Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


279

ZÁKON

ze dne 15. října 2019,

kterým se mění některé zákony na úseku vnitřní správy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů

Čl. I

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 578/2002 Sb., zákona č. 165/2004 Sb., zákona č. 422/2004 Sb., zákona č. 499/2004  Sb., zákona č. 21/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 190/2009  Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 89/2012 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 333/2012 Sb., zákona č. 312/2013  Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 15/2015 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 222/2017 Sb., se mění takto:

1. V § 25 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který včetně poznámky pod čarou č. 30 zní:

„(6) Na žádost fyzické osoby uvedené v odstavci 1 písm. a) a d), odstavci 5 a v § 25a odst. 1 písm. a) vydá matriční úřad k matričnímu dokladu vícejazyčný standardní formulář vyhotovený podle přímo použitelného předpisu Evropské unie30) (dále jen „vícejazyčný standardní formulář“).


30) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1191 ze dne 6. července 2016 o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání některých veřejných listin v Evropské unii a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012.“.

Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 7 a 8.

2. V § 25b odst. 1 se slova „nebo povolí“ nahrazují slovem „ , povolí“ a za slova „matriční knihy“ se vkládají slova „nebo v matriční knize vyhledávat“.

3. V § 25b odst. 2 se za číslo „1958“ vkládají slova „nebo v nich vyhledávat“.

4. V § 36 se slova „(dále jen „vysvědčení“)“ zrušují.

5. V § 45 se za slovo „Vysvědčení“ vkládají slova „o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství“.

6. V § 46 odst. 1 úvodní části ustanovení se slovo „obsahuje“ nahrazuje slovy „o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství obsahují“.

7. V § 46 odst. 2 úvodní části ustanovení se za slovo „vysvědčení“ vkládají slova „o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství“.

8. V § 46 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

„(3) Na žádost snoubence nebo osoby, která chce vstoupit do partnerství, vydá matriční úřad k vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo k vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství vícejazyčný standardní formulář.“.
Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5.

9. V § 46 odstavec 4 zní:

„(4) Požádá-li snoubenec o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo osoba, která chce vstoupit do partnerství, o vydání vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství prostřednictvím zmocněnce, musí být jeho podpis na plné moci úředně ověřen.“.

10. V § 46 odst. 5 se slova „se vydává“ nahrazují slovy „o právní způsobilosti k uzavření manželství a vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství se vydávají“ a slovo „jeho“ se nahrazuje slovem „jejich“.

11. V § 57 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „ , nejde-li o listiny vydané orgány cizího státu, jejichž součástí je vícejazyčný standardní formulář30)“.

12. V § 57 odst. 2 se na konci textu věty první doplňují slova „ , nejde-li o listiny, na které se vztahuje přímo použitelný předpis Evropské unie30)“.

13. V § 87 se text „§ 25 odst. 6 písm. a)“ nahrazuje textem „§ 25 odst. 6, § 25 odst. 7 písm. a)“ a číslo „53“ se nahrazuje textem „§ 46 odst. 3, § 53“.

14. V § 96 se za písmeno f) vkládá nové písmeno g), které zní:

„g)   způsob označení a spojení vícejazyčného standardního formuláře s matričním dokladem, vysvědčením o právní způsobilosti k uzavření manželství a vysvědčením o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství,“.

Dosavadní písmena g) až p) se označují jako písmena h) až q).

15. V § 96 písm. j) se slova „a vysvědčení“ nahrazují slovy „ , vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství“.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o správních poplatcích

Čl. II

Příloha k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č.  48/2006 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č.  136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006  Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 575/2006  Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 38/2008 Sb., zákona č. 130/2008  Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 296/2008  Sb., zákona č. 297/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 141/2009  Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 346/2009  Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona č. 132/2010 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 343/2010 Sb., zákona č. 427/2010  Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 105/2011 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 245/2011  Sb., zákona č. 249/2011 Sb., zákona č. 255/2011 Sb., zákona č. 262/2011 Sb., zákona č. 300/2011 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 344/2011  Sb., zákona č. 349/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011  Sb., zákona č. 472/2011 Sb., zákona č. 19/2012 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb., zákona č. 172/2012  Sb., zákona č. 202/2012 Sb., zákona č. 221/2012 Sb., zákona č. 225/2012 Sb., zákona č. 274/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona č. 399/2012  Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 428/2012 Sb., zákona č. 496/2012 Sb., zákona č. 502/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 50/2013 Sb., zákona č. 69/2013  Sb., zákona č. 102/2013 Sb., zákona č. 170/2013 Sb., zákona č. 185/2013 Sb., zákona č. 186/2013 Sb., zákona č. 232/2013 Sb., zákona č. 239/2013 Sb., zákona č. 241/2013  Sb., zákona č. 257/2013 Sb., zákona č. 273/2013 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 281/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákona č. 313/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 127/2014 Sb., zákona č.  187/2014 Sb., zákona č. 249/2014 Sb., zákona č. 257/2014 Sb., zákona č. 259/2014  Sb., zákona č. 264/2014 Sb., zákona č. 268/2014 Sb., zákona č. 331/2014 Sb., zákona č. 81/2015 Sb., zákona č. 103/2015 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 206/2015  Sb., zákona č. 224/2015 Sb., zákona č. 268/2015 Sb., zákona č. 314/2015 Sb., zákona č. 318/2015 Sb., zákona č. 113/2016 Sb., zákona č. 126/2016 Sb., zákona č. 137/2016  Sb., zákona č. 148/2016 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 229/2016 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 258/2016 Sb., zákona č. 264/2016 Sb., zákona č. 298/2016  Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona č. 324/2016 Sb., zákona č. 369/2016 Sb., zákona č. 63/2017 Sb., zákona č. 170/2017 Sb., zákona č. 194/2017 Sb., zákona č. 195/2017  Sb., zákona č. 199/2017 Sb., zákona č. 202/2017 Sb., zákona č. 204/2017 Sb., zákona č. 206/2017 Sb., zákona č. 222/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 251/2017  Sb., zákona č. 261/2017 Sb., zákona č. 289/2017 Sb., zákona č. 295/2017 Sb., zákona č. 299/2017 Sb., zákona č. 302/2017 Sb., zákona č. 304/2017 Sb., zákona č. 371/2017  Sb., zákona č. 90/2018 Sb., zákona č. 171/2018 Sb., zákona č. 193/2018 Sb., zákona č. 286/2018 Sb., zákona č. 307/2018 Sb., zákona č. 135/2019 Sb., zákona č. 176/2019  Sb., zákona č. 209/2019 Sb. a zákona č. 255/2019 Sb., se mění takto:

1. V položce 2 písmeno a) zní:

„a)   Nahlédnutí na konkrétní zápis v matriční knize, nahlédnutí do podkladů uložených ve sbírce listin ke konkrétnímu matričnímu zápisu nebo nahlédnutí do druhopisu matriční knihy vedené do 31. prosince 1958 na konkrétní zápis  50“.

2. V položce 2 se doplňuje písmeno f), které zní:

„f)   Vyhledávání v matričních knihách, sbírkách listin nebo v druhopisech matričních knih vedených do 31. prosince 1958
200
za každou i započatou hodinu“.

3. V položce 2 v části „Osvobození“ bodě 1 se slova „písmene a)“ nahrazují slovy „písmen a) a f)“.

4. V položce 2 v části „Předmětem poplatku není“ se za slova „do archiválií“ vkládají slova „a vyhledávání v archiváliích“.

5. V položce 3 v části „Osvobození“ bodě 2 větě první se slova „fondy,4) občanská sdružení a odborové organizace5) a obecně prospěšné společnosti,6)“ nahrazují slovy „fondy, spolky a pobočné spolky, odborové organizace, účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností, obecně prospěšné společnosti a ústavy, pokud jsou tyto subjekty“ a slovo „památek,“ se nahrazuje slovy „kulturního dědictví a“.
Poznámky pod čarou č. 4 až 6 se zrušují.

6. V položkách 4 a 5 v části „Osvobození“ bodě 2 se slova „fondy,4) občanská sdružení a odborové organizace5) a obecně prospěšné společnosti,6)“ nahrazují slovy „fondy, spolky a pobočné spolky, odborové organizace, účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností, obecně prospěšné společnosti a ústavy, pokud jsou tyto subjekty“ a slovo „památek,“ se nahrazuje slovy „kulturního dědictví a“.

7. V položce 92 v části „Poznámka“ se text  „c),“ zrušuje.

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o ověřování

Čl. III

Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb. a zákona č. 15/2015 Sb., se mění takto:

1. V § 8 písm. f) se slova „ , jenž je součástí obsahu právního významu této listiny, například hologram“ zrušují.

2. V § 9 písm. b) se za slovo „českého6)“ vkládají slova „nebo slovenského“.

3. V § 9 písm. c) se slova „ , jenž je součástí obsahu právního významu této listiny, například hologramem“ zrušují.

4. V § 9 písmeno e) zní:

„e)   je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, listinou, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů15), v jejíž doložce je uveden údaj o tom, že vstup do autorizované konverze dokumentů obsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup,“.

5. V § 10 se odstavec 4 zrušuje.
Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 4 a 5.

6. V § 11 odst. 2 se slova „ , požádá-li o to žadatel, jehož podpis je legalizován“ zrušují.

7. V § 12 písm. c) a d) a v § 16 odst. 2 písm. f) se číslo „5“ nahrazuje číslem „4“.

8. § 13 včetně poznámky pod čarou č. 16 zní:

㤠13

Legalizace se neprovede,

a)   jde-li o legalizaci podpisu ověřující osoby, která legalizaci provádí,
b)   jde-li o legalizaci podpisu na listině, která neobsahuje žádný text,
c)   nepředloží-li žadatel o legalizaci, popřípadě svědci, jde-li o legalizaci podle § 10 odst. 4, k prokázání své totožnosti platný doklad podle § 18,
d)   nemůže-li žadatel psát a listina současně neobsahuje jeho podpis,
e)   jde-li o legalizaci podpisu na listině, která je psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce, a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je listina psána, a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého6) nebo slovenského,
f)   jde-li o legalizaci podpisu nahrazeného mechanickými prostředky využívajícími zejména grafické znázornění vlastnoručního podpisu,
g)   jde-li o legalizaci elektronického podpisu16), nebo
h)   jde-li o legalizaci podpisu na zcela nevyplněném formuláři.


16) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES.“.

9. V § 14 odst. 2 se za slovo „ústní“ vkládají slova „a praktické“.

10. V § 15 odst. 1 větě druhé se za slovo „místě“ vkládají slova „ve správním obvodu krajského úřadu, obecního úřadu obce s rozšířenou působností, obecního úřadu a újezdního úřadu“.

11. V § 15 odst. 2 se za slovo „listu,“ vkládají slova „na listině“.

12. V § 15 odst. 3 se za slovo „listině“ vkládají slova „ , způsob provádění oprav v ověřovací doložce“.

13. V § 16 odst. 1 větě druhé se za slovo „je“ vkládají slova „úvodní list a“.

14. V § 16 odst. 2 písm. c) se za text „§ 8 písm. c)“ vkládá text „až f)“.

15. V § 16 odst. 2 písm. g) se za slovo „uvedení“ vkládají slova „výše poplatku a“.

16. V § 16 odst. 3 se za slovo „Vzor“ vkládají slova „úvodního listu, listu podpisových vzorů a“.

17. V § 16 se doplňuje odstavec 8, který zní:

„(8) Technický způsob vedení ověřovací knihy stanoví prováděcí právní předpis.“.

18. § 18 včetně poznámek pod čarou č. 10, 11, 17 a 18 zní:

㤠18

(1) Žadatel o legalizaci, popřípadě svědci, jde-li o legalizaci podle § 10 odst. 4, předloží k prokázání své totožnosti platný

a)   občanský průkaz9), řidičský průkaz17) nebo cestovní doklad10), jde-li o státního občana České republiky,
b)   cestovní doklad, průkaz totožnosti občana členského státu Evropské unie nebo doklad opravňující k pobytu na území České republiky podle zvláštního právního předpisu11), jde-li o cizince, nebo
c)   identifikační průkaz vydaný Ministerstvem zahraničních věcí České republiky podle zvláštního právního předpisu18), jde-li o osobu požívající výsad a imunit podle mezinárodního práva.

(2) Doklad podle odstavce 1 písm. b) nebo c) lze k prokázání totožnosti použít pouze tehdy, obsahuje-li fotografii držitele.


10) Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů.
11) Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců, ve znění pozdějších předpisů.
17) Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.
18) § 180b zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

Poznámky pod čarou č. 12 a 13 se zrušují.

19. Za § 18d se vkládá nový § 18e, který včetně poznámky pod čarou č. 19 zní:

㤠18e

Listina vydaná orgány České republiky nebo Slovenské republiky, ke které je připojen vícejazyčný standardní formulář vyhotovený podle přímo použitelného předpisu Evropské unie19), se spolu s tímto formulářem pro účely tohoto zákona považuje za listinu, která je psána v českém jazyce.


19) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1191 ze dne 6. července 2016 o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání některých veřejných listin v Evropské unii a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012.“.

20. Na konci textu § 21 se doplňují slova „a 8“.

Čl. IV
Přechodné ustanovení

Tiskopisy ověřovacích knih obsahující údaje podle § 16 odst. 2 zákona č. 21/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, lze používat po doplnění všech údajů, které obsahují tiskopisy ověřovacích knih podle § 16 odst. 2 zákona č. 21/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejdéle však do 31. prosince 2022.

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

Čl. V

Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění zákona č. 190/2009 Sb., zákona č. 219/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 503/2012  Sb., zákona č. 192/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 299/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 255/2019 Sb., se mění takto:

1. V § 9 odst. 3 větě první se slova „ , prostřednictvím elektronicky čitelných identifikačních dokladů10) anebo prostřednictvím elektronických prostředků třetích osob“ nahrazují slovy „anebo prostřednictvím přístupu se zaručenou identitou s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci s vysokou úrovní záruky (dále jen „přístup s vysokou úrovní záruky“)“ a ve větě třetí se slova „a elektronicky čitelné identifikační doklady“ zrušují.
Poznámka pod čarou č.  10 se zrušuje.

2. V § 10 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „V případě datové schránky zřízené na základě žádosti podané způsobem podle § 27 odst. 5 nebo 6 ministerstvo zašle přístupové údaje pouze na žádost osoby uvedené v § 8 odst. 1 nebo 2.“.

3. V § 10 se na konci odstavce 2 doplňují věty „Datová schránka zřízená na základě žádosti podané způsobem podle § 27 odst. 5 nebo 6, u které osoba uvedená v § 8 odst. 1 nebo 2 nepožádala o zaslání přístupových údajů, je zpřístupněna prvním přihlášením osoby uvedené v § 8 odst. 1 nebo 2, nejpozději však patnáctým dnem po dni jejího zřízení. Ministerstvo vyrozumí osobu uvedenou v § 8 odst. 1 nebo 2 o zřízení datové schránky prostřednictvím informačního systému veřejné správy, kterým podala žádost o zřízení datové schránky.“.

4. V § 24 odst. 4 písm. b) se slova „rysy a technické kresby“ nahrazují slovy „rys nebo technickou kresbu“.

5. V § 24 odst. 4 písmeno e) zní:

„e)   jde-li o dokument, který je výstupem, v jehož doložce je uveden údaj o tom, že vstup obsahuje viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup,“.

6. V § 24 odst. 4 se za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní:

„f)   jde-li o vidimovaný dokument, v jehož ověřovací doložce je uveden údaj o tom, že dokument, ze kterého byl vidimovaný dokument pořízen, obsahoval viditelný zajišťovací prvek,“.

Dosavadní písmena f) až h) se označují jako písmena g) až i).

7. V § 24 odst. 4 písm. i) se číslo „4“ nahrazuje číslem „3“.

8. V § 25 odst. 1 písmeno e) zní:

„e)   údaj o tom, zda vstup obsahuje viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup,“.

9. V § 27 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí:

„(2) Žádost podle § 11 odst. 5 nebo 7 a oznámení podle § 12 odst. 1 může osoba uvedená v § 8 odst. 1 podat rovněž prostřednictvím portálu veřejné správy s využitím přístupu s vysokou úrovní záruky nebo prostřednictvím informačního systému datových schránek s využitím přístupu s vysokou úrovní záruky.

(3) Žádost podle § 11 odst. 5 nebo 7 a oznámení podle § 12 odst. 1 může osoba uvedená v § 8 odst. 2 podat rovněž prostřednictvím informačního systému datových schránek s využitím přístupu s vysokou úrovní záruky.“.
Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 4 a 5.

10. V § 27 odst. 4 se slova „anebo je-li podepsána způsobem, se kterým tento zákon nebo jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu11)“ zrušují.

11. V § 27 se za odstavec 4 vkládají nové odstavce 5 a 6, které znějí:

„(5) Úředně ověřený podpis žádosti podle § 3 odst. 4 se nevyžaduje, je-li žádost podána fyzickou osobou, pro niž má být datová schránka fyzické osoby zřízena, prostřednictvím portálu veřejné správy s využitím přístupu s vysokou úrovní záruky nebo prostřednictvím informačního systému datových schránek s využitím přístupu s vysokou úrovní záruky.

(6) Úředně ověřený podpis žádosti podle § 4 odst. 5 se nevyžaduje, je-li žádost podána podnikající fyzickou osobou, pro niž má být datová schránka podnikající fyzické osoby zřízena, prostřednictvím informačního systému datových schránek s využitím přístupu s vysokou úrovní záruky.“.
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 7.

ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o základních registrech

Čl. VI

Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č.  167/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 312/2013 Sb., zákona č. 192/2016  Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 456/2016 Sb., zákona č. 460/2016 Sb., zákona č. 251/2017 Sb. a zákona č. 303/2017 Sb., se mění takto:

1. V § 5 odst. 5 se slova „prostředku pro elektronickou identifikaci umožňujícím přístup se zaručenou identitou“ nahrazují slovy „přístupu se zaručenou identitou“.

2. V § 14 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „K ověřenému výstupu z informačního systému veřejné správy, který je vydán z registru obyvatel a který obsahuje údaj o adrese místa pobytu, kontaktní místo veřejné správy na žádost přiloží vícejazyčný standardní formulář vyhotovený podle přímo použitelného předpisu Evropské unie55).“.
Poznámka pod čarou č. 55 zní:


55) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1191 ze dne 6. července 2016 o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání některých veřejných listin v Evropské unii a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012.“.

3. Za § 62a se vkládá nový § 62b, který zní:

㤠62b

(1) Ministerstvo vnitra může pověřit výkonem své působnosti v oblasti poskytování a zasílání záznamů údajů, výpisů údajů a údajů z registru obyvatel a registru práv a povinností Správu základních registrů.

(2) Český statistický úřad může přenést svou působnost v oblasti poskytování a zasílání záznamů údajů, výpisů údajů a údajů z registru osob dohodou na Správu základních registrů. K uzavření dohody není třeba souhlasu nadřízeného správního orgánu.“.

ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o státním občanství České republiky

Čl. VII

V § 66 zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky), se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „a listin vydaných orgány cizího státu, jejichž součástí je vícejazyčný standardní formulář vyhotovený podle přímo použitelného předpisu Evropské unie18)“.
Poznámka pod čarou č. 18 zní:


18) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1191 ze dne 6. července 2016 o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání některých veřejných listin v Evropské unii a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012.“.

ČÁST SEDMÁ
ÚČINNOST

Čl. VIII

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.

v z. Filip v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1442 - Vnitřní správa

ÚZ č. 1442 - Vnitřní správa

Sagit, a. s.

Publikace je rozdělena do tří kapitol: osobní stav obyvatelstva (občanské průkazy, cestovní doklady, matriky, evidence obyvatel, státní občanství), ověřování (vidimace, legalizace), ostatní (matriční a další agendy zastupitelských úřadů, shromažďovací právo). Od srpna 2021 platí ...

Cena: 139 KčKOUPIT

ÚZ č. 1460 - Předpisy související s občanským zákoníkem, Veřejné rejstříky, Evidence skutečných majitelů

ÚZ č. 1460 - Předpisy související s občanským zákoníkem, Veřejné rejstříky, Evidence skutečných majitelů

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální soubor zákonů, nařízení vláda a vyhlášek souvisejících s občanským zákoníkem. Jde zejména o zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, zákon o vyvlastnění, zákon o ...

Cena: 89 KčKOUPIT

ÚZ č. 1454 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

ÚZ č. 1454 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální texty zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních a zákona o státním zastupitelství po menších novelách k 1. 1. 2022. Vedle těchto zákonů jsou zde také příslušné ...

Cena: 111 KčKOUPIT

ÚZ č. 1490 - Svobodný přístup k informacím, Elektronické komunikace, eGovernment, Kybernetická bezpečnost

ÚZ č. 1490 - Svobodný přístup k informacím, Elektronické komunikace, eGovernment, Kybernetická bezpečnost

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje 24 předpisů v aktuálním znění. Předpisy jsou rozděleny do čtyř kapitol: Svobodný přístup k informacím, Elektronické komunikace, eGovernment (elektronické úkony a automatická konverze ...

Cena: 197 KčKOUPIT

Zákon o státním občanství - Komentář

Zákon o státním občanství - Komentář

Hugo Körbl - C. H. Beck

Právní úprava státního občanství České republiky, jeho nabývání a pozbývání, jeho prokazování a dalších souvisejících otázek prošla k počátku roku 2014 zásadní a komplexní úpravou. Právní úprava do té doby obsažená ve dvou klíčových zákonech byla sjednocena do jediného předpisu, a to ...

Cena: 990 KčKOUPIT

Státní občanství na území České republiky v minulosti a současnosti

Státní občanství na území České republiky v minulosti a současnosti

František Emmert - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha zpracovává komplexně a přehledně vývoj právního institutu státního občanství na území dnešní České republiky od jeho založení až po současnost. Autor popisuje a vysvětluje ve společensko-politických ...

Cena: 450 KčKOUPIT

ÚZ č. 1486 - Poplatky - správní, soudní, místní, ostatní

ÚZ č. 1486 - Poplatky - správní, soudní, místní, ostatní

Sagit, a. s.

Všechny poplatkové zákony byly od minulého vydání novelizovány: zákon o správních poplatcích má 12 větších i menších novel; zákon o místních poplatcích má 2 novelizace; soudní poplatky se měnily dvakrát. Dále jsou zde předpisy upravující poplatky rozhlasové a televizní, za ...

Cena: 95 KčKOUPIT

ÚZ č. 1455 - Autorské právo, Průmyslová práva

ÚZ č. 1455 - Autorské právo, Průmyslová práva

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktualizovaný soubor právních předpisů z oblasti autorského práva (autorský zákon, vyhláška) a průmyslových práv – zákon o ochraně průmyslových vzorů, o ochranných známkách, o užitných vzorech, o vynálezech a zlepšovacích návrzích, o ochraně topografií, o ochraně ...

Cena: 147 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.