Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


68

VYHLÁŠKA

ze dne 6. března 2020,

kterou se mění vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích, ve znění vyhlášky č. 83/2017 Sb.

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 5 odst. 6 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, (dále jen „zákon“):

Čl. I

Vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích, ve znění vyhlášky č. 83/2017 Sb., se mění takto:

1. Za § 1 se vkládá nový § 1a, který včetně nadpisu zní:

㤠1a
Vymezení pojmů

(1) Celostátním cílem snížení expozice částicemi PM2,5 se rozumí procento snížení průměrné expozice obyvatelstva pro období referenčního roku za účelem omezení škodlivých účinků na lidské zdraví, jehož má být dosaženo pokud možno ve lhůtě stanovené směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2008/50/ES ze dne 21. května 2008 o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu.

(2) Ukazatelem průměrné expozice se rozumí průměrná úroveň expozice obyvatelstva částicemi PM?2,5 vyplývající z posuzování úrovně znečištění částicemi PM?2,5 v městských pozaďových lokalitách umístěných podle části A bodu 1 přílohy č. 2 k této vyhlášce v městských aglomeracích s počtem obyvatel vyšším než 100 000.

(3) Maximální expoziční koncentrací částic PM?2,5 se rozumí úroveň, jíž má být dosaženo ve lhůtě stanovené směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2008/50/ES ze dne 21. května 2008 o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu na základě ukazatele průměrné expozice, s cílem omezit škodlivé účinky na lidské zdraví.“.

2. V § 2 odst. 1 písm. a) se za slovem „bodu“ číslo „5“ nahrazuje číslem „4“.

3. V § 2 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Způsob posuzování úrovně znečištění v každé zóně a aglomeraci se na základě mezí pro posuzování dle věty první hodnotí nejméně každých 5 let; v případě významných změn činností souvisejících s koncentracemi oxidu siřičitého, oxidu dusičitého nebo případně oxidů dusíku, částic PM10, částic PM2,5, olova, benzenu a oxidu uhelnatého ve vnějším ovzduší se toto hodnocení provádí častěji.“.

4. V § 3 odst. 1 větě první se za slovo „posuzování“ vkládají slova „a vyhodnocení“.

5. V § 3 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Posuzování a vyhodnocení plnění celostátního cíle snížení expozice částicemi PM?2,5 a dosažení maximální expoziční koncentrace částicemi PM?2,5 se provádí prostřednictvím ukazatele průměrné expozice vyjádřeného jako klouzavá průměrná roční koncentrace částic PM?2,5 za tři kalendářní roky zahrnující cílový rok a dva předcházející kalendářní roky.“.
Dosavadní odstavce 2 až 8 se označují jako odstavce 3 až 9.

6. V § 3 odstavec 4 zní:

„(4) V případě, že se pro posouzení úrovně znečištění využívá

a)   stacionární měření, dodržují se postupy pro odběr vzorků a provádění analýz stanovené v části A přílohy č. 6 k této vyhlášce; ke stacionárnímu měření lze použít i jiný postup, jestliže lze testem ekvivalence prokázat, že jím lze dosáhnout rovnocenných výsledků,
b)   výpočet modelem, použijí se modely stanovené v části B přílohy č. 6 k této vyhlášce; k výpočtu modelem lze použít i jiné modely, jestliže lze prokázat, že jimi lze dosáhnout rovnocenných výsledků,
c)   rozptylová studie v případech podle § 11 odst. 9 zákona, použijí se referenční modely stanovené v části C přílohy č. 6 k této vyhlášce; ke zpracování rozptylové studie podle § 11 odst. 9 zákona lze použít i jiné modely, jestliže lze prokázat, že jimi lze dosáhnout rovnocenných výsledků.“.

7. V příloze č. 2 části A bodě 1 text pod tabulkou zní:
„Poznámky:

1) Pro oxid dusičitý, oxid uhelnatý, částice PM?10 a PM?2,5 a benzen se zřizuje nejméně 1 lokalita pro měření městské pozaďové úrovně znečištění a 1 lokalita orientovaná na měření vlivu dopravy, pokud se tím nezvýší počet lokalit. V zónách a aglomeracích se celkový počet městských pozaďových lokalit a celkový počet lokalit zaměřených na dopravu nesmí lišit o více než dvojnásobek. Měřicí lokality, kde byl v posledních 3 letech překročen imisní limit pro částice PM10, jsou zachovány, pokud není nutné tyto lokality ze zvláštních důvodů změnit.
2) Pokud se částice PM?2,5 a částice PM?10 měří na stejné lokalitě, počítají se jako 2 samostatná místa odběru vzorků. V zónách a aglomeracích se celkový počet míst odběru vzorků částic PM?2,5 a částic PM?10 nesmí lišit o více než dvojnásobek.
3) V aglomeracích a dalších městských oblastech s počtem obyvatel vyšším než 100 000 se za účelem posouzení dodržování celostátního cíle snížení expozice PM?2,5 pro ochranu lidského zdraví a dosažení maximální expoziční koncentrace PM?2,5 zřídí alespoň 1 měřicí lokalita na milion obyvatel pro stacionární měření částic PM2,5. Tato místa odběru vzorků mohou být totožná s místy odběru vzorků podle části A bodu 1.“.

8. V příloze č. 2 části B bodě 3 větě první se číslo „5“ nahrazuje číslem „4“ a věta poslední se zrušuje.

9. Příloha č. 6 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.

Ministr:
Mgr. Brabec v. r.

E-shop

Směrnice DAC 6 v přehledech

Směrnice DAC 6 v přehledech

Jiří Dušek - GRADA Publishing, a. s.

Publikace se podrobně věnuje nové aktuální povinnosti oznamovat přeshraniční transakce u definovaných přeshraničních uspořádání. Obsahuje související evropské předpisy a přehledy agresivního daňového plánovaní. Porovnává znění evropské směrnice s českým zákonem včetně převodního ...

Cena: 249 KčKOUPIT

Majetek státu v teorii a praxi

Majetek státu v teorii a praxi

Petr Havlan, Dagmar Sochorová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha uceleně zpracovává právní problematiku majetku státu. Reaguje na četné a mnohdy zásadní změny v právní úpravě hospodaření a nakládání se státním majetkem a v právních úpravách souvisejících, na vývoj aplikační praxe v dané oblasti (včetně příslušné judikatury) a na její ...

Cena: 550 KčKOUPIT

Občanské soudní řízení, Soudcovský komentář, Kniha I., 4. vydání

Občanské soudní řízení, Soudcovský komentář, Kniha I., 4. vydání

Jaromír Jirsa, Marek Doležal, Petr Vojtek, Bohuslav Petr, Kael Havlíček a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Úspěšný „soudcovský komentář“ občanského soudního řízení vychází již ve 4., aktualizovaném a doplněném vydání. V novém vydání jsme snížili počet svazků. Kniha I obsahuje výklad § 1 až 250l o. s. ř., tedy ...

Cena: 3 645 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.