Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


269

VYHLÁŠKA

ze dne 18. října 2019,

kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 17 odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 298/2011 Sb., zákona č. 369/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 238/2013 Sb., a zákona č. 200/2015 Sb.:

Čl. I

Příloha k vyhlášce č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění vyhlášky č. 55/2000 Sb., vyhlášky č.  135/2000 Sb., vyhlášky č. 449/2000 Sb., vyhlášky č. 101/2002 Sb., vyhlášky č. 291/2002  Sb., vyhlášky č. 493/2005 Sb., vyhlášky č. 620/2006 Sb., vyhlášky č. 331/2007 Sb., vyhlášky č. 439/2008 Sb., vyhlášky č. 244/2009 Sb., vyhlášky č. 472/2009 Sb., vyhlášky č. 397/2010 Sb., vyhlášky č. 411/2011 Sb., vyhlášky č. 467/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 238/2013 Sb., vyhlášky č. 421/2013 Sb., vyhlášky č. 326/2014  Sb., vyhlášky č. 350/2015 Sb., vyhlášky č. 421/2016 Sb., vyhlášky č. 354/2017 Sb., vyhlášky č. 143/2018 Sb. a vyhlášky č. 301/2018, se mění takto:

1. V příloze v Kapitole 2 se za bod 6.4 vkládá bod 6.5, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Dosavadní bod 6.5 se označuje jako bod 6.6.

2. V příloze v Kapitole 2 bodu 6.6 se na konci textu první věty doplňují slova „ , pro nositele výkonů D1, D2 a D3 je stanovena na 1,9602 bodu“.

3. V příloze v Kapitole 2 bodu 9.2 se ve větě první za slova „kromě praktického lékaře“ vkládají slova „ , psychiatra nebo klinického psychologa“ a na konci textu předposlední věty se doplňují slova „ , s výjimkou psychiatra nebo klinického psychologa“.

4. V příloze v Kapitole 2 bod 9.3 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

5. V příloze v Kapitole 4 bodu 43 větě první se za slovo „vykazují“ vkládá slovo „všeobecné“.

6. V příloze v Kapitole 4 bodu 43.2 se za slovo „prováděná“ vkládá slovo „všeobecnou“.

7. V příloze v Kapitole 4 bodu 43.2 v názvu výkonu č. 06141 se za slovo „dialýzy“ vkládá slovo „všeobecnou“.

8. V příloze v Kapitole 4 bod 44 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

9. V příloze v Kapitole 4 v názvu bodu 45 se slova „Psychiatrická sestra“ nahrazují slovy „Sestra pro péči v psychiatrii“.

10. V příloze v Kapitole 4 bodu 45 se v názvu výkonu č. 35811 slova „psychiatrické sestry“ nahrazují slovy „sestry pro péči v psychiatrii“.

11. V příloze v Kapitole 4 bodu 45 se v názvu výkonu č. 35821 slova „psychiatrickou sestrou“ nahrazují slovy „sestrou pro péči v psychiatrii“.

12. V příloze v Kapitole 4 se v názvu bodu 47 slovo „ZDRAVOTNÍ“ zrušuje.

13. V příloze v Kapitole 4 bodu 47 se ve větách první, třetí, šesté a sedmé slovo „zdravotní“ zrušuje.

14. V příloze v Kapitole 4 bodu 47 se ve výkonu č.  06311 v bodu 1 slovo „sestrou“ zrušuje.

15. V příloze v Kapitole 4 bodu 47 se ve výkonu č.  06349 v bodech 1 až 5 slovo „zdravotní“ zrušuje.

16. V příloze v Kapitole 4 bodu 47 se ve výkonu č.  06349 v bodu 6 slovo „sestrou“ zrušuje.

17. V příloze v Kapitole 4 bodu 47 se ve výkonu č.  06349 v bodech 13 a 14 slovo „sestry“ zrušuje.

18. V příloze v Kapitole 4 bodu 47a se ve třetí větě slova „ , který nesouvisí s poskytováním domácí paliativní péče“ zrušují.

19. V příloze v Kapitole 4 bod 49.8 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

20. V příloze v Kapitole 5 bodu 1 se za polož- ku 24 vkládá položka 25, která zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Dosavadní položky 25 až 46 se označují jako polož-ky 26 až 47.

21. V příloze v Kapitole 5 bodu 5.2 se za položku 00033 vkládá položka 00035, která zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

22. V příloze v Kapitole 5 se za bod 7.1.9. doplňuje bod 7.1.10., který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

23. V příloze v Kapitole 7 bodu 1 věty první až osmá znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

24. V příloze v Kapitole 7 bodu 2.1 se text „31,33-101,79“ nahrazuje textem „31,99-103,93“.

25. V příloze v Kapitole 7 bodu 2.2 se čís- lo „187,91“ nahrazuje číslem „191,86“.

26. V příloze v Kapitole 8 bod 7 včetně nadpisu zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

27. V příloze v Kapitole 001 – všeobecné praktické lékařství se za výkon č. 01025 vkládá výkon č. 01026, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

28. V příloze v Kapitole 001 – všeobecné praktické lékařství se za výkon č. 01040 vkládají výkony č. 01146, 01147 a 01148, které znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

29. V příloze v Kapitole 001 – všeobecné praktické lékařství se v názvu výkonu č. 01186 slovo „PRAKTICKÉHO“ zrušuje a za slovo „LÉKAŘE“ se vkládají slova „PRIMÁRNÍ PÉČE“.

30. V příloze v Kapitole 001 – všeobecné praktické lékařství se v popisu výkonu č. 01186 ve větě první slovo „praktického“ zrušuje a za slovo „lékaře“ se vkládají slova „primární péče“.

31. V příloze v Kapitole 001 – všeobecné praktické lékařství se v popisu výkonu č. 01188 ve větě druhé slovo „praktického“ zrušuje a za slovo „lékaře“ se doplňují slova „primární péče“.

32. V příloze v Kapitole 001 – všeobecné praktické lékařství se za výkon č. 01201 vkládá výkon č. 01204, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

33. V příloze v Kapitole 002 – praktické lékařství pro děti a dorost se za výkon č. 02034 vkládají výkony č. 02037 a 02039, které znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

34. V příloze v Kapitole 014 – klinická stomatologie se v popisech výkonů č. 04300, 04301 a 04310 věta „Nutná RTG dokumentace.“ zrušuje.

35. V příloze v Kapitole 103 – diabetologie se za výkon č. 13026 vkládá výkon č. 13027, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

36. V příloze v Kapitole 107 – kardiologie v popisu výkonu č. 17223 ve větě první se slovo „zdravotní“ nahrazuje slovem „všeobecnou“.

37. V příloze v Kapitole 108 – nefrologie v popisu výkonu č. 18052 ve větě první se za slovo „měsíc“ vkládá slovo „všeobecná“.

38. V příloze v Kapitole 108 – nefrologie v popisu výkonu č. 18510 se za slovo „dohledem“ vkládá slovo „všeobecné“.

39. V příloze v Kapitole 108 – nefrologie se v názvu výkonu č. 18526 za slovo „STŘEDISKO“ vkládá slovo „VŠEOBECNOU“ a v popisu výkonu č. 18526 se slova „zdravotní sestrou“ nahrazují slovy „sestrou pro intenzivní péči“.

40. V příloze se na konci Kapitoly 203 – infekční lékařství doplňuje výkon č. 23200, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

41. V příloze v Kapitole 205 – pneumologie a ftizeologie se za výkon č. 25110 vkládá výkon č. 25132, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

42. V příloze v Kapitole 205 – pneumologie a ftizeologie v popisu výkonu č. 25265 ve větě první se za slova „kontrole pacienta“ vkládá slovo „všeobecnou“.

43. V příloze v Kapitole 207 – alergologie a klinická imunologie se za výkon č. 27220 vkládá výkon č. 27230, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

44. V příloze v Kapitole 207 – alergologie a klinická imunologie se výkon č. 27260 zrušuje.

45. V příloze v Kapitole 209 – neurologie se za výkon č. 29150 vkládá výkon č. 29151, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

46. V příloze v Kapitole 209 – neurologie se za výkon č. 29180 vkládá výkon č. 29181, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

47. V příloze v Kapitole 209 – neurologie se za výkon č. 29240 vkládá výkon č. 29241, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

48. V příloze v Kapitole 305 – psychiatrie se ve výkonu č. 35117 slova „OF 2/1 den, 2/1 týden, 2/1 měsíc“ nahrazují slovy „OF bez omezení“.

49. V příloze v Kapitole 305 – psychiatrie se za výkon č. 35712 vkládají výkony č. 35853, 35854 a 35884, které znějí:

50. V příloze v Kapitole 407 – nukleární medicína výkon č. 47113 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

51. V příloze v Kapitole 501 – chirurgie se za výkon č.  51625 vkládá výkon č. 51849, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

52. V příloze v Kapitole 511 – chirurgie – skupina 1 výkon č. 51850 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

53. V příloze v Kapitole 534 – cévní chirurgie – skupina 3 výkony č. 54120 a 54130 znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

54. V příloze v Kapitole 534 – cévní chirurgie – skupina 3 se za výkon č. 54130 vkládá výkon č. 54132, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

55. V příloze v Kapitole 535 – kardiochirurgie – skupina 3 se za výkon č. 55250 vkládá výkon č. 55300, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

56. V příloze v Kapitole 603 – gynekologie a porodnictví se v názvu výkonu č. 63417 za slovo „ONEMOCNĚNÍ“ vkládá čárka.

57. V příloze v Kapitole 616 – ortopedie – skupina 1 se ve výkonu č. 66037 slova „ve specializovaném jednodenním stacionáři“ nahrazují slovy „na pracovišti jednodenní péče“.

58. V příloze v Kapitole 616 – ortopedie – skupina 1 se ve výkonu č. 66039 slova „ve specializovaném jednodenním stacionáři“ nahrazují slovy „na pracovišti jednodenní péče“.

59. V příloze v Kapitole 701 – otorinolaryngologie v popisu výkonu č. 71112 ve větě druhé se slova „všeobecná nebo dětská“ nahrazují slovem „audiologická“.

60. V příloze v Kapitole 701 – otorinolaryngolo-gie v popisu výkonu č. 71330 se věta poslední zrušuje.

61. V příloze v Kapitole 711 – otorinolaryngologie – skupina 1 výkon č. 71315 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

62. V příloze v Kapitole 721 – otorinolaryngologie – skupina 2 se výkon č. 71819 zrušuje.

63. V příloze v Kapitole 731 – otorinolaryngologie – skupina 3 se výkony č. 71687 a 71689 zrušují.

64. V příloze v Kapitole 702 – foniatrie se za výkon č.  72121 vkládá výkon č. 72122, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

65. V příloze v Kapitole 705 – oftalmologie se za výkon č. 75227 vkládá výkon č. 75330, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

66. V příloze v Kapitole 735 – oftalmologie – skupina 3 výkon č. 75427 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

67. V příloze v Kapitole 706 – urologie se ve výkonu č.  76217 slova „ZULP Ne“ nahrazují slovy „ZULP Ano“.

68. V příloze v Kapitole 716 – urologie – skupina 1 se za výkon č. 76531 vkládají výkony č. 76532 a 76534, které znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

69. V příloze za Kapitolu 709 – urgentní medicína se vkládá Kapitola 719 – urgentní medicína - skupina 1, která zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

70. V příloze v Kapitole 799 – přeprava pacientů neodkladné péče v názvu výkonu č. 06719 se slova „VŠEOBECNOU SESTROU SE SPECIALIZOVANOU ZPŮSOBILOSTÍ V OBORU SESTRA“ nahrazují slovem „SESTROU“.

71. V příloze v Kapitole 799 – přeprava pacientů neodkladné péče v názvu výkonu č. 79202 se slova „VŠEOBECNOU SESTROU SE SPECIALIZOVANOU ZPŮSOBILOSTÍ V OBORU SESTRA“ nahrazují slovem „SESTROU“.

72. V příloze v Kapitole 697 – algeziologie – léčba bolesti – skupina 1 výkony č. 80121, 80122, 80123, 80127, 80128 a 80129 znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

73. V příloze v Kapitole 801 – klinická biochemie se za výkon č. 81299 vkládá výkon č. 81301, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

74. V příloze v Kapitole 801 – klinická biochemie výkon č. 81358 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

75. V příloze v Kapitole 801 – klinická biochemie se za výkon č. 81731 vkládá výkon č. 81732, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

76. V příloze v Kapitole 802 – lékařská mikrobiologie se ve výkonu č. 85123 slova „OF 1/1 měsíc“ nahrazují slovy „OF bez omezení“.

77. V příloze v Kapitole 806 – mamografický screening výkon č. 89178 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

78. V příloze v Kapitole 810 – radiologie a zobrazovací metody – skupina 1 se za výkon č. 89361 vkládají výkony č. 89362 a 89407, které znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

79. V příloze v Kapitole 818 – laboratoř hematologická se za výkon č. 96891 vkládají výkony č. 96892, 96893 a 96894, které znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

80. V příloze v Kapitole 911 – všeobecná sestra se v názvu výkonu č. 06111 slovo „SESTROU“ zrušuje a v popisu výkonu č. 06111 ve větě první se za slovo „přístrojem“ vkládá slovo „všeobecnou“.

81. V příloze v Kapitole 911 – všeobecná sestra v popisu výkonu č. 06113 ve větě první se slova „s osvědčením o výkonu práce sestry bez odborného dohledu“ zrušují.

82. V příloze v Kapitole 911 – všeobecná sestra v popisu výkonu č. 06132 ve větě první se slova „s osvědčením o výkonu práce sestry bez odborného dohledu“ zrušují.

83. V příloze v Kapitole 911 – všeobecná sestra název výkonu č. 06135 zní: „VÝKON V DOBĚ MEZI 22 - 06 HODIN“.

84. V příloze v Kapitole 911 – všeobecná sestra název výkonu č. 06137 zní: „VÝKON V DEN PRACOVNÍHO KLIDU NEBO PRACOVNÍHO VOLNA“.

85. V příloze v Kapitole 911 – všeobecná sestra se v názvu výkonu č. 06141 slovo „SESTROU“ zrušuje a v popisu výkonu č. 06141 ve větě první se za slovo „dialýzy“ vkládá slovo „všeobecnou“.

86. V příloze v Kapitole 911 – všeobecná sestra se v názvu výkonu č. 06142 slovo „SESTROU“ zrušuje a v popisu výkonu č. 06142 ve větě první se za slovo „zajištěno“ vkládá slovo „všeobecnou“.

87. V příloze název Kapitoly 913 zní: „Kapitola 913 – ošetřovatelská péče v sociálních službách“.

88. V příloze v Kapitole 913 – ošetřovatelská péče v sociálních službách se v názvu výkonu č. 06611 za slovo „ČINNOST“ vkládá slovo „VŠEOBECNÉ“.

89. V příloze v Kapitole 913 – ošetřovatelská péče v sociálních službách se v popisech výkonů č. 06611, 06613, 06621, 06627 a 06639 slova „bude hrazen“ nahrazují slovy „lze vykázat“.

90. V příloze v Kapitole 913 – ošetřovatelská péče v sociálních službách se za výkon č. 06613 vkládá výkon č. 06620, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

91. V příloze v Kapitole 913 – ošetřovatelská péče v sociálních službách výkon č. 06623 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

92. V příloze v Kapitole 913 – ošetřovatelská péče v sociálních službách se za výkon č. 06623 vkládá výkon č. 06624, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

93. V příloze v Kapitole 913 – ošetřovatelská péče v sociálních službách výkon č. 06625 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

94. V příloze v Kapitole 913 – ošetřovatelská péče v sociálních službách výkon č. 06629 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

95. V příloze v Kapitole 913 – ošetřovatelská péče v sociálních službách výkon č. 06631 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

96. V příloze v Kapitole 913 – ošetřovatelská péče v sociálních službách se za výkon č. 06631 vkládá výkon č. 06632, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

97. V příloze v Kapitole 913 – ošetřovatelská péče v sociálních službách výkon č. 06633 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

98. V příloze v Kapitole 913 – ošetřovatelská péče v sociálních službách výkon č. 06637 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

99. V příloze v Kapitole 913 – ošetřovatelská péče v sociálních službách v názvu výkonu č. 06645 se slova „ZDRAVOTNÍ SESTRY“ zrušují.

100. V příloze v Kapitole 913 – ošetřovatelská péče v sociálních službách se v názvu výkonu č. 06648 slovo „SESTRY“ zrušuje.

101. V příloze v Kapitole 913 – ošetřovatelská péče v sociálních službách ve výkonu č. 06648 se věty první a druhá nahrazují větou „Přičti k výkonu č. 06645 nebo 06649, přičemž výkon č. 06648 lze vykázat k výkonu č. 06613 pouze jednou při dodržení podmínky nepřetržitého či třísměnného pracovního režimu.“.

102. V příloze v Kapitole 913 – ošetřovatelská péče v sociálních službách se v názvu výkonu č. 06649 slovo „SESTRY“ zrušuje.

103. V příloze v Kapitole 914 – sestra pro péči v psychiatrii se za výkon č. 35815 vkládají výkony č. 35816, 35817, 35819 a 35820, které znějí:

104. V příloze v Kapitole 914 – sestra pro péči v psychiatrii název výkonu č. 35823 zní: „EDUKACE SESTROU PRO PÉČI V PSYCHIATRII“.

105. V příloze v Kapitole 914 – sestra pro péči v psychiatrii v popisu výkonu č. 35823 se věta druhá nahrazuje větou „Výkon je prováděn sestrou pro péči v psychiatrii jako samostatným nositelem výkonu.“.

106. V příloze v Kapitole 914 – sestra pro péči v psychiatrii se za výkon č. 35823 vkládá výkon č. 35824, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

107. V příloze v Kapitole 914 – sestra pro péči v psychiatrii název výkonu č. 35825 zní: „REEDUKACE SESTROU PRO PÉČI V PSYCHIATRII“.

108. V příloze v Kapitole 914 – sestra pro péči v psychiatrii v popisu výkonu č. 35825 se věta druhá nahrazuje větou „Výkon je prováděn sestrou pro péči v psychiatrii jako samostatným nositelem výkonu.“.

109. V příloze v Kapitole 921 – porodní asistentka se v názvu výkonu č. 06211 slova „ŽENSKOU SESTROU“ nahrazují slovy „PORODNÍ ASISTENTKOU“.

110. V příloze název Kapitoly 925 zní: „Kapitola 925 – domácí péče“.

111. V příloze v Kapitole 925 – domácí péče se v názvu výkonu č. 06311 slova „ZDRAVOTNÍ“ a „SESTRY“ zrušují, text „S3“ se nahrazuje textem „D3“ a slova „Body 196“ se nahrazují slovy „Body 265“.

112. V příloze v Kapitole 925 – domácí péče se v názvu výkonu č. 06313 slovo „ZDRAVOTNÍ“ zrušuje, text „S2“ se nahrazuje textem „D2“ a slova „Body 78“ se nahrazují slovy „Body 106“.

113. V příloze v Kapitole 925 – domácí péče se v názvu výkonu č. 06315 slovo „ZDRAVOTNÍ“ zrušuje, text „S2“ se nahrazuje textem „D2“ a slova „Body 118“ se nahrazují slovy „Body 159“.

114. V příloze v Kapitole 925 – domácí péče se v názvu výkonu č. 06317 slovo „ZDRAVOTNÍ“ zrušuje, text „S2“ se nahrazuje textem „D2“ a slova „Body 157“ se nahrazují slovy „Body 212“.

115. V příloze v Kapitole 925 – domácí péče se v názvu výkonu č. 06318 slovo „ZDRAVOTNÍ“ zrušuje, text „S2“ se nahrazuje textem „D2“ a slova „Body 39“ se nahrazují slovy „Body 53“.

116. V příloze v Kapitole 925 – domácí péče se v názvu výkonu č. 06319 slovo „ZDRAVOTNÍ“ zrušuje, text „S1“ se nahrazuje textem „D1“ a slova „Body 47“ se nahrazují slovy „Body 64“.

117. V příloze v Kapitole 925 – domácí péče se v názvu výkonu č. 06321 slovo „SESTROU“ zrušuje.

118. V příloze v Kapitole 926 – domácí paliativní péče o pacienta v terminálním stavu se ve výkonu č. 80090 slova „Body 1152“ nahrazují slovy „Body 1198“.

119. V příloze v Kapitole 926 – domácí paliativní péče o pacienta v terminálním stavu se ve výko- nu č. 80091 slova „Body 1463“ nahrazují slovy „Body 1522“.

120. V příloze v Kapitole 999 – univerzální mezioborové výkony se v názvu výkonu č. 09532 slovo „SIGNÁLNÍ“ zrušuje.

121. V příloze v Kapitole 999 – univerzální mezioborové výkony se výkony č. 09544, 09545 a 09547 zrušují.

122. V příloze v Kapitole 999 – univerzální mezioborové výkony se v názvu výkonu č. 09550 slova „SIGNÁLNÍ VÝKON – “ zrušují, v popisu výkonu č. 09550 ve větě první se slova „Signálním výkonem“ nahrazují slovem „Výkonem“, ve větě druhé se slova „Signální výkon“ nahrazují slovem „Výkon“ a ve větě třetí se slovo „signální“ zrušuje.

123. V příloze v Kapitole 999 – univerzální mezioborové výkony se v názvu výkonu č. 09551 slova „SIGNÁLNÍ VÝKON – “ zrušují, v popisu výkonu č. 09551 ve větě první se slova „Signálním výkonem“ nahrazují slovem „Výkonem“, ve větě druhé se slova „Signální výkon“ nahrazují slovem „Výkon“ a ve větě třetí se slovo „signální“ zrušuje.

124. V příloze v Kapitole 999 – univerzální mezioborové výkony se výkon č. 09566 zrušuje.

125. V příloze v Kapitole 999 – univerzální mezioborové výkony se ve výkonu č. 09563 slova „Body 200“ nahrazují slovy „Body 350“.

126. V příloze v Kapitole 999 – univerzální mezioborové výkony se za výkon č. 09563 vkládá výkon č. 09564, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

127. V příloze v Kapitole 999 – univerzální mezioborové výkony výkony č. 09567 a 09569 znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 35, 64, 68, 69 a 124, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2021.

Ministr zdravotnictví:
Mgr. et Mgr. Vojtěch, MHA, v. r.

E-shop

Obchodní korporace - Přeměny a obchodní rejstřík. Základy soukromého práva VI

Obchodní korporace - Přeměny a obchodní rejstřík. Základy soukromého práva VI

Chalupa, Reiterman, Holý - C. H. Beck

Publikace představuje učebnici práva přeměn obchodních korporací a obchodního rejstříku a navazuje na učebnice práva cenných papírů (díl IV) a obecné části práva obchodních korporací (díl V). Stalo se již ...

Cena: 390 KčKOUPIT

ÚZ č. 1536 - Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě

ÚZ č. 1536 - Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální právní předpisy regulující odměňování zaměstnanců obcí, krajů, příspěvkových organizací, státních fondů, školských právnických osob a těch zaměstnanců státu, kteří nejsou v režimu ...

Cena: 137 KčKOUPIT

ÚZ č. 1498 - Ukrajina

ÚZ č. 1498 - Ukrajina

Sagit, a. s.

Nová publikace obsahuje soubor předpisů, které reagují na uprchlickou vlnu vyvolanou invazí vojsk Ruské federace na Ukrajinu. Předpisy upravují zejména poskytování dočasné ochrany ukrajinským uprchlíkům na území ČR, dále poskytování ubytování, zdravotních služeb, sociálního ...

Cena: 69 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.