Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


20

VYHLÁŠKA

ze dne 17. ledna 2020,

kterou se mění vyhláška č. 295/2015 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o krmivech

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 3 odst. 6, § 4 odst. 10, § 5 odst. 10 a § 6 odst. 4 zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb., zákona č. 21/2004 Sb., zákona č. 214/2007  Sb., zákona č. 33/2011 Sb., zákona č. 279/2013 Sb.a zákona č. 209/2019 Sb., (dále jen „zákon“):

Čl. I

Vyhláška č. 295/2015 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o krmivech, se mění takto:

1. Pod nadpisy § 2 až 4 se text „§ 3 odst. 7“ nahrazuje textem „§ 3 odst. 6“.

2. V § 2 odst. 2 se slova „s vyobrazením“ zrušují.

3. V § 3 odst. 1 se věta poslední zrušuje.

4. V § 3 se zrušuje odstavec 2 a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

5. V § 4 se slova „části B přílohy“ nahrazují slovem „příloze“.

6. V § 5 odst. 1 písm. a) se slova „a) až c), e) až g) a j) až l)“ nahrazují slovy „a) až f), i) až k) a m)“.

7. V § 5 odst. 1 písm. b) se slova „a) a j) až m)“ nahrazují slovy „a) a i) až m)“.

8. V § 5 odst. 1 písm. c) se slova „a) a j) až l)“ nahrazují slovy „a), i) až k) a m)“.

9. V § 5 odst. 1 písm. d) se slova „h) až m)“ nahrazují slovy „a), g) až k) a m)“.

10. V § 5 odst. 2 písm. a) se slova „a) až c), e) až g) a j) až l)“ nahrazují slovy „a) až f) a i) až k)“.

11. V § 5 odst. 2 písm. b) se slova „a), k) a l)“ nahrazují slovy „a) a i) až k)“.

12. V § 5 odst. 2 písm. c) se slova „a) a j) až l)“ nahrazují slovy „a) a i) až k)“.

13. V § 5 odst. 2 písm. d) se slova „j) a l)“ nahrazují slovy „i) a k)“.

14. V § 5 odst. 2 písm. e) se slova „h) až l)“ nahrazují slovy „a) a g) až k)“.

15. V § 8 písm. a) se slova „a uvádění“ a slova „na trh“ zrušují.

16. V § 8 písm. b) se slova „ , kompletních a doplňkových krmiv s použitím doplňkových látek nebo s použitím premixů“ zrušují.

17. V § 8 se na konci textu písmene c) doplňují slova „ , nebo žadateli, který splňuje podmínky stanovené v písmenu b)“.

18. V § 8 písm. d) se za slovo „uvádění“ vkládají slova „doplňkových látek a“.

19. Pod nadpis § 11 se doplňuje text „[K § 3 odst. 6 písm. c) zákona]“.

20. Nadpis nad označením § 12 se zrušuje a § 12 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 5 až 9 zní:

㤠12
Podmínky pro skladování objemných krmiv na zemědělské půdě
[K § 3 odst. 6 písm. f) zákona]

(1) Objemná krmiva jako siláž nebo senáž určená výhradně pro krmení hospodářských zvířat (dále jen „objemná krmiva“) lze volně ložená skladovat na zemědělské půdě, pokud

a)   jejich uložení je dočasné, jednorázové a nouzové po dobu maximálně 8 měsíců, sloužící k překlenutí nedostatku standardních skladovacích míst,
b)   jejich hmotnost nepřesahuje 200 t a byly sklizeny z plochy do 10 ha,
c)   místo pro jejich uložení (dále jen „úložiště“) je
1. na ploše, která není součástí vyhlášeného zvláště chráněného území5) a nachází se ve vzdálenosti minimálně 50 m od jeho hranice nebo hranice jeho ochranného pásma,
2. vzdáleno minimálně 50 m od povrchových vod a od ochranných pásem vodních zdrojů6),
3. umístěno na pozemku s maximální sklonitostí do 5 stupňů,
4. umístěno na pozemku (části dílu půdního bloku), který není meliorován odvodněním, není zamokřenou půdou vymezenou hlavními půdními jednotkami 65 až 767), není lehkou písčitou půdou nebo půdou na velmi propustném podloží vymezenou hlavními půdními jednotkami 04 a 057), a
5. zabezpečeno tak, aby nedošlo k průniku senážních nebo silážních šťáv do půdy a tím k poškození biologických, fyzikálních a chemických vlastností zemědělské půdy8) a k ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod,
d)   zemědělská půda, na níž jsou skladována objemná krmiva, bude uvedena do původního stavu do 1 roku od zahájení skladování a zahájení skladování objemných krmiv na zemědělské půdě bude oznámeno orgánu ochrany zemědělského půdního fondu podle zvláštního právního předpisu8),
e)   budou spotřebována pro krmení hospodářských zvířat a
f)   místo a čas jejich uložení a vyskladnění byly písemně oznámeny příslušnému vodoprávnímu úřadu.

(2) Sušina rostlinného materiálu naskladňovaného za účelem skladování na zemědělské půdě musí být po celou dobu skladování větší než 33 %.

(3) Úložiště musí být zakryto tak, aby do něj nemohla vtékat srážková nebo povrchová voda a musí být zabráněno úniku silážních šťáv a tekutých výluhů mimo úložiště. Zakrytí musí být zajištěno po celou dobu skladování objemných krmiv na zemědělské půdě v souladu s předchozí větou. Zakrytím musí být dále zabráněno znehodnocení objemných krmiv.

(4) Na stejném místě lze na zemědělské půdě uložit objemná krmiva opakovaně nejdříve po 4 letech od ukončení vyskladnění.

(5) Při vyskladňování musí být zajištěno, aby nedocházelo ke kontaminaci objemných krmiv zeminou, a následnému zkrmování takto kontaminovaných objemných krmiv zvířatům.

(6) O každém úložišti musí být vedena evidence9), do které se zaznamenává datum založení, sušina a množství naskladněného materiálu a termín vyskladnění.

(7) Při opakovaném uložení objemných krmiv na stejném místě nebo při jejich skladování na zemědělské půdě po dobu delší než 8 měsíců musí být kromě podmínek stanovených v odstavcích 1 až 6 dále zajištěno, že objemná krmiva

a)   jsou skladována na místech vhodných k jejich uložení, schválených v havarijním plánu zpracovaném podle § 39 vodního zákona, a
b)   nejsou uložena na zemědělské půdě déle než 12 měsíců od data uložení.


5) Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
6) Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
7) Vyhláška č. 227/2018 Sb., o charakteristice bonitovaných půdně ekologických jednotek a postupu pro jejich vedení a aktualizaci.
8) Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.
9) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 ze dne 12. ledna 2005, kterým se stanoví požadavky na hygienu krmiv.“.

21. Nadpis přílohy č. 1 zní: „Seznam skladištních škůdců“, nadpis bodu I. „I. Seznam škůdců:“ a bod II. včetně nadpisu „II. Vyobrazení vybraných skladištních škůdců a roztoče dravého:“ se zrušují.

22. V příloze č. 1 písm. B bod 8 se slovo „Ahaxverus“ nahrazuje slovem „Ahasverus“.

23. Příloha č. 2 se zrušuje.

24. V příloze č. 3 část B včetně nadpisu zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

25. V příloze č. 3 se doplňuje část C, která včetně nadpisu zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 3, 4 a 23, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2021.

Ministr:
Ing. Toman, CSc., v. r.

E-shop

Právo pro obce

Právo pro obce

Jaroslav Svejkovský, Stanislav Polčák, Luboš Průša a kolektiv - C. H. Beck

V České republice existuje více než šest tisíc obcí. Autorský kolektiv pod vedením JUDr. Jaroslava Svejkovského sestavil kompletní přehled nejdůležitějších právních předpisů a praktický výklad desítek oborů z každodenního výkonu činnosti obcí. Publikace představuje prvního uceleného ... pokračování

Cena: 1 390 KčKOUPIT

Uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení

Uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení

Michal Horák - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace podává ucelený výklad tématu přihlášek pohledávek, jejich uplatňování v rámci insolvenčního řízení, pohledávek, které se nepřihlašují a jednotlivých „specifických“ druhů pohledávek, taktéž i pohledávek vzniklých v průběhu insolvenčního řízení. Dále se věnuje uspokojování ... pokračování

Cena: 365 KčKOUPIT

ÚZ č. 1593 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

ÚZ č. 1593 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Sagit, a. s.

Od července 2024 dochází k zásadním zákona o státním zastupitelství (několik změn nabývá účinnosti již 1. 5. 2024). V publikaci dále najdete aktuální znění zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech ... pokračování

Cena: 149 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.