Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


60

VYHLÁŠKA

ze dne 25. února 2020,

kterou se mění vyhláška č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č.  166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 48/2006  Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 139/2014  Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 264/2014 Sb., zákona č. 302/2017 Sb. a zákona č. 368/2019 Sb., k provedení § 5 odst. 7 písm. a), § 6 odst. 8 písm. a) a b), § 9a odst. 5 písm. a), § 9b odst. 3 písm. a), § 21a odst. 5, § 27b odst. 9 písm. d) a e), § 59 odst. 6 písm. c), § 64c odst. 4 písm. b) a c) a § 70 odst. 3 písm. a) veterinárního zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností, ve znění vyhlášky č. 429/2013 Sb., vyhlášky č.  313/2014 Sb., vyhlášky č. 164/2016 Sb., vyhlášky č. 18/2018 Sb. a vyhlášky č. 19/2018  Sb., se mění takto:

1. V § 1 písm. c), § 7 odst. 2 a § 8 odst. 1 větě první, odst. 2, 3, 5 a 6 se slovo „izolaci“ nahrazuje slovem „karanténě“.

2. V § 1 písm. m) se za text „§ 67“ vkládají slova „ , 67a nebo 67b“.

3. V § 1 písm. n) se slova „a vedení seznamu proškolených osob“ nahrazují slovy „a průkazu proškolené osoby, vedení seznamu proškolených osob a vzor průkazu proškolené osoby“.

4. V § 1 se na konci textu písmene u) zrušuje slovo „a“.

5. V § 1 písm. v) se slova „a vedení seznamu prohlížitelů včelstev“ nahrazují slovy „a průkazu prohlížitele včelstev, vedení seznamu prohlížitelů včelstev a vzor průkazu prohlížitele včelstev“.

6. V § 1 se na konci písmene v) tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno x), které zní:

„x)   organizace specializované odborné průpravy zaměstnanců provozovatelů jatek se zaměřením na asistenci při provádění úkolů souvisejících s úředními kontrolami a na odběr vzorků nebo testování související s úředními kontrolami, způsob a organizace ověřování získaných znalostí, vydávání osvědčení a vedení seznamu osob, které tuto specializovanou odbornou průpravu absolvovaly.“.

7. Za § 2 se vkládá nový § 2a, který zní:

㤠2a

Chovatelé prasat zřídí trvalé souvislé oplocení všech

a)   staveb určených k chovu prasat,
b)   pomocných staveb a pozemků sloužících ke skladování krmiva a steliva pro prasata a
c)   pozemků, na které mají chovaná prasata přístup; tyto pozemky chovatelé prasat oplotí nejméně dvojitým plotem.“.

8. § 5 se zrušuje.

9. V nadpisu § 7 se slovo „Izolace“ nahrazuje slovem „Karanténa“.

10. V § 7 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 8 odst. 3 až 6 a v § 9 se slovo „izolace“ nahrazuje slovem „karantény“.

11. V § 8 odst. 1, § 10 odst. 1 písm. b) bodě 2 a v § 11 odst. 1 písm. b) bodě 5 se slovo „izolaci“ nahrazuje slovem „karanténu“.

12. V § 8 odst. 3 se slovo „Izolace“ nahrazuje slovem „Karanténa“.

13. V § 8 odst. 4 se slova „izolovaná zvířata“ nahrazují slovy „zvířata v karanténě“.

14. V § 11 odst. 1 písm. b) bodě 5 se slovo „izolována“ nahrazuje slovy „umístěna do karantény“.

15. V § 14 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „ , jde-li o chovatele, a identifikační kód honitby, jde-li o uživatele honitby“.

16. V § 14 odst. 3 se slovo „zejména“ zrušuje.

17. V § 14 odst. 3 písm. a) se za slovo „poražena“ vkládají slova „ , volně žijící zvěř byla ulovena nebo utracena a zemědělské plodiny a porosty na zemědělské půdě nebyly sklizeny“.

18. V § 14 odst. 3 se na konci textu písmene b) doplňují slova „ , volně žijící zvěře ulovené nebo utracené a za zemědělské plodiny a porosty na zemědělské půdě, na které se vztahují mimořádná veterinární opatření“.

19. Nadpis § 19 zní:

„Atestační studium
(K § 59 odst. 6 zákona)“.

20. V § 19 odst. 2 písm. a) se slova „a má nejméně 1 rok praxe v oboru“ zrušují.

21. V § 19 odst. 2 písm. b) se slova „a má nejméně 3 roky praxe v oboru“ zrušují.

22. V § 20 odstavec 1 zní:

„(1) Základní část atestačního studia je společná pro všechny účastníky tohoto studia a je organizována formou týdenních soustředění ke 2 odborným blokům: veřejné veterinářství a veterinární hygiena s laboratorní diagnostikou ve veterinární hygieně, epizootologie a pohoda zvířat s laboratorní diagnostikou v epizootologii.“.

23. V § 20 odst. 2 se číslo „4“ nahrazuje číslem „3“ a slova „ , pohoda zvířat a“ se nahrazují slovy „a pohoda zvířat,“.

24. V § 21 odst. 5 se věta první nahrazuje větou „Účastník atestačního studia, který atestační zkoušku nesložil, může nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy mu bylo oznámeno, že tuto zkoušku nesložil, požádat o její opakování.“.

25. V § 21 se odstavec 6 zrušuje.

26. § 22 až 25 se včetně nadpisu zrušují.

27. V § 31 odstavec 4 zní:

„(4) Na základě složené zkoušky získá účastník specializovaného školení osvědčení o způsobilosti k vyšetřování těl ulovené volně žijící zvěře a průkaz proškolené osoby. Vzor osvědčení je uveden v příloze č. 5 k této vyhlášce. Vzor průkazu proškolené osoby je uveden v příloze č. 12 k této vyhlášce.“.

28. V nadpisu § 39g se za slovo „osvědčení“ vkládají slova „a průkazu prohlížitelů včelstev“.

29. V § 39h odstavec 5 zní:

„(5) Na základě úspěšně složené zkoušky podle odstavce 1 získá účastník specializovaného školení osvědčení o způsobilosti k prohlídkám včelstev s rozebráním včelího díla a průkaz prohlížitele včelstev. Vzor osvědčení je uveden v příloze č. 13 k této vyhlášce. Vzor průkazu prohlížitele včelstev je uveden v příloze č. 14 k této vyhlášce.“.

30. Za § 39i se vkládají nové § 39j až 39l, které včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 15 znějí:

„Organizace specializovaného školení se zaměřením na asistenci při provádění úkolů souvisejících s úředními kontrolami a na odběr vzorků nebo testování související s úředními kontrolami
(K § 21a odst. 5 zákona)

§ 39j

Specializované školení se zaměřením na asistenci při provádění úkolů souvisejících s úředními kontrolami a na odběr vzorků nebo testování související s úředními kontrolami organizuje organizátor v souladu s čl. 14 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/62415).

§ 39k

(1) Na závěr specializovaného školení podle § 39j se jeho účastníci podrobí zkoušce před zkušební komisí, která je tříčlenná. Předsedu, kterým je zástupce Státní veterinární správy, a další členy zkušební komise jmenuje a odvolává organizátor ze zástupců Státní veterinární správy a organizátora. Organizátor určuje termín a místo konání zkoušky. Zkouška probíhá formou písemného testu a praktické části.

(2) Výsledek zkoušky hodnotí zkušební komise stupni: zkouška složena, zkouška nesložena. Zkouška je složena, pokud účastník složil úspěšně písemný test a vyhověl při praktické části. O výsledku zkoušky podle odstavce 1 vyhotoví předseda zkušební komise protokol, ve kterém uvede jméno a příjmení členů zkušební komise, datum a místo konání zkoušky, identifikační údaje účastníků specializované odborné průpravy a výsledky jejich hodnocení. Protokol podepisují všichni členové zkušební komise. Protokol je evidován a uchováván organizátorem po dobu platnosti vydaného osvědčení.

(3) Na základě úspěšně složené zkoušky podle odstavce 1 získá účastník specializovaného školení osvědčení o způsobilosti k asistenci při provádění úkolů souvisejících s úředními kontrolami a k odběru vzorků nebo testování souvisejícímu s úředními kontrolami. Vzor osvědčení je uveden v příloze č. 15 k této vyhlášce.

(4) Účastník specializovaného školení podle § 39j, který zkoušku nesložil, může písemně požádat organizátora o její opakování, a to nejdříve po 3 měsících následujících po dni, kdy mu bylo oznámeno, že zkoušku nesložil. Zkoušku lze opakovat pouze jednou.

(5) Účastník specializovaného školení podle § 39j, který zkoušku nesložil a nepožádal o její opakování nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy mu bylo oznámeno, že tuto zkoušku nesložil, a účastník specializovaného školení, který nesložil ani opakovanou zkoušku, absolvuje před další zkouškou znovu specializované školení.

§ 39l

(1) Organizátor vede seznam účastníků specializovaného školení podle § 39j v elektronické podobě.

(2) Seznam účastníků tvoří údaje o

a)   jménu, popřípadě jménech, a příjmení účastníka specializovaného školení, datu a místu narození a adrese bydliště účastníka specializovaného školení a
b)   datu a výsledku zkoušky podle § 39k.

(3) Zápis do seznamu účastníků provede organizátor bez zbytečného odkladu po vyhodnocení zkoušky zkušební komisí podle § 39k, nejpozději však do 5 dnů ode dne vyhodnocení zkoušky zkušební komisí, a aktualizovaný seznam osob, které jsou držiteli osvědčení podle § 39k odst. 3, poskytne neprodleně Státní veterinární správě.

(4) Organizátor při vedení seznamu účastníků zajistí uchování všech údajů uvedených v odstavci 2, pravidelné zálohování dat, ze kterých je možné údaje vedené v seznamu účastníků rekonstruovat. Zálohování dat se provádí bez zbytečného odkladu po zápisu údajů uvedených v odstavci 2 do seznamu účastníků.


15) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/624 ze dne 8. února 2019 o zvláštních pravidlech pro provádění úředních kontrol produkce masa a pro produkční a sádkovací oblasti pro živé mlže v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625.“.

31. V nadpisu § 40 se slova „[K § 53 odst. 6 písm. b) zákona]“ nahrazují slovy „[K § 53 odst. 8 písm. c) zákona]“.

32. Přílohy č. 8 až 10 znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

33. Za přílohu č. 11 se vkládá příloha č. 12, která zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

34. Doplňují se přílohy č. 14 a 15, které znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Chovatelé prasat zřídí trvalé souvislé oplocení podle § 2a této vyhlášky nejpozději do 31. prosince 2020.

2. Atestační studium zahájené přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se dokončí podle vyhlášky č. 342/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

3. Služební průkazy veterinárního inspektora, úředního veterinárního asistenta a inspektora státního dozoru nad prováděním klasifikace těl jatečných zvířat vydané podle vyhlášky č. 342/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, mohou být používány nejdéle do 31. prosince 2020.

Čl. III
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. března 2020.

Ministr:
Ing. Toman, CSc., v. r.

E-shop

Občanský zákoník, Svazek II (§ 655 až 975)  - Komentář, 2. vydání

Občanský zákoník, Svazek II (§ 655 až 975) - Komentář, 2. vydání

Michaela Zuklínová, David Elischer, Hana Nová, Dita Frintová, Ondřej Frinta a kolektiv - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Úspěšný komentář občanského zákoníku vychází po pěti letech ve druhém, aktualizovaném a doplněném vydání. Kolektivní dílo více než 70 předních českých civilistů reflektuje novou judikaturu i literaturu, která ...

Cena: 1 995 KčKOUPIT

Cestovní náhrady podle zákoníku práce - praktický průvodce 2023

Cestovní náhrady podle zákoníku práce - praktický průvodce 2023

Jaroslava Pfeilerová - Anag, spol. s r. o.

Cestovní náhrady představují značnou část nákladů obchodních společností a organizací. Jedná se o rozsáhlou problematiku, která zasahuje do celé řady souvisejících oblastí. Cestovní náhrady je potřebné ...

Cena: 439 KčKOUPIT

Civilní právo procesní. Díl první: řízení nalézací, 9. vydání

Civilní právo procesní. Díl první: řízení nalézací, 9. vydání

Alena Winterová, Alena Macková a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Učebnice přináší výklad základních principů a institutů civilního procesu nalézacího. Reaguje především na významné principiální změny právní úpravy civilního procesního práva, které odrážejí změny v právu ...

Cena: 890 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.