spoření nebo mají být za tuto činnost odpovědny,
d)   splňuje podmínky uvedené v § 77f,
e)   údaje o osobě žadatele uvedené v žádosti umož-ňují identifikaci žadatele v příslušném základním registru a
f)   není podle tohoto zákona samostatným zprostředkovatelem nebo vázaným zástupcem.

§ 77b

Řízení o žádosti o udělení oprávnění k činnosti

(1) Žádost o udělení oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele lze podat pouze elektronicky. Žádost obsahuje, vedle náležitostí stanovených správním řádem, též údaje o splnění podmínek pro udělení oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele stanovených tímto zákonem. K žádosti se připojí doklady osvědčující splnění těchto podmínek. Podrobnosti náležitostí žádosti, včetně příloh osvědčujících splnění podmínek pro udělení oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele stanovených tímto zákonem, její formáty a další technické náležitosti stanoví prováděcí právní předpis.

(2) Vyhoví-li Česká národní banka žádosti v plném rozsahu, zapíše samostatného zprostředkovatele do registru osob oprávněných zprostředkovávat doplňkové penzijní spoření (dále jen „registr“). Rozhodnutí se v takovém případě písemně nevyhotovuje. Rozhodnutí nabývá právní moci okamžikem zápisu samostatného zprostředkovatele do registru. O zápisu samostatného zprostředkovatele do registru Česká národní banka neprodleně elektronicky informuje žadatele.

§ 77c

Trvání a prodloužení oprávnění k činnosti

(1) Oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele trvá do konce kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, ve kterém byl samostatný zprostředkovatel zapsán do registru.

(2) Česká národní banka samostatnému zprostředkovateli prodlouží oprávnění k činnosti vždy o dalších 12 měsíců po zaplacení správního poplatku. Česká národní banka samostatnému zprostředkovateli zaplacení správního poplatku neprodleně potvrdí.

§ 77d

Oznamování změn

(1) Samostatný zprostředkovatel oznámí bez zbytečného odkladu České národní bance, že došlo ke změně ve skutečnostech, které jsou podle § 77a podmínkou pro udělení oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele.

(2) Oznámení se podává prostřednictvím elektronické aplikace České národní banky pro registraci subjektů. Oznámení obsahuje, vedle náležitostí podání stanovených správním řádem, údaje a doklady související se změnou údajů.

(3) Povinnost podle odstavce 1 se nevztahuje na změny údajů, které jsou vedeny v základních registrech jako referenční údaje.

§ 77e

Zánik oprávnění k činnosti

(1) Oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele zaniká

a)   smrtí fyzické osoby,
b)   zánikem právnické osoby,
c)   oznámením o ukončení činnosti nebo pozdějším dnem, který je v tomto oznámení uveden jako den ukončení činnosti,
d)   uplynutím doby trvání oprávnění, nedojde-li k prodloužení oprávnění podle § 77c odst. 2, nebo
e)   odnětím (§ 154).

(2) Oznámení podle odstavce 1 písm. c) se podává prostřednictvím elektronické aplikace České národní banky pro registraci subjektů.

§ 77f

Povinné pojištění

(1) Samostatný zprostředkovatel musí být po-jištěn pro případ povinnosti nahradit účastníkovi nebo zájemci o doplňkové penzijní spoření škodu způsobenou porušením některé z jeho povinností stanovených tímto zákonem nebo jinými právními předpisy v rozsahu, v jakém se vztahují ke zprostředkování doplňkového penzijního spoření, s limitem pojistného plnění nejméně 13 500 000 Kč na jednu pojistnou událost a nejméně 20 250 000 Kč pro případ souběhu více pojistných událostí v jednom roce.

(2) Pojištění podle odstavce 1 musí být sjednáno u pojišťovny se sídlem v členském státě nebo u pojišťovny se sídlem v jiném než členském státě, která podléhá dohledu srovnatelnému s dohledem České národní banky, a musí být sjednáno tak, aby spoluúčast, byla-li sjednána, nepřekročila vyšší z limitů 5 000 Kč nebo 1 % z výše pojistného plnění.

§ 77g

Náhrada škody způsobené samostatným zprostředkovatelem

Použije-li penzijní společnost při své činnosti samostatného zprostředkovatele, nehradí škodu jím způsobenou; pokud ho však nepečlivě vybrala nebo na něho nedostatečně dohlížela, ručí za splnění jeho povinnosti k náhradě škody.

§ 77h

Pravidla kontroly činnosti a střet zájmů

Samostatný zprostředkovatel přiměřeně povaze, rozsahu a složitosti své činnosti zavede, udržuje a uplatňuje

a)   pravidla kontroly činnosti osob, jimiž zprostředkovává doplňkové penzijní spoření, zejména se zaměřením na kontrolu řádného dodržování pravidel jednání stanovených tímto zákonem a jinými právními předpisy v rozsahu, v jakém se vztahují k distribuci doplňkového penzijního spoření, a kontrolu řádného provozování činnosti,
b)   pravidla odměňování osob, jimiž zprostředkovává doplňkové penzijní spoření; tato pravidla nesmí motivovat k neplnění povinností podle tohoto zákona a jiných právních předpisů v rozsahu, v jakém se vztahují k zprostředkování doplňkového penzijního spoření, přičemž nesmí motivovat k tomu, aby byly účastníkům nebo zájemcům o doplňkové penzijní spoření doporučovány konkrétní penzijní produkty na úkor jiných produktů, které by lépe odpovídaly potřebám zákazníka,
c)   postupy pro předcházení, zjišťování a řízení střetu zájmů,
d)   systém vyřizování stížností, který zahrnuje i obecná pravidla pro evidenci a vyřizování stížností a
e)   evidenci zprostředkovaných smluv o doplňkovém penzijním spoření.

Díl 2

Vázaný zástupce a jeho oprávnění

§ 78

Vázaný zástupce

(1) Vázaným zástupcem se pro účely tohoto zákona rozumí ten, kdo je oprávněn zprostředkovávat doplňkové penzijní spoření na základě zápisu vázaného zástupce do registru.

(2) Vázaný zástupce uzavírá pro výkon činnosti spočívající ve zprostředkování doplňkového penzijního spoření na základě oprávnění podle odstavce 1 se zastoupeným smlouvu, která musí mít písemnou formu. Smlouvu lze uzavřít pouze s jedním zastoupeným.

§ 78a

Zápis do registru

(1) Česká národní banka na základě oznámení podle § 78b podaného zastoupeným zapíše do registru vázaného zástupce, pokud

a)   údaje uvedené v oznámení umožňují identifikaci osoby uvedené v oznámení v příslušném základním registru a
b)   ten, kdo hodlá provozovat činnost vázaného zástupce, není podle tohoto zákona samostatným zprostředkovatelem ani vázaným zástupcem.

(2) Česká národní banka zapíše vázaného zástupce do registru neprodleně, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne, kdy jí oznámení došlo.

(3) O zápisu vázaného zástupce do registru nebo neprovedení zápisu a důvodu takového neprovedení zápisu Česká národní banka neprodleně elektronicky informuje zastoupeného. Nesouhlasí-li zastoupený s neprovedením zápisu, vydá Česká národní banka na jeho požádání o neprovedení zápisu rozhodnutí, které je prvním úkonem v řízení.

§ 78b

Oznámení vázaného zástupce

(1) Zastoupený může oznámit pouze takového vázaného zástupce, který

a)   má sídlo nebo pobočku na území České republiky a
b)   splňuje podmínky pro provozování činnosti vázaného zástupce stanovené tímto zákonem.

(2) Oznámení vázaného zástupce podle odstavce 1 se podává prostřednictvím elektronické aplikace České národní banky pro registraci subjektů.

(3) Oznámení obsahuje, vedle náležitostí podání stanovených správním řádem, též

a)   identifikační údaje toho, kdo hodlá provozovat činnost vázaného zástupce, a
b)   prohlášení, že vázaný zástupce splňuje podmínky pro výkon činnosti podle tohoto zákona.

§ 78c

Vznik, trvání a prodloužení oprávnění k činnosti

(1) Oprávnění k činnosti vázaného zástupce vzniká zápisem vázaného zástupce do registru.

(2) V případě, že bude osoba jako vázaný zástupce oznámena více zastoupenými, bude Českou národní bankou zapsána do registru pro zastoupeného, který tuto osobu oznámil jako první.

(3) Oprávnění k činnosti vázaného zástupce trvá do konce kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, ve kterém byl proveden zápis do registru.

(4) Česká národní banka oprávnění k činnosti vázanému zástupci prodlouží vždy o dalších 12 měsíců po zaplacení správního poplatku. Česká národní banka zastoupenému zaplacení správního poplatku neprodleně potvrdí.

(5) Zastoupený současně se zaplacením správního poplatku oznámí České národní bance prostřednictvím elektronické aplikace České národní banky pro registraci subjektů, kterým vázaným zástupcům se má oprávnění na základě zaplaceného správního poplatku prodloužit.

§ 78d

Ukončení zastoupení

(1) Zastoupený je povinen bez zbytečného odkladu ukončit závazek ze smlouvy podle § 78 odst. 2, zjistí-li, že vázaný zástupce nesplňuje podmínky stanovené tímto zákonem pro oznámení nebo výkon činnosti vázaného zástupce; závazek zaniká nejpozději dnem, kdy vázanému zástupci dojde projev vůle ukončující závazek, bez ohledu na délku výpovědní doby či ujednání obdobné povahy.

(2) Vázaný zástupce je povinen bez zbytečného odkladu ukončit závazek ze smlouvy podle § 78 odst. 2, přestane-li splňovat podmínky stanovené tímto zákonem pro oznámení nebo výkon činnosti vázaného zástupce; závazek zaniká nejpozději dnem, kdy zastoupenému dojde projev vůle ukončující závazek, bez ohledu na délku výpovědní doby či ujednání obdobné povahy.

(3) Zastoupený je povinen oznámit bez zbytečného odkladu České národní bance, že závazek ze smlouvy podle § 78 odst. 2 zanikl. Oznámení se podává prostřednictvím elektronické aplikace České národní banky pro registraci subjektů.

§ 78e

Zánik oprávnění k činnosti

(1) Oprávnění k činnosti vázaného zástupce zaniká

a)   smrtí fyzické osoby,
b)   zánikem právnické osoby,
c)   oznámením o ukončení činnosti,
d)   zánikem závazku podle § 78 odst. 2 mezi vázaným zástupcem a zastoupeným,
e)   zánikem oprávnění k činnosti zastoupeného podle tohoto zákona,
f)   uplynutím doby trvání oprávnění, nedojde-li k prodloužení oprávnění podle § 78c odst. 4, nebo
g)   odnětím (§ 154).

(2) Vázaný zástupce podává oznámení podle odstavce 1 písm. c) prostřednictvím zastoupeného. Neposkytne-li mu zastoupený potřebnou součinnost, může vázaný zástupce podat oznámení samostatně.

(3) Oznámení podle odstavce 1 písm. c) podává

a)   zastoupený prostřednictvím elektronické aplikace České národní banky pro registraci subjektů,
b)   vázaný zástupce elektronicky.

§ 78f

Uchovávání dokumentů

Dokumenty prokazující splnění podmínek důvěryhodnosti a odborné způsobilosti vázaným zástupcem uchovává zastoupený po dobu trvání oprávnění k činnosti vázaného zástupce pro tohoto zastoupeného a do konce desátého kalendářního roku od zániku tohoto oprávnění.

§ 78g

Odpovědnost zastoupeného za přestupek

Za osobu, jejíž jednání je přičitatelné zastoupenému, se za účelem posuzování odpovědnosti zastoupeného za přestupek považuje také vázaný zástupce.

§ 78h

Náhrada škody způsobené vázaným zástupcem

Použije-li samostatný zprostředkovatel při své činnosti vázaného zástupce, nahradí škodu jím způsobenou, jako by ji způsobil sám. Penzijní společnost takovou škodu nehradí; pokud však samostatného zprostředkovatele nepečlivě vybrala nebo na něho nedostatečně dohlížela, ručí za splnění jeho povinnosti k náhradě škody.“.

6. V části páté se za hlavu II vkládá nová hlava III, která včetně nadpisů zní:

„HLAVA III

Registr

§ 79

Vedení registru

(1) Registr je veden v elektronické podobě.

(2) Registr spravuje a provozuje Česká národní banka.

§ 80

Osoby a údaje zapisované do registru

(1) Česká národní banka za podmínek stanovených tímto zákonem zapisuje osobu do registru jako

a)   samostatného zprostředkovatele nebo
b)   vázaného zástupce.

(2) Do registru se u samostatného zprostředkovatele a vázaného zástupce zapisují tyto údaje včetně jejich změn:

a)   identifikační údaje,
b)   osoba oprávněná poskytovat nebo zprostředkovávat doplňkové penzijní spoření, pro kterou je samostatný zprostředkovatel nebo vázaný zástupce oprávněn zprostředkovávat doplňkové penzijní spoření,
c)   datum vzniku oprávnění k činnosti a doba jeho trvání,
d)   člen statutárního orgánu nebo jiná osoba s obdobnou působností nebo prokurista, kteří jsou odpovědni za zprostředkování doplňkového penzijního spoření nebo toto zprostředkování skutečně řídí,
e)   datum zániku oprávnění k činnosti a jeho důvod,
f)   přehled o pravomocně uložených správních trestech a vykonatelných opatřeních k nápravě uložených Českou národní bankou,
g)   datum nabytí právní moci rozhodnutí o úpadku a
h)   datum vstupu právnické osoby do likvidace.

(3) Česká národní banka u údajů podle odstavce 2 písm. g) a h) uvede, že tyto údaje mají pouze informativní charakter.

§ 81

Veřejnost registru a zásada materiální publicity údajů v něm uvedených

(1) Česká národní banka zpřístupňuje údaje uvedené v § 80 odst. 2 na svých internetových stránkách. Údaje, v případě změn včetně předchozích údajů, zůstávají uveřejněny do konce desátého kalendářního roku od konce roku, v němž osobě zapsané v registru zaniklo oprávnění k činnosti.

(2) Proti tomu, kdo jedná v důvěře v zápis do registru, nemůže ten, jehož se zápis týká, namítat, že zápis neodpovídá skutečnosti, s výjimkou údajů uvedených v § 80 odst. 2 písm. g) a h).

§ 82

Výpis z registru

Česká národní banka umožní získat elektronický výpis z registru týkající se údajů o registrované osobě, který obsahuje

a)   označení registru,
b)   identifikační údaje,
c)   předmět činnosti,
d)   internetovou adresu, na které lze ověřit zápis osoby do registru, a
e)   datum vystavení výpisu.

§ 83

Změna údajů zapsaných v registru

(1) Samostatný zprostředkovatel a zastoupený ohledně údajů týkajících se jeho vázaného zástupce oznámí bez zbytečného odkladu České národní bance změnu údajů, které jsou o nich zapsány v registru.

(2) Oznámení podle odstavce 1 se podává prostřednictvím elektronické aplikace České národní banky pro registraci subjektů. K oznámení se připojí doklady prokazující skutečnosti v něm obsažené.

(3) Změny údajů vedených v registru je Česká národní banka povinna provést do 5 pracovních dnů ode dne, kdy jí bylo doručeno oznámení, pokud změna není důvodem k odnětí oprávnění k činnosti.

(4) Odstavce 1 až 3 se nepoužijí na změny údajů, které jsou vedeny v základních registrech jako referenční údaje.“.

Dosavadní hlava III se označuje jako hlava IV.

7. V § 84 odst. 1 se za slova „nabídnout účastníkovi“ vkládají slova „nebo zájemci o doplňkové penzijní spoření“.

8. V § 127 se slova „výkonem činností uvedených v § 74 odst. 2“ nahrazují slovy „zprostředkováním doplňkového penzijního spoření“.

9. V § 128 odst. 1 písm. b) bodě 1 se slova „provedením činnosti uvedené v § 74 odst. 2“ nahrazují slovy „zprostředkováním doplňkového penzijního spoření“.

10. V § 128 odst. 1 písm. b) bodě 2 se slova „činnosti uvedené v § 74 odst. 2 nebo doplňkového penzijního spoření“ nahrazují slovy „doplňkového penzijního spoření nebo jeho zprostředkování“.

11. V § 128 odst. 2 se slova „výkon činnosti uvedené v § 74 odst. 2 nebo doplňkového penzijního spoření“ nahrazují slovy „doplňkové penzijní spoření nebo jeho zprostředkování“.

12. V části desáté hlavě I nadpisu dílu 2 se slova „a souhlasu“ nahrazují slovy „ , souhlasu, oprávnění k činnosti a akreditace“.

13. V § 142 odst. 2 písm. c) se za slovo „společnosti“ vkládají slova „ , samostatnému zprostředkovateli nebo vázanému zástupci“.

14. V § 142 odst. 2 písm. h) se za slova „po-zastavit penzijní společnosti“ vkládají slova „ , sa-mostatnému zprostředkovateli nebo vázanému zástupci“.

15. V § 145 větě první se za slovo „společnosti“ vkládají slova „ , samostatnému zprostředkovateli nebo vázanému zástupci“, za slovo „společnost“ se vkládají slova „ , samostatný zprostředkovatel nebo vázaný zástupce“, slovo „nevyměnila“ se nahrazuje slovem „nevyměnili“ a slovo „zjistila“ se nahrazuje slovem „zjistili“.

16. V § 145 větě druhé se za slovo „společnosti“ vkládají slova „ , samostatnému zprostředkovateli nebo vázanému zástupci“.

17. V § 151 odst. 1 větě první se za slovo „společnosti“ vkládají slova „ , samostatnému zprostředkovateli nebo vázanému zástupci“, slova „nedostatky v její“ se nahrazují slovy „nedostatky v jejich“ a slova „nápravě v její“ se nahrazují slovy „nápravě v jejich“.

18. § 154 včetně nadpisu zní:

㤠154

Odnětí oprávnění k činnosti

(1) Česká národní banka může odejmout oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele nebo vázaného zástupce, jestliže

a)   samostatný zprostředkovatel nebo vázaný zástupce nesplňuje podmínky pro udělení oprávnění k činnosti,
b)   uložené opatření k nápravě nevedlo k nápravě,
c)   samostatný zprostředkovatel nebo vázaný zástupce opakovaně nebo závažně poruší povinnost stanovenou tímto zákonem nebo jinými právními předpisy v rozsahu, v jakém se vztahují ke zprostředkování doplňkového penzijního spoření, při zprostředkování doplňkového penzijního spoření,
d)   samostatný zprostředkovatel nebo vázaný zástupce poruší podmínku nebo povinnost stanovenou ve vykonatelném rozhodnutí vydaném podle tohoto zákona, nebo
e)   oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele nebo vázaného zástupce bylo uděleno na základě nepravdivých nebo zavádějících údajů.

(2) Účastníkem řízení o odnětí oprávnění k činnosti vázaného zástupce je vázaný zástupce a zastoupený.

(3) Pravomocné rozhodnutí o odnětí oprávnění k činnosti uveřejní Česká národní banka na svých internetových stránkách.

(4) O odnětí oprávnění k činnosti může Česká národní banka vhodným způsobem informovat veřejnost, a to po nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo oprávnění k činnosti odňato.“.

19. V § 160 odst. 2 se písmena f) až h) zrušují.

Dosavadní písmena i) až z) se označují jako písmena f) až w).

20. V § 160 odst. 3 se písmena e) a f) zrušují.

Dosavadní písmena g) až i) se označují jako písmena e) až g).

21. V § 160 odstavec 4 zní:

„(4) Penzijní společnost nebo samostatný zprostředkovatel se dopustí přestupku tím, že

a)   jako zastoupený
1.   nemá uzavřenou písemnou smlouvu s vázaným zástupcem podle § 78 odst. 2,
2. oznámí vázaného zástupce v rozporu s § 78b odst. 1,
3. neukončí bez zbytečného odkladu závazek ze smlouvy o zastoupení podle § 78d odst. 1,
4. neoznámí České národní bance bez zbytečného odkladu zánik závazku ze smlouvy o zastoupení podle § 78d odst. 3, nebo
5. neuchovává dokumenty podle § 78f, nebo
b)   neoznámí bez zbytečného odkladu České národní bance změnu některého z údajů podle § 83 odst. 1 nebo v oznámení změny údajů uvede neúplný nebo nepravdivý údaj o skutečnosti zapisované do registru.“.

22. V § 160 se za odstavec 4 vkládají nové odstavce 5 až 9, které znějí:

„(5) Penzijní společnost, samostatný zprostředkovatel nebo vázaný zástupce se dopustí přestupku tím, že

a)   v rozporu s § 76 odst. 1 vyžaduje od osoby, která se podílí nebo má podílet na distribuci doplňkového penzijního spoření, složení vstupní nebo jiné obdobné platby jako podmínky výplaty příštích odměn za tuto činnost,
b)   v rozporu s § 76 odst. 2 odvozuje odměny osoby, která se podílí nebo má podílet na distribuci doplňkového penzijního spoření, od získání dalších osob pro tuto činnost touto osobou,
c)   nejedná kvalifikovaně, čestně a spravedlivě a v nejlepším zájmu účastníků nebo zájemců o doplňkové penzijní spoření podle § 126,
d)   přijme, nabídne nebo poskytne pobídku v rozporu s § 127,
e)   jedná při komunikaci se zájemcem o doplňkové penzijní spoření nebo účastníkem v rozporu s § 130 až 132,
f)   neinformuje účastníka podle § 133 nebo poruší některou z povinností týkajících se sdělení klíčových informací pro účastníky podle § 134 nebo 135, nebo
g)   nevyžaduje od zájemce o doplňkové penzijní spoření nebo účastníka informace podle § 136.

(6) Akreditovaná osoba se dopustí přestupku tím, že

a)   v žádosti o prodloužení akreditace uvede nepravdivý nebo neúplný údaj o skutečnosti, která je podmínkou prodloužení akreditace, nebo takový údaj zatají,
b)   v rozporu s § 86 odst. 5 neoznámí bez zbytečného odkladu změnu, která se týká podmínek udělení nebo prodloužení akreditace,
c)   postupuje při provádění odborných zkoušek v rozporu s § 87 odst. 1 a 2,
d)   neinformuje zkoušeného o výsledku odborné zkoušky podle § 87 odst. 3,
e)   poruší některou z povinností týkajících se vydání osvědčení o absolvování odborné zkoušky podle § 87 odst. 4, nebo
f)   poruší některou z povinností týkajících se uchovávání dokumentů nebo záznamů podle § 87 odst. 6 nebo 7.

(7) Za přestupek podle odstavce 4 písm. a) bodu 4, odstavce 4 písm. b) nebo podle odstavce 6 písm. d) lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč. 

(8) Za přestupek podle odstavce 4 písm. a) bodu 1, 2, 3 nebo 5 lze uložit pokutu do 5 000 000 Kč. 

(9) Za přestupek podle odstavce 5 nebo odstavce 6 písm. a), b), c), e) nebo f) lze uložit pokutu do 10 000 000 Kč.“.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 10.

23. V § 160 odst. 10 se číslo „4“ nahrazuje číslem „3“.

24. V § 163 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „správního deliktu“ nahrazují slovem „přestupku“.

25. V § 163 odst. 1 písmeno a) zní:

„a)   v žádosti o povolení, souhlas, udělení oprávnění k činnosti nebo akreditaci uvede nepravdivý nebo neúplný údaj o skutečnosti, která je podmínkou pro povolení, souhlas, udělení oprávnění k činnosti nebo akreditaci nebo takový údaj zatají,“.

26. V § 163 odst. 1 písmeno g) zní:

„g)   zprostředkovává doplňkové penzijní spoření v rozporu s § 74 odst. 1 nebo pořádá odborné zkoušky v rozporu s § 85,“.

27. V § 163 odst. 1 se písmeno h) zrušuje.

Dosavadní písmena i) a j) se označují jako písmena h) a i).

28. V § 163 odst. 2 až 4 se slova „správního deliktu“ nahrazují slovem „přestupku“.

29. V § 163 odstavce 5 a 6 znějí:

„(5) Samostatný zprostředkovatel se dopustí přestupku tím, že při zprostředkování doplňkového penzijního spoření

a)   vykonává činnost v rozporu s § 74 odst. 2 nebo 4,
b)   poruší povinnost vykonávat činnost s odbornou péčí podle § 75 odst. 1,
c)   poruší povinnost týkající se uchovávání dokumentů a záznamů podle § 75a,
d)   neoznámí bez zbytečného odkladu změnu některého z údajů podle § 77d odst. 1 nebo v oznámení změny údajů uvede neúplný nebo nepravdivý údaj o skutečnosti, která je podmínkou pro udělení oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele,
e)   poruší některou z povinností týkajících se pojištění stanovených v § 77f, nebo
f)   poruší některou z povinností týkajících se pravidel kontroly činnosti a střetu zájmů podle § 77h.

(6) Vázaný zástupce se dopustí přestupku tím, že

a)   vykonává činnost v rozporu s § 74 odst. 3 nebo 4,
b)   poruší povinnost vykonávat činnost s odbornou péčí podle § 75 odst. 1, nebo
c)   neukončí bez zbytečného odkladu závazek ze smlouvy o zastoupení podle § 78d odst. 2.“.

30. V § 163 se za odstavec 9 vkládá nový odstavec 10, který zní:

„(10) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo odstavce 5 písm. d) lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč.“.

Dosavadní odstavce 10 a 11 se označují jako odstavce 11 a 12.

31. V § 163 odstavce 11 a 12 znějí:

„(11) Za přestupek podle odstavce 1 písm. b) až f), h) nebo i), odstavce 3, odstavce 6 písm. c) nebo podle odstavců 7 až 9 lze uložit pokutu do 5 000 000 Kč. 

(12) Za přestupek podle odstavce 1 písm. g), odstavců 2, 4, odstavce 5 písm. a), b), c), e) nebo f) nebo podle odstavce 6 písm. a) nebo b) lze uložit pokutu do 10 000 000 Kč.“.

32. Za § 165 se vkládá nový § 165a, který zní:

㤠165a

(1) Pro účely tohoto zákona se za důvěryhodnou považuje fyzická osoba, která je plně svéprávná a dává předpoklad řádného provozování činnosti podle tohoto zákona.

(2) Pro účely tohoto zákona se za důvěryhodnou považuje právnická osoba, jejíž dosavadní činnost dává předpoklad řádného provozování činnosti podle tohoto zákona.“.

33. V § 170 se text „§ 81, § 82 odst. 1“ nahrazuje textem „§ 77b odst. 1“.

Čl. VIII

Přechodná ustanovení

1. Obchodník s cennými papíry, včetně obchodníka s cennými papíry, který je bankou, který má zaregistrovány nebo povoleny v udělené licenci činnosti uvedené v § 74 odst. 1 zákona č. 427/2011 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a investiční zprostředkovatel, který má zaregistrovány činnosti uvedené v § 74 odst. 1 zákona č. 427/2011 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona považují za samostatného zprostředkovatele podle zákona č. 427/2011  Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. K tomuto dni je Česká národní banka zapíše do registru jako samostatné zprostředkovatele podle zákona č. 427/2011 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona; obchodníkovi s cennými papíry, který není bankou a změní podle § 6a odst. 1 zákona č. 256/2004  Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 230/2008 Sb., registraci činnosti uvedené v § 74 odst. 1 zákona č. 427/2011 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, na registraci činnosti samostatného zprostředkovatele podle zákona č. 427/2011 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Vázaný zástupce penzijní společnosti, investičního zprostředkovatele nebo obchodníka s cennými papíry, včetně obchodníka s cennými papíry, který je bankou, který má v seznamu vázaných zástupců zapsány činnosti uvedené v § 74 odst. 1 zákona č. 427/2011 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona považuje za vázaného zástupce podle zákona č. 427/2011 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. K tomuto dni jej Česká národní banka zapíše do registru jako vázaného zástupce pro penzijní společnost nebo samostatného zprostředkovatele, jejichž vázaným zástupcem byl přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Žádost o registraci činností podle § 74 odst. 1 zákona č. 427/2011 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, nebo o jejich povolení v udělené licenci podaná přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, o které nebylo pravomocně rozhodnuto přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona považuje za žádost o udělení oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele podle zákona č. 427/2011 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a v řízení o ní se postupuje podle zákona č. 427/2011 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

4. K žádosti o zápis vázaného zástupce penzijní společnosti do seznamu podle § 79 odst. 3 zákona č. 427/2011 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, k žádosti o výmaz vázaného zástupce penzijní společnosti podle § 79 odst. 9 zákona č. 427/2011 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, k žádosti o zápis činnosti podle § 74 odst. 1 zákona č. 427/2011 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, do seznamu vázaných zástupců vázanému zástupci investičního zprostředkovatele nebo obchodníka s cennými papíry nebo k žádosti o výmaz takové činnosti ze seznamu vázaných zástupců podané přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nepřihlíží, nebyl-li na jejím základě zápis nebo výmaz proveden přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Zaplacený správní poplatek Česká národní banka vrátí bez zbytečného odkladu žadateli.

5. Žádost investičního zprostředkovatele, obchodníka s cennými papíry, který není bankou, nebo žádost banky o zrušení registrace nebo povolení činnosti podle § 74 odst. 1 zákona č. 427/2011 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, podaná přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, o které nebylo pravomocně rozhodnuto přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona považuje za oznámení samostatného zprostředkovatele o ukončení činnosti podle zákona č. 427/2011 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a řízení o ní se tímto dnem zastavuje.

6. Investičnímu zprostředkovateli podle bo- du 1, který v roce 2019 zaplatí poplatek podle § 30b odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a podle § 82 odst. 3 zákona č. 427/2011 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se obnovuje registrace činnosti uvedené v § 74 odst. 1 zákona č. 427/2011 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, do konce druhého kalendářního roku následujícího po zaplacení poplatku.

7. Vázanému zástupci investičního zprostředkovatele nebo obchodníka s cennými papíry podle bodu 2, za kterého je v roce 2019 zaplacen poplatek podle § 32g odst. 4 zákona č. 256/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a podle § 80 odst. 2 a § 82 odst. 6 zákona č. 427/2011 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se obnovuje zápis do seznamu vázaných zástupců do konce druhého kalendářního roku následujícího po zaplacení poplatku.

ČÁST OSMÁ

Změna zákona o investičních společnostech a investičních fondech

Čl. IX

Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění zákona č. 336/2014 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 148/2016 Sb., zákona č. 368/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 204/2017  Sb., se mění takto:

1. V poznámce pod čarou č. 1 se věta poslední nahrazuje větou „Čl. 2 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1132 ze dne 14. června 2017 o některých aspektech práva obchodních společností (kodifikované znění).“.

2. V poznámce pod čarou č. 2 se na konci textu věty třetí doplňují slova „ , ve znění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/1618“, na konci textu vět čtvrté a páté se doplňují slova „ , ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1991“, ve větě osmé se slova „(EU), kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES, pokud jde o depozitáře SKIPCP“ nahrazují slovy „v přenesené pravomoci (EU) 438/2016 ze dne 17. prosince 2015, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES, pokud jde o povinnosti depozitářů, ve znění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/1619“ a na konci poznámky pod čarou se na samostatné řádky doplňují věty„Čl. 13 a 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 ze dne 25. listopadu 2015 o transparentnosti obchodů zajišťujících financování a opětovného použití a o změně nařízení (EU) č.  648/2012.Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1131 ze dne 14. června 2017 o fondech peněžního trhu, ve znění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/990.Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/480 ze dne 4. prosince 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/760, pokud jde o regulační technické normy týkající se finančních derivátových nástrojů, které slouží výhradně pro účely zajištění, dostatečně dlouhé doby trvání evropských fondů dlouhodobých investic, kritérií pro hodnocení trhu z hlediska potenciálních kupců a pro ocenění aktiv určených k prodeji a typů a náležitostí zařízení pro neprofesionální investory.“.

3. V § 6 se doplňuje odstavec 5, který včetně poznámky pod čarou č. 19 zní:

„(5) Obhospodařovatelem fondu peněžního trhu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího fondy peněžního trhu19) (dále jen „fond peněžního trhu“) může být pouze obhospodařovatel oprávněný obhospodařovat standardní fondy nebo srovnatelné zahraniční investiční fondy nebo obhospodařovatel oprávněný přesáhnout rozhodný limit (§ 16).


19)   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1131.“.

4. V § 9 odst. 3 písm. a) se slova „srovnatelnou s činností fondu kvalifikovaných investorů“ nahrazují slovy „podle § 15 odst. 1“.

5. V § 16 odst. 3 a 6, § 31 odst. 5 písm. a) a b), § 55, § 70 odst. 3, § 71 odst. 3, § 72 odst. 5, § 73 odst. 4, § 74 odst. 4, § 77 odst. 3, § 78 odst. 5, § 81 odst. 2, § 82 odst. 1, § 82 odst. 2 písm. b), § 89 odst. 2, § 200 odst. 1, § 234 odst. 6, § 241 odst. 5, § 316 odst. 2 písm. a) a b), § 318 odst. 2 písm. a), § 319 odst. 2 písm. a), § 324 odst. 2 písm. b), § 325 odst. 3, § 327 odst. 3, § 337 písm. b), § 463 odst. 3, § 464 odst. 2, § 481 odst. 1 písm. f), § 548 odst. 2 a v § 584 se slova „přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující správce alternativních investičních fondů6)“ nahrazují slovy „nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 231/2013“.

6. V § 20a odst. 1 se slova „činností na finančních trzích“ nahrazují slovy „obhospodařování investičních fondů“.

7. V § 25 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

„(3) Obhospodařovatel investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu může pověřit výkonem jednotlivé činnosti, kterou zahrnuje ob-hospodařování fondu kvalifikovaných investorů, nebo srovnatelného zahraničního investičního fondu, i toho, kdo nesplňuje požadavek podle odstavce 1 písm. d), jestliže oznámí České národní bance nejpozději 1 měsíc přede dnem, kdy je pověření účinné, údaje o tom, kdo má být pověřen výkonem této činnosti, a současně jí poskytne informace nezbytné k posouzení splnění požadavků podle § 23, a Česká národní banka nevyrozumí tohoto obhospodařovatele do 1 měsíce ode dne, kdy toto oznámení obdržela o tom, že s tímto pověřením nesouhlasí.“.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

8. V § 28, § 96 písm. a), § 204 odst. 1, § 273 odst. 1 a 2, § 291 odst. 2, § 293 odst. 2, § 298 odst. 1, § 479 odst. 1 písm. k), § 479 odst. 2 úvodní části ustanovení, § 479 odst. 2 písm. a), § 480 odst. 3 úvodní části ustanovení, § 480 odst. 3 písm. a), § 485 odst. 1 písm. b) bodech 5 až 8, § 485 odst. 1 písm. c) bodech 5, 7 a 8, § 485 odst. 1 písm. d) bodech 5, 7 a 8, § 486 odst. 1 písm. b) a v § 599 odst. 2 se slova „přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího evropské fondy rizikového kapitálu7)“ nahrazují slovy „nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 345/2013, v platném znění“.

9. V § 38 odst. 1 písm. h) se slova „a, obhospodařuje-li administrátor jako obhospodařovatel tento fond, úschova cenných papírů a vedení evidence zaknihovaných cenných papírů vydávaných tímto fondem“ zrušují.

10. V § 38 odst. 1 písm. j) se slova „a, obhospodařuje-li administrátor jako obhospodařovatel tento fond, nabízení investic do tohoto fondu“ zrušují.

11. V § 38 odst. 1 se na konci písmene r) slovo „a“ nahrazuje čárkou, na konci odstavce se tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno t), které zní:

„t)   další činnosti přímo související s činnostmi uvedenými v písmenech a) až s).“.

12. V § 83 odst. 1 větě druhé se za text „§ 73 odst. 1 písm. f)“ vkládají slova „a § 73 odst. 2“.

13. V § 83 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Depozitář fondu kvalifikovaných inves-torů provádí kontrolu příkazů podle § 73 odst. 2 po jejich provedení, není-li s obhospodařovatelem dohodnuto jinak.“.

14. V § 87 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Depozitář investičního fondu musí být smluvní stranou smlouvy s hlavním podpůrcem jen tehdy, je-li hlavní podpůrce oprávněn držet majetek podle odstavce 1 písm. b).“.

15. V § 96 písm. b), § 204 odst. 1, § 273 odst. 1 a 3, § 298 odst. 2, § 479 odst. 1 písm. l), § 479 odst. 2 úvodní části ustanovení, § 479 odst. 2 písm. b), § 480 odst. 3 úvodní části ustanovení, § 480 odst. 3 písm. b), § 485 odst. 1 písm. b) bodech 5, 6, 9 a 10, § 485 odst. 1 písm. c) bodech 5, 6, 9 a 10, § 485 odst. 1 písm. d) bodech 5, 6, 9 a 10 a v § 486 odst. 1 písm. b) se slova „přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího evropské fondy sociálního podnikání9)“ nahrazují slovy „nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 346/2013, v platném znění“.

16. V § 98 odst. 2 se slova „osob uvedených v § 2a odst. 1 zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu“ nahrazují slovy „kvalifikovaných investorů“.

17. V § 98 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Zákaz podle odstavce 1 se vztahuje i na činnost vykonávanou v návaznosti na § 15 odst. 1.“.

18. § 100 včetně nadpisu zní:

㤠100

Fondy kolektivního investování

(1) Fondem kolektivního investování může být pouze

a)   podílový fond, nebo
b)   akciová společnost.

(2) Standardním fondem, fondem kolektivního investování investujícím jako fond peněžního trhu nebo fondem kolektivního investování investujícím do nemovitostí nebo účastí v nemovitostní společnosti však může být pouze otevřený podílový fond nebo akciová společnost s proměnným základním kapitálem.

(3) Pro účely tohoto zákona se nemovitostní společností rozumí akciová společnost, společnost s ručením omezeným nebo srovnatelná právnická osoba podle práva cizího státu, jejímž předmětem činnosti je převážně nabývání nemovitostí, správa nemovitostí a úplatný převod vlastnického práva k nemovitostem, a to za účelem dosažení zisku.“.

19. V § 101 odst. 2 se slova „nebo jako krátkodobý fond peněžního trhu“ zrušují.

20. V § 104 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

21. § 107 se zrušuje.

22. V § 108 odst. 2 větě druhé se za slovo „likvidátor“ doplňují slova „ , obhospodařovatel podílového fondu“.

23. § 113 včetně nadpisu zní:

㤠113

Shromáždění podílníků

(1) Shromáždění podílníků se zřizuje, určí-li tak statut podílového fondu, který určí současně i působnost tohoto shromáždění a pravidla pro jeho rozhodování.

(2) Ustanovení občanského zákoníku o neplatnosti usnesení členské schůze spolku se na rozhodnutí shromáždění podílníků použijí obdobně.“.

24. V § 130 odst. 3 se za slovo „depozitář“ vkládají slova „nebo obhospodařovatel“.

25. V § 130 odstavec 4 zní:

„(4) Podílový list lze vydat jinak než podle odstavce 3 pouze tehdy, pokud o jeho vydání požádala osoba, která je profesionálním zákazníkem podle § 2a odst. 1 písm. a) až h) zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu nebo obdobnou osobou podle práva jiného členského státu, formou neodvolatelného závazku k upsání podílového listu a zaplacení částky podle odstavce 1 nebo 2 na peněžní účet, který pro tento fond zřídil jeho depozitář nebo obhospodařovatel, ve lhůtě určené statutem.“.

26. V § 132 odst. 1 se písmeno a) zrušuje.

Dosavadní písmena b) až e) se označují jako písmena a) až d).

27. V § 132 odst. 3 se slovo „investujícího“ nahrazuje slovy „ , který je speciálním fondem investujícím“.

28. V § 132 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Po dobu uvedenou ve statutu otevřeného podílového fondu, který je fondem kvalifikovaných investorů, nejdéle však do 5 let ode dne, kdy podí-lový fond vznikl, se podílové listy vydávané tímto fondem neodkupují.“.

29. V § 134 odstavec 1 zní:

„(1) Obhospodařovatel může rozhodnout o pozastavení vydávání nebo odkupování podílových listů otevřeného podílového fondu jen,

a)   je-li to nezbytné z důvodu ochrany práv nebo právem chráněných zájmů podílníků, nebo
b)   na dobu nezbytně nutnou též z provozních důvodů, zejména ve vztahu k činnostem souvisejícím s účetní závěrkou.“.

30. V § 134 odst. 3 písm. d) se slova „nebo b)“ nahrazují slovy „bodu 1 nebo 2 nebo podle § 139 odst. 1 písm. b)“.

31. V § 136 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Statut otevřeného podílového fondu, který je fondem kvalifikovaných investorů, může lhůtu pro pozastavení vydávání nebo odkupování podílových listů určit odchylně; určit tuto lhůtu delší než 2 roky se zakazuje.“.

32. V § 139 odst. 1 písm. a) se slova „aktuální hodnotě určené ke dni podání žádosti, nebo“ zrušují a doplňují se body 1 a 2, které znějí:

„1.   aktuální hodnotě určené ke dni podání žádosti, nebo
2. první aktuální hodnotě určené ke dni obnovení vydávání nebo odkupování podílových listů podle § 141 písm. a); v takovém případě neprovádí po dobu pozastavení výpočet aktuální hodnoty podílových listů, nebo“.

33. V § 148 odstavec 3 zní:

„(3) Svěřenský fond se stává investičním fondem dnem zápisu do příslušného seznamu vedeného Českou národní bankou. Poté, co se svěřenský fond stane investičním fondem, nelze zakladatelské právní jednání prohlásit za neplatné a nelze z tohoto důvodu zrušit jeho zápis v seznamu investičních fondů majících právní formu svěřenského fondu.“.

34. V § 148 se odstavec 4 zrušuje.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4.

35. V § 162 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) S investiční akcií není spojeno hlasovací právo, neurčí-li stanovy jinak.“.

36. V § 166 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

37. V § 169 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

38. V § 169 odst. 2 se slova „ ; tam, kde tento zákon nebo jiný právní předpis používá pojem investiční fond, rozumí se jím namísto investičního fondu jeho podfond“ zrušují.

39. V části šesté hlavě II dílu 4 oddílu 3 se za § 169 vkládá nový § 169a, který zní:

㤠169a

Používá-li tento zákon pojem „investiční fond“, „fond kolektivního investování“ nebo „fond kvalifikovaných investorů“, rozumí se jím v případě investičního fondu, který vytváří podfondy, podfond investičního fondu, ledaže z tohoto zákona plyne něco jiného.“.

40. V § 179 se vkládá nový odstavec 1, který zní:

„(1) K přijetí rozhodnutí o změně společenské smlouvy, jakož i k rozhodnutí, v jehož důsledku se mění společenská smlouva, se vyžaduje souhlas komplementáře a, neurčí-li společenská smlouva většinu vyšší, souhlas alespoň většiny hlasů všech komanditistů.“.

Dosavadní text se označuje jako odstavec 2.

41. § 188 včetně nadpisu zní:

㤠188

Promotér investičního fondu

(1) Promotérem investičního fondu je osoba, které náleží právo rozhodovat o tom, kdo bude obhospodařovatelem, administrátorem a depozitářem tohoto investičního fondu, jakož i rozhodovat o změně v osobě promotéra, obhospodařovatele, administrátora nebo depozitáře.

(2) Je-li promotérem investičního fondu právnická osoba, pak je příslušným orgánem pro toto rozhodování statutární orgán této právnické osoby; jiný orgán této právnické osoby, který je jinak podle tohoto zákona nebo jiného právního předpisu příslušný k rozhodování, v tomto případě nerozhoduje.

(3) Náleží-li právo rozhodovat podle odstavce 1 orgánu investičního fondu s právní osobností, uvede se tato skutečnost ve statutu tohoto investičního fondu.

(4) Je-li promotérů investičního fondu více, přijímají rozhodnutí podle odstavce 1 po vzájemné dohodě, neurčí-li statut investičního fondu, že rozhoduje jen jeden z nich nebo že se rozhodnutí přijímá jinak.“.

42. V § 193 odstavec 3 zní:

„(3) Administrátor není povinen nahradit škodu způsobenou nesprávným výpočtem aktuální hodnoty, pokud

a)   výše škody je zanedbatelná a účelně vynaložené náklady související s její náhradou by zjevně převýšily výši náhrady, nebo
b)   odchylka od správného výpočtu aktuální hodnoty nepřesahuje
1.   0,25 % hodnoty fondového kapitálu u investičního fondu, který investuje jako fond peněžního trhu,
2. 0,5 % hodnoty fondového kapitálu u ostatních investičních fondů.“.

43. V § 193 se doplňují odstavce 4 až 5, které znějí:

„(4) Škodu způsobenou nesprávně provedeným výpočtem aktuální hodnoty může administrátor, který není samosprávným investičním fondem, nahradit z majetku investičního fondu, pokud se v důsledku chybného stanovení aktuální hodnoty investiční fond obohatil, a pouze do výše takového obohacení.

(5) Ve lhůtě podle § 130 odst. 2 a § 133 se aktuální hodnota nevypočítává.“.

44. V § 204 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Pro investiční fond, který je fondem pe-něžního trhu, a pro právnickou osobu, která se má stát fondem peněžního trhu, se ustanovení tohoto zákona nebo jiného právního předpisu použijí v rozsahu, v jakém to připouští přímo použitelný předpis Evropské unie upravující fondy peněžního trhu19).

45. V § 215 odst. 1 písmeno a) zní:

„a)   pravidla pro skladbu majetku tohoto fondu, spočívající ve vymezení věcí, které mohou být nabyty do jmění tohoto fondu, a investičních limitů, které je nutno dodržovat ve vztahu k těmto věcem, včetně investičních limitů při kopírování složení indexu akcií a obdobných cenných papírů představujících podíl na obchodní společnosti nebo jiné právnické osobě nebo indexu dluhopisů a obdobných cenných papírů představujících právo na splacení dlužné částky nebo jiného indexu,“.

46. V § 215 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „a pro fond kolektivního investování, který investuje jako fond peněžního trhu nebo jako krátkodobý fond peněžního trhu,“ zrušují.

47. V § 220 odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova „ , případně údaje nutné k identifikaci promotéra, byl-li ustaven“.

48. V § 220 odst. 1 písm. k) se za slova „dojde k pověření jiného“ vkládají slova „výkonem jednotlivé činnosti, kterou zahrnuje obhospodařování investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu“.

49. V § 220 odst. 1 se na konci textu písmene l) doplňují slova „ , včetně informací podle čl. 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365“.

50. V § 234 odst. 1 se na konci textu písmene j) doplňují slova „ , včetně informací podle čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365“.

51. V § 239 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „standardního fondu“ nahrazují slovy „fondu kolektivního investování“.

52. V § 239 odst. 1 písm. a) se slova „za 2 týd-ny“ nahrazují slovy „ve lhůtě podle § 193 aktuální hodnotu podílového listu, investiční akcie nebo jiného podílu na investičním fondu“, slova „údaj o aktuální hodnotě fondového kapitálu tohoto fondu a“ a slova „ ; jedná-li se o fond kolektivního inves-tování, který investuje do nemovitostí nebo do účastí v nemovitostních společnostech a který má určené lhůty pro podání žádosti o odkoupení jím vydávaných cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů, musí být tento údaj uveřejněn nejméně jeden den před začátkem této lhůty; tím není dotčena povinnost uveřejnit údaj o aktuální hodnotě i častěji, je-li to v zájmu ochrany podílníků nebo akcionářů“ se zrušují.

53. V § 239 odst. 1 písm. b) se slova „a o částkách, za které byly tyto cenné papíry nebo zaknihované cenné papíry vydány a odkoupeny,“ zrušují.

54. V § 239 odst. 2 se slovo „je“ nahrazuje slovem „není“ a slova „použije obdobně“ se nahrazují slovy „nepoužije“.

55. V § 239 se odstavec 3 zrušuje.

56. V § 240 odst. 1 písm. a) se slova „za 2 týd-ny“ nahrazují slovy „ve lhůtě podle § 193“.

57. V § 240 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

58. V § 241 odst. 1 písm. a) se na konci textu bodu 3 doplňují slova „ , včetně informací podle čl. 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365“.

59. V § 241 odst. 1 se na konci textu písmene n) doplňují slova „a podle čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365“.

60. V § 284 odst. 3 se věta druhá zrušuje.

61. V § 293 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Údaje podle odstavců 1 a 2 se zpřístupní alespoň v českém, slovenském nebo anglickém jazyce.“.

62. V § 302 odst. 2, § 303 odst. 2 písm. b), § 303 odst. 4, § 576 odst. 4 a v § 595 odst. 1 se slova „přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího spolupráci při dohledu v oblasti kolektivního investování, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující koordinaci předpisů v oblasti kolektivního investování12)“ nahrazují slovy „nařízení Komise (EU) č. 584/2010“.

Poznámka pod čarou č. 12 se zrušuje.

63. V § 306 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) V případě zahraničních investičních fondů srovnatelných se standardním fondem, s nimiž není spojeno právo vlastníků cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů vydávaných tímto fondem na jejich odkoupení na účet tohoto fondu, se odstavec 1 písm. a) použije přiměřeně.“.

64. V § 350 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Na likvidátora investiční společnosti se § 515 nepoužije.“.

65. V části jedenácté hlavě III dílu 1 se za § 362 vkládají nové § 362a až 362d, které včetně nadpisu znějí:

㤠362a

Zvláštní ustanovení pro případ úpadku akciové společnosti s proměnným základním kapitálem

(1) Bylo-li vydáno rozhodnutí o úpadku akciové společnosti s proměnným základním kapitálem, zajistí insolvenční správce nebo ten, kdo podle práva cizího státu vykonává úkoly srovnatelné s úkoly insolvenčního správce, převod veškerého majetku a dluhů z investiční činnosti, v případě akciové společnosti s proměnným základním kapitálem, která nevytvořila podfond, nebo převod všech podfondů, v případě akciové společnosti s proměnným základním kapitálem, která vytvořila podfond, do jiné akciové společnosti s proměnným kapitálem (dále jen „převod jmění“) mající téhož obhospodařovatele nebo téhož administrátora, je-li to s ohledem na řádný a obezřetný výkon těchto činností možné. S převodem jmění musí vyslovit souhlas i valná hromada akciové společnosti s proměnným základním kapitálem, která je v úpadku, přičemž v případě hlasování o převodu jmění mají hlasovací právo pouze akcionáři vlastnící investiční akcie vztahující se k převáděnému jmění. Právo svolat valnou hromadu akciové společnosti s proměnným základním kapitálem, která je v úpadku, za účelem hlasování o převodu jmění má také insolvenční správce nebo ten, kdo podle práva cizího státu vykonává úkoly srovnatelné s úkoly insolvenčního správce.

(2) Nelze-li postupovat podle odstavce 1, zejména pokud valná hromada nevysloví souhlas, zajistí insolvenční správce nebo ten, kdo podle práva cizího státu vykonává úkoly srovnatelné s úkoly insolvenčního správce, převod jmění na jinou akciovou společnost s proměnným základním kapitálem, která bude s převodem jmění souhlasit, je-li to s ohledem na řádný a obezřetný výkon těchto činností možné. Odstavec 1 věty druhá a poslední se použijí obdobně.

(3) V případě, že nebude moci postupovat podle odstavců 1 a 2, zejména pokud valná hromada nevysloví souhlas, zajistí insolvenční správce nebo ten, kdo podle práva cizího státu vykonává úkoly srovnatelné s úkoly insolvenčního správce, likvidaci majetku a dluhů z investiční činnosti nebo podfondu či podfondů.

(4) K převodu jmění podle odstavce 1 nebo 2 dochází účinností smlouvy o převodu jmění, která vyžaduje písemnou formu a obsahuje

a)   identifikační údaje týkající se akciové společnosti s proměnným základním kapitálem, jejíž jmění je převáděno (dále jen „převádějící společnost“), a akciové společnosti s proměnným základním kapitálem, na níž je převáděno (dále jen „přejímající společnost“),
b)   identifikační údaje týkající se převáděného jmění,
c)   v případě, že je převáděno jmění z investiční činnosti, které není podfondem, údaj o tom, že se toto jmění stane podfondem přejímající společnosti a identifikační údaje budoucího podfondu,
d)   v případě, že je převáděn podfond, identifikační údaje podfondu po jeho převodu,
e)   výměnný poměr akcií, který musí být stanoven jako rovnoměrný tak, aby zůstal zachován podíl akcionáře, jehož se výměna týká, na převáděném jmění, a tak nebyla dotčena práva ve vztahu k podílu na zisku a likvidačním zůstatku,
f)   podrobná pravidla výměny akcií po převodu jmění a
g)   popis změny práv akcionářů po převodu jmění, pokud se mění jejich práva.

(5) Převedené jmění se stává podfondem přejímající společnosti dnem účinnosti smlouvy o převodu jmění.

(6) Na postup podle odstavců 1, 2, 4 a 5 se nepoužijí ustanovení zákona upravujícího přeměny obchodních korporací.

§ 362b

(1) Pro postup při výměně zaknihovaných akcií na listinné akcie se použijí ustanoveni´ občanského zákoníku o přeměně zaknihovaného cenného papíru na cenný papír; délku lhůty pro odevzdání listinné akcie však může smlouva o převzetí jmění zkrátit, a to až na lhůtu v délce 1 měsíce.

(2) Pro postup při výměně listinných akcií na zaknihované akcie se použijí ustanoveni´ občanského zákoníku o přeměně cenného papíru na zaknihovaný cenný papír; délku lhůty pro odevzdání listinné akcie však může přejímající společnost zkrátit, a to až na lhůtu v délce 1 měsíce. Přejímající společnost požádá centrálního depozitáře nebo zahraničního centrálního depozitáře o zaevidování zaknihovaných akcií před zápisem změny údajů nutných k identifikaci podfondu v příslušném seznamu vedeném Českou národní bankou.

(3) Výměnu listinných akcií za listinné akcie provede přejímající společnost bez zbytečného odkladu po účinnosti smlouvy o převodu jmění. Pro postup při výměně listinných akcií za listinné akcie se použijí přiměřeně ustanovení zákona upravujícího právní poměry obchodních společností a družstev o výměně listinných akcií při zvýšení základního kapitálu zvýšením jmenovité hodnoty akcií. Údaje, které zákon o obchodních korporacích vyžaduje uvést v rozhodnutí valné hromady, se uvádějí ve smlouvě o převzetí jmění. Délku lhůty pro odevzdání listinné akcie však může smlouva o převzetí jmění zkrátit, a to až na lhůtu v délce 1 měsíce.

(4) Mají-li být vyměněny zaknihované akcie za zaknihované akcie, dá přejímající společnost bez zbytečného dokladu po účinnosti smlouvy o převodu jmění příkaz ke zrušení dosavadních akcií a požádá centrálního depozitáře nebo zahraničního centrálního depozitáře o zaevidování nových zaknihovaných akcií před zápisem změny údajů nutných k identifikaci podfondu v příslušném seznamu vedeném Českou národní bankou.

§ 362c

(1) Neplyne-li z usnesení valné hromady převádějící společnosti, jakým způsobem se stanovy mění, změní jejich obsah statutární orgán v souladu s rozhodnutím valné hromady a smlouvou o převodu jmění. Neplyne-li z usnesení valné hromady přejímající společnosti, jakým způsobem se stanovy mění, změní jejich obsah statutární orgán v souladu s rozhodnutím valné hromady a smlouvou o převodu jmění.

(2) O změně obsahu stanov statutárním orgánem podle odstavce 1 se pořizuje veřejná listina.

§ 362d

(1) Insolvenčnímu správci nebo tomu, kdo podle práva cizího státu vykonává úkoly srovnatelné s úkoly insolvenčního správce, přísluší za činnost uvedenou v § 362a náhrada hotových výdajů a odměna.

(2) Nepostačuje-li majetková podstata akciové společnosti s proměnným základním kapitálem k vyplacení náhrady hotových výdajů a odměny insolvenčního správce nebo toho, kdo podle práva cizího státu vykonává úkoly srovnatelné s úkoly insolvenčního správce, vyplatí je stát.

(3) Česká národní banka stanoví vyhláškou pravidla pro určení výše odměny a hotových výdajů a podmínky náhrady odměny a hotových výdajů insolvenčního správce nebo toho, kdo podle práva cizího státu vykonává úkoly srovnatelné s úkoly insolvenčního správce, za splnění povinností stanovených v § 362a a jejich maximální výši hrazenou státem.“.

66. V § 381 odst. 1 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:

„d)   přeměna fondu kvalifikovaných investorů na speciální fond,“.

Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena e) a f).

67. V § 430 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Česká národní banka současně s povolením přeměny rozhodne o schválení depozitáře a statutu tohoto fondu.“.

68. Na konci textu § 434 se doplňují slova „ ; výroční zpráva se ke dni zrušení podílového fondu nevyhotovuje“.

69. V § 461 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Další náležitosti tohoto oznámení ve vztahu k zahraničnímu investičnímu fondu srovnatelnému se standardním fondem vymezuje čl. 1 a příloha I nařízení Komise (EU) č. 584/2010.“.

70. V § 479 odst. 1 písm. c) se slova „kontrolována činnost osob, které hodlá pověřit výkonem některé činnosti, kterou zahrnuje obhospodařování“ nahrazují slovy „nastaveny postupy pro pověřování třetích osob výkonem některé činnosti, kterou zahrnuje obhospodařování nebo administrace investičního fondu, a pro kontrolu činnosti pověřených osob“.

71. V § 488 odstavec 1 zní:

„(1) Česká národní banka současně s rozhodnutím, kterým se uděluje povolení k činnosti investiční společnosti, samosprávného investičního fondu a hlavního administrátora, rozhodne o udělení souhlasu k výkonu funkce vedoucí osoby nebo osoby podle § 21 odst. 5, jsou-li splněny předpoklady stanovené v § 516 odst. 1.“.

72. V § 494 odst. 4 se slova „přímo použitelného předpisu Evropské unie upravující postup pro určení referenčního státu mimounijního správce alternativních investičních fondů13)“, nahrazují slovy „prováděcího nařízení Komise (EU) č. 448/2013“.

Poznámka pod čarou č. 13 se zrušuje.

73. V § 504 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Česká národní banka provede rovněž zápis do seznamu podle § 596 písm. b) nebo d) a § 597 písm. d) nebo e) na základě oznámení zahraničního orgánu dohledu jiného členského státu o záměru nabízení investic nebo poskytování služeb v České republice podle části deváté nebo desáté tohoto zákona. Žádost o zápis do seznamu se v takovém případě nepodává.“.

74. V § 511 odst. 1 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:

„d)   splňuje předpoklady podle čl. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1131, jedná-li se o zápis standardního fondu, který má být fondem peněžního trhu,“.

Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena e) a f).

75. V § 511 odst. 2 písmeno e) zní:

„e)   obhospodařovatel investičního fondu, jehož stanovy vytvoření podfondů připustily, osvědčí splnění předpokladů podle čl. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1131, jedná-li se o zápis údajů o podfondu, který má být fondem peněžního trhu.“.

76. V § 523 odst. 4 větě první se za číslo „50.“ vkládá slovo „pracovní“.

77. V § 530 odst. 1 se číslo „15“ nahrazuje čís-lem „30“.

78. V části třinácté hlava XIX včetně nadpisu zní:

„Hlava XIX

Zápis fondu peněžního trhu, který není standardním fondem

§ 531

(1) Česká národní banka zapíše do seznamu investičních fondů podle § 597 písm. a) nebo b) fond peněžního trhu jako speciální fond nebo jako fond kvalifikovaných investorů na žádost jeho obhospodařovatele, jsou-li splněny předpoklady podle čl. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1131.

(2) Česká národní banka zapíše do seznamu investičních fondů podle § 597 písm. a) údaje o podfondu fondu peněžního trhu, který je speciálním fondem nebo fondem kvalifikovaných investorů, na žádost jeho obhospodařovatele, jsou-li splněny předpoklady podle čl. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1131.

(3) Česká národní banka současně se zápisem podle odstavce 1 nebo 2 rozhodne o schválení depozitáře a statutu tohoto fondu.

(4) Česká národní banka provede zápis podle odstavce 1 nebo 2 do 2 měsíců ode dne podání žádosti o provedení zápisu, která má předepsané náležitosti a ani netrpí jinými vadami.“.

79. V § 532 se písmeno c) zrušuje.

Dosavadní písmena d) až f) se označují jako písmena c) až e).

80. V § 533 odst. 2 se slova „přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího postup pro volbu regulatorního režimu správců alternativních investičních fondů do působnosti směrnice14)“, nahrazují slovy „prováděcího nařízení Komise (EU) č. 447/2013“.

Poznámka pod čarou č. 14 se zrušuje.

81. V § 596 se písmeno d) zrušuje.

Dosavadní písmena e) až h) se označují jako písmena d) až g).

82. V § 599 odst. 1 písm. a), § 604 odst. 1 písm. a) a v § 612 odst. 1 písm. t) se slova „stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie v oblasti obhospodařování investičních fondů2)“ nahrazují slovy „podle čl. 3 až 38 nařízení Komise (EU) č. 583/2010, čl. 1 a přílohy I nařízení Komise (EU) č. 584/2010, čl. 2 až 111 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 231/2013, v platném znění, čl. 5, 6, čl. 7 písm. a) nebo b) nebo čl. 12 až 14a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 345/2013, v platném znění, čl. 5, 6, čl. 7 písm. a) nebo b) nebo čl. 13 až 15a nařízení Evropského par-lamentu a Rady (EU) č. 346/2013, v platném znění, čl. 3 až 31 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/760, čl. 13 nebo 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365, čl. 2 až 24 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 438/2016, v platném znění, nebo podle čl. 4 až 6, 9 až 21 nebo čl. 23 až 36 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1131, v platném znění“.

83. V § 614 odst. 1 písm. o) se za slova „ „krátkodobý fond peněžního trhu“ vkládají horní uvozovky.

84. V § 614 odst. 1 písm. o), § 618 odst. 1 písm. o) a v § 636 odst. 1 se slova „fond peněžního trhu“, „krátkodobý fond peněžního trhu“, „ETF“, „EuVECA“, „EuSEF“, „ELTIF“, „evropský fond dlouhodobých investic“ nahrazují slovy „ETF“ ve smyslu § 50f odst. 3 zákona o podnikání na kapitálovém trhu, „EuVECA“ ve smyslu čl. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 345/2013, „EuSEF“ ve smyslu čl. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 346/2013“.

85. V § 615 odst. 4 se slovo „Podnikající“ nahrazuje slovy „Právnická nebo podnikající“.

86. V § 624 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Pro posouzení toho, zda je s investiční akcií spojeno hlasovací právo, se k § 162 odst. 2 nepřihlíží.“.

87. V § 626 odst. 3 se za slova „fondem, se“ vkládají slova „pro účely § 294 až 327“.

88. V § 633 odst. 1 a 2 se za slovo „zákon“ vkládají slova „nebo jiný právní předpis“.

89. V § 636 odst. 1 se slovo „Kdo“ nahrazuje slovy „Aniž je dotčen přímo použitelný předpis Evropské unie v oblasti obhospodařování investičních fondů2), kdo“.

Čl. X

Přechodná ustanovení

1. Investiční fondy a podfondy, které nemají ustanoveného promotéra ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, mohou ustanovit promotéra ve lhůtě 24 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, rozhodne-li o tom prostá většina všech podílníků, společníků, akcionářů, členů družstva nebo obmyš-lených tohoto investičního fondu nebo podfondu. O ustanovení promotéra podfondu akciové společnosti s proměnným základním kapitálem hlasují pouze vlastníci investičních akcií vydaných k tomuto podfondu. Ustanovení zákona upravujícího právní poměry obchodních společností a družstev o volbě člena statutárního orgánu obchodní korporace se použijí přiměřeně.

2. Hlasovací právo spojené s investiční akcií vydanou přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zaniká dnem 1. srpna 2021, není-li k tomuto dni určeno ve stanovách, že s vydanými investičními akciemi je spojeno hlasovací právo.

ČÁST DEVÁTÁ

Změna zákona o distribuci pojištění a zajištění

Čl. XI

Zákon č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, se mění takto:

1. V § 4 se na konci odstavce 5 doplňují věty „Pojišťovna vede též údaj o tom, která z podmínek uvedených v odstavci 7 je splněna, odvětví a charakteristiku nabízeného pojištění, datum vzniku a zániku pojištění, pojistnou dobu, počet pojištěných k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí a předepsané pojistné za kalendářní čtvrtletí. Pojišťovna tyto údaje předává České národní bance. Rozsah, formu, lhůty a způsob předávání údajů stanoví prováděcí právní předpis.“.

2. V § 4 odstavec 7 zní:

„(7) Pojistník může nabízet možnost stát se pojištěným podle odstavce 1 pouze tehdy, jestliže

a)   pojištění souvisí s
1.   prodávaným zbožím nebo poskytovanou službou v rámci podnikání pojistníka nebo podnikání jiné s ním propojené osoby, zejména pokud se jedná o pojištění schopnosti splácet,
2. členstvím pojištěného v zájmovém nebo profesním sdružení,
3. pracovněprávním, služebním nebo jiným obdobným vztahem pojištěného k pojistníkovi, nebo
4. kulturními, sportovními či jinými obdobnými činnostmi pojistníka,
b)   mají věci, jichž se pojištění týká, téhož vlastníka,
c)   jsou pojištěný a pojistník součástí stejného koncernu, nebo
d)   se pojištění týká
1.   vady, poškození nebo ztráty zboží dodávaného pojistníkem,
2. nevyužití nebo vady služby poskytované pojistníkem,
3. poškození nebo ztráty zavazadla, nebo
4. jiné pojistné události spojené s cestováním.“.

3. V § 86 se na konci písmene b) slovo „a“ zrušuje, na konci písmene c) se tečka nahrazuje slovem „ , a“ a doplňuje se písmeno d), které zní:

„d)   případné částce k výplatě nad rámec smluvně dohodnutých plnění, kdy se pro výpočet použije model se 3 různými úrokovými sazbami; pojistitel musí zákazníka jasně a srozumitelně informovat o tom, že výpočet je pouze ilustrativní a že zákazník není oprávněn z něj vyvozovat jakékoli smluvní nároky.“.

4. § 108 včetně nadpisu zní:

㤠108

Přestupky pojišťovny

Pojišťovna se dopustí přestupku tím, že

a)   nevede údaje podle § 4 odst. 5 věty druhé nebo třetí,
b)   nesplní povinnost podle § 4 odst. 5 věty čtvrté, nebo
c)   jako pojistitel při výpočtu odkupného postupuje v rozporu s § 81.“.

5. V § 124 se za slovo „podle“ vkládá text „§ 4 odst. 5,“.

ČÁST DESÁTÁ

ÚČINNOST

Čl. XII

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení, s výjimkou částí páté a sedmé, které nabývají účinnosti prvním dnem prvního kalendářního čtvrtletí následujícího po jeho vyhlášení.

Vondráček v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1541 - Bankovnictví, Finanční konglomeráty, Stavební spoření, Centrální evidence účtů

ÚZ č. 1541 - Bankovnictví, Finanční konglomeráty, Stavební spoření, Centrální evidence účtů

Sagit, a. s.

Předpisy v publikaci jsou rozděleny do šesti kapitol: úvěrové instituce; centrální evidence účtů; finanční konglomeráty; Česká národní banka; ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu; stavební ...

Cena: 329 KčKOUPIT

Opatření AML v dohledu nad kapitálovým trhem

Opatření AML v dohledu nad kapitálovým trhem

Michaela Dražková - C. H. Beck

Publikace se zabývá právním institutem opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML opatření). Rozebírá materiální prameny práva, respektive důvody pro formální právní regulaci, a jejich zhmotnění v rámci pravidel na mezinárodní, evropské i národní ...

Cena: 320 KčKOUPIT

Uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení

Uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení

Michal Horák - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace podává ucelený výklad tématu přihlášek pohledávek, jejich uplatňování v rámci insolvenčního řízení, pohledávek, které se nepřihlašují a jednotlivých „specifických“ druhů pohledávek, taktéž i pohledávek vzniklých v průběhu insolvenčního řízení. Dále se věnuje uspokojování ...

Cena: 365 KčKOUPIT

ÚZ č. 1556 - Insolvence, Preventivní restrukturalizace

ÚZ č. 1556 - Insolvence, Preventivní restrukturalizace

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje nový zákon o preventivní restrukturalizaci, jehož klíčovým posláním je předcházení úpadku obchodních společností a družstev; zákon řeší také roli notářů při přijímaní restrukturalizačního plánu. Na tento zákon navazuje novela insolvenčního zákona a zákona o ...

Cena: 167 KčKOUPIT

Evropské insolvenční právo

Evropské insolvenční právo

Tomáš Moravec - C. H. Beck

Tato monografie přináší ucelený pohled na aktuální problematiku evropského insolvenčního práva. Klade důraz na podání aktuálního, uceleného a srozumitelného přehledu evropských předpisů dopadajících na oblast řešení úpadku a hrozícího úpadku. V přímo aplikovatelných předpisech zkoumá ...

Cena: 550 KčKOUPIT

Bail-in a ochrana vlastnického práva

Bail-in a ochrana vlastnického práva

Radek Vojtek - C. H. Beck

Monografie pojednává o ochraně vlastnického práva věřitelů, majitelů akcií či dluhopisů při řešení selhání – (před)úpadkové situace finančních institucí (především bank) a je na českém trhu první publikací tohoto zaměření. Autor se uceleně a podrobně zabývá jak praktickými, tak ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Vybraná judikatura z oblasti uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení s komentářem

Vybraná judikatura z oblasti uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení s komentářem

Milan Vrba, Oldřich Řeháček, Jan Zůbek, Martin Dirhan - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace je koncipována jako průvodce uplatňováním pohledávek v insolvenčním řízení. Proto byla jednotlivá soudní rozhodnutí vybírána tak, aby byla pokryta pokud možno celá tato materie – jde o rozhodnutí ...

Cena: 665 KčKOUPIT

Insolvenční praxe. Problémy a výzvy pro léta dvacátá

Insolvenční praxe. Problémy a výzvy pro léta dvacátá

Jaroslav Schönfeld, Michal Kuděj, Bohumil Havel, Petr Sprinz a kol. - C. H. Beck

Kniha obsahuje patnáct vzájemně provázaných studií zabývajících se různými aspekty insolvenčního práva, na kterých se podílelo celkem devatenáct autorů vedených Ing. Jaroslavem Schönfeldem, Ph.D. Mezi autory figurují nejvýznamnější znalci této problematiky jak z hlediska právního, ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Evropské a mezinárodní insolvenční řízení

Evropské a mezinárodní insolvenční řízení

Alexander J. Bělohlávek - C. H. Beck

Praxe ukazuje, že více než v šedesáti procentech případů se v insolvenčních věcech díky globalizaci, jakož i volnému pohybu objevuje mezinárodní (přeshraniční) prvek, byť je tento latentní nebo složitě zjistitelný. Již předchůdce nařízení EP a Rady (EU) 2015/848 (nařízení Rady /ES/ ...

Cena: 2 390 KčKOUPIT

Vybrané instituty insolvenčního zákona v rozhodnutích Nejvyššího soudu

Vybrané instituty insolvenčního zákona v rozhodnutích Nejvyššího soudu

Jiřina Kotoučová - Hásová, Tomáš Moravec, Valenta Petra - C. H. Beck

Zákon č. 181/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), prošel několika novelizacemi a je již dotvářen soudní judikaturou. Tato judikatura interpretuje jednotlivá ustanovení insolevenčního ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

 /
Číslo  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

 /
Číslo  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.