Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

  • Předpis č. 50/2020 Sb., zdroj: Sbírka zákonů ročník 2020, částka 22, ze dne 26. 2. 2020

50

ZÁKON

ze dne 29. ledna 2020,

kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění zákona č.  41/2004 Sb., zákona č. 215/2004 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 413/2005  Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 171/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 110/2009 Sb., zákona č. 420/2011  Sb., zákona č. 469/2011 Sb., zákona č. 49/2013 Sb., zákona č. 135/2016 Sb., zákona č. 194/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 146/2017 Sb., zákona č. 367/2017  Sb. a zákona č. 277/2019 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 2 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:

„e)   projektem sdílených činností podpůrné činnosti, poskytování služeb nebo podpora využívání služeb na celostátní úrovni schválené vládou, které slouží k organizaci nebo zabezpečení výzkumu, vývoje nebo inovací a jsou přístupné orgánům veřejné správy, výzkumným organizacím a dalším osobám zabývajícím se výzkumem, vývojem nebo inovacemi,“.

Dosavadní písmena e) až l) se označují jako písmena f) až m).

2. V § 2 odst. 2 písm. f) se slova „podle písmene i)“ nahrazují slovy „podle písmene j)“.

3. V § 2 odst. 2 se za písmeno h) vkládá nové písmeno i), které zní:

„i)   systémovým projektem v oblasti inovací činnost realizovaná či zajišťovaná ústředním orgánem státní správy nebo jím zřízenou, založenou, ovládanou či jemu podřízenou organizací nebo právnickou osobou, jako součást vládou schváleného programu, která je nezbytná pro naplnění cílů programu, je na nediskriminačním základě přístupná všem příjemcům v programu a kterou není možné realizovat formou veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích,“.

Dosavadní písmena i) až m) se označují jako písmena j) až n).“.

4. V § 3 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena e) a f), která znějí:

„e)   projekt sdílených činností,
f)   systémový projekt v oblasti inovací.“.

5. V § 3 odst. 3 písm. a) se slova „na základě zhodnocení jí dosažených výsledků“ zrušují.

6. V § 3 odst. 3 písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 62 zní:

„b)   mezinárodní spolupráci České republiky ve výzkumu, vývoji a inovacích, realizovanou na základě mezinárodního práva nebo práva Evropské unie, včetně právních aktů vydaných k jejich provedení, formou
1. úhrady za účast České republiky v mezinárodních programech výzkumu, vývoje a inovací,
2. úhrady za členství České republiky v mezinárodních organizacích výzkumu, vývoje a inovací a v konsorciích evropské výzkumné infrastruktury62), nebo
3. peněžních podílů z prostředků České republiky na podporu projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích, pokud je tento finanční podíl možno hradit z veřejných prostředků a pokud jsou projekty podporovány z rozpočtu jiných států nebo z rozpočtu Evropské unie nebo z rozpočtu jiných mezinárodních organizací, případně z rozpočtu konsorcia evropské výzkumné infrastruktury,


62) Nařízení Rady (ES) č. 723/2009 ze dne 25. června 2009 o právním rámci Společenství pro konsorcium evropské výzkumné infrastruktury (ERIC), ve znění nařízení Rady (EU) č. 1261/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 723/2009 o právním rámci Společenství pro konsorcium evropské výzkumné infrastruktury (ERIC).“.

7. V § 3 odst. 3 písm. d) se za slova „o poskytnuté podpoře47),“ vkládají slova „na hodnocení výzkumných organizací“.

8. V § 4 odst. 1 písm. e) se slova „schválených vládou“ nahrazují slovy „ , projekty sdílených činností“.

9. V § 4 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

„f)   systémové projekty v oblasti inovací z výdajů na výzkum, vývoj a inovace Ministerstva průmyslu a obchodu.“.

10. V § 4 odst. 2 písm. a) úvodní části ustanovení se slova „na základě zhodnocení jí dosažených výsledků“ zrušují.

11. V § 4 odst. 2 písm. a) bod 1 zní:

„1. jejich zřizovatelem nebo zakladatelem,“.

12. V § 4 odst. 2 písm. a) bodě 2 se slova „je výzkumná organizace zřízena podle soukromého práva“ nahrazují slovy „výzkumná organizace není právnickou osobou veřejného práva“.

13. V § 4 odst. 2 písm. a) bodě 5 se za slovo „tělovýchovy“ vkládají slova „veřejné nebo soukromé vysoké škole nebo výzkumné organizaci, která je právnickou osobou veřejného práva“.

14. V § 5a odst. 2 písmeno b) zní:

„b)   návrh výše výdajů podle § 6 odst. 2 písm. c), který vychází ze zhodnocení výzkumných organizací provedeného podle § 7 odst. 7 a z Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací.“.

15. V § 5a odst. 4 se slova „podle výsledků mezinárodního hodnocení výzkumu a vývoje v České republice, které zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup nejpozději v termínu rozeslání návrhu výdajů podle odstavce 2“ zrušují.

16. V § 6 odst. 2 písm. c) se slova „podle zhodnocení jimi dosažených výsledků“ zrušují.

17. V § 6 odst. 2 písm. d) se slova „a vývoji“ nahrazují slovy „ , vývoji a inovacích“.

18. V § 7 odst. 4 se slova „mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích“ zrušují.

19. V § 7 odst. 5 větě první se za slova „velké výzkumné infrastruktury“ vkládají slova „nebo projekty sdílených činností“ a ve větě druhé se za slova „velké výzkumné infrastruktury“ vkládají slova „nebo projektu sdílených činností“.

20. V § 7 odstavec 7 zní:

„(7) Institucionální podporu na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace poskytne poskytovatel výzkumné organizaci na základě jejího zhodnocení, které provedl podle metodiky připravené podle § 35 odst. 2 písm. c).“.

21. V § 9 odst. 1 úvodní části ustanovení se věta druhá nahrazuje větou „Smlouva se uzavírá na dobu řešení projektu a následující období potřebné pro vyhodnocení výsledků řešení projektu, včetně finančního vypořádání poskytnuté podpory podle rozpočtových pravidel8).“.
Poznámka pod čarou č. 8 zní:


8) Zákon č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

22. V § 9 odst. 1 písm. g) a i) se za slovo „letech“ vkládají slova „ , pokud poskytovatel nestanoví jiné členění,“.

23. V § 9 odst. 1 písm. l) se za slovo „včetně“ vkládá slovo „finančního“.

24. V § 9 odstavec 5 zní:

„(5) Je-li příjemcem účelové podpory na projekt podle § 3 odst. 2, popřípadě dalším účastníkem takového projektu, kterému má být poskytnuta podpora, organizační složka státu nebo organizační jednotka ministerstva, zabývající se výzkumem a vývojem, poskytovatel, pokud jím je organizační složka státu, požádá o provedení rozpočtového opatření podle rozpočtových pravidel8) a stanoví přiměřeně podle odstavců 1, 2 a 4 podmínky, za kterých má být poskytnutá podpora použita.“.

25. V § 9 odst. 6 úvodní části ustanovení se za slovo „Rozhodnutí“ vkládají slova „o poskytnutí dotace“, slova „odstavce 5“ se nahrazují slovy „rozpočtových pravidel8)“ a slovo „dále“ se zrušuje.

26. V § 9 odst. 6 písm. a) se slova „podle zhodnocení jí dosažených výsledků“ zrušují.

27. V § 10 odst. 1 se slova „U víceletých projektů ve druhém roce a dalších letech řešení je“ nahrazují slovy „Nestanoví-li smlouva o poskytnutí podpory nebo rozhodnutí o poskytnutí podpory jiný termín, je u víceletých projektů ve druhém roce a dalších letech řešení“.

28. V § 30 odst. 2 písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 63 zní:

„b)   informovat veřejnost o
1. projektech a aktivitách výzkumu, vývoje a inovací podporovaných z veřejných prostředků a jejich výsledcích,
2. aktivitách ve výzkumu, vývoji a inovacích výzkumných organizací podporovaných ze zahraničních zdrojů, včetně prostředků rozpočtu Evropské unie podléhajících přímému nebo nepřímému řízení63) (dále jen „zahraniční zdroj“), a jejich výsledcích,
3. výsledcích dosažených za využití kapacit velkých výzkumných infrastruktur jejich uživateli,


63) Čl. 62 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č.  1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014 a (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č.  541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012.“.

29. V § 31 odst. 3 a v § 31 odst. 6 větě poslední se za slova „údaje o“ vkládají slova „aktivitách výzkumné organizace podporovaných ze zahraničních zdrojů a“.

30. V § 31 odstavec 8 zní:

„(8) Provozovatel zařadí do informačního systému výzkumu, vývoje a inovací údaje předložené poskytovatelem, které splňují náležitosti stanovené tímto zákonem, a neprodleně oznámí tuto skutečnost poskytovateli.“.

31. V § 32 odst. 1 se za slova „odpovědnou za řešení projektu,“ vkládá slovo „poskytovatele,“.

32. V § 32 odst. 2 písm. a) bodě 2 se slova „podle zhodnocení jimi dosažených výsledků“ zrušují.

33. V § 32 odst. 2 písm. b) úvodní části ustanovení se písmeno „h)“ nahrazuje písmenem „i)“.

34. V § 32 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

„(4) Jestliže bylo výsledku dosaženo za využití kapacity velké výzkumné infrastruktury, obsahuje výsledek vložený do rejstříku informací o výsledcích také označení této velké výzkumné infrastruktury. Příjemce účelové podpory na velkou výzkumnou infrastrukturu za tímto účelem zajistí, že uživatel kapacity velké výzkumné infrastruktury příslušně označí výsledky dosažené za využití kapacity velké výzkumné infrastruktury při jejich vkládání do rejstříku informací o výsledcích. Je-li autorem výsledku, který vznikl za využití kapacity velké výzkumné infrastruktury, zahraniční uživatel, plní informační povinnost podle § 31 odst. 3 příjemce účelové podpory na velkou výzkumnou infrastrukturu.“.
Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5 a 6.

35. V § 33 se odstavec 3 zrušuje.

36. V § 35 odst. 2 písm. c) se slova „Metodiky hodnocení výsledků“ nahrazují slovy „metodiky hodnocení“.

37. V § 35 odst. 2 písmeno d) zní:

„d)   hodnocení v rozsahu podle metodiky hodnocení výzkumných organizací a výsledků ukončených programů schválené vládou,“.

38. V § 35 odst. 7 písm. b) se slovo „výsledků“ zrušuje.

39. V § 39 se slova „až 4“ nahrazují slovy „až 5“.

40. V § 40 se doplňuje odstavec 2, který zní:

„(2) Za účelem zajištění bezpečnosti České republiky lze pro utajení činnosti zpravodajských služeb použít zvláštní postupy při plnění úkolů stanovených tímto zákonem. Tyto zvláštní postupy stanoví vláda svým usnesením.“.

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Poskytovatel institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za poskytovatele institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002  Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, v případech, kdy o jejím poskytnutí rozhodl v souladu s § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 130/2002  Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Poskytovatel institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, vydá rozhodnutí o poskytnutí institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace až pro první kalendářní rok následující po posledním kalendářním roce, pro který byla příslušnému příjemci poskytnuta podpora poskytovatelem institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Čl. III
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020.

Vondráček v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.

E-shop

Elektronizace správy daní, právní spekty

Elektronizace správy daní, právní spekty

Michal Tuláček - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie se zabývá právními problémy vyplývajícími z použití informačních a komunikačních technologií při správě daní, tedy v daňovém právu procesním. Elektronizace správy daní je specifickou oblastí elektronizace veřejné správy, ve které se do značné míry uplatní omezení ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Zadávání veřejných zakázek, vybrané aspekty a instituty

Zadávání veřejných zakázek, vybrané aspekty a instituty

Marcela Káňová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace Zadávání veřejných zakázek. Vybrané aspekty a instituty věnuje pozornost otázkám, které sice nejsou nové, ale u nichž je třeba stále hledat řešení nejen v rozhodovací praxi Úřadu a judikatuře českých soudů, ale i evropské judikatuře. Vybranými aspekty a instituty, jimiž ...

Cena: 570 KčKOUPIT

Vyvlastnění a vyvlastňovací řízení

Vyvlastnění a vyvlastňovací řízení

Tomáš Grygar, Kateřina Frumaorvá, Ondřej Horák, Marek Masarik - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Kniha představuje první vědeckou monografii komplexně pojednávající o institutu vyvlastnění v českém právu. Náležitá pozornost je věnována všem relevantním otázkám tohoto institutu – od jeho teoretického vymezení a právněhistorických aspektů, přes ústavní podmínky vyvlastnění až ...

Cena: 705 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.