Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


3

ZÁKON

ze dne 11. prosince 2019,

kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 359/2003 Sb., zákona č. 694/2004 Sb., zákona č. 180/2005 Sb., zákona č.  177/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 574/2006  Sb., zákona č. 393/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 299/2011 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 165/2012 Sb., zákona č. 318/2012  Sb., zákona č. 310/2013 Sb., zákona č. 103/2015 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 225/2017 Sb., se mění takto:

1. V § 1 úvodní části ustanovení se za slova „(dále jen „Unie“) a“ vkládají slova „v návaznosti na přímo použitelný předpis Unie upravující požadavky na štítkování22)“.
Poznámky pod čarou č. 1 a 22 znějí:


1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES ze dne 21. října 2009 o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU ze dne 19. května 2010 o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích výrobků spojených se spotřebou energie a v normalizovaných informacích o výrobku.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU ze dne 19. května 2010 o energetické náročnosti budov, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/844 ze dne 30. května 2018, kterou se mění směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov a směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1999 ze dne 11. prosince 2018 o správě energetické unie a opatření v oblasti klimatu, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 663/2009 a (ES) č. 715/2009, směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/22/ES, 98/70/ES, 2009/31/ES, 2009/73/ES, 2010/31/EU, 2012/27/EU a 2013/30/EU, směrnice Rady 2009/119/ES a (EU) 2015/652 a zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti, o změně směrnic 2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES.
22) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1369 ze dne 4. července 2017, kterým se stanoví rámec pro označování energetickými štítky a zrušuje směrnice 2010/30/EU.“.

2. V § 1 písm. b) se slova „a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie“ zrušují.

3. V § 2 odst. 1 písm. a) se slovo „plynu“ nahrazuje slovem „energie“.

4. V § 2 odst. 1 písmeno d) zní:

„d)   energetickým hospodářstvím budova nebo provoz, jestliže lze u nich stanovit spotřebu energie na základě měřitelného vstupu a výstupu; ucelenou částí energetického hospodářství je územně nebo procesně oddělená část energetického hospodářství, kterou je možno na základě měřitelného vstupu a výstupu energie vyčlenit,“.

5. V § 2 odst. 1 písm. e) se slova „energetických procesů“ nahrazují slovy „nakládání s energií“ a slovo „procesu“ se nahrazuje slovy „způsobu nakládání s energií“.

6. V § 2 odst. 1 písmeno g) zní:

„g)   automatizačním a řídicím systémem budovy systém sestávající ze všech výrobků, softwaru a inženýrských služeb, které podporují energeticky účinný, hospodárný a bezpečný provoz technických systémů budovy pomocí automatického ovládání a umožňují ruční zásah pro nastavení některých vstupních parametrů,“.

7. V § 2 odst. 1 písmeno h) zní:

„h)   systémem klimatizace zařízení sloužící pro úpravu vnitřního prostředí chlazením nebo úpravou vlhkosti, které je součástí budovy,“.

8. V § 2 odst. 1 písmeno i) zní:

„i)   systémem vytápění zařízení sloužící pro úpravu vnitřního prostředí, při níž dochází ke zvyšování teploty, které je součástí budovy,“.

9. V § 2 odst. 1 písm. l) se slova „klimatizačního systému“ nahrazují slovy „systému klimatizace“.

10. V § 2 odst. 1 písmeno n) zní:

„n)   energetickým auditem systematická kontrola a analýza spotřeby energie za účelem získání dostatečných znalostí o stávajícím nakládání s energií v energetickém hospodářství, která identifikuje a kvantifikuje možnosti nákladově efektivních úspor energie a podává zprávy o zjištěních,“.

11. V § 2 odst. 1 se na konci textu písmene p) doplňují slova „za účelem vytápění nebo chlazení“.

12. V § 2 odst. 1 písmeno r) zní:

„r)   celkovou energeticky vztažnou plochou budovy nebo ucelené části budovy vnější půdorysná plocha všech prostorů s upravovaným vnitřním prostředím ve všech podlažích budovy nebo její ucelené části,“.

13. V § 2 odst. 1 písm. t) se slova „nebo zóny“ zrušují a slova „ , sousední nevytápěné budově nebo sousední zóně budovy vytápěné na nižší vnitřní návrhovou teplotu“ se nahrazují slovy „nebo sousední budově“.

14. V § 2 odst. 1 písmeno u) zní:

„u)   technickým systémem budovy zařízení určené k prostorovému vytápění, prostorovému chlazení, větrání, úpravě vlhkosti vzduchu a osvětlení vnitřního prostoru budovy, přípravě teplé vody, automatizaci a řízení, místní výrobě elektřiny nebo kombinace těchto systémů včetně těch, které využívají energii z obnovitelných zdrojů,“.

15. V § 2 odst. 1 písm. w) se slovo „je“ nahrazuje slovy „by měla být“.

16. V § 2 odst. 1 písmeno x) zní:

„x)   upravovaným vnitřním prostředím prostředí uvnitř obálky budovy, které je definováno návrhovými hodnotami teploty na vytápění nebo chlazení,“.

17. V § 2 odst. 1 písmeno z) zní:

„z)   ústřední institucí ministerstvo, jiný ústřední správní úřad, Česká národní banka, Poslanecká sněmovna, Senát, Ústavní soud, Nejvyšší soud, Nejvyšší správní soud, Nejvyšší státní zastupitelství a Vězeňská služba.“.

18. V § 2 odst. 2 se písmena c) a d) zrušují.
Dosavadní písmena e) až r) se označují jako písmena c) až p).

19. V § 2 odst. 2 se písmeno d) zrušuje.
Dosavadní písmena e) až p) se označují jako písmena d) až o).

20. V § 2 odst. 2 se písmena i) a j) zrušují.
Dosavadní písmena k) až o) se označují jako písmena i) až m).

21. V § 2 odst. 2 se písmena j) a k) zrušují.
Dosavadní písmena l) a m) se označují jako písmena j) a k).

22. V § 2 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena l) až n), která znějí:

„l)   účinným vytápěním a chlazením způsob vytápění nebo chlazení, který nákladově efektivně snižuje množství vstupní primární energie nezbytné k dodání jednotky energie do stavby v porovnání s výchozím stavem při zohlednění energie potřebné pro získání vstupní primární energie, její přeměnu, přepravu a distribuci,
m)   chlazením proces odvodu tepla z ochlazovaného prostoru zajišťovaný příslušným technickým zařízením za účelem vytváření tepelné pohody či požadovaného stavu vnitřního prostředí,
n)   podlažím přístupný prostor vymezený dvěma nad sebou následujícími nosnými konstrukcemi stropu nebo hrubé podlahy na terénu nebo konstrukcí střechy včetně podkroví.“.

23. V § 4 se za odstavec 7 vkládají nové odstavce 8 a 9, které znějí:

„(8) Zpráva o uplatňování územní energetické koncepce zpracovaná krajem nebo hlavním městem Prahou obsahuje vyhodnocení souladu územní energetické koncepce s právními předpisy, vyhodnocení souladu územní energetické koncepce se státní energetickou koncepcí, vyhodnocení změn podmínek, na jejichž základě byla územní energetická koncepce vydána, a vyhodnocení naplňování cílů, nástrojů a opatření územní energetické koncepce v uplynulém období. Zpráva dále obsahuje požadavky na zpracování návrhu aktualizace územní energetické koncepce. Přílohou zprávy jsou podklady použité pro její zpracování.

(9) Zpráva o uplatňování územní energetické koncepce zpracovaná obcí obsahuje vyhodnocení souladu územní energetické koncepce s právními předpisy, vyhodnocení souladu územní energetické koncepce s územní energetickou koncepcí přijatou krajem, vyhodnocení změn podmínek, na jejichž základě byla územní energetická koncepce vydána, a vyhodnocení naplňování cílů, nástrojů a opatření územní energetické koncepce v uplynulém období. Zpráva dále obsahuje požadavky na zpracování návrhu aktualizace územní energetické koncepce. Přílohou zprávy jsou podklady použité pro její zpracování.“.
Dosavadní odstavce 8 a 9 se označují jako odstavce 10 a 11.

24. V části první nadpis hlavy III zní:
„STÁTNÍ PROGRAM NA PODPORU
ÚSPOR ENERGIE“.

25. V § 5 odstavec 1 zní:

„(1) Státní program na podporu úspor energie (dále jen „Program“) je jedním z nástrojů plnění cílů v oblasti zvyšování účinnosti užití energie, snižování energetické náročnosti včetně využití kombinované výroby elektřiny a tepla, obnovitelných a druhotných zdrojů v souladu se schválenou státní energetickou koncepcí.“.
Poznámka pod čarou č. 3 se zrušuje.

26. V § 5 odstavec 2 zní:

„(2) Program zpracovává a jeho naplňování vyhodnocuje ministerstvo.“.

27. V § 5 se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 3 až 5.

28. V § 5 odst. 3 se písmeno f) včetně poznámky pod čarou č. 1b zrušuje.
Dosavadní písmena g) až o) se označují jako písmena f) až n).

29. V § 5 odst. 3 písmeno k) zní:

„k)   přípravu energeticky úsporných projektů zaměřených na snižování energetické náročnosti budov a energetického hospodářství,“.

30. V § 5 odst. 3 se na konci textu písmene n) doplňují slova „a energetických služeb se zaručeným výsledkem“.

31. V § 5 se odstavec 5 zrušuje.

32. V § 6 odst. 1 se slova „u nově zřizovaných výroben a výroben, u nichž se provádí změna dokončené stavby4)“ nahrazují slovy „u nově zřizované výrobny elektřiny nebo zdroje tepelné energie a při obnově výrobny elektřiny nebo zdroje tepelné energie, při kterém dochází k úplné nebo částečné výměně zařízení s dopadem na instalovaný elektrický výkon výrobny elektřiny nebo instalovaný tepelný výkon zdroje tepelné energie“ a za slova „výroben elektřiny nebo“ se vkládá slovo „zdrojů“.

33. V § 6 odstavec 2 zní:

„(2) Stavebník nebo vlastník rozvodného tepelného zařízení je povinen u nově zřizovaných rozvodných tepelných zařízení a u rozvodných tepelných zařízení, u nichž se provádí změna dokončené stavby spočívající ve změně teplonosné látky, zajistit účinnost užití energie rozvodného tepelného zařízení stanovenou prováděcím právním předpisem.“.

34. § 6a včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 5 zní:

㤠6a
Kontrola systémů vytápění a systémů klimatizace

(1) Vlastník budovy, společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce5) jsou u provozovaného systému vytápění budovy nebo kombinovaného systému vytápění a větrání budovy se jmenovitým výkonem nad 70 kW povinni

a)   zajistit pravidelnou kontrolu přístupných částí tohoto systému, jejímž výsledkem je písemná zpráva o kontrole systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání,
b)   předložit na vyžádání zprávu o kontrole systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání ministerstvu, Státní energetické inspekci nebo příslušnému kontrolnímu orgánu podle § 13a odst. 2,
c)   oznámit ministerstvu provedení kontroly osobou podle odstavce 4 písm. b) a předložit ministerstvu kopii oprávnění osoby pro vykonávání této činnosti podle právního předpisu jiného členského státu Unie.

(2) Vlastník budovy, společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce5) jsou u provozovaného systému klimatizace nebo kombinovaného systému klimatizace a větrání se jmenovitým výkonem nad 70 kW povinni

a)   zajistit pravidelnou kontrolu přístupných částí tohoto systému, jejímž výsledkem je písemná zpráva o kontrole systému klimatizace a kombinovaného systému klimatizace a větrání,
b)   předložit na vyžádání zprávu o kontrole systému klimatizace a kombinovaného systému klimatizace a větrání ministerstvu, Státní energetické inspekci nebo příslušnému kontrolnímu orgánu podle § 13a odst. 2,
c)   oznámit ministerstvu provedení kontroly osobou podle odstavce 4 písm. b) a předložit ministerstvu kopii oprávnění osoby pro vykonávání této činnosti podle právního předpisu jiného členského státu Unie.

(3) Zpráva o kontrole systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání podle odstavce 1 a zpráva o kontrole systému klimatizace a kombinovaného systému klimatizace a větrání podle odstavce 2 musí být zpracována v souladu s prováděcím právním předpisem podle odstavce 6.

(4) Kontrolu provozovaného systému vytápění nebo kombinovaného systému vytápění a větrání a kontrolu provozovaného systému klimatizace nebo kombinovaného systému klimatizace a větrání může provádět pouze

a)   energetický specialista podle § 10 odst. 1 písm. c) nebo osoba podle písm. d), nebo
b)   osoba usazená v jiném členském státě Unie, pokud je oprávněna k výkonu této činnosti podle právních předpisů jiného členského státu Unie; ministerstvo je uznávacím orgánem podle zvláštního právního předpisu5a).

(5) Povinnost zajištění kontroly podle odstavců 1 a 2 se nevztahuje na systémy vytápění, kombinované systémy vytápění a větrání, systémy klimatizace a kombinované systémy klimatizace a větrání

a)   pro jejichž řízení je instalován automatizační a řídicí systém budovy, který splňuje požadavky stanovené prováděcím právním předpisem,
b)   na jejichž provozování se vztahuje smlouva o energetických službách podle § 10e, nebo
c)   umístěné v budovách uvedených v § 7 odst. 5 písm. g) až j).

(6) Prováděcí právní předpis stanoví

a)   způsob určení jmenovitého výkonu provozovaného systému vytápění nebo kombinovaného systému vytápění a větrání a provozovaného systému klimatizace nebo kombinovaného systému klimatizace a větrání,
b)   rozsah, četnost a způsob provádění kontroly,
c)   vzor a obsah zprávy o kontrole systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání a zprávy o kontrole systému klimatizace a kombinovaného systému klimatizace a větrání,
d)   požadavky na automatizační a řídicí systém budovy.

(7) Státní energetická inspekce každoročně kontroluje zprávy podle odstavce 3; jejich počet musí odpovídat alespoň jedné dvacetině zpráv vydaných v předchozím kalendářním roce.


5) § 1190 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.“.

35. V § 7 odst. 2 úvodní část ustanovení zní:„V případě větší změny dokončené budovy jsou stavebník, vlastník budovy, společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce povinni plnit požadavky na energetickou náročnost budovy podle prováděcího právního předpisu. Stavebník nejpozději k datu podání žádosti o stavební povolení nebo žádosti o společné povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje, ohlášení stavby nebo podání žádosti o povolení změny stavby před jejím dokončením s dopadem na její energetickou náročnost anebo k datu ohlášení takové změny a ostatní osoby podle věty první v případě větší změny dokončené budovy, která nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení, nejpozději před zahájením této změny jsou povinni zajistit průkaz energetické náročnosti budovy, který obsahuje hodnocení“.

36. V § 7 odst. 2 se na konci písmene b) čárka nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje.

37. V § 7 odst. 3 se slova „jsou vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek povinni“ nahrazují slovy „jsou vlastník budovy, společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce povinni“.

38. V § 7 odst. 4 úvodní části ustanovení se za slovo „jednotek“ vkládají slova „nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce“.

39. V § 7 odst. 4 se písmeno c) zrušuje.Dosavadní písmena d) až g) se označují jako písmena c) až f).

40. V § 7 odst. 4 písm. c) se slovo „ , chlazení“ zrušuje.

41. V § 7 odst. 4 se písmeno d) zrušuje.
Dosavadní písmena e) a f) se označují jako písmena d) a e).

42. V § 7 odst. 4 písm. e) se slova „vlastníka budovy nebo společenství vlastníků jednotek“ nahrazují slovy „vlastníka budovy, společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce“.

43. V § 7 odst. 5 písm. b) se slova „vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek“ nahrazují slovy „vlastník budovy, společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce“.

44. V § 7 odst. 5 písm. e) se text „700 GJ“ nahrazuje textem „195 MWh“.

45. V § 7 odst. 5 písm. f) se slova „vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek“ nahrazují slovy „vlastník budovy, společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce“.

46. V § 7 se odstavec 6 zrušuje.
Dosavadní odstavce 7 až 9 se označují jako odstavce 6 až 8.

47. V § 7 odst. 8 se slova „ , měrné ukazatele tepla pro vytápění, chlazení a přípravu teplé vody“ zrušují a slovo „ , chlazení“ se nahrazuje slovy „a měření“.

48. V § 7a odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „nebo společenství vlastníků jednotek je povinen“ nahrazují slovy „ , společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce jsou povinni“.

49. V § 7a odst. 1 písmeno d) zní:

„d)   umístit průkaz v budově způsobem podle prováděcího právního předpisu, pro kterou nastala povinnost si ho opatřit podle odstavce 1 písm. a) nebo odstavce 2 a jejíž energeticky vztažná plocha je rovna nebo větší než 500 m2, nebo podle odstavce 1 písm. b) a jejíž energeticky vztažná plocha je rovna nebo větší než 250 m2, a zároveň se jedná o budovu určenou k užívání veřejností,“.

50. V § 7a odst. 1 písm. e) se slova „nebo Státní energetické inspekci“ nahrazují slovy „ , Státní energetické inspekci nebo příslušnému kontrolnímu orgánu podle § 13a odst. 2“.

51. V § 7a odst. 2 úvodní části ustanovení se slovo „nebo“ nahrazuje čárkou a za slovo „jednotek“ se vkládají slova „nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce“.

52. V § 7a odst. 2 písm. b), c) a e) a v § 7a odst. 3 písm. a), b) a d) se slovo „ověřenou“ zrušuje.

53. V § 7a odst. 2 písm. e) se za slova „části průkazu“ vkládají slova „ , kterou uchová po dobu 3 let,“.

54. V § 7a se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

„f)   předat vlastníkovi jednotky na jeho žádost podle odstavce 3 průkaz nebo jeho kopii, a to do
1. 30 dnů ode dne podání žádosti v případě, že si průkaz již opatřil, nebo
2. 60 dnů ode dne podání žádosti v případě, že si průkaz dosud neopatřil.“.

55. V § 7a odst. 3 se na konci textu úvodní části ustanovení doplňují slova „prokazatelným způsobem pro naplnění povinnosti podle tohoto odstavce si vyžádat průkaz od společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce a“.

56. V § 7a odst. 3 písm. d) se za slova „předané grafické části průkazu,“ vkládají slova „kterou uchovává po dobu 3 let,“.

57. V § 7a odst. 4 se písmeno c) zrušuje.Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena c) a d).

58. V § 7a odst. 4 písm. c) se slova „objektivně, pravdivě a úplně“ nahrazují slovy „v souladu s prováděcím právním předpisem podle odstavce 6“.

59. V § 7a se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

„e)   obsahovat doporučená opatření pro snížení energetické náročnosti budovy; tato povinnost se nevztahuje na průkaz, který u budovy prokáže dosažení mimořádně úsporné klasifikační třídy u celkové dodané energie budovy a neobnovitelné primární energie podle prováděcího právního předpisu podle odstavce 6.“.

60. V § 7a odst. 8 se slova „včetně jednotky“ zrušují.

61. V § 7a se za odstavec 8 vkládá nový odstavec 9, který zní:

„(9) Průkaz pro ucelenou část budovy je možné zpracovat pouze v případě, že tato ucelená část budovy má vlastní zdroj tepla nebo chladu nezávislý na zbývající části budovy nebo má samostatně měřenou a centrálně regulovanou dodávku energie nezávislou na zbývající části budovy.“.
Dosavadní odstavce 9 a 10 se označují jako odstavce 10 a 11.

62. V § 7a se odstavec 11 zrušuje.

63. § 8 včetně nadpisu zní:

㤠8
Energetické štítky

(1) Výrobky spojené se spotřebou energie, na které se vztahují požadavky označování energetickými štítky, náležitosti označování těchto výrobků energetickými štítky, provedení a obsah energetických štítků a informačních listů, metody a postupy měření, určení třídy energetické účinnosti, podrobnosti obsahu technické dokumentace a údaje požadované při prodeji na dálku stanoví prováděcí právní předpis10) nebo přímo použitelný předpis Unie upravující požadavky na štítkování22).

(2) Dodavatel je povinen dodávat informační list v českém jazyce a energetický štítek.“.

64. V § 8a odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 23 zní:

„(1) Seznam výrobků spojených se spotřebou energie, na které se vztahují požadavky na ekodesign, požadavky na ekodesign, náležitosti označování CE, obsah ES prohlášení o shodě, postupy posuzování shody a předpoklad shody výrobků spojených se spotřebou energie, postupy ověřování požadavků na ekodesign, poskytování informací o výrobku spojeném se spotřebou energie a jeho užívání stanoví prováděcí právní předpis10) nebo přímo použitelný předpis Unie upravující požadavky na ekodesign23).


23) Například nařízení Komise (ES) č. 1275/2008 ze dne 17. prosince 2008, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign z hlediska spotřeby elektrické energie elektrických a elektronických zařízení určených pro domácnosti a kanceláře v pohotovostním režimu a ve vypnutém stavu, nařízení Komise (ES) č. 107/2009 ze dne 4. února 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign jednoduchých set-top-boxů, nařízení Komise (ES) č. 244/2009 ze dne 18. března 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign nesměrových světelných zdrojů pro domácnost.“.

65. V § 8a odst. 2 písm. a) se za slovo „shody“ a za slovo „shodě“ vkládají slova „s požadavky na ekodesign“ a na konci textu písmene se doplňují slova „10) nebo přímo použitelného předpisu Unie upravujícího požadavky na ekodesign23)“.

66. V § 8a odst. 3 se na konci textu písmene d) doplňují slova „nebo přímo použitelný předpis Unie upravující požadavky na ekodesign“.

67. V § 8a odst. 3 se na konci textu písmene e) doplňují slova „nebo přímo použitelného předpisu Unie upravujícího požadavky na ekodesign“.

68. V § 8a se na konci textu odstavce 5 doplňují slova „nebo přímo použitelným předpisem Unie upravujícím požadavky na ekodesign“.

69. V § 8a se na konci textu odstavce 6 doplňují slova „nebo přímo použitelný předpis Unie upravující požadavky na ekodesign“.

70. § 9 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 24 a 25 zní:

㤠9
Energetický audit

(1) Podnikatel, který s podnikatelem nebo podnikateli, kteří se podílejí na jeho základním kapitálu nebo hlasovacích právech alespoň 25 %, zaměstnává 250 a více osob nebo vykazuje roční obrat vyšší než 1 300 000 000 Kč nebo roční bilanční sumu rozvahy vyšší než 1 100 000 000 Kč, je povinen jednou za 4 roky zajistit pro jím užívané nebo vlastněné energetické hospodářství provedení energetického auditu. Tato povinnost se vztahuje na podnikatele, který splňuje podmínku podle věty první 2 po sobě jdoucí kalendářní roky. Způsob stanovení počtu zaměstnanců, výše ročního obratu a roční bilanční sumy rozvahy stanoví prováděcí právní předpis.

(2) Podnikatel, který nemá povinnost zajistit provedení energetického auditu podle odstavce 1, je povinen zajistit pro jím užívané energetické hospodářství provedení energetického auditu v případě, že hodnota průměrného ročního nakládání s energií za poslední 2 po sobě jdoucí kalendářní roky je vyšší než 5 000 MWh.

(3) Česká republika, kraj, obec, příspěvková organizace státu, kraje nebo obce, státní organizace založená zákonem24), státní a veřejná vysoká škola a Česká národní banka jsou povinny zajistit pro jimi vlastněné energetické hospodářství provedení energetického auditu v případě, že hodnota průměrné roční spotřeby energie energetického hospodářství za poslední 2 po sobě jdoucí kalendářní roky je vyšší než 500 MWh.

(4) Povinnost zajistit provedení energetického auditu podle odstavce 1 se nevztahuje na podnikatele, jehož energetické hospodářství má spotřebu energie nižší než 200 MWh ročně.

(5) Povinnost zajistit provedení energetického auditu podle odstavců 1 až 3 se nevztahuje na osobu, která má pro své energetické hospodářství zavedený a akreditovanou osobou certifikovaný systém hospodaření s energií podle harmonizované technické normy upravující systém managementu hospodaření s energií19), jehož rozsah odpovídá rozsahu energetického auditu.

(6) Energetický audit provedený podle odstavců 2 a 3 platí 10 let nebo do provedení změny energetického hospodářství, po které došlo za 2 po sobě jdoucí roky ke změně o více než 25 % při nakládání s energií energetického hospodářství ročně oproti stavu z platného energetického auditu. Před uplynutím platnosti energetického auditu posoudí dotčená osoba podle odstavce 2 data o nakládání s energií a osoba podle odstavce 3 data o spotřebě energie za 2 roky předcházející ukončení platnosti energetického auditu.

(7) Rozsah energetického auditu zahrnuje veškeré ucelené části energetického hospodářství auditované osoby. Do energetického auditu osoby podle odstavce 3 se nezahrnují budovy uvedené v § 7 odst. 5 písm. g) až j). Způsob provedení energetického auditu se provádí v souladu s harmonizovanou technickou normou upravující zásady provádění energetických auditů, požadavky na běžné procesy během energetických auditů a výstupy energetických auditů25). Zjištění energetického auditu jsou zpracována ve formě písemné zprávy o provedeném energetickém auditu, jejíž obsah a způsob zpracování stanoví prováděcí právní předpis.

(8) Energetický audit musí

a)   být proveden pouze
1. příslušným energetickým specialistou podle § 10 odst. 1 písm. a), nebo
2. osobou usazenou v jiném členském státě Unie, pokud je oprávněna k výkonu uvedené činnosti podle právních předpisů jiného členského státu Unie; ministerstvo je uznávacím orgánem podle zvláštního právního předpisu5a) a
b)   být proveden do 1 roku od vzniku povinnosti na základě dat o nakládání s energií za 2 roky předcházející vzniku povinnosti a musí být proveden v souladu s právními předpisy. Česká republika, kraj, obec, příspěvková organizace státu, kraje nebo obce, státní organizace založená zákonem24), státní a veřejná vysoká škola a Česká národní banka s hodnotou průměrné roční spotřeby energie energetického hospodářství za poslední 2 po sobě jdoucí kalendářní roky 35 000 MWh a vyšší provedou energetický audit do 3 let od vzniku povinnosti,
c)   být proveden v souladu s prováděcím právním předpisem a harmonizovanou technickou normou upravující energetické audity25).

(9) Ten, komu nastala povinnost zajistit provedení energetického auditu podle odstavců 1 až 3, dále musí

a)   předložit na vyžádání energetický audit ministerstvu, Státní energetické inspekci nebo příslušnému kontrolnímu orgánu podle § 13a odst. 2,
b)   oznámit ministerstvu provedení energetického auditu osobou podle odstavce 8 písm. a) bodu 2 a předložit ministerstvu kopii oprávnění osoby pro vykonávání této činnosti podle právního předpisu jiného členského státu Unie.


24) Například zákon č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č.  266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č.  77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.
25) ČSN ISO 50002 – Energetické audity – Požadavky s návodem pro použití.“.

71. V § 9a odst. 1 úvodní části ustanovení se za slova „jednotek nebo“ vkládají slova „v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce,“.

72. V § 9a odst. 1 se písmeno a) zrušuje.
Dosavadní písmena b) až f) se označují jako písmena a) až e).

73. V § 9a odst. 1 písm. e) se slova „písmene e)“ nahrazují slovy „písmene d)“.

74. V § 9a se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

„f)   stanovení vnitřního výnosového procenta projektu, pokud vznikne nárok na podporu podle zákona o podporovaných zdrojích energie a projekt je financovaný z programů podpory ze státních nebo evropských finančních prostředků anebo z finančních prostředků pocházejících z prodeje povolenek na emise skleníkových plynů.“.

75. V § 9a odst. 2 úvodní část ustanovení zní: „Energetický posudek je možné zajistit také pro“.

76. V § 9a odst. 2 písmeno a) včetně poznámky pod čarou č. 26 zní:

„a)   posouzení ekonomické přijatelnosti využití tepla ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo zdroje energie, který není stacionárním zdrojem, v souladu se zvláštním právním předpisem26),


26) Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.“.

77. V § 9a odst. 2 se na konci písmene d) čárka nahrazuje tečkou a písmeno e) se zrušuje.

78. V § 9a odst. 3 písm. b) se slova „objektivně, pravdivě a úplně“ nahrazují slovy „v souladu s prováděcím právním předpisem podle odstavce 5“.

79. V § 9a odst. 4 úvodní části ustanovení se za slova „jednotek nebo“ vkládají slova „v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce,“.

80. V § 9a odst. 4 písm. b) se slova „nebo Státní energetické inspekci“ nahrazují slovy „ , Státní energetické inspekci nebo příslušnému kontrolnímu orgánu podle § 13a odst. 2“.

81. § 10 až 10c včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 21 znějí:

㤠10
Energetický specialista

(1) Energetický specialista na základě oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty uděleného ministerstvem

a)   provádí energetický audit a zpracovává energetický posudek,
b)   zpracovává průkaz,
c)   provádí kontroly provozovaných systémů vytápění a kombinovaných systémů vytápění a větrání, nebo
d)   provádí kontroly provozovaných systémů klimatizace a kombinovaných systémů klimatizace a větrání.

(2) Ministerstvo na žádost udělí oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty

a)   fyzické osobě, která
1. složí odbornou zkoušku podle § 10a; odbornou zkoušku musí složit též v případě, jestliže bylo této osobě zrušeno oprávnění podle § 10b odst. 2,
2. je plně svéprávná,
3. je bezúhonná a
4. je odborně způsobilá, nebo
b)   právnické osobě, která
1. je bezúhonná a
2. určí alespoň 1 fyzickou osobu, která je k žadateli v pracovním nebo obdobném poměru a která podepsala souhlas s výkonem činnosti pro právnickou osobu (dále jen „určená osoba“); tato určená osoba musí být držitelem oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty k činnosti podle odstavce 1 a splňuje povinnost podle odstavce 8.

(3) Za bezúhonnou se pro účely tohoto zákona nepovažuje osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně v souvislosti s předmětem činnosti energetického specialisty, pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena. Bezúhonnost se prokazuje výpisem z evidence Rejstříku trestů. Ministerstvo si za účelem prokázání bezúhonnosti žadatele vyžádá podle zvláštního právního předpisu7) způsobem umožňujícím dálkový přístup výpis z evidence Rejstříku trestů.

(4) Dále se bezúhonnost prokazuje

a)   u fyzické osoby s místem trvalého nebo jiného pobytu mimo území České republiky a u osoby, která se v posledních 5 letech nepřetržitě zdržovala mimo území České republiky po dobu delší než 3 měsíce, dokladem obdobným výpisu z evidence Rejstříku trestů, který není ke dni podání žádosti starší než 3 měsíce a který je vydaný k tomu oprávněným orgánem státu trvalého nebo jiného pobytu této osoby a států, ve kterých se tato osoba v posledních 5 letech nepřetržitě zdržovala po dobu delší než 3 měsíce; pokud stát trvalého nebo jiného pobytu této osoby není totožný se státem, jehož je tato osoba občanem, též dokladem vydaným státem, jehož je občanem; za účelem doložení bezúhonnosti fyzické osoby, která je nebo byla občanem jiného členského státu Evropské unie nebo má nebo měla adresu bydliště v jiném členském státě Evropské unie, lze bezúhonnost prokázat též výpisem z evidence Rejstříku trestů s přílohou obsahující informace o jejích pravomocných odsouzeních za trestné činy a o navazujících údajích o těchto odsouzeních zapsaných v evidenci tohoto státu, který není ke dni podání žádosti starší než 3 měsíce,
b)   u právnické osoby se sídlem mimo území České republiky dokladem obdobným výpisu z evidence Rejstříku trestů, který není ke dni podání žádosti starší než 3 měsíce a který je vydaný k tomu oprávněným orgánem státu sídla, nebo
c)   čestným prohlášením o bezúhonnosti ve smyslu odstavce 3, které není ke dni podání žádosti starší než 3 měsíce, nevydává-li stát, ve kterém má fyzická osoba trvalý nebo jiný pobyt nebo právnická osoba sídlo, doklad podle písmene a) nebo b).

(5) Fyzická osoba je odborně způsobilá, získala-li

a)   vysokoškolské vzdělání studiem v bakalářských, magisterských nebo doktorských studijních programech v oblasti technických věd a jejich oborech energetiky, energetických zařízení, stavebnictví nebo v oblasti vzdělávání elektrotechnika, energetika, stavebnictví podle právního předpisu upravujícího oblasti vzdělávání ve vysokém školství21) nebo ve studijních oborech obdobných těmto oblastem a má 3 roky praxe v oboru,
b)   střední vzdělání s maturitní zkouškou absolvováním vzdělávacího programu v oborech energetiky, energetických zařízení nebo stavebnictví a má 6 let praxe v oboru, nebo
c)   vyšší odborné vzdělání absolvováním akreditovaného vzdělávacího programu v oborech vzdělávání zaměřených na energetiku, energetická zařízení nebo stavebnictví a má 5 let praxe v oboru.

(6) Žádost o udělení oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty se podává na formuláři stanoveném prováděcím právním předpisem a obsahuje kromě náležitostí stanovených správním řádem v případě

a)   fyzické osoby kopie dokladů prokazujících odbornou způsobilost,
b)   právnické osoby kopii rozhodnutí o udělení oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty určené osobě, kopii dokladu o pracovním nebo obdobném poměru s určenou osobou a písemný souhlas s výkonem činnosti určené osoby.

(7) Energetický specialista je povinen

a)   předat zprávu o kontrole systému vytápění nebo kombinovaného systému vytápění a větrání a zprávu o kontrole systému klimatizace a kombinovaného systému klimatizace a větrání, průkaz, písemnou zprávu o provedeném energetickém auditu nebo energetický posudek zadavateli,
b)   zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se fyzické nebo právnické osoby, o kterých se dozvěděl v souvislosti s prováděním činností podle § 6a, 7a, 9 a 9a; získané skutečnosti nesmí použít ke svému prospěchu nebo k prospěchu nebo újmě třetí osoby; zprostit energetického specialistu mlčenlivosti může pouze fyzická nebo právnická osoba, která zadala energetickému specialistovi provedení činností podle § 6a, 7a, 9 a 9a, ministerstvo v případě § 10b nebo stanoví-li tak zvláštní právní předpis,
c)   opatřit písemnou zprávu o provedeném energetickém auditu, energetický posudek, průkaz nebo zprávu o kontrole systému vytápění nebo kombinovaného systému vytápění a větrání nebo zprávu o kontrole systému klimatizace a kombinovaného systému klimatizace a větrání, vlastnoručním podpisem, případně podpisem osoby pověřené k jednání, svým jménem, svým identifikačním číslem, je-li mu přiděleno, číslem dokumentu vygenerovaným z evidence ministerstva o provedených činnostech energetického specialisty a číslem oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty uděleným ministerstvem a datem zpracování; v případě právnické osoby jménem a podpisem osoby určené podle odstavce 2 písm. b) bodu 3,
d)   průběžně předávat způsobem umožňujícím dálkový přístup do evidence ministerstva o provedených činnostech energetických specialistů písemnou zprávu o provedeném energetickém auditu a dále údaje týkající se energetického posudku, průkazu, zprávy o kontrole systémů vytápění a kombinovaných systémů vytápění a větrání a zprávy o kontrole systémů klimatizace a kombinovaných systémů klimatizace a větrání minimálně v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem,
e)   předkládat na vyžádání ministerstvu, Státní energetické inspekci nebo příslušnému kontrolnímu orgánu podle § 13a odst. 2 dokumenty a informace vztahující se k činnostem podle § 6a, 7a, 9 a 9a a podklady pro zpracování zprávy o kontrole systému vytápění nebo kombinovaného systému vytápění a větrání a zprávy o kontrole systému klimatizace a kombinovaného systému klimatizace a větrání, průkazu, energetického auditu a energetického posudku stanovené prováděcím právním předpisem,
f)   v případě, že se jedná o energetického specialistu oprávněného provádět energetický audit a zpracovávat energetický posudek, být pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s výkonem jeho činnosti, a to tak, aby rozsah pojistného plnění byl úměrný možným škodám, které lze reálně předpokládat; pojištění musí trvat po celou dobu výkonu činnosti,
g)   neprovádět činnost podle § 6a, 7a, 9 a 9a, pokud
1. je statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu nebo má majetkovou účast v právnické osobě, která je vlastníkem nebo provozovatelem systémů vytápění, kombinovaných systémů vytápění a větrání, systémů klimatizace nebo kombinovaných systémů klimatizace a větrání budovy nebo její části nebo energetického hospodářství, které jsou předmětem kontroly nebo u kterých se provádí energetický audit, anebo na které zpracovává energetický posudek nebo průkaz, nebo
2. je osobou blízkou k osobám podle bodu 1 nebo je osobou ovládající osobu podle bodu 1,
h)   uchovávat po dobu 5 let zprávy o kontrole systému vytápění nebo kombinovaného systému vytápění a větrání a zprávy o kontrole systému klimatizace a kombinovaného systému klimatizace a větrání, průkazu, provedení energetického auditu a vypracování energetického posudku včetně podkladů pro jejich zpracování stanovené v prováděcím právním předpise a
i)   oznámit ministerstvu do 1 měsíce od doby, kdy nastala, změnu skutečností rozhodných pro udělení oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty podle odstavce 2.

(8) Energetický specialista je dále povinen absolvovat vzdělávací akce zařazené do průběžného aktualizačního vzdělávání podle § 10a (dále jen „průběžné vzdělávání“) v období do 3 let od udělení oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty nebo od ukončení posledního průběžného vzdělávání a získat potřebný počet kreditů stanovený prováděcím právním předpisem účastí na vzdělávacích akcích průběžného vzdělávání.

(9) Energetický specialista, který je držitelem oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty jako právnická osoba, splňuje povinnost podle odstavce 8 prostřednictvím jím určené osoby.

(10) Formulář žádosti o udělení oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty a rozsah údajů předávaných energetickým specialistou do evidence ministerstva o provedených činnostech energetických specialistů stanoví prováděcí právní předpis.

(11) Povinnosti energetického specialisty podle odstavce 7 se nevztahují na energetického specialistu, který vykonává činnost pro právnickou osobu jako osoba určená, s výjimkou povinnosti podle odstavce 7 písm. b), c) a g). Osoba určená je povinna zpracovat písemnou zprávu o provedeném energetickém auditu, energetický posudek, průkaz nebo zprávu o kontrole systému vytápění nebo kombinovaného systému vytápění a větrání nebo zprávu o kontrole systému klimatizace a kombinovaného systému klimatizace a větrání v souladu s prováděcími právními předpisy.

§ 10a
Odborná zkouška a průběžné vzdělávání energetických specialistů

(1) Odborná zkouška je pořádána Státní energetickou inspekcí.

(2) Odborná zkouška se provádí před zkušební komisí jmenovanou Státní energetickou inspekcí, skládá se z ústní a písemné části a je zakončena protokolem o výsledku zkoušky, který Státní energetická inspekce bez zbytečného odkladu po vykonání zkoušky předá ministerstvu.

(3) Obsah a rozsah odborné zkoušky, obsah a rozsah průběžného vzdělávání, pravidla pro jmenování a jednání zkušební komise a odborné komise pro výběr vzdělávacích akcí zařazených do průběžného vzdělávání stanoví prováděcí právní předpis.

(4) Průběžné vzdělávání zajišťuje Státní energetická inspekce. Průběžné vzdělávání upevňuje, prohlubuje a aktualizuje odborné znalosti v oblasti nakládání s energií a jejího užití pro zajištění provozu budov, úspor energie, energetické náročnosti budov a energetického hospodářství, účinnosti užití energie zdrojů tepla a výroben elektřiny včetně těch, které využívají obnovitelné zdroje energie a druhotné zdroje energie a kombinovanou výrobu elektřiny a tepla.

(5) Výběr vzdělávacích akcí a stanovení počtu kreditů za vzdělávací akci je prováděn odbornou komisí jmenovanou Státní energetickou inspekcí minimálně dvakrát za kalendářní rok. Pravidla pro výběr vzdělávacích akcí stanoví prováděcí právní předpis.

§ 10b
Udělení a zrušení oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty a zápis energetického specialisty do seznamu energetických specialistů

(1) Ministerstvo udělí oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty žadateli, který splňuje podmínky pro udělení oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty, a zapíše jej do seznamu energetických specialistů. Ode dne podání žádosti do dne předání protokolu o výsledku odborné zkoušky Státní energetickou inspekcí ministerstvu neběží lhůta pro vydání rozhodnutí.

(2) Ministerstvo oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty zruší v případě, že energetický specialista

a)   přestal splňovat podmínky pro udělení oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty,
b)   opakovaně spáchá přestupek podle § 12 odst. 1 písm. m) bodu 1, 2, 3 nebo 4 anebo podle § 12a odst. 1 písm. m) bodu 1, 2, 3 nebo 4; přestupek je spáchán opakovaně, pokud před uplynutím 5 let ode dne, kdy rozhodnutí o uložení pokuty za přestupek nabylo právní moci, byl znovu spáchán přestupek, který naplňuje stejnou skutkovou podstatu; v tomto případě může být podána žádost o udělení oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty po 1 roce od doručení rozhodnutí o zrušení oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty,
c)   se neúčastní vzdělávacích akcí zařazených do průběžného vzdělávání podle § 10 odst. 8 v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem,
d)   neoznámí ministerstvu do 1 měsíce od doby, kdy nastala, změnu skutečností rozhodných pro udělení oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty podle § 10 odst. 7 písm. i), nebo
e)   požádá o zrušení oprávnění k výkonu energetického specialisty.

(3) Oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty zaniká

a)   fyzické osobě její smrtí nebo jejím prohlášením za mrtvou,
b)   právnické osobě jejím zánikem, zveřejněním rozhodnutí o vyhlášení moratoria, nabytím právní moci rozhodnutí o úpadku nebo nabytím právní moci rozhodnutí o zavedení nucené správy, nebo
c)   právní mocí rozhodnutí o zrušení oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty.

(4) Jestliže oprávnění k výkonu energetického specialisty podle odstavce 3 zanikne, ministerstvo energetického specialistu ze seznamu energetických specialistů bez zbytečného odkladu vyškrtne.

(5) Energetický specialista je po doručení rozhodnutí ministerstva o zrušení oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty povinen okamžitě tuto činnost ukončit; rozklad proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek.

§ 10c
Seznam energetických specialistů

(1) Do seznamu energetických specialistů vedeného ministerstvem se zapisují u oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty uděleného fyzické osobě následující údaje

a)   číslo oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty,
b)   jméno a příjmení,
c)   druh oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty a datum zápisu, popřípadě datum zániku oprávnění k výkonu energetického specialisty,
d)   adresa místa trvalého pobytu, popřípadě adresa místa bydliště mimo území České republiky, pokud fyzická osoba nemá trvalý pobyt na území České republiky,
e)   další kontaktní údaje, zejména telefonní číslo, adresa elektronické pošty,
f)   identifikační číslo osoby, pokud bylo přiděleno,
g)   obchodní firma nebo jméno a příjmení podnikatele, identifikační číslo osoby, adresa sídla nebo místa podnikání, pokud energetický specialista není osobou samostatně výdělečně činnou.

(2) Do seznamu energetických specialistů vedeného ministerstvem se zapisují u oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty uděleného právnické osobě následující údaje

a)   číslo oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty,
b)   obchodní firma nebo název, sídlo právnické osoby a jméno a příjmení osoby pověřené jednáním,
c)   identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno,
d)   adresa sídla,
e)   druh oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty a datum zápisu, popřípadě datum zániku oprávnění k výkonu energetického specialisty,
f)   další kontaktní údaje, zejména telefonní číslo, adresa elektronické pošty,
g)   jméno a příjmení osob určených pro udělení oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty.

(3) Údaje ze seznamu energetických specialistů podle odstavců 1 a 2 jsou veřejně přístupné na internetových stránkách ministerstva.


21) Nařízení vlády č. 275/2016 Sb., o oblastech vzdělávání ve vysokém školství.“.

82. V § 10d se vkládá nový odstavec 1, který zní:

„(1) Osoba oprávněná provádět instalaci vybraných zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů energie (dále jen „osoba oprávněná provádět instalaci“) je fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru

a)   vodoinstalatérství,
b)   topenářství,
c)   montáž, opravy a rekonstrukce chladicích zařízení a tepelných čerpadel,
d)   montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení,
e)   montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny,
f)   montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny, nebo
g)   kamnářství.“.

Dosavadní odstavce 1 až 3 se označují jako odstavce 2 až 4.

83. Nadpis § 10e zní:
„Energetická služba“.

84. V § 10e se vkládají nové odstavce 1 až 4, které znějí:

„(1) Účelem energetické služby je ověřitelné a měřitelné nebo výpočtem stanovené zvýšení účinnosti užití energie nebo úspory spotřeby energie prostřednictvím energeticky účinných technologií nebo provozních činností, údržby nebo kontroly.

(2) Energetická služba je poskytována na základě smlouvy o energetických službách, která je smluvním ujednáním mezi příjemcem a poskytovatelem energetických služeb o opatření ke zvýšení účinnosti užití energie, ověřované a kontrolované během celého trvání smluvního závazku, kdy jsou náklady na toto opatření placeny ve vztahu ke smluvně stanovené míře zvýšení účinnosti užití energie nebo k jinému dohodnutému kritériu energetické náročnosti, například finančním úsporám.

(3) Smlouva o energetických službách musí být písemná. Pro její náležitosti platí odstavec 5 písm. a) až e) a g) obdobně.

(4) Energetická služba může být poskytována jako energetická služba se zaručeným výsledkem. Tato služba je poskytována za účelem dosažení předem stanovené úspory energie a s tím související úspory nákladů za stanovené období, při kterém nese poskytovatel energetických služeb smluvně dohodnutou míru finančního rizika či sankcí pro případ nedosažení úspor. Odstavec 2 platí pro energetickou službu se zaručeným výsledkem obdobně.“.
Dosavadní odstavce 1 a 2 se označují jako odstavce 5 a 6.

85. V § 10e odst. 5 se slova „(dále jen „smlouva“)“ nahrazují slovy „se zaručeným výsledkem“.

86. V § 10e se odstavec 6 zrušuje.

87. V § 11 odst. 1 písm. b) se za slovo „zpracovává“ vkládají slova „Plán renovace budov ústředních institucí, který vychází ze Systému monitoringu spotřeby energie podle § 9b odst. 3, a“ a slovo „jeho“ se nahrazuje slovem „jejich“.

88. V § 11 odst. 1 písm. i) se slova „a vede seznam energetických specialistů“ nahrazují slovy „ , vede seznam energetických specialistů, je uznávacím orgánem podle zvláštního právního předpisu5a) a vede seznam osob, kterým byla uznána odborná kvalifikace podle zvláštního právního předpisu5a)“.

89. V § 11 odst. 1 se písmeno j) zrušuje.
Dosavadní písmena k) až s) se označují jako písmena j) až r).

90. V § 12 odst. 1 písm. a) se slova „nebo činnost osoby oprávněné provádět instalaci“ zrušují.

91. V § 12 odst. 1 písmeno d) zní:

„d)   jako vlastník budovy nebo v případě, že nevzniklo společenství vlastníků jednotek, správce nesplní některou z povinností podle § 6a odst. 1,“.

92. V § 12 odst. 1 písmeno e) zní:

„e)   jako vlastník budovy nebo v případě, že nevzniklo společenství vlastníků jednotek, správce nesplní některou z povinností podle § 6a odst. 2,“.

93. V § 12 odst. 1 písm. g) se slova „nebo vlastník budovy“ nahrazují slovy „ , vlastník budovy nebo v případě, že nevzniklo společenství vlastníků jednotek, správce nebo vlastník energetického hospodářství“.

94. V § 12 odst. 1 písm. g) bodě 3 se slova „§ 9 odst. 4, nebo“ zrušují.

95. V § 12 odst. 1 písm. h) se za slovo „budovy“ vkládají slova „ , v případě, že nevzniklo společenství vlastníků jednotek, správce“.

96. V § 12 odst. 1 písm. j) bodě 2 se text „písm. g)“ nahrazuje textem „písm. e)“ a na konci textu bodu 2 se doplňují slova „nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce“.

97. V § 12 odst. 1 písm. k) se text „písm. f)“ nahrazuje textem „písm. d)“.

98. V § 12 odst. 1 písm. l) bodech 2 a 3 se text „odst. 8“ nahrazuje textem „odst. 10“.

99. V § 12 odst. 1 písm. m) se na konci textu úvodní části ustanovení doplňují slova „nebo osoba určená“.

100. V § 12 odst. 1 písm. m) bod 1 zní:

„1. zpracuje zprávu o kontrole systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání nebo zprávu o kontrole systému klimatizace a kombinovaného systému klimatizace a větrání v rozporu s § 6a odst. 3,“.

101. V § 12 odst. 1 písm. m) bodě 2 se slova „v rozporu s § 7a odst. 4 písm. d)“ a slova „neobjektivně, nesprávně nebo neúplně“ zrušují a na konci textu bodu se doplňují slova „v rozporu s § 7a odst. 4 písm. c)“.

102. V § 12 odst. 1 písm. m) bod 3 zní:

„3. zpracuje písemnou zprávu o provedeném energetickém auditu v rozporu s § 9 odst. 7 nebo 8,“.

103. V § 12 odst. 1 písm. m) bodě 4 se slova „v rozporu s § 9a odst. 3 písm. b)“ a slova „neobjektivně, nesprávně nebo neúplně“ zrušují a na konci textu bodu se doplňují slova „v rozporu s § 9a odst. 3 písm. b)“.

104. V § 12 odst. 1 písm. m) bodě 5 se text „odst. 6“ nahrazuje textem „odst. 7“.

105. V § 12 odst. 1 písm. m) bodě 6 se text „odst. 4“ nahrazuje textem „odst. 5“.

106. V § 12 odstavec 2 zní:

„(2) Za přestupek lze uložit pokutu do

a)   200 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. d) nebo e), odstavce 1 písm. g) bodu 2 nebo 3, odstavce 1 písm. h), i), j), k) nebo l) nebo odstavce 1 písm. m) bodu 5, nebo
b)   5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), c) nebo f), odstavce 1 písm. g) bodu 1 nebo odstavce 1 písm. m) bodu 1, 2, 3 nebo 4 nebo 6.“.

107. V § 12a odst. 1 písm. a) se slova „nebo osoby oprávněné provádět instalaci“ zrušují.

108. V § 12a odst. 1 písm. b) bodech 2 a 3 se text „odst. 8“ nahrazuje textem „odst. 10“.

109. V § 12a odst. 1 písmena f) a g) znějí:

„f)   jako vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce nesplní některou z povinností podle § 6a odst. 1,
g)   jako vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce nesplní některou z povinností podle § 6a odst. 2,“.

110. V § 12a odst. 1 písm. i) se na konci textu úvodní části ustanovení doplňují slova „nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce“.

111. V § 12a odst. 1 písm. j) se za slovo „jednotek“ vkládají slova „nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce“.

112. V § 12a odst. 1 písm. k) úvodní části ustanovení se za slovo „jednotek“ vkládají slova „nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce“.

113. V § 12a odst. 1 písm. k) se body 1 a 2 zrušují.
Dosavadní body 3 a 4 se označují jako body 1 a 2.

114. V § 12a odst. 1 písm. m) bod 1 zní:

„1. zpracuje zprávu o kontrole systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání nebo zprávu o kontrole systému klimatizace a kombinovaného systému klimatizace a větrání v rozporu s § 6a odst. 3,“.

115. V § 12a odst. 1 písm. m) bodě 2 se slova „v rozporu s § 7a odst. 4 písm. d)“ a slova „neobjektivně, nesprávně nebo neúplně“ zrušují a na konci textu bodu se doplňují slova „v rozporu s § 7a odst. 4 písm. c)“.

116. V § 12a odst. 1 písm. m) bod 3 zní:

„3. zpracuje písemnou zprávu o provedeném energetickém auditu v rozporu s § 9 odst. 7 nebo 8,“.

117. V § 12a odst. 1 písm. m) bodě 4 se slova „v rozporu s § 9a odst. 3 písm. b)“ a slova „neobjektivně, nesprávně nebo neúplně“ zrušují a na konci textu bodu se doplňují slova „v rozporu s § 9a odst. 3 písm. b)“.

118. V § 12a odst. 1 písm. m) bodě 5 se text „odst. 6,“ nahrazuje slovy „odst. 7, nebo“.

119. V § 12a odst. 1 písm. m) se bod 6 zrušuje.
Dosavadní bod 7 se označuje jako bod 6.

120. V § 12a odst. 1 písm. m) bodě 6 se text „odst. 4“ nahrazuje textem „odst. 5“.

121. V § 12a odst. 1 se na konci textu písmene n) doplňují slova „nebo neuchová po dobu 3 let předanou grafickou část průkazu“.

122. V § 12a odst. 1 písm. o) se slova „ , který není malým nebo středním podnikatelem“ zrušují.

123. V § 12a odst. 1 písm. o) bod 1 zní:

„1. nezajistí provedení energetického auditu podle § 9 odst. 1 nebo 2, nebo“.

124. V § 12a odst. 1 písm. o) bodě 2 se text „odst. 4“ nahrazuje slovy „odst. 7, 8 nebo 9“.

125. V § 12a odst. 1 písm. p) se za text „§ 10d“ vkládá text „odst. 2“ a za slovo „zařízení“ se vkládají slova „vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů energie“.

126. V § 12a odst. 2 písmena a) až c) znějí:

„a)   jako dodavatel výrobků spojených se spotřebou energie uvedených v § 8 odst. 1
1. poruší některou z povinností podle § 8 odst. 2,
2. v rozporu s přímo použitelným předpisem Unie upravujícím požadavky na štítkování nezajistí, aby k výrobkům uváděným na trh byly bezplatně poskytnuty energetické štítky a informační listy výrobku,
3. v rozporu s přímo použitelným předpisem Unie upravujícím požadavky na štítkování neuvede v informačním listu výrobku nebo na energetickém štítku údaje podle přímo použitelného předpisu Unie upravujícího požadavky na štítkování,
4. v rozporu s přímo použitelným předpisem Unie upravujícím požadavky na štítkování na žádost obchodníků bezplatně neposkytne do 5 pracovních dnů od podání žádosti energetické štítky a informační listy výrobků v tištěné podobě,
5. v rozporu s přímo použitelným předpisem Unie upravujícím požadavky na štítkování nezajistí, aby údaje na energetických štítcích a v informačních listech výrobků, které poskytuje, byly přesné, nebo nevyhotoví technickou dokumentaci, která umožní přesnost posoudit,
6. v rozporu s přímo použitelným předpisem Unie upravujícím požadavky na štítkování uvede na trh výrobky navržené tak, aby byla výkonnost modelu výrobku spojeného se spotřebou energie ve zkušebních podmínkách automaticky uzpůsobena za účelem vylepšení kteréhokoliv z údajů uvedených na energetickém štítku nebo informačním listu výrobku nebo obsažených v dokumentaci poskytované spolu s výrobkem,
7. v rozporu s přímo použitelným předpisem Unie upravujícím požadavky na štítkování před uvedením modelu výrobku na trh nezanese do databáze výrobků informace uvedené v příloze I přímo použitelného předpisu Unie upravujícího požadavky na štítkování,
8. v rozporu s přímo použitelným předpisem Unie upravujícím požadavky na štítkování do 30. června 2019 nezanese do databáze výrobků úplné a pravdivé informace uvedené v příloze I přímo použitelného předpisu Unie upravujícího požadavky na štítkování, a to informaci o modelu výrobku spojeného se spotřebou energie, pokud tento výrobek je uveden na trh od 1. srpna 2017 do 1. ledna 2019,
9. v rozporu s přímo použitelným předpisem Unie upravujícím požadavky na štítkování neuchová po uvedení posledního kusu modelu výrobku spojeného se spotřebou energie na trh informace týkající se tohoto modelu v části databáze výrobků po dobu 15 let, nebo
10. v rozporu s přímo použitelným předpisem Unie upravujícím požadavky na štítkování neposkytne energetický štítek se změněnou stupnicí způsobem a v termínech uvedených v přímo použitelném předpise Unie upravujícím požadavky na štítkování,
b)   jako obchodník obchodující s výrobky spojenými se spotřebou energie uvedenými v § 8 odst. 1 v rozporu s přímo použitelným předpisem Unie upravujícím požadavky na štítkování
1. u výrobku, na nějž se vztahuje přímo použitelný předpis Unie upravující požadavky na štítkování, viditelným způsobem nevystaví dodavatelem poskytnutý nebo jinak zpřístupněný štítek,
2. si nevyžádá štítek nebo štítek se změněnou stupnicí od dodavatele, pokud štítek nebo štítek se změněnou stupnicí nemá,
3. nezpřístupní zákazníkům informační list výrobku, nebo
4. nenahradí u výrobku spojeného se spotřebou energie vystaveného v obchodě nebo na internetu energetický štítek energetickým štítkem se změněnou stupnicí v termínu uvedeném v přímo použitelném předpise Unie upravujícím požadavky na štítkování nebo jej zpřístupní dříve,
c)   jako dodavatel výrobků spojených se spotřebou energie uvedených v § 8 odst. 1 nebo jako obchodník obchodující s těmito výrobky v rozporu s přímo použitelným předpisem Unie upravujícím požadavky na štítkování
1. neodkazuje ve všech reklamách nebo propagačních technických materiálech vztahujících se k určitému modelu výrobku na třídu energetické účinnosti daného výrobku nebo na rozpětí tříd energetické účinnosti,
2. z vlastního podnětu nebo na pokyn orgánů dozoru nad trhem nepřijme okamžitá nápravná opatření v případě nesouladu s požadavky, které jsou stanoveny přímo použitelným předpisem upravujícím požadavky na štítkování a za které nese odpovědnost, nebo
3. u výrobků, na něž se vztahuje přímo použitelný předpis upravující požadavky na štítkování, poskytuje nebo vystavuje jiné energetické štítky, značky, symboly nebo nápisy, které nesplňují požadavky přímo použitelného předpisu upravujícího požadavky na štítkování a které mohou uvádět zákazníky v omyl nebo vést k nejasnostem, pokud jde o spotřebu energie nebo jiných zdrojů během jejich používání,“.

127. V § 12a se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

„(3) Právnická osoba podle § 9 odst. 3 vlastnící energetické hospodářství se dopustí přestupku tím, že

a)   nezajistí provedení energetického auditu podle § 9 odst. 3, nebo
b)   nesplní některou z povinností podle § 9 odst. 7, § 9 odst. 8 písm. b) nebo § 9 odst. 9.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

128. V § 12a odstavec 4 zní:

„(4) Za přestupek lze uložit pokutu do

a)   200 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b), e), f) nebo g), odstavce 1 písm. i) bodu 2, odstavce 1 písm. j), k) nebo l), odstavce 1 písm. m) bodu 5 nebo odstavce 1 písm. n), p), q) nebo r), nebo
b)   5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), c), d) nebo h), odstavce 1 písm. i) bodu 1, odstavce 1 písm. m) bodu 1, 2, 3, 4 nebo 6, odstavce 1 písm. o) nebo s) nebo odstavce 2 nebo 3.“.

129. V § 12b odst. 2 se slova „a vymáhá“ zrušují.

130. V § 13 se odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 8 zrušuje.
Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 1 až 4.

131. V § 13 odst. 1 se slova „odstavci 1, 4 nebo 5“ nahrazují slovy „odstavci 3 nebo 4“ a slova „energetický posudek podle § 9a odst. 1 písm. a)“ se nahrazují slovy „průkaz pro účely výstavby nové budovy nebo větší změny dokončené budovy u budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 350 m2“.

132. V § 13 odst. 4 se slova „u staveb, které provádí Ministerstvo vnitra“ nahrazují slovy „u staveb určených k zajišťování bezpečnosti státu podle stavebního zákona27)“.
Poznámka pod čarou č. 27 zní:


27) § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.“.

133. V § 13 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Závazná stanoviska podle odstavce 1 a stanoviska podle odstavce 2 vydává územní inspektorát Státní energetické inspekce.“.

134. V § 13a odst. 1 se za slovo „zákona“ vkládají slova „a přímo použitelného předpisu Unie upravujícího požadavky na štítkování a přímo použitelného předpisu Unie upravujícího požadavky na ekodesign“.

135. V § 13b odst. 4 se slova „ , kterého řídí ústřední ředitel“ zrušují.

136. V § 13c odst. 1 písmena a) a b) znějí:

„a)   informovat objednatele písemné zprávy o provedeném energetickém auditu, energetickém posudku nebo průkazu, objednatele zprávy o kontrole systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání nebo objednatele zprávy o kontrole systému klimatizace a kombinovaného systému klimatizace a větrání o spáchání přestupku energetickým specialistou podle § 12 odst. 1 písm. m) bodu 1, 2, 3 nebo 4 nebo § 12a odst. 1 písm. m) bodu 1, 2, 3 nebo 4,
b)   na základě výzvy ministerstva při vyhodnocování Plánu renovace budov ústředních institucí rozhodovat o povinnosti provést opatření navržená energetickým auditem provedeným podle § 9 odst. 3 a o lhůtách,“.

137. V § 13c odst. 1 písm. c) se slovo „Programu“ nahrazuje slovy „programů podpory ze státních nebo evropských finančních prostředků anebo z finančních prostředků pocházejících z prodeje povolenek na emise skleníkových plynů“.

138. V § 13c odst. 1 písm. e) se slova „a o jejich finančních a správních rámcích“ zrušují.

139. V § 13c odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „přímo použitelnými předpisy Unie upravujícími požadavky na ekodesign a na energetické štítky“ nahrazují slovy „přímo použitelným předpisem Unie upravujícím požadavky na štítkování a přímo použitelným předpisem Unie upravujícím požadavky na ekodesign“.

140. V § 13c odst. 2 písm. a), b) a c) se slova „přímo použitelných předpisů Unie upravujících požadavky na ekodesign a na energetické štítky“ nahrazují slovy „přímo použitelného předpisu Unie upravujícího požadavky na štítkování a přímo použitelného předpisu Unie upravujícího požadavky na ekodesign“.

141. V § 13c odst. 4 se slova „nebo Energetického regulačního úřadu“ zrušují a slova „povinna je“ se nahrazují slovy „povinna ho“.

142. V § 13c se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Odvolání proti rozhodnutí o opatření podle odstavce 2 písm. e) a f) nemá odkladný účinek.“.

143. Poznámka pod čarou č. 9 se zrušuje.

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Zpráva o uplatňování územní energetické koncepce zpracovaná podle zákona č. 406/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstává v platnosti i po dni nabytí účinnosti tohoto zákona, nejdéle však po dobu 5 let od jejího vydání.

2. Průkaz energetické náročnosti zpracovaný podle zákona č. 406/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstává v platnosti i po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Energetický audit zpracovaný podle zákona č. 406/2000  Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstává v platnosti i po dni nabytí účinnosti tohoto zákona, nejdéle však do 10 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

4. Naplnění povinnosti zpracovat energetický audit podle zákona č. 406/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, prostřednictvím zavedeného a akreditovanou osobou certifikovaného systému environmentálního řízení podle harmonizované normy upravující systém environmentálního managementu je naplněním povinnosti provést energetický audit podle zákona č. 406/2000  Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

5. Energetický specialista, který je držitelem oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty podle právních předpisů účinných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je povinen splnit podmínky průběžného vzdělávání stanovené v § 10a zákona č. 406/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejpozději do 3 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

6. Energetický specialista, který je držitelem oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty podle zákona č. 406/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je oprávněn vykonávat činnost energetického specialisty na základě svého dosavadního oprávnění, pokud splní podmínky průběžného vzdělávání podle bodu 5.

7. Kontroly systémů vytápění, kombinovaných systémů vytápění a větrání, systémů klimatizace a kombinovaných systémů klimatizace a větrání podle § 6a zákona č. 406/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se provádějí od 1. března 2020.

Čl. III
Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1. Nařízení vlády č. 63/2002 Sb., o pravidlech pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na podporu hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů.
2. Nařízení vlády č. 428/2006 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.  63/2002 Sb., o pravidlech pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na podporu hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů.

Čl. IV
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.

Vondráček v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1535 - Energetický zákon, podpora v době krize, podporované zdroje energie, hospodaření energií

ÚZ č. 1535 - Energetický zákon, podpora v době krize, podporované zdroje energie, hospodaření energií

Sagit, a. s.

V souvislosti s energetickou krizí došlo k rozsáhlým změnám řady právních předpisů v oblasti energetiky. Zásadně se změnil energetický zákon (mj. se zjednodušily podmínky instalace a provozu výroben elektřiny ...

Cena: 299 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.