Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


64

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 2. března 2020,

kterým se mění nařízení vlády č. 29/2016  Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů, a další související nařízení vlády

Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997  Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:

ČÁST PRVNÍ
Změna nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů

Čl. I

Nařízení vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění nařízení vlády č. 36/2017  Sb., nařízení vlády č. 49/2017 Sb. a nařízení vlády č. 314/2017 Sb., se mění takto:

1. V § 3 se doplňuje odstavec 8, který zní:

„(8) Žádost o zařazení nelze Fondu podat pro období počínající rokem 2021 a pro období následující.“.

2. V § 4 odst. 7 a v § 10 odst. 7 se slova „nebo osoby, která o dotace nežádá, nebo do plochy porostní skupiny, u které nelze osobu na této porostní skupině hospodařící identifikovat“ zrušují.

3. Na konci poznámky pod čarou č. 5 se na samostatný řádek doplňuje věta „Vyhláška č. 298/2018 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů.“.

4. V § 7 odst. 4 se písmeno b) zrušuje.
Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).

5. V § 8 odst. 2 se na konci textu písmene a) doplňují slova „nebo při změně plánu nebo osnovy ke změně porostního typu topolový – kód 8 na jiný podporovaný porostní typ hospodářského souboru“.

6. V § 8 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Při kontrole se hlavní dřeviny charakteristické pro porostní typy hospodářských souborů zohlední pouze v případě obnovy porostní skupiny.“.

7. V § 11 odstavec 9 zní:

„(9) V případě změny porostního typu hospodářského souboru podá žadatel Fondu do 15. května žádost o změnu zařazení, ve které uvede nový porostní typ hospodářského souboru. Pokud je změna porostního typu hospodářského souboru zvolené etáže porostní skupiny u podopatření podle § 2 písm. a) na jiný podporovaný porostní typ hospodářského souboru provedena s ohledem na udržení nebo dosažení příznivého stavu předmětu ochrany v oblastech Natura 2000 nebo zvláště chráněných území, musí být potvrzena odborným lesním hospodářem a souhlasným stanoviskem místně příslušného orgánu ochrany přírody.“.

8. V § 11 se doplňuje odstavec 10, který zní:

„(10) Žadatel není povinen postupovat podle odstavce 9 věty druhé v případě, kdy ke změně porostního typu topolový – kód 8 na jiný podporovaný porostní typ hospodářského souboru dojde při změně plánu nebo osnovy.“.

9. V příloze se v řádku Ostatní listnaté sloupci Hlavní dřevina doplňují slova „ , topol bílý, topol černý“.

Čl. II
Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech o poskytnutí dotace zahájená podle nařízení vlády č. 29/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 29/2016  Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST DRUHÁ
Změna nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy a na založení porostů rychle rostoucích dřevin na zemědělské půdě určených pro energetické využití

Čl. III

V § 15 nařízení vlády č. 308/2004 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy a na založení porostů rychle rostoucích dřevin na zemědělské půdě určených pro energetické využití, se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Fond neposkytne dotaci na část půdního bloku, popřípadě na část dílu půdního bloku, evidovanou v evidenci, na které byl uplatněn postup podle § 3g odst. 4 zákona.“.

Čl. IV
Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech zahájená podle nařízení vlády č. 308/2004  Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 308/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST TŘETÍ
Změna nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy

Čl. V

V § 2 nařízení vlády č. 239/2007 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy, se doplňuje odstavec 7, který zní:

„(7) Dotaci na zalesňování nelze poskytnout na část půdního bloku6), popřípadě na část dílu půdního bloku, evidovanou v evidenci půdy, na které byl uplatněn postup podle § 3g odst. 4 zákona.“.

Čl. VI
Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech zahájená podle nařízení vlády č. 239/2007  Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 239/2007 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST ČTVRTÁ
Změna nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích

Čl. VII

Nařízení vlády č. 147/2008 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích, ve znění nařízení vlády č. 51/2009 Sb., nařízení vlády č.  83/2009 Sb., nařízení vlády č. 480/2009 Sb., nařízení vlády č. 369/2010 Sb., nařízení vlády č. 106/2012 Sb., nařízení vlády č. 448/2012 Sb., nařízení vlády č. 76/2013  Sb., nařízení vlády č. 400/2013 Sb., nařízení vlády č. 29/2014 Sb., nařízení vlády č. 308/2014 Sb., nařízení vlády č. 113/2015 Sb., nařízení vlády č. 29/2016 Sb., nařízení vlády č. 36/2017 Sb., nařízení vlády č. 49/2017 Sb. a nařízení vlády č.  314/2017 Sb., se mění takto:

1. Na konci poznámky pod čarou č. 8 se na samostatný řádek doplňuje věta „Vyhláška č. 298/2018 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů.“.

2. V § 4 odst. 3 se písmeno b) zrušuje.
Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).

3. V § 5 se na konci textu písmene c) doplňují slova „nebo při změně plánu nebo osnovy ke změně porostního typu topolový – kód 8 na jiný podporovaný porostní typ hospodářského souboru“.

4. V § 7 odst. 7 se slova „nebo osoby, která o dotace nežádá, nebo do plochy porostní skupiny, u které nelze osobu na této porostní skupině hospodařící identifikovat“ zrušují.

5. V § 7a odstavec 9 zní:

„(9) V případě změny porostního typu hospodářského souboru podá žadatel Fondu do 15. května žádost o změnu zařazení, spolu s potvrzením odborného lesního hospodáře, ve které uvede nový porostní typ hospodářského souboru. Pokud je změna porostního typu hospodářského souboru zvolené etáže vybrané porostní skupiny na jiný podporovaný porostní typ hospodářského souboru provedena s ohledem na udržení nebo dosažení příznivého stavu předmětu ochrany v oblastech Natura 2000, musí být potvrzena odborným lesním hospodářem a souhlasným stanoviskem místně příslušného orgánu ochrany přírody.“.

6. V § 7a se doplňuje odstavec 10, který zní:

„(10) Žadatel není povinen postupovat podle odstavce 9 věty druhé v případě, kdy ke změně porostního typu topolový – kód 8 na jiný podporovaný porostní typ hospodářského souboru dojde při změně plánu nebo osnovy.“.

7. V § 8 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Postup podle věty první se nevztahuje na případy, kdy dojde ke změně porostního typu topolový – kód 8 podle § 7a odst. 10.“.

8. V § 9 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Zjistí-li Fond, že plocha vybrané porostní skupiny se již nenachází na území Natura 2000, vyřadí vybranou porostní skupinu z titulu zachování hospodářského souboru. Vrácení dotace se neuplatní, jestliže se jedná o nesplnění závazku v důsledku aktualizace vymezení oblasti Natura 2000.“.

9. V příloze se v řádku Ostatní listnaté sloupci Hlavní dřevina doplňují slova „ , topol bílý, topol černý“.

Čl. VIII
Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech o poskytnutí dotace zahájená podle nařízení vlády č. 147/2008 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 147/2008 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST PÁTÁ
Změna nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-environmentální opatření

Čl. IX

Nařízení vlády č. 53/2009 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-environmentální opatření, ve znění nařízení vlády č. 83/2009 Sb., nařízení vlády č. 480/2009 Sb., nařízení vlády č. 369/2010 Sb., nařízení vlády č. 108/2012 Sb., nařízení vlády č. 448/2012 Sb., nařízení vlády č.  75/2013 Sb., nařízení vlády č. 400/2013 Sb., nařízení vlády č. 29/2014 Sb., nařízení vlády č. 308/2014 Sb., nařízení vlády č. 113/2015 Sb., nařízení vlády č. 29/2016  Sb., nařízení vlády č. 36/2017 Sb., nařízení vlády č. 49/2017 Sb. a nařízení vlády č. 314/2017 Sb., se mění takto:

1. V § 7 odst. 7 se slova „nebo osoby, která o dotace nežádá, nebo do plochy porostní skupiny, u které nelze osobu na této porostní skupině hospodařící identifikovat“ zrušují.

2. V § 8 odst. 1 a 2 se slova „hospodářský soubor, soubor lesních typů u lesů ochranných a“ zrušují a slovo „potvrzené“ se nahrazuje slovem „potvrzený“.

Čl. X
Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech o poskytnutí dotace zahájená podle nařízení vlády č. 53/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 53/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST ŠESTÁ
Změna nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě

Čl. XI

Nařízení vlády č. 73/2015 Sb., o podmínkách poskytování plateb v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě, ve znění nařízení vlády č. 113/2015  Sb., nařízení vlády č. 64/2016 Sb., nařízení vlády č. 49/2017 Sb. a nařízení vlády č. 43/2018 Sb., se mění takto:

1. V § 2 písm. a) až c) se slova „1. zóny“ za slovem „území“ zrušují.

2. V § 4 odst. 1 písm. b) se za slova „těchto dílů půdních bloků“ vkládají slova „na území 1. zóny chráněné krajinné oblasti a na území národního parku“.

3. V § 5 odstavec 3 zní:

„(3) Sazba na 1 ha zemědělské půdy s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost v oblasti Natura 2000 podle § 2 činí ročně

a)   86 EUR, jedná-li se o díl půdního bloku nacházející se na území 1. zóny chráněné krajinné oblasti, a
b)   76 EUR, jedná-li se o díl půdního bloku nacházející se na území národního parku.“.

4. V § 6 písm. b) bodě 1 se slovo „a“ zrušuje.

5. V § 6 písm. b) se na konci bodu 2 doplňují slova „jedná-li se o díl půdního bloku nacházející se na území 1. zóny chráněné krajinné oblasti, a“.

6. V § 6 se na konci písmene b) doplňuje bod 3, který zní:

„3. *používá ke hnojení pouze hnůj nebo kompost, jedná-li se o díl půdního bloku nacházející se na území národního parku; za aplikaci hnojiva se nepovažuje pastva zvířat,“.

7. V § 9 odst. 2 se na konci textu věty první doplňují slova „nebo 3“.

8. V § 9 se doplňují odstavce 5 a 6, které znějí:

„(5) Fond platbu na příslušný díl půdního bloku na území národního parku neposkytne, zjistí-li, že se díl půdního bloku nachází v zastavěném území obce nebo zastavitelné ploše obce.

(6) Fond platbu na příslušnou část dílu půdního bloku neposkytne, zjistí-li, že na ní byl uplatněn postup podle § 3g odst. 4 zákona o zemědělství.“.

Čl. XII
Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech zahájená podle nařízení vlády č. 73/2015  Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 73/2015 Sb.,ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST SEDMÁ
Změna nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády

Čl. XIII

V § 9 nařízení vlády č. 185/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády, se doplňuje odstavec 11, který zní:

„(11) Fond dotaci v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy neposkytne na část dílu půdního bloku evidovanou v evidenci využití půdy, zjistí-li, že na ní byl uplatněn postup podle § 3g odst. 4 zákona o zemědělství.“.

Čl. XIV
Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech o poskytnutí dotace zahájená podle nařízení vlády č. 185/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 185/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST OSMÁ
Změna nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními a o změně
některých souvisejících nařízení vlády

Čl. XV

V § 10 nařízení vlády č. 43/2018 Sb., o podmínkách poskytování plateb pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními a o změně některých souvisejících nařízení vlády, se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Fond platbu na příslušnou část dílu půdního bloku neposkytne, zjistí-li, že na ní byl uplatněn postup podle § 3g odst. 4 zákona o zemědělství.“.

Čl. XVI
Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech zahájená podle nařízení vlády č. 43/2018  Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 43/2018 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST DEVÁTÁ
Změna nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb pro přechodně podporované oblasti s přírodními omezeními

Čl. XVII

V § 9 nařízení vlády č. 44/2018 Sb., o podmínkách poskytování plateb pro přechodně podporované oblasti s přírodními omezeními, se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Fond platbu na příslušnou část dílu půdního bloku neposkytne, zjistí-li, že na ní byl uplatněn postup podle § 3g odst. 4 zákona o zemědělství.“.

Čl. XVIII
Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech zahájená podle nařízení vlády č. 44/2018  Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 44/2018 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST DESÁTÁ
ÚČINNOST

Čl. XIX

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 15. března 2020.

Předseda vlády:
v z. JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.
místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Ministr zemědělství:
Ing. Toman, CSc., v. r.

E-shop

Opravné prostředky. Civilní proces z pohledu účastníka

Opravné prostředky. Civilní proces z pohledu účastníka

Karel Svoboda -

Chcete-li si přečíst podrobnější, a přece srozumitelný výklad o odvolání a mimořádných opravných prostředcích v civilním řízení, držíte v ruce správnou knihu. Dočtete se v ní, jak napsat a odůvodnit odvolání, co lze nebo už není možné prokazovat v odvolacím řízení nebo zda a za ...

Cena: 990 KčKOUPIT

Občanský soudní řád. Komentář, 3. vydání

Občanský soudní řád. Komentář, 3. vydání

Karel Svoboda, Petr Smolík, Jiří Levý, Jiří Doležílek a kolektiv - C. H. Beck

Třetí vydání praktického komentáře reaguje na aktuální judikaturu a zapracovává novely procesních předpisů, k nimž došlo od předchozího vydání v roce 2017. Poslední zapracovanou novelizací je sněmovní tisk č. 984, který s účinností k 1. 7. 2021 ukotvil zvláštní režim procesní ochrany ...

Cena: 2 790 KčKOUPIT

Vybraná judikatura z oblasti uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení s komentářem

Vybraná judikatura z oblasti uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení s komentářem

Milan Vrba, Oldřich Řeháček, Jan Zůbek, Martin Dirhan - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace je koncipována jako průvodce uplatňováním pohledávek v insolvenčním řízení. Proto byla jednotlivá soudní rozhodnutí vybírána tak, aby byla pokryta pokud možno celá tato materie – jde o rozhodnutí ...

Cena: 665 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.