Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


343

VYHLÁŠKA

ze dne 16. prosince 2019,

kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí stanoví podle § 2 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), a podle § 12 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 477/2008 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění vyhlášky č. 568/2002 Sb., vyhlášky č. 484/2003 Sb., vyhlášky č. 440/2006 Sb., vyhlášky č. 233/2007 Sb., vyhlášky č. 306/2007 Sb., vyhlášky č. 175/2009 Sb., vyhlášky č.  357/2009 Sb., vyhlášky č. 51/2011 Sb., vyhlášky č. 452/2011 Sb., vyhlášky č. 96/2012  Sb., vyhlášky č. 493/2012 Sb., vyhlášky č. 464/2013 Sb., vyhlášky č. 362/2014 Sb., vyhlášky č. 56/2016 Sb., vyhlášky č. 463/2016 Sb., vyhlášky č. 233/2017 Sb., vyhlášky č. 12/2018 Sb. a vyhlášky č. 329/2018 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odstavec 2 včetně poznámek pod čarou č. 12 a 13 zní:

„(2) Rozpočtová skladba třídí příjmy a výdaje do jednotek třídění, kterými jsou povinny označovat své rozpočtované i skutečné příjmy a výdaje organizační složky státu a právnické osoby uvedené v odstavci 1 (dále jen „organizace“). Každý skutečný jednotlivý příjem a výdaj se zatřídí na nejnižší jednotky jednotlivých třídění, a to na kapitoly, položky, paragrafy, záznamové jednotky, podkladové jednotky, prostorové jednotky, nástroje, dílčí průřezové ukazatele, akce, účely, množiny nebo podmnožiny a účelové znaky, které pro něj stanoví tato vyhláška. Souhrnné údaje ve výkazech a jiných informacích o příjmech nebo výdajích se člení podle těch z nich, které stanoví právní předpis nebo orgán, který předkládání těchto informací stanovil. Kde právní předpis stanoví, že rozpočet příjmů nebo výdajů v určité rozpočtové evidenci se člení podle rozpočtové skladby, ale nestanoví, že podle úplné rozpočtové skladby nebo v jaké podrobnosti12), určí to, která povinná třídění se k jejich členění použijí a zda se použijí jejich nejnižší jednotky nebo jen jejich určité agregace, orgán, v jehož působnosti se rozpočtová evidence vede. Je-li k tomuto určení příslušná organizace rozhodující o vlastním rozpočtu, může rozhodnout i o použití nepovinných třídění. Podle úplné rozpočtové skladby člení organizační složky státu rozpočet výdajů pro účely rezervace13).


12) § 4 odst. 1 a § 45 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění zákonů č. 482/2004 Sb., č. 26/2008 Sb. a č. 501/2012 Sb.
§ 12, § 17 odst. 2 a § 25 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 477/2008 Sb. a zákona č. 24/2015 Sb.
13) § 3 písm. o) bod 5 a § 34 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění zákona č. 501/2012 Sb.“.

2. V § 2 odst. 4 větě třetí se za slovo „vynaložené“ vkládají slova „jejich plátci“ a ve větě páté se slova „probíhají, určený“ nahrazují slovy „probíhají. Stupeň konsolidace je určen“.

3. V § 2 odst. 6 se za text „v § 1 odst. 1“ vkládá text „písm. g)“.

4. V § 2 odstavec 11 včetně poznámky pod čarou č. 14 zní:

„(11) Z hlediska věcné podstaty příjmů a výdajů se třídí příjmy a výdaje státního rozpočtu podle strukturovaných celků. Strukturovanými celky se pro účely této vyhlášky rozumějí ukazatele příjmů nebo výdajů státního rozpočtu, které potřebují správci kapitol nebo Ministerstvo financí k výkonu státní správy v oblasti příjmů a výdajů státního rozpočtu, zejména ke stanovení rozpočtu specifických ukazatelů v zákoně o státním rozpočtu na příslušný rok14) a k evidenci jeho plnění.


14) Například příloha č. 4 k zákonu č. 336/2018 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2019.“.

5. V § 3 odst. 11 větě čtvrté se na konci doplňují slova „pro třídění příjmů; okruhy a bloky pro třídění výdajů navrhují správci kapitol a Ministerstvo financí je schvaluje“.

6. V příloze v části B v úvodním ustanovení se v písmenech f) a g) na konci čárka nahrazuje tečkou a doplňují se věty „Výdaj vynaložený na pořízení věcí nebo práv majících povahu dlouhodobého majetku i na pořízení jiných hodnot, u kterého nelze rozlišit, jaká jeho část se vynaložila na pořízení věcí a práv majících povahu dlouhodobého majetku a jaká na pořízení jiných hodnot, se považuje za výdaj neinvestiční. Je-li takový výdaj vynaložen při plnění investiční akce podle rozpočtových pravidel [§ 12 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů], považuje se za výdaj investiční,“.

7. V příloze v části B v úvodním ustanovení se v písmenech h) a i) na konci čárka nahrazuje tečkou a doplňuje se věta „Transfer určený na neinvestiční i investiční výdaje, u kterého nelze rozlišit, jaká jeho část se použije na neinvestiční a jaká na investiční výdaje, se považuje za investiční transfer, je-li zcela zřejmé, že jeho větší část bude použita na investiční výdaje, jinak se považuje za transfer neinvestiční,“.

8. V příloze v části B v úvodním ustanovení se v písmenech j) a k) na konci čárka nahrazuje tečkou a doplňuje se věta „Půjčené prostředky určené na neinvestiční i investiční výdaje, u kterých nelze rozlišit, jaká jejich část se použije na neinvestiční a jaká na investiční výdaje, se považují za investiční půjčené prostředky, je-li zcela zřejmé, že jejich větší část bude použita na investiční výdaje, jinak se považují za půjčené prostředky neinvestiční,“.

9. V příloze v části B v úvodním ustanovení se v písmeni r) zrušují slova „ , nejde-li o vratku transferu,“, na konci se čárka nahrazuje středníkem a doplňuje se text „vratkou transferu se rozumějí i vydané nebo přijaté peněžní prostředky, které poukazuje osoba, která je dostala jakožto transfer a která je nebo jejich část vrací při finančním vypořádání [§ 75 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění zákonů č. 479/2003 Sb., č. 128/2016 Sb. a č. 367/2017 Sb., vyhláška č.  367/2015 Sb., ve znění vyhlášky č. 435/2017 Sb., a § 10a odst. 1 písm. d) a e) a § 28 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění zákonů č. 27/2008 Sb., č. 24/2015 Sb. a č. 24/2017 Sb.], které vznikla povinnost je nebo jejich část vrátit v důsledku zrušení nebo změny rozhodnutí o poskytnutí dotace (§ 90 odst. 1 zákona č. 500/1994 Sb., správní řád, a § 78 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní) nebo které tato povinnost vznikla v důsledku zániku nebo změny dohody o dotaci (§ 1902, 1903, 1981, 1995, 1998, 2001 a 2006 občanského zákoníku); vratkou není vrácení dotace nebo její části poskytovateli na základě jeho výzvy podle § 14f odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění zákona č. 25/2015 Sb., nebo podle § 22 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění zákona č. 24/2015 Sb.,“.

10. V příloze v části B v náplni položky 1225 se číslo „131“ nahrazuje číslem „129“.

11. V příloze v části B se za položku 1228 vkládá nová položka 1229, která zní:
„1229 Spotřební daň ze zahřívaných tabákových výrobků
Příjmy z daně ze zahřívaných tabákových výrobků podle § 130 až 130g zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 80/2019 Sb.“.

12. V příloze v části B se za položku 1234 vkládá nová položka 1235, která zní:
„1235 Daň z digitálních služeb
Příjmy z daně z digitálních služeb podle zákona o dani z digitálních služeb.“.

13. V příloze v části B v názvu položky 1331 se slovo „Poplatky“ nahrazuje slovem „Poplatek“ a její náplň zní: „Poplatek za vypouštění odpadních vod do vod povrchových podle § 89 až 89q zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 113/2018 Sb.“.

14. V příloze v části B náplň položky 1336 zní: „Poplatek za vypouštění odpadních vod do vod podzemních podle § 90 až 90i zákona č. 254/2001  Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 113/2018  Sb.“.

15. V příloze v části B položka 1342 zní:
„1342 Poplatek z pobytu
Na tuto položku se zařazují příjmy z poplatku z pobytu podle § 3 až 3h zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 278/2019 Sb.“.

16. V příloze v části B se položka 1345 zrušuje.

17. V příloze v části B se doplňuje náplň položky 1349, která zní: „Na tuto položku patří zejména dobíhající poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt a poplatek z ubytovací kapacity zrušené s účinností od 1. ledna 2020 zákonem č. 278/2019 Sb.“.

18. V příloze v části B se za položku 1356 vkládá nová položka 1357, která zní:
„1357 Poplatek za odebrané množství podzemní vody
Příjmy z poplatku za odebrané množství podzemní vody podle § 88 až 88l zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 113/2018 Sb.“.

19. V příloze v části B v náplni položky 1381 větě první se slova „pozdějších předpisů“ nahrazují slovy „zákona č. 298/2016 Sb. a zákona č. 80/2019 Sb.“.

20. V příloze v části B v náplni položky 1385 větě první se slova „pozdějších předpisů“ nahrazují slovy „zákona č. 298/2016 Sb. a zákona č. 80/2019 Sb.“.

21. V příloze v části B v náplni položky 2229 v odstavci 2 se za slovo „daní“ vkládají slova „a poplatků“.

22. V příloze v části B v náplni položky 2324 odstavec 7 zní:

„(7) Na tuto položku zařazují organizace jakožto veřejní zadavatelé podle § 4 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, přijaté náhrady nákladů spojených s uplatněním pohledávek podle § 3 nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích.“.

23. V příloze v části B v náplni položky 2324 se na konci doplňuje odstavec 14, který zní:

„(14) Na položku 2324 patří i příjmy z náhrad za poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, (§ 17 zákona č. 106/1999 Sb., ve znění zákonů č. 61/2006 Sb. a č. 222/2015 Sb.). Jsou-li informace poskytnuty na základě licenční nebo podlicenční smlouvy, kterou organizace s žadatelem o informaci uzavřela (§ 14a zákona č. 106/1999  Sb., ve znění zákonů č. 61/2006 Sb. a č. 222/2015 Sb.), příjem odměny podle této smlouvy organizace zařadí na položku 2111.“.

24. V příloze v části B položka 2342 zní:
„2342 Platba k úhradě správy vodních toků a správy povodí
Na tuto položku se zařazují příjmy z platby k úhradě správy vodních toků a správy povodí podle § 101 zákona č. 254/2001  Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 113/2018  Sb. Příjmy podle části první hlavy X vodního zákona patří na položky seskupení položek 13, a to poplatek za vypouštění odpadních vod do vod povrchových na položku 1331, poplatek za povolené vypouštění odpadních vod do vod podzemních na položku 1336 a poplatek za odebrané množství podzemní vody na položku 1357. Příjem úhrady výdajů na opatření ve veřejném zájmu podle § 102 vodního zákona patří, je-li poskytován na neinvestiční výdaje nebo bez rozlišení, zda je určen na neinvestiční nebo investiční výdaje, na položku 4116, a je-li poskytován na investiční výdaje, na položku 4216.“.

25. V příloze v části B se doplňuje náplň položky 2351, která zní: „Na tuto položku patří příjmy z poplatků za udržování patentu v platnosti a z poplatků za udržování dodatkového ochranného osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin v platnosti podle zákona č. 173/2002 Sb., o poplatcích za udržování patentů a dodatkových ochranných osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 377/2005 Sb.“.

26. V příloze v části B náplň položky 2352 zní: „Na tuto položku patří příjmy z poplatků za udržování evropského patentu s účinky pro Českou republiku v platnosti podle zákona č. 173/2002 Sb., o poplatcích za udržování patentů a dodatkových ochranných osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 377/2005 Sb.“.

27. V příloze v části B v názvu podseskupení položek 413 se slovo „Převody“ nahrazuje slovy „Neinvestiční převody“.

28. V příloze v části B v názvu položky 4137 se slovo „Převody“ nahrazuje slovy „Neinvestiční převody“ a v její náplni ve větě první se za slovo „jakožto“ vkládá slovo „neinvestiční“, ve větě druhé za slovo „povahy“ se vkládá slovo „neinvestičních“ a ve větě třetí za slova „patří i“ se vkládá slovo „neinvestiční“.

29. V příloze v části B se za položku 4240 vkládá nové podseskupení položek 425, které zní:
„425 Investiční převody z vlastních fondů a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity
4251 Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – příjmy
Na tuto položku zařazují městské obvody a městské části statutárních měst [§ 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů], které nemají právní subjektivitu (§ 20 odst. 2 téhož zákona), peněžní prostředky převedené na jejich bankovní účty z bankovních účtů statutárních měst, kterých jsou součástí, jakožto investiční dotace na jejich činnost. Patří na ni i peněžní prostředky, které statutární města dostávají na své bankovní účty z bankovních účtů svých městských obvodů nebo městských částí, jestliže se takové převody povahy investičních transferů vyskytnou. Na tuto položku patří i investiční převody mezi hlavním městem Prahou a jejími městskými částmi (§ 3 odst. 1 zákona č. 131/2000  Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů).“.

30. V příloze v části B v náplni třídy 5 se na konci doplňuje odstavec 24, který zní:

„(24) Pro běžné i kapitálové výdaje, kterými jsou platby ke splnění dluhu se stanovenou lhůtou, platí, že jejich zařazení na položku nezávisí na tom, byla-li platba provedena ve lhůtě nebo po ní, například byla-li dodavateli zaplacena fakturovaná částka do dne, který s ním byl dohodnut, nebo po tomto dni nebo byla-li vratka transferu při finančním vypořádání provedena ve lhůtě podle vyhlášky o finančním vypořádání nebo až po jejím uplynutí.“.

31. V příloze v části B v náplni seskupení položek 50 se první a druhá věta označují jako odstavec 1, třetí jako odstavec 2 a čtvrtá a pátá jako odstavec 3, v odstavci 1 větě první za slovy „(podseskupení položek 504)“ se slovo „a“ nahrazuje čárkou, na konci věty se doplňují slova „ , a mzdy podle cizího práva (podseskupení položek 506)“ a na konci náplně se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Platem a mzdou se pro účely této vyhlášky rozumějí i platby za pracovní čas strávený jinak než prací pro organizaci (například strávený dovolenou, studiem nebo výkonem veřejných funkcí či jiných úkonů v obecném zájmu), je-li organizace povinna zaměstnancům za něj platit.“.

32. V příloze v části B v náplni podseskupení položek 501 větě první se slova „Jen odměny za skutečně provedenou práci“ nahrazují slovy „Na položky tohoto podseskupení patří výdaje na platy“ a věta třetí se zrušuje.

33. V příloze v části B se na konci náplně položky 5013 doplňují věty „Na tuto položku patří plat státních zaměstnanců včetně příplatků a doplatků (§ 148 až 152) a též platby označené v zákoně o státní službě jako plat, i když to není plat za provedenou práci (§ 47 odst. 5, § 48 odst. 3, § 61 odst. 5, § 62 odst. 2, § 104 odst. 2 a 3, § 106, § 107 odst. 2, § 108, § 141 odst. 3 a § 169); výjimkou je plat ve snížené výši poskytnutý za dobu uznané dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény podle § 128, který patří na položku 5424, a plat poskytnutý za dobu, po kterou státní zaměstnanec nemohl podle nezákonného rozhodnutí o skončení služebního poměru pracovat (§ 75 odst. 1), ten patří na položku 5051. Na položku 5013 patří i náhrady platu za dobu strávenou jinak než prací pro služební úřad, například za dobu dovolené (§ 103 odst. 3), při zvyšování vzdělání (§ 109 odst. 2) nebo za přestávky ke kojení (§ 121 odst. 3).“.

34. V příloze v části B v náplni podseskupení položek 502 větě první se slova „Jen odměny za skutečně provedenou práci“ nahrazují slovy „Na položky tohoto podseskupení patří platby fyzickým osobám související s jejich závislou prací nebo prací podobné povahy pro organizaci s výjimkou mezd a platů“ a ve větě třetí se slovo „však“ nahrazuje slovem „i“ a slova „výkonem veřejných funkcí či jiných úkonů v obecném zájmu“ se nahrazují slovy „náhrady za prostoje a jiná přerušení práce v důsledku překážek na straně zaměstnavatele“.

35. V příloze v části B v náplni položky 5139 odstavec 1 zní:

„(1) Výdaje na pořízení věcí povahy materiálu nezařaditelného do předchozích položek podseskupení 513, například na pořízení zvířat, osiva, dezinfekčních prostředků, průkazů, registračních značek, validačních známek, kontrolních nálepek, propagačních materiálů atd. včetně věcí, na jejichž vzniku se organizace podílela, zejména tím, že byly vyhotoveny podle jejího návrhu, například formuláře (tiskopisy), na které dodavatel provedl tisk podle zadání organizace.“.

36. V příloze v části B se doplňuje náplň položky 5153, která zní: „Na tuto položku patří výdaje na plyn určený k použití jako palivo nebo energetická surovina s výjimkou plynu určeného k pohonu motorových dopravních prostředků (patří na položku 5156). Výdaje na plyn jiného druhu (kyslík nebo jiné technické plyny) patří na položku 5139 s výjimkou plynů pro lékařské a laboratorní účely ve zdravotnických a veterinárních zařízeních (patří na položku 5133).“.

37. V příloze v části B se doplňuje náplň položky 5154, která zní: „Na tuto položku patří výdaje na elektrickou energii s výjimkou elektrické energie určené k pohonu motorových dopravních prostředků. Zařazují se však na ni výdaje na elektrickou energii odebranou za účelem pohonu motorových dopravních prostředků i za účely jinými, nelze-li je oddělit.“.

38. V příloze v části B se doplňuje náplň položky 5156, která zní: „Na tuto položku patří výdaje na pohonné hmoty pro motorové dopravní prostředky, zejména pohonné hmoty pro motorová vozidla [§ 2 písm. a) zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění zákonů č. 91/2011  Sb. a č. 152/2017 Sb.], například na benzin, naftu, stlačený či zkapalněný plyn, vodík nebo letecký benzin, a maziva určená pro dopravní prostředky. Výdaje na maziva určená k jiným účelům než pro dopravní prostředky patří na položku 5139. Na položku 5156 se zařazují i výdaje na elektrickou energii určenou k pohonu motorových vozidel, lze-li je oddělit.“.

39. V příloze v části B v náplni položky 5168 v odstavci 4 větě poslední se text „ , 6122“ zrušuje.

40. V příloze v části B v náplni položky 5171 v odstavci 6 větě druhé se slova „hmotné věci“ nahrazují slovy „hmotného majetku“ a slovo „její“ se nahrazuje slovem „jeho“ a v odstavci 7 se za textem „č. 360/2014 Sb.“ a za textem „č. 47/2011 Sb.“ slova „a“ nahrazují čárkou a za text „č. 243/2016 Sb.“ a text „č. 502/2012 Sb.“ se vkládá text „a č. 80/2019 Sb.“.

41. V příloze v části B v náplni položky 5173 v odstavci 5 věta druhá zní: „Je-li však ve faktuře za dodávku zboží nebo služeb představujících jednu ekonomickou hodnotu mezi dodavatelovými náklady nebo výdaji, z kterých odvozuje cenu dodávky, uvedeno cestovné, platí obecná zásada, že žádné dodavatelovy náklady ani výdaje, které ke splnění dodávky vynaložil, zařazení odběratelovy platby za dodávku neovlivňují a celá platba za dodávku představující jednu ekonomickou hodnotu se zařadí na jedinou položku vyjadřující druh této hodnoty (odstavce 2 a 5 náplně třídy 5).“.

42. V příloze v části B v náplni položky 5192 v odstavci 1 se za větu druhou vkládá věta „Patří sem i náhrady advokátům, které soud ustanovil obhájci (obhájci ex offo), a osobám, které soud ustanovil opatrovníky.“, ve větě třetí se číslo „12“ nahrazuje číslem „5“, na konci odstavce se doplňují věty „Patří na ni jen náhrady za způsobenou újmu. Náhrady za nezpůsobenou újmu patří na položku 5811.“, v odstavci 2 se věta druhá zrušuje a na konci se doplňují nové odstavce 13 a 14, které znějí:

„(13) Na položku 5192 zařazují organizace, kterým bylo uloženo nahradit náklady řízení, výdaje na tyto náhrady (§ 142 až 151 občanského soudního řádu, § 79 správního řádu, § 60 a 61 soudního řádu správního, § 107 daňového řádu).

(14) Na položku 5192 patří také platby Ministerstva dopravy nizozemskému Státnímu úřadu pro silniční dopravu, které jsou úhradami nákladů podle čl. 16 rozhodnutí Rady 2008/616/SVV vyplývajících ze správy, používání a údržby Evropského informačního systému vozidel a řidičských oprávnění (Eucaris), jehož využívání je pro členské státy Evropské unie povinné při vyhledávání údajů o vozidlech registrovaných v členských státech Evropské unie a o jejich vlastnících a provozovatelích [čl. 12 rozhodnutí Rady 2008/615/SVV o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti, čl. 15 rozhodnutí Rady 2008/616/SVV o provádění rozhodnutí 2008/615/SVV o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti, čl. 5b prováděcího nařízení Komise (EU) č. 79/2012, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení (EU) č. 904/2010 o správní spolupráci a boji proti podvodům v oblasti daně z přidané hodnoty, ve znění prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/1129 a čl. 23 odst. 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/520 o interoperabilitě elektronických systémů pro výběr mýtného a usnadnění přeshraniční výměny informací týkajících se nezaplacení silničních poplatků v Unii.].“.

43. V příloze v části B v náplni položky 5193 větě poslední se slova „na položku 5192 (odstavec 11 náplně položky 5192)“ nahrazují slovy „na položku 5811 (odstavec 10 náplně položky 5811)“.

44. V příloze v části B v náplni seskupení položek 52 v odstavci 3 se věta druhá označuje jako odstavec 4, třetí jako odstavec 5, čtvrtá a pátá jako odstavec 6, šestá jako odstavec 7 a sedmá se zrušuje, na konci odstavce 4 se doplňuje věta „Transfer ze státního rozpočtu školské právnické osobě zřízené krajem zařadí poskytující organizační složka státu při poukázání kraji na položku 5323 nebo 6342 a kraj při přijetí ze státního rozpočtu ho zařadí na položku 4111, 4211, 4116 nebo 4216 a při poukázání své školské právnické osobě na položku 5333 nebo 6353.“, na konci odstavce 5 věta „Transfer ze státního rozpočtu školské právnické osobě zřízené obcí zařadí poskytující organizační složka státu při poukázání kraji na položku 5321 nebo 6341, kraj při přijetí ze státního rozpočtu ho zařadí na položku 4111, 4211, 4116 nebo 4216 a při poukázání obci na stejnou položku, na niž ho přijal, minusem a obec ho zařadí při přijetí od kraje na položku 4111, 4211, 4116 nebo 4216 a při poukázání své školské právnické osobě na položku 5333 nebo 6353.“, na konci odstavce 6 věty „Transfer ze státního rozpočtu školské právnické osobě zřízené dobrovolným svazkem obcí zařadí poskytující organizační složka státu na položku 5329 nebo 6349. Dobrovolný svazek obcí ho při přijetí zařadí na položku 4111, 4211, 4116 nebo 4216 a při poukázání své školské právnické osobě ho zařadí na položku 5333 nebo 6353.“ a na konci odstavce 7 věta „Transfer z rozpočtu kraje školské právnické osobě zřízené obcí nebo dobrovolným svazkem obcí zařadí kraj při poukázání obci na položku 5321 nebo 6341 a při poukázání dobrovolnému svazku obcí na položku 5329 nebo 6349 a obec nebo dobrovolný svazek obcí ho při poukázání své školské právnické osobě zařadí na položku 5333 nebo 6353.“.

45. V příloze v části B v náplni položky 5222 se text „3050“ nahrazuje textem „3051“.

46. V příloze v části B v názvu podseskupení položek 534 se slovo „Převody“ nahrazuje slovy „Neinvestiční převody“.

47. V příloze v části B v názvu položky 5347 se slovo „Převody“ nahrazuje slovy „Neinvestiční převody“ a v její náplni ve větě první se za slovo „jakožto“ vkládá slovo „neinvestiční“, ve větě druhé za slovo „povahy“ se vkládá slovo „neinvestičních“ a ve větě třetí za slova „patří i“ se vkládá slovo „neinvestiční“.

48. V příloze v části B v náplni položky 5362 v odstavci 3 větě první se za textem „č. 502/2012 Sb.“ a větě druhé za textem „č. 360/2014 Sb.“ a za textem „ve znění zákonů č. 502/2012 Sb.“ slova „a“ nahrazují čárkou a ve větě první i druhé za text „č. 502/2012 Sb., č. 344/2013 Sb.“ a větě druhé za text „č.  243/2016 Sb.“ se vkládá text „a č. 80/2019 Sb.“.

49. V příloze v části B položka 5364 zní:
„5364 Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů
Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů s výjimkou vratek transferů prováděných při finančním vypořádání mezi krajem a obcemi, ty patří na položku 5366. Na tuto položku patří vratky transferů poskytnutých v běžném roce (nevrací-li se nespotřebovaná část transferu jako minusový příjem) i v letech dřívějších. Patří sem vratky transferů všeho druhu [úvodní ustanovení, písmeno r), věta za prvním středníkem].“.

50. V příloze v části B náplň položky 5369 zní: „Transfery jiné, než které patří na ostatní položky podseskupení položek 536.“.

51. V příloze v části B v náplni položky 5494 se za větu druhou vkládá věta „Na tuto položku patří i výdaje na pořízení věcí, které se mají použít jako věcné ocenění nebo vyznamenání.“.

52. V příloze v části B v náplni seskupení položek 55 v odstavcích 3 a 4 větách prvních se za slovo „organizacemi“ vkládají slova „pro účely této vyhlášky“, v odstavci 2 větě první se za slovo „právnických“ vkládají slova „nebo fyzických“, v odstavci 4 se věta druhá nahrazuje větou „Jsou jimi například Mezinárodní červený kříž, Transparency International, jednotlivá konsorcia evropské výzkumné infrastruktury [nařízení Rady (ES) č. 723/2009 o právním rámci Společenství pro konsorcium evropské výzkumné infrastruktury (ERIC) ve znění nařízení Rady (EU) č. 1261/2013] se sídlem mimo Českou republiku, Světová organizace skautského hnutí apod.“ a v odstavci 7 se za slovo „UNICEF“ vkládají slova „Transparency International - Česká republika, konsorcia evropské výzkumné infrastruktury se sídlem v České republice,“.

53. V příloze v části B v náplni položky 5511 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a za něj se doplňuje nový odstavec 2, který zní:

„(2) Na položku 5511 patří například příspěvky Ministerstva dopravy placené Evropské kosmické agentuře na nepovinné činnosti [čl. V odst. 1 písm. b) a čl. XIII odst. 2 Úmluvy o založení Evropské kosmické agentury (č. 92/2009 Sb. m. s.)]. Příspěvky na povinné činnosti patří na položku 5541.“.

54. V příloze v části B v náplni položky 5532 v odstavci 1 se slova „zahraničním právnickým osobám“ nahrazují slovy „zahraničním osobám (cizincům a zahraničním právnickým osobám)“.

55. V příloze v části B náplň položky 5541 zní: „Na tuto položku patří členské příspěvky mezinárodním vládním organizacím (odstavec 3 náplně seskupení položek 55). Jsou to například příspěvky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy placené Evropské kosmické agentuře na povinné činnosti [čl. V odst. 1 písm. a) a čl. XIII odst. 1 Úmluvy o založení Evropské kosmické agentury (č. 92/2009 Sb. m. s.)]. Příspěvky na nepovinné činnosti patří na položku 5511.“.

56. V příloze v části B v náplni položky 5811 odstavce 6 a 7 znějí:

„(6) Na položku 5811 patří také náhrady k odškodnění újmy, kterou utrpěly fyzické osoby v důsledku válek, pohybu cizích vojsk a nespravedlivého jednání nedemokratických režimů a které jim byly přiznány podle ustanovení zvláštních právních předpisů, například podle § 23 a 27 zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, ve znění zákonů č. 47/1991 Sb., č. 633/1992 Sb. a č. 198/1993 Sb., podle § 13 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění zákonů č. 115/1994 Sb., č. 116/1994 Sb. a č. 153/1998 Sb., podle § 4 zákona č. 39/2000 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky příslušníkům československých zahraničních armád a spojeneckých armád v letech 1939 až 1945, podle § 5 zákona č. 172/2002 Sb., o odškodnění osob odvlečených do SSSR nebo do táborů, které SSSR zřídil v jiných státech, podle § 4 zákona č. 203/2005 Sb., o odškodnění některých obětí okupace Československa vojsky Svazu sovětských socialistických republik, Německé demokratické republiky, Polské lidové republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky, ve znění zákona č. 491/2009 Sb., podle § 2 a 6 zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů, ve znění zákonů č. 306/2008 Sb., č. 108/2009 Sb., č. 220/2011 Sb. a č. 212/2016  Sb., podle § 2 nařízení vlády č. 51/1994 Sb., o nárocích osob, kterým byl odňat nebo snížen důchod podle dřívějších předpisů, a některých osob účastných soudní rehabilitace, podle § 1 nařízení vlády č. 165/1997 Sb., o vyplacení jednorázové náhrady ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem, podle § 1 nařízení vlády č. 102/2002 Sb., o vyplacení jednorázové finanční náhrady ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem osobám zařazeným do vojenských táborů nucených prací, podle § 1 nařízení vlády č. 145/2004 Sb., o poskytování příspěvku z rozpočtové kapitoly Ministerstva obrany ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem, podle § 1 nařízení vlády č. 122/2009 Sb., o odškodnění studentů vysokých škol, kterým bylo v období komunistického režimu z politických důvodů znemožněno dokončit studium na vysoké škole, a podle § 1 nařízení vlády č. 135/2009 Sb., o poskytnutí jednorázového příspěvku ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem, ve znění nařízení vlády č. 51/2013 Sb. a č. 205/2014 Sb.

(7) Na položku 5811 patří také platby, které poukazují kraje (§ 8 odst. 2 a § 11 odst. 4 zákona č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.) osobám poškozeným vybranými zvláště chráněnými živočichy jakožto náhrady škod, které tito živočichové způsobili (§ 10 odst. 3 zákona č. 115/2000  Sb.).“.

57. V příloze v části B v náplni položky 5811 odstavec 9 zní:

„(9) Ministerstvo financí na tuto položku zařazuje náhrady, které vyplácí podle § 33 odst. 9 a 11 rozpočtových pravidel.“.

58. V příloze v části B v náplni položky 5811 se doplňují odstavce 18 až 20, které znějí:

„(18) Na položku 5811 zařazuje Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský náhradu nákladů a ztrát, které vznikly osobám dotčeným mimořádným rostlinolékařským opatřením podle § 76 odst. 8 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákonů č. 246/2011 Sb. a č. 279/2013 Sb. Na tuto položku také zařazují orgány veterinární správy náhradu nákladů a ztrát, které vznikly chovatelům v důsledku provádění mimořádných veterinárních opatření nařízených ke zdolávání některé z nebezpečných nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, podle § 67 až 70 veterinárního zákona (zákon č. 166/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Je-li příjemcem náhrady organizace, zařadí její příjem na položku 2324. Je-li jím obec nebo dobrovolný svazek obcí a poskytuje se prostřednictvím kraje, kraj přijme náhradu minusem na položce 5811 a plusem na této položce ji vyplatí obci.

(19) Na položku 5811 zařazuje Ministerstvo životního prostředí náhrady, které poskytuje obcím na území národních parků ke kompenzaci újmy, kterou tyto obce utrpěly tím, že příslušný kraj rozhodl o zařazení lesů na jejich území mezi lesy zvláštního určení [§ 48a odst. 1 písm. a) lesního zákona], a obcím se v důsledku toho snížily příjmy z daně z nemovitých věcí. Obce zařazují příjem náhrad na položku 2324. Při poskytnutí náhrady prostřednictvím kraje ji kraj přijme minusem na položce 5811 a plusem na této položce ji vyplatí obci.

(20) Na položku 5811 zařazuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydané peněžní prostředky, které poskytuje právnickým osobám vykonávajícím činnost škol jakožto náhrady nezbytných prokazatelných nákladů spojených s konáním některých zkoušek podle § 23 písm. e) a f) zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění zákona č. 53/2012 Sb. Při poskytnutí náhrady prostřednictvím jen kraje ji kraj přijme minusem na položce 5811 a plusem na této položce ji vyplatí příjemci. Při poskytnutí náhrady prostřednictvím kraje a obce ji kraj přijme minusem na položce 4116, plusem na této položce ji převede obci, obec ji přijme minusem na položce 5811 a plusem na této položce ji vyplatí příjemci.“.

59. V příloze v části B v náplni položky 5909 odstavec 2 zní:

„(2) Patří sem i výdaje, kterými jsou vrácení peněžních prostředků na základě vystavených dobropisů, zaplacení rozdílu mezi úhrnem přijatých záloh a částkou vyúčtování, která je nižší než tento úhrn záloh, a vrácení peněžních prostředků přijatých do příjmů (v organizačních složkách státu připsaných na příjmový účet) v důsledku omylu, a to v případě, že se vracejí peněžní prostředky přijaté v předchozích letech nebo, nepoužije-li se příjmová kompenzace, i v běžném roce (v organizačních složkách státu odepsání z výdajového účtu). Jestliže se tyto výdaje v roce, v kterém byly přijaty peněžní prostředky, které se jimi vracejí, provádějí jako příjmová kompenzace (jako záporné příjmy, v organizačních složkách státu odepsáním z příjmového účtu), zařazují se minusem na příjmové položky, na které byly vracené peněžní prostředky zařazeny při svém přijetí (v organizačních složkách státu při připsání na příjmový účet). Na položku 5909 se zařazují i mylné platby přijaté do výdajů (v organizačních složkách státu připsané na výdajový účet), a to jako minusový výdaj.“.

60. V příloze v části B v náplni položky 5909 odstavec 9 zní:

„(9) Na položku 5909 patří i výdaje představující převody peněžních prostředků obdržených do příjmů v předcházejícím roce, které v tom roce měly být poukázány z příjmů (příjmová kompenzace, v organizačních složkách státu z příjmového účtu), ale nestalo se tak.“.

61. V příloze v části B v náplni položky 6121 v odstavci 3 se za textem „č. 360/2014 Sb.“ slovo „a“ nahrazuje čárkou a za text „č. 243/2016  Sb.“ se vkládá text „č. 80/2019 Sb.“.

62. V příloze v části B v náplni položky 6356 se věta druhá zrušuje.

63. V příloze v části B v názvu podseskupení položek 636 na konci se doplňují slova „a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity“.

64. V příloze v části B se za položku 6362 vkládá nová položka 6363, která zní:
„6363 Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – výdaje
Na tuto položku zařazují statutární města [§ 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů] peněžní prostředky, které převádějí ze svých bankovních účtů na bankovní účty svých městských obvodů nebo městských částí, které nemají právní osobnost (§ 20 odst. 2 téhož zákona), jakožto investiční dotace na jejich činnost. Patří na ni i peněžní prostředky, které tyto městské obvody a městské části převádějí ze svých bankovních účtů na bankovní účty statutárních měst, kterých jsou součástí, jestliže se takové převody povahy investičních transferů vyskytnou. Na tuto položku patří i investiční převody mezi hlavním městem Prahou a jejími městskými částmi (§ 3 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů).“.

65. V příloze v části B v náplni položky 8118 větě třetí se číslo „2142“ nahrazuje číslem „2149“.

66. V příloze v části C v náplni paragrafu 2221 větě třetí se zrušují slova „dotace k zabezpečení územní dopravní obslužnosti a“ a ve větě čtvrté se text „2292 a 2293“ nahrazuje textem „2292, 2293 a 2295“.

67. V příloze v části C v náplni paragrafu 2242 větě druhé se zrušují slova „a zajištění dopravní obslužnosti“ a ve větě čtvrté se text „2292 a 2293“ nahrazuje textem „2293, 2294 a 2295“.

68. V příloze v části C v názvu paragrafu 2292 se na konci doplňuje pomlčka a slovo „linková“ a náplň paragrafu zní:

„(1) Na tento paragraf zařazují Ministerstvo dopravy, kraje a obce výdaje podle smluv o veřejných službách v přepravě cestujících (§ 8, 9 a 23 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 135/2016 Sb.) veřejnou linkovou dopravou [§ 2 odst. 7 písm. a) zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákonů č. 150/2000 Sb. a č. 119/2012 Sb.]. Jsou to kompenzace dopravcům (§ 23 zákona č. 194/2010 Sb.), které v druhovém třídění patří na položku 5193.

(2) Zařazují na něj i své přímé výdaje na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou, poskytují-li veřejné služby v přepravě cestujících samy (§ 8 odst. 1 zákona č. 194/2010 Sb.).

(3) Kraje a obce na něj zařazují i výdaje na převody peněžních prostředků právnickým osobám pověřeným plněním úkolů při zřizování a organizaci integrovaných veřejných služeb v přepravě cestujících (§ 6 odst. 2 zákona č.  194/2010 Sb.), jsou-li tyto peněžní prostředky určeny na dopravní obslužnost veřejnou linkovou dopravou.

(4) Ministerstvo dopravy, kraje a obce na tento paragraf zařazují i transfery, které jejich příjemci mají povinnost použít na výdaje na dopravní obslužnost veřejnou linkovou dopravou.“.

69. V příloze v části C v náplni paragrafu 2293 se slova „podle smluv s dopravci jiných“ nahrazují slovem „jinou“, slova „pozdějších předpisů“ se nahrazují slovy „zákonů č. 135/2016 Sb. a č. 183/2017 Sb.“ a na konci náplně se doplňuje věta „Jsou to výdaje na dopravní obslužnost leteckou a vodní a jiné výdaje na dopravní obslužnost než výdaje podle paragrafů 2292, 2294 a 2295.“.

70. V příloze v části C se za paragraf 2293 vkládají nové paragrafy 2294 a 2295, které znějí:
„2294 Dopravní obslužnost veřejnými službami – drážní

(1) Na tento paragraf zařazují Ministerstvo dopravy, kraje a obce výdaje podle smluv o veřejných službách v přepravě cestujících (§ 8, 9 a 23 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 135/2016 Sb.) veřejnou drážní osobní dopravou (§ 24 odst. 2 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 23/2000  Sb.) železniční (včetně metra), tramvajovou, trolejbusovou a lanovou (§ 1 zákona č. 266/1994 Sb., ve znění zákonů č. 191/2006 Sb., č. 181/2006 Sb., č. 377/2009 Sb. a č. 134/2011 Sb.). Jsou to kompenzace dopravcům (§ 23 zákona č. 194/2010 Sb.), které v druhovém třídění patří na položku 5193.

(2) Zařazují na něj i své přímé výdaje na zajištění dopravní obslužnosti drážní osobní dopravou, poskytují-li veřejné služby v přepravě cestujících samy (§ 8 odst. 1 zákona č. 194/2010 Sb.).

(3) Kraje a obce na něj zařazují i výdaje na převody peněžních prostředků právnickým osobám pověřeným plněním úkolů při zřizování a organizaci integrovaných veřejných služeb v přepravě cestujících (§ 6 odst. 2 zákona č.  194/2010 Sb.), jsou-li tyto peněžní prostředky určeny na dopravní obslužnost drážní osobní dopravou.

(4) Ministerstvo dopravy, kraje a obce na tento paragraf zařazují i transfery, které jejich příjemci mají povinnost použít na výdaje na dopravní obslužnost drážní osobní dopravou.
2295 Dopravní obslužnost veřejnými službami - smíšená
Na tento paragraf zařazují Ministerstvo dopravy, kraje a obce výdaje podle smluv o veřejných službách v přepravě cestujících (§ 8, 9 a 23 zákona č. 194/2010  Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 135/2016 Sb.) uzavírané s dopravci provozujícími veřejnou drážní osobní dopravu i veřejnou linkovou dopravu, nelze-li odlišit kompenzace (§ 23 zákona č.  194/2010 Sb.) vztahující se k těmto dvěma druhům veřejné dopravy.“.

71. V příloze v části C v názvu paragrafu 4193 se zrušují slova „a odškodnění“.

72. V příloze v části C v náplni paragrafu 4339 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a za něj se doplňuje nový odstavec 2, který zní:

„(2) Na tento paragraf patří též výdaje související s dětskými skupinami zřízenými podle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákonů č.  127/2015 Sb., č. 65/2017 Sb. a č. 183/2017 Sb.“.

73. V příloze v části C v náplni paragrafu 6330 se text „534 a 535“ nahrazuje textem „534, 535 a 636“ a text „413 a 414“ textem „413, 414 a 425“.

Čl. II
Přechodné ustanovení

Při třídění příjmů inkasovaných a výdajů uskutečněných přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky a při třídění rozpočtu těchto příjmů a výdajů před tímto dnem se použije vyhláška č. 323/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. III
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020.

Ministryně financí:
JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.

Nabídka k tématu

Rozpočtová skladba v roce 2017

Rozpočtová skladba v roce 2017

Ing. Jiří Paroubek, Ing. Rudolf Kotrba - Anag, spol. s r. o.

Tato publikace obsahuje zejména úplné znění vyhlášky o rozpočtové skladbě včetně její přílohy, kterou je vlastní rozpočtová skladba, s vyznačením změn, jež přinesla novela, která je účinná ode dne 1. ledna 2017. Praktické návodné příklady Stejně jako v předcházejících vydáních ... pokračování

Cena: 419 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.