Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


279

ZÁKON

ze dne 15. října 2019,

kterým se mění některé zákony na úseku vnitřní správy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů

Čl. I

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 578/2002 Sb., zákona č. 165/2004 Sb., zákona č. 422/2004 Sb., zákona č. 499/2004  Sb., zákona č. 21/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 190/2009  Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 89/2012 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 333/2012 Sb., zákona č. 312/2013  Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 15/2015 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 222/2017 Sb., se mění takto:

1. V § 25 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který včetně poznámky pod čarou č. 30 zní:

„(6) Na žádost fyzické osoby uvedené v odstavci 1 písm. a) a d), odstavci 5 a v § 25a odst. 1 písm. a) vydá matriční úřad k matričnímu dokladu vícejazyčný standardní formulář vyhotovený podle přímo použitelného předpisu Evropské unie30) (dále jen „vícejazyčný standardní formulář“).


30) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1191 ze dne 6. července 2016 o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání některých veřejných listin v Evropské unii a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012.“.

Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 7 a 8.

2. V § 25b odst. 1 se slova „nebo povolí“ nahrazují slovem „ , povolí“ a za slova „matriční knihy“ se vkládají slova „nebo v matriční knize vyhledávat“.

3. V § 25b odst. 2 se za číslo „1958“ vkládají slova „nebo v nich vyhledávat“.

4. V § 36 se slova „(dále jen „vysvědčení“)“ zrušují.

5. V § 45 se za slovo „Vysvědčení“ vkládají slova „o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství“.

6. V § 46 odst. 1 úvodní části ustanovení se slovo „obsahuje“ nahrazuje slovy „o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství obsahují“.

7. V § 46 odst. 2 úvodní části ustanovení se za slovo „vysvědčení“ vkládají slova „o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství“.

8. V § 46 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

„(3) Na žádost snoubence nebo osoby, která chce vstoupit do partnerství, vydá matriční úřad k vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo k vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství vícejazyčný standardní formulář.“.
Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5.

9. V § 46 odstavec 4 zní:

„(4) Požádá-li snoubenec o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo osoba, která chce vstoupit do partnerství, o vydání vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství prostřednictvím zmocněnce, musí být jeho podpis na plné moci úředně ověřen.“.

10. V § 46 odst. 5 se slova „se vydává“ nahrazují slovy „o právní způsobilosti k uzavření manželství a vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství se vydávají“ a slovo „jeho“ se nahrazuje slovem „jejich“.

11. V § 57 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „ , nejde-li o listiny vydané orgány cizího státu, jejichž součástí je vícejazyčný standardní formulář30)“.

12. V § 57 odst. 2 se na konci textu věty první doplňují slova „ , nejde-li o listiny, na které se vztahuje přímo použitelný předpis Evropské unie30)“.

13. V § 87 se text „§ 25 odst. 6 písm. a)“ nahrazuje textem „§ 25 odst. 6, § 25 odst. 7 písm. a)“ a číslo „53“ se nahrazuje textem „§ 46 odst. 3, § 53“.

14. V § 96 se za písmeno f) vkládá nové písmeno g), které zní:

„g)   způsob označení a spojení vícejazyčného standardního formuláře s matričním dokladem, vysvědčením o právní způsobilosti k uzavření manželství a vysvědčením o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství,“.

Dosavadní písmena g) až p) se označují jako písmena h) až q).

15. V § 96 písm. j) se slova „a vysvědčení“ nahrazují slovy „ , vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství“.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o správních poplatcích

Čl. II

Příloha k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č.  48/2006 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č.  136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006  Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 575/2006  Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 38/2008 Sb., zákona č. 130/2008  Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 296/2008  Sb., zákona č. 297/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 141/2009  Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 346/2009  Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona č. 132/2010 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 343/2010 Sb., zákona č. 427/2010  Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 105/2011 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 245/2011  Sb., zákona č. 249/2011 Sb., zákona č. 255/2011 Sb., zákona č. 262/2011 Sb., zákona č. 300/2011 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 344/2011  Sb., zákona č. 349/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011  Sb., zákona č. 472/2011 Sb., zákona č. 19/2012 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb., zákona č. 172/2012  Sb., zákona č. 202/2012 Sb., zákona č. 221/2012 Sb., zákona č. 225/2012 Sb., zákona č. 274/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona č. 399/2012  Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 428/2012 Sb., zákona č. 496/2012 Sb., zákona č. 502/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 50/2013 Sb., zákona č. 69/2013  Sb., zákona č. 102/2013 Sb., zákona č. 170/2013 Sb., zákona č. 185/2013 Sb., zákona č. 186/2013 Sb., zákona č. 232/2013 Sb., zákona č. 239/2013 Sb., zákona č. 241/2013  Sb., zákona č. 257/2013 Sb., zákona č. 273/2013 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 281/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákona č. 313/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 127/2014 Sb., zákona č.  187/2014 Sb., zákona č. 249/2014 Sb., zákona č. 257/2014 Sb., zákona č. 259/2014  Sb., zákona č. 264/2014 Sb., zákona č. 268/2014 Sb., zákona č. 331/2014 Sb., zákona č. 81/2015 Sb., zákona č. 103/2015 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 206/2015  Sb., zákona č. 224/2015 Sb., zákona č. 268/2015 Sb., zákona č. 314/2015 Sb., zákona č. 318/2015 Sb., zákona č. 113/2016 Sb., zákona č. 126/2016 Sb., zákona č. 137/2016  Sb., zákona č. 148/2016 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 229/2016 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 258/2016 Sb., zákona č. 264/2016 Sb., zákona č. 298/2016  Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona č. 324/2016 Sb., zákona č. 369/2016 Sb., zákona č. 63/2017 Sb., zákona č. 170/2017 Sb., zákona č. 194/2017 Sb., zákona č. 195/2017  Sb., zákona č. 199/2017 Sb., zákona č. 202/2017 Sb., zákona č. 204/2017 Sb., zákona č. 206/2017 Sb., zákona č. 222/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 251/2017  Sb., zákona č. 261/2017 Sb., zákona č. 289/2017 Sb., zákona č. 295/2017 Sb., zákona č. 299/2017 Sb., zákona č. 302/2017 Sb., zákona č. 304/2017 Sb., zákona č. 371/2017  Sb., zákona č. 90/2018 Sb., zákona č. 171/2018 Sb., zákona č. 193/2018 Sb., zákona č. 286/2018 Sb., zákona č. 307/2018 Sb., zákona č. 135/2019 Sb., zákona č. 176/2019  Sb., zákona č. 209/2019 Sb. a zákona č. 255/2019 Sb., se mění takto:

1. V položce 2 písmeno a) zní:

„a)   Nahlédnutí na konkrétní zápis v matriční knize, nahlédnutí do podkladů uložených ve sbírce listin ke konkrétnímu matričnímu zápisu nebo nahlédnutí do druhopisu matriční knihy vedené do 31. prosince 1958 na konkrétní zápis  50“.

2. V položce 2 se doplňuje písmeno f), které zní:

„f)   Vyhledávání v matričních knihách, sbírkách listin nebo v druhopisech matričních knih vedených do 31. prosince 1958
200
za každou i započatou hodinu“.

3. V položce 2 v části „Osvobození“ bodě 1 se slova „písmene a)“ nahrazují slovy „písmen a) a f)“.

4. V položce 2 v části „Předmětem poplatku není“ se za slova „do archiválií“ vkládají slova „a vyhledávání v archiváliích“.

5. V položce 3 v části „Osvobození“ bodě 2 větě první se slova „fondy,4) občanská sdružení a odborové organizace5) a obecně prospěšné společnosti,6)“ nahrazují slovy „fondy, spolky a pobočné spolky, odborové organizace, účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností, obecně prospěšné společnosti a ústavy, pokud jsou tyto subjekty“ a slovo „památek,“ se nahrazuje slovy „kulturního dědictví a“.
Poznámky pod čarou č. 4 až 6 se zrušují.

6. V položkách 4 a 5 v části „Osvobození“ bodě 2 se slova „fondy,4) občanská sdružení a odborové organizace5) a obecně prospěšné společnosti,6)“ nahrazují slovy „fondy, spolky a pobočné spolky, odborové organizace, účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností, obecně prospěšné společnosti a ústavy, pokud jsou tyto subjekty“ a slovo „památek,“ se nahrazuje slovy „kulturního dědictví a“.

7. V položce 92 v části „Poznámka“ se text  „c),“ zrušuje.

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o ověřování

Čl. III

Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb. a zákona č. 15/2015 Sb., se mění takto:

1. V § 8 písm. f) se slova „ , jenž je součástí obsahu právního významu této listiny, například hologram“ zrušují.

2. V § 9 písm. b) se za slovo „českého6)“ vkládají slova „nebo slovenského“.

3. V § 9 písm. c) se slova „ , jenž je součástí obsahu právního významu této listiny, například hologramem“ zrušují.

4. V § 9 písmeno e) zní:

„e)   je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, listinou, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů15), v jejíž doložce je uveden údaj o tom, že vstup do autorizované konverze dokumentů obsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup,“.

5. V § 10 se odstavec 4 zrušuje.
Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 4 a 5.

6. V § 11 odst. 2 se slova „ , požádá-li o to žadatel, jehož podpis je legalizován“ zrušují.

7. V § 12 písm. c) a d) a v § 16 odst. 2 písm. f) se číslo „5“ nahrazuje číslem „4“.

8. § 13 včetně poznámky pod čarou č. 16 zní:

㤠13

Legalizace se neprovede,

a)   jde-li o legalizaci podpisu ověřující osoby, která legalizaci provádí,
b)   jde-li o legalizaci podpisu na listině, která neobsahuje žádný text,
c)   nepředloží-li žadatel o legalizaci, popřípadě svědci, jde-li o legalizaci podle § 10 odst. 4, k prokázání své totožnosti platný doklad podle § 18,
d)   nemůže-li žadatel psát a listina současně neobsahuje jeho podpis,
e)   jde-li o legalizaci podpisu na listině, která je psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce, a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je listina psána, a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého6) nebo slovenského,
f)   jde-li o legalizaci podpisu nahrazeného mechanickými prostředky využívajícími zejména grafické znázornění vlastnoručního podpisu,
g)   jde-li o legalizaci elektronického podpisu16), nebo
h)   jde-li o legalizaci podpisu na zcela nevyplněném formuláři.


16) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES.“.

9. V § 14 odst. 2 se za slovo „ústní“ vkládají slova „a praktické“.

10. V § 15 odst. 1 větě druhé se za slovo „místě“ vkládají slova „ve správním obvodu krajského úřadu, obecního úřadu obce s rozšířenou působností, obecního úřadu a újezdního úřadu“.

11. V § 15 odst. 2 se za slovo „listu,“ vkládají slova „na listině“.

12. V § 15 odst. 3 se za slovo „listině“ vkládají slova „ , způsob provádění oprav v ověřovací doložce“.

13. V § 16 odst. 1 větě druhé se za slovo „je“ vkládají slova „úvodní list a“.

14. V § 16 odst. 2 písm. c) se za text „§ 8 písm. c)“ vkládá text „až f)“.

15. V § 16 odst. 2 písm. g) se za slovo „uvedení“ vkládají slova „výše poplatku a“.

16. V § 16 odst. 3 se za slovo „Vzor“ vkládají slova „úvodního listu, listu podpisových vzorů a“.

17. V § 16 se doplňuje odstavec 8, který zní:

„(8) Technický způsob vedení ověřovací knihy stanoví prováděcí právní předpis.“.

18. § 18 včetně poznámek pod čarou č. 10, 11, 17 a 18 zní:

㤠18

(1) Žadatel o legalizaci, popřípadě svědci, jde-li o legalizaci podle § 10 odst. 4, předloží k prokázání své totožnosti platný

a)   občanský průkaz9), řidičský průkaz17) nebo cestovní doklad10), jde-li o státního občana České republiky,
b)   cestovní doklad, průkaz totožnosti občana členského státu Evropské unie nebo doklad opravňující k pobytu na území České republiky podle zvláštního právního předpisu11), jde-li o cizince, nebo
c)   identifikační průkaz vydaný Ministerstvem zahraničních věcí České republiky podle zvláštního právního předpisu18), jde-li o osobu požívající výsad a imunit podle mezinárodního práva.

(2) Doklad podle odstavce 1 písm. b) nebo c) lze k prokázání totožnosti použít pouze tehdy, obsahuje-li fotografii držitele.


10) Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů.
11) Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců, ve znění pozdějších předpisů.
17) Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.
18) § 180b zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

Poznámky pod čarou č. 12 a 13 se zrušují.

19. Za § 18d se vkládá nový § 18e, který včetně poznámky pod čarou č. 19 zní:

㤠18e

Listina vydaná orgány České republiky nebo Slovenské republiky, ke které je připojen vícejazyčný standardní formulář vyhotovený podle přímo použitelného předpisu Evropské unie19), se spolu s tímto formulářem pro účely tohoto zákona považuje za listinu, která je psána v českém jazyce.


19) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1191 ze dne 6. července 2016 o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání některých veřejných listin v Evropské unii a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012.“.

20. Na konci textu § 21 se doplňují slova „a 8“.

Čl. IV
Přechodné ustanovení

Tiskopisy ověřovacích knih obsahující údaje podle § 16 odst. 2 zákona č. 21/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, lze používat po doplnění všech údajů, které obsahují tiskopisy ověřovacích knih podle § 16 odst. 2 zákona č. 21/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejdéle však do 31. prosince 2022.

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

Čl. V

Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění zákona č. 190/2009 Sb., zákona č. 219/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 503/2012  Sb., zákona č. 192/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 299/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 255/2019 Sb., se mění takto:

1. V § 9 odst. 3 větě první se slova „ , prostřednictvím elektronicky čitelných identifikačních dokladů10) anebo prostřednictvím elektronických prostředků třetích osob“ nahrazují slovy „anebo prostřednictvím přístupu se zaručenou identitou s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci s vysokou úrovní záruky (dále jen „přístup s vysokou úrovní záruky“)“ a ve větě třetí se slova „a elektronicky čitelné identifikační doklady“ zrušují.
Poznámka pod čarou č.  10 se zrušuje.

2. V § 10 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „V případě datové schránky zřízené na základě žádosti podané způsobem podle § 27 odst. 5 nebo 6 ministerstvo zašle přístupové údaje pouze na žádost osoby uvedené v § 8 odst. 1 nebo 2.“.

3. V § 10 se na konci odstavce 2 doplňují věty „Datová schránka zřízená na základě žádosti podané způsobem podle § 27 odst. 5 nebo 6, u které osoba uvedená v § 8 odst. 1 nebo 2 nepožádala o zaslání přístupových údajů, je zpřístupněna prvním přihlášením osoby uvedené v § 8 odst. 1 nebo 2, nejpozději však patnáctým dnem po dni jejího zřízení. Ministerstvo vyrozumí osobu uvedenou v § 8 odst. 1 nebo 2 o zřízení datové schránky prostřednictvím informačního systému veřejné správy, kterým podala žádost o zřízení datové schránky.“.

4. V § 24 odst. 4 písm. b) se slova „rysy a technické kresby“ nahrazují slovy „rys nebo technickou kresbu“.

5. V § 24 odst. 4 písmeno e) zní:

„e)   jde-li o dokument, který je výstupem, v jehož doložce je uveden údaj o tom, že vstup obsahuje viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup,“.

6. V § 24 odst. 4 se za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní:

„f)   jde-li o vidimovaný dokument, v jehož ověřovací doložce je uveden údaj o tom, že dokument, ze kterého byl vidimovaný dokument pořízen, obsahoval viditelný zajišťovací prvek,“.

Dosavadní písmena f) až h) se označují jako písmena g) až i).

7. V § 24 odst. 4 písm. i) se číslo „4“ nahrazuje číslem „3“.

8. V § 25 odst. 1 písmeno e) zní:

„e)   údaj o tom, zda vstup obsahuje viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup,“.

9. V § 27 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí:

„(2) Žádost podle § 11 odst. 5 nebo 7 a oznámení podle § 12 odst. 1 může osoba uvedená v § 8 odst. 1 podat rovněž prostřednictvím portálu veřejné správy s využitím přístupu s vysokou úrovní záruky nebo prostřednictvím informačního systému datových schránek s využitím přístupu s vysokou úrovní záruky.

(3) Žádost podle § 11 odst. 5 nebo 7 a oznámení podle § 12 odst. 1 může osoba uvedená v § 8 odst. 2 podat rovněž prostřednictvím informačního systému datových schránek s využitím přístupu s vysokou úrovní záruky.“.
Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 4 a 5.

10. V § 27 odst. 4 se slova „anebo je-li podepsána způsobem, se kterým tento zákon nebo jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu11)“ zrušují.

11. V § 27 se za odstavec 4 vkládají nové odstavce 5 a 6, které znějí:

„(5) Úředně ověřený podpis žádosti podle § 3 odst. 4 se nevyžaduje, je-li žádost podána fyzickou osobou, pro niž má být datová schránka fyzické osoby zřízena, prostřednictvím portálu veřejné správy s využitím přístupu s vysokou úrovní záruky nebo prostřednictvím informačního systému datových schránek s využitím přístupu s vysokou úrovní záruky.

(6) Úředně ověřený podpis žádosti podle § 4 odst. 5 se nevyžaduje, je-li žádost podána podnikající fyzickou osobou, pro niž má být datová schránka podnikající fyzické osoby zřízena, prostřednictvím informačního systému datových schránek s využitím přístupu s vysokou úrovní záruky.“.
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 7.

ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o základních registrech

Čl. VI

Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č.  167/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 312/2013 Sb., zákona č. 192/2016  Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 456/2016 Sb., zákona č. 460/2016 Sb., zákona č. 251/2017 Sb. a zákona č. 303/2017 Sb., se mění takto:

1. V § 5 odst. 5 se slova „prostředku pro elektronickou identifikaci umožňujícím přístup se zaručenou identitou“ nahrazují slovy „přístupu se zaručenou identitou“.

2. V § 14 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „K ověřenému výstupu z informačního systému veřejné správy, který je vydán z registru obyvatel a který obsahuje údaj o adrese místa pobytu, kontaktní místo veřejné správy na žádost přiloží vícejazyčný standardní formulář vyhotovený podle přímo použitelného předpisu Evropské unie55).“.
Poznámka pod čarou č. 55 zní:


55) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1191 ze dne 6. července 2016 o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání některých veřejných listin v Evropské unii a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012.“.

3. Za § 62a se vkládá nový § 62b, který zní:

㤠62b

(1) Ministerstvo vnitra může pověřit výkonem své působnosti v oblasti poskytování a zasílání záznamů údajů, výpisů údajů a údajů z registru obyvatel a registru práv a povinností Správu základních registrů.

(2) Český statistický úřad může přenést svou působnost v oblasti poskytování a zasílání záznamů údajů, výpisů údajů a údajů z registru osob dohodou na Správu základních registrů. K uzavření dohody není třeba souhlasu nadřízeného správního orgánu.“.

ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o státním občanství České republiky

Čl. VII

V § 66 zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky), se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „a listin vydaných orgány cizího státu, jejichž součástí je vícejazyčný standardní formulář vyhotovený podle přímo použitelného předpisu Evropské unie18)“.
Poznámka pod čarou č. 18 zní:


18) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1191 ze dne 6. července 2016 o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání některých veřejných listin v Evropské unii a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012.“.

ČÁST SEDMÁ
ÚČINNOST

Čl. VIII

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.

v z. Filip v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1500 - Vnitřní správa

ÚZ č. 1500 - Vnitřní správa

Sagit, a. s.

Publikace je rozdělena do tří kapitol: osobní stav obyvatelstva (občanské průkazy, cestovní doklady, matriky, evidence obyvatel, státní občanství), ověřování (vidimace, legalizace), ostatní (matriční a další agendy zastupitelských úřadů, shromažďovací právo). Kromě rozsáhlých změn z ...

Cena: 139 KčKOUPIT

ÚZ č. 1532 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

ÚZ č. 1532 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Sagit, a. s.

Od ledna 2023 došlo k zásadním a rozsáhlým změnám zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních (227 změn a doplnění). V publikaci dále najdete aktuální znění zákona o státním zastupitelství po ...

Cena: 137 KčKOUPIT

ÚZ č. 1514 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ... 2023

ÚZ č. 1514 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ... 2023

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální soubor zákonů, nařízení vlády a vyhlášek souvisejících s občanským zákoníkem. Jde zejména o významně novelizovaný zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ...

Cena: 115 KčKOUPIT

ÚZ č. 1540 - Svobodný přístup k informacím, eGovernment, elektronické komunikace, kybernetická bezpečnost

ÚZ č. 1540 - Svobodný přístup k informacím, eGovernment, elektronické komunikace, kybernetická bezpečnost

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje 24 předpisů v aktuálním znění. Předpisy jsou rozděleny do čtyř kapitol: Svobodný přístup k informacím, eGovernment (elektronické úkony a automatická konverze dokumentů, základní registry, ...

Cena: 199 KčKOUPIT

ÚZ č. 1524 - Autorské právo, Průmyslová práva

ÚZ č. 1524 - Autorské právo, Průmyslová práva

Sagit, a. s.

Od ledna 2023 nabyla účinnosti rozsáhlá novela autorského zákona, která se dotkla více než 80 ustanovení zákona. Publikace dále obsahuje aktuální znění právních předpisů z oblasti autorského práva a průmyslových práv – zákon o ochraně průmyslových vzorů, o ochranných známkách, o ...

Cena: 159 KčKOUPIT

ÚZ č. 1486 - Poplatky - správní, soudní, místní, ostatní

ÚZ č. 1486 - Poplatky - správní, soudní, místní, ostatní

Sagit, a. s.

Všechny poplatkové zákony byly od minulého vydání novelizovány: zákon o správních poplatcích má 12 větších i menších novel; zákon o místních poplatcích má 2 novelizace; soudní poplatky se měnily dvakrát. Dále jsou zde předpisy upravující poplatky rozhlasové a televizní, za ...

Cena: 95 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.