Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


334

VYHLÁŠKA

ze dne 10. prosince 2019,

kterou se mění vyhláška č. 448/2006 Sb., o provedení některých ustanovení plemenářského zákona, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 33 zákona č.  154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění zákona č. 282/2003  Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 60/2017 Sb. a zákona č. 3/2019 Sb., k provedení § 7 odst. 9, § 9 odst. 2, § 11 odst. 5, § 15 odst. 5, § 16 odst. 2, § 17 odst. 5, § 18 odst. 3, § 19 odst. 3, § 21 odst. 10 a § 24 odst. 12 písm. c) plemenářského zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 448/2006 Sb., o provedení některých ustanovení plemenářského zákona, ve znění vyhlášky č. 57/2011 Sb. a vyhlášky č. 64/2013 Sb., se mění takto:

1. § 1 včetně poznámek pod čarou č. 1 a 2 zní:

㤠1

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1), zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie2) a upravuje podrobnosti šlechtění a plemenitby skotu, zebu, buvola indického (dále jen „buvol“), koní, oslů, prasat, ovcí, koz, drůbeže, plemenných ryb a včel.


1) Směrnice Rady 90/425/EHS ze dne 26. června 1990 o veterinárních a zootechnických kontrolách v obchodu s některými živými zvířaty a produkty uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu.
Směrnice Rady 90/427/EHS ze dne 26. června 1990 o zootechnických a genealogických podmínkách pro obchod s koňovitými uvnitř Společenství.
Směrnice Rady 90/428/EHS ze dne 26. června 1990 o obchodu s koňovitými určenými pro soutěže a o podmínkách jejich účasti v soutěžích.
2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1012 ze dne 8. června 2016 o zootechnických a genealogických podmínkách pro plemenitbu čistokrevných plemenných zvířat, hybridních plemenných prasat a jejich zárodečných produktů v Unii, pro obchod s nimi a pro jejich vstup do Unie, o změně nařízení (EU) č. 652/2014 a směrnic Rady 89/608/EHS a 90/425/EHS a o zrušení některých aktů v oblasti plemenitby zvířat („nařízení o plemenných zvířatech“).“.

2. § 2 až 4 se včetně nadpisů zrušují.

3. § 5 včetně nadpisu zní:

㤠5
Obecné ustanovení o testování
(K § 7 odst. 9 zákona)

K provádění testování a posuzování a zjišťování údajů s tím souvisejících se používá takové technické vybavení, jímž lze tuto činnost zajistit v souladu s postupy stanovenými ve šlechtitelských programech jednotlivých plemen.“.

4. § 6 včetně nadpisu zní:

㤠6
Testování a posuzování skotu, zebu a buvolů
(K § 7 odst. 9 zákona)

(1) Požadavky na obsah záznamů vedených oprávněnými osobami a chovateli jsou uvedeny v příloze č. 4 k této vyhlášce, část A.

(2) Oprávněné osoby předávají záznamy pověřené osobě způsobem stanoveným v příloze č. 4 k této vyhlášce, část A.“.

5. V § 11 odst. 3 se slovo „plemeníků“ nahrazuje slovy „plemenných ryb“.

6. § 13 se včetně nadpisu a poznámek pod čarou č.  3 až 6 zrušuje.

7. Na konci nadpisu § 14 se doplňují slova „a řádu chovného registru“.

8. V textu pod nadpisem § 14 se číslo „4“ nahrazuje číslem „2“.

9. V § 14 odst. 1 písm. f) se za slova „podmínky pro vystavování“ vkládají slova „zootechnického osvědčení a“.

10. V § 14 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:

„i)   jednací řád podle přílohy I části 1 bodu B odst. 1 písm. b) nařízení o plemenných zvířatech; v případě, že není obsažen ve stanovách, popřípadě v jiném samostatném dokumentu uznaného chovatelského sdružení.“.

11. V § 14 odstavec 2 zní:

„(2) Řád chovného registru obsahuje

a)   formu vedení chovného registru,
b)   způsob členění chovného registru,
c)   podmínky pro registraci chovů v chovném registru,
d)   požadavky na zápis zvířat a jejich potomstva do jednotlivých oddílů a oddělení chovného registru,
e)   způsob identifikace plemenných zvířat,
f)   podmínky pro vystavování zootechnického osvědčení a potvrzení o původu plemenných zvířat a způsob jejich vystavování,
g)   orgány chovného registru,
h)   způsob financování chovného registru a
i)   jednací řád podle přílohy I části 1 bodu B odst. 1 písm. b) nařízení o plemenných zvířatech; v případě, že není v jiném samostatném dokumentu chovatelského podniku prasat.“.

12. § 18 včetně nadpisu zní:

㤠18
Požadavky na obsah potvrzení o původu plemenných zvířat
(K § 11 odst. 5 zákona)

(1) Pro potvrzení o původu skotu, zebu a buvolů se použije obdobně čl. 30 nařízení o plemenných zvířatech.

(2) Pro potvrzení o původu ovcí a koz se použije obdobně čl. 30 nařízení o plemenných zvířatech.

(3) Pro potvrzení o původu prasat a doklad o původu prasat se použije obdobně čl. 30 nařízení o plemenných zvířatech.

(4) Pro potvrzení o původu koní a oslů se použije obdobně čl. 30 nařízení o plemenných zvířatech.

(5) Potvrzení o původu ryb obsahuje

a)   název a sídlo osoby, která vede plemenářskou evidenci příslušného plemene,
b)   registrační číslo plemenného zvířete v plemenářské evidenci,
c)   způsob identifikace,
d)   identifikační číslo plemenného zvířete,
e)   datum výtěru, datum vykulení a diagnostické znaky,
f)   plemeno, popřípadě linii nebo populaci,
g)   pohlaví plemenného zvířete,
h)   jméno, popřípadě jména, příjmení a trvalý pobyt nebo název a sídlo chovatele, v jehož chovu se plemenné zvíře vykulilo,
i)   jméno, popřípadě jména, příjmení a trvalý pobyt nebo název a sídlo majitele,
j)   oboustranný původ nejméně do 2 generací předků, není-li řádem plemenářské evidence stanoveno jinak,
k)   datum vystavení potvrzení o původu a
l)   podpis osoby oprávněné jednat jménem uznaného chovatelského sdružení, které potvrzení o původu vydalo.

(6) Potvrzení o původu plemenné drůbeže obsahuje

a)   druh plemenné drůbeže,
b)   evidenční číslo plemenného zvířete v plemenářské evidenci,
c)   datum vylíhnutí,
d)   pohlaví zvířete,
e)   jméno, popřípadě jména, příjmení a trvalý pobyt nebo název a sídlo chovatele,
f)   jméno, popřípadě jména, příjmení a trvalý pobyt nebo název a sídlo majitele,
g)   původ ze strany otce do 3 generací předků, ze strany matky do 2 generací po linii otců,
h)   datum vystavení potvrzení o původu a
i)   podpis osoby oprávněné jednat jménem uznaného chovatelského sdružení, které potvrzení o původu vydalo.

(7) Potvrzení o původu matky včel obsahuje

a)   úplné evidenční číslo matky,
b)   název chovu,
c)   stupeň chovu,
d)   datum vylíhnutí matky,
e)   datum expedice a
f)   identifikační označení matky, kterými je barva a číslo značky.“.

Poznámky pod čarou č. 7 až 9 se zrušují.

13. V § 23 se slova „a jejich předávání pověřené osobě“ zrušují a na konci § 23 se doplňuje věta „Provozní záznamy jsou předávány pověřené osobě v odůvodněných případech na vyžádání ve lhůtě do 14 dnů.“.

14. V § 28 odst. 1 se za slovo „skotu“ vkládají slova „ , zebu a buvolů“.

15. V § 29 odstavec 2 zní:

„(2) Pro průvodní list dováženého spermatu, embryí a vaječných buněk se použije obdobně čl. 30 nařízení o plemenných zvířatech.“.

16. V § 32 odst. 1 se za slovo „skotu,“ vkládají slova „zebu, buvolů,“.

17. V § 32 odst. 2 se věta poslední zrušuje.

18. Za § 32 se vkládá nový § 32a, který včetně nadpisu zní:

㤠32a
Služební průkaz
[K § 24 odst. 12 písm. c) zákona]

Vzor služebního průkazu státního zaměstnance České plemenářské inspekce je uveden v příloze č. 12 k této vyhlášce a vzor průkazu zaměstnance České plemenářské inspekce je uveden v příloze č. 13 k této vyhlášce.“.

19. Přílohy č. 1 až 3 se zrušují.

20. V příloze č. 4 nadpis části A. zní:
„A. SKOT, ZEBU A BUVOLI“.

21. V příloze č. 4, části C. OVCE A KOZY, tabulka č. 5 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

22. V příloze č. 6 poznámky pod tabulkou č. 10 znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

23. V příloze č. 6 tabulka č. 11 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

24. Příloha č. 7 včetně nadpisu zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

25. V příloze č. 8 nadpis části A. zní:
„A. SKOT, ZEBU A BUVOLI“.

26. V příloze č. 8 tabulka č. 17 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

27. V příloze č. 8 tabulka č. 18 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

28. Příloha č. 9 včetně nadpisu zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

29. V příloze č. 10 v části A. KONĚ A OSLI v bodě 2 se slova „potvrzení o původu nebo průkazu koně“ nahrazují slovy „průkazu koně a potvrzení o původu, pokud bylo vystaveno“.

30. V příloze č. 10 v části B. ANGLICKÝ PLNOKREVNÍK A KLUSÁK v bodě 1 písm. j) a l) se slova „připuštěna“ nahrazují slovy „zapuštěna“.

31. V příloze č. 11 nadpis části A. zní:
„A. SKOT, ZEBU A BUVOLI“.

32. Doplňují se přílohy č. 12 a 13, které včetně nadpisů znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020.

Ministr:
Ing. Toman, CSc., v. r.

E-shop

Oceňování nemovitosti v praxi, 2. vydání

Oceňování nemovitosti v praxi, 2. vydání

Petr Ort, Olga ortová Šeflová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace je praktickou aplikací obecné teorie oceňování nemovitostí. Příručka předkládá praktické návody na vypracování v praxi nejvíce frekventovaných typů ocenění na tržních principech, jako je oceňování pro zajištění úvěru nemovitou zástavou, oceňování v oblasti ...

Cena: 330 KčKOUPIT

Opravné prostředky. Civilní proces z pohledu účastníka

Opravné prostředky. Civilní proces z pohledu účastníka

Karel Svoboda -

Chcete-li si přečíst podrobnější, a přece srozumitelný výklad o odvolání a mimořádných opravných prostředcích v civilním řízení, držíte v ruce správnou knihu. Dočtete se v ní, jak napsat a odůvodnit odvolání, co lze nebo už není možné prokazovat v odvolacím řízení nebo zda a za ...

Cena: 990 KčKOUPIT

ÚZ č. 1522 - Živnostenské podnikání, volný pohyb služeb, podpora podnikání

ÚZ č. 1522 - Živnostenské podnikání, volný pohyb služeb, podpora podnikání

Sagit, a. s.

Od roku 2023 došlo k dalším změnám živnostenského zákona, jehož aktuální znění se všemi tučně zvýrazněnými novelami najdete v úzetku č. 1522. Dále zde najdete nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých ...

Cena: 159 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.