Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


367

ZÁKON

ze dne 17. prosince 2019,

kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o dráhách

Čl. I

Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 189/1999  Sb., zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 77/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 144/2002 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 1/2005  Sb., zákona č. 181/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 377/2009  Sb., zákona č. 194/2010 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona č. 102/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 180/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 319/2016  Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 304/2017 Sb. a zákona č. 169/2018 Sb., se mění takto:

1. V poznámce pod čarou č. 1 se věta „Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/9/ES ze dne 20. března 2000 o lanových dráhách pro dopravu osob.“ zrušuje.

2. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatný řádek doplňuje věta „Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2370 ze dne 14. prosince 2016, kterou se mění směrnice 2012/34/EU, pokud jde o otevření trhu vnitrostátních služeb v přepravě cestujících po železnici a správu a řízení železniční infrastruktury.“.

3. Na konci poznámky pod čarou č. 1a se na samostatný řádek doplňuje věta „Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/424 ze dne 9. března 2016 o lanových dráhách a o zrušení směrnice 2000/9/ES.“.

4. V § 2 odst. 9 se slova „odstavné koleje, čerpací stanice a jiná technická zařízení, která slouží“ nahrazují slovy „zastávka, odstavné koleje, čerpací stanice a jiná technická zařízení, která jsou jejich provozovatelem zvláště určena“.

5. V § 2 se za odstavec 11 vkládá nový odstavec 12, který zní:

„(12) Hlavními činnostmi se rozumí činnosti související se sjednáním a výpočtem ceny a s výběrem platby za užití dráhy, s přidělením kapacity dráhy a v případě dráhy celostátní nebo regionální rovněž se zpracováním prohlášení o dráze.“.
Dosavadní odstavec 12 se označuje jako odstavec 13.

6. V § 4a odst. 3 se na konci písmene d) doplňuje slovo „nebo“.

7. V § 4a odst. 3 se slova „Technické způsoby výstražného zařízení“ nahrazují slovy „Podobu a způsob výstrahy dávané výstražným zařízením“.

8. V § 7 odst. 2 se za větu druhou vkládají věty „Zkušební provoz stavby dráhy může stavebník zahájit nejdříve po vydání průkazu způsobilosti určeného technického zařízení, je-li tento průkaz podle § 47 vyžadován. Stavebník průkaz způsobilosti určeného technického zařízení přiloží k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu k užívání stavby dráhy nebo lyžařského vleku, není-li k vydání kolaudačního souhlasu příslušný Drážní úřad.“.

9. V § 10 odst. 1 se slova „ , lavin a stromů nebo jejich částí“ nahrazují slovy „a lavin“.

10. V § 10 se doplňují nové odstavce 3 až 5, které znějí:

„(3) Provozovatel dráhy má právo odstraňovat a oklešťovat stromoví a jiné porosty ohrožující bezpečnost nebo plynulost drážní dopravy anebo provozuschopnost dráhy v případě, kdy tak po předchozím upozornění provozovatele dráhy neučinil jejich vlastník v přiměřené lhůtě a v rozsahu, které jsou stanoveny v tomto upozornění. Stromoví a jiné porosty, které při svém pádu mohou zasáhnout do průjezdného průřezu dráhy, jsou stromovím ohrožujícím bezpečnost nebo plynulost drážní dopravy nebo provozuschopnost dráhy.

(4) Provozovatel dráhy je povinen při výkonu jeho práva podle odstavce 3 co nejvíce šetřit práv vlastníků a uživatelů dotčených nemovitostí a vstup na jejich nemovitosti jim předem oznámit. Po skončení prací je povinen uvést nemovitost do předchozího stavu, a není-li to možné s ohledem na povahu provedených prací, do stavu odpovídajícího jejímu předchozímu účelu nebo způsobu užívání. Provozovatel dráhy je rovněž povinen na žádost vlastníka dotčené nemovitosti na svůj náklad provést likvidaci vzniklého klestu a zbytků po těžbě.

(5) Byl-li vlastník nebo uživatel nemovitosti v důsledku výkonu práva provozovatele dráhy podle odstavce 3 omezen v obvyklém užívání nemovitosti nebo vznikla-li mu škoda, má právo na přiměřenou jednorázovou náhradu; toto právo lze uplatnit u provozovatele dráhy do 2 let ode dne, kdy k omezení nebo vzniku škody došlo, jinak právo zaniká.“.

11. V § 15 odst. 1 písmeno a) zní:

„a)   obchodní firmu nebo název a sídlo osoby, která hodlá provozovat dráhu, jde-li o právnickou osobu, jméno, popřípadě jména, příjmení a bydliště osoby nebo osob, které jsou členy jejího statutárního orgánu, a identifikační číslo osoby (dále jen „identifikační číslo“), bylo-li přiděleno, anebo obchodní firmu nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení, trvalý pobyt a rodné číslo osoby, která hodlá provozovat dráhu, jde-li o fyzickou osobu, a je-li ustanoven odpovědný zástupce, též údaje týkající se jeho osoby,“.

12. V § 17 odst. 1 písmeno a) zní:

„a)    obchodní firmu nebo název provozovatele dráhy, jeho sídlo a identifikační číslo, bylo-li již přiděleno, a jméno, popřípadě jména, a příjmení členů statutárního orgánu, jde-li o právnickou osobu, anebo obchodní firmu nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení, trvalý pobyt a rodné číslo provozovatele dráhy, jde-li o fyzickou osobu, a je-li ustanoven odpovědný zástupce, též údaje týkající se jeho osoby,“.

13. § 22a zní:

㤠22a

(1) Vlečka je veřejně nepřístupná, pokud

a)   je součástí průmyslového nebo zemědělského areálu, nebo
b)   slouží pro podnikatelské nebo jiné potřeby svého vlastníka nebo jiné oprávněné osoby či jiných oprávněných osob.

(2) Vlečka je veřejně přístupná, pokud

a)   nesplňuje žádnou z podmínek pro veřejnou nepřístupnost podle odstavce 1, nebo
b)   její provozovatel zpracoval a zveřejnil prohlášení o dráze podle § 33 odst. 1 vztahující se na tuto vlečku.

(3) Provozovatel veřejně nepřístupné vlečky umožní dopravci nediskriminačním způsobem za cenu sjednanou podle cenových předpisů užít tuto vlečku nebo její část za účelem přístupu k

a)   jiné dráze, slouží-li vlečka nebo její část jako spojení dvou nebo více drah rozdílných vlastníků,
b)   zařízení služeb, napojuje-li vlečka nebo její část, přímo nebo prostřednictvím jiné vlečky, celostátní nebo regionální dráhu k zařízení služeb, nebo
c)   jinému zařízení nebo manipulačnímu místu, jehož vlastník nebo provozovatel je odlišný od vlastníka nebo provozovatele vlečky.

(4) Užitím veřejně nepřístupné vlečky způsobem podle odstavce 3 se taková vlečka nestává veřejně přístupnou.

(5) Stane-li se vlečka veřejně přístupnou, sdělí její provozovatel tuto skutečnost Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře (dále jen „Úřad“) do 10 pracovních dnů ode dne, kdy nastala. Je-li provozovatel veřejně nepřístupné vlečky povinen umožnit její užití způsobem podle odstavce 3, sdělí tuto skutečnost Úřadu do 10 pracovních dnů ode dne, kdy nastala. Provozovatel vlečky sdělí Úřadu změnu skutečnosti podle věty první nebo druhé do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala.

(6) Úřad zveřejní na svých internetových stránkách seznam veřejně přístupných vleček a seznam veřejně nepřístupných vleček, jejichž užití jsou jejich provozovatelé povinni umožnit způsobem podle odstavce 3. Úřad na svých internetových stránkách rovněž zveřejní údaje o provozovatelích těchto vleček, jimiž se rozumí jejich obchodní firma, název nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení a adresa sídla.“.

14. Za § 22a se vkládá nový § 22b, který zní:

㤠22b

(1) Provozovatel dráhy celostátní nebo regionální anebo veřejně přístupné vlečky vydá vnitřní předpis, kterým stanoví opatření k vyloučení diskriminačního jednání a střetu zájmů členů statutárního orgánu a kontrolního orgánu, byl-li zřízen, a vedoucích zaměstnanců provozovatele dráhy ve vztahu k dopravcům odlišným od tohoto provozovatele dráhy, a zajistí jeho dodržování.

(2) Členem statutárního orgánu provozovatele dráhy celostátní nebo regionální anebo veřejně přístupné vlečky nesmí být osoba, která je členem statutárního orgánu dopravce odlišného od tohoto provozovatele dráhy. Členem kontrolního orgánu provozovatele dráhy celostátní nebo regionální anebo veřejně přístupné vlečky nesmí být osoba, která je členem kontrolního orgánu dopravce odlišného od tohoto provozovatele dráhy.

(3) Provozovatel dráhy celostátní nebo regionální anebo veřejně přístupné vlečky smí příjmy z provozování dráhy a finanční prostředky poskytnuté z veřejných rozpočtů k provozování dráhy použít pouze k financování vlastního podnikání a k rozdělení zisku; ustanovení § 42b odst. 1 tím není dotčeno.

(4) Provozovatel dráhy celostátní nebo regionální anebo veřejně přístupné vlečky a dopravce nesmí mezi sebou uzavřít smlouvu o úvěru nebo zápůjčce nebo učinit jiné obdobné právní jednání.“.

15. V § 23 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „kromě povinností uvedených v § 22 odst. 1 a 2“ nahrazují slovem „dále“.

16. V § 23 odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňují slova „ ; to neplatí, obstarává-li tuto činnost za provozovatele dráhy jiná osoba podle § 32 odst. 3 věty čtvrté“.

17. V § 23 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno h), které zní:

„h)   provádět výstavbu, modernizaci, údržbu a opravu jím provozované dráhy v souladu s technickými podmínkami a požadavky na tuto dráhu a technickými podmínkami její provozuschopnosti a jejího styku s jinými dráhami.“.

18. V § 23a odst. 2 úvodní části ustanovení a § 34h odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „jménu nebo obchodní firmě“ nahrazují slovy „obchodní firmě, jménu, popřípadě jménech, a příjmení nebo názvu“.

19. V § 23b odst. 2 se na konci textu písmene b) doplňují slova „ , a nediskriminovalo jednotlivé dopravce ani žadatele o přidělení kapacity dráhy“.

20. V § 23b odstavec 3 zní:

„(3) Provozovatel dráhy zpracuje návrh plánu omezení provozování dráhy nebo její části z důvodu provádění činností spojených s údržbou nebo opravou dráhy a činností spojených s uskutečňováním stavby dráhy nebo na dráze nebo jiných činností ohrožujících bezpečnost nebo plynulost drážní dopravy na dráze, pokud je vydáno pro stavbu dráhy nebo na dráze stavební povolení a v ostatních případech, překračuje-li předpokládaná doba omezení 24 hodin. Návrh plánu obsahuje alespoň vymezení časového období, na které je plán zpracován, počtu, umístění a předpokládané doby trvání jednotlivých omezení provozování dráhy a jejich důvodů a předpokládaného rozsahu omezení provozování drážní dopravy na dráze.“.

21. V § 23b odst. 4 se slova „ , s dopravci, kteří na dotčené dráze provozují drážní dopravu, a s žadateli o přidělení kapacity na této dráze“ nahrazují slovy „a s dopravci, kteří na dotčené dráze provozují drážní dopravu“ a slova „(dále jen „přídělce“), je-li odlišná od provozovatele“ se nahrazují slovy „ , je-li odlišná od tohoto provozovatele dráhy, a s žadateli o přidělení kapacity na této dráze“.

22. V § 23b odst. 4 se věta poslední nahrazuje větou „Provozovatel dráhy je povinen umožnit účast při projednávání návrhu plánu zástupci Úřadu, jde-li o dráhu celostátní nebo regionální anebo veřejně přístupnou vlečku, nebo drážního správního úřadu u ostatních drah.“.

23. V § 23b odst. 5 se věta poslední nahrazuje větou „Za tímto účelem je provozovatel dráhy oprávněn navrhnout spojení vlaků více dopravců, je-li to technicky možné.“.

24. V § 23c odst. 1 se slova „Úřad na žádost provozovatele dráhy“ nahrazují slovy „na žádost provozovatele dráhy Úřad, jde-li o dráhu celostátní nebo regionální anebo veřejně přístupnou vlečku, nebo drážní správní úřad u ostatních drah“.

25. V § 23c odst. 2 se za slovo „Úřad“ vkládají slova „nebo drážní správní úřad“.

26. V § 23c se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Splňuje-li návrh plánu požadavky podle § 23b pouze ve vztahu k některým plánovaným omezením, schválí jej Úřad nebo drážní správní úřad pouze v části týkající se těchto omezení.“.

27. V § 23c odst. 4 se slova „a Úřad“ nahrazují slovy „ , provozovatele drah, jejichž provoz je omezením dotčen, a Úřad, jde-li o dráhu celostátní nebo regionální anebo veřejně přístupnou vlečku, nebo drážní správní úřad u ostatních drah“ a slova „uloží Úřad“ se nahrazují slovy „uloží správní úřad podle věty první“.

28. V § 23c se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

„(5) Provozovatelé drah, jejichž provoz je omezením podle odstavce 3 dotčen, vzájemně spolupracují za účelem obnovení provozování dráhy.“.
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.

29. V § 23c odst. 6 se slova „odst. 4 a 5“ zrušují.

30. V § 23c se na konci odstavce 6 doplňují věty „Odstavce 1 až 5 a § 23b odst. 2 až 5 se nepoužijí na veřejně nepřístupnou vlečku. Na veřejně nepřístupnou vlečku, jejíž provozovatel není povinen umožnit její užití způsobem podle § 22a odst. 3, se nepoužije ani § 23b odst. 1.“.

31. V § 23d odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „příslušnému přídělci kapacity dopravní cesty“ nahrazují slovy „osobě, která na dotčené dráze přiděluje kapacitu, nebo jejímu provozovateli, jde-li o veřejně přístupnou vlečku,“.

32. V § 24 se odstavec 4 zrušuje.

33. V § 24a odst. 1 písmeno a) zní:

„a)   je usazen v členském státě,“.

34. V 24a odst. 2 písm. a) bodě 1 se za slovo „dopravy“ vkládají slova „nebo osobní drážní dopravy na veřejně přístupné vlečce, popřípadě na veřejně nepřístupné vlečce, jejíž užití je její provozovatel povinen umožnit podle § 22a odst. 3“.

35. V § 24a odst. 2 písm. a) se na konci textu bodu 2 doplňují slova „ , s výjimkou osobní drážní dopravy uvedené v bodě 1“.

36. V § 32 odst. 1 se věta druhá zrušuje.

37. V § 32 odstavec 3 zní:

„(3) Kapacitu dráhy přiděluje provozovatel dotčené dráhy. Je-li dráha ve vlastnictví státu, přiděluje kapacitu dráhy státní organizace Správa železniční dopravní cesty. Jde-li o úsek dráhy ve vlastnictví státu od státní hranice České republiky po nejbližší železniční stanici na území České republiky, použije se věta první. Provozuje-li provozovatel dráhy na určité dráze drážní dopravu, která neslouží výhradně k zajištění provozování této dráhy, obstarává za něj výkon hlavních činností osoba, která drážní dopravu na této dráze neprovozuje a je způsobilá výkon těchto činností obstarat nestranně (dále jen „nezávislý přídělce“); to neplatí, pokud jde o dráhu ve vlastnictví státu a zároveň nejde o úsek dráhy podle věty třetí. Přídělcem se pro účely tohoto zákona rozumí

a)   provozovatel dráhy nebo státní organizace Správa železniční dopravní cesty, přiděluje-li kapacitu dráhy podle věty první, druhé nebo třetí, nebo
b)   nezávislý přídělce, obstarává-li za provozovatele dráhy výkon hlavních činností podle věty čtvrté.“.

38. V § 32 odst. 3 se slova „Správa železniční dopravní cesty“ nahrazují slovy „Správa železnic“.

39. V § 32 odst. 4 se slova „ , výběru a výpočtu ceny“ nahrazují slovy „a výpočtu ceny a výběru platby“.

40. Za § 32 se vkládá nový § 32a, který včetně nadpisu zní:

㤠32a
Podmínky pro nestranné přidělování kapacity dráhy

(1) Přídělce nepřihlíží k pokynům dopravce nebo jiného podnikatele týkajícím se výkonu hlavních činností a neumožní ani jiný významný zásah těchto osob do rozhodování o hlavních činnostech.

(2) Zaměstnancem přídělce vykonávajícím hlavní činnosti nesmí být osoba, která je členem statutárního orgánu dopravce.

(3) Členem statutárního orgánu přídělce vykonávajícím hlavní činnosti nesmí být osoba, která v posledních 6 měsících před ustavením do funkce

a)   podnikala jako dopravce,
b)   vykonávala funkci člena statutárního orgánu dopravce,
c)   ovládala dopravce podle zákona o obchodních korporacích, nebo
d)   vykonávala pro dopravce v pracovněprávním vztahu činnosti přímo související s provozováním drážní dopravy.

(4) Osoba, která je členem statutárního orgánu nebo zaměstnancem přídělce a vykonává hlavní činnosti, se zdrží výkonu činností uvedených v odstavci 3 písm. a) až d). Osoba, která byla členem statutárního orgánu přídělce, se po dobu 6 měsíců od zániku funkce zdrží výkonu činností uvedených v odstavci 3 písm. a) až d).

(5) Nezávislý přídělce vydá vnitřní předpis, kterým stanoví opatření k vyloučení diskriminačního jednání a střetu zájmů členů statutárního orgánu a kontrolního orgánu, byl-li zřízen, a vedoucích zaměstnanců nezávislého přídělce ve vztahu k dopravcům, a zajistí jeho dodržování.

(6) Členem statutárního orgánu nezávislého přídělce nesmí být osoba, která je členem statutárního orgánu dopravce. Členem kontrolního orgánu nezávislého přídělce nesmí být osoba, která je členem kontrolního orgánu dopravce.

(7) Nezávislý přídělce sjednává cenu za užití dráhy a za přidělení její kapacity nediskriminačním způsobem podle cenových předpisů.“.

41. V § 33 se doplňuje odstavec 8, který zní:

„(8) Jde-li o veřejně přístupnou vlečku, prohlášení o dráze zpracuje, projedná, zveřejní a jeho případné změny provede podle odstavců 1 až 7 její provozovatel.“.

42. § 34d včetně nadpisu zní:

㤠34d
Posuzování hospodářské vyváženosti

(1) Osoba, která hodlá podat žádost o přidělení kapacity dráhy pro účely provozování osobní drážní dopravy bez smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího test hospodářské vyváženosti, oznámí tuto skutečnost nejpozději 18 měsíců přede dnem nabytí platnosti jízdního řádu Úřadu a přídělci kapacity dotčené dráhy. Přídělce kapacitu dráhy pro účely provozování osobní drážní dopravy bez smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících nepřidělí, pokud žadatel svůj záměr neoznámí podle věty první. Přídělce kapacitu dráhy rovněž nepřidělí do doby nabytí právní moci rozhodnutí Úřadu, byla-li podána žádost podle odstavce 2.

(2) Rozhodnutí o tom, zda hospodářská vyváženost osobní drážní dopravy provozované na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících může být na určitém úseku dráhy ohrožena osobní drážní dopravou provozovanou bez takovéto smlouvy, vydá Úřad postupem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího test hospodářské vyváženosti na žádost

a)   dopravce nebo objednatele, který je stranou této smlouvy, nebo
b)   přídělce kapacity dotčené dráhy.

(3) Žádost podle odstavce 2 lze podat ve lhůtě 1 měsíce ode dne, kdy byla osoba oprávněná k jejímu podání Úřadem vyrozuměna o záměru provozovat osobní drážní dopravu bez smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího test hospodářské vyváženosti.

(4) Rozhodl-li Úřad postupem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího test hospodářské vyváženosti o tom, že hospodářská vyváženost osobní drážní dopravy provozované na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících je na určitém úseku dráhy ohrožena osobní drážní dopravou provozovanou bez takovéto smlouvy, přídělce kapacitu dráhy přidělí pouze tehdy, jsou-li splněny podmínky pro přidělení kapacity dráhy stanovené tímto zákonem a rozhodnutím Úřadu.

(5) Lhůta pro podání rozkladu proti rozhodnutí Úřadu o tom, zda může být hospodářská vyváženost osobní drážní dopravy provozované na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících na určitém úseku dráhy ohrožena osobní drážní dopravou provozovanou bez takovéto smlouvy, činí 1 měsíc ode dne oznámení rozhodnutí.“.

43. V § 34e odst. 3 větě druhé se za slovo „Přídělce“ vkládají slova „nebo provozovatel dráhy, jde-li o veřejně přístupnou vlečku,“.

44. V § 35 odst. 1 písm. e) se za slovo „lanové“ vkládá slovo „ , místní“.

45. V § 35 odst. 1 písm. i) se slova „nebo lanové“ nahrazují slovy „ , lanové nebo místní“.

46. V § 35 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:

„i)   na pokyn provozovatele dráhy v rámci opatření podle § 23b odst. 5 nebo na pokyn přídělce při postupu podle § 34a odst. 4 nebo 5, umožnit při provozování drážní dopravy spojení vlaků více dopravců, je-li to technicky možné.“.

47. V § 35 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) V případě, kdy došlo ke spojení vlaků více dopravců podle § 35 odst. 2 písm. i) je drážní doprava provozována dopravcem, jehož drážní hnací vozidlo je vedoucím drážním vozidlem.“.

48. V § 36 odst. 1 se za písmeno g) vkládá nové písmeno h), které včetně poznámky pod čarou č. 17 zní:

„h)   zpracovat ve veřejné drážní osobní dopravě plán postupů poskytování pomoci cestujícím v případě zpoždění při příjezdu nebo odjezdu vlaku podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího práva a povinnosti cestujících v železniční dopravě17) a zajistit jeho plnění,


17) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007 ze dne 23. října 2007 o právech a povinnostech cestujících v železniční dopravě.“.
 Dosavadní písmeno h) se označuje jako písmeno i).

49. Za část pátou se vkládá nová část šestá, která včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 18 zní:

„ČÁST ŠESTÁ
POVINNOSTI PODNIKATELŮ V RÁMCI VERTIKÁLNĚ INTEGROVANÉHO PODNIKU A PROVOZOVATELE DRÁHY PROVOZUJÍCÍHO DRÁŽNÍ DOPRAVU

§ 42a

(1) Vertikálně integrovaným podnikem se pro účely tohoto zákona rozumí skupina podnikatelů, v rámci které dopravce provozuje drážní dopravu na dráze celostátní nebo regionální anebo na veřejně přístupné vlečce, a zároveň

a)   provozovatel této dráhy vykonává kontrolu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího kontrolu spojování podniků18) nad dopravcem,
b)   dopravce vykonává kontrolu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího kontrolu spojování podniků18) nad provozovatelem této dráhy, nebo
c)   třetí osoba vykonává kontrolu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího kontrolu spojování podniků18) nad provozovatelem této dráhy a nad dopravcem; to neplatí, je-li touto třetí osobou Česká republika.

(2) Členem statutárního orgánu provozovatele dráhy, který je součástí vertikálně integrovaného podniku, nesmí být osoba, která je členem kontrolního orgánu právnické osoby, vykonávající kontrolu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího kontrolu spojování podniků18) nad tímto provozovatelem dráhy a dopravcem.

(3) Zaměstnanec provozovatele dráhy vykonávající hlavní činnosti nebo člen jeho statutárního orgánu nesmí přijímat žádná majetková plnění od jiného podnikatele v rámci téhož vertikálně integrovaného podniku; odměňování tohoto člena statutárního orgánu nebo zaměstnance nesmí být závislé na hospodářských výsledcích dosahovaných dopravcem v rámci téhož podniku.

(4) Provozovatel dráhy, který je součástí vertikálně integrovaného podniku, zajistí, aby přístup k běžně nedostupným informacím souvisejícím s hlavními činnostmi měly pouze osoby tyto činnosti vykonávající; tyto osoby musí o těchto informacích zachovávat mlčenlivost.

(5) Provozovatel dráhy, který je součástí vertikálně integrovaného podniku, nepřihlíží k pokynům dopravce nebo jiného podnikatele, který je součástí téhož podniku, směřujícím ke vzniku nebo zániku pracovněprávních vztahů týkajících se jeho zaměstnanců vykonávajících hlavní činnosti.

§ 42b

(1) Provozovatel dráhy, který je součástí vertikálně integrovaného podniku, nesmí příjmy z provozování dráhy a finanční prostředky poskytnuté z veřejných rozpočtů k provozování dráhy použít k vyplacení podílu na zisku osobě, která vykonává kontrolu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího kontrolu spojování podniků18) nad tímto provozovatelem dráhy a nad dopravcem.

(2) Podnikatelé, kteří jsou součástí vertikálně integrovaného podniku, mohou mezi sebou uzavřít smlouvu o úvěru nebo zápůjčce nebo učinit jiné obdobné právní jednání pouze při sjednání obvyklého úroku podle občanského zákoníku a za podmínek obvyklých v místě a čase učinění právního jednání s přihlédnutím k rizikovému profilu příjemce peněžitého plnění z právního jednání; ustanovení § 22b odst. 4 tím není dotčeno.

(3) Podnikatel, který je součástí vertikálně integrovaného podniku, nesmí provozovateli dráhy, který je součástí téhož podniku, poskytnout plnění bez právního důvodu nebo za cenu sjednanou v rozporu s cenovými předpisy.

(4) K dluhu provozovatele dráhy, který je součástí vertikálně integrovaného podniku, nesmí přistoupit, ani jej plnit, převzít nebo zajistit jiný podnikatel v rámci téhož podniku.

(5) Podnikatel, který je součástí vertikálně integrovaného podniku, vede oddělené účetnictví, kterým je možné prokázat splnění povinností uvedených v odstavcích 1 až 4 a v § 22b odst. 3 a 4.

§ 42c

(1) Provozuje-li provozovatel dráhy celostátní nebo regionální anebo veřejně přístupné vlečky drážní dopravu, která neslouží výhradně k zajištění provozování dráhy, zřídí odštěpné závody, prostřednictvím kterých bude drážní dopravu provozovat odděleně od provozování dráhy.

(2) Vedoucím odštěpného závodu provozovatele dráhy podle odstavce 1, jehož předmětem činnosti je provozování dráhy, nesmí být osoba, která je vedoucím odštěpného závodu, jehož předmětem činnosti je provozování drážní dopravy.

(3) Provozovatel dráhy podle odstavce 1 zajistí, aby

a)   výnosy odštěpného závodu, předmětem jehož činnosti je provozování dráhy, byly použity pouze k financování provozování dráhy a k rozdělení zisku,
b)   jeho pobočka neposkytla bez právního důvodu nebo za cenu účtovanou v rozporu s cenovými předpisy plnění odštěpnému závodu téhož provozovatele dráhy, předmětem jehož činnosti je provozování dráhy,
c)   dluhy vzniklé z provozování dráhy nebyly hrazeny z výnosů jiné pobočky téhož provozovatele dráhy,
d)   odštěpný závod, předmětem jehož činnosti je provozování dráhy, nepřijal peněžní prostředky od jiné pobočky téhož provozovatele dráhy, s výjimkou úplaty za poskytnuté plnění,
e)   vedoucí odštěpného závodu, předmětem jehož činnosti je provozování dráhy, nepřijal žádné majetkové plnění od jiné pobočky téhož provozovatele dráhy, a aby jeho odměňování nebylo závislé na hospodářských výsledcích této pobočky.

(4) Provozovatel dráhy podle odstavce 1 vede oddělené účetnictví, kterým je možné prokázat splnění povinností uvedených v odstavci 3.


18) Nařízení Rady (ES) č. 139/2004 ze dne 20. ledna 2004 o kontrole spojování podniků (nařízení ES o spojování).“.
Dosavadní části šestá až desátá se označují jako části sedmá až jedenáctá.

50. V § 46b se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:

„(7) Speciální dvoucestná drážní vozidla (silnice/dráha) provozovatele dráhy mohou za jízdy na dráze po nakolejení řídit též osoby bez platné licence strojvedoucího a platného osvědčení strojvedoucího, a to výhradně, pokud současně

a)   jde o jízdu na dráze provozované provozovatelem speciálního dvoucestného drážního vozidla,
b)   jde o jízdu na dráze, kde je v důsledku mimořádné události jiná doprava vyloučena,
c)   jde o jízdu za účelem řešení a odstranění následků mimořádné události,
d)   je jízda provozovatelem dráhy povolena a
e)   osoba bez platné licence strojvedoucího a osvědčení strojvedoucího vedoucí speciální dvoucestné drážní vozidlo na dráze po nakolejení byla provozovatelem dráhy náležitě poučena.“.

51. V části sedmé se hlava třetí včetně nadpisu zrušuje.

52. V § 47 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který včetně poznámky pod čarou č. 19 zní:

„(5) Jde-li o lanovou dráhu nebo lyžařský vlek podle přímo použitelného předpisu Evropské unie v oblasti lanových drah19), schvaluje drážní správní úřad způsobilost určeného technického zařízení elektrického a dopravního k provozu současně na základě 1 žádosti. K této žádosti stavebník přiloží zprávu o bezpečnosti a další doklady stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie v oblasti lanových drah19). Drážní správní úřad vydá 1 průkaz způsobilosti určeného technického zařízení elektrického a dopravního, splňuje-li stavba lanové dráhy nebo lyžařského vleku a sestava subsystémů a bezpečnostních prvků lanové dráhy nebo lyžařského vleku základní požadavky stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie v oblasti lanových drah19). Na drážní vozidlo, které je subsystémem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie v oblasti lanových drah19), se § 43 až 44 nepoužijí.


19) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/424 ze dne 9. března 2016 o lanových dráhách a o zrušení směrnice 2000/9/ES.“.
 Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.

53. V § 50 odst. 1 se za písmeno e) vkládají nová písmena f) a g), která znějí:

„f)   se stane členem statutárního nebo kontrolního orgánu anebo zaměstnancem provozovatele dráhy, přídělce nebo nezávislého přídělce v rozporu s § 22b odst. 2, § 32a odst. 2, 3 nebo 6 nebo § 42a odst. 2,
g)   v rozporu s § 32a odst. 4 se jako člen statutárního orgánu přídělce nebo jako zaměstnanec přídělce nezdrží výkonu činnosti uvedené v § 32a odst. 3 písm. a), b), c) nebo d) anebo se takové činnosti nezdrží v období 6 měsíců od zániku funkce člena statutárního orgánu přídělce nebo pracovněprávního vztahu k přídělci,“.

Dosavadní písmena f) až i) se označují jako písmena h) až k).

54. V § 50 odst. 1 písm. j) se slovo „nebo“ zrušuje.

55. V § 50 odst. 1 se za písmeno j) vkládají nová písmena k) a l), která znějí:

„k)   jako zaměstnanec nebo člen statutárního orgánu provozovatele dráhy v rozporu s § 42a odst. 3 přijme majetkové plnění od jiného podnikatele v rámci téhož vertikálně integrovaného podniku,
l)   jako osoba vykonávající hlavní činnosti poruší povinnost mlčenlivosti podle § 42a odst. 4, nebo“.
Dosavadní písmeno k) se označuje jako písmeno m).

56. V § 50 odstavec 5 zní:

„(5) Za přestupek lze uložit pokutu do

a)   10 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), e), i) nebo j) nebo odstavce 4,
b)   50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. m),
c)   200 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. f), g) nebo l),
d)   1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b), c), d) nebo k), nebo
e)   10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. h) nebo odstavce 2 nebo 3.“.

57. V § 51 odst. 1 se za písmeno h) vkládá nové písmeno i), které zní:

„i)   přidělí kapacitu dráhy nebo za provozovatele dráhy obstará výkon hlavních činností, ačkoliv k tomu není podle § 32 odst. 3 oprávněna,“.

Dosavadní písmena i) až l) se označují jako písmena j) až m).

58. V § 51 odst. 4 písm. h) se slova „nebo 23c“ nahrazují slovy „nebo § 23c odst. 3 nebo v rozporu s § 23c odst. 4 o tomto omezení nevyrozumí dopravce, vlastníka dráhy, provozovatele dráhy, Úřad nebo drážní správní úřad“.

59. V § 51 odst. 4 písmeno i) zní:

„i)   v rozporu s § 22b odst. 1 nevydá vnitřní předpis, kterým stanoví opatření k vyloučení diskriminačního jednání a střetu zájmů členů statutárního nebo kontrolního orgánu a vedoucích zaměstnanců ve vztahu k dopravcům, nebo nezajistí jeho dodržování,“.

60. V § 51 odst. 4 se za písmeno i) vkládá nové písmeno j), které zní:

„j)   použije příjmy z provozování dráhy nebo finanční prostředky poskytnuté z veřejných rozpočtů k provozování dráhy v rozporu s § 22b odst. 3 nebo § 42b odst. 1,“.

Dosavadní písmena j) až r) se označují jako písmena k) až s).

61. V § 51 odst. 4 se za písmeno p) vkládá nové písmeno q), které zní:

„q)   provádí výstavbu, modernizaci, údržbu nebo opravu jím provozované dráhy v rozporu s § 23 odst. 1 písm. h),“.

Dosavadní písmena q) až s) se označují jako písmena r) až t).

62. V § 51 odst. 4 písm. s) se slova „přetížení dráhy, nebo“ nahrazují slovy „přetížení dráhy,“.

63. V § 51 odst. 4 se za písmeno s) vkládají nová písmena t) až w), která znějí:

„t)   v rozporu s § 42a odst. 3 odmění člena svého statutárního orgánu nebo svého zaměstnance v závislosti na hospodářských výsledcích dosahovaných dopravcem v rámci vertikálně integrovaného podniku, jehož je tento provozovatel dráhy součástí,
u)   v rozporu s § 42a odst. 4 nezajistí, aby přístup k běžně nedostupným informacím souvisejícím s hlavními činnostmi měly pouze osoby tyto činnosti vykonávající,
v)   v rozporu s § 42a odst. 5 přihlédne k pokynu dopravce nebo jiného podnikatele, který je součástí vertikálně integrovaného podniku, směřujícímu ke vzniku nebo zániku pracovněprávního vztahu týkajícího se jeho zaměstnance vykonávajícího hlavní činnosti,
w)   v rozporu s § 42c odst. 1 nezřídí odštěpné závody nebo nesplní jinou povinnost ve vztahu k zřízeným odštěpným závodům uvedenou v § 42c odst. 2, 3 nebo 4, nebo“.

Dosavadní písmeno t) se označuje jako písmeno x).

64. V § 51 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

„(6) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel vlečky dopustí přestupku tím, že

a)   v rozporu s § 22a odst. 3 neumožní dopravci užití veřejně nepřístupné vlečky nediskriminačním způsobem za účelem přístupu k jiné dráze, k zařízení služeb, k jinému zařízení nebo manipulačnímu místu,
b)   v rozporu s § 22a odst. 5 nesplní oznamovací povinnost vůči Úřadu, nebo
c)   v rozporu s § 33 odst. 8 nezpracuje, neprojedná nebo nezveřejní prohlášení o dráze.“.

Dosavadní odstavce 6 až 9 se označují jako odstavce 7 až 10.

65. V § 51 odst. 7 se vkládá nové písmeno a), které zní:

„a)   v rozporu s § 22b odst. 4 uzavře smlouvu o úvěru nebo zápůjčce nebo učiní jiné obdobné právní jednání,“.

Dosavadní písmena a) až e) se označují jako písmena b) až f).

66. V § 51 se za odstavec 7 vkládá nový odstavec 8, který zní:

„(8) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako podnikatel, který je součástí vertikálně integrovaného podniku, dopustí přestupku tím, že

a)   uzavře s jiným podnikatelem v rámci téhož podniku smlouvu o úvěru nebo zápůjčce nebo učiní jiné obdobné právní jednání za podmínek neodpovídajících § 42b odst. 2 nebo jinému podnikateli v rámci téhož podniku poskytne na základě smlouvy o úvěru nebo zápůjčce nebo jiného obdobného právního jednání plnění, které neodpovídá podmínkám stanoveným v § 42b odst. 2,
b)   poskytne provozovateli dráhy, který je součástí téhož podniku, plnění v rozporu s § 42b odst. 3,
c)   v rozporu s § 42b odst. 4 přistoupí k dluhu provozovatele dráhy v rámci téhož podniku, nebo tento dluh plní, převezme nebo zajistí, nebo
d)   v rozporu s § 42b odst. 5 nevede oddělené účetnictví.“.

Dosavadní odstavce 8 až 10 se označují jako odstavce 9 až 11.

67. V § 51 odstavec 10 zní:

„(10) Za přestupek lze uložit pokutu do

a)   10 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. l),
b)   100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. m),
c)   200 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 4 písm. p), r) nebo s),
d)   1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. e), f), i) nebo k), odstavce 4 písm. a), b), e), f), i), j), t), u), v), w) nebo x), odstavce 5 písm. b), c), d), e), f), g), h) nebo i), odstavce 6, odstavce 7 písm. a), odstavce 8 nebo 9, nebo
e)   10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), g), h) nebo j), odstavce 2 nebo 3, odstavce 4 písm. c), d), g), h), k), l), m), n), o) nebo q), odstavce 5 písm. a) nebo odstavce 7 písm. b), c), d), e) nebo f).“.

68. V § 51 odst. 11 se slova „nebo i)“ nahrazují slovy „nebo j)“.

69. V § 52 odst. 1 písmeno b) zní:

„b)   neoznámí ve lhůtě podle § 29 odst. 2 drážnímu správnímu úřadu změnu údajů uvedených v licenci,“.

70. V § 52 odst. 2 písm. e) se slova „drážní dopravy,“ nahrazují slovy „drážní dopravy, nebo“.

71. V § 52 odst. 2 se na konci písmene f) slovo „ , nebo“ nahrazuje tečkou a písmeno g) se zrušuje.

72. V § 52 odst. 3 písm. a) se text „§ 36 písm. f)“ nahrazuje textem „§ 36 odst. 1 písm. f)“.

73. V § 52 odst. 3 písm. b) se text „§ 36 písm. g)“ nahrazuje textem „§ 36 odst. 1 písm. g)“.

74. V § 52 odst. 3 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

„c)   v rozporu s § 36 odst. 1 písm. h) nezpracuje plán postupů poskytování pomoci cestujícím v případě zpoždění při příjezdu nebo odjezdu vlaku nebo nezajistí jeho plnění,“.

Dosavadní písmena c) až e) se označují jako písmena d) až f).

75. V § 52 odst. 3 písm. d) se text „písm. h)“ nahrazuje textem „odst. 1 písm. i)“.

76. V § 52 odst. 6 úvodní části ustanovení se slova „v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie1a)“ nahrazují slovy „v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím práva a povinnosti cestujících v železniční dopravě17)“.

77. V § 52 odst. 6 písm. m) se slova „z přímo použitelného předpisu Evropské unie1a)“ nahrazují slovy „z přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího práva a povinnosti cestujících v železniční dopravě17)“.

78. V § 52 odst. 7 se vkládá nové písmeno a), které zní:

„a)   v rozporu s § 32a odst. 1 přihlédne k pokynu dopravce nebo jiného podnikatele týkajícímu se výkonu hlavních činností nebo umožní jiný významný zásah do rozhodování o hlavních činnostech,“.
Dosavadní písmena a) a b) se označují jako písmena b) a c).

79. V § 52 odst. 7 písmeno c) zní:

„c)   nepřidělí kapacitu dráhy podle § 34, 34a nebo 34b nebo ji přidělí v rozporu s § 34d odst. 1 nebo 4.“.

80. V § 52 se za odstavec 7 vkládá nový odstavec 8, který zní:

„(8) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako nezávislý přídělce dopustí přestupku tím, že

a)   v rozporu s § 32a odst. 5 nevydá vnitřní předpis, kterým stanoví opatření k vyloučení diskriminačního jednání a střetu zájmů členů statutárního nebo kontrolního orgánu a vedoucích zaměstnanců ve vztahu k dopravcům, nebo nezajistí jeho dodržování, nebo
b)   v rozporu s § 32a odst. 7 sjedná cenu za užití dráhy nebo za přidělení její kapacity diskriminačním způsobem nebo v rozporu s cenovými předpisy.“.

Dosavadní odstavce 8 až 13 se označují jako odstavce 9 až 14.

81. V § 52 odstavec 13 zní:

„(13) Za přestupek lze uložit pokutu do

a)   1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b), odstavce 2 písm. b), c), d), e) nebo f), odstavce 3 písm. a), b), c), d) nebo f), odstavců 4, 5, 6, 7 nebo 8, odstavce 9 písm. a), b), c), e), f), g), h) nebo i) nebo odstavců 10, 11 nebo 12,
b)   10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), c), d), e), f), g), h), i) nebo j), odstavce 2 písm. a), odstavce 3 písm. e) nebo odstavce 9 písm. d).“.

82. V § 52 odst. 14 se slova „8 až 11“ nahrazují slovy „9 až 12“.

83. V § 52a odstavce 1 a 2 znějí:

„(1) Přestupky podle tohoto zákona projednává drážní správní úřad s výjimkou

a)   přestupků podle § 50 odst. 1 písm. m) a § 51 odst. 1 písm. m), které projednává Drážní inspekce,
b)   přestupků podle § 50 odst. 1 písm. f), g), k) a l), § 51 odst. 1 písm. i), § 51 odst. 4 písm. h), jde-li o dráhu celostátní nebo regionální anebo vlečku, § 51 odst. 4 písm. i) až p) a r) až w), § 51 odst. 5 písm. g), h) a i), § 51 odst. 6, § 51 odst. 7 písm. a), § 51 odst. 8 a 9 a § 52 odst. 4, 7 a 8, které projednává Úřad, a
c)   přestupků podle § 52 odst. 6, dopustí-li se přestupku provozovatel cestovní kanceláře nebo provozovatel cestovní agentury, které projednává obecní živnostenský úřad.

(2) Přestupky podle § 50 odst. 1 písm. a), c), d), e) a h) může projednat příkazem na místě Policie České republiky.“.

84. V § 53b se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

„(4) Za účelem posouzení, zda jsou naplněny důvody pro zahájení šetření příčin mimořádné události, jsou inspektoři Drážní inspekce oprávněni vstupovat na místo nehody nebo incidentu, na související prostor dráhy a do drážního vozidla.“.
Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 5 až 7.

85. V § 53d odst. 1 písm. h) se slovo „a“ nahrazuje čárkou.

86. V § 53d se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno j), které zní:

„j)   vyžadovat od dotčených osob součinnost nezbytnou pro provedení ověřovacího pokusu, jímž se rozumí postup, při kterém jsou v uměle vytvořených nebo obměněných podmínkách prověřovány skutečnosti zjištěné v rámci šetření příčin mimořádných událostí nebo zjišťovány nové skutečnosti důležité pro toto šetření; náklady na provedení ověřovacího pokusu nese Drážní inspekce.“.

87. V § 55 odst. 3 se slova „podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1a)“ nahrazují slovy „podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího práva a povinnosti cestujících v železniční dopravě17)“.

88. V § 55 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Drážní úřad na žádost vlastníka lanové dráhy rozhodne o zařazení lanové dráhy do kategorie historické dráhy, jsou-li splněny podmínky podle přímo použitelného předpisu Evropské unie v oblasti lanových drah19). Drážní úřad na žádost vlastníka lanové dráhy rozhodne rovněž o zařazení lanové dráhy do kategorie památkové dráhy, jsou-li splněny podmínky podle přímo použitelného předpisu Evropské unie v oblasti lanových drah19) a byla-li lanová dráha prohlášena za kulturní památku nebo nachází-li se v památkové rezervaci nebo v památkové zóně. Žádost o zařazení lanové dráhy do kategorie historické nebo památkové dráhy obsahuje vedle obecných náležitostí podle správního řádu doklady prokazující splnění podmínek stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie v oblasti lanových drah19).“.

89. V § 66 odst. 1 se text „§ 53b odst. 6“ nahrazuje textem „§ 53b odst. 7“.

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Provozovatel vlečky, která je ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona vlečkou veřejně přístupnou podle § 22a odst. 2 zákona č. 266/1994  Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, sdělí tuto skutečnost Úřadu do 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Byla-li tato vlečka přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona provozována jako veřejně nepřístupná, její provozovatel do 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona přijme a zveřejní prohlášení o dráze a zahájí provozování vlečky jako veřejně přístupné. Do doby přidělení kapacity dráhy na základě přijatého prohlášení o dráze umožní dopravcům užití vlečky nediskriminačním způsobem za cenu sjednanou podle cenových předpisů.

2. Je-li provozovatel veřejně nepřístupné vlečky ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona povinen umožnit její užití způsobem podle § 22a odst. 3 zákona č. 266/1994 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, sdělí tuto skutečnost Úřadu do 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Pokud podnikatel, který je součástí vertikálně integrovaného podniku, s jiným podnikatelem v rámci téhož podniku přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona uzavřel smlouvu o úvěru nebo zápůjčce nebo učinil jiné obdobné právní jednání, přičemž tato smlouva nebo právní jednání nesplňuje podmínky stanovené v § 42b odst. 2 zákona č. 266/1994 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a na základě této smlouvy nebo právního jednání má být po nabytí účinnosti tohoto zákona poskytnuto plnění, jsou strany takového závazku povinny do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona uvést práva a povinnosti, které jsou jeho obsahem, do souladu s těmito podmínkami.

4. Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 266/1994 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

5. Ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona se pro pověření právnických osob k činnostem posuzování shody součástí a subsystému evropského železničního systému uplatní podmínky stanovené nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkajícím se uvádění výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93 a podmínky stanovené ve směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii. Dosavadní pověření právnických osob k činnostem posuzování shody podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilitě železničního systému ve Společenství ke dni 16. 6. 2020 zanikají.

6. Osobou oprávněnou k autorizaci podle zákona č.  22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, a k akreditaci právnických osob k činnostem posuzování shody součástí a subsystému evropského železničního systému podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkajícím se uvádění výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93, je, ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

7. Oznamujícím orgánem podle článku 27 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii je, ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen

Čl. III

V § 2b zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění zákona č. 135/1994 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 95/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č.  221/2012 Sb. a zákona č. 319/2016 Sb., se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Cenovou kontrolu v oblasti cen za plnění poskytnuté v případech stanovených zákonem o dráhách8) provozovateli dráhy, který je součástí vertikálně integrovaného podniku, nebo odštěpnému závodu provozovatele dráhy, předmětem jehož činnosti je provozování dráhy, vykonává Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře.“.
Poznámka pod čarou č. 8 zní:


8) § 42b odst. 3 a § 42c odst. 3 písm. b) zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.“.
 

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o rozpočtových pravidlech

Čl. IV

V § 3 písm. h) bodě 10 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 501/2012 Sb. a zákona č. 128/2016 Sb., se slova „Správa železniční dopravní cesty“ nahrazují slovy „Správa železnic“.

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně dalších zákonů

Čl. V

Zákon č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994  Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 83/2003 Sb., zákona č. 179/2003 Sb., zákona č. 293/2004 Sb., zákona č. 179/2008  Sb., zákona č. 194/2010 Sb. a zákona č. 319/2016 Sb., se mění takto:

1. V nadpisu zákona se slova „Správa železniční dopravní cesty“ nahrazují slovy „Správa železnic“.

2. V nadpisu části první se slova „SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY“ nahrazují slovy „SPRÁVA ŽELEZNIC“.

3. V § 1 odst. 1, § 10 odst. 3, § 19 odst. 1 až 6, § 20 odst. 1 až 5, § 21 odst. 1 až 4, § 22 odst. 2, § 23, § 25 odst. 1 a 2, § 26, § 27, § 28 odst. 3, § 30, § 31 odst. 1 až 3, § 33, § 34, § 35, § 37, § 38 odst. 2 a § 38a odst. 1 až 4 se slova „Správa železniční dopravní cesty“ nahrazují slovy „Správa železnic“.

4. V § 1 odst. 2 se slova „obchodní zákoník3)“ nahrazují slovy „zákon o obchodních korporacích3)“.
Poznámka pod čarou č. 3 zní:


3) Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů.“.
 

5. V § 10 se odstavce 1 a 2 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 3.

6. V části první nadpis hlavy II zní:
„SPRÁVA ŽELEZNIC“.

7. V části první hlavě II nadpisu dílu 1, dílu 2 a dílu 3 a nadpisu § 33 se slova „Správa železniční dopravní cesty“ nahrazují slovy „Správa železnic“.

8. § 22 se zrušuje.

9. § 24 zní:

㤠24

(1) Za účelem koordinace provozování dráhy a drážní dopravy státní organizace Správa železniční dopravní cesty každoročně projedná s dopravci provozujícími drážní dopravu na jí provozovaných dráhách, žadateli o přidělení kapacity na těchto dráhách, objednateli veřejných služeb v přepravě cestujících, popřípadě rovněž se zástupci cestujících a odesílatelů zejména

a)   jejich potřeby související s rozvojem, modernizací, údržbou a opravou dráhy,
b)   cíle, kterých má být dosaženo poskytnutím finančních prostředků ze Státního fondu dopravní infrastruktury, ujednání podporující snižování nákladů státní organizace Správa železniční dopravní cesty při výkonu financovaných činností a snižování ceny za užití dráhy, a uplatňování těchto cílů a ujednání,
c)   obsah a uplatňování prohlášení o dráze,
d)   podmínky přidělení kapacity dráhy, její využívání a úroveň služeb poskytovaných provozovatelem dráhy,
e)   problematiku provozní a technické propojenosti železničního systému a
f)   možnost propojení drážní dopravy s jinými druhy dopravy.

(2) Jednání podle odstavce 1 se může rovněž zúčastnit zástupce Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře.

(3) Jednání podle odstavce 1 svolá státní organizace Správa železniční dopravní cesty po dohodě s dotčenými osobami. Pozvánku na jednání a zprávu o jeho výsledcích zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.

10. V § 24 odst. 1 a 3 se slova „Správa železniční dopravní cesty“ nahrazují slovy „Správa železnic“.

11. Za § 24 se vkládá nový § 24a, který včetně poznámky pod čarou č. 23 zní:

㤠24a

Státní organizace Správa železniční dopravní cesty spolupracuje s provozovateli dráhy z jiných členských států Evropské unie v rozsahu a způsobem upraveným předpisem Evropské unie upravujícím vytvoření jednotného evropského železničního prostoru23).


23) Čl. 7f směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/34/EU ze dne 21. listopadu 2012 o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru, v platném znění.“.

12. V § 24a se slova „Správa železniční dopravní cesty“ nahrazují slovy „Správa železnic“.

13. Za § 24a se vkládá nový § 24b, který včetně poznámek pod čarou č. 20 a 21 zní:

㤠24b

Státní organizace Správa železniční dopravní cesty zřizuje k plnění úkolů dle zvláštních právních předpisů20) jednotku hasičského záchranného sboru podniku21).


20) Například § 49 odst. 3 písm. c) zákona č. 266/1994 Sb., § 70 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb.
21) § 67 zákona č. 133/1985 Sb.“.

14. V § 24b se slova „Správa železniční dopravní cesty“ nahrazují slovy „Správa železnic“.

15. V § 38a se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 3 a 4.

16. § 38b se zrušuje.

ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o auditorech

Čl. VI

V § 44c odst. 1 písm. e) zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění zákona č.  221/2015 Sb. a zákona č. 299/2016 Sb., se slova „Správa železniční dopravní cesty“ nahrazují slovy „Správa železnic“.

ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o veřejných službách v přepravě cestujících

Čl. VII

Zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 135/2016 Sb. a zákona č.  183/2017 Sb., se mění takto:

1. Na konci textu poznámky pod čarou č. 1 se doplňují slova „ , v platném znění“.

2. V § 4 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „ ; v sousedícím územním obvodu jiného státu ji může zajišťovat po předchozí dohodě s příslušným orgánem veřejné moci jiného státu“.

3. Za § 4 se vkládají nové § 4a a 4b, které včetně nadpisu znějí:

„Dopravní plánování a integrované veřejné služby
§ 4a

Dopravní plánování se provádí prostřednictvím koncepce veřejné dopravy a plánů dopravní obslužnosti území. Cílem dopravního plánování je vytvářet podmínky pro hospodárné, efektivní a účelné zajišťování dopravní obslužnosti a vzájemnou spolupráci státu, krajů a obcí při této činnosti. Plány dopravní obslužnosti území musí být v souladu s koncepcí veřejné dopravy; do souladu s koncepcí veřejné dopravy musí být uvedeny vždy nejpozději do 1 roku ode dne jejího schválení.

§ 4b

(1) Koncepci veřejné dopravy pořizuje na dobu nejméně 5 let Ministerstvo dopravy pro celé území státu a schvaluje ji vláda. Ministerstvo dopravy koncepci veřejné dopravy zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(2) Koncepce veřejné dopravy obsahuje

a)   hlavní cíle a priority státu v oblasti veřejných služeb v přepravě cestujících pro zajištění udržitelného rozvoje území, ochrany životního prostředí a životních potřeb obyvatel se zvláštním přihlédnutím k jejich věku, zdravotnímu stavu a sociální situaci,
b)   hlavní páteřní osy poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících a rozmístění hlavních přestupních uzlů na celostátní úrovni,
c)   základní rámec pro spolupráci státu, krajů a obcí při zajišťování dopravní obslužnosti a
d)   nástroje pro její realizaci.

(3) Návrh koncepce veřejné dopravy projedná Ministerstvo dopravy zejména s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), Úřadem pro přístup k dopravní infrastruktuře, ministerstvy, kraji, sdruženími obcí s celostátní působností a zástupci dopravců.“.

4. V § 5 odstavec 1 zní:

„(1) Plán dopravní obslužnosti území pořizuje stát, kraj a obec, která zajišťuje nebo hodlá zajišťovat dopravní obslužnost, (dále jen „objednatel“). Více objednatelů může pořídit společný plán dopravní obslužnosti území.“.

5. V § 5 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.

6. V § 5 odst. 2 písm. d) se slova „stát a kraje“ nahrazují slovem „objednatelé“.

7. V § 5 odst. 2 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena e) a f), která včetně poznámky pod čarou č. 13 znějí:

„e)   maximální tarify pro cestující, mají-li být stanoveny objednatelem,
f)   další údaje vztahující se k financování a nákladově efektivnímu zajišťování veřejných služeb v přepravě cestujících stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie13).


13) Čl. 2a odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.  1370/2007, v platném znění.“.
 

8. V § 5 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

„(3) Návrh plánu dopravní obslužnosti území pořizovatel projedná s

a)   kraji, je-li pořizovatelem stát,
b)   Ministerstvem dopravy a sousedními kraji, je-li pořizovatelem kraj,
c)   krajem, v jehož územním obvodu se nachází, je-li pořizovatelem obec, a
d)   provozovatelem dráhy celostátní nebo regionální, na které má být provozována veřejná drážní osobní doprava k zajištění dopravní obslužnosti.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

9. V § 6 odst. 2 větě druhé se za slovo „obce“ vkládají slova „pořizoval plán dopravní obslužnosti území nebo“.

10. Za § 7 se vkládá nový § 7a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 14 zní:

㤠7a
Jednotný jízdní doklad

(1) Dopravce je při provozování veřejné drážní osobní dopravy na dráze celostátní nebo regionální na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících povinen umožnit využití jím poskytovaných přepravních služeb na základě jednotného jízdního dokladu. Využití přepravních služeb na základě jednotného jízdního dokladu může dopravce umožnit i při provozování jiné veřejné drážní osobní dopravy na dráze celostátní nebo regionální nebo při poskytování integrovaných veřejných služeb.

(2) Ceny jízdného pro přepravní služby podle odstavce 1 a ceny dalších souvisejících služeb se sjednávají v souladu s cenovými předpisy14). Jednotným jízdním dokladem se prokazuje úhrada jízdného a cen souvisejících služeb podle věty první. Přepravní služby podle odstavce 1 poskytují dopravci za podmínek sjednaných s Ministerstvem dopravy.

(3) Prodej jednotného jízdního dokladu zajišťuje každý dopravce provozující veřejnou drážní osobní dopravu na dráze celostátní nebo regionální umožňující využití přepravních služeb podle odstavce 1.

(4) Prodej jednotného jízdního dokladu a zúčtování příjmů z tohoto prodeje se provádí prostřednictvím informačního systému jednotných jízdních dokladů, který je informačním systémem veřejné správy, jehož správcem je Ministerstvo dopravy.

(5) V informačním systému jednotných jízdních dokladů jsou vedeny údaje o

a)   dopravcích, kteří umožňují přepravu na základě jednotného jízdního dokladu, kterými jsou obchodní firma, název nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení, adresa sídla a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno,
b)   přepravních službách, které je možné využít na základě jednotného jízdního dokladu,
c)   výši jízdného, cenách dalších souvisejících služeb a podmínkách užití přepravních služeb na základě jednotného jízdního dokladu,
d)   obchodních místech, ve kterých je zajištěn prodej jednotného jízdního dokladu,
e)   objednateli, organizátorovi nebo jiné osobě zajišťující organizaci integrovaných veřejných služeb, kterými jsou obchodní firma, název nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení, adresa sídla a identifikační číslo osoby, bylo-li jí přiděleno, a o jí zajišťovaném dopravním systému,
f)   cestujících poskytnuté při zakoupení jednotného jízdního dokladu, jimiž mohou být jméno, popřípadě jména, a příjmení, doručovací adresa, datum narození, fotografie, druh a číslo osobního dokladu a kontaktní údaje,
g)   kupujících jednotného jízdního dokladu poskytnuté při jeho zakoupení, jimiž mohou být obchodní firma, název nebo jméno, popřípadě jména, příjmení, adresa sídla, doručovací adresa, bankovní spojení a kontaktní údaje,
h)   jízdném a cenách souvisejících služeb uhrazených na základě jednotného jízdního dokladu,
i)   vydaných jednotných jízdních dokladech a přepravních službách poskytnutých na jejich základě a
j)   právech uplatněných z přepravní smlouvy.

(6) Údaje podle odstavce 5 písm. f) a g) se uchovávají po dobu 12 měsíců od ukončení platnosti jednotného jízdního dokladu, popřípadě po dobu delší, je-li to nezbytné v případě uplatnění práv z přepravní smlouvy. Ministerstvo dopravy zveřejní údaje podle odstavce 5 písm. a) až e) způsobem umožňujícím dálkový přístup. Přístup k údajům podle odstavce 5 písm. f) až j) má pouze osoba, která jednotný jízdní doklad prodala, a dopravce, který na základě tohoto jízdního dokladu poskytl nebo má poskytnout přepravní služby.

(7) Náležitosti jednotného jízdního dokladu a způsob prodeje jednotného jízdního dokladu stanoví prováděcí právní předpis.


14) Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.“.

11. V § 8 odstavec 1 zní:

„(1) Pro zajištění dopravní obslužnosti může objednatel

a)   uzavírat smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících s dopravci, kteří jsou provozovateli dopravy podle jiných právních předpisů2),3), nebo
b)   poskytovat veřejné služby v přepravě cestujících sám, je-li objednatelem kraj nebo obec.“.

12. V § 8 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Objednatel zajišťuje dopravní obslužnost tak, aby veřejné služby v přepravě cestujících

a)   tvořily ucelené technické a provozní soubory a v případě veřejné drážní osobní dopravy na dráze celostátní nebo regionální nenarušovaly síťový charakter drážní dopravy,
b)   byly dopravně provázané s jinými veřejnými službami v přepravě cestujících a
c)   byly poskytovány v souladu s jím pořízeným plánem dopravní obslužnosti území platným v okamžiku uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících nebo, poskytuje-li veřejné služby v přepravě cestujících objednatel sám, v okamžiku zahájení jejich poskytování.“.

Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 3 až 6.

13. V § 8 odst. 3 úvodní části ustanovení se za slovo „Dopravce“ vkládají slova „nebo objednatel, pokud poskytuje veřejné služby v přepravě cestujících sám,“ a slova „nabytí účinnosti smlouvy o veřejných službách“ se nahrazují slovy „zahájení poskytování veřejných služeb“.

14. V § 8 odst. 3 písm. a) se slova „jedná-li se o dopravce ve veřejné drážní osobní dopravě“ nahrazují slovy „jde-li o veřejnou drážní osobní dopravu“.

15. V § 8 odst. 3 písm. b) se slova „ , a dále osvědčení o oprávnění k podnikání v městské autobusové dopravě, jedná-li se o dopravce v městské autobusové dopravě“ zrušují.

16. V § 8 se odstavec 4 zrušuje.
Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 4 a 5.

17. V § 10 odst. 2 se číslo „213“ nahrazuje číslem „212“.

18. V § 10 odstavec 3 zní:

„(3) Pro zadávací podmínky nabídkového řízení se použijí obdobně § 36 a 37 zákona o zadávání veřejných zakázek a pro zadávací dokumentaci se použijí obdobně § 98 až 102 zákona o zadávání veřejných zakázek.“.

19. V § 10 odst. 4 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

„b)   předložení dokladů a objasnění nebo doplnění údajů nebo dokladů § 45 a 46 zákona o zadávání veřejných zakázek,“.

Dosavadní písmena b) až g) se označují jako písmena c) až h).

20. V § 10 odst. 4 písm. c) se slova „§ 77 a 78“ nahrazují slovy „§ 77 až 79“.

21. V § 10 odst. 4 písm. d) se za text „§ 89“ vkládají slova „až 91 a § 93 až 95“.

22. V § 10 odst. 4 písmeno e) zní:

„e)   účastníky nabídkového řízení a jejich vyloučení z účasti v tomto řízení § 47 a 48 zákona o zadávání veřejných zakázek,“.

23. V § 10 odst. 4 písm. h) se slova „214 a 215“ nahrazují slovy „213 a 214“.

24. V § 13 odst. 3 se slova „242 až 247“ nahrazují slovy „241 až 246“.

25. V § 16 odst. 1 se číslo „223“ nahrazuje číslem „222“.

26. V § 16 odst. 2 se číslo „220“ nahrazuje číslem „219“.

27. § 18 včetně poznámky pod čarou č. 6 zní:

㤠18

Pokud jsou splněny podmínky přímo použitelného předpisu Evropské unie6), lze přímým zadáním uzavřít smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících.


6) Čl. 5 odst. 2, 3a, 3b a 4 až 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007, v platném znění.“.
 

28. V § 19 odst. 1, § 19 odst. 2 úvodní části ustanovení a v § 20 odst. 1 se slova „písm. a), c) a d)“ zrušují.

29. V § 19 odst. 2 písm. b) se slova „podle § 18 písm. c)“ nahrazují slovy „s dopravcem, který má zajišťovat veřejné služby, u nichž průměrná roční hodnota nebo počet kilometrů za rok nepřesáhne hodnoty uvedené v přímo použitelném předpise Evropské unie1)“.

30. V § 19 odst. 4 se slova „246 a 247“ nahrazují slovy „245 a 246“.

31. V § 22 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) V případě uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním v mimořádné situaci se § 19 odst. 1 až 4 a § 20 nepoužijí.“.

32. Nadpis hlavy VI zní:
„Dozor při uzavírání smlouvy“.

33. V § 25 odst. 1 se slovo „Dohled“ nahrazuje slovem „Dozor“ a slova „pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“)“ se zrušují.

34. V § 25 odst. 2 úvodní části ustanovení se slovo „dohledu“ nahrazuje slovem „dozoru“.

35. V § 26 odst. 2 se číslo „247“ nahrazuje číslem „246“ a slova „přímého zadání podle § 18 písm. b)“ se nahrazují slovy „uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním v mimořádné situaci“.

36. V § 27 odst. 1 se slova „§ 251 až 253 a § 256 až 267“ nahrazují slovy „§ 250 až 252 a § 254 až 266“ a slova „§ 256 odst. 1 a § 265“ se nahrazují slovy „§ 255 odst. 1 a § 264“.

37. V § 27 odst. 3 se slova „přímého zadání podle § 18 písm. b)“ nahrazují slovy „uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním v mimořádné situaci“.

38. § 28 a 29 znějí:

㤠28

Objednatel je povinen vždy do 31. srpna poskytnout Ministerstvu dopravy souhrnnou zprávu o závazcích veřejné služby podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1) za předchozí kalendářní rok.

§ 29

Pro povinnost mlčenlivosti a ochranu obchodního tajemství při výkonu dozoru se použije § 271 zákona o zadávání veřejných zakázek obdobně.“.

39. V § 33 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena j) a k), která znějí:

„j)   neposkytne Ministerstvu dopravy zprávu podle § 28, nebo
k)   zajistí dopravní obslužnost
1. mimo svůj územní obvod v rozporu s § 3 odst. 2 nebo 3 nebo s § 4 odst. 1 bez souhlasu dotčeného kraje nebo obce anebo bez předchozí dohody s příslušným orgánem veřejné moci jiného státu, nebo
2. tak, že v rozporu s § 8 odst. 2 písm. c) nejsou veřejné služby v přepravě cestujících poskytovány v souladu s jím pořízeným plánem dopravní obslužnosti území.“.

40. V § 33 odst. 2 se slova „e) nebo i)“ nahrazují slovy „e), i) nebo k)“.

41. V § 33 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Za přestupek podle odstavce 1 písm. j) lze uložit pokutu do 500 000 Kč.“.

42. § 34 včetně nadpisu zní:

㤠34
Společná ustanovení k přestupkům

(1) Přestupky podle tohoto zákona projednává Úřad, s výjimkou přestupku podle § 33 odst. 1 písm. j), který projednává Ministerstvo dopravy. Úřad zveřejňuje pravomocná rozhodnutí o přestupcích, které projednává, způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(2) Pro řízení o přestupku podle tohoto zákona se použije § 270 odst. 1, 4 až 8, 10 a 11 zákona o zadávání veřejných zakázek obdobně.“.

43. V § 36 odst. 2 se za slova „k provedení“ vkládá text „§ 7a odst. 7,“.

44. V § 36 odst. 2 se text „§ 10 odst. 6“ nahrazuje textem „§ 10 odst. 2“.

Čl. VIII
Přechodná ustanovení

1. První koncepci veřejné dopravy podle zákona č.  194/2010 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, předloží Ministerstvo dopravy vládě ke schválení nejpozději do 30. září 2020.

2. První plán dopravní obslužnosti území podle zákona č. 194/2010 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pořídí objednatel, je-li jím obec, nejpozději do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Povinnost uvedenou v § 7a odst. 1 zákona č. 194/2010 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, je dopravce povinen plnit od 13. prosince 2020.

ČÁST SEDMÁ
ÚČINNOST

Čl. IX

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 38, čl. IV, čl. V bodů 1, 2, 3, 6, 7, 10, 12 a 14 a čl. VI, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2020, ustanovení čl. VII bodu 27, které nabývá účinnosti dnem 3. prosince 2019, a ustanovení čl. VII bodů 10 a 43, která nabývají účinnosti dnem 1. října 2020.

Vondráček v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1589 - Kontrola veřejných financí, Majetek státu

ÚZ č. 1589 - Kontrola veřejných financí, Majetek státu

Sagit, a. s.

První kapitola obsahuje aktuální znění zákona o finanční kontrole a jeho prováděcí vyhlášky, dále zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, kontrolní řád, zákon o NKÚ a vybraná ustanovení rozpočtových pravidel. Druhá kapitola obsahuje ... pokračování

Cena: 119 KčKOUPIT

FKSP ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích, 3. vydání

FKSP ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích, 3. vydání

Petr Sikora - Nakladatelství PARIS

Publikace kromě přehledu související legislativy přináší formou otázek a odpovědí podstatné informace o hospodaření s fondem kulturních a sociálních potřeb v příspěvkových organizacích – státních i těch ... pokračování

Cena: 350 KčKOUPIT

ÚZ č. 1577 - Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí, 2024

ÚZ č. 1577 - Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí, 2024

Sagit, a. s.

V publikaci najdete především aktuální znění dvou klíčových zákonů, a to zákona o rozpočtových pravidlech a zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, které byly změněny k 1. 1. 2024; dále jsou zde ... pokračování

Cena: 243 KčKOUPIT

ÚZ č. 1576 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce), 2024

ÚZ č. 1576 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce), 2024

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje kompletní soubor právních předpisů regulujících účetnictví veřejných institucí ve znění k 1. 1. 2024 – novelizovaný zákon o účetnictví, účetní vyhlášku č. 410/2009 Sb., technickou vyhlášku o ... pokračování

Cena: 211 KčKOUPIT

Moderní kontrola veřejné správy

Moderní kontrola veřejné správy

Václav Kupec - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Naše společnost, veřejná politika i veřejná správa se skládají z mnoha procesů. Tyto procesy obsahují rizika, jejichž dopady jsou snižovány pomocí kontrolních mechanismů. Celospolečenský vývoj je však velmi živelný. Procesy se stávají složitějšími a jejich rizika není možné jednoduše ... pokračování

Cena: 475 KčKOUPIT

Poskytování peněžních prostředků z rozpočtu Evropské unie a finančních mechanismů v ČR

Poskytování peněžních prostředků z rozpočtu Evropské unie a finančních mechanismů v ČR

Irena Válková - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace poskytuje ucelený přehled systematiky právních aspektů finančních vztahů, které při poskytování peněžních prostředků z rozpočtu EU a finančních mechanismů vznikají mezi adresáty finančního práva. ... pokračování

Cena: 350 KčKOUPIT

ÚZ č. 1594 - Silniční doprava, Pozemní komunikace, Veřejné služby v přepravě cestujících, Dráhy

ÚZ č. 1594 - Silniční doprava, Pozemní komunikace, Veřejné služby v přepravě cestujících, Dráhy

Sagit, a. s.

Soubor 19 aktuálních předpisů rozdělených do 4 kapitol: silniční doprava; pozemní komunikace; veřejná přeprava cestujících; dráhy. Od posledního vydání došlo k velkým změnám zákona o pozemních komunikacích a ... pokračování

Cena: 247 KčKOUPIT

ÚZ č. 1568 - Účetnictví podnikatelů, Audit, 2024

ÚZ č. 1568 - Účetnictví podnikatelů, Audit, 2024

Sagit, a. s.

Od ledna 2024 se v souvislosti s vládním konsolidačním balíčkem mění zákon o účetnictví, účetní vyhláška a několik Českých účetních standardů. Změny jsou rovněž v zákonu o auditorech. Poslední změny předpisů jsou vyznačeny tučným písmem, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.

Cena: 135 KčKOUPIT

ÚZ č. 1348 - Vzorový účtový rozvrh pro podnikatele, rozvaha a výsledovka

ÚZ č. 1348 - Vzorový účtový rozvrh pro podnikatele, rozvaha a výsledovka

Sagit, a. s.

Publikace je užitečným vodítkem pro sestavení takového účtového rozvrhu podnikatelů, se kterým budou minimalizovány problémy při sestavování účetní závěrky. V publikaci najdete syntetické účty ke směrné účtové ... pokračování

Cena: 69 KčKOUPIT

ÚZ č.1572 - Oceňování majetku, Cenové předpisy, 2024

ÚZ č.1572 - Oceňování majetku, Cenové předpisy, 2024

Sagit, a. s.

Tato publikace obsahuje zákon o oceňování majetku a oceňovací vyhlášku, která se od 1. 1. 2024 mění a doplňuje. V publikaci také najdete aktuální znění zákona o cenách, nový cenový výměr k regulovaným cenám pro rok 2024 a další aktuální předpisy.

Cena: 199 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.