Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


325

VYHLÁŠKA

ze dne 3. prosince 2019,

kterou se mění vyhláška č. 346/2013 Sb., o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, ve znění pozdějších předpisů

Česká národní banka stanoví podle § 41 odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 346/2013 Sb., o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, ve znění vyhlášky č. 216/2014  Sb. a vyhlášky č. 300/2015 Sb., se mění takto:

1. V § 2 se písmeno b) zrušuje.
Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).

2. Za § 2 se vkládá nový § 2a, který včetně nadpisu nad označením § 2a zní:

„Výkazy banky a pobočky zahraniční banky na individuálním základě
§ 2a

Banka a pobočka zahraniční banky za každý obchodní den sestavuje a nejpozději do osmé hodiny pracovního dne následujícího po tomto obchodním dni předkládá výkaz CEO (ČNB) 1-98 „Denní výkaz o nezajištěných jednodenních vkladech“.“.

3. Nadpis nad označením § 3 se zrušuje.

4. V § 3 odst. 1 se na konci písmene d) čárka nahrazuje slovem „a“.

5. V § 3 odst. 1 písmeno e) zní:

„e)   do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce, k němuž se vztahuje, výkaz FIN (IND) 01-12 „Finanční informace (FINREP) na individuálním základě“.“.

6. V § 3 odst. 1 se písmeno f) zrušuje.

7. V § 3 odstavec 2 zní:

„(2) Výkaz podle odstavce 1 písm. e) sestavovaný za

a)   březen, červen a září se předkládá do 37 dnů po skončení kalendářního měsíce, k němuž se vztahuje,
b)   prosinec se předkládá do 10. února následujícího roku.“.

8. V § 4 odst. 1 písm. d) bodě 3 se slova „hypotečních zástavních listech“ nahrazují slovy „krytých dluhopisech“.

9. V § 4 odst. 1 písm. e) se na konci bodu 2 čárka nahrazuje slovem „a“.

10. V § 4 odst. 1 se na konci písmene f) slovo „a“ nahrazuje tečkou a písmeno g) se zrušuje.

11. V § 4 odst. 4 se slova „e) až g)“ nahrazují slovy „e) a f)“.

12. V § 5 se na konci písmene c) čárka nahrazuje slovem „a“.

13. V § 5 se na konci písmene d) slovo „a“ nahrazuje tečkou a písmeno e) se zrušuje.

14. V § 6 odst. 2 písm. b) se text „FPS (ČNB) 10-01“ nahrazuje textem „FP (IND) 01-01“ a za slovo „banky“ se doplňují slova „na individuálním základě“.

15. V § 7 odst. 1 písm. b) se text „FPK (ČNB) 10-01“ nahrazuje textem „FP (CON) 01-01“.

16. V § 8 odst. 1 se slova „a f)“ zrušují a za slova „písmene f)“ se vkládají slova „ , § 6 odst. 2 písm. b) a § 7 odst. 1 písm. b)“.

17. V § 8 odst. 2 se text „§ 3“ nahrazuje textem „§ 2a“.

18. V § 9 odst. 1 větě první se slova „a výkaz PLS (ČNB) 10-01“ nahrazují slovy „ , výkaz PLS (ČNB) 10-01 a výkaz CEO (ČNB) 1-98“.

19. § 11 včetně nadpisu zní:

㤠11
Způsob a forma předkládání výkazů

(1) Banka a pobočka zahraniční banky předkládá České národní bance výkazy podle § 2a až 7 v elektronické podobě jako datové zprávy ve formátu a struktuře datových souborů.

(2) Datové zprávy podle odstavce 1 jsou předávány prostředky umožňujícími dálkový přístup prostřednictvím internetového aplikačního nebo uživatelského rozhraní sběrného systému České národní banky.

(3) Datovou zprávu podle odstavce 1 podepíše banka a pobočka zahraniční banky uznávaným elektronickým podpisem kontaktní osoby.

(4) Banka a pobočka zahraniční banky sdělí České národní bance jméno, adresu pracoviště, telefonní číslo a adresu elektronické pošty kontaktních osob. O změnách těchto údajů informuje banka a pobočka zahraniční banky Českou národní banku bez zbytečného odkladu.“.
Poznámka pod čarou č. 5 se zrušuje.

20. V § 12 odst. 2 se za text „E (ČNB) 5-04,“ vkládá text „FIN (IND) 01-12 a“ a slova „a FIS“ se zrušují.

21. § 13 se včetně nadpisu zrušuje.

22. V § 14 odst. 1 se věta druhá zrušuje.

23. V § 14 odst. 2 se text „FPS (ČNB) 10-01 a FPK (ČNB) 10-01“ nahrazuje textem „FP (IND) 01-01 a FP (CON) 01-01“.

24. V příloze č. 1 se body 3 až 7 zrušují.
Dosavadní body 8 až 40 se označují jako body 3 až 35.

25. V příloze č. 1 bodu 5 větě první se slova „čistých tocích sekuritizovaných úvěrů“ nahrazují slovy „sekuritizovaných úvěrech“ a věta druhá se zrušuje.

26. V příloze č. 1 bodu 6 větě první se slova „čistých tocích sekuritizovaných úvěrů“ nahrazují slovy „sekuritizovaných úvěrech“ a věta druhá se zrušuje.

27. V příloze č. 1 se bod 22 zrušuje.
Dosavadní body 23 až 35 se označují jako body 22 až 34.

28. V příloze č. 1 bod 23 zní:

„23. BD (ČNB) 18-04 „Hlášení banky/pobočky zahraniční banky o krytých dluhopisech a hypotečních úvěrech“

Výkaz obsahuje údaje o hypotečních zástavních listech, o krytých dluhopisech a o hypotečních úvěrech.“.

29. V příloze č. 1 bodu 31 se slova „FPS (ČNB) 10-01 „Plán financování banky“ “ nahrazují slovy „FP (IND) 01-01 „Plán financování banky na individuálním základě“ “.

30. V příloze č. 1 bodu 32 se text „FPK (ČNB) 10-01“ nahrazuje textem „FP (CON) 01-01“.

31. V příloze č. 1 se bod 33 zrušuje.
Dosavadní bod 34 se označuje jako bod 33.

32. Na konci přílohy č. 1 se doplňují body 34 a 35, které znějí:

„34. CEO (ČNB) 1-98 „Denní výkaz o nezajištěných jednodenních vkladech“

Výkaz obsahuje údaje o uložených nezajištěných jednodenních vkladech v české měně, kde protistranou obchodu jsou banky a pobočky zahraničních bank. 

35. FIN (IND) 01-12 „Finanční informace (FINREP) na individuálním základě“

Výkaz obsahuje údaje o finanční pozici banky/pobočky zahraniční banky a přehled výnosů a nákladů a účetního zisku nebo ztráty od počátku roku do konce sledovaného období, vše v základním členění odvozeném z mezinárodních účetních standardů. Dále obsahuje doplňkové informace k rozvaze a k výkazu zisku nebo ztráty a informace o výkonných a nevýkonných expozicích a expozicích s úlevou.“.

33. V příloze č. 4 bodu 2 se text „FPS (ČNB) 10-01 a FPK (ČNB) 10-01“ nahrazuje textem „FP (IND) 01-01 a FP (CON) 01-01“.

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Pro povinnost sestavit a předložit výkazy, které se vztahují k období přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se použije vyhláška č. 346/2013 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

2. Výkaz podle § 2a vyhlášky č. 346/2013 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, sestaví banka a pobočka zahraniční banky poprvé za 1. červenec 2020.

Čl. III
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 2020.

Guvernér:
Ing. Rusnok v. r.

E-shop

Stres a (syndrom) vyhoření u soudců

Stres a (syndrom) vyhoření u soudců

Pavel Vrcha - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Existuje řada povolání, která tíhnou ke stresu a k syndromu vyhoření. Do této skupiny patří také soudci. Z toho vyvstává celá řada otázek pro oblast justice. Především zda stres ovlivňuje výkon funkce soudce, a pokud ano, pak do jaké míry, a za jakých podmínek může způsobit jeho ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Restituce podle zákona o půdě

Restituce podle zákona o půdě

Vojtěch Příkopa - C. H. Beck

Publikace se věnuje restituční problematice v podobě převodů náhradních pozemků na oprávněné osoby podle zákona o půdě. Na ty mají restituenti nárok, není-li možné navrátit jim původní nemovitosti, o které přišli mezi lety 1948 až 1989. Přestože od přijetí zákona o půdě již uplynulo ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Dopravní právo

Dopravní právo

Vetešník, Jemelka, Potěšil, Vetešníková, Adameová, Bohuslav - C. H. Beck

Publikace vymezuje jednotlivé skutkové podstaty správních deliktů obsažených v právních předpisech v oblasti dopravy z hlediska správního trestání. Svým záběrem pokrývá předpisy jako jsou zákon o pozemních komunikacích, o silničním provozu, o podmínkách provozu vozidel na pozemních ...

Cena: 1 490 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.