Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


48

ZÁKON

ze dne 29. ledna 2020,

kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 107/2007 Sb., zákona č. 227/2009  Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 91/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 234/2013 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 130/2014 Sb., zákona č. 157/2015 Sb. a zákona č. 152/2017 Sb., se mění takto:

1. V poznámce pod čarou č. 1 se text „č.“ zrušuje a na konci poznámky pod čarou se na samostatný řádek doplňuje věta „Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1513 ze dne 9. září 2015, kterou se mění směrnice 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty a směrnice 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů.“.

2. V § 1 odst. 1 písm. d) se za slovo „stanic“ vkládají slova „a výdejních jednotek“.

3. V § 2 se na konci textu písmene a) doplňují slova „ ; pohonnou hmotou nejsou kapalná aditiva, která jsou povinnou látkou nezbytnou pro provoz vozidla nebo zvláštního vozidla a doplňují se v návaznosti na palivo“.

4. V § 2 písm. b) se slovo „biomethanu“ nahrazuje slovem „biometanu“.

5. V § 2 písm. f) se slovo „něhož“ nahrazuje slovem „nichž“, za slovo „hmoty“ se vkládá slovo „pouze“ a slova „pouze pro vlastní potřebu, bezúplatné dobíjení elektrického vozidla elektřinou nebo bezúplatná výměna jeho baterie“ se zrušují.

6. V § 2 písmeno g) zní:

„g)   výdejem
1. bezúplatné přemístění nebo bezúplatný převod pohonných hmot ze skladovací nádrže zpravidla do palivové nádrže vozidla, zvláštního vozidla nebo cisterny,
2. prodej pohonných hmot do palivové nádrže vozidla, zvláštního vozidla nebo cisterny výhradně za cenu jejich nákupu, pokud se nejedná o předmět podnikání a provozovatel vozidla nebo zvláštního vozidla a provozovatel čerpací stanice nebo vlastník výdejní jednotky jsou součástí téže skupiny podle zákona upravujícího daň z přidané hodnoty, nebo
3. bezúplatné dobíjení elektrického vozidla elektřinou nebo bezúplatná výměna jeho baterie,“.

7. V § 2 písmeno l) zní:

„l)   distributorem pohonných hmot osoba, která prodává nebo je oprávněna prodávat pohonné hmoty na území České republiky, s výjimkou prodeje
1. pohonných hmot z čerpací stanice nebo dobíjecí stanice,
2. stlačeného nebo zkapalněného zemního plynu včetně biometanu, pokud je jeho prodejce držitelem platné licence na obchod s plynem podle energetického zákona,
3. elektřiny, pokud je její prodejce držitelem platné licence na obchod s elektřinou podle energetického zákona,
4. pohonných hmot, pokud je jejich prodejce vydavatelem nebo zprostředkovatelem palivové karty a pohonné hmoty byly nakoupeny z čerpací stanice prostřednictvím jím vydané nebo zprostředkované palivové karty,
5. pohonných hmot, pokud je jejich prodejce prodává svému zaměstnanci v souvislosti s provozem služebního vozidla pro jeho soukromé účely, a to výhradně za cenu jejich nákupu,
6. pohonných hmot, pokud je jejich prodejce pronajímatelem vozidla, stroje nebo zařízení a prodává je jejich nájemci v přímé souvislosti s nájmem tohoto vozidla, stroje nebo zařízení, a to výhradně za cenu jejich nákupu,
7. pohonných hmot při zpeněžování majetkové podstaty insolvenčním správcem po prohlášení konkursu na distributora pohonných hmot,

8. pohonných hmot v rámci daňové exekuce a

9. pohonných hmot státem,“.

8. V § 2 písm. m) se slova „na dodávku pohonných hmot“ zrušují.

9. V § 2 písm. n) se slova „jeden nebo více dobíjecích bodů“ nahrazují slovy „kompaktní zařízení vybavené jedním nebo více dobíjecími body, které mají stejného vlastníka jako toto zařízení“.

10. V § 2 písm. p) se slova „běžnou dobíjecí stanicí dobíjecí stanice, která“ nahrazují slovy „běžným dobíjecím bodem dobíjecí bod, který“.

11. V § 2 písm. q) se slova „vysoce výkonnou dobíjecí stanicí dobíjecí stanice, která“ nahrazují slovy „vysoce výkonným dobíjecím bodem dobíjecí bod, který“.

12. V § 2 se na konci písmene r) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena s) až u), která znějí:

„s)   výdejní jednotkou stavba nebo zařízení, z nichž se pohonné hmoty pouze vydávají a jejichž součástí je jedna nebo více skladovacích nádrží na uskladnění pohonných hmot o souhrnném objemu větším než 5 m3,
t)   plnicím stanovištěm stavba nebo zařízení provozované distributorem pohonných hmot, z nichž se pohonná hmota, s výjimkou elektřiny, prodává nebo vydává do cisterny,
u)   provozovatelem dobíjecí stanice osoba, která zajišťuje provoz dobíjecí stanice pro účely dobíjení elektrických vozidel.“.

13. V § 5 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „a na případy podle § 5a, s výjimkou nákupu pohonných hmot osobou registrovanou jako distributor pohonných hmot a z čerpací stanice zapsané v evidenci čerpacích stanic“.

14. V § 5 odst. 3 se za slovo „stanici“ vkládají slova „a na výdejní jednotce“ a na konci textu odstavce se doplňují slova „a odběru vzorků při kontrole složení a jakosti pohonných hmot“.

15. V § 5 odst. 4 se slova „v níž“ nahrazují slovy „z níž“.

16. V § 5 odst. 6 se slovo „Vlastník“ nahrazuje slovem „Provozovatel“.

17. V § 5 odst. 7 písm. c) se slova „orgánů uvedených v § 7 odst. 3 byla evidence bezodkladně“ nahrazují slovy „celního úřadu byla bez zbytečného odkladu evidence“.

18. V § 5 odst. 7 písm. d) a e) se slova „na které“ nahrazují slovy „z níž“.

19. Na konci § 5 odst. 7 písm. d) se slovo „a“ zrušuje.

20. V § 5 se na konci odstavce 7 tečka nahrazuje slovem „ , a“ a doplňuje se písmeno f), které zní:

„f)   zajistit na čerpací stanici, z níž je prodáván nebo vydáván zkapalněný ropný plyn, označení výdejních stojanů zkapalněného ropného plynu informací „Plnění plynu do mobilních tlakových nádob je zakázáno.“.

21. V § 5 se doplňuje odstavec 8, který zní:

„(8) Vlastník výdejní jednotky je povinen

a)   zajistit vybavení výdejní jednotky měřicím zařízením protečeného množství pohonných hmot a výdejní hadicí,
b)   zajistit, aby byla za každý kalendářní den vedena průkazná evidence o množství vydaných pohonných hmot v rozdělení na bezúplatné a úplatné přemístění pohonných hmot; tuto evidenci je vlastník výdejní jednotky povinen uchovávat po dobu 3 let ode dne výdeje pohonných hmot; vlastník výdejní jednotky je dále povinen zajistit, aby na požádání celního úřadu byla bez zbytečného odkladu evidence předložena, a
c)   zajistit, aby při provozu výdejní jednotky nedošlo k ohrožení života nebo zdraví osob, jejich majetku nebo životního prostředí podle požadavků stanovených zvláštními právními předpisy5).“.

22. V § 5a odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „a provozovatel čerpací stanice je povinen“ nahrazují slovy „ , provozovatel čerpací stanice a vlastník výdejní jednotky jsou povinni“.

23. V § 5a odst. 1 písm. b) se za slovo „stlačeného“ vkládají slova „nebo zkapalněného“ a slovo „ , nebo“ se nahrazuje slovy „včetně biometanu,“.

24. V § 5a se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena d) až f), která včetně poznámky pod čarou č. 19 znějí:

„d)   od insolvenčního správce po prohlášení konkursu na distributora pohonných hmot,
e)   v rámci daňové exekuce a
f)   od státu při prodeji pohonných hmot podle tohoto zákona nebo zvláštního právního předpisu19).


19) Například zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.“.

25. V § 5a odstavec 2 zní:

„(2) Nákup pohonných hmot, s výjimkou elektřiny a stlačeného nebo zkapalněného zemního plynu včetně biometanu, je povolen pouze

a)   v případech podle odstavce 1 písm. a), c), d), e) nebo f),
b)   od vydavatele nebo zprostředkovatele palivové karty, pokud pohonné hmoty byly nakoupeny z čerpací stanice prostřednictvím této palivové karty,
c)   od zaměstnavatele v souvislosti s provozem služebního vozidla pro soukromé účely zaměstnance, a to výhradně za cenu jejich nákupu, a
d)   od pronajímatele vozidla, stroje nebo zařízení v souvislosti s nájmem tohoto vozidla, stroje nebo zařízení, a to výhradně za cenu jejich nákupu.“.

26. V nadpisu § 6 se doplňují slova „a výdejních jednotek“.

27. V § 6 odst. 1 větě první, větě druhé a ve větě poslední se za slovo „stanic“ vkládají slova „a výdejních jednotek“ a ve větě třetí se text „písm. c) a e) až g)“ nahrazuje textem „písm. b), c) a e) až g) a v odstavci 5 písm. b) až f)“.

28. V § 6 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „a dobíjecích“ zrušují.

29. V § 6 odst. 2 písm. a), d) a g) se slova „nebo dobíjecí“ zrušují.

30. V § 6 odst. 2 písm. a) bodě 2 se slova „místa podnikání“ nahrazují slovem „sídla“.

31. V § 6 odst. 2 písmena b) a c) znějí:

„b)    stručný popis čerpací stanice,
c)   adresa čerpací stanice, pokud jí byla přidělena, a její zeměpisné souřadnice ve Světovém geodetickém systému 1984 (WGS84),“.

32. V § 6 odst. 2 písm. d) se za slovo „údaj“ vkládají slova „o tom“ a slova „nebo nikoliv“ se zrušují.

33. V § 6 odst. 2 se za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní:

„f)   označení, pod kterým je provozována čerpací stanice, a“.

Dosavadní písmena f) a g) se označují jako písmena g) a h).

34. V § 6 odst. 2 se písmeno g) zrušuje.
Dosavadní písmeno h) se označuje jako písmeno g).

35. V § 6 odst. 3 písm. a) a b) se text „e)“ nahrazuje textem „f)“.

36. V § 6 se odstavec 4 zrušuje.
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4.

37. V § 6 se doplňují odstavce 5 až 8, které znějí:

„(5) Do evidence dobíjecích stanic se zapisují

a)   údaje o vlastníku dobíjecí stanice a údaje o provozovateli dobíjecí stanice, není-li zároveň jejím vlastníkem, a to
1. u právnické osoby obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, u zahraniční osoby také umístění organizační složky podniku na území České republiky, pokud ji zřizuje,
2. u fyzické osoby jméno a příjmení, popřípadě též obchodní firma, datum narození, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, adresa trvalého pobytu, popřípadě též sídla, u zahraniční osoby také adresa pobytu na území České republiky, byl-li jí pobyt povolen, adresa hlášeného pobytu na území České republiky nebo umístění organizační složky podniku na území České republiky, pokud ji zřizuje,
b)   počet dobíjecích bodů, pro každý dobíjecí bod typ, nominální maximální výkon, standard dobíjecího bodu, informaci o tom, které dobíjecí body lze používat souběžně, pokud je dobíjecí stanice vybavena více dobíjecími body, a celkový nominální maximální výkon dobíjecí stanice,
c)   adresa dobíjecí stanice, pokud jí byla přidělena, a její zeměpisné souřadnice ve Světovém geodetickém systému 1984 (WGS84),
d)   údaj o tom, zda je dobíjecí stanice veřejně přístupná; v případě veřejně přístupné dobíjecí stanice informace o časové přístupnosti,
e)   označení, pod kterým je provozována dobíjecí stanice, a
f)   datum uvedení dobíjecí stanice do provozu a datum ukončení provozu dobíjecí stanice.

(6) Vlastník dobíjecí stanice je povinen ministerstvu oznámit

a)   před uvedením dobíjecí stanice do provozu údaje podle odstavce 5 písm. a) až e) a
b)   bez zbytečného odkladu uvedení dobíjecí stanice do provozu nebo ukončení provozu dobíjecí stanice a každou změnu údaje podle odstavce 5 písm. a) až e).

(7) Do evidence výdejních jednotek se zapisují

a)   údaje o vlastníku výdejní jednotky, a to
1. u právnické osoby obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, u zahraniční osoby také umístění organizační složky podniku na území České republiky, pokud ji zřizuje,
2. u fyzické osoby jméno a příjmení, popřípadě též obchodní firma, datum narození, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, adresa trvalého pobytu, popřípadě též sídla, u zahraniční osoby také adresa pobytu na území České republiky, byl-li jí pobyt povolen, adresa hlášeného pobytu na území České republiky nebo umístění organizační složky podniku na území České republiky, pokud ji zřizuje,
b)   stručný popis výdejní jednotky,
c)   adresa výdejní jednotky, pokud jí byla přidělena, a její zeměpisné souřadnice ve Světovém geodetickém systému 1984 (WGS84),
d)   název vydávaných pohonných hmot a
e)   datum uvedení výdejní jednotky do provozu a datum ukončení provozu výdejní jednotky.

(8) Vlastník výdejní jednotky je povinen ministerstvu oznámit

a)   před uvedením výdejní jednotky do provozu údaje podle odstavce 7 písm. a) až d) a
b)   bez zbytečného odkladu uvedení výdejní jednotky do provozu nebo ukončení jejího provozu a každou změnu údaje podle odstavce 7 písm. a) až d).“.

38. Nadpis nad označením § 6e se zrušuje.

39. V nadpisu § 6ka se slovo „povinnost“ nahrazuje slovy „a jiné povinnosti“.

40. V § 6ka se doplňují odstavce 4 a 5, které znějí:

„(4) Ustanovení o oznamovací povinnosti distributora pohonných hmot se použijí v případě prodeje pohonných hmot insolvenčním správcem po prohlášení konkursu na distributora pohonných hmot obdobně.

(5) Distributor pohonných hmot, který je provozovatelem plnicího stanoviště, je povinen zajistit, aby byla za každý kalendářní den vedena průkazná evidence o množství prodaných nebo vydaných pohonných hmot; tuto evidenci je distributor pohonných hmot povinen uchovávat po dobu 3 let ode dne prodeje nebo výdeje pohonných hmot; distributor pohonných hmot je dále povinen zajistit, aby na požádání celního úřadu byla bez zbytečného odkladu evidence předložena.“.

41. V nadpisu § 6q se doplňují slova „a dobíjecího bodu“.

42. V § 6q odstavec 2 zní:

„(2) Provozovatel dobíjecí stanice vybavené běžným dobíjecím bodem je povinen zajistit, aby každý běžný dobíjecí bod v rámci jím provozované dobíjecí stanice splňoval požadavky stanovené zvláštním právním předpisem upravujícím technické požadavky na stavby16) a českou technickou normou upravující technické požadavky na nabíjení elektrických vozidel vodivým připojením a požadavky na rozměrovou kompatibilitu a zaměnitelnost pro přístroje s kolíky a dutinkami na střídavý proud17). V případě dobíjecích stanic vybavených běžnými dobíjecími body, které byly uvedeny do provozu nebo obnoveny před 18. listopadem 2017, a v případě bezdrátových nebo indukčních jednotek se věta první nepoužije.“.

43. V § 6q odstavec 3 zní:

„(3) Provozovatel dobíjecí stanice vybavené vysoce výkonným dobíjecím bodem je povinen zajistit, aby jím provozovaná dobíjecí stanice obsahovala alespoň jeden vysoce výkonný dobíjecí bod splňující požadavky stanovené zvláštním právním předpisem upravujícím technické požadavky na stavby16) a všechny vysoce výkonné dobíjecí body v rámci jím provozované dobíjecí stanice splňovaly požadavky stanovené českými technickými normami upravujícími technické požadavky na nabíjení elektrických vozidel vodivým připojením a požadavky na rozměrovou kompatibilitu a zaměnitelnost pro přístroje s kolíky a dutinkami na střídavý proud a požadavky na rozměrovou kompatibilitu a zaměnitelnost pro vozidlová zásuvková spojení s kolíky a dutinkami na stejnosměrný a střídavý nebo stejnosměrný proud18). V případě dobíjecích stanic vybavených vysoce výkonnými dobíjecími body, které byly uvedeny do provozu nebo obnoveny před 18. listopadem 2017, a v případě bezdrátových nebo indukčních jednotek se věta první nepoužije.“.

44. V § 6q se doplňují odstavce 6 až 8, které včetně poznámky pod čarou č. 20 znějí:

„(6) Provozovatel dobíjecí stanice je povinen uvést na dobíjecí stanici telefonní kontakt pro případ řešení problémů, které by vznikly v souvislosti s dobíjením vozidla.

(7) Provozovatel dobíjecí stanice je povinen každoročně do 28. února předat ministerstvu údaje o množství elektřiny spotřebované pro dobíjení vozidel v jím provozovaných dobíjecích stanicích v předchozím kalendářním roce. Způsob předávání údajů stanoví prováděcí právní předpis.

(8) Provozovatel veřejně přístupné dobíjecí stanice je povinen Ministerstvu dopravy předat do 30 dnů po zprovoznění veřejně přístupné dobíjecí stanice údaje související se zaváděním inteligentních dopravních systémů20), zejména způsoby identifikace nebo autorizace provozovatelů elektrických vozidel za účelem dobíjení na dobíjecí stanici a platební metody dostupné na dobíjecí stanici. Ministerstvo dopravy zveřejní tyto údaje způsobem umožňujícím dálkový přístup. Způsob předávání dat a jejich zveřejňování stanoví prováděcí právní předpis.


20)*Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/40/EU ze dne 7. července 2010 o rámci pro zavedení inteligentních dopravních systémů v oblasti silniční dopravy a pro rozhraní s jinými druhy dopravy.“.

45. Nadpis nad označením § 7 se zrušuje.

46. V § 7 odst. 1 písm. a) se za slovo „stanic“ vkládají slova „a výdejních jednotek“.

47. V § 7 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno c), které zní:

„c)   kontroluje plnění povinností podle § 4 odst. 1, § 6 odst. 3, 6 a 8 a § 6q odst. 7.“.

48. V § 7 odst. 2 písm. a) se slova „a u provozovatele čerpací stanice“ nahrazují slovy „ , provozovatele čerpací stanice a vlastníka výdejní jednotky“.

49. V § 7 odst. 2 písm. b) se slova „a e)“ nahrazují slovy „ , e) a f)“ a slova „a 5,“ se nahrazují slovy „až 6 a“.

50. V § 7 odst. 2 písm. c) se za slova „a 6“ vkládá text „ , § 5 odst. 8 písm. c)“.

51. V § 7 odst. 3 se text „§ 5a“ nahrazuje slovy „§ 5 odst. 8 písm. a) a b), § 5a a § 6ka odst. 5“.

52. V § 7 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Ministerstvo dopravy kontroluje plnění povinností podle § 6q odst. 8.“.

53. Nadpis nad označením § 8 zní:
„Přestupky“.

54. § 8 a 9 znějí:

㤠8

(1) Přestupku se dopustí ten, kdo

a)   prodá nebo vydá pohonnou hmotu, s výjimkou elektřiny, která nesplňuje požadavky na pohonné hmoty podle § 3 odst. 1,
b)   umístí do skladovací nádrže v čerpací stanici pohonnou hmotu, s výjimkou elektřiny, která nesplňuje požadavky na pohonné hmoty podle § 3 odst. 1,
c)   v rozporu s § 5 odst. 3 naplní na čerpací stanici nebo na výdejní jednotce mobilní tlakovou nádobu zkapalněným ropným plynem, nebo
d)   prodá nebo vydá olovnatý motorový benzin nebo jej použije k pohonu motoru vozidla v rozporu s § 5 odst. 5.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a)   prodá nebo vydá pohonnou hmotu, s výjimkou elektřiny, v rozporu s § 5 odst. 1, nebo
b)   nakoupí pohonnou hmotu, s výjimkou elektřiny a stlačeného nebo zkapalněného zemního plynu včetně biometanu, v rozporu s § 5a odst. 2.

(3) Za přestupek lze uložit pokutu

a)   do 20 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2,
b)   do 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b) nebo d), nebo
c)   do 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c).

§ 9

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba uvedená v § 3 odst. 2 dopustí přestupku tím, že při prodeji motorových benzinů nebo motorové nafty nezpřístupní informaci podle § 3 odst. 2.

(2) Distributor pohonných hmot se dopustí přestupku tím, že provádí svoji činnost bez registrace.

(3) Distributor pohonných hmot, který je provozovatelem plnicího stanoviště, se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 6ka odst. 5 nezajistí vedení evidence o množství prodaných nebo vydaných pohonných hmot, tuto evidenci neuchová po stanovenou dobu nebo nezajistí její předložení celnímu úřadu.

(4) Výrobce, dovozce, vývozce nebo distributor pohonných hmot se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 3 odst. 3 neuvede v dodacích listech obsah biopaliva v pohonné hmotě.

(5) Distributor pohonných hmot, provozovatel čerpací stanice nebo vlastník výdejní jednotky se dopustí přestupku tím, že nakoupí pohonnou hmotu v rozporu s § 5a odst. 1.

(6) Provozovatel čerpací stanice se dopustí přestupku tím, že

a)   nepředá ministerstvu souhrnnou zprávu podle § 4 odst. 1,
b)   v rozporu s § 5 odst. 3 plní mobilní tlakové nádoby zkapalněnými ropnými plyny nebo jejich plnění umožní, nebo nezajistí označení výdejních stojanů zkapalněného ropného plynu podle § 5 odst. 7 písm. f),
c)   nezajistí prodej nebo výdej aditivačních přísad nebo bezolovnatých benzinů s těmito přísadami podle § 5 odst. 4,
d)   v rozporu s § 5 odst. 6 nezajistí, aby při provozu čerpací stanice nedošlo k ohrožení života nebo zdraví osob, jejich majetku nebo životního prostředí,
e)   nezajistí označení výdejních stojanů pohonných hmot podle § 5 odst. 7 písm. a), d) nebo e),
f)   nezpřístupní na čerpací stanici informace podle § 5 odst. 7 písm. b), nebo
g)   v rozporu s § 5 odst. 7 písm. c) nezajistí vedení evidence stavu součtového počítadla, tuto evidenci neuchová po stanovenou dobu, nezajistí její předložení celnímu úřadu nebo vyvolání stavu součtového počítadla.

(7) Vlastník čerpací stanice se dopustí přestupku tím, že ministerstvu neoznámí

a)   před uvedením čerpací stanice do provozu údaje do evidence čerpacích stanic podle § 6 odst. 3 písm. a), nebo
b)   bez zbytečného odkladu uvedení čerpací stanice do provozu, ukončení provozu čerpací stanice nebo změnu údaje zapisovaného do evidence čerpacích stanic podle § 6 odst. 3 písm. b).

(8) Vlastník výdejní jednotky se dopustí přestupku tím, že

a)   v rozporu s § 5 odst. 3 plní mobilní tlakové nádoby zkapalněnými ropnými plyny nebo jejich plnění umožní,
b)   v rozporu s § 5 odst. 8 písm. a) nezajistí vybavení výdejní jednotky měřicím zařízením nebo výdejní hadicí,
c)   v rozporu s § 5 odst. 8 písm. b) nezajistí vedení evidence o množství vydaných pohonných hmot v rozdělení na bezúplatné a úplatné přemístění pohonných hmot, tuto evidenci neuchová po stanovenou dobu nebo nezajistí její předložení celnímu úřadu,
d)   v rozporu s § 5 odst. 8 písm. c) nezajistí, aby při provozu výdejní jednotky nedošlo k ohrožení života nebo zdraví osob, jejich majetku nebo životního prostředí podle požadavků stanovených zvláštními právními předpisy5),
e)   neoznámí ministerstvu před uvedením výdejní jednotky do provozu údaje do evidence výdejních jednotek podle § 6 odst. 8 písm. a), nebo
f)   neoznámí ministerstvu bez zbytečného odkladu uvedení výdejní jednotky do provozu, ukončení provozu výdejní jednotky nebo změnu údaje zapisovaného do evidence výdejních jednotek podle § 6 odst. 8 písm. b).

(9) Za přestupek lze uložit pokutu

a)   do 20 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 nebo 5,
b)   do 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3, odstavce 6 písm. d) nebo g) nebo odstavce 8 písm. b), c) nebo d),
c)   do 3 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 nebo 4, odstavce 6 písm. b) nebo e), odstavce 7 nebo odstavce 8 písm. a), e) nebo f), nebo
d)   do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 6 písm. a), c) nebo f).

(10) Za přestupek podle odstavce 5 lze distributorovi pohonných hmot a provozovateli čerpací stanice spolu s pokutou uložit zákaz činnosti nejdéle na dobu 2 let.“.
Poznámka pod čarou č. 13 se zrušuje.

55. Za § 9 se vkládá nový § 9a, který zní:

㤠9a

(1) Provozovatel dobíjecí stanice se dopustí přestupku tím, že

a)   neuvede na dobíjecí stanici telefonní kontakt podle § 6q odst. 6, nebo
b)   nepředá ministerstvu údaje o množství elektřiny spotřebované pro dobíjení vozidel podle § 6q odst. 7.

(2) Provozovatel veřejně přístupné dobíjecí stanice se dopustí přestupku tím, že

a)   nezpřístupní na dobíjecí stanici informace podle § 6q odst. 1,
b)   nezveřejní ceny podle § 6q odst. 4,
c)   neposkytne uživatelům elektrických vozidel možnost jednorázového dobití podle § 6q odst. 5, nebo
d)   nepředá Ministerstvu dopravy ve stanovené lhůtě údaje související se zaváděním inteligentních dopravních systémů podle § 6q odst. 8.

(3) Provozovatel dobíjecí stanice vybavené běžným dobíjecím bodem se dopustí přestupku tím, že nezajistí, aby jím provozovaná dobíjecí stanice, s výjimkou bezdrátové nebo indukční jednotky, splňovala požadavky podle § 6q odst. 2.

(4) Provozovatel dobíjecí stanice vybavené vysoce výkonným dobíjecím bodem se dopustí přestupku tím, že nezajistí, aby jím provozovaná dobíjecí stanice, s výjimkou bezdrátové nebo indukční jednotky, splňovala požadavky podle § 6q odst. 3.

(5) Vlastník dobíjecí stanice se dopustí přestupku tím, že ministerstvu neoznámí

a)   před uvedením dobíjecí stanice do provozu údaje do evidence dobíjecích stanic podle § 6 odst. 6 písm. a), nebo
b)   bez zbytečného odkladu uvedení dobíjecí stanice do provozu, ukončení provozu dobíjecí stanice nebo změnu údaje zapisovaného do evidence dobíjecích stanic podle § 6 odst. 6 písm. b).

(6) Za přestupek lze uložit pokutu

a)   do 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3 nebo 4,
b)   do 3 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 5, nebo
c)   do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 nebo 2.“.

56. § 10 zní:

㤠10

(1) Přestupky podle tohoto zákona projednává

a)   Česká obchodní inspekce, jde-li o přestupky podle § 8 odst. 1, § 9 odst. 1, § 9 odst. 6 písm. b) až f), § 9 odst. 8 písm. a) a d), § 9a odst. 1 písm. a), § 9a odst. 2 písm. a) až c) a § 9a odst. 3 a 4,
b)   ministerstvo, jde-li o přestupky podle § 9 odst. 6 písm. a), § 9 odst. 7, § 9 odst. 8 písm. e) a f), § 9a odst. 1 písm. b) a § 9a odst. 5,
c)   celní úřad, jde-li o přestupky podle § 8 odst. 2, § 9 odst. 2 až 5, § 9 odst. 6 písm. g), § 9 odst. 8 písm. b) a c), nebo
d)   Ministerstvo dopravy, jde-li o přestupek podle § 9a odst. 2 písm. d).

(2) Pokutu vybírá správní orgán, který ji uložil.“.

57. V § 11 se za slova „bodu 4“ vkládá text „ , § 6q odst. 7“.

58. V § 11 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Ministerstvo dopravy vydá vyhlášku k provedení § 6q odst. 8.“.

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Vlastník čerpací stanice, která byla uvedena do provozu přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je povinen Ministerstvu průmyslu a obchodu do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona oznámit údaje podle § 6 odst. 2 písm. c) a f) zákona č. 311/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Vlastník dobíjecí stanice, která byla uvedena do provozu přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je povinen Ministerstvu průmyslu a obchodu do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona oznámit údaje podle § 6 odst. 5 zákona č. 311/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Vlastník stavby nebo zařízení, které jsou ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona považovány za výdejní jednotku a které byly uvedeny do provozu přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je povinen Ministerstvu průmyslu a obchodu do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona oznámit údaje podle § 6 odst. 7 zákona č. 311/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

4. Vlastník stavby nebo zařízení, které jsou ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona považovány za výdejní jednotku a které byly uvedeny do provozu přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je povinen zajistit do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona vybavení výdejní jednotky měřicím zařízením a výdejní hadicí podle § 5 odst. 8 písm. a) zákona č. 311/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Čl. III
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 44, pokud jde o § 6q odst. 8, bodu 52, bodu 55, pokud jde o § 9a odst. 2 písm. d), a bodu 58, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2021.

Vondráček v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.

E-shop

Trestní odpovědnost právnických osob v České republice, problémy a perspektivy

Trestní odpovědnost právnických osob v České republice, problémy a perspektivy

Jiří Jelínek - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie pojednává o fenoménu trestní odpovědnosti právnických osob, který je jednou z mimořádně kontroverzních otázek trestněprávní teorie. Autor provádí rozbor vybraných problematických témat a otázek ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Praktikum z práva sociálního zabezpečení, 6. vydání

Praktikum z práva sociálního zabezpečení, 6. vydání

Gabriela Halířová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Učební pomůcka pro vysokoškolskou výuku práva sociálního zabezpečení je přehledně zpracovaná podle jednotlivých systémů sociálního zabezpečení a srozumitelnou formou představuje jejich stěžejní instituty. Ve svém již šestém vydání byla aktualizována podle právního stavu k 1. 9. ...

Cena: 380 KčKOUPIT

Občanské právo hmotné 3

Občanské právo hmotné 3

Jan Dvořák, Jiří Švestka a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Třetí svazek vysokoškolské učebnice navazuje na první díl věnovaný obecné části nového českého občanského práva a oceněný jednak jako nejlepší právnická publikace, jednak jako nejlepší vysokoškolská učebnice roku 2013. Kniha je dílem našich předních civilistů, působících jak v ...

Cena: 365 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.