Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


280

VYHLÁŠKA

ze dne 21. října 2019,

kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 21 zákona č. 21/2006  Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění zákona č. 279/2019 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění vyhlášky č. 331/2006 Sb., vyhlášky č. 390/2007 Sb., vyhlášky č. 194/2008 Sb., vyhlášky č. 15/2009 Sb., vyhlášky č. 484/2009 Sb., vyhlášky č. 384/2010 Sb., vyhlášky č. 441/2011 Sb., vyhlášky č.  456/2012 Sb., vyhlášky č. 401/2013 Sb., vyhlášky č. 346/2014 Sb., vyhlášky č. 389/2015  Sb., vyhlášky č. 411/2016 Sb., vyhlášky č. 409/2017 Sb. a vyhlášky č. 265/2018 Sb., se mění takto:

1. V § 2 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Je-li předloženou listinou výstup z autorizované konverze dokumentů provedené automatizovaně a skládá-li se vidimovaná listina z více listů, spojí ověřující osoba všechny listy vidimované listiny pevně do svazku způsobem uvedeným v odstavci 1.“.

2. V § 5 odst. 1 písm. a) a odst. 2 písm. a) se slovo „nebo“ zrušuje.

3. V § 5 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno c), které zní:

„c)   výtisku opatřeného pomocí výpočetní techniky s ručním vypsáním údajů uvedených v § 8 zákona ověřující osobou.“.

4. V § 5 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno c), které zní:

„c)   výtisku opatřeného pomocí výpočetní techniky s ručním vypsáním údajů uvedených v § 12 zákona ověřující osobou.“.

5. V § 5 se doplňují odstavce 4 a 5, které znějí:

„(4) Ověřovací doložka se na listině vyznačí tak, aby nezasahovala do jejího obsahu.

(5) V případě zjištění chybného údaje v ověřovací doložce před uzavřením vidimace nebo legalizace se použije obdobně § 6c odst. 1, není-li možné listinu opatřit novou ověřovací doložkou.“.

6. § 6 zní:

㤠6
Vzor ověřovací knihy

(1) Vzor úvodního listu ověřovací knihy je stanoven v příloze č. 6 k této vyhlášce.

(2) Vzor listu podpisových vzorů je stanoven v příloze č. 7 k této vyhlášce.

(3) Vzor tiskopisu ověřovací knihy je stanoven v příloze č. 8 k této vyhlášce.“.

7. Za § 6 se vkládají nové § 6a až 6d, které včetně nadpisů znějí:

㤠6a
Označení ověřovací knihy

(1) Ověřovací kniha má na přední straně vazby vyznačen název „Ověřovací kniha“.

(2) Vede-li úřad paralelně více než jeden svazek ověřovací knihy, označí se každý svazek ověřovací knihy na přední straně vazby a na úvodním listu tak, aby jednotlivé svazky byly vzájemně odlišeny. Označení svazku ověřovací knihy je součástí pořadového čísla vidimace nebo legalizace v ověřovací doložce.

§ 6b
Provádění zápisů do ověřovací knihy

(1) Zápis do ověřovací knihy provádí ověřující osoba formou

a)   ručního vypsání předepsaných oddílů tiskopisu ověřovací knihy, nebo
b)   nalepení samolepícího štítku opatřeného pomocí výpočetní techniky do tiskopisu ověřovací knihy; žadatel o legalizaci, svědek a ověřující osoby se na štítek nepodepisují.

(2) Není-li z listiny, která je vidimována nebo na které je legalizován podpis, zřejmé, o jaký druh listiny se jedná, zapíše ověřující osoba tento údaj do příslušného oddílu ověřovací knihy na základě prohlášení žadatele a do tohoto oddílu zároveň připojí poznámku o tom, že údaj byl vyplněn na základě prohlášení žadatele.

(3) Zápis v ověřovací knize se považuje za uzavřený okamžikem vyhotovení podpisu ověřující osoby do příslušného oddílu.

(4) Oddíly tiskopisu ověřovací knihy, které po provedeném zápisu zůstanou nevyplněny, ověřující osoba proškrtne.

§ 6c
Provádění oprav v ověřovací knize

(1) V případě zjištění chybného údaje v ověřovací knize při provádění zápisu ověřující osoba tento údaj přeškrtne tak, aby zůstal čitelný, vyznačí správný údaj a k provedené opravě připojí doložku „opr.“, případně „opravil/a“, dále k opravě připojí svůj podpis, datum a otisk úředního razítka.

(2) Dosud neuzavřený zápis v ověřovací knize lze zrušit přeškrtnutím tak, aby původní zápis zůstal čitelný. O zrušení zápisu se do ověřovací knihy uvede poznámka s udáním důvodu zrušení zápisu, k níž ověřující osoba připojí svůj podpis, datum a otisk úředního razítka.

(3) Pořadové číslo zrušeného zápisu se použije pro následující zápis v ověřovací knize.

§ 6d
Použití zkratek

Zkratek lze v zápisech užívat jen tehdy, jestliže jsou běžné a není-li to na závadu úplnosti a jasnosti provedeného zápisu. Nelze však zkracovat jména, příjmení, názvy ulic a názvy obcí.“.

8. V příloze č. 2 se slova „ , jenž je součástí obsahu právního významu této listiny“ zrušují.

9. Za přílohu č. 5 se vkládají nové přílohy č. 6 a 7, které znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Dosavadní příloha č. 6 se označuje jako příloha č. 8.

10. V příloze č. 8 ve sloupci 8 se slova „Vidimovaná listina doslovně souhlasí s listinou, z níž byla pořízena (§ 8 písm. c) zákona o ověřování)“ nahrazují slovy „Vidimovaná listina se doslova shoduje s listinou, z níž byla pořízena [údaj podle § 8 písm. c), d), e) a f) zákona o ověřování]“.

11. V příloze č. 8 ve sloupci 10 se za slovo „uvedení“ vkládají slova „výše poplatku a“.

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Ověřovací knihy, které mají na přední straně vazby vyznačen jiný název než název uvedený v § 6a odst. 1 vyhlášky č. 36/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, lze používat do 31. prosince 2023.

2. Ověřovací knihy, které neobsahují úvodní list a list podpisových vzorů v souladu s přílohami č. 6 a 7 vyhlášky č. 36/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, lze používat do 31. prosince 2023, pokud v nich byly doplněny údaje podle příloh č. 6 a 7 vyhlášky č. 36/2006  Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

3. Ověřovací doložky podle vzoru v příloze č. 2 vyhlášky č. 36/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, lze používat do 31. prosince 2023 za předpokladu, že v ověřovací doložce pro vidimaci bude přeškrtnuta věta „ , jenž je součástí obsahu právního významu této listiny“.

Čl. III
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.

Ministr:
Hamáček v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1500 - Vnitřní správa

ÚZ č. 1500 - Vnitřní správa

Sagit, a. s.

Publikace je rozdělena do tří kapitol: osobní stav obyvatelstva (občanské průkazy, cestovní doklady, matriky, evidence obyvatel, státní občanství), ověřování (vidimace, legalizace), ostatní (matriční a další agendy zastupitelských úřadů, shromažďovací právo). Kromě rozsáhlých změn z ...

Cena: 139 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.