Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


269

VYHLÁŠKA

ze dne 18. října 2019,

kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 17 odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 298/2011 Sb., zákona č. 369/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 238/2013 Sb., a zákona č. 200/2015 Sb.:

Čl. I

Příloha k vyhlášce č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění vyhlášky č. 55/2000 Sb., vyhlášky č.  135/2000 Sb., vyhlášky č. 449/2000 Sb., vyhlášky č. 101/2002 Sb., vyhlášky č. 291/2002  Sb., vyhlášky č. 493/2005 Sb., vyhlášky č. 620/2006 Sb., vyhlášky č. 331/2007 Sb., vyhlášky č. 439/2008 Sb., vyhlášky č. 244/2009 Sb., vyhlášky č. 472/2009 Sb., vyhlášky č. 397/2010 Sb., vyhlášky č. 411/2011 Sb., vyhlášky č. 467/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 238/2013 Sb., vyhlášky č. 421/2013 Sb., vyhlášky č. 326/2014  Sb., vyhlášky č. 350/2015 Sb., vyhlášky č. 421/2016 Sb., vyhlášky č. 354/2017 Sb., vyhlášky č. 143/2018 Sb. a vyhlášky č. 301/2018, se mění takto:

1. V příloze v Kapitole 2 se za bod 6.4 vkládá bod 6.5, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Dosavadní bod 6.5 se označuje jako bod 6.6.

2. V příloze v Kapitole 2 bodu 6.6 se na konci textu první věty doplňují slova „ , pro nositele výkonů D1, D2 a D3 je stanovena na 1,9602 bodu“.

3. V příloze v Kapitole 2 bodu 9.2 se ve větě první za slova „kromě praktického lékaře“ vkládají slova „ , psychiatra nebo klinického psychologa“ a na konci textu předposlední věty se doplňují slova „ , s výjimkou psychiatra nebo klinického psychologa“.

4. V příloze v Kapitole 2 bod 9.3 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

5. V příloze v Kapitole 4 bodu 43 větě první se za slovo „vykazují“ vkládá slovo „všeobecné“.

6. V příloze v Kapitole 4 bodu 43.2 se za slovo „prováděná“ vkládá slovo „všeobecnou“.

7. V příloze v Kapitole 4 bodu 43.2 v názvu výkonu č. 06141 se za slovo „dialýzy“ vkládá slovo „všeobecnou“.

8. V příloze v Kapitole 4 bod 44 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

9. V příloze v Kapitole 4 v názvu bodu 45 se slova „Psychiatrická sestra“ nahrazují slovy „Sestra pro péči v psychiatrii“.

10. V příloze v Kapitole 4 bodu 45 se v názvu výkonu č. 35811 slova „psychiatrické sestry“ nahrazují slovy „sestry pro péči v psychiatrii“.

11. V příloze v Kapitole 4 bodu 45 se v názvu výkonu č. 35821 slova „psychiatrickou sestrou“ nahrazují slovy „sestrou pro péči v psychiatrii“.

12. V příloze v Kapitole 4 se v názvu bodu 47 slovo „ZDRAVOTNÍ“ zrušuje.

13. V příloze v Kapitole 4 bodu 47 se ve větách první, třetí, šesté a sedmé slovo „zdravotní“ zrušuje.

14. V příloze v Kapitole 4 bodu 47 se ve výkonu č.  06311 v bodu 1 slovo „sestrou“ zrušuje.

15. V příloze v Kapitole 4 bodu 47 se ve výkonu č.  06349 v bodech 1 až 5 slovo „zdravotní“ zrušuje.

16. V příloze v Kapitole 4 bodu 47 se ve výkonu č.  06349 v bodu 6 slovo „sestrou“ zrušuje.

17. V příloze v Kapitole 4 bodu 47 se ve výkonu č.  06349 v bodech 13 a 14 slovo „sestry“ zrušuje.

18. V příloze v Kapitole 4 bodu 47a se ve třetí větě slova „ , který nesouvisí s poskytováním domácí paliativní péče“ zrušují.

19. V příloze v Kapitole 4 bod 49.8 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

20. V příloze v Kapitole 5 bodu 1 se za polož- ku 24 vkládá položka 25, která zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Dosavadní položky 25 až 46 se označují jako polož-ky 26 až 47.

21. V příloze v Kapitole 5 bodu 5.2 se za položku 00033 vkládá položka 00035, která zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

22. V příloze v Kapitole 5 se za bod 7.1.9. doplňuje bod 7.1.10., který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

23. V příloze v Kapitole 7 bodu 1 věty první až osmá znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

24. V příloze v Kapitole 7 bodu 2.1 se text „31,33-101,79“ nahrazuje textem „31,99-103,93“.

25. V příloze v Kapitole 7 bodu 2.2 se čís- lo „187,91“ nahrazuje číslem „191,86“.

26. V příloze v Kapitole 8 bod 7 včetně nadpisu zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

27. V příloze v Kapitole 001 – všeobecné praktické lékařství se za výkon č. 01025 vkládá výkon č. 01026, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

28. V příloze v Kapitole 001 – všeobecné praktické lékařství se za výkon č. 01040 vkládají výkony č. 01146, 01147 a 01148, které znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

29. V příloze v Kapitole 001 – všeobecné praktické lékařství se v názvu výkonu č. 01186 slovo „PRAKTICKÉHO“ zrušuje a za slovo „LÉKAŘE“ se vkládají slova „PRIMÁRNÍ PÉČE“.

30. V příloze v Kapitole 001 – všeobecné praktické lékařství se v popisu výkonu č. 01186 ve větě první slovo „praktického“ zrušuje a za slovo „lékaře“ se vkládají slova „primární péče“.

31. V příloze v Kapitole 001 – všeobecné praktické lékařství se v popisu výkonu č. 01188 ve větě druhé slovo „praktického“ zrušuje a za slovo „lékaře“ se doplňují slova „primární péče“.

32. V příloze v Kapitole 001 – všeobecné praktické lékařství se za výkon č. 01201 vkládá výkon č. 01204, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

33. V příloze v Kapitole 002 – praktické lékařství pro děti a dorost se za výkon č. 02034 vkládají výkony č. 02037 a 02039, které znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

34. V příloze v Kapitole 014 – klinická stomatologie se v popisech výkonů č. 04300, 04301 a 04310 věta „Nutná RTG dokumentace.“ zrušuje.

35. V příloze v Kapitole 103 – diabetologie se za výkon č. 13026 vkládá výkon č. 13027, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

36. V příloze v Kapitole 107 – kardiologie v popisu výkonu č. 17223 ve větě první se slovo „zdravotní“ nahrazuje slovem „všeobecnou“.

37. V příloze v Kapitole 108 – nefrologie v popisu výkonu č. 18052 ve větě první se za slovo „měsíc“ vkládá slovo „všeobecná“.

38. V příloze v Kapitole 108 – nefrologie v popisu výkonu č. 18510 se za slovo „dohledem“ vkládá slovo „všeobecné“.

39. V příloze v Kapitole 108 – nefrologie se v názvu výkonu č. 18526 za slovo „STŘEDISKO“ vkládá slovo „VŠEOBECNOU“ a v popisu výkonu č. 18526 se slova „zdravotní sestrou“ nahrazují slovy „sestrou pro intenzivní péči“.

40. V příloze se na konci Kapitoly 203 – infekční lékařství doplňuje výkon č. 23200, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

41. V příloze v Kapitole 205 – pneumologie a ftizeologie se za výkon č. 25110 vkládá výkon č. 25132, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

42. V příloze v Kapitole 205 – pneumologie a ftizeologie v popisu výkonu č. 25265 ve větě první se za slova „kontrole pacienta“ vkládá slovo „všeobecnou“.

43. V příloze v Kapitole 207 – alergologie a klinická imunologie se za výkon č. 27220 vkládá výkon č. 27230, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

44. V příloze v Kapitole 207 – alergologie a klinická imunologie se výkon č. 27260 zrušuje.

45. V příloze v Kapitole 209 – neurologie se za výkon č. 29150 vkládá výkon č. 29151, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

46. V příloze v Kapitole 209 – neurologie se za výkon č. 29180 vkládá výkon č. 29181, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

47. V příloze v Kapitole 209 – neurologie se za výkon č. 29240 vkládá výkon č. 29241, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

48. V příloze v Kapitole 305 – psychiatrie se ve výkonu č. 35117 slova „OF 2/1 den, 2/1 týden, 2/1 měsíc“ nahrazují slovy „OF bez omezení“.

49. V příloze v Kapitole 305 – psychiatrie se za výkon č. 35712 vkládají výkony č. 35853, 35854 a 35884, které znějí:

50. V příloze v Kapitole 407 – nukleární medicína výkon č. 47113 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

51. V příloze v Kapitole 501 – chirurgie se za výkon č.  51625 vkládá výkon č. 51849, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

52. V příloze v Kapitole 511 – chirurgie – skupina 1 výkon č. 51850 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

53. V příloze v Kapitole 534 – cévní chirurgie – skupina 3 výkony č. 54120 a 54130 znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

54. V příloze v Kapitole 534 – cévní chirurgie – skupina 3 se za výkon č. 54130 vkládá výkon č. 54132, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

55. V příloze v Kapitole 535 – kardiochirurgie – skupina 3 se za výkon č. 55250 vkládá výkon č. 55300, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

56. V příloze v Kapitole 603 – gynekologie a porodnictví se v názvu výkonu č. 63417 za slovo „ONEMOCNĚNÍ“ vkládá čárka.

57. V příloze v Kapitole 616 – ortopedie – skupina 1 se ve výkonu č. 66037 slova „ve specializovaném jednodenním stacionáři“ nahrazují slovy „na pracovišti jednodenní péče“.

58. V příloze v Kapitole 616 – ortopedie – skupina 1 se ve výkonu č. 66039 slova „ve specializovaném jednodenním stacionáři“ nahrazují slovy „na pracovišti jednodenní péče“.

59. V příloze v Kapitole 701 – otorinolaryngologie v popisu výkonu č. 71112 ve větě druhé se slova „všeobecná nebo dětská“ nahrazují slovem „audiologická“.

60. V příloze v Kapitole 701 – otorinolaryngolo-gie v popisu výkonu č. 71330 se věta poslední zrušuje.

61. V příloze v Kapitole 711 – otorinolaryngologie – skupina 1 výkon č. 71315 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

62. V příloze v Kapitole 721 – otorinolaryngologie – skupina 2 se výkon č. 71819 zrušuje.

63. V příloze v Kapitole 731 – otorinolaryngologie – skupina 3 se výkony č. 71687 a 71689 zrušují.

64. V příloze v Kapitole 702 – foniatrie se za výkon č.  72121 vkládá výkon č. 72122, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

65. V příloze v Kapitole 705 – oftalmologie se za výkon č. 75227 vkládá výkon č. 75330, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

66. V příloze v Kapitole 735 – oftalmologie – skupina 3 výkon č. 75427 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

67. V příloze v Kapitole 706 – urologie se ve výkonu č.  76217 slova „ZULP Ne“ nahrazují slovy „ZULP Ano“.

68. V příloze v Kapitole 716 – urologie – skupina 1 se za výkon č. 76531 vkládají výkony č. 76532 a 76534, které znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

69. V příloze za Kapitolu 709 – urgentní medicína se vkládá Kapitola 719 – urgentní medicína - skupina 1, která zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

70. V příloze v Kapitole 799 – přeprava pacientů neodkladné péče v názvu výkonu č. 06719 se slova „VŠEOBECNOU SESTROU SE SPECIALIZOVANOU ZPŮSOBILOSTÍ V OBORU SESTRA“ nahrazují slovem „SESTROU“.

71. V příloze v Kapitole 799 – přeprava pacientů neodkladné péče v názvu výkonu č. 79202 se slova „VŠEOBECNOU SESTROU SE SPECIALIZOVANOU ZPŮSOBILOSTÍ V OBORU SESTRA“ nahrazují slovem „SESTROU“.

72. V příloze v Kapitole 697 – algeziologie – léčba bolesti – skupina 1 výkony č. 80121, 80122, 80123, 80127, 80128 a 80129 znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

73. V příloze v Kapitole 801 – klinická biochemie se za výkon č. 81299 vkládá výkon č. 81301, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

74. V příloze v Kapitole 801 – klinická biochemie výkon č. 81358 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

75. V příloze v Kapitole 801 – klinická biochemie se za výkon č. 81731 vkládá výkon č. 81732, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

76. V příloze v Kapitole 802 – lékařská mikrobiologie se ve výkonu č. 85123 slova „OF 1/1 měsíc“ nahrazují slovy „OF bez omezení“.

77. V příloze v Kapitole 806 – mamografický screening výkon č. 89178 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

78. V příloze v Kapitole 810 – radiologie a zobrazovací metody – skupina 1 se za výkon č. 89361 vkládají výkony č. 89362 a 89407, které znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

79. V příloze v Kapitole 818 – laboratoř hematologická se za výkon č. 96891 vkládají výkony č. 96892, 96893 a 96894, které znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

80. V příloze v Kapitole 911 – všeobecná sestra se v názvu výkonu č. 06111 slovo „SESTROU“ zrušuje a v popisu výkonu č. 06111 ve větě první se za slovo „přístrojem“ vkládá slovo „všeobecnou“.

81. V příloze v Kapitole 911 – všeobecná sestra v popisu výkonu č. 06113 ve větě první se slova „s osvědčením o výkonu práce sestry bez odborného dohledu“ zrušují.

82. V příloze v Kapitole 911 – všeobecná sestra v popisu výkonu č. 06132 ve větě první se slova „s osvědčením o výkonu práce sestry bez odborného dohledu“ zrušují.

83. V příloze v Kapitole 911 – všeobecná sestra název výkonu č. 06135 zní: „VÝKON V DOBĚ MEZI 22 - 06 HODIN“.

84. V příloze v Kapitole 911 – všeobecná sestra název výkonu č. 06137 zní: „VÝKON V DEN PRACOVNÍHO KLIDU NEBO PRACOVNÍHO VOLNA“.

85. V příloze v Kapitole 911 – všeobecná sestra se v názvu výkonu č. 06141 slovo „SESTROU“ zrušuje a v popisu výkonu č. 06141 ve větě první se za slovo „dialýzy“ vkládá slovo „všeobecnou“.

86. V příloze v Kapitole 911 – všeobecná sestra se v názvu výkonu č. 06142 slovo „SESTROU“ zrušuje a v popisu výkonu č. 06142 ve větě první se za slovo „zajištěno“ vkládá slovo „všeobecnou“.

87. V příloze název Kapitoly 913 zní: „Kapitola 913 – ošetřovatelská péče v sociálních službách“.

88. V příloze v Kapitole 913 – ošetřovatelská péče v sociálních službách se v názvu výkonu č. 06611 za slovo „ČINNOST“ vkládá slovo „VŠEOBECNÉ“.

89. V příloze v Kapitole 913 – ošetřovatelská péče v sociálních službách se v popisech výkonů č. 06611, 06613, 06621, 06627 a 06639 slova „bude hrazen“ nahrazují slovy „lze vykázat“.

90. V příloze v Kapitole 913 – ošetřovatelská péče v sociálních službách se za výkon č. 06613 vkládá výkon č. 06620, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

91. V příloze v Kapitole 913 – ošetřovatelská péče v sociálních službách výkon č. 06623 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

92. V příloze v Kapitole 913 – ošetřovatelská péče v sociálních službách se za výkon č. 06623 vkládá výkon č. 06624, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

93. V příloze v Kapitole 913 – ošetřovatelská péče v sociálních službách výkon č. 06625 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

94. V příloze v Kapitole 913 – ošetřovatelská péče v sociálních službách výkon č. 06629 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

95. V příloze v Kapitole 913 – ošetřovatelská péče v sociálních službách výkon č. 06631 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

96. V příloze v Kapitole 913 – ošetřovatelská péče v sociálních službách se za výkon č. 06631 vkládá výkon č. 06632, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

97. V příloze v Kapitole 913 – ošetřovatelská péče v sociálních službách výkon č. 06633 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

98. V příloze v Kapitole 913 – ošetřovatelská péče v sociálních službách výkon č. 06637 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

99. V příloze v Kapitole 913 – ošetřovatelská péče v sociálních službách v názvu výkonu č. 06645 se slova „ZDRAVOTNÍ SESTRY“ zrušují.

100. V příloze v Kapitole 913 – ošetřovatelská péče v sociálních službách se v názvu výkonu č. 06648 slovo „SESTRY“ zrušuje.

101. V příloze v Kapitole 913 – ošetřovatelská péče v sociálních službách ve výkonu č. 06648 se věty první a druhá nahrazují větou „Přičti k výkonu č. 06645 nebo 06649, přičemž výkon č. 06648 lze vykázat k výkonu č. 06613 pouze jednou při dodržení podmínky nepřetržitého či třísměnného pracovního režimu.“.

102. V příloze v Kapitole 913 – ošetřovatelská péče v sociálních službách se v názvu výkonu č. 06649 slovo „SESTRY“ zrušuje.

103. V příloze v Kapitole 914 – sestra pro péči v psychiatrii se za výkon č. 35815 vkládají výkony č. 35816, 35817, 35819 a 35820, které znějí:

104. V příloze v Kapitole 914 – sestra pro péči v psychiatrii název výkonu č. 35823 zní: „EDUKACE SESTROU PRO PÉČI V PSYCHIATRII“.

105. V příloze v Kapitole 914 – sestra pro péči v psychiatrii v popisu výkonu č. 35823 se věta druhá nahrazuje větou „Výkon je prováděn sestrou pro péči v psychiatrii jako samostatným nositelem výkonu.“.

106. V příloze v Kapitole 914 – sestra pro péči v psychiatrii se za výkon č. 35823 vkládá výkon č. 35824, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

107. V příloze v Kapitole 914 – sestra pro péči v psychiatrii název výkonu č. 35825 zní: „REEDUKACE SESTROU PRO PÉČI V PSYCHIATRII“.

108. V příloze v Kapitole 914 – sestra pro péči v psychiatrii v popisu výkonu č. 35825 se věta druhá nahrazuje větou „Výkon je prováděn sestrou pro péči v psychiatrii jako samostatným nositelem výkonu.“.

109. V příloze v Kapitole 921 – porodní asistentka se v názvu výkonu č. 06211 slova „ŽENSKOU SESTROU“ nahrazují slovy „PORODNÍ ASISTENTKOU“.

110. V příloze název Kapitoly 925 zní: „Kapitola 925 – domácí péče“.

111. V příloze v Kapitole 925 – domácí péče se v názvu výkonu č. 06311 slova „ZDRAVOTNÍ“ a „SESTRY“ zrušují, text „S3“ se nahrazuje textem „D3“ a slova „Body 196“ se nahrazují slovy „Body 265“.

112. V příloze v Kapitole 925 – domácí péče se v názvu výkonu č. 06313 slovo „ZDRAVOTNÍ“ zrušuje, text „S2“ se nahrazuje textem „D2“ a slova „Body 78“ se nahrazují slovy „Body 106“.

113. V příloze v Kapitole 925 – domácí péče se v názvu výkonu č. 06315 slovo „ZDRAVOTNÍ“ zrušuje, text „S2“ se nahrazuje textem „D2“ a slova „Body 118“ se nahrazují slovy „Body 159“.

114. V příloze v Kapitole 925 – domácí péče se v názvu výkonu č. 06317 slovo „ZDRAVOTNÍ“ zrušuje, text „S2“ se nahrazuje textem „D2“ a slova „Body 157“ se nahrazují slovy „Body 212“.

115. V příloze v Kapitole 925 – domácí péče se v názvu výkonu č. 06318 slovo „ZDRAVOTNÍ“ zrušuje, text „S2“ se nahrazuje textem „D2“ a slova „Body 39“ se nahrazují slovy „Body 53“.

116. V příloze v Kapitole 925 – domácí péče se v názvu výkonu č. 06319 slovo „ZDRAVOTNÍ“ zrušuje, text „S1“ se nahrazuje textem „D1“ a slova „Body 47“ se nahrazují slovy „Body 64“.

117. V příloze v Kapitole 925 – domácí péče se v názvu výkonu č. 06321 slovo „SESTROU“ zrušuje.

118. V příloze v Kapitole 926 – domácí paliativní péče o pacienta v terminálním stavu se ve výkonu č. 80090 slova „Body 1152“ nahrazují slovy „Body 1198“.

119. V příloze v Kapitole 926 – domácí paliativní péče o pacienta v terminálním stavu se ve výko- nu č. 80091 slova „Body 1463“ nahrazují slovy „Body 1522“.

120. V příloze v Kapitole 999 – univerzální mezioborové výkony se v názvu výkonu č. 09532 slovo „SIGNÁLNÍ“ zrušuje.

121. V příloze v Kapitole 999 – univerzální mezioborové výkony se výkony č. 09544, 09545 a 09547 zrušují.

122. V příloze v Kapitole 999 – univerzální mezioborové výkony se v názvu výkonu č. 09550 slova „SIGNÁLNÍ VÝKON – “ zrušují, v popisu výkonu č. 09550 ve větě první se slova „Signálním výkonem“ nahrazují slovem „Výkonem“, ve větě druhé se slova „Signální výkon“ nahrazují slovem „Výkon“ a ve větě třetí se slovo „signální“ zrušuje.

123. V příloze v Kapitole 999 – univerzální mezioborové výkony se v názvu výkonu č. 09551 slova „SIGNÁLNÍ VÝKON – “ zrušují, v popisu výkonu č. 09551 ve větě první se slova „Signálním výkonem“ nahrazují slovem „Výkonem“, ve větě druhé se slova „Signální výkon“ nahrazují slovem „Výkon“ a ve větě třetí se slovo „signální“ zrušuje.

124. V příloze v Kapitole 999 – univerzální mezioborové výkony se výkon č. 09566 zrušuje.

125. V příloze v Kapitole 999 – univerzální mezioborové výkony se ve výkonu č. 09563 slova „Body 200“ nahrazují slovy „Body 350“.

126. V příloze v Kapitole 999 – univerzální mezioborové výkony se za výkon č. 09563 vkládá výkon č. 09564, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

127. V příloze v Kapitole 999 – univerzální mezioborové výkony výkony č. 09567 a 09569 znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 35, 64, 68, 69 a 124, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2021.

Ministr zdravotnictví:
Mgr. et Mgr. Vojtěch, MHA, v. r.

E-shop

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Zákon o některých přestupcích, 2. vydání

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Zákon o některých přestupcích, 2. vydání

Luboš Jemelka, Pavel Vetešník - C. H. Beck

Komentář zohledňuje nejenom změny v právní úpravě, které nastaly po jejich účinnosti, tedy po 1. 7. 2017, ale poukazuje též na četné změny v souvisejících právních předpisech na které je v textu výkladu ...

Cena: 1 890 KčKOUPIT

Dědické právo v praxi. 2.vydání

Dědické právo v praxi. 2.vydání

Jiří Svoboda, Ondřej Klička - C. H. Beck

Publikace Dědické právo v praxi, která vychází v novém aktualizovaném a rozšířeném vydání, nabízí opět ucelený přehled všech institutů tohoto odvětví soukromého práva. Autoři se v maximální míře snažili sumarizovat aktuální názory právní doktríny a především zohlednit všechna ...

Cena: 890 KčKOUPIT

Lesní zákon, 2. vydání - Komentář

Lesní zákon, 2. vydání - Komentář

Petr Dvořák - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), je základním předpisem, který upravuje hospodaření a ochranu lesů v České republice. Druhé vydání komentáře k lesnímu zákonu v sobě zahrnuje jednak důležité novely samotného předpisu, ale zároveň ...

Cena: 510 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.