Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


350

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 16. prosince 2019,

kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015  Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 zákona č. 252/1997  Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 441/2005 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění nařízení vlády č. 113/2015 Sb., nařízení vlády č. 185/2015 Sb., nařízení vlády č. 61/2016 Sb., nařízení vlády č. 236/2016 Sb., nařízení vlády č.  423/2016 Sb., nařízení vlády č. 48/2017 Sb., nařízení vlády č. 49/2017 Sb., nařízení vlády č. 427/2017 Sb., nařízení vlády č. 43/2018 Sb. a nařízení vlády č. 293/2018  Sb., se mění takto:

1. V § 7 odstavec 4 zní:

„(4) Za porušení podmínky uvedené v odstavci 2 písm. c) se nepovažuje,

a)   je-li na daném dílu půdního bloku uplatňováno agroenvironmentálně-klimatické opatření podle § 19 odst. 8 a 10 nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů,
b)   jedná-li se o nepokosenou plochu podle § 18 odst. 1 a 3 nařízení vlády č. 75/2015 Sb.,
c)   je-li na daném dílu půdního bloku uplatňováno navazující agroenvironmentálně-klimatické opatření podle § 16 odst. 8 a 10 nařízení vlády č. 330/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření,
d)   jedná-li se o nepokosenou plochu podle § 15 odst. 1 a 3 nařízení vlády č. 330/2019 Sb., nebo
e)   je-li na daném dílu půdního bloku prováděna obnova trvalého travního porostu podle § 3j zákona o zemědělství.“.

2. V § 7 odst. 8 se za písmeno b) vkládají nová písmena c) a d), která znějí:

„c)   navazujícím agroenvironmentálně-klimatickým opatřením podle nařízení vlády č. 330/2019 Sb.,
d)   opatřením navazujícím na ekologické zemědělství podle nařízení vlády č. 331/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujícího opatření ekologické zemědělství,“.

Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena e) a f).

3. V § 7 odst. 8 písm. e) se za slovo „krajiny“ vkládají slova „ , přičemž žadatel odlišný postup podle zákona o ochraně přírody a krajiny doloží Fondu nejpozději v den, kdy měly být činnosti podle odstavce 3 provedeny“.

4. V § 7 se doplňuje odstavec 9, který zní:

„(9) Fond neposkytne dotaci na část dílu půdního bloku evidovanou v evidenci využití půdy, na které byl uplatněn postup podle § 3g odst. 4 zákona o zemědělství.“.

5. V § 9 odst. 3 se za slova „vztahuje diverzifikace plodin“ vkládají slova „a žadatel podle čl. 43 odst. 11 nebo čl. 44 odst. 2 a 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zrušují nařízení Rady (ES) č. 637/2008 a nařízení Rady (ES) č. 73/2009“ a ve větě druhé se za slovo „Žadatel“ vkládají slova „podle věty první“.

6. V § 9 odst. 5 se za slovo „plodin“ vkládají slova „a žadatel podle čl. 43 odst. 11 nebo čl. 44 odst. 2 a 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013“.

7. V § 12 odst. 3 písm. c) a v § 12a odst. 4 písm. c) se za slovo „hnojiva“ vkládají slova „ , upravené kaly“.

8. V § 14 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „ . , a plochu podle § 18 nařízení vlády č. 330/2019 Sb., na kterou je podána žádost o poskytnutí dotace podle § 7 nařízení vlády č. 330/2019 Sb“.

9. V § 14 odst. 4 se za písmeno n) vkládá nové písmeno o), které zní:

„o)   lnička,“.

Dosavadní písmena o) až q) se označují jako písmena p) až r).

10. V § 23 odst. 8 se na konci textu písmene b) doplňují slova „ , a to alespoň v období ode dne podání žádosti o poskytnutí dotace do 30. června příslušného kalendářního roku“.

11. V § 32 se doplňuje odstavec 8, který zní:

„(8) Fond neposkytne dotaci na část dílu půdního bloku evidovanou v evidenci využití půdy, na které byl uplatněn postup podle § 3g odst. 4 zákona o zemědělství.“.

12. V příloze č. 10 se za bod „14. Charolais (T)“ vkládá bod „15. Chianina (CHIANI)“.
Dosavadní body 15 až 28 se označují jako body 16 až 29.

13. V příloze č. 10 se za bod „26. Texas Longhorn (TT)“ vkládá bod „27. Uckermärker (UCKERM)“.
Dosavadní body 27 až 29 se označují jako body 28 až 30.

Čl. II
Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech, která byla zahájena podle nařízení vlády č. 50/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 50/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Čl. III
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020.

Předseda vlády:
v z. Hamáček v. r.
1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Ministr zemědělství:
Ing. Toman, CSc., v. r.

E-shop

Akciová společnost podle nového zákona o obchodních korporacích 2014

Akciová společnost podle nového zákona o obchodních korporacích 2014

JUDr. J. Hejda,Mgr. N. Bachroňová,Mgr. K. Divišová,JUDr. L. Finger,Mgr. M. Prosser Mgr. V. Vaněčková - Anag, spol. s r. o.

Akciová společnost je co do svého významu, složitosti a rozsahu právní úpravy již dlouho středem zájmu zákonodárců, odborné veřejnosti i podnikatelského sektoru. Organizační struktura a řada specifických ...

Cena: 569 KčKOUPIT

Vyhláška o zdravotnické dokumentaci - Praktický komentář

Vyhláška o zdravotnické dokumentaci - Praktický komentář

Ivo Krýsa - Wolters Kluwer, a. s.

Představujeme první vydání praktického komentáře vyhlášky č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci. Kromě odborného výkladu naleznete i relevantní judikaturu. Oblast vedení zdravotnické dokumentace představuje malou výseč v oboru zdravotnického práva, nicméně se dotýká každého, ...

Cena: 229 KčKOUPIT

Soudní judikatura ve světle nového občanského zákoníku

Soudní judikatura ve světle nového občanského zákoníku

Petr Bezouška, Milan Hulmák, Jindřich Psutka, Tomáš Doležal - Wolters Kluwer, a. s.

Dne 1. ledna 2014 se stal účinným zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jenž přinesl do soukromoprávních vztahů změny většího či menšího rozsahu. Vznikly instituty nové, instituty zcela odlišné od předchozí právní úpravy, obnovily se některé instituty dříve známé a došlo i ke změně ...

Cena: 960 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.