Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


331

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 9. prosince 2019

o podmínkách provádění navazujícího opatření ekologické zemědělství

Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997  Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000  Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:

ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1
Předmět úpravy

Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1) podmínky provádění navazujícího opatření ekologické zemědělství.

§ 2
Žádost o zařazení do navazujícího opatření ekologické zemědělství

(1) Žádost o zařazení do navazujícího opatření ekologické zemědělství (dále jen „žádost o zařazení“) může podat fyzická nebo právnická osoba nebo organizační složka státu podle zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích (dále jen „žadatel“), jestliže

a)   provozuje zemědělskou činnost vlastním jménem na vlastní odpovědnost,
b)   hospodaří v souladu se zákonem o ekologickém zemědělství a ke dni doručení žádosti o zařazení je registrován v systému ekologického zemědělství podle § 6 až 8 zákona o ekologickém zemědělství a
c)   zařazuje nejméně 0,5 hektaru zemědělské půdy vedené na ni v evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů podle § 3a a následujících zákona o zemědělství (dále jen „evidence využití půdy“), na kterou lze poskytnout dotaci podle § 16.

(2) Žadatel v žádosti o zařazení podle odstavce 1 uvede seznam a výměru všech dílů půdních bloků obhospodařovaných v systému ekologického zemědělství, popřípadě v etapě přechodného období podle zákona o ekologickém zemědělství, a vedených v evidenci využití půdy, které požaduje zařadit do navazujícího opatření ekologické zemědělství podle odstavce 1.

(3) Zařadit do navazujícího opatření ekologické zemědělství lze díl půdního bloku,

a)   na kterém není uplatňováno
1. žádné navazující opatření ekologické zemědělství,
2. opatření podle § 2 písm. a), b) nebo c) nařízení vlády č. 75/2015  Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb.,
3. opatření podle § 2 písm. a), b) nebo c) nařízení vlády č. 330/2019  Sb., o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření, nebo
4. žádné opatření podle nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, a
b)   jehož převážná část evidovaná v evidenci využití půdy byla k 31. 12. 2019 zařazena v závazku podle § 2 odst. 4 nařízení vlády č. 76/2015 Sb.

(4) Žádost o zařazení se podává na

a)   celý díl půdního bloku a
b)   období závazku v délce trvání 2 let, které začíná dnem 1. ledna prvního roku dvouletého období závazku (dále jen „závazek“), na které je podávána žádost o zařazení.

(5) Žádost o zařazení doručí žadatel Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (dále jen „Fond“) na Fondem vydaném formuláři pro příslušný kalendářní rok, a to do 15. května prvního roku závazku podle odstavce 4 písm. b).

(6) Fond žadatele zařadí do navazujícího opatření ekologické zemědělství, jestliže jsou splněny podmínky stanovené v § 3 a 3a zákona o zemědělství a tímto nařízením.

(7) V období ode dne doručení žádosti o zařazení do dne zařazení žadatele do navazujícího opatření ekologické zemědělství podle odstavce 6 nelze

a)   do žádosti o zařazení doplnit další díl půdního bloku, nebo
b)   v žádosti o zařazení zvýšit výměru dílu půdního bloku.

§ 3
Zvýšení zařazené výměry

(1) Žadatel může v průběhu trvání závazku požádat o zvýšení výměry dílu půdního bloku zařazeného do navazujícího opatření ekologické zemědělství nebo o zvýšení výměry zařazením nového dílu půdního bloku.

(2) Zvýšit výměru zařazením nového dílu půdního bloku podle odstavce 1 lze pouze zařazením celého dílu půdního bloku.

(3) Žádost o zvýšení zařazené výměry podle odstavce 1 doručí žadatel Fondu prostřednictvím žádosti o změnu zařazení na Fondem vydaném formuláři nejpozději do 15. května příslušného kalendářního roku.

(4) Fond na základě žádosti o změnu zařazení podané podle odstavce 3 rozhodne o zařazení do navazujícího opatření ekologické zemědělství s přihlédnutím ke změně výměry zemědělské půdy.

§ 4
Snížení zařazené výměry

(1) Žadatel může v průběhu trvání závazku požádat o snížení výměry dílu půdního bloku nebo o vyřazení dílu půdního bloku zařazeného do navazujícího opatření ekologické zemědělství podle § 2 odst. 6.

(2) Žádost o snížení zařazené výměry podle odstavce 1 doručí žadatel Fondu prostřednictvím žádosti o změnu zařazení na Fondem vydaném formuláři, a to nejpozději

a)   do 10. ledna následujícího kalendářního roku, pokud ke snížení výměry došlo v období ode dne doručení žádosti o poskytnutí dotace v rámci opatření ekologické zemědělství do 31. prosince příslušného kalendářního roku, nebo
b)   do 15. května příslušného kalendářního roku, pokud ke snížení výměry došlo mimo období uvedené v písmenu a).

(3) Lhůty uvedené v odstavci 2 se nevztahují na oznámení zásahu vyšší moci2).

(4) V žádosti o snížení zařazené výměry žadatel uvede, zda o snížení výměry dílu půdního bloku nebo o vyřazení dílu půdního bloku zařazeného do navazujícího opatření ekologické zemědělství žádá z důvodu

a)   restituce nebo majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi3),
b)   provedení pozemkové úpravy2),
c)   zásahu vyšší moci2),
d)   odnětí nebo omezení vlastnického práva pro stavby nebo opatření ve veřejném zájmu4),
e)   pozbytí užívání pozemku v evidenci využití půdy, nejvýše však do 10 % celkové výměry zemědělské půdy zařazené v prvním roce závazku do navazujícího opatření ekologické zemědělství rozhodnutím podle § 2 odst. 6, nebo
f)   jiného, než je uveden v písmenech a) až e).

(5) Fond na základě žádosti o snížení zařazené výměry rozhodne o zařazení do navazujícího opatření ekologické zemědělství a zároveň při tom zohlední změnu výměry zemědělské půdy.

(6) Zjistí-li Fond, že v evidenci využití půdy došlo ke snížení zařazené výměry, nebo že zařazená výměra v evidenci využití půdy již nesplňuje podmínky závazku, aniž žadatel v příslušném kalendářním roce závazku podal žádost o změnu zařazení podle odstavce 2, rozhodne o zařazení do navazujícího opatření ekologické zemědělství s přihlédnutím ke změně výměry zemědělské půdy, popřípadě o vyřazení výměry, která již nesplňuje podmínky závazku; povinnost vrátit dotaci nebo její část tím není dotčena.

(7) Zjistí-li Fond, že v evidenci využití půdy došlo ke snížení o veškerou zařazenou výměru, nebo že veškerá zařazená výměra v evidenci využití půdy již nesplňuje podmínky závazku, aniž žadatel v příslušném kalendářním roce závazku podal žádost o změnu zařazení podle odstavce 2, rozhodne o vyřazení žadatele z navazujícího opatření ekologické zemědělství; povinnost vrátit poskytnutou dotaci tím není dotčena.

§ 5
Žádost o poskytnutí dotace v rámci navazujícího opatření ekologické zemědělství

(1) Žádost o poskytnutí dotace v rámci navazujícího opatření ekologické zemědělství (dále jen „žádost o dotaci“) doručí žadatel Fondu na Fondem vydaném formuláři pro příslušný kalendářní rok v rámci jednotné žádosti5), a to do 15. května příslušného kalendářního roku, za který má být dotace poskytnuta.

(2) V žádosti o dotaci podle odstavce 1 žadatel uvede u každého dílu půdního bloku, zda žádá o dotaci

a)   v rámci přechodu na ekologickou produkci6),
1. je-li díl půdního bloku veden ode dne doručení žádosti o dotaci do 31. prosince příslušného kalendářního roku v evidenci využití půdy v režimu přechodu na ekologickou produkci, a zároveň
2. pokud se díl půdního bloku vedený v evidenci využití půdy nenacházel alespoň z 50 % jeho výměry v režimu ekologické produkce, a to po dobu alespoň 1 kalendářního dne v období posledních 3 let přede dnem 15. května příslušného kalendářního roku, v němž je podávána žádost o dotaci, nebo
b)   v rámci ekologické produkce, je-li díl půdního bloku
1. veden ode dne doručení žádosti o dotaci do 31. prosince příslušného kalendářního roku v evidenci využití půdy v tomto režimu,
2. veden ke dni doručení žádosti o dotaci v režimu přechodu na ekologickou produkci a v průběhu období ode dne doručení žádosti o dotaci do 31. prosince příslušného kalendářního roku dojde ke změně na režim ekologické produkce,
3. s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost, standardní orná půda, travní porost nebo úhor veden ke dni doručení žádosti o dotaci v režimu přechodu na ekologickou produkci a byl v evidenci využití půdy veden v předchozích 2 po sobě následujících letech v režimu přechodu na ekologickou produkci,
4. s druhem zemědělské kultury ovocný sad, vinice, chmelnice nebo jiná trvalá kultura veden ke dni doručení žádosti o dotaci v režimu přechodu na ekologickou produkci a byl v evidenci využití půdy veden v předchozích 3 po sobě následujících letech v režimu přechodu na ekologickou produkci, nebo
5. veden ode dne doručení žádosti o dotaci do 31. prosince příslušného kalendářního roku v evidenci využití půdy v režimu přechodu na ekologickou produkci, a pokud se díl půdního bloku vedený v evidenci využití půdy nacházel alespoň z 50 % jeho výměry v režimu ekologické produkce, a to po dobu alespoň 1 kalendářního dne v období posledních 3 let před 15. květnem příslušného kalendářního roku, v němž je podávána žádost o dotaci.

(3) Žadatel v žádosti o dotaci na příslušný kalendářní rok uvede u každého dílu půdního bloku druh zemědělské kultury, na který požaduje dotaci a který je zároveň veden ke dni doručení žádosti o dotaci v evidenci využití půdy. Žádost o dotaci lze podat na díl půdního bloku s druhem zemědělské kultury

a)   trvalý travní porost,
b)   standardní orná půda,
c)   travní porost,
d)   úhor,
e)   ovocný sad,
f)   vinice,
g)   chmelnice, nebo
h)   jiná trvalá kultura; na tento díl půdního bloku lze žádost o dotaci podat, pokud je na celém dílu půdního bloku současně vymezen ekologicky významný prvek krajinotvorný sad.

(4) Součástí žádosti o dotaci na příslušný kalendářní rok je

a)   zákres příslušných dílů půdních bloků nebo jejich částí, které žadatel uvedl v této žádosti, v mapě dílů půdních bloků v měřítku 1 : 10 000 nebo podrobnějším, a to v rozlišení na díly půdních bloků nebo jejich části s druhem zemědělské kultury uvedeným v odstavci 3, a
b)   údaj o výměře jednotlivých dílů půdních bloků nebo jejich částí uvedených v písmenu a) vedených v evidenci využití půdy na žadatele.

(5) Je-li žádost o dotaci doručena po lhůtě uvedené v odstavci 1, Fond dotaci za podmínek stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie7) sníží, popřípadě žádost o dotaci zamítne.

(6) V případě, že v průběhu příslušného kalendářního roku dojde ke zkrácení období přechodu na ekologickou produkci podle čl. 36 odst. 2 a 4 nařízení Komise (ES) č. 889/2008, bude žadateli vypočtena dotace podle § 16 pro ekologickou produkci, přičemž zkrácení období přechodu na ekologickou produkci na daném dílu půdního bloku se nepovažuje za nesplnění podmínek stanovených tímto nařízením.

§ 6
Poměrná výše dotace

(1) Pokud žadatel prokáže, že v průběhu trvání závazku došlo ke snížení výměry zemědělské půdy zařazené do navazujícího opatření ekologické zemědělství z důvodů uvedených v § 4 odst. 4 písm. a) až e), dotace se poskytne na příslušnou výměru zemědělské půdy, která je předmětem změny, v poměrné výši odpovídající délce období, po kterou ji žadatel měl vedenou v evidenci využití půdy, nebo období, které končí dnem, kdy nastala skutečnost podle § 4 odst. 4 písm. c). Poměrná výše dotace se neposkytne na výměru zemědělské půdy, která je předmětem změny, jestliže tato výměra nebyla na žadatele vedena ke dni doručení žádosti o dotaci v evidenci využití půdy.

(2) Pokud žadatel neprokáže, že v průběhu trvání závazku došlo ke snížení výměry zemědělské půdy zařazené do navazujícího opatření ekologické zemědělství z důvodů uvedených v § 4 odst. 4 písm. a) až e) nebo pokud uvede důvod snížení podle § 4 odst. 4 písm. f), dotace se poskytne snížená o poměrnou část odpovídající snížení výměry zemědělské půdy, a zároveň Fond rozhodne o vrácení poměrné části dotace, která byla poskytnuta od počátku trvání závazku na výměru, o kterou byla původní výměra snížena, a o případném vyřazení této výměry z navazujícího opatření ekologické zemědělství od počátku závazku.

(3) Podá-li žadatel žádost o snížení zařazené výměry, ve které snižuje výměru zemědělské půdy zařazené do navazujícího opatření ekologické zemědělství o veškerou zařazenou výměru, nebo požádá-li žadatel o vyřazení z navazujícího opatření ekologické zemědělství, rozhodne Fond o vyřazení žadatele z navazujícího opatření ekologické zemědělství; povinnost vrátit dotaci nebo její část tím není dotčena.

§ 7
Převod závazku

(1) Pokud fyzická osoba, která je žadatelem, ukončí zemědělskou činnost, nebo právnická osoba, která je žadatelem, zanikne bez likvidace, a nový uživatel zemědělské půdy nebo právní nástupce zaniklé právnické osoby (dále jen „nabyvatel“) tuto skutečnost oznámí Fondu na Fondem vydaném formuláři nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne převedení dílů půdních bloků dříve obhospodařovaných žadatelem na nabyvatele v evidenci využití půdy a písemně se zaváže v plném rozsahu pokračovat v plnění podmínek navazujícího opatření ekologické zemědělství, nepovažuje se to za nesplnění podmínek stanovených pro navazující opatření ekologické zemědělství a Fond o snížení, neposkytnutí nebo vrácení dotace nerozhodne.

(2) Pokud v důsledku převodu nebo pachtu části nebo celého obchodního závodu dojde v průběhu trvání příslušného závazku u žadatele ke snížení výměry zemědělské půdy, na kterou je v rámci navazujícího opatření ekologické zemědělství poskytována dotace, a nabyvatel části nebo celého obchodního závodu tuto skutečnost oznámí Fondu na Fondem vydaném formuláři nejpozději do 30 kalendářních dnů od data převedení dílů půdních bloků dříve obhospodařovaných žadatelem na nabyvatele v evidenci využití půdy a písemně se zaváže pokračovat v plnění podmínek navazujícího opatření ekologické zemědělství na nabyté části tohoto obchodního závodu ve stejném rozsahu, a zaváže-li se písemně žadatel, že jako převodce v případě převodu části tohoto obchodního závodu bude pokračovat v plnění podmínek navazujícího opatření ekologické zemědělství na nepřeváděné části obchodního závodu, Fond o snížení, neposkytnutí nebo vrácení dotace nerozhodne.

(3) Jestliže dojde k převodu závazku v důsledku skutečností uvedených v odstavci 1 nebo 2, Fond stanoví v novém rozhodnutí o zařazení zbývající část období, po které bude nabyvatel zařazen, a stanoví se výměra zemědělské půdy, která může být předmětem snížení zařazené výměry podle § 4 odst. 4 písm. e), v průběhu zbývající části příslušného dvouletého období jako součet nabyvatelem dosud nevyčerpaného limitu snížení zařazené výměry podle § 4 odst. 4 písm. e) a poměrné části původním žadatelem dosud nevyčerpaného limitu snížení podle § 4 odst. 4 písm. e), odpovídající poměrné části zařazené výměry převedené na nabyvatele; limit snížení výměry pro původního žadatele se odpovídajícím způsobem snižuje.

(4) Jestliže se nabyvatel písemně zavázal v plném rozsahu pokračovat v plnění podmínek tohoto navazujícího opatření na nabyté výměře zemědělské půdy podle odstavce 1 nebo 2 a došlo-li v průběhu období, na které byl původní žadatel nebo nabyvatel zařazen do tohoto navazujícího opatření, ke snížení zařazené výměry zemědělské půdy podle § 4, s výjimkou snížení z důvodů podle § 4 odst. 4 písm. a) až e), nebo k nesplnění jiných podmínek navazujícího opatření ekologické zemědělství na zemědělské půdě, na kterou byla dotace poskytnuta, rozhodne Fond o vrácení poměrné části dotace nabyvatelem za období, na které byl původní žadatel nebo nabyvatel zařazen.

(5) Dojde-li v průběhu období, v němž je zjištěno nesplnění podmínky vedoucí k uplatnění postupu uvedeného v části třetí tohoto nařízení, k převodu závazku v důsledku skutečností uvedených v odstavci 1 nebo 2, postup podle části třetí tohoto nařízení se uplatní v rámci rozhodnutí o poskytnutí dotace nabyvateli jen na část výměry zemědělské půdy získanou od původního žadatele. Nedodržení podmínky uvedené v § 9 odst. 1 písm. e), nebo v § 9 odst. 2 nebo 3 převodcem nebo nabyvatelem v důsledku skutečností uvedených v odstavci 1 nebo 2 se za nesplnění podmínky vedoucí k postupu podle části třetí tohoto nařízení nepovažuje, pokud nesplnění podmínky trvá nejvýše po dobu 15 dnů přede dnem nebo po dni, ve kterém byla v evidenci využití půdy převedena zemědělská půda z převodce na nabyvatele.

§ 8
Obecné podmínky pro poskytnutí dotace

(1) Dotace se poskytne žadateli v plné výši podle § 16, jestliže

a)   je zemědělským podnikatelem podle § 2e až 2ha zákona o zemědělství,
b)   je zařazen do navazujícího opatření ekologické zemědělství podle § 2 odst. 6, a do tohoto navazujícího opatření je zařazen také díl půdního bloku uvedený v žádosti o zařazení,
c)   ke dni doručení žádosti o dotaci nehospodaří souběžně v režimu konvenční produkce na zemědělské půdě s druhem zemědělské kultury, na kterou lze poskytnout dotaci podle § 5 odst. 3,
d)   žadatel hospodaří a zaváže se hospodařit v souladu s
1. kontrolovanými požadavky podle aktů pro oblasti pravidel podmíněnosti uvedenými v přílohách č. 1 a 3 k nařízení vlády č.  48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor, ve znění pozdějších předpisů, a kontrolovanými standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti uvedenými v přílohách č. 2 a 4 k nařízení vlády č. 48/2017 Sb.,
2. podmínkami oblasti minimálních požadavků pro použití hnojiv v navazujícím opatření ekologické zemědělství uvedenými v příloze č. 1 k tomuto nařízení na dílech půdních bloků vedených v evidenci využití půdy na žadatele,
3. podmínkami oblasti minimálních požadavků pro použití přípravků na ochranu rostlin v navazujícím opatření ekologické zemědělství uvedenými v příloze č. 1 k tomuto nařízení na dílech půdních bloků vedených v evidenci využití půdy na žadatele,
4. podmínkami vyplývajícími z nařízení Rady (ES) č. 834/2007, nařízení Komise (ES) č. 889/2008 a zákona o ekologickém zemědělství a
5. dalšími podmínkami stanovenými tímto nařízením,
e)   žadatel v případě použití hnojiv a statkových hnojiv vede evidenci hnojení v souladu se zákonem o hnojivech a uchovává tuto evidenci pro potřeby kontroly prokazující poskytnutí a užití dotace minimálně po dobu 10 let,
f)   žadatel v případě použití přípravků na ochranu rostlin vede záznamy o používání těchto přípravků v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh8) a uchovává tyto záznamy pro potřeby kontroly prokazující poskytnutí a užití dotace minimálně po dobu 10 let,
g)   Fond nezjistil u žadatele v příslušném kalendářním roce nesplnění podmínek navazujícího opatření ekologické zemědělství vedoucí ke snížení, neposkytnutí nebo vrácení dotace a
h)   Fond nezjistil u žadatele v příslušném kalendářním roce nesplnění podmínky zemědělského obhospodařování standardní orné půdy stanovené v § 7 odst. 2 písm. c) a v § 7 odst. 5 nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády.

(2) Je-li žadatelem o poskytnutí dotace organizační složka státu podle zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, podmínka podle odstavce 1 písm. a) pro něj neplatí.

(3) Při posuzování užívané výměry zemědělské půdy a druhu zemědělské kultury podle evidence využití půdy je rozhodné období ode dne doručení žádosti o dotaci do 31. prosince příslušného kalendářního roku; za nesplnění podmínek tohoto nařízení se nepovažuje, pokud dojde v příslušném kalendářním roce ke změně druhu zemědělské kultury z travního porostu podle § 5 odst. 3 písm. c) na trvalý travní porost podle § 5 odst. 3 písm. a).

(4) Provádí-li žadatel rozorání v souladu s § 3j zákona o zemědělství (dále jen „obnova“) na dílu půdního bloku s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost, zajistí, aby nejpozději do 31. srpna příslušného kalendářního roku byl na příslušném dílu půdního bloku souvislý travní porost a byla

a)   provedena první seč spolu s odklizením biomasy, nebo
b)   sklizena plodina určená k ochraně vzcházejícího travního porostu, byla-li vyseta.

(5) Stanoví-li se tímto nařízením termín provedení první seče před 31. srpnem příslušného kalendářního roku, považuje se v případě obnovy podle odstavce 4 provedení první seče s odklizením biomasy nebo sklizeň plodiny určené k ochraně vzcházejícího travního porostu do 31. srpna příslušného kalendářního roku za splnění této podmínky.

ČÁST DRUHÁ
BLIŽŠÍ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ NAVAZUJÍCÍHO OPATŘENÍ EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ

§ 9
Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost

(1) Žadatel, který uvede v žádosti o dotaci v souladu s § 5 odst. 3 písm. a) díl půdního bloku s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost,

a)   zajistí pokud podmínky na daném dílu půdního bloku uplatňovaného podopatření ošetřování travních porostů nestanoví v § 18 a 19 nařízení vlády č. 75/2015 Sb. nebo § 15 a 16 nařízení vlády č. 330/2019 Sb. jinak,
1. zemědělské obhospodařování v souladu s § 7 nařízení vlády č.  50/2015 Sb. za podmínek uvedených v písmenech b) až d), a
2. provedení druhé seče s odklizením biomasy nebo pastvy nejpozději do 31. října příslušného kalendářního roku,
b)   provádí v případě údržby trvalého travního porostu pasením likvidaci nedopasků, a to do 30 dnů od skončení pastvy nebo, v případě celoroční pastvy, nejpozději do 31. prosince příslušného kalendářního roku; tato podmínka se nevztahuje na plochu s průměrnou sklonitostí převyšující 10° a může být měněna na základě souhlasného stanoviska místně příslušného orgánu ochrany přírody ve zvláště chráněných územích9), ochranných pásmech národních parků10) a v oblastech soustavy Natura 200011),
c)   neprovádí mulčování, obnovu trvalého travního porostu nebo přísev trvalého travního porostu bez souhlasného stanoviska místně příslušného orgánu ochrany přírody ve zvláště chráněných územích9), ochranných pásmech národních parků10) a v oblastech soustavy Natura 200011),
d)   může v případě provádění obnovy trvalého travního porostu nahradit seč, popřípadě pastvu, bezprostředně předcházející obnově trvalého travního porostu mulčováním nejvýše 1 za 2 roky; to se nevztahuje na mulčování nedopasků nebo dodatečné mulčování po splnění podmínek sečí a
e)   splňuje každý den kontrolního období od 1. června do 30. září příslušného kalendářního roku (dále jen „kontrolní období“) intenzitu chovu hospodářských zvířat uvedených v příloze č. 2 k tomuto nařízení nejméně 0,3 velké dobytčí jednotky na 1 hektar zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a vedené v evidenci využití půdy s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost.

(2) Pro účely tohoto nařízení se za hospodářská zvířata podle odstavce 1 písm. e) považují pouze zvířata druhu splňujícího podmínky § 4 zákona o ekologickém zemědělství a čl. 14 nařízení Rady (ES) č. 834/2007 evidovaná na hospodářství, která jsou takto označena v informačním systému ústřední evidence vedeném podle plemenářského zákona.

(3) Chová-li žadatel v kontrolním období koně, doručí Fondu do 31. října příslušného kalendářního roku za toto kontrolní období

a)   elektronický opis registru koní v hospodářství vedeného v informačním systému ústřední evidence podle plemenářského zákona a
b)   elektronickou deklaraci chovu koní, která je vytvořena na základě údajů z registru koní v hospodářství vedeného v informačním systému ústřední evidence podle plemenářského zákona; deklarace chovu koní obsahuje údaje o počtu chovaných koní přepočtených na velké dobytčí jednotky podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení a kategorii chovaných koní.

(4) Nedoručí-li žadatel Fondu opis registru koní v hospodářství a deklaraci chovu koní podle odstavce 3 ve stanoveném termínu, koně se při výpočtu intenzity chovu hospodářských zvířat nezohlední, pokud není kontrolou na místě zjištěn stav odůvodňující jejich zohlednění.

(5) Intenzita chovu hospodářských zvířat podle odstavce 1 písm. e) se za každý den kontrolního období vypočte jako podíl počtu žadatelem chovaných hospodářských zvířat v souladu s odstavcem 2 přepočteného na velké dobytčí jednotky podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení k příslušnému dni kontrolního období zjištěného z informačního systému ústřední evidence vedeného podle plemenářského zákona nebo při kontrole na místě, popřípadě také podle odstavců 3 a 4, a výměry zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a vedené v evidenci využití půdy s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost k příslušnému dni kontrolního období.

(6) O skončení pastvy podle odstavce 1 písm. b) se nejedná, pokud je pastva přerušena nejdéle na 29 dní.

§ 10
Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury standardní orná půda

(1) Žadatel, který uvede v žádosti o dotaci v souladu s § 5 odst. 3 písm. b) díl půdního bloku s druhem zemědělské kultury standardní orná půda, je povinen v žádosti o dotaci dále uvést, zda na tento díl půdního bloku nebo jeho část žádá o dotaci na

a)   pěstování zeleniny nebo speciálních bylin,
b)   pěstování trav na semeno,
c)   pěstování ostatních plodin, nebo
d)   pěstování jahodníku.

(2) Žadatel na minimálně 20 % výměry, na kterou žádá o dotaci podle odstavce 1 písm. a) nebo c), pěstuje po sklizni plodiny uvedené v odstavci 4 písm. a) nebo v odstavci 6 písm. a) zlepšující netržní plodinu založenou výsevem plodiny uvedené v části A přílohy č. 5 k tomuto nařízení. Žadatel v žádosti o dotaci uvede díl půdního bloku nebo jeho část, na kterém bude zlepšující netržní plodinu pěstovat, a to s uvedením, zda bude plocha se zlepšující netržní plodinou založena

a)   s letní variantou zlepšující netržní plodiny, která je vyseta do 31. července příslušného kalendářního roku, a na dílu půdního bloku nebo jeho části ponechána do 24. září příslušného kalendářního roku, přičemž v tomto období nemůže být porost této plodiny likvidován nebo omezován v růstu, nebo
b)   s ozimou variantou zlepšující netržní plodiny, která je vyseta do 6. září příslušného kalendářního roku, a na dílu půdního bloku nebo jeho části ponechána do 31. října příslušného kalendářního roku, přičemž v tomto období nemůže být porost této plodiny likvidován nebo omezován v růstu.

(3) Podmínka podle odstavce 2 věty první se nevztahuje na žadatele, který žádá o dotaci podle odstavce 1 písm. a) nebo c) na výměru menší než 5 hektarů. Pokud žadatel pěstuje plodiny uvedené v části B přílohy č. 5 k tomuto nařízení jako plodiny uvedené v odstavci 4 nebo 6, započítává se jejich výměra do výměry podle odstavce 2 věty první.

(4) Žadatel požadující dotaci podle odstavce 1 písm. a)

a)   pěstuje během kalendářního roku na dílu půdního bloku nebo jeho části uvedeného v žádosti o dotaci pouze podporovaný druh zeleniny uvedený v příloze č. 3 k tomuto nařízení (dále jen „podporovaný druh zeleniny“) nebo druh speciálních bylin uvedený v příloze č. 4 k tomuto nařízení (dále jen „podporovaný druh bylin“), s výjimkou zlepšujících netržních plodin uvedených v části A přílohy č. 5 k tomuto nařízení, přičemž souhrnná výměra zemědělské půdy, na které žadatel pěstuje podporovaný druh zeleniny nebo podporovaný druh bylin, musí být minimálně shodná s výměrou dílu půdního bloku nebo jeho části uvedeného v žádosti o dotaci,
b)   splní v příslušném kalendářním roce požadavky minimálního výsevu nebo výsadby podporovaného druhu zeleniny podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení,
c)   v případě, že pěstuje podporovaný druh bylin, zajistí souvisle zapojený pokryv podporovaného druhu bylin na dílu půdního bloku nebo jeho části, na který v příslušném kalendářním roce žádá o dotaci,
d)   může provést pastvu až po sklizni podporovaného druhu zeleniny nebo podporovaného druhu bylin; pastva na zlepšujících netržních plodinách není přípustná a
e)   sklidí a odveze produkci z podporovaného druhu zeleniny nebo podporovaného druhu bylin z dílu půdního bloku nebo jeho části do 31. prosince příslušného kalendářního roku, nejedná-li se o víceletou plodinu, která v roce výsevu nebo výsadby neposkytuje sklizeň.

(5) Žadatel požadující dotaci podle odstavce 1 písm. b)

a)   pěstuje na celé ploše dílu půdního bloku nebo jeho části monokulturu množitelského porostu trav podle vyhlášky č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu, ve znění pozdějších předpisů, ze kterých hodlá získávat semeno, a
b)   neprovádí pastvu na dílu půdního bloku nebo jeho části, na který v příslušném kalendářním roce žádá o dotaci.

(6) Žadatel požadující dotaci podle odstavce 1 písm. c)

a)   nepěstuje na dílu půdního bloku nebo jeho části množitelské porosty trav a plodiny uvedené v příloze č. 6 k tomuto nařízení,
b)   sklidí a odveze produkci ostatních plodin z dílu půdního bloku nebo jeho části do 15. listopadu příslušného kalendářního roku, nejedná-li se o víceletou plodinu, která v roce výsevu nebo výsadby neposkytuje sklizeň, a
c)   může provést pastvu až po sklizni ostatních plodin; pastva na zlepšujících netržních plodinách není přípustná.

(7) Žadatel požadující dotaci podle odstavce 1 písm. d)

a)   pěstuje jahodník na daném dílu půdního bloku nebo jeho části v minimální hustotě 20 000 životaschopných jedinců na hektar plochy osázené jahodníkem alespoň v období ode dne podání žádosti o dotaci do 30. června příslušného kalendářního roku,
b)   splní v případě výsadby v příslušném kalendářním roce požadavek minimální výsadby uznané sadby jahodníku podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení,
c)   provede případnou výsadbu jahodníku pouze po předplodině nebo hlavní plodině s meziplodinou, přičemž předplodina nebo meziplodina byla zapravena do půdy jako zelené hnojení; o zapravení předplodiny nebo meziplodiny vede údaj v záznamech o rostlinné produkci podle čl. 72 nařízení Komise (ES) č. 889/2008 u daného dílu půdního bloku nebo jeho části,
d)   provede ve druhém roce trvání závazku nejpozději do 30. dubna příslušného kalendářního roku odstranění čepelí listů jahodníku; podmínka se nevztahuje na díl půdního bloku nebo jeho část, na které byla v období od 1. září do 31. prosince kalendářního roku bezprostředně předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém je podána žádost o dotaci podle § 5 odst. 3 písm. b), nebo v příslušném kalendářním roce provedena výsadba jahodníku; o provedení údržby vede údaj v záznamech o rostlinné produkci podle čl. 72 nařízení Komise (ES) č. 889/2008 u daného dílu půdního bloku nebo jeho části,
e)   zajistí plečkování meziřadí porostu minimálně dvakrát ročně; první plečkování se provádí nejpozději do 31. srpna a druhé plečkování se provádí nejpozději do 31. října příslušného kalendářního roku, podmínka se nevztahuje na díl půdního bloku nebo jeho část, na které je použita pěstební technologie s použitím fólií nebo textilií,
f)   zajistí nejpozději do 30. září příslušného kalendářního roku údržbu porostu jahodníku sečením a posečenou biomasu zmulčuje nebo odstraní,
g)   neprovádí na daném dílu půdního bloku nebo jeho části pastvu,
h)   prokáže vlastní produkci jahod, a to v minimální výši 2 000 kg na hektar plochy osázené jahodníkem, na který žádá o dotaci tak, že nejpozději do 31. ledna následujícího kalendářního roku doloží Fondu na Fondem vydaném formuláři objem vlastní produkce a záznamy o rostlinné produkci podle čl. 72 nařízení Komise (ES) č. 889/2008 k příslušným dílům půdních bloků, na kterých pěstuje jahodník; tato podmínka se nevztahuje na díl půdního bloku nebo jeho část, na kterém je založen porost jahodníku prvním rokem, přičemž tuto skutečnost žadatel doloží záznamem o rostlinné produkci podle čl. 72 nařízení Komise (ES) č. 889/2008, a
i)   neplní podmínky uvedené v písmenech d) až f) na dílu půdního bloku nebo jeho části, na kterém byl porost jahodníku po provedení sklizně zlikvidován nebo zapraven do půdy, nejdříve však 1. července příslušného kalendářního roku.

§ 11
Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury travní porost

(1) Žadatel, který uvede v žádosti o dotaci v souladu s § 5 odst. 3 písm. c) díl půdního bloku s druhem zemědělské kultury travní porost,

a)   zajistí
1. zemědělské obhospodařování v souladu s § 7 nařízení vlády č.  50/2015 Sb. za podmínek uvedených v písmenu b),
2. provedení druhé seče s odklizením biomasy nebo pastvy nejpozději do 31. října příslušného kalendářního roku,
b)   provádí v případě údržby travního porostu pasením likvidaci nedopasků, a to do 30 dnů od skončení pastvy nebo, v případě celoroční pastvy, nejpozději do 31. prosince příslušného kalendářního roku; tato podmínka se nevztahuje na plochu s průměrnou sklonitostí převyšující 10°.

(2) O skončení pastvy podle odstavce 1 písm. b) se nejedná, pokud je pastva přerušena nejdéle na 29 dní.

§ 12
Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury úhor

(1) Žadatel, který uvede v žádosti o dotaci v souladu s § 5 odst. 3 písm. d) díl půdního bloku s druhem zemědělské kultury úhor,

a)   vytvoří ke dni doručení žádosti o dotaci na daném dílu půdního bloku úhor bez založení porostu plodin a
b)   zajistí, aby byla plocha daného dílu půdního bloku pětkrát ročně podmítnuta, zkypřena, zdiskována, zorána, zválena nebo zvláčena; v termínech od 15. května do 30. června, od 1. července do 31. července, od 1. srpna do 31. srpna, od 1. září do 30. září a od 1. října do 31. října příslušného kalendářního roku zajistí provedení některé z těchto mechanických operací.

(2) Žádost o dotaci podle odstavce 1 lze na daný díl půdního bloku podat pouze 1 za dobu trvání závazku.

(3) Obhospodařuje-li žadatel ke dni doručení žádosti o dotaci zemědělskou půdu vedenou v evidenci využití půdy s druhem zemědělské kultury orná půda o celkové výměře větší než 5 hektarů, lze v příslušném kalendářním roce podat žádost o dotaci podle odstavce 1 na výměru, která představuje maximálně 15 % výměry zemědělské půdy s druhem zemědělské kultury orná půda.

§ 13
Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury ovocný sad

(1) Žadatel, který uvede v žádosti o dotaci v souladu s § 5 odst. 3 písm. e) díl půdního bloku s druhem zemědělské kultury ovocný sad vedený v evidenci ovocných sadů podle § 3q zákona o zemědělství, je povinen v žádosti o dotaci dále uvést, zda na tento díl půdního bloku žádá o dotaci na

a)   intenzivní sady, nebo
b)   ostatní sady.

(2) Žadatel požadující dotaci podle odstavce 1 písm. a)

a)   uvede v žádosti o dotaci pouze produkční plochu dílu půdního bloku včetně výměry, na které se nachází výsadba
1. provedení druhé seče s odklizením biomasy nebo pastvy nejpozději do 31. října příslušného kalendářního roku,
2. o minimální hustotě životaschopných jedinců na 1 hektar produkční plochy, a to u jádrovin 500 životaschopných jedinců, u peckovin 200 životaschopných jedinců nebo u ovocných keřů 2 000 životaschopných jedinců, a to v období ode dne doručení žádosti o dotaci do 31. prosince příslušného kalendářního roku,
b)   zajistí, aby na produkční ploše dílu půdního bloku byla rovnoměrně rozložená výsadba tvořená ušlechtilými odrůdami ovocných stromů v nízkých pěstitelských tvarech starších 3 let nebo ušlechtilými odrůdami ovocných keřů; výsadba stromů tvořená pouze podnožemi bez naštěpované ušlechtilé odrůdy nebo tvořená pravokořennými stromy není možná; nízkým pěstitelským tvarem se pro účely tohoto nařízení rozumí takový tvar ovocného stromu, který má maximální výšku kmene u jádrovin 120 cm včetně a u peckovin 170 cm; výška kmene se měří od povrchu země po první rozvětvení v korunce,
c)   neprodukuje na daném dílu půdního bloku v prostoru meziřadí a příkmenného pásu zemědělské plodiny a zároveň zajistí bylinný pokryv meziřadí; černý úhor v meziřadí není přípustný,
d)   neprovádí na daném dílu půdního bloku pastvu,
e)   provede nejpozději do 31. srpna příslušného kalendářního roku mechanickou údržbu meziřadí a příkmenného pásu, v případě seče zajistí odklizení biomasy do 31. srpna příslušného kalendářního roku,
f)   provádí každoročně pravidelný řez za účelem prosvětlení korun ovocných stromů, a to do 15. srpna příslušného kalendářního roku,
g)   zajistí při dosadbě nově vysazovaných ovocných stromů oporu a ochranu proti okusu v souladu s pěstební technologií,
h)   sklidí a odveze do 30. listopadu příslušného kalendářního roku produkci ovoce z daného dílu půdního bloku,
i)   prokáže u převládajícího druhu ovoce podle výměry minimální úroveň vlastní produkce ovoce na hektar plochy jeho výměry, na který žádá o dotaci, v minimální výši referenční hodnoty uvedené v příloze č. 8 k tomuto nařízení tak, že nejpozději do 31. ledna následujícího kalendářního roku doloží Fondu na Fondem vydaném formuláři objem vlastní produkce a záznamy o rostlinné produkci podle čl. 72 nařízení Komise (ES) č. 889/2008 k příslušným dílům půdních bloků, na kterých pěstuje převládající druh ovoce,
j)   sleduje a zaznamenává každodenně v období od 1. března do 30. září příslušného kalendářního roku
1. meteorologické prvky o teplotě a vlhkosti vzduchu zjištěné pomocí technického zařízení podle části B přílohy č. 9 k tomuto nařízení, způsobem uvedeným v části A přílohy č. 9 k tomuto nařízení; žadatel zajistí, aby v okruhu do 5 km od kterékoliv části dílu půdního bloku uvedeného v žádosti o dotaci bylo umístěno alespoň 1 technické zařízení, a
2. výskyt škodlivých organismů zjištěný pomocí technického zařízení podle části A přílohy č. 10 k tomuto nařízení, způsobem uvedeným v části B přílohy č. 10 k tomuto nařízení; záznamy údajů z provedeného sledování uchovává minimálně po dobu 10 let po kalendářním roce, ve kterém byl záznam proveden, a
k)   provádí průběžné vyhodnocení údajů ze sledování podle písmene j) a zaznamenává výsledky vyhodnocení údajů sledování způsobem uvedeným v části C přílohy č. 9 a části B přílohy č. 10 k tomuto nařízení; má se za to, že pokud nedojde k takové změně, která by měla vliv na vyhodnocení údajů, odpovídá vyhodnocení poslednímu provedenému záznamu; záznamy údajů z provedeného vyhodnocení získaných údajů podle tohoto písmene uchovává minimálně po dobu 10 let po kalendářním roce, ve kterém byl záznam proveden.

(3) Žadatel požadující dotaci podle odstavce 1 písm. b)

a)   uvede v žádosti o dotaci pouze produkční plochu dílu půdního bloku včetně výměry, na které se nachází výsadba o minimální hustotě životaschopných jedinců na 1 hektar produkční plochy, a to u ovocných stromů 100 životaschopných jedinců nebo u ovocných keřů 1 000 životaschopných jedinců, a to v období ode dne doručení žádosti o dotaci do 31. prosince příslušného kalendářního roku,
b)   zajistí, aby na produkční ploše dílu půdního bloku byla výsadba tvořena ušlechtilými odrůdami ovocných stromů nebo ovocných keřů; výsadba stromů tvořená pouze podnožemi bez naštěpované ušlechtilé odrůdy není možná; výsadba pravokořenných stromů ušlechtilých odrůd je možná,
c)   nepoškodí ovocné stromy nebo ovocné keře v případě produkce jiných zemědělských plodin v meziřadí,
d)   zajistí v případě pastvy ovocné stromy nebo ovocné keře proti poškození pasenými zvířaty,
e)   provede nejpozději do 31. srpna příslušného kalendářního roku mechanickou údržbu nebo pastvu meziřadí a příkmenného pásu, v případě seče zajistí odklizení biomasy do 31. srpna příslušného kalendářního roku,
f)   provede každoročně pravidelný řez za účelem prosvětlení korun ovocných stromů, a to do 15. srpna příslušného kalendářního roku,
g)   zajistí při dosadbě nově vysazovaných ovocných stromů oporu a ochranu proti okusu v souladu s pěstební technologií,
h)   sklidí a odveze do 30. listopadu příslušného kalendářního roku produkci ovoce z daného dílu půdního bloku a
i)   prokáže u převládajícího druhu ovoce podle výměry minimální úroveň vlastní produkce ovoce na hektar plochy jeho výměry, na který žádá o dotaci, v minimální výši referenční hodnoty uvedené v příloze č. 8 k tomuto nařízení tak, že nejpozději do 31. ledna následujícího kalendářního roku doloží Fondu na Fondem vydaném formuláři objem vlastní produkce a záznamy o rostlinné produkci podle čl. 72 nařízení Komise (ES) č. 889/2008 k příslušným dílům půdních bloků, na kterých pěstuje převládající druh ovoce.

(4) Podmínka uvedená v odstavci 3 písm. i) neplatí v případě prvních 3 let od založení sadu z ovocných stromů a prvního roku od založení sadu z ovocných keřů.

(5) Produkční plochou se rozumí v případě

a)   odstavce 1 písm. a) dílčí plocha sadu evidovaná v evidenci ovocných sadů podle § 3q zákona o zemědělství, a to v členění na jádroviny, peckoviny nebo ovocné keře, a
b)   odstavce 1 písm. b) dílčí plocha sadu evidovaná v evidenci ovocných sadů podle § 3q zákona o zemědělství, a to v členění na ovocné stromy nebo ovocné keře.

(6) Pro účely odstavce 2 písm. j) bodu 2 může žadatel využít meteorologickou stanici vybavenou technologií stanovení efektivní sumy teplot a prahových hodnot pro sledování výskytu škodlivých organismů; v případě dosažení prahové hodnoty výskytu škodlivého organismu žadatel postupuje podle odstavce 2 písm. j) bodu 2.

§ 14
Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury vinice

Žadatel, který uvede v žádosti o dotaci v souladu s § 5 odst. 3 písm. f) díl půdního bloku s druhem zemědělské kultury vinice,

a)   pěstuje na tomto dílu půdního bloku révu vinnou alespoň v minimální hustotě výsadby 1 800 životaschopných jedinců na 1 hektar vinice, a to v období ode dne doručení žádosti o dotaci do 31. prosince příslušného kalendářního roku,
b)   provádí každoročně na celé výměře daného dílu půdního bloku, na který v příslušném kalendářním roce žádá o dotaci, prosvětlení révy vinné odstraňováním zálistků nebo části listové plochy v zóně hroznů od 1. června do 30. září příslušného kalendářního roku,
c)   zajistí, aby se nejméně v každém druhém meziřadí nacházel nejpozději do 24 měsíců od výsadby vinice souvislý bylinný pokryv, a
d)   provede nejpozději do 15. srpna příslušného kalendářního roku mechanickou údržbu meziřadí a manipulačního prostoru vinice.

§ 15
Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury jiná trvalá kultura

Žadatel, který uvede v žádosti o dotaci v souladu s § 5 odst. 3 písm. h) díl půdního bloku s druhem zemědělské kultury jiná trvalá kultura,

a)   provádí každoročně na daném dílu půdního bloku jedenkrát seč s odklizením biomasy nebo spasení bylinného pokryvu meziřadí a příkmenného pásu do 31. srpna příslušného kalendářního roku,
b)   zajistí souvislý bylinný pokryv meziřadí a příkmenného pásu na daném dílu půdního bloku,
c)   neprodukuje na daném dílu půdního bloku v prostoru meziřadí a příkmenného pásu zemědělské plodiny,
d)   neprovádí na daném dílu půdního bloku mulčování bylinného pokryvu meziřadí a příkmenného pásu,
e)   zajistí v případě pastvy stromy proti poškození pasenými zvířaty,
f)   ponechá každoročně 5 až 15 % výměry daného dílu půdního bloku v meziřadí a manipulačním prostoru bez seče nebo pastvy, a to do následujícího kalendářního roku, ve kterém bude tato ponechaná výměra do 31. srpna posečena nebo spasena, a
g)   zajistí při dosadbě nově vysazovaných stromů oporu a ochranu proti okusu v souladu s pěstební technologií.

§ 16
Sazby dotace

(1) Sazba dotace pro přechod na ekologickou produkci podle § 5 odst. 2 písm. a) činí

a)   86 EUR/1 hektar trvalého travního porostu, jde-li o hospodaření v systému ekologického zemědělství na travních porostech, na kterém žadatel plní podmínky podle § 9,
b)   537 EUR/1 hektar standardní orné půdy, jde-li o pěstování zeleniny nebo speciálních bylin v systému ekologického zemědělství, na kterém žadatel plní podmínky podle § 10 odst. 4,
c)   266 EUR/1 hektar standardní orné půdy, jde-li o pěstování trav na semeno v systému ekologického zemědělství, na kterém žadatel plní podmínky podle § 10 odst. 5,
d)   247 EUR/1 hektar standardní orné půdy, jde-li o pěstování ostatních plodin v systému ekologického zemědělství, na kterém žadatel plní podmínky podle § 10 odst. 6,
e)   81 EUR/1 hektar travního porostu, jde-li o pěstování trav na orné půdě v systému ekologického zemědělství, na kterém žadatel plní podmínky podle § 11,
f)   35 EUR/1 hektar úhoru, jde-li o odplevelování dočasným úhorem v systému ekologického zemědělství, na kterém žadatel plní podmínky podle § 12,
g)   830 EUR/1 hektar ovocného sadu, který je obhospodařován v systému ekologického zemědělství v režimu pro intenzivní sady, a kde žadatel plní podmínky podle § 13 odst. 2,
h)   420 EUR/1 hektar ovocného sadu, který je obhospodařován v systému ekologického zemědělství v režimu pro ostatní sady, a kde žadatel plní podmínky podle § 13 odst. 3,
i)   907 EUR/1 hektar vinice, jde-li o pěstování révy vinné v systému ekologického zemědělství, ve kterém žadatel plní podmínky podle § 14,
j)   70 EUR/1 hektar jiné trvalé kultury, jde-li o péči o ekologicky významný prvek, který je obhospodařován v systému ekologického zemědělství v režimu pro krajinotvorné sady, ve kterém žadatel plní podmínky podle § 15,
k)   907 EUR/1 hektar chmelnice, jde-li o pěstování chmelnic v systému ekologického zemědělství, ve kterém žadatel plní podmínky nařízení Rady (ES) č. 834/2007, nařízení Komise (ES) č. 889/2008 a zákona o ekologickém zemědělství,
l)   670 EUR/1 hektar standardní orné půdy, jde-li o pěstování jahodníku v systému ekologického zemědělství, na kterém žadatel plní podmínky podle § 10 odst. 7.

(2) Sazba dotace pro ekologickou produkci podle § 5 odst. 2 písm. b) činí

a)   83 EUR/1 hektar trvalého travního porostu, jde-li o hospodaření v systému ekologického zemědělství na travních porostech, na kterém žadatel plní podmínky podle § 9,
b)   466 EUR/1 hektar standardní orné půdy, jde-li o pěstování zeleniny nebo speciálních bylin v systému ekologického zemědělství, na kterém žadatel plní podmínky podle § 10 odst. 4,
c)   180 EUR/1 hektar standardní orné půdy, jde-li o pěstování trav na semeno v systému ekologického zemědělství, na kterém žadatel plní podmínky podle § 10 odst. 5,
d)   180 EUR/1 hektar standardní orné půdy, jde-li o pěstování ostatních plodin v systému ekologického zemědělství, na kterém žadatel plní podmínky podle § 10 odst. 6,
e)   69 EUR/1 hektar travního porostu, jde-li o pěstování trav na orné půdě v systému ekologického zemědělství, na kterém žadatel plní podmínky podle § 11,
f)   29 EUR/1 hektar úhoru, jde-li o odplevelování dočasným úhorem v systému ekologického zemědělství, na kterém žadatel plní podmínky podle § 12,
g)   779 EUR/1 hektar ovocného sadu, který je obhospodařován v systému ekologického zemědělství v režimu pro intenzivní sady, a kde žadatel plní podmínky podle § 13 odst. 2,
h)   417 EUR/1 hektar ovocného sadu, který je obhospodařován v systému ekologického zemědělství v režimu pro ostatní sady, a kde žadatel plní podmínky podle § 13 odst. 3,
i)   845 EUR/1 hektar vinice, jde-li o pěstování révy vinné v systému ekologického zemědělství, ve kterém žadatel plní podmínky podle § 14,
j)   67 EUR/1 hektar jiné trvalé kultury, jde-li o péči o ekologicky významný prvek, který je obhospodařován v systému ekologického zemědělství v režimu pro krajinotvorné sady, ve kterém žadatel plní podmínky podle § 15,
k)   845 EUR/1 hektar chmelnice, jde-li o pěstování chmelnic v systému ekologického zemědělství, ve kterém žadatel plní podmínky nařízení Rady (ES) č. 834/2007, nařízení Komise (ES) č. 889/2008 a zákona o ekologickém zemědělství,
l)   583 EUR/1 hektar standardní orné půdy, jde-li o pěstování jahodníku v systému ekologického zemědělství, na kterém žadatel plní podmínky podle § 10 odst. 7.

(3) Sazba dotace podle odstavce 1 písm. a) nebo odstavce 2 písm. a) se sníží o 32 EUR/1 hektar, jde-li o díl půdního bloku nacházející se na území národního parku10), na území 1. zóny chráněné krajinné oblasti10), popřípadě ve zranitelné oblasti na území vymezeném podle § 7 odst. 11 věty první nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů; nachází-li se díl půdního bloku na území národního parku10), popřípadě na území 1. zóny chráněné krajinné oblasti10) jen zčásti, dotace se sníží pouze na této části dílu půdního bloku. Na území národního parku se snížení neuplatní v případě, že žadatel prokáže, že se díl půdního bloku nachází v zastavěném území obce nebo zastavitelné ploše obce.

(4) Dotace podle § 9, 10 nebo 11 se neposkytne, jde-li o díl půdního bloku, na který je zároveň podána žádost o dotaci v rámci podopatření zatravňování orné půdy podle § 2 písm. e) nařízení vlády č.  75/2015 Sb., v rámci podopatření zatravňování drah soustředěného odtoku podle § 2 písm. h) nařízení vlády č. 75/2015 Sb., podopatření údržba zatravněných dílů půdních bloků podle § 2 písm. e) nařízení vlády č. 330/2019 Sb. nebo v rámci podopatření údržba zatravněných drah soustředěného odtoku podle § 2 písm. h) nařízení vlády č. 330/2019 Sb.

(5) Dotace podle § 10 odst. 6 se neposkytne na plochu standardní orné půdy, jde-li o díl půdního bloku, na který je zároveň podána žádost o dotaci v rámci podopatření biopásy podle § 2 písm. f) nařízení vlády č. 75/2015 Sb., nebo podopatření biopásy podle § 2 písm. f) nařízení vlády č. 330/2019 Sb.

(6) Dotace podle § 10 odst. 6 se neposkytne na plochu standardní orné půdy, jde-li o díl půdního bloku, na který je zároveň podána žádost o dotaci v rámci podopatření ochrana čejky chocholaté podle § 2 písm. g) nařízení vlády č. 75/2015 Sb. nebo v rámci podopatření ochrana čejky chocholaté podle § 2 písm. g) nařízení vlády č. 330/2019 Sb.

(7) Dotace vypočtená podle § 16 odst. 1 písm. g), h), i) nebo k) nebo § 16 odst. 2 písm. g), h), i) nebo k) se neposkytne, jestliže v důsledku vyklučení došlo ke změně druhu zemědělské kultury ovocný sad podle § 5 odst. 3 písm. e), vinice podle § 5 odst. 3 písm. f) nebo chmelnice podle § 5 odst. 3 písm. g) na standardní ornou půdu podle § 5 odst. 3 písm. b) nebo travní porost podle § 5 odst. 3 písm. c).

(8) Dotace podle odstavců 1 a 2 se neposkytne na díl půdního bloku, který se nachází na území hlavního města Prahy.

(9) Dotace podle odstavců 1 a 2 se neposkytne na část dílu půdního bloku evidovanou v evidenci využití půdy, na které byl uplatněn postup podle § 3g odst. 4 zákona o zemědělství.

(10) Výši dotace Fond vypočte jako součin výměry, na kterou je poskytována dotace, a sazby stanovené podle odstavců 1 až 7.

(11) Fond poskytne dotaci v měně České republiky; sazba dotace podle odstavců 1 a 2 se přepočte podle směnného kurzu, který je uveřejněn v posledním Úředním věstníku Evropské unie ke dni 31. prosince kalendářního roku předcházejícímu roku, za který se dotace poskytuje. Není-li k tomuto datu směnný kurz stanoven, použije se nejbližší předcházející směnný kurz.

ČÁST TŘETÍ
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

§ 17
Vyhodnocení porušení podmínek oblasti minimálních požadavků pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin

(1) Fond vyhodnotí zprávu o kontrole podle zákona o zemědělství za jednotlivé požadavky uvedené v § 8 odst. 1 písm. d) bodu 2 nebo 3.

(2) Fond při vyhodnocení zpráv o kontrole sčítá míru porušení každého kontrolovaného požadavku podle § 8 odst. 1 písm. d) bodu 2 nebo 3 za účelem stanovení celkové míry porušení za každou z oblastí požadavků. Dále sčítá míru porušení za všechny zprávy o kontrole příslušné oblasti požadavků. Je-li v rámci jedné oblasti požadavků více zpráv o kontrole s porušením stejného požadavku, pro stanovení celkové míry porušení za daný požadavek zohlední Fond pouze porušení s nejvyšší mírou.

(3) Celkovou míru porušení za každou z oblastí požadavků podle § 8 odst. 1 písm. d) bodu 2 nebo 3 Fond vyhodnotí podle části C přílohy č. 1 k tomuto nařízení.

(4) Jestliže zpráva o kontrole neobsahuje údaj o opakovaném nebo úmyslném porušení kontrolovaného požadavku, Fond na základě celkové míry porušení podle odstavce 2 provede procentní snížení dotace v rámci příslušné oblasti požadavků podle § 8 odst. 1 písm. d) bodu 2 nebo 3 takto:

a)   0 %, bylo-li zjištěno celkové zanedbatelné porušení,
b)   3 %, bylo-li zjištěno celkové malé porušení,
c)   5 %, bylo-li zjištěno celkové střední porušení, nebo
d)   10 %, bylo-li zjištěno celkové velké porušení.

(5) Jestliže zpráva o kontrole obsahuje údaj o opakovaném porušení kontrolovaného požadavku, Fond na základě celkové míry porušení podle odstavce 2 provede procentní snížení dotace v rámci příslušné oblasti požadavků ve výši dvojnásobku procentního snížení podle odstavce 4.

(6) Pro účely tohoto navazujícího opatření se za opakované porušení kontrolovaného požadavku za každou z oblastí požadavků podle § 8 odst. 1 písm. d) bodu 2 nebo 3 považuje druhé a každé další porušení téhož požadavku v průběhu trvání závazku.

(7) Jestliže zpráva o kontrole obsahuje údaj o úmyslném porušení kontrolovaného požadavku, Fond na základě celkové míry porušení podle odstavce 2 provede procentní snížení dotace v rámci příslušné oblasti požadavků podle § 8 odst. 1 písm. d) bodu 2 nebo 3 takto:

a)   0 %, bylo-li zjištěno celkové zanedbatelné porušení,
b)   20 %, bylo-li zjištěno celkové malé porušení,
c)   30 %, bylo-li zjištěno celkové střední porušení, nebo
d)   40 %, bylo-li zjištěno celkové velké porušení.

§ 18
Snížení dotace při nesplnění podmínek

(1) V případě nesplnění podmínek provádění navazujícího opatření ekologické zemědělství, s výjimkou podmínek uvedených v § 8 odst. 1 písm. d) bodu 2 nebo 3, Fond v závislosti na konkrétním nesplnění podle § 19 až 23

a)   sníží dotaci vypočtenou podle § 16 v těchto úrovních
1. 3 %,
2. 10 %,
3. 25 %, nebo
4. 50 %, nebo
b)   neposkytne dotaci na danou kulturu v příslušném kalendářním roce.

(2) V případě opakovaného nesplnění, pokud není v § 19 až 21 uvedeno jinak, je uplatňováno snížení dotace vypočtené podle § 16 o jednu úroveň podle odstavce 1 písm. a) vyšší, popřípadě se dotace v příslušném kalendářním roce neposkytne.

(3) Za opakované nesplnění se pro účely tohoto nařízení považuje druhé a každé další nesplnění stejné podmínky v průběhu trvání závazku. Pokud žadatel opakovaně nesplnil podmínky stanovené tímto nařízením v průběhu 1 kalendářního roku, nepovažuje se to za opakované nesplnění podle věty první. Fond vyhodnocuje opakované nesplnění podmínek souhrnně u všech dílů půdních bloků nebo jejich částí, na které žadatel v příslušném kalendářním roce podal žádost o dotaci podle § 9, § 10 odst. 1 písm. a), b), c) nebo d), § 11, 12, § 13 odst. 1 písm. a) nebo b), § 14 nebo 15.

(4) Zjistí-li Fond, že žadatel v rámci jednotné žádosti5) neuvedl veškerou plochu v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky12), a rozdíl mezi celkovou plochou uvedenou v žádosti a souhrnem celkové plochy uvedené v žádosti a v žádosti nevykázané je

a)   vyšší než 3 %, avšak nižší nebo roven 4 % plochy uvedené v žádosti, sníží platbu o 1 %13),
b)   vyšší než 4 %, avšak nižší nebo roven 5 % plochy uvedené v žádosti, sníží platbu o 2 %13), nebo
c)   vyšší než 5 % plochy uvedené v žádosti, sníží platbu o 3 %13).

§ 19
Snížení dotace o 3 %

(1) Dotace vypočtená podle § 16 se v příslušném kalendářním roce sníží o 3 %, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky stanovené pro hospodaření v rámci navazujícího opatření ekologické zemědělství podle zákona o ekologickém zemědělství, které mělo za následek pravomocné uložení pokuty podle zákona o ekologickém zemědělství ve výši do 5 000 Kč, nejde-li o pravomocné uložení pokuty za nesplnění podmínky uvedené v § 23 zákona o ekologickém zemědělství.

(2) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost podle § 9 vypočtená podle § 16 se v příslušném kalendářním roce sníží o 3 %, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 9 odst. 1 písm. e), a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat byla 1 v kontrolním období vyšší nebo rovna 0,2 a zároveň nižší než 0,3 velké dobytčí jednotky na 1 hektar zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a vedené v evidenci využití půdy s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost.

(3) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury ovocný sad podle § 13 odst. 1 písm. a) vypočtená podle § 16 se v příslušném kalendářním roce sníží o 3 %, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 2 písm. g).

(4) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury ovocný sad podle § 13 odst. 1 písm. b) vypočtená podle § 16 se v příslušném kalendářním roce sníží o 3 %, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 3 písm. d) nebo g).

(5) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury jiná trvalá kultura podle § 15 vypočtená podle § 16 se v příslušném kalendářním roce sníží o 3 %, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 15 písm. e) nebo g).

§ 20
Snížení dotace o 10 %

(1) Dotace vypočtená podle § 16 se v příslušném kalendářním roce sníží o 10 %, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky stanovené pro hospodaření v rámci navazujícího opatření ekologické zemědělství podle zákona o ekologickém zemědělství, které mělo za následek pravomocné uložení pokuty podle zákona o ekologickém zemědělství ve výši nad 5 000 Kč do 20 000 Kč, nejde-li o pravomocné uložení pokuty za nesplnění podmínky uvedené v § 23 zákona o ekologickém zemědělství.

(2) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost podle § 9 vypočtená podle § 16 se v příslušném kalendářním roce sníží o 10 %, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky

a)   uvedené v § 9 odst. 1 písm. a) bodu 2, jde-li o nesplnění v rozsahu větším než 3 % a nižším nebo rovném 25 % celkové výměry zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a vedené v evidenci využití půdy s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost, nebo
b)   uvedené v § 9 odst. 1 písm. e), a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat byla dvakrát v kontrolním období vyšší nebo rovna 0,2 a zároveň nižší než 0,3 velké dobytčí jednotky na 1 hektar zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a vedené v evidenci využití půdy s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost.

(3) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury standardní orná půda podle § 10 odst. 1 písm. a) nebo c) vypočtená podle § 16 se v příslušném kalendářním roce sníží o 10 %, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 10 odst. 2.

(4) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury standardní orná půda podle § 10 odst. 1 písm. d) vypočtená podle § 16 se v příslušném kalendářním roce sníží o 10 %, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 10 odst. 7 písm. e).

(5) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury travní porost podle § 11 vypočtená podle § 16 se v příslušném kalendářním roce sníží o 10 %, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 11 odst. 1 písm. a) bodu 2, jde-li o nesplnění v rozsahu větším než 3 % a nižším nebo rovném 25 % celkové výměry zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a vedené v evidenci využití půdy s druhem zemědělské kultury travní porost.

(6) Dotace na díl půdního bloku s druhem zemědělské kultury úhor podle § 12 vypočtená podle § 16 se v příslušném kalendářním roce sníží o 10 %, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 12 odst. 1 písm. b), které spočívá ve vynechání 1 mechanické operace na daném dílu půdního bloku.

(7) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury ovocný sad podle § 13 odst. 1 písm. a) vypočtená podle § 16 se v příslušném kalendářním roce sníží o 10 %, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 2 písm. f).

(8) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury ovocný sad podle § 13 odst. 1 písm. b) vypočtená podle § 16 se v příslušném kalendářním roce sníží o 10 %, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 3 písm. c) nebo f).

(9) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury vinice podle § 14 vypočtená podle § 16 se v příslušném kalendářním roce sníží o 10 %, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 14 písm. d).

(10) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury jiná trvalá kultura podle § 15 vypočtená podle § 16 se v příslušném kalendářním roce sníží o 10 %, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 15 písm. a), jde-li o nesplnění v rozsahu větším než 3 % a nižším nebo rovném 25 % celkové výměry zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a vedené v evidenci využití půdy s druhem zemědělské kultury jiná trvalá kultura a se současným vymezením ekologicky významného prvku krajinotvorný sad.

§ 21
Snížení dotace o 25 %

(1) Dotace vypočtená podle § 16 se v příslušném kalendářním roce sníží o 25 %, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky stanovené pro hospodaření v rámci navazujícího opatření ekologické zemědělství podle zákona o ekologickém zemědělství, které mělo za následek pravomocné uložení pokuty podle zákona o ekologickém zemědělství ve výši nad 20 000 Kč do 50 000 Kč, nejde-li o pravomocné uložení pokuty za nesplnění podmínky uvedené v § 23 zákona o ekologickém zemědělství.

(2) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost podle § 9 vypočtená podle § 16 se v příslušném kalendářním roce sníží o 25 %, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky

a)   uvedené v § 9 odst. 1 písm. e), a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat byla čtyřikrát nebo vícekrát v kontrolním období vyšší nebo rovna 0,2 a zároveň nižší než 0,3 velké dobytčí jednotky na 1 hektar zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a vedené v evidenci využití půdy s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost, nebo
b)   uvedené v § 9 odst. 1 písm. c) nebo d).

(3) Dotace na díl půdního bloku s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost podle § 9 se v příslušném kalendářním roce sníží o 25 %, zjistí-li Fond na daném dílu půdního bloku nesplnění podmínky uvedené v § 9 odst. 1 písm. b).

(4) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury standardní orná půda podle § 10 odst. 1 písm. a) vypočtená podle § 16 se v příslušném kalendářním roce sníží o 25 %, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 10 odst. 4 písm. b) nebo c).

(5) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury standardní orná půda podle § 10 odst. 1 písm. d) vypočtená podle § 16 se v příslušném kalendářním roce sníží o 25 %, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 10 odst. 7 písm. a), b), d) nebo f).

(6) Dotace na díl půdního bloku s druhem zemědělské kultury travní porost podle § 11 se v příslušném kalendářním roce sníží o 25 %, zjistí-li Fond na daném dílu půdního bloku nesplnění podmínky uvedené v § 11 odst. 1 písm. b).

(7) Dotace na díl půdního bloku s druhem zemědělské kultury úhor podle § 12 vypočtená podle § 16 v příslušném kalendářním roce se sníží o 25 %, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 12 odst. 1 písm. b), které spočívá ve vynechání 2 mechanických operací na daném dílu půdního bloku.

(8) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury úhor podle § 12 vypočtená podle § 16 v příslušném kalendářním roce se sníží o 25 %, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 12 odst. 3.

(9) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury ovocný sad podle § 13 odst. 1 písm. a) vypočtená podle § 16 se v příslušném kalendářním roce sníží o 25 %, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 2 písm. c), e), j) nebo k), přičemž za nesplnění podmínky podle § 13 odst. 2 písm. j) nebo k) se považuje také nepředložení záznamů Fondu v průběhu kontroly na místě.

(10) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury ovocný sad podle § 13 odst. 1 písm. b) vypočtená podle § 16 se v příslušném kalendářním roce sníží o 25 %, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 3 písm. e).

(11) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury vinice podle § 14 vypočtená podle § 16 se v příslušném kalendářním roce sníží o 25 %, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 14 písm. b) nebo c).

(12) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury jiná trvalá kultura podle § 15 vypočtená podle § 16 se v příslušném kalendářním roce sníží o 25 %, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 15 písm. b), c), d) nebo f).

§ 22
Snížení dotace o 50 %

(1) Dotace vypočtená podle § 16 se v příslušném kalendářním roce sníží o 50 %, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky stanovené pro hospodaření v rámci navazujícího opatření ekologické zemědělství podle zákona o ekologickém zemědělství, které mělo za následek pravomocné uložení pokuty podle zákona o ekologickém zemědělství ve výši nad 50 000 Kč do 70 000 Kč, nejde-li o pravomocné uložení pokuty za nesplnění podmínky uvedené v § 23 zákona o ekologickém zemědělství.

(2) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury standardní orná půda podle § 10 odst. 1 písm. a) vypočtená podle § 16 se v příslušném kalendářním roce sníží o 50 %, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 10 odst. 4 písm. d) nebo e).

(3) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury standardní orná půda podle § 10 odst. 1 písm. b) vypočtená podle § 16 se v příslušném kalendářním roce sníží o 50 %, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 10 odst. 5 písm. b).

(4) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury standardní orná půda podle § 10 odst. 1 písm. c) vypočtená podle § 16 se v příslušném kalendářním roce sníží o 50 %, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 10 odst. 6 písm. b) nebo c).

(5) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury standardní orná půda podle § 10 odst. 1 písm. d) vypočtená podle § 16 se v příslušném kalendářním roce sníží o 50 %, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 10 odst. 7 písm. c) nebo g).

(6) Dotace na díl půdního bloku s druhem zemědělské kultury úhor podle § 12 vypočtená podle § 16 se v příslušném kalendářním roce sníží o 50 %, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 12 odst. 1 písm. b), které spočívá ve vynechání 3 mechanických operací na daném dílu půdního bloku.

(7) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury ovocný sad podle § 13 odst. 1 písm. a) vypočtená podle § 16 se v příslušném kalendářním roce sníží o 50 %, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 2 písm. d) nebo h).

(8) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury ovocný sad podle § 13 odst. 1 písm. b) vypočtená podle § 16 se v příslušném kalendářním roce sníží o 50 %, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 3 písm. h).

(9) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury jiná trvalá kultura podle § 15 vypočtená podle § 16 se v příslušném kalendářním roce sníží o 50 %, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 15 písm. h).

§ 23
Neposkytnutí dotace

(1) Dotace vypočtená podle § 16 se v příslušném kalendářním roce neposkytne, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky stanovené pro hospodaření v rámci navazujícího opatření ekologické zemědělství podle zákona o ekologickém zemědělství, které mělo za následek pravomocné uložení pokuty podle zákona o ekologickém zemědělství ve výši nad 70 000 Kč do 1 000 000 Kč, nejde-li o pravomocné uložení pokuty za nesplnění podmínky uvedené v § 23 zákona o ekologickém zemědělství.

(2) Dotace v rámci navazujícího opatření ekologické zemědělství se v příslušném kalendářním roce neposkytne, zjistí-li Fond u žadatele

a)   nesplnění podmínky uvedené v § 8 odst. 1 písm. a) nebo c), nebo
b)   nesplnění podmínky uvedené v § 8 odst. 1 písm. e) nebo f); za nesplnění se považuje rovněž nepředložení evidence hnojení nebo záznamů o používání přípravků na ochranu rostlin v průběhu kontroly na místě anebo předložení takové evidence nebo záznamů, ze kterých není možné zjistit plnění podmínek navazujícího opatření ekologické zemědělství.

(3) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost podle § 9 se v příslušném kalendářním roce neposkytne, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 9 odst. 1 písm. a) bodu 2, jde-li o nesplnění v rozsahu větším než 25 % celkové výměry zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a vedené v evidenci využití půdy s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost.

(4) Dotace na kulturu trvalý travní porost podle § 9 se v příslušném kalendářním roce neposkytne, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 9 odst. 1 písm. e) a Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat poklesla pod 0,2 velké dobytčí jednotky na 1 hektar zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a vedené v evidenci využití půdy s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost.

(5) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury standardní orná půda podle § 10 odst. 1 písm. a) se v příslušném kalendářním roce neposkytne, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 10 odst. 4 písm. a).

(6) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury standardní orná půda podle § 10 odst. 1 písm. b) se v příslušném kalendářním roce neposkytne, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 10 odst. 5 písm. a).

(7) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury standardní orná půda podle § 10 odst. 1 písm. c) se v příslušném kalendářním roce neposkytne, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 10 odst. 6 písm. a).

(8) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury standardní orná půda podle § 10 odst. 1 písm. d) se v příslušném kalendářním roce neposkytne, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 10 odst. 7 písm. h); za nesplnění podmínky se považuje rovněž nepředložení dokladů uvedených v § 10 odst. 7 písm. h) do 31. ledna kalendářního roku následujícího po roce, v němž žadatel žádal o dotaci.

(9) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury travní porost podle § 11 se v příslušném kalendářním roce neposkytne, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 11 odst. 1 písm. a) bodu 2, jde-li o nesplnění v rozsahu větším než 25 % celkové výměry zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a vedené v evidenci využití půdy s druhem zemědělské kultury travní porost.

(10) Dotace na díl půdního bloku s druhem zemědělské kultury úhor podle § 12 se v příslušném kalendářním roce neposkytne, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 12 odst. 1 písm. b), které spočívá ve vynechání 4 nebo 5 mechanických operací na daném dílu půdního bloku.

(11) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury ovocný sad podle § 13 odst. 1 písm. a) se v příslušném kalendářním roce neposkytne, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 2 písm. i); za nesplnění podmínky se považuje rovněž nepředložení dokladů uvedených v § 13 odst. 2 písm. i) do 31. ledna kalendářního roku následujícího po roce, v němž žadatel žádal o dotaci.

(12) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury ovocný sad podle § 13 odst. 1 písm. b) se v příslušném kalendářním roce neposkytne, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 3 písm. i); za nesplnění podmínky se považuje rovněž nepředložení dokladů uvedených v § 13 odst. 3 písm. i) do 31. ledna kalendářního roku následujícího po roce, v němž žadatel žádal o dotaci.

(13) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury jiná trvalá kultura podle § 15 se v příslušném kalendářním roce neposkytne, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 15 písm. a), jde-li o nesplnění v rozsahu větším než 25 % celkové výměry zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a vedené v evidenci využití půdy s druhem zemědělské kultury jiná trvalá kultura a se současným vymezením ekologicky významného prvku krajinotvorný sad.

(14) Dotace se v příslušném kalendářním roce na daný díl půdního bloku, na kterém bylo nesplnění zjištěno, neposkytne, zjistí-li Fond u žadatele

a)   nesplnění podmínky uvedené v § 12 odst. 1 písm. a) nebo odst. 2, nebo
b)   nesplnění podmínky uvedené v § 14 písm. a).

(15) Dotace se v příslušném kalendářním roce na produkční plochu dílu půdního bloku, na kterém bylo nesplnění zjištěno, neposkytne, zjistí-li Fond u žadatele

a)   nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 2 písm. a) nebo b), nebo
b)   nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 3 písm. a) nebo b).

(16) Výměra, na kterou Fond dotaci podle odstavce 14 nebo 15 neposkytne, se do zjištěné výměry podle čl. 2 odst. 1 bodu 23 a čl. 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014 nezahrne.

§ 25
Vyřazení z navazujícího opatření a vrácení dotace

(1) Zjistí-li Fond u žadatele, že byla v průběhu trvání závazku žadateli zrušena registrace v systému ekologického zemědělství podle zákona o ekologickém zemědělství, dotace se neposkytne a Fond současně rozhodne o vyřazení žadatele z navazujícího opatření ekologické zemědělství. Na základě vyřazení žadatele z navazujícího opatření ekologické zemědělství rozhodne Fond o vrácení dotace poskytnuté od počátku příslušného dvouletého období.

(2) Zjistí-li Fond nesplnění podmínky navazujícího opatření ekologické zemědělství, které má za následek vrácení již poskytnuté dotace, uplatní se vrácení dotace nejvýše na dotaci poskytnutou v bezprostředně předcházejícím kalendářním roce, ve kterém došlo k nesplnění podmínky. V případě zjištění nesplnění podmínky opatření ekologické zemědělství po skončení závazku se vrácení dotace uplatní nejvýše na dotaci poskytnutou za 2 kalendářní roky.

(3) Vyjde-li dodatečně najevo, že žadatel, jemuž byla dotace již poskytnuta, nesplňoval podmínky pro její poskytnutí, vrátí na základě rozhodnutí Fondu poskytnutou dotaci za příslušný kalendářní rok na bankovní účet Fondu, ze kterého mu byla dotace poskytnuta; obdobně se postupuje v případě dodatečného zjištění skutečností, které by byly důvodem pro snížení dotace.

§ 25
Závěrečná ustanovení

(1) Jestliže nebyly dodrženy podmínky stanovené tímto nařízením v důsledku zásahu vyšší moci2), ustanovení o snížení, neposkytnutí nebo vrácení dotace podle § 17 až 24 se nepoužijí.

(2) Dojde-li v příslušném kalendářním roce ke snížení výměry zemědělské kultury ovocný sad podle § 5 odst. 3 písm. e), vinice podle § 5 odst. 3 písm. f) nebo chmelnice podle § 5 odst. 3 písm. g) uvedené v žádosti o poskytnutí dotace v důsledku vyklučení a změny kultury zemědělské půdy na standardní ornou půdu podle § 5 odst. 3 písm. b) nebo na travní porost podle § 5 odst. 3 písm. c), nejedná se o porušení čl. 17 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014.

(3) Dojde-li k vyřazení z navazujícího opatření ekologické zemědělství podle § 6 odst. 3 v důsledku uplatnění čl. 48 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013, ustanovení o snížení, neposkytnutí nebo vrácení dotace podle § 17 až 24 se nepoužijí.

(4) Fond při výpočtu číselných údajů podle tohoto nařízení použije matematické zaokrouhlování na 2 desetinná místa.

ČÁST ČTVRTÁ
ÚČINNOST

§ 26

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020.

Předseda vlády:
v z. JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.
místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Ministr zemědělství:
Ing. Toman, CSc., v. r.

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 331/2019 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 331/2019 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 331/2019 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 331/2019 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 331/2019 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 6 k nařízení vlády č. 331/2019 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 7 k nařízení vlády č. 331/2019 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 8 k nařízení vlády č. 331/2019 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 9 k nařízení vlády č. 331/2019 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 10 k nařízení vlády č. 331/2019 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

1)   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/ /2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008, v platném znění.
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém a o podmínky pro zamítnutí nebo odnětí plateb a správní sankce uplatňované na přímé platby, podporu na rozvoj venkova a podmíněnost, v platném znění.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 808/2014 ze dne 17. července 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), v platném znění.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 809/2014 ze dne 17. července 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém, opatření pro rozvoj venkova a podmíněnost, v platném znění.
2)   Čl. 2 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, v platném znění.
Čl. 4 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č.  640/2014.
3)   Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi), ve znění nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 177/2013 Sb.
4)   Například zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.
5)   Čl. 72 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, v platném znění.
Čl. 11 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č.  640/2014.
6)   Čl. 17 nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č.  2092/91.
7)   Čl. 13 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014.
8)   Čl. 67 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS, v platném znění.
9)   § 14 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
10)   § 37 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.
11)   Část čtvrtá zákona č. 114/1992 Sb.
12)   Čl. 72 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, v platném znění.
13)   Čl. 16 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014.

E-shop

ÚZ č. 1492 - Cenné papíry, Kapitálový trh, Investiční společnosti a fondy, Komoditní burzy

ÚZ č. 1492 - Cenné papíry, Kapitálový trh, Investiční společnosti a fondy, Komoditní burzy

Sagit, a. s.

Od května 2022 došlo k obrovským změnám zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o investičních společnostech a investičních fondech a zákona o dohledu. Po delší době nastaly také velké změny zákona o ...

Cena: 379 KčKOUPIT

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí, 3. vydání

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí, 3. vydání

JUDr. Věra Novotná, JUDr. Jana Riedlová Jurková, JUDr. Eva Burdová - Anag, spol. s r. o.

Publikace obsahuje komentovaný text zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v aktuálním znění k 30. 4. 2022, a společně s řadou tematicky souvisejících mezinárodních smluv a zákonů tvoří ucelený komplex právních předpisů v oblasti sociálně-právní ochrany ...

Cena: 749 KčKOUPIT

Ústava České republiky, 2. vydání

Ústava České republiky, 2. vydání

Sládeček, Mikule, Syllová, Suchánek - C. H. Beck

Jde o druhé, aktualizované a přepracované vydání komentáře (první vyšlo v roce 2007), na kterém se podíleli dva současní soudci Ústavního soudu. Nejenže zachycuje přijaté změny Ústavy České republiky, hojně bylo doplněno o recentní i nejnovější judikaturu Ústavního soudu, v textu ...

Cena: 2 190 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.