Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


299

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 4. listopadu 2019,

kterým se mění nařízení vlády č. 515/2004  Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 111 odst. 12 zákona č. 435/2004  Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 136/2014 Sb., zákona č. 84/2015 Sb., zákona č. 327/2017 Sb. a zákona č. 210/2019 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek, ve znění nařízení vlády č. 578/2004 Sb., nařízení vlády č. 338/2006 Sb., nařízení vlády č. 68/2008 Sb., nařízení vlády č. 97/2010 Sb., nařízení vlády č. 10/2014 Sb. a nařízení vlády č. 173/2015 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se vkládá nový odstavec 1, který zní:

„(1) Výše hmotné podpory zaměstnavateli na vytváření nových pracovních míst v rámci investičních pobídek v případě investiční akce v technologickém centru činí 200 000 Kč na jedno nové pracovní místo zřízené v územní oblasti1); na vytváření nových pracovních míst v hlavním městě Praze se podpora neposkytuje.“.
Dosavadní odstavce 1 a 2 se označují jako odstavce 2 a 3.

2. V § 1 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „Výše hmotné podpory“ nahrazují slovy „Hmotná podpora“ a za slovo „pobídek“ se vkládají slova „v případě investiční akce ve výrobě se poskytuje, pokud průměrný podíl nezaměstnaných osob v územní oblasti1) dosáhne alespoň výše 7,5 %, a její výše“.

3. V § 1 odst. 2 se na konci písmene b) čárka nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje.

4. V § 1 odst. 2 písm. b) a § 2 odst. 1 písm. a) a b) a § 4 se slovo „nezaměstnanosti“ nahrazuje slovy „nezaměstnaných osob“.

5. V § 2 se vkládá nový odstavec 1, který zní:

„(1) Výše hmotné podpory rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek v případě investiční akce v technologickém centru činí 50 % z nákladů na rekvalifikaci nebo školení zaměstnanců2) v územní oblasti; na rekvalifikaci nebo školení zaměstnanců se podpora neposkytuje v hlavním městě Praze.“.
Dosavadní odstavce 1 až 4 se označují jako odstavce 2 až 5.

6. V § 2 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „Výše hmotné podpory“ nahrazují slovy „Hmotná podpora“ a za slovo „pobídek“ se vkládají slova „v případě investiční akce ve výrobě se poskytuje, pokud průměrný podíl nezaměstnaných osob v územní oblasti dosáhne alespoň výše 7,5 %, a její výše“.

7. V § 2 odst. 3 a 4 se slova „odstavce 1“ nahrazují slovy „odstavců 1 a 2“.

8. § 3 včetně poznámky pod čarou č. 4 zní:

㤠3

(1) Novými pracovními místy se rozumí pracovní místa vytvořená zaměstnavatelem na základě dohody sjednané podle § 111 odst. 6 zákona (dále jen „dohoda“), na nichž jsou umístěni státní občané České republiky, státní příslušníci jiného členského státu Evropské unie nebo jejich rodinní příslušníci nebo dlouhodobě pobývající rezidenti v Evropské unii na území České republiky podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky, a tyto osoby mají u zaměstnavatele sjednán pracovní poměr na dobu neurčitou.

(2) Počet nových pracovních míst v případě zavádění výroby nebo vybudování technologického centra se zjišťuje podle počtu zaměstnanců v místě realizace investiční akce4) k datu, které bylo podle dohody stanoveno pro vytvoření nových pracovních míst.

(3) Počet nových pracovních míst v případě rozšíření výroby nebo rozšíření technologického centra se zjišťuje jako rozdíl mezi počtem zaměstnanců v místě realizace investiční akce4) k datu, které bylo podle dohody stanoveno pro vytvoření pracovních míst, a průměrným počtem zaměstnanců v místě realizace investiční akce4) za období 12 kalendářních měsíců předcházejících předložení záměru získat investiční pobídku zaměstnavatelem.

(4) Počet nových pracovních míst zjištěných podle odstavců 2 a 3 se zaokrouhlí na celé jednotky směrem dolů.


4) § 1a odst. 1 písm. h) zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

9. V § 4 se slova „dvě pololetí“ nahrazují slovy „ukončené kalendářní pololetí bezprostředně“.

Čl. II
Přechodné ustanovení

Pro příslib investiční pobídky poskytnutý v řízení podle zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, zahájeném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se použije nařízení vlády č. 515/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Čl. III
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení.

Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Ministryně práce a sociálních věcí:
Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1582 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování a náhrady, Odbory, Inspekce práce

ÚZ č. 1582 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování a náhrady, Odbory, Inspekce práce

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální soubor 42 předpisů, které jsou rozděleny do těchto kapitol: prováděcí předpisy k zákoníku práce (překážky v práci, pracovní doba, dovolená, odškodňování pracovních úrazů a nemocí z ... pokračování

Cena: 189 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.