Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


357

VYHLÁŠKA

ze dne 19. prosince 2019,

kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí stanoví podle § 48 odst. 8 a § 60 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 174/2007 Sb., zákona č. 306/2008  Sb. a zákona č. 250/2014 Sb., podle § 33 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a podle § 23 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku:

Čl. I

Vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění vyhlášky č. 510/2002 Sb., vyhlášky č. 100/2006 Sb., vyhlášky č.  355/2007 Sb., vyhlášky č. 365/2010 Sb., vyhlášky č. 434/2013 Sb. a vyhlášky č. 353/2015  Sb., se mění takto:

1. V úvodní větě se číslo „6“ nahrazuje číslem „8“, slovo „a“ za slovy „(rozpočtová pravidla),“ se nahrazuje slovy „ve znění zákona č. 174/2007 Sb., zákona č. 306/2008 Sb. a zákona č. 250/2014 Sb.,“ a na konci textu se doplňují slova „ , a podle § 23 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku“.

2. V § 1 se za slova „hospodaření s fondem“ vkládají slova „ve státním podniku,“.

3. V § 2 odst. 1 se za slovo „činí“ vkládají slova „v organizačních složkách státu a v příspěvkových organizacích“ a slova „a dále na odměny a ostatní plnění za práci vykonávanou v rámci odborného výcviku na produktivních činnostech žákům učilišť“ se zrušují.

4. V § 2 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí:

„(2) Státní podnik tvoří fond

a)   základním přídělem ze zisku ve výši 2 % z ročního objemu nákladů zúčtovaných na mzdy, náhrady mzdy a odměny za pracovní pohotovost, a
b)   dalšími příděly ze zisku.

(3) Nelze-li z důvodu ztráty nebo nedostatku zisku využít ke krytí základního přídělu do fondu postup podle ustanovení § 19 zákona o státním podniku, nebo jsou-li prostředky rezervního fondu nedostačující, vytvoří státní podnik fond i v nižší výši, kterou umožňuje výše zisku nebo zůstatek rezervního fondu.“.
Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 4 a 5.

5. V § 3 odst. 1 se za slova „Organizační složka státu“ vkládají slova „ , státní podnik“.

6. V § 3 odst. 2 větě první se za slova „Prostředky fondu“ vkládají slova „příspěvkových organizací zřízených územními samosprávnými celky“ a za větu první se vkládá věta „Prostředky fondu organizační složky státu a státní příspěvkové organizace se ukládají v České národní bance na účtech podřízených státní pokladně.“.

7. V§ 3 odstavec 3 včetně poznámek pod čarou č. 2a a 3 zní:

„(3) Organizační složka státu, státní podnik a příspěvková organizace může přispívat pouze na plnění a činnosti, které organizuje nebo spoluorganizuje nebo pořídí od jiné organizační složky státu nebo právnické anebo fyzické osoby. Zaměstnancům v pracovním poměru, státním zaměstnancům podle zákona o státní službě, příslušníkům ve služebním poměru, soudcům a důchodcům, kteří při prvním přiznání starobního nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně pracovali u organizační složky státu, státního podniku nebo příspěvkové organizace, (dále jen „zaměstnanec“) a jejich manželům, manželkám, partnerům, partnerkám2a), druhům, družkám a nezaopatřeným dětem3) včetně dětí svěřených do pěstounské nebo poručnické péče a dětí svěřených soudem do péče zaměstnance (dále jen „rodinný příslušník“) se poskytne plnění nebo činnost podle věty první za cenu sníženou o příspěvek z fondu.“.


2a) Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů
3) § 11 až 16 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 137/1996 Sb., zákona č. 242/1997 Sb. a zákona č.  271/2001 Sb.

8. V § 3 odst. 4 se za slova „organizační složky státu“ vkládají slova „ , státního podniku“ a za slovo „činnost“ se vkládají slova „nebo plnění“.

9. V § 3 odst. 7 se slovo „půjček“ nahrazuje slovem „zápůjček“, za slova „poskytnutých zaměstnanci“ se vkládají slova „organizační složky státu nebo příspěvkové organizace“, částka „15 000 Kč“ se nahrazuje částkou „30 000 Kč“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Zůstatek nesplacených zápůjček poskytnutých zaměstnanci státního podniku podle § 6 a § 11 odst. 2 může být v případě tíživých sociálních poměrů prominut v souladu s pravidly hospodaření s fondem, nejvýše lze však prominout částku 30 000 Kč. “.

10. V § 3 odst. 8 se slovo „půjček“ nahrazuje slovem „zápůjček“.

11. Nadpis § 4 se zrušuje.

12. V § 4 odst. 1 se za slova „na náklady na provoz“ vkládají slova „mateřské školy podle školského zákona a zařízení poskytujícího služby péče o dítě v dětské skupině,“ za slova „organizačních složek státu“ se vkládají slova „ , státních podniků“, za slova „na provoz autobusu,“ se vkládají slova „a to v rozsahu, v jakém jsou využívány“, a na konci textu se doplňují slova „a rodinných příslušníků“.

13. V § 4 odstavec 2 zní:

„(2) Z fondu lze přispívat zaměstnancům na:

a)   vitaminové prostředky,
b)   dioptrické brýle, kontaktní čočky nebo speciální optické pomůcky,
c)   preventivní péči na úseku dentální hygieny a zubní prevenci poskytované dentální hygienistkou a preventivní, léčebnou a diagnostickou péči na úseku zubního lékařství včetně ortodontické péče,
d)   očkování proti infekčním onemocněním.

14. V § 4 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

„(3) Příspěvek podle odstavce 2 lze poskytnout, není-li plnění ani částečně hrazeno z veřejného zdravotního pojištění nebo jinou osobou na základě povinnosti stanovené jiným právním předpisem.“.
Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 4 až 6.

15. V § 4 se na konci textu odstavce 6 doplňují slova „a rodinných příslušníků“.

16. V § 4 se doplňuje odstavec 7, který zní:

„(7) Z fondu lze přispívat zaměstnancům na úhradu tištěných knih, včetně obrázkových knih pro děti, mimo knih, ve kterých reklama přesahuje 50 % plochy knihy.“.

17. Za § 4 se vkládá nový § 4a, který včetně nadpisu zní:

㤠4a
Příspěvek na použití zařízení péče o děti

Z fondu lze zaměstnancům přispívat na náklady za použití mateřské školy podle školského zákona a zařízení poskytujícího služby péče o dítě v dětské skupině. Pro účely tohoto ustanovení se § 3 odst. 4 nepoužije.“.

18. Za § 5 se vkládá nový § 5a, který včetně nadpisu zní:

㤠5a
Příspěvek na dopravu do zaměstnání

Z fondu lze zaměstnanci přispívat na dopravu do a ze zaměstnání pravidelnou hromadnou dopravou osob, jde-li o pravidelnou hromadnou dopravu podle zákona upravujícího daň z přidané hodnoty.“.

19. V nadpisu § 6 se slovo „Půjčky“ nahrazuje slovem „Zápůjčky“.

20. V § 6 odst. 1 se slovo „půjčku“ nahrazuje slovem „zápůjčku“.

21. V § 6 odst. 1 písm. c), odst. 2 písm. a) a b) a § 11 odst. 3 se slovo „půjčky“ nahrazuje slovem „zápůjčky“.

22. V § 6 odst. 2 úvodní části ustanovení se slovo „Půjčky“ nahrazuje slovem „Zápůjčky“.

23. V § 6 odst. 2 písm. a) se slovo „půjček“ nahrazuje slovem „zápůjček“, částka „100 000 Kč“ se nahrazuje částkou „300 000 Kč“ a částka „50 000 Kč“ se nahrazuje částkou „100 000 Kč“.

24. V § 6 odst. 2 písm. b) a odst. 3 se slovo „půjčka“ nahrazuje slovem „zápůjčka“ a slovo „půjčce“ se nahrazuje slovem „zápůjčce“.

25. V § 6 odst. 3 se slovo „půjčce“ nahrazuje slovem „zápůjčce“.

26. V § 6 odst. 4 větě první se slovo „Půjčky“ nahrazuje slovem „Zápůjčky“, slovo „půjčkou“ se nahrazuje slovem „zápůjčkou“ a ve větě druhé se slovo „Půjčku“ nahrazuje slovem „Zápůjčku“.

27. V § 7 se slova „zvláštního právního předpisu8)“ nahrazují slovy „právních předpisů upravujících stravování v organizační složce státu, příspěvkové organizaci a státním podniku“.
Poznámka pod čarou č. 8 se zrušuje.

28. V nadpisu § 8 se slova „Dovolená a“ zrušují a slovo „rekreace“ se nahrazuje slovem „Rekreace“.

29. V § 8 se slovo „dovolenou“ nahrazuje slovem „rekreaci“.

30. V § 9 písm. b) se za slova „organizační složkou státu“ vkládají slova „ , státním podnikem“.

31. V § 9 písm. c) se slova „vzdělávací kurzy“ nahrazují slovy „umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání, které není odborným rozvojem, prohlubováním vzdělání nebo kvalifikace, soustavným vzděláváním nebo zdokonalováním odborné způsobilosti zaměstnance.“.

32. V § 10 se za slovo „zaměstnanců“ doplňují slova „a rodinných příslušníků“.

33. V nadpisu § 11 se slovo „půjčky“ nahrazuje slovem „zápůjčky“.

34. V § 11 odst. 1 se částka „15 000 Kč“ nahrazuje částkou „30 000 Kč“ a částka „30 000 Kč“ se nahrazuje částkou „50 000 Kč“.

35. V § 11 odst. 2 větě první se slovo „půjčku“ nahrazuje slovem „zápůjčku“, částka „20 000 Kč“ se nahrazuje částkou „50 000 Kč“ a částka „50 000 Kč“ se nahrazuje částkou „100 000 Kč“ a ve větě poslední se slovo „půjčka“ nahrazuje slovem „zápůjčka“ a slovo „půjčce“ se nahrazuje slovem „zápůjčce“.

36. V § 11 odst. 3 se slova „v hotovosti“ nahrazují slovy „peněžní formou“.

37. § 12 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 9 a 11 zní:

㤠12
Penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření

Z fondu lze přispívat zaměstnanci na penzijní připojištění9) nebo doplňkové penzijní spoření11), nejvýše však 100 % částky, kterou se zaměstnanec zavázal hradit ze svých zdrojů.“.


9) Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.
11) Zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů.

38. V § 13 se za slova „organizační složky státu“ vkládají slova „ , státního podniku“.

39. V § 14 odst. 1 písm. d) se slova „odchodu do“ nahrazují slovem „přiznání“.

40. Za § 14 se vkládá nový § 14a, který včetně nadpisu zní:

㤠14a
Jiné úhrady z fondu

Z fondu lze hradit pořízení smuteční kytice nebo smutečního věnce v případě úmrtí zaměstnance.“.

41. § 16 se zrušuje.

Čl. II
Přechodné ustanovení

Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky neuplatňují čl. I bod 37 do 30. června 2020.

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020.

Ministryně financí:
JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1576 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce), 2024

ÚZ č. 1576 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce), 2024

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje kompletní soubor právních předpisů regulujících účetnictví veřejných institucí ve znění k 1. 1. 2024 – novelizovaný zákon o účetnictví, účetní vyhlášku č. 410/2009 Sb., technickou vyhlášku o ...

Cena: 211 KčKOUPIT

FKSP, sociální fondy, benefity a jiná plnění 2023

FKSP, sociální fondy, benefity a jiná plnění 2023

Ing. Marie Krbečková, Jindřiška Plesníková - Anag, spol. s r. o.

Většina organizací a firem v České republice, ale i v okolních státech, využívá možnost poskytování zaměstnaneckých sociálních výdajů a různých benefitů. Přehledný výklad nejasné problematiky tvorby a čerpání FKSP a sociálních fondů Jedním ze základních nástrojů při poskytování ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

 /
Číslo  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

 /
Číslo  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.