Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


113

ZÁKON

ze dne 3. března 2020,

kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o Státním fondu rozvoje bydlení

Čl. I

Zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 391/2002 Sb., zákona č. 482/2004  Sb., zákona č. 61/2005 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 71/2010 Sb., zákona č. 239/2012 Sb., zákona č. 276/2012 Sb., zákona č. 111/2018 Sb. a zákona č. 307/2018  Sb., se mění takto:

1. V názvu zákona se slova „rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů“ nahrazují slovy „podpory investic“.

2. V nadpisu části první se slova „ROZVOJE BYDLENÍ“ nahrazují slovy „PODPORY INVESTIC“.

3. V § 1 odst. 1 větě první se slova „rozvoje bydlení“ nahrazují slovy „podpory investic“.

4. V § 1 odst. 1 větě druhé se slova „rozvoj bydlení v České republice v souladu s koncepcí bytové politiky schválenou vládou České republiky a udržitelný rozvoj obcí, měst a regionů v souladu s veřejným zájmem“ nahrazují slovy „udržitelný rozvoj obcí, měst a regionů, bydlení a cestovního ruchu v souladu s veřejným zájmem a koncepcemi, strategickými dokumenty, programy a jinými dokumenty schválenými vládou České republiky“.

5. V § 1 odst. 7 se slova „ , zejména podle zákona o kolektivním investování“ zrušují.

6. V § 2 odst. 1 písm. g) se slova „ze strukturálních fondů Evropských společenství“ nahrazují slovy „z fondů Evropské unie“.

7. V § 2 odst. 1 písm. h) se slovo „půjčky“ nahrazuje slovem „zápůjčky“.

8. V § 2 odst. 1 písm. i) se slovo „půjček“ nahrazuje slovem „zápůjček“.

9. V § 2 se odstavec 3 zrušuje.

10. V § 3 odst. 1 úvodní části ustanovení a v § 3 odst. 2 úvodní části ustanovení se slovo „Finanční“ nahrazuje slovem „Peněžní“.

11. V § 3 odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova „nebo dotace“.

12. V § 3 odst. 1 se písmeno c) zrušuje.
Dosavadní písmena d) až h) se označují jako písmena c) až g).

13. V § 3 odst. 1 písm. d) se slova „koupí nebo“ zrušují.

14. V § 3 odst. 1 písm. e) se slova „členských práv a povinností“ nahrazují slovy „družstevního podílu“ a slovo „účastník“ se nahrazuje slovem „žadatel“.

15. V § 3 odst. 1 se za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní:

„f)   ke krytí části úhrady formou dotace za účelem nabytí družstevního podílu v bytovém družstvu, stane-li se žadatel nájemcem bytu, kterého se nabytí družstevního podílu týká,“.
Dosavadní písmena f) a g) se označují jako písmena g) a h).

16. V § 3 odst. 1 písmeno h) zní:

„h)   ke krytí části nákladů spojených s řešením bezbariérovosti veřejných prostranství a budov ve vlastnictví obce nebo kraje formou dotace nebo úvěru,“.

17. V § 3 se na konci odstavce 1 doplňují písmena i) až o), která znějí:

„i)   ke krytí části nákladů spojených s pořízením technického vybavení obcí a dobrovolných svazků obcí určeného k údržbě veřejných prostranství formou dotace nebo úvěru,
j)   ke krytí části nákladů formou dotace nebo úvěru na pořízení vybavení do vybraných budov ve vlastnictví krajů a obcí,
k)   ke krytí části nákladů formou dotace nebo úvěru na vybudování nebo obnovu
1. veřejné dopravní infrastruktury a s ní souvisejících zařízení,
2. veřejné technické infrastruktury,
3. občanského vybavení, kterým jsou zejména stavby a zařízení sloužící pro vzdělávání, výchovu, sociální služby a péči o rodinu,
4. veřejných prostranství,
5. staveb sloužících pro poskytování služeb ve veřejném zájmu,
l)   ke krytí části nákladů formou dotace nebo úvěru zaměřených na revitalizaci území, včetně projektové přípravy, demolice nebo rekonstrukce budov,
m)   ke krytí části nákladů projektů za účelem rozvoje regionů v oblasti cestovního ruchu formou dotace nebo úvěru,
n)   ke krytí části nákladů formou dotace na zpracování územně plánovacích dokumentací nebo územně plánovacích podkladů,
o)   ke krytí části nákladů formou dotace na zlepšování architektonické a urbanistické kvality staveb a prostředí vytvářeného výstavbou, včetně pořádání architektonických a urbanistických soutěží.“.

18. V § 3 odst. 2 písm. d) se text „písm. d)“ nahrazuje textem „písm. c)“.

19. V § 3 odst. 2 se na konci textu písmene h) doplňují slova „ , cestovního ruchu a udržitelného rozvoje obcí, měst a regionů“.

20. V § 3 odstavec 4 zní:
„(4) Činnosti spojené s funkcí Fondu s výjimkou poskytování dotací podle odstavce 1 písm. a), f) a h) až o) může Fond svěřit jiné právnické osobě vybrané podle zákona o zadávání veřejných zakázek.“.
Poznámka pod čarou č. 2 se zrušuje.

21. V § 3 odst. 5 a v § 9 se slovo „finančních“ nahrazuje slovem „peněžních“.

22. V § 3 odst. 6 se slovo „finanční“ nahrazuje slovem „peněžní“.

23. V § 4 odst. 3 se slova „do bydlení“ zrušují.

24. V § 4 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Za účelem ověření údajů, které byly Fondu poskytnuty žadatelem a příjemcem peněžních prostředků, se Fondu poskytují údaje katastru nemovitostí bezúplatně, a to prostřednictvím dálkového přístupu.“.

25. Za § 4 se vkládá nový § 4a, který včetně nadpisu zní:

㤠4a

Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy

(1) Fond využívá při výkonu své působnosti ze základního registru obyvatel údaje v rozsahu

a)   příjmení,
b)   jméno, popřípadě jména,
c)   adresa místa pobytu,
d)   datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
e)   datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
f)   státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(2) Fond využívá při výkonu své působnosti z informačního systému evidence obyvatel údaje v rozsahu

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b)   datum narození,
c)   místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se občan narodil,
d)   rodné číslo,
e)   adresa místa trvalého pobytu,
f)   státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(3) Fond využívá při výkonu své působnosti z informačního systému cizinců údaje v rozsahu

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b)   datum narození,
c)   místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě, že se narodil na území České republiky, místo a okres narození,
d)   státní občanství, popřípadě státní příslušnost,
e)   druh a adresa místa pobytu,
f)   počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu.

(4) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z informačního systému evidence obyvatel nebo informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.“.

26. V § 5 odstavec 6 zní:

„(6) Výbor Fondu může na návrh ředitele Fondu schválit v průběhu kalendářního roku nezbytné přesuny mezi jednotlivými položkami rozpočtu Fondu, nepřesáhnou-li tyto přesuny v souhrnu za daný kalendářní rok 5 % celkových výdajů stanovených schváleným rozpočtem Fondu na příslušný kalendářní rok. Další nebo vyšší přesuny schvaluje v případě naléhavé potřeby na návrh ministra výbor Poslanecké sněmovny, do jehož působnosti patří regionální rozvoj.“.

27. V § 6 odst. 2 se na konci textu věty první doplňují slova „a skládá se ze 4 zástupců ministerstva, zástupce Ministerstva financí, zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu a zástupce územně samosprávných celků“.

28. V § 6 odst. 2 se věta pátá zrušuje.

29. V § 7 odst. 1 se slova „s pracovním poměrem“ nahrazují slovy „se základním pracovněprávním vztahem“.

30. V § 7 odst. 2 se slova „pracovněprávním, služebním či obdobném poměru“ nahrazují slovy „základním pracovněprávním vztahu, služebním poměru nebo v jiném obdobném vztahu“.

31. § 8 zní:

㤠8

(1) Výkon členství ve výboru nebo v dozorčí radě Fondu je překážkou v práci z důvodu výkonu veřejné funkce podle § 201 zákoníku práce. Členům výboru a členům dozorčí rady přísluší náhrada cestovních výdajů souvisejících s výkonem jejich funkce ve stejném rozsahu jako zaměstnancům Fondu.

(2) Výši odměny spojené s výkonem funkce člena výboru a člena dozorčí rady Fondu stanoví vláda usnesením.“.

Poznámky pod čarou č. 4 až 6 se zrušují.

32. V § 9 se za slovo „podpor“ vkládají slova „ . V oblasti bydlení podpory cílí“.

33. V § 9 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 až 4, které znějí:

„(2) Podmínky použití peněžních prostředků ve formě úvěru obsahují alespoň

a)   účel úvěru,
b)   stanovení okruhu příjemců úvěru,
c)   výši úvěru nebo pravidla pro její stanovení,
d)   výši úrokové sazby nebo pravidla pro její stanovení,
e)   podmínky poskytnutí a použití úvěru,
f)   náležitosti žádosti o úvěr,
g)   způsob zajištění úvěru a
h)   dobu splatnosti úvěru.

(3) Podmínky použití peněžních prostředků ve formě dotace obsahují alespoň

a)   účel dotace, nebo účel úvěru, na jehož úroky je dotace poskytována,
b)   stanovení okruhu příjemců dotace,
c)   výši dotace nebo pravidla pro její stanovení,
d)   podmínky poskytnutí a použití dotace a
e)   náležitosti žádosti o dotaci.

(4) Podmínky ručení obsahují alespoň

a)   účel úvěru, který je ručením zajištěn,
b)   stanovení okruhu příjemců úvěru, jejichž úvěr může být zajištěn,
c)   rozsah ručení nebo pravidla pro jeho stanovení,
d)   způsob zajištění závazků příjemce podle písmene b) vůči Fondu a
e)   náležitosti žádosti o zajištění úvěru ručením.“.

34. Za § 9 se vkládají nové § 9a a 9b, které včetně nadpisů znějí:

㤠9a

Poskytování peněžních prostředků

(1) Fond oznámí lhůtu pro příjem žádostí nebo den zveřejnění výzvy k podání žádosti o poskytnutí dotace, úvěru nebo ručení na svých internetových stránkách. Oznámení lhůty pro příjem žádostí nebo výzva musí být přístupné po dobu nejméně 30 dnů před uplynutím lhůty pro podání žádosti. Obsahem výzvy je její věcné zaměření, okruh oprávněných žadatelů, lhůta pro podání žádosti, popřípadě další požadavky, které žadatel musí splnit.

(2) Žádost o poskytnutí podpory obsahuje

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, rodné číslo, bylo-li přiděleno, a adresu trvalého pobytu, je-li příjemce fyzickou osobou, a je-li tato fyzická osoba podnikatelem, také identifikační číslo,
b)   název, adresu sídla a identifikační číslo, je-li žadatel právnickou osobou, a identifikaci osob
1. jednajících jeho jménem s uvedením, zda jednají jako statutární orgán, nebo jednají na základě plné moci,
2. s podílem v této právnické osobě,
3. v nichž má podíl, a výši tohoto podílu,
c)   požadovanou výši podpory,
d)   účel, na který chce žadatel požadované prostředky použít,
e)   lhůtu, v níž má být účelu podle písmene d) dosaženo,
f)   určení výzvy nebo nařízení vlády, na jejichž základě je žádost podávána,
g)   další údaje nutné pro posouzení žádosti Fondem.

(3) Pokud Fond na základě žádosti o dotaci, úvěr nebo ručení neuzavře s žadatelem smlouvu podle § 3 odst. 5, sdělí žadateli bez zbytečného odkladu písemně důvody, které k neuzavření smlouvy vedly.

(4) Smlouva o poskytnutí prostředků podle § 3 odst. 5 obsahuje alespoň v případě

a)   úvěru podmínky čerpání, použití a splatnosti úvěru a zajištění závazků příjemce úvěru vůči Fondu,
b)   dotace podmínky čerpání a použití dotace,
c)   ručení podmínky splatnosti pohledávky Fondu vzniklé na základě plnění z ručení a zajištění závazků příjemce ručení vůči Fondu.

§ 9b

Kontrola

Fond je oprávněn provádět kontrolu správnosti údajů uvedených v žádostech podávaných Fondu a dodržování podmínek poskytnutí a čerpání pe- něžních prostředků Fondu podle zákona o finanční kontrole.“.

Čl. II

Přechodné ustanoveníČlenovi výboru Státního fondu rozvoje bydlení jmenovanému do funkce člena výboru podle § 6 odst. 2 zákona č. 211/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zanikne členství ve výboru uplynutím jeho funkčního období. Při jmenování nových členů výboru postupuje vláda tak, aby nejpozději se zánikem členství ve výboru posledního člena jmenovaného přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona došlo k naplnění požadavku na složení výboru podle § 6 odst. 2 zákona č. 211/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o podpoře regionálního rozvoje

Čl. III

Na konci textu § 11 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění zákona č. 298/2015 Sb., se doplňují slova „ ; investiční podpora regionálního rozvoje může být také financována prostřednictvím Státního fondu podpory investic podle zákona o Státním fondu podpory investic“.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu

Čl. IV

V § 10f odst. 1 až 3, § 10g odst. 4 a 5, § 10h odst. 1 a 2 a v § 10i odst. 2 zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění zákona č. 111/2018 Sb., se slova „rozvoje bydlení“ nahrazují slovy „podpory investic“.

Poznámka pod čarou č. 15 zní:


15)*Zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu podpory investic, ve znění pozdějších předpisů.“.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o podpoře výstavby družstevních bytů ze Státního fondu rozvoje bydlení

Čl. V

Zákon č. 378/2005 Sb., o podpoře výstavby družstevních bytů ze Státního fondu rozvoje bydlení, a o změně zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, (zákon o podpoře výstavby družstevních bytů), ve znění zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 344/2013 Sb. a zákona č. 307/2018 Sb., se mění takto:

1. V názvu zákona se slova „rozvoje bydlení“ nahrazují slovy „podpory investic“.

2. V nadpisu části první se slova „ROZVOJE BYDLENÍ“ nahrazují slovy „PODPORY INVESTIC“.

3. V § 1 větě první se slova „rozvoje bydlení“ nahrazují slovy „podpory investic“.

ČÁST PÁTÁ

ÚČINNOST

Čl. VI

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení.

Vondráček v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1330 - Živnostenské podnikání, volný pohyb služeb, podpora podnikání

ÚZ č. 1330 - Živnostenské podnikání, volný pohyb služeb, podpora podnikání

Sagit, a. s.

Od posledního vydání došlo k několika změnám živnostenského zákona a zákona o uznávání odborné kvalifikace, a to v souvislosti s novou úpravou pobytu cizinců na území ČR. Dále se od července 2019 mění obsahové ...

Cena: 135 KčKOUPIT

ÚZ č. 1360 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce) 2020

ÚZ č. 1360 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce) 2020

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje kompletní soubor právních předpisů regulujících účetnictví veřejných institucí – zákon o účetnictví, účetní vyhlášku č. 410/2009 Sb., technickou vyhlášku o účetních záznamech, konsolidační ...

Cena: 149 KčKOUPIT

ÚZ č. 1357 - Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí 2020

ÚZ č. 1357 - Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí 2020

Sagit, a. s.

Klíčovými předpisy jsou zákon o rozpočtových pravidlech a zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů podle stavu k 1. 1. 2020. Zásadní změny nastaly od ledna 2020 ve vyhlášce o rozpočtové skladbě (74 ...

Cena: 159 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.