Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 55/2020 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2020, částka 24, ze dne 28. 2. 2020

55

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 17. února 2020,

kterým se mění nařízení vlády č. 112/2019  Sb., o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na pořízení sociálních a dostupných bytů a sociálních, smíšených a dostupných domů

Vláda nařizuje podle § 9 zákona č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 61/2005 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 112/2019 Sb., o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na pořízení sociálních a dostupných bytů a sociálních, smíšených a dostupných domů, se mění takto:

1. V § 2 písm. c) se slova „včetně příspěvku na bydlení, který po odečtení normativních nákladů na bydlení podle zákona o státní sociální podpoře nepřesahuje 1,6násobek životního minima podle zákona o životním a existenčním minimu a který nelze zvýšit využitím vlastního majetku podle zákona o pomoci v hmotné nouzi“ nahrazují slovy „ , který nepřesáhne v případě

1. jednočlenné domácnosti 0,6násobek hrubé průměrné měsíční mzdy,
2. dvoučlenné domácnosti 0,8násobek hrubé průměrné měsíční mzdy,
3. tříčlenné domácnosti 0,9násobek hrubé průměrné měsíční mzdy,
4. čtyřčlenné domácnosti hrubou průměrnou měsíční mzdu,
5. více než čtyřčlenné domácnosti 1,2násobek hrubé průměrné měsíční mzdy“.

2. V § 2 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:

„d)   hrubou průměrnou měsíční mzdou průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství dosažená podle zveřejněných údajů Českého statistického úřadu za minulý kalendářní rok, bude-li nájemní smlouva k sociálnímu bytu uzavřena v období od 1. července do 31. prosince, nebo za předminulý kalendářní rok, bude-li nájemní smlouva k sociálnímu bytu uzavřena v období od 1. ledna do 30. června,“.

Dosavadní písmena d) až s) se označují jako písmena e) až t).

3. V § 2 písm. f) se za slovo „pořízený“ vkládají slova „s podporou“.

4. V § 2 písm. g) se za slovo „obcí“ vkládají slova „pořízený s podporou podle tohoto nařízení, který není sociálním bytem, nebo byt“.

5. V § 2 písm. h) se slova „12 sociálními byty,“ nahrazují slovy „12 sociálními byty a u domu s nejméně 6 sociálními byty také“.

6. V § 2 písm. l) bodě 2 se za slova „nebo sociální“ vkládají slova „nebo dostupný“.

7. V § 2 písm. l) bodě 3 se za slovo „sociální“ vkládají slova „nebo dostupný“.

8. V § 2 písm. l) bodě 4 se za slovo „bytového“ vkládají slova „nebo rodinného“.

9. V § 2 písm. m) se slova „nebo smíšený“ nahrazují slovy „ , smíšený nebo dostupný“.

10. V § 2 písm. r) se za slovo „bytovým“ vkládají slova „nebo rodinným“ a za slovo „bytový“ se vkládají slova „nebo rodinný“.

11. V § 7 odst. 2 písm. e) se slova „po celou dobu trvání podmínek pro poskytnutí podpory“ nahrazují slovy „po dobu, po kterou mají sociální nebo dostupné byty sloužit účelu podle písmene a) nebo b),“.

12. V § 8 odst. 1 písm. b) se za slova „jeho byty“ vkládají slova „pořízené s podporou podle tohoto nařízení“.

13. V § 8 odst. 1 písm. c) se za slovo „bytového“ vkládají slova „nebo rodinného“ a text „q)“ se nahrazuje textem „r)“.

14. V § 8 odst. 1 písm. d) se slova „alespoň 1 rok před podáním“ nahrazují slovy „ke dni podání“.

15. V § 10 odst. 3 písm. b) se za slova „úpravy bytového“ vkládají slova „nebo rodinného“, slova „o nezpůsobilosti bytového domu k bydlení“ se zrušují a text „q)“ se nahrazuje textem „r)“.

16. V § 10 odst. 3 písm. c) se slova „a nebyla alespoň 1 rok před podáním“ nahrazují slovy „ke dni podání“.

17. V § 11 odst. 1 písm. a) se text „m)“ nahrazuje textem „n)“.

18. V § 12 odst. 2 se slova „nabytí účinnosti smlouvy o poskytnutí dotace“ nahrazují slovy „podání žádosti“.

19. V § 12 odst. 5 větě první se slovo „zjištěná“ nahrazuje slovem „obvyklá“.

20. V § 12 odst. 6 se slovo „demolice“ nahrazuje slovy „odstranění původní stavby“ a slovo „demolici“ se nahrazuje slovy „odstranění této stavby“.

21. V § 15 odst. 1 písm. b) se slovo „zjištěné“ nahrazuje slovem „obvyklé“.

22. V § 16 odst. 1 písm. b) se text „k)“ nahrazuje textem „l)“.

23. V § 16 odst. 3 větě první se slovo „referenční“ zrušuje a text „0,5 %“ se nahrazuje slovy „0,5 procentního bodu“.

24. V § 17 odst. 3 úvodní části ustanovení se slovo „Po“ nahrazuje slovy „Ode dne nabytí účinnosti smlouvy o poskytnutí podpory a po“.

25. V § 19 odst. 1 se číslo „6“ nahrazuje číslem „12“.

26. V § 21 se na konci písmene d) slovo „a“ nahrazuje čárkou.

27. V § 21 se na konci písmene e) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena f) a g), která znějí:

„f)   hrubou průměrnou měsíční mzdu podle § 2 písm. d) a
g)   výši základní sazby Evropské unie pro Českou republiku podle § 16 odst. 3.“.

Čl. II
Přechodné ustanovení

Byla-li uzavřena smlouva o poskytnutí podpory přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, řídí se podmínky pro čerpání a použití podpory a podmínky pro uzavírání nájemních smluv v sociálních a dostupných bytech nařízením vlády č. 112/2019 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, nestanoví-li smlouva o poskytnutí podpory jinak.

Čl. III
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. března 2020.

Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Ministryně pro místní rozvoj:
Ing. Dostálová v. r.

E-shop

Přezkum veřejných zakázek

Přezkum veřejných zakázek

Robert Krč - C. H. Beck

Publikace představuje první monografické zpracování tohoto tématu v české právnické literatuře. Pojednává o přezkumu veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. V knize jsou rozebrány postupy pro podání a vyřízení námitek, podání návrhu, případně ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Praktický komentář

Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Praktický komentář

JUDr. Václav Pilík, Ph.D, Mgr. Martina Kostková, Mgr. Martina Ventluková - Wolters Kluwer, a. s.

Struktura praktického komentáře zahrnuje nejen vlastní výklad, ale také jeho kontext a odkazy na další zdroje informací (kterých je za krátkou dobu fungování dětských skupin podle nové úpravy pomálu). Text ...

Cena: 355 KčKOUPIT

Živnostenský zákon, Zákon o živnostenských úřadech - Komentář, 2. vydání

Živnostenský zákon, Zákon o živnostenských úřadech - Komentář, 2. vydání

Petr Kameník, Milada Hrabánková, Marie Orlová - Wolters Kluwer, a. s.

Druhé, aktualizované vydání komentáře živnostenského zákona reaguje na množství novel, jež byly v období posledních čtyř let v oblasti živnostenského podnikání přijaty, a které z valné většiny byly vyvolány ...

Cena: 945 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.