Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


47

ZÁKON

ze dne 29. ledna 2020,

kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o zeměměřictví

Čl. I

Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 120/2000 Sb., zákona č. 186/2001 Sb., zákona č. 319/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č.  444/2005 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 223/2009  Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 380/2009 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 257/2013 Sb., zákona č. 298/2016 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., se mění takto:

1. V § 2 písmeno m) zní:

„m)   digitální technickou mapou databázový soubor obsahující údaje o dopravní a technické infrastruktuře a vybraných přírodních, stavebních a technických objektech a zařízeních, které zobrazují a popisují jejich skutečný stav, a údaje o záměrech na provedení změn dopravní a technické infrastruktury.“.

2. V § 4 odst. 1 písmeno l) zní:

„l)   založení digitálních technických map a vyhotovení podkladů pro jejich vedení3).“.

3. Za § 4a se vkládají nové § 4b až 4d, které včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 13 a 14 znějí:

㤠4b
Digitální technická mapa kraje

(1) Digitální technická mapa je vedena pro území kraje. Správcem digitální technické mapy kraje je krajský úřad v přenesené působnosti.

(2) Digitální technická mapa kraje je zdrojem informací, které slouží zejména pro účely územního plánování, přípravy, umisťování, povolování a provádění staveb, poskytování informací o životním prostředí podle zákona o právu na informace o životním prostředí a poskytování údajů o fyzické infrastruktuře podle zákona o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací.

(3) Digitální technická mapa kraje má veřejnou a neveřejnou část. Prováděcí právní předpis stanoví, které údaje digitální technické mapy kraje jsou veřejné a neveřejné.

(4) Obsah digitální technické mapy kraje tvoří údaje o

a)   druzích, umístění, průběhu a vlastnostech objektů a zařízení dopravní a technické infrastruktury včetně údajů o jejich ochranných a bezpečnostních pásmech a údajů o záměrech na provedení změn dopravní a technické infrastruktury v území,
b)   umístění, průběhu a vlastnostech vybraných stavebních a technických objektů a zařízení a vybraných přírodních objektů na zemském povrchu, pod ním nebo nad ním, které charakterizují základní prostorové uspořádání území.

(5) Součástí údajů podle odstavce 4 jsou i údaje o vlastnících, správcích, provozovatelích a editorech objektů a zařízení. Podrobné vymezení obsahu digitální technické mapy kraje včetně způsobu a rozsahu vedení údajů o vlastnících, správcích, provozovatelích a editorech podle věty první a včetně vymezení objektů, zařízení a záměrů podle odstavce 4 stanoví prováděcí právní předpis.

(6) Údaje důležité z hlediska obrany státu, vnitřního pořádku a bezpečnosti se vedou v digitální technické mapě kraje způsobem dohodnutým s příslušným orgánem státní správy.

(7) Údaje do digitální technické mapy kraje zapisuje editor. Editor odpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost zapisovaných údajů13), a to v rámci charakteristik přesnosti stanovených prováděcím předpisem. Editorem údajů podle odstavce 4 písm. a) je vlastník technické a dopravní infrastruktury; tuto povinnost za něj může splnit provozovatel nebo správce technické a dopravní infrastruktury. Editorem údajů podle odstavce 4 písm. b) je správce digitální technické mapy kraje. Editor může na základě písemné dohody zajistit plnění své editorské povinnosti prostřednictvím jiné osoby; tím není dotčena odpovědnost editora podle věty druhé.

(8) Dojde-li ke změně údajů podle odstavce 4 písm. a), editor bezodkladně změnu zapíše prostřednictvím jednotného rozhraní podle § 4d odst. 3 písm. b) do digitální technické mapy kraje. Dojde-li ke změně údajů podle odstavce 4 písm. b), editor zapíše změnu bezodkladně poté, co mu budou předány podklady pro její zápis.

(9) Po dokončení stavby, kterou vzniká, mění se nebo zaniká objekt nebo zařízení podle odstavce 4 písm. b), předá stavebník14) prostřednictvím jednotného rozhraní podle § 4d odst. 3 písm. b) správci digitální technické mapy kraje údaje o tomto objektu nebo zařízení. Přitom zodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost předaných údajů.

(10) Údaje digitální technické mapy kraje se poskytují ve formách a za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem. Údaje z veřejné části se poskytují každému. Údaje z neveřejné části se poskytují

a)   orgánům veřejné správy v rozsahu nezbytném pro plnění úkolů při výkonu jejich působnosti,
b)   vlastníkům, správcům a provozovatelům dopravní a technické infrastruktury v rozsahu nezbytném pro zajištění provozu, údržby, obnovy a rozvoje této infrastruktury a
c)   osobám, o nichž to stanoví jiný právní předpis.

§ 4c
Digitální technická mapa obce

(1) Digitální technická mapa může být vedena rovněž pro území obce. Správcem digitální technické mapy obce je obec v samostatné působnosti.

(2) Digitální technická mapa obce může obsahovat údaje

a)   podle § 4b odst. 4; tyto údaje se do digitální technické mapy obce přebírají z digitální technické mapy kraje,
b)   o dalších zařízeních a objektech, které nejsou obsahem digitální technické mapy kraje, pokud je to významné pro plnění působnosti obce; podklady pro vedení těchto údajů zajišťuje obec vlastní činností.

(3) Ustanovení § 4b odst. 3 a 10 se na digitální technickou mapu obce použije obdobně.

(4) Dohoda o způsobu vedení údajů důležitých z hlediska obrany státu, vnitřního pořádku a bezpečnosti v digitální technické mapě kraje je závazná i pro digitální technické mapy obcí na území příslušného kraje.

§ 4d
Digitální mapa veřejné správy

(1) Digitální mapa veřejné správy je tvořena propojením katastrální mapy, ortofotomapy a digitálních technických map krajů.

(2) Informační systém digitální mapy veřejné správy je informační systém veřejné správy. Správcem tohoto informačního systému je Český úřad zeměměřický a katastrální.

(3) Informační systém digitální mapy veřejné správy zajišťuje zejména

a)   jednotné rozhraní pro zobrazení katastrální mapy, ortofotomapy a digitálních technických map krajů; krajské úřady poskytují k tomu nezbytnou součinnost,
b)   jednotné rozhraní pro předávání údajů k aktualizaci digitálních technických map krajů a pro zápis do digitálních technických map krajů,
c)   vedení seznamu vlastníků, provozovatelů a správců technické infrastruktury, včetně údajů o tom, v jakém území plní povinnost podle § 161 odst. 1 věty druhé stavebního zákona, a vlastníků, provozovatelů a správců dopravní infrastruktury včetně údajů o tom, v jakém území působí,
d)   vedení seznamu editorů digitálních technických map krajů a osob, které za editora plní jeho editační povinnost, včetně rozsahu jejich oprávnění k editaci.

(4) Podrobné vymezení obsahu seznamů podle odstavce 3 písm. c) a d) stanoví prováděcí právní předpis.

(5) Dojde-li ke změně údajů vedených v seznamech podle odstavce 3 písm. c) a d), oznámí osoba, jejíchž údajů se změna týká, tuto změnu bezodkladně správci informačního systému digitální mapy veřejné správy prostřednictvím jednotného rozhraní podle odstavce 3 písm. b).


13) § 27 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
14) § 2 odst. 2 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.“.

4. V § 12 odst. 1 se na začátek písmene b) vkládají slova „využívané pro vedení digitální technické mapy a“.

5. V § 13 odst. 1 písm. b) se za slovo „zaměření“ vkládají slova „a šetření“.

6. V § 13 odst. 1 písm. c) se za slovo „podkladu“ vkládají slova „pro vedení digitální technické mapy a“.

7. V § 20 odst. 1 písmeno i) zní:

„i)   obsah digitální technické mapy kraje podle § 4b odst. 4 včetně zjednodušeného způsobu vedení údajů, které nedosahují požadované úplnosti, rozdělení údajů na veřejné a neveřejné, charakteristiky přesnosti a strukturu digitální technické mapy kraje,“.

8. V § 20 se na konci odstavce 1 doplňují písmena j) až m), která znějí:

„j)   výměnný formát digitální technické mapy kraje,
k)   formy a podmínky poskytování údajů z digitální technické mapy kraje,
l)   údaje, které stavebník předává do digitální technické mapy kraje při vzniku, změně nebo zániku objektu nebo zařízení, a jejich strukturu,
m)   podrobný obsah seznamů podle § 4d odst. 3 písm. c) a d).“.

9. V § 20 odstavec 3 zní:

„(3) Obce mohou pro účely vedení digitální technické mapy obce stanovit obecně závaznou vyhláškou obsah digitální technické mapy obce nad rámec obsahu digitální technické mapy kraje.“.

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Krajský úřad zpřístupní digitální technickou mapu kraje do 30. června 2023. Na výzvu krajského úřadu poskytnou obce a vlastníci, případně provozovatelé nebo správci dopravní a technické infrastruktury k tomu potřebnou součinnost, zejména předají jimi vedené údaje o objektech a zařízeních, které jsou obsahem digitální technické mapy kraje. K činění výzev podle věty druhé může krajský úřad písemně zmocnit osobu zřízenou krajem. Vlastníci dopravní a technické infrastruktury přitom zodpovídají za správnost, úplnost a aktuálnost předaných údajů, a to v rámci charakteristik přesnosti stanovených prováděcím předpisem podle § 20 odst. 1 písm. i) zákona č. 200/1994 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Nedosahují-li předané údaje požadované úplnosti, vedou se do doby jejich doplnění zjednodušeným způsobem. Podrobnosti zjednodušeného způsobu vedení údajů digitální technické mapy kraje stanoví prováděcí právní předpis podle § 20 odst. 1 písm. i) zákona č. 200/1994 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Změny údajů podle § 4b odst. 4 písm. a) zákona č. 200/1994 Sb., ve znění účinném od 1. července 2023, ke kterým došlo od předání údajů do 30. června 2023, zapíše editor postupem podle § 4b odst. 7 zákona č. 200/1994 Sb., ve znění účinném od 1. července 2023, do digitální technické mapy kraje do 30. září 2023. Změny údajů podle § 4b odst. 4 písm. b) zákona č. 200/1994 Sb., ve znění účinném od 1. července 2023, ke kterým došlo od předání údajů do 30. června 2023 v důsledku činnosti vlastníka, provozovatele nebo správce dopravní a technické infrastruktury, oznámí tyto osoby správci digitální technické mapy kraje postupem podle § 4b odst. 9 zákona č. 200/1994 Sb., ve znění účinném od 1. července 2023, do 30. září 2023.

2. Budou-li do digitální technické mapy doplňovány po 30. červnu 2023 údaje o dopravní a technické infrastruktuře, která vznikla do 30. června 2023, postupuje se obdobně podle bodu 1 věty čtvrté.

3. Český úřad zeměměřický a katastrální zprovozní informační systém digitální mapy veřejné správy v části podle § 4d odst. 3 písm. c) zákona č. 200/1994 Sb., ve znění účinném od 1. července 2023, do 31. prosince 2022. Na výzvu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního poskytnou vlastníci, provozovatelé a správci dopravní a technické infrastruktury k tomu potřebné údaje. Změny údajů podle § 4d odst. 3 písm. c) zákona č. 200/1994 Sb., ve znění účinném od 1. července 2023, ke kterým došlo od předání údajů do 31. prosince 2022, oznamují osoby, jejichž údajů se změny týkají, správci informačního systému digitální mapy veřejné správy bezodkladně poté, co ke změně došlo.

4. Český úřad zeměměřický a katastrální zprovozní informační systém digitální mapy veřejné správy v části podle § 4d odst. 3 písm. d) zákona č. 200/1994 Sb., ve znění účinném od 1. července 2023, do 30. června 2023. Na výzvu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního poskytnou vlastníci, provozovatelé a správci dopravní a technické infrastruktury k tomu potřebné údaje. Změny údajů podle § 4d odst. 3 písm. d) zákona č. 200/1994 Sb., ve znění účinném od 1. července 2023, ke kterým došlo od předání údajů do 30. června 2023, oznamují osoby, jejichž údajů se změny týkají, správci informačního systému digitální mapy veřejné správy bezodkladně poté, co ke změně došlo.

5. Český úřad zeměměřický a katastrální zprovozní informační systém digitální mapy veřejné správy v části podle § 4d odst. 3 písm. a) a b) zákona č. 200/1994 Sb., ve znění účinném od 1. července 2023, do 30. června 2024.

6. Vyhlášky vydané obcemi podle § 20 odst. 3 zákona č. 200/1994 Sb., ve znění účinném před 1. červencem 2023, pozbývají účinnosti ke dni 30. června 2023.

7. Do doby vybudování jednotného rozhraní pro předávání údajů k aktualizaci digitálních technických map krajů a pro zápis do digitálních technických map krajů budou tyto údaje jednotlivým správcům digitálních technických map předávány přímo, a to ve výměnném formátu podle § 20 odst. 1 písm. j) zákona č. 200/1994 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DRUHÁ
Změna stavebního zákona

Čl. III

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 68/2007 Sb., zákona č. 191/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 345/2009  Sb., zákona č. 379/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 257/2013  Sb., zákona č. 39/2015 Sb., zákona č. 91/2016 Sb., zákona č. 264/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 193/2017 Sb., zákona č. 194/2017  Sb., zákona č. 205/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 169/2018 Sb., zákona č. 277/2019 Sb. a zákona č. 312/2019 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 se slova „evidenci územně plánovací činnosti“ nahrazují slovy „vedení informačního systému územního plánování“.

2. V § 7 odst. 1 písm. f) se za slovo „do“ vkládají slova „národního geoportálu územního plánování a do“.

3. V § 11 odst. 1 písm. c) se za slovo „vede“ vkládají slova „národní geoportál územního plánování a“.

4. V § 20 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Příslušný správní orgán zveřejňuje zadání územně plánovací dokumentace a jeho návrh, zprávu o uplatňování územně plánovací dokumentace a její návrh a návrh územně plánovací dokumentace v informačním systému územního plánování.“.
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

5. Pod označení § 20a se vkládá nadpis, který zní:
„Jednotný standard územně plánovací dokumentace“.

6. Na konci textu § 20a se doplňují slova „včetně prostorových dat74) ve vektorové formě“.
Poznámka pod čarou č. 74 zní:


74) § 2 písm. e) zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.“.

7. V § 20a se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 až 4, které znějí:

„(2) Vybrané části územně plánovací dokumentace, její aktualizace nebo změny a úplné znění územně plánovací dokumentace se zpracovávají v jednotném standardu.

(3) Jednotný standard územně plánovací dokumentace stanoví standardizované části územně plánovací dokumentace a požadavky na

a)   strukturu standardizovaných částí územně plánovací dokumentace,
b)   grafické vyjádření standardizovaných částí územně plánovací dokumentace,
c)   výměnný formát dat a
d)   metadata.

(4) Podrobnosti jednotného standardu územně plánovací dokumentace podle odstavce 3 stanoví prováděcí právní předpis.“.

8. V § 27 odst. 2 větě poslední se slova „může být i technická mapa“ nahrazují slovy „je i digitální technická mapa kraje podle zvláštního právního předpisu75)“.
Poznámka pod čarou č. 75 zní:


75) § 4b odst. 7 a 8 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.“.

9. V § 27 odstavec 3 zní:

„(3) Údaje o území poskytuje pořizovateli orgán veřejné správy, jím zřízená právnická osoba a vlastník dopravní a technické infrastruktury (dále jen „poskytovatel údajů“) v digitální formě bezodkladně po jejich vzniku nebo po jejich zjištění, přitom zodpovídá za jejich správnost, úplnost a aktuálnost. Povinnost podle věty první je splněna, jsou-li údaje o území poskytnuty do digitální technické mapy kraje podle zvláštního právního předpisu75). Grafická část se poskytuje ve vektorové formě v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální18). Údaje o území mohou být použity pro činnost orgánů veřejné správy a pro činnost projektanta územně plánovací dokumentace a územní studie.“.

10. V § 121 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 66 zní:

„(1) Stavebník předloží stavebnímu úřadu spolu se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu údaje určující polohu definičního bodu stavby a adresního místa41a) a dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným odchylkám oproti ověřené dokumentaci nebo ověřené projektové dokumentaci uvedeným v § 118 odst. 7. Pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí22) nebo její výstavbou dochází k rozdělení pozemku, uvede stavebník v žádosti též číslo geometrického plánu. Pokud jsou údaje o stavbě obsahem digitální technické mapy kraje66), uvede stavebník v žádosti identifikátor záznamu, ve kterém byly změny týkající se obsahu digitální technické mapy kraje zapsány nebo předány podklady pro jejich zápis.


66) § 4b zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.“.

11. V § 121 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Obdobně postupuje stavební úřad též u staveb, jejichž dokončení ohlásil stavebník podle § 152 odst. 5.“.

12. V § 152 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Dokončení stavby, která byla prováděna na základě povolení vydaného podle tohoto zákona, ale nepodléhá kolaudaci, je stavebník povinen neprodleně ohlásit stavebnímu úřadu. Pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí22) nebo její výstavbou dochází k rozdělení pozemku, doloží stavebník k ohlášení geometrický plán. Pokud se stavba nachází na území obce, která vede technickou mapu obce a pro účely jejího vedení vydala obecně závaznou vyhlášku66), stavebník rovněž doloží doklad o tom, že příslušnému obecnímu úřadu byly ohlášeny a doloženy změny týkající se obsahu technické mapy obce.“.

13. V § 152 odstavec 5 zní:

„(5) Dokončení stavby, která byla prováděna na základě povolení vydaného podle tohoto zákona, ale nepodléhá kolaudaci, je stavebník povinen neprodleně ohlásit stavebnímu úřadu. V ohlášení stavebník uvede

a)   číslo geometrického plánu, pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí22) nebo její výstavbou dochází k rozdělení pozemku,
b)   identifikátor záznamu, ve kterém byly zapsány změny týkající se obsahu digitální technické mapy kraje nebo předány podklady pro jejich zápis, pokud jsou údaje o stavbě obsahem digitální technické mapy kraje66).“.

14. V § 154 odst. 1 se na konci textu písmene e) doplňují slova „ , v rozsahu, v jakém nejsou uloženy v evidenci územních a stavebních řízení a jiných postupů nebo evidenci elektronických dokumentací“.

15. V § 157 se na začátek odstavce 4 vkládá věta „Stavební deník lze vést též elektronickou formou.“.

16. V § 159 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Projektant územně plánovací dokumentace zpracovává a pořizovateli předává vybrané části územně plánovací dokumentace v jednotném standardu.“.
Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.

17. V § 159 odst. 4 větě druhé se číslo „2“ nahrazuje číslem „3“.

18. V části páté nadpis hlavy II zní:
„INFORMAČNÍ SYSTÉM ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, UKLÁDÁNÍ PÍSEMNOSTÍ A NAHLÍŽENÍ DO NICH“.

19. V části páté se na začátek hlavy II vkládá nový § 161a, který včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 76 až 78 zní:

㤠161a
Národní geoportál územního plánování

(1) Správcem a provozovatelem národního geoportálu územního plánování, který je informačním systémem veřejné správy a je přístupný způsobem umožňujícím dálkový přístup, je ministerstvo. Provozováním národního geoportálu územního plánování může ministerstvo pověřit jím zřízenou organizační složku státu.

(2) Národní geoportál územního plánování slouží pro

a)   zveřejnění výstupů z územně plánovací činnosti orgánů územního plánování,
b)   zabezpečení přístupu k evidenci územně plánovací činnosti,
c)   poskytování prostorových dat k tématu plánované využití území76),
d)   zpřístupňování a poskytování dalších dat, která souvisí s územním plánováním a územním rozvojem, které určí ministerstvo, a
e)   další činnosti vyplývající z tohoto zákona nebo jeho prováděcích právních předpisů.

(3) Na národním geoportálu územního plánování jsou v jednotných standardech zveřejňovány vybrané části územně plánovacích dokumentací a územně analytických podkladů.

(4) Ministerstvo, popřípadě jím zřízená a pověřená organizační složka státu, vkládá do národního geoportálu územního plánování data vztahující se k působnosti Ministerstva obrany na návrh Ministerstva obrany v elektronické verzi ve strojově čitelném formátu. Ochrana utajovaných informací podle zvláštních právních předpisů tím není dotčena77).

(5) Krajský úřad vkládá data z územně plánovací činnosti do národního geoportálu územního plánování za svůj správní obvod v elektronické verzi ve strojově čitelném formátu včetně prostorových dat ve vektorové formě.

(6) Přístup k datům zveřejněným na národním geoportálu územního plánování lze omezit nebo odepřít, pokud je to v zájmu veřejné bezpečnosti, zajištění obrany státu nebo ochrany mezinárodních vztahů nebo by tím byla porušena ochrana práv třetích osob plynoucích ze zvláštních právních předpisů78); pro omezení nebo odepření přístupu k datům zveřejněným na národním geoportálu se přiměřeně použije § 11d zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

(7) Náležitosti obsahu národního geoportálu územního plánování stanoví prováděcí právní předpis.


76) § 11a zákona č. 123/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
77) Například zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.
78) Například zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).“.

20. V § 165 odst. 1 se slova „územní plán, regulační plán“ nahrazují slovy „územní plán, jeho změnu, regulační plán, jeho změnu“ a na konci textu odstavce 1 se doplňují slova „včetně prostorových dat ve vektorové formě“.

21. V § 166 odst. 2 se slova „ , obdobně zveřejňuje informace o technické infrastruktuře a o jejím vlastníkovi obsažené v údaji o území, poskytnuté podle § 27“ zrušují.

22. V § 166 odst. 3 větě první se za slova „krajskému úřadu,“ vkládají slova „jemuž se územní studie poskytuje rovněž v elektronické verzi ve strojově čitelném formátu68) včetně prostorových dat ve vektorové formě,“ a ve větě druhé se část věty za středníkem včetně středníku zrušuje.

23. V § 180 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Fyzická osoba se jako projektant územně plánovací dokumentace dopustí přestupku tím, že neodevzdá vybrané části územně plánovací dokumentace v jednotném standardu podle § 159 odst. 2.“.
Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5.

24. V § 180 odst. 5 se číslo „3“ nahrazuje číslem „4“.

25. V § 182 větě první se slova „ , dopustí-li se jej právnická nebo podnikající fyzická osoba,“ nahrazují slovy „a § 180 odst. 2“.

26. V části páté se doplňuje hlava VIII, která včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 79 zní:

„Hlava VIII
ELEKTRONICKÉ ÚKONY A INFORMAČNÍ SYSTÉMY VEŘEJNÉ SPRÁVY

§ 184c
Elektronické úkony

(1) Úkon vůči správnímu orgánu podle části třetí hlavy III dílů 4 a 5 a části čtvrté hlavy I nebo podle zvláštního právního předpisu vedoucí k vydání závazného stanoviska nebo jiného podkladu podmiňujícího vydání rozhodnutí nebo jiného opatření podle části třetí hlavy III dílů 4 a 5 a části čtvrté hlavy I (dále jen „územní nebo stavební řízení nebo jiný postup“), lze učinit prostřednictvím portálu stavebníka podle § 184d.

(2) Při činění úkonu prostřednictvím portálu stavebníka lze namísto přiložení elektronického dokumentu79) odkázat na tento elektronický dokument vedený v evidenci územních a stavebních řízení a jiných postupů nebo v evidenci elektronických dokumentací.

(3) Prováděcí právní předpis stanoví způsob přípravy a činění úkonů, způsob vkládání příloh a dobu uchování úkonů a elektronických dokumentů v portálu stavebníka, v evidenci územních a stavebních řízení a jiných postupů a v evidenci elektronických dokumentací.

§ 184d
Portál stavebníka

Portálem stavebníka se rozumí informační systém veřejné správy, jehož správcem je ministerstvo a který umožňuje

a)   činit v rámci územních nebo stavebních řízení nebo jiných postupů úkony v elektronické podobě a
b)   přistupovat k údajům v národním geoportálu územního plánování, evidenci územních a stavebních řízení a jiných postupů, evidenci elektronických dokumentací v rozsahu stanoveném tímto zákonem a informačnímu systému digitální mapy veřejné správy podle § 4d odst. 2 zákona o zeměměřictví.

§ 184e
Poskytování informací vlastníkem technické infrastruktury

(1) Vlastník technické infrastruktury může být požádán o údaje podle § 161 nebo o stanovisko k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem prostřednictvím portálu stavebníka, pokud je vlastníkovi zřízen přístup k datovému rozhraní portálu stavebníka nebo pokud má vlastník technické infrastruktury zřízenu datovou schránku.

(2) Ministerstvo zřídí vlastníkovi technické infrastruktury přístup k datovému rozhraní portálu stavebníka na základě jeho žádosti.

(3) Žádost je vlastníkovi technické infrastruktury zaslána ve strojově čitelném formátu prostřednictvím datového rozhraní portálu stavebníka. Pokud nemá vlastník technické infrastruktury zřízen přístup k datovému rozhraní portálu stavebníka, je mu žádost zaslána do jeho datové schránky. V žádosti lze namísto přiložení elektronického dokumentu odkázat na tento elektronický dokument vedený v evidenci územních a stavebních řízení a jiných postupů nebo v evidenci elektronických dokumentací. Má se za to, že žádost zaslaná prostřednictvím datového rozhraní portálu stavebníka je vlastníkovi technické infrastruktury doručena okamžikem jejího odeslání.

(4) Vlastník technické infrastruktury může sdělit údaje nebo stanovisko, o které byl požádán podle odstavce 1, jejich vložením do evidence územních a stavebních řízení a jiných postupů prostřednictvím datového rozhraní portálu stavebníka. Údaje nebo stanovisko jsou v takovém případě doručeny vložením do evidence územních a stavebních řízení a jiných postupů podle § 184f.

(5) Za vlastníka technické infrastruktury činí úkony podle odstavců 1 až 4 její správce nebo provozovatel v rozsahu, v jakém plní editační povinnost správce technické infrastruktury, podle seznamu editorů digitálních technických map krajů vedeného na základě § 4d odst. 3 písm. d) zákona o zeměměřictví.

(6) Prováděcí právní předpis stanoví

a)   provozní podmínky a popis datového rozhraní portálu stavebníka a
b)   obsahové náležitosti žádostí podle odstavce 1.

§ 184f
Evidence územních a stavebních řízení a jiných postupů

(1) Evidencí územních a stavebních řízení a jiných postupů se rozumí informační systém veřejné správy, jehož správcem je ministerstvo a který umožňuje evidenci a ukládání

a)   úkonů učiněných v rámci územních nebo stavebních řízení nebo jiných postupů a
b)   vydaných rozhodnutí a jiných opatření, kterými se končí územní nebo stavební řízení nebo jiné postupy (dále jen „elektronicky evidované rozhodnutí nebo jiné opatření“).

(2) Stavební úřad, u kterého je zahájeno územní nebo stavební řízení nebo jiný postup, vloží bez zbytečného odkladu údaj o zahájení územního nebo stavebního řízení nebo jiného postupu, jeho spisovou značku a další údaje o územním nebo stavebním řízení nebo o jiném postupu do evidence územních a stavebních řízení a jiných postupů.

(3) Pokud byl v územním nebo stavebním řízení nebo jiném postupu učiněn úkon v elektronické podobě, údaje o dalších úkonech učiněných v tomto územním nebo stavebním řízení nebo jiném postupu vloží správní orgán do evidence územních a stavebních řízení a jiných postupů bez zbytečného odkladu.

(4) Správní orgán, který učiní elektronicky evidované rozhodnutí nebo jiné opatření, zajistí bez zbytečného odkladu jeho vložení do evidence územních a stavebních řízení a jiných postupů spolu s metadaty, která k němu náleží. Pokud je přílohou elektronicky evidovaného rozhodnutí nebo jiného opatření elektronicky evidovaná dokumentace podle § 184g odst. 1, uloží se v evidenci elektronických dokumentací.

(5) Prováděcí právní předpis stanoví

a)   údaje o územním nebo stavebním řízení nebo o jiném postupu, které se vkládají do evidence územních a stavebních řízení a jiných postupů,
b)   způsob vkládání elektronicky evidovaných rozhodnutí nebo jiných opatření do evidence územních a stavebních řízení a jiných postupů, včetně přípustných formátů,
c)   metadata náležející k elektronicky evidovanému rozhodnutí nebo jinému opatření a
d)   dobu uchování údajů a elektronicky evidovaných rozhodnutí nebo jiných opatření v evidenci územních a stavebních řízení a jiných postupů.

§ 184g
Evidence elektronických dokumentací

(1) Evidencí elektronických dokumentací se rozumí informační systém veřejné správy, jehož správcem je ministerstvo a který umožňuje evidenci a ukládání jednoduchého technického popisu záměru s příslušnými výkresy, dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, dokumentace pro uzavření veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí, projektové dokumentace, dokumentace podle § 105 odst. 4 až 8, dokumentace skutečného provedení stavby, dokumentace bouracích prací, dokumentace s vyznačením stávajícího a nového způsobu užívání jednotlivých místností a prostorů, geometrického plánu a dokumentace souladu prostorové polohy stavby s ověřenou projektovou dokumentací (dále jen „územní nebo stavební dokumentace“) v elektronické podobě.

(2) Do evidence elektronických dokumentací se vloží územní nebo stavební dokumentace, která je přílohou

a)   úkonu činěného v elektronické podobě v rámci územního nebo stavebního řízení nebo jiného postupu nebo
b)   rozhodnutí nebo jiného opatření v rámci územního nebo stavebního řízení nebo jiného postupu.

(3) Územní nebo stavební dokumentace se do evidence elektronických dokumentací vkládá prostřednictvím portálu stavebníka. Pokud je úkon v rámci územního nebo stavebního řízení nebo jiného postupu činěn v elektronické podobě a není učiněn prostřednictvím portálu stavebníka, zajistí vložení územní nebo stavební dokumentace do evidence elektronických dokumentací správní orgán, vůči kterému se úkon činí.

(4) Pokud tento zákon vyžaduje, aby přílohou úkonu v rámci územního nebo stavebního řízení nebo jiného postupu byla územní nebo stavební dokumentace, která musí být zpracována projektantem, odkáže se v úkonu na tuto územní nebo stavební dokumentaci vloženou do evidence elektronických dokumentací; odkaz lze učinit i v rámci úkonu, jenž není činěn prostřednictvím portálu stavebníka. Pokud je odkázáno na územní nebo stavební dokumentaci v evidenci elektronických dokumentací v rámci úkonu, jež nebyl učiněn prostřednictvím portálu stavebníka, poznamená správní orgán, u kterého se územní nebo stavební řízení nebo jiný postup podle věty první vede, tuto skutečnost do evidence elektronických dokumentací.

(5) Prováděcí právní předpis stanoví

a)   způsob vkládání územní nebo stavební dokumentace do evidence elektronických dokumentací,
b)   datovou strukturu a požadované formáty územní nebo stavební dokumentace a
c)   dobu uchování údajů a územních nebo stavebních dokumentací v evidenci elektronických dokumentací.

§ 184h
Přístup do evidence územních a stavebních řízení a jiných postupů a evidence elektronických dokumentací

(1) Právo na přístup k údajům a elektronickým dokumentům v evidenci územních a stavebních řízení a jiných postupů a v evidenci elektronických dokumentací má ten, kdo má podle správního řádu právo nahlížet do spisu.

(2) Právo na přístup k územní nebo stavební dokumentaci, na kterou je odkázáno podle § 184e odst. 3, má rovněž ten, komu je žádost zaslána. Právo na přístup k údajům nebo stanovisku sděleným podle § 184e odst. 4 má rovněž ten, kdo o ně požádal.

(3) Právo na přístup k územní nebo stavební dokumentaci v evidenci elektronických dokumentací ve strojově čitelném formátu má ten, kdo má právo na poskytnutí kopie územní nebo stavební dokumentace podle § 168 odst. 2.

(4) Údaje o územních nebo stavebních řízeních nebo jiných postupech, elektronicky evidovaná rozhodnutí a jiná opatření a údaje o nich vedené v evidenci územních a stavebních řízení a jiných postupů a územní nebo stavební dokumentace a údaje o ní vedené v evidenci elektronických dokumentací se zpřístupňují prostřednictvím portálu stavebníka.

(5) Prováděcí právní předpis stanoví provozní podmínky a popis datového rozhraní pro přístup k evidenci územních a stavebních řízení a jiných postupů a evidenci elektronických dokumentací.

§ 184i
Informační systém identifikačního čísla stavby

(1) Informačním systémem identifikačního čísla stavby se rozumí informační systém veřejné správy, jehož správcem je ministerstvo a který slouží k přidělování jedinečného identifikátoru stavby, který umožňuje jednoznačně identifikovat stavbu nebo zařízení v informačních systémech veřejné správy a přiřazovat nebo sdružovat informace vedené v informačních systémech veřejné správy ke stavbě nebo zařízení (dále jen „identifikační číslo stavby“).

(2) Pokud je předmětem územního nebo stavebního řízení nebo jiného postupu vedeného u stavebního úřadu stavba nebo zařízení, které vyžadují povolení stavebního úřadu podle § 118 odst. 1 a které nemají přiděleno identifikační číslo stavby, vloží stavební úřad, u kterého byly toto územní nebo stavební řízení nebo jiný postup zahájeny, údaje o stavbě nebo zařízení do informačního systému identifikačního čísla stavby bez zbytečného odkladu po zahájení územního nebo stavebního řízení nebo jiného postupu. Stavbě nebo zařízení se přidělí identifikační číslo stavby.

(3) Pokud je předmětem územního nebo stavebního řízení nebo jiného postupu vedeného u stavebního úřadu stavba nebo zařízení, stavební úřad bez zbytečného odkladu po vydání rozhodnutí nebo jiného opatření, kterým se územní nebo stavební řízení nebo jiný postup končí, aktualizuje údaje vedené o stavbě nebo zařízení v informačním systému identifikačního čísla stavby.

(4) Prováděcí právní předpis stanoví

a)   způsob členění staveb a zařízení pro účely jejich evidence v informačním systému identifikačního čísla stavby,
b)   údaje o stavbě a zařízení, které se vedou v informačním systému identifikačního čísla stavby, a
c)   způsob přidělování identifikačního čísla stavby na základě údajů vedených v informačním systému identifikačního čísla stavby.


79) Článek 3 bod 35 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.  910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES.“.

27. V § 193 se za text „§ 14 odst. 2,“ vkládá text „§ 20a odst. 4,“ a slova „§ 157 odst. 4 a § 162 odst. 7“ se nahrazují slovy „§ 157 odst. 4, § 161a odst. 7, § 162 odst. 7, § 184c odst. 3, § 184e odst. 6, § 184f odst. 5, § 184g odst. 5, § 184h odst. 5 a § 184i odst. 4“.

Čl. IV
Přechodná ustanovení

1. Postupy správních orgánů podle části třetí hlavy III dílů 4 a 5 a části čtvrté hlavy I zákona č. 183/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a postupy správních orgánů podle zvláštního právního předpisu vedoucího k vydání závazného stanoviska nebo jiného podkladu podmiňujícího vydání rozhodnutí nebo jiného opatření podle části třetí hlavy III dílů 4 a 5 a části čtvrté hlavy I zákona č. 183/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, které nebyly pravomocně skončeny před 1. červencem 2023, se dokončí podle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Pokud byl návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy podle zákona č. 183/2006 Sb. podán před 1. červencem 2023, postupuje se při uzavírání této veřejnoprávní smlouvy podle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Ministerstvo vydá vyhlášku k provedení § 20a odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejpozději do 3 let od nabytí účinnosti tohoto zákona. Do doby nabytí účinnosti této vyhlášky se § 20a odst. 2 a 3, § 159 odst. 2 a § 180 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nepoužijí.

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o základních registrech

Čl. V

V § 36 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, se slova „ , která je vytvořena propojením katastrální mapy, ortofotomapy, popřípadě též technické mapy obce nebo města, pokud je vedena“ zrušují.

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Čl. VI

Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění zákona č. 164/1993 Sb., zákona č. 275/1994 Sb., zákona č. 224/2003 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 153/2011 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č.  126/2016 Sb., zákona č. 459/2016 Sb. a zákona č. 277/2019 Sb., se mění takto:

1. V § 13 odstavec 3 zní:

„(3) Dokument související s výkonem činnosti autorizované osoby musí být

a)   opatřen vlastnoručním podpisem a otiskem razítka se státním znakem České republiky6), jménem autorizované osoby, číslem, pod nímž je zapsána v seznamu autorizovaných osob vedeném Komorou a vyznačeným oborem, popřípadě specializací své autorizace,
b)   opatřen kvalifikovaným elektronickým podpisem, založeným na kvalifikovaném certifikátu, obsahujícím jméno autorizované osoby, číslo, pod nímž je zapsána v seznamu autorizovaných osob vedeném Komorou, obor, popřípadě specializaci, označení Komory, a opatřen kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem.“.

2. V § 13 odst. 4 se slova „tímto razítkem“ nahrazují slovy „podle § 13 odst. 3“.

ČÁST PÁTÁ
ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

Čl. VII

Vyhláška č. 233/2010 Sb., o základním obsahu technické mapy obce, se zrušuje.

ČÁST ŠESTÁ
ÚČINNOST

Čl. VIII

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2023, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 7 a 8, čl. II, čl. III bodů 5 až 7, 12, 16, 17, 20, 22 až 25 a 27 a čl. IV, která nabývají účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.

Vondráček v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1543 - Dosavadní stavební předpisy, autorizace, liniový zákon, vyvlastnění

ÚZ č. 1543 - Dosavadní stavební předpisy, autorizace, liniový zákon, vyvlastnění

Sagit, a. s.

V této publikaci najdete stavební předpisy, které se budou do 30. 6. 2024 používat pro převážnou většinu staveb – aktuální stavební zákon (se změnami k 1. 7. 2023) a všechny jeho prováděcí vyhlášky (které ...

Cena: 297 KčKOUPIT

Stavební zákon č. 283/2021 Sb., Stavební zákon 183/2006 Sb. - Srovnávací texty

Stavební zákon č. 283/2021 Sb., Stavební zákon 183/2006 Sb. - Srovnávací texty

Dominik Žídek - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, přináší dlouho diskutované změny a zasahuje do většiny oblastí správního práva. Částečně zachovává pojmy a instituty zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a ...

Cena: 650 KčKOUPIT

ÚZ č. 1544 - Nový stavební zákon 2024

ÚZ č. 1544 - Nový stavební zákon 2024

Sagit, a. s.

V této publikaci najdete nový stavební zákon č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů; těmito pozdějšími předpisy byl stavební zákon jednak výrazně změněn (500 změn a doplnění), jednak byla posunuta jeho účinnost na 1. 1. 2024 (původní účinnost měla být již k 1. 7. 2023). ...

Cena: 95 KčKOUPIT

Stavební smluvní právo, 2. vydání

Stavební smluvní právo, 2. vydání

Lukáš Klee - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Druhé vydání rozsáhlé monografie Stavební smluvní právo nově zahrnuje především aktualizovanou judikaturu, významné změny v oblasti zadávání veřejných zakázek a jejich vliv na smluvní vztahy a informace o nových smluvních standardech. V 16 kapitolách autor vysvětluje specifika ...

Cena: 999 KčKOUPIT

Ochrana životního prostředí v procesech veřejného stavebního práva

Ochrana životního prostředí v procesech veřejného stavebního práva

Dominik Židek - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Jsou výsledky procesů veřejného stavebního práva vždy alespoň byť i nepřímo ovlivněny předpisy práva životního prostředí? Přijde vám současná právní úprava týkající se environmentálních aktů v procesech ...

Cena: 425 KčKOUPIT

ÚZ č. 1540 - Svobodný přístup k informacím, eGovernment, elektronické komunikace, kybernetická bezpečnost

ÚZ č. 1540 - Svobodný přístup k informacím, eGovernment, elektronické komunikace, kybernetická bezpečnost

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje 24 předpisů v aktuálním znění. Předpisy jsou rozděleny do čtyř kapitol: Svobodný přístup k informacím, eGovernment (elektronické úkony a automatická konverze dokumentů, základní registry, ...

Cena: 199 KčKOUPIT

ÚZ č. 1548 - Katastr nemovitostí, Zeměměřictví, Pozemkové úpravy a úřady

ÚZ č. 1548 - Katastr nemovitostí, Zeměměřictví, Pozemkové úpravy a úřady

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální texty celkem 15 právních předpisů, které jsou rozděleny do tří kapitol – katastr nemovitostí, zeměměřictví a pozemkové úpravy, úřady. K velkým změnám došlo zejména v zákonu o ...

Cena: 197 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.