Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


256

ZÁKON

ze dne 13. září 2019,

kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o evidenci tržeb

Čl. I

Zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění zákona č. 183/2017 Sb. a nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 8/2018 Sb., se mění takto:

1. V § 3 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „uskutečněné na území České republiky“.

2. V § 5 písmeno b) zní:

„b)   prostřednictvím prostředků, které jsou určeny pouze k zaplacení zboží nebo služeb v prostorách využívaných vydavatelem prostředku nebo zboží nebo služeb úzce vymezenému okruhu dodavatelů anebo k zaplacení úzce vymezeného okruhu zboží nebo služeb,“.

3. V § 8 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které znějí:

„(2) Tržbu, kterou přijme poplatník jednající svým jménem na účet jiného, nelze evidovat ve zvláštním režimu.

(3) Evidovanou tržbou poplatníka, na jehož účet bylo jednáno, je také platba plynoucí mu následně od poplatníka, který jednal svým jménem na jeho účet, pokud splňuje formální náležitosti pro evidovanou tržbu a v okamžiku přijetí poplatníkem, který jednal svým jménem na jeho účet, založila rozhodný příjem.“.

4. V § 9 odstavce 3 a 4 znějí:

„(3) Poplatník, který je k evidování tržby pověřen, má povinnost evidovat tržbu poplatníka, který ho evidováním tržby pověřil, a odpovídá za porušení této povinnosti. Poplatník, který je k evidování tržby pověřen, plní i ostatní povinnosti poplatníka, který ho evidováním tržby pověřil, podle tohoto zákona a odpovídá za jejich porušení; to neplatí v případě povinnosti, u které bylo mezi nimi ujednáno, že ji plní poplatník, který pověřil jiného poplatníka evidováním tržby.

(4) Poplatník, který pověřil evidováním tržby jiného poplatníka, neodpovídá za porušení povinnosti, kterou má plnit poplatník, který je k evidování tržby pověřen, s výjimkou povinnosti evidovat tržbu.“.

5. V § 9 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Tržby, k jejichž evidování je poplatník pověřen, nelze evidovat ve zvláštním režimu.“.

6. V části druhé nadpis hlavy III zní:
„TRŽBY EVIDOVANÉ VE ZJEDNODUŠENÉM REŽIMU, VE ZVLÁŠTNÍM REŽIMU A TRŽBY VYLOUČENÉ Z EVIDENCE TRŽEB“.

7. V § 11 odst. 4 větě první se slova „oznámení o“ zrušují.

8. Za § 11 se vkládá nový § 11a, který včetně nadpisu zní:

㤠11a
Povolení pro evidování tržeb ve zvláštním režimu

(1) Správce daně vydá na základě žádosti poplatníka daně z příjmů právnických osob, který je poskytovatelem zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění a přijímá za jejich poskytování úhrady od zdravotní pojišťovny, nebo na základě žádosti poplatníka daně z příjmů fyzických osob povolení pro evidování tržeb ve zvláštním režimu, pokud

a)   poplatník není plátcem daně z přidané hodnoty podle zákona upravujícího daň z přidané hodnoty,
b)   poplatník neprovozuje podnikatelskou činnost s více než 2 zaměstnanci, ledaže je další zaměstnanec zaměstnán pouze z důvodu a po dobu trvání překážky v práci na straně zaměstnance nebo čerpání dovolené zaměstnancem, a
c)   výše příjmů poplatníka z evidovaných tržeb nepřesahuje za 4 bezprostředně předcházející kalendářní čtvrtletí 600 000 Kč a předpokládaná výše těchto příjmů ve 12 bezprostředně následujících kalendářních měsících nepřesahuje 600 000 Kč. 

(2) V žádosti poplatník uvede

a)   skutečnosti prokazující naplnění podmínek podle odstavce 1 písm. b) a c) a
b)   údaje o provozovnách, v nichž přijímá evidované tržby, které nebyly správci daně dosud v souvislosti s plněním povinností podle tohoto zákona oznámeny.

(3) Správce daně o žádosti rozhodne ve lhůtě 30 dnů ode dne jejího podání. Rozhodnutí o povolení pro evidování tržeb ve zvláštním režimu je účinné ode dne následujícího po dni, ve kterém poplatník převezme blok účtenek, nejpozději však patnáctým dnem ode dne oznámení tohoto rozhodnutí.

(4) Přestanou-li být podmínky podle odstavce 1 písm. b) a c) splňovány, je poplatník povinen tuto skutečnost oznámit správci daně do 15 dnů ode dne, ve kterém tato skutečnost nastala.

(5) Správce daně zruší povolení pro evidování tržeb ve zvláštním režimu,

a)   požádá-li o to poplatník,
b)   zjistí-li, že pominuly podmínky pro jeho vydání, nebo
c)   porušuje-li poplatník závažným způsobem evidenční povinnost.

(6) Rozhodnutí o zrušení povolení pro evidování tržeb ve zvláštním režimu je účinné třicátým dnem ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

(7) Povolení pro evidování tržeb ve zvláštním režimu zaniká okamžikem zaslání údajů o evidované tržbě správci daně datovou zprávou.

(8) Další žádost o povolení pro evidování tržeb ve zvláštním režimu lze podat nejdříve po

a)   60 dnech ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o zamítnutí předchozí žádosti,
b)   60 dnech ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení povolení podle odstavce 5 písm. a) nebo b),
c)   6 měsících ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení povolení podle odstavce 5 písm. c),
d)   60 dnech ode dne zániku povolení pro evidování tržeb ve zvláštním režimu.“.

9. V § 12 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které zní:

„k)   z činností uvedených v klasifikaci NACE pod kódy 87.101) - sociální péče ve zdravotnických zařízeních ústavní péče.“.

Poznámka pod čarou č. 1 zní:


1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2 a kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 a některá nařízení ES o specifických statistických oblastech, v platném znění.“.

10. V § 12 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno l), které zní:

„l)   z činností uvedených v klasifikaci NACE pod kódy 87.201) - sociální péče v zařízeních pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby závislé na návykových látkách.“.

11. V § 12 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno m), které zní:

„m)   z činností uvedených v klasifikaci NACE pod kódy 87.20.11) - sociální péče v zařízeních pro osoby s chronickým duševním onemocněním.“.

12. V § 12 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno n), které zní:

„n)   z činností uvedených v klasifikaci NACE pod kódy 87.20.21) - sociální péče v zařízeních pro osoby závislé na návykových látkách.“.

13. V § 12 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno o), které zní:

„o)   z činností uvedených v klasifikaci NACE pod kódy 87.301) - sociální péče v domovech pro seniory a osoby se zdravotním postižením.“.

14. V § 12 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno p), které zní:

„p)   z činností uvedených v klasifikaci NACE pod kódy 87.30.11) - sociální péče v domovech pro seniory.“.

15. V § 12 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno q), které zní:

„q)   z činností uvedených v klasifikaci NACE pod kódy 87.30.21) - sociální péče v domovech pro osoby se zdravotním postižením.“.

16. V § 12 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno r), které zní:

„r)   z činností uvedených v klasifikaci NACE pod kódy 87.901) - ostatní pobytové služby sociální péče.“.

17. V § 12 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno s), které zní:

„s)   z činností uvedených v klasifikaci NACE pod kódy 88.101) - ambulantní nebo terénní sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením.“.

18. V § 12 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno t), které zní:

„t)   z činností uvedených v klasifikaci NACE pod kódy 88.10.11) - ambulantní nebo terénní sociální služby pro seniory.“.

19. V § 12 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno u), které zní:

„u)   z činností uvedených v klasifikaci NACE pod kódy 88.10.21) - ambulantní nebo terénní sociální služby pro osoby se zdravotním postižením.“.

20. V § 12 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno v), které zní:

„v)   z činností uvedených v klasifikaci NACE pod kódy 88.911) - sociální služby poskytované dětem.“.

21. V § 12 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno w), které zní:

„w)   z činností uvedených v klasifikaci NACE pod kódy 88.991) - ostatní ambulantní nebo terénní sociální služby j. n.“.

22. V § 12 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno x), které zní:

„x)   z činností uvedených v klasifikaci NACE pod kódy 88.99.11) - sociální služby pro uprchlíky, oběti katastrof.“.

23. V § 12 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno y), které zní:

„y)   z činností uvedených v klasifikaci NACE pod kódy 88.99.21) - sociální prevence.“.

24. V § 12 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno z), které zní:

„z)   z činností uvedených v klasifikaci NACE pod kódy 88.99.31) - sociální rehabilitace.“.

25. V § 12 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno za), které zní:

„za)   z činností uvedených v klasifikaci NACE pod kódy 88.99.91) - jiné ambulantní nebo terénní sociální služby j. n.“.

26. V § 12 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena k) až o), která znějí:

„k)   ve formě platby za poskytování telekomunikačních služeb nebo jiných služeb uskutečněné prostřednictvím veřejné mobilní telefonní sítě, které jsou následným čerpáním nebo zúčtováním jiné platby,
l)   z hazardní hry,
m)   z obchodní letecké dopravy a ze služeb poskytovaných v přímé souvislosti s ní,
n)   poplatníka daně z příjmů fyzických osob,
1. kterému je přiznán nárok na průkaz ZTP/P z důvodu úplné nebo praktické nevidomosti nebo těžké hluchoslepoty,
2. který provozuje podnikatelskou činnost bez spolupracujících osob podle zákona upravujícího daně z příjmů a bez zaměstnanců, ledaže tyto osoby splňují podmínku uvedenou v bodě 1,
3. který není společníkem společnosti, z jejíž činnosti tržba plyne, ledaže všichni společníci společnosti splňují podmínku uvedenou v bodě 1, a
4. který tuto tržbu přijímá sám nebo prostřednictvím zaměstnance, spolupracující osoby nebo společníka společnosti, kteří splňují podmínku uvedenou v bodě 1,
o)   z prodeje sladkovodních ryb a souvisejících služeb uskutečněné vždy v období od 18. do 24. prosince v provozovně, ve které se v tomto období uskutečňují pouze tyto tržby.“.

27. V § 12 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) V případě občana jiného členského státu Evropské unie, který je hlášen k pobytu na území České republiky po dobu nejvýše 3 měsíců, se podmínka uvedená v odstavci 3 písm. n) bodě 1 považuje za splněnou, pokud tato osoba prokáže svou úplnou nebo praktickou nevidomost nebo těžkou hluchoslepotu.“.

28. V části druhé hlavě IV nadpis dílu 1 zní:
„Autentizační údaje, certifikát pro evidenci tržeb a blok účtenek“.

29. V § 13 odst. 1 se slova „evidované tržby“ nahrazují slovy „tržby evidované v běžném nebo zjednodušeném režimu“.

30. Za § 15 se vkládá nový § 15a, který včetně nadpisu zní:

㤠15a
Blok účtenek

(1) Správce daně předává poplatníkovi bloky účtenek jedenkrát ročně v počtu podle povahy a rozsahu jeho činnosti. V odůvodněných případech předá správce daně poplatníkovi další bloky účtenek i před uplynutím 1 roku.

(2) Poplatník může převzít blok účtenek od správce daně nejdříve po oznámení rozhodnutí o povolení pro evidování tržeb ve zvláštním režimu.

(3) Poplatník vrátí správci daně blok účtenek do 15 dnů od zrušení nebo zániku povolení pro evidování tržeb ve zvláštním režimu.

(4) Správce daně zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup podmínky a postup pro převzetí bloku účtenek, nakládání s ním a jeho vrácení.

(5) Ministerstvo financí vydává bloky účtenek a zabezpečuje jejich distribuci jednotlivým správcům daně.“.

31. § 16 včetně nadpisu zní:

㤠16
Ochrana autentizačních údajů, certifikátu pro evidenci tržeb a bloku účtenek

Poplatník je povinen zacházet s autentizačními údaji, certifikátem pro evidenci tržeb a blokem účtenek tak, aby předešel jejich zneužití. Součástí poplatníkovy povinnosti zacházet s blokem účtenek tak, aby předešel jeho zneužití, je povinnost vrátit blok účtenek za podmínek stanovených tímto zákonem.“.

32. V § 17 odst. 1 větě první se slova „prostřednictvím kterých provádí činnosti, z nichž plynou evidované tržby, nebo“ zrušují.

33. V § 17 odst. 2 větě druhé se slova „Toto oznámení lze“ nahrazují slovy „Poplatník, který neeviduje tržby ve zvláštním režimu, může toto oznámení“.

34. V § 18 odstavec 2 zní:

„(2) Uskutečněním evidované tržby je

a)   přijetí evidované tržby, nebo
b)   vydání pokynu k jejímu provedení, pokud byl tento pokyn vydán dříve.“.

35. V § 19 odst. 1 na konci textu písmene f) a v § 19 odst. 2 na konci textu písmen a), e) a f) se doplňují slova „uvedená v české měně“.

36. V § 19 odst. 2 se na konci textu písmene b) doplňují slova „ , uvedená v české měně“.

37. V § 19 odst. 2 se na konci textu písmene d) doplňují slova „uvedené v české měně“.

38. V § 20 odst. 1 písmeno b) zní:

„b)   své daňové identifikační číslo, pokud není jeho kmenová část tvořena obecným identifikátorem, kterým je rodné číslo,“.

39. V § 20 odst. 1 se na konci textu písmene g) doplňují slova „v české měně“.

40. V § 20 odstavec 2 zní:

„(2) Údajem o evidované tržbě uváděným na účtence je také daňové identifikační číslo poplatníka, který pověřil evidováním této tržby poplatníka, který tržbu eviduje, pokud není kmenová část tohoto daňového identifikačního čísla tvořena obecným identifikátorem, kterým je rodné číslo.“.

41. V části druhé hlavě IV dílu 3 se doplňuje oddíl 3, který včetně nadpisu zní:

„Oddíl 3
Evidence tržeb ve zvláštním režimu

§ 23a
Obsah evidenční povinnosti

(1) Poplatník je povinen

a)   nejpozději při uskutečnění evidované tržby vystavit účtenku s nejnižším pořadovým číslem z bloku účtenek tomu, od koho evidovaná tržba plyne,
b)   evidovat stejnopis vystavené účtenky s tím, že tato povinnost je splněna jeho uchováváním až do uplynutí lhůty pro stanovení daně z příjmů, ke které se vztahuje, a
c)   podat správci daně za každé kalendářní čtvrtletí, ve kterém uskutečnil nebo vrátil evidovanou tržbu nebo provedl její opravu, oznámení o tržbách evidovaných ve zvláštním režimu, a to do 20 dnů od konce tohoto kalendářního čtvrtletí.

(2) Oznámení o tržbách evidovaných ve zvláštním režimu lze podat jen

a)   na tiskopisu vydaném Ministerstvem financí,
b)   na tiskovém výstupu z počítačové tiskárny, který má údaje, obsah a uspořádání údajů shodné s tiskopisem vydaným Ministerstvem financí, nebo
c)   datovou zprávou s využitím dálkového přístupu ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně
1. podepsanou způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu,
2. s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky, nebo
3. dodatečně potvrzenou za podmínek uvedených v daňovém řádu.

§ 23b
Údaje na účtence vystavené ve zvláštním režimu

Poplatník je na účtence povinen uvádět

a)   své daňové identifikační číslo, pokud není jeho kmenová část tvořena obecným identifikátorem, kterým je rodné číslo,
b)   označení provozovny, ve které je tržba uskutečněna, pokud má více než 1 provozovnu,
c)   datum a čas přijetí tržby nebo vystavení účtenky, pokud je vystavena dříve, a
d)   celkovou částku tržby v české měně.

§ 23c
Údaje v oznámení o tržbách evidovaných ve zvláštním režimu

(1) V oznámení o tržbách evidovaných ve zvláštním režimu je poplatník povinen kromě obecných náležitostí podání uvést

a)   své identifikační a kontaktní údaje,
b)   označení provozovny, ve které jsou tržby uskutečněny, pokud má více než 1 provozovnu,
c)   údaje týkající se účtenek a bloku účtenek a
d)   údaje týkající se evidovaných tržeb.

(2) Údaje podle odstavce 1 písm. c) a d) uvádí poplatník zvlášť za každou provozovnu, ve které jsou uskutečňovány evidované tržby.“.

42. V § 25 odst. 2 písm. a) se slovo „nebo“ zrušuje.

43. V § 25 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno c), které zní:

„c)   text ve znění „Podle zákona o evidenci tržeb prodávající eviduje tržby ve zvláštním režimu a je povinen vystavit kupujícímu účtenku z bloku účtenek.“, eviduje-li poplatník v daném pokladním místě tržby ve zvláštním režimu.“.

44. V § 26 odst. 1 se za slovo „poplatníkovi“ vkládají slova „ , který eviduje tržby v běžném nebo zjednodušeném režimu,“.

45. V § 27 odst. 1 se slova „dané tržbě“ nahrazují slovy „tržbě evidované v běžném nebo zjednodušeném režimu“.

46. V § 29 odst. 1 písm. d) se slova „nebo certifikátem pro evidenci tržeb“ nahrazují slovy „ , certifikátem pro evidenci tržeb nebo blokem účtenek“ a slova „nemohlo dojít k“ se nahrazují slovy „předešla“.

47. V § 31 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slovo „tržbě“ vkládají slova „ , podat oznámení o tržbách evidovaných ve zvláštním režimu“.

48. § 37 se včetně nadpisu zrušuje.

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Pro evidování tržeb uskutečněných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související, se použije zákon č. 112/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Tržba uskutečněná přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona je evidovanou tržbou pro účely § 11a odst. 1 písm. c) zákona č. 112/2016 Sb., ve znění od prvního dne čtvrtého kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení tohoto zákona, pokud by byla evidovanou tržbou podle zákona č.  112/2016 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Žádost o povolení pro evidování tržeb ve zvláštním režimu podle § 11a zákona č. 112/2016 Sb., ve znění účinném od prvního dne čtvrtého kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení tohoto zákona, lze podat ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Tato žádost podaná před prvním dnem čtvrtého kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení tohoto zákona se považuje za podanou prvním dnem čtvrtého kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení tohoto zákona.

4. Rozhodnutí o povolení pro evidování tržeb ve zvláštním režimu podle § 11a zákona č. 112/2016 Sb., ve znění účinném od prvního dne čtvrtého kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení tohoto zákona, vydané před prvním dnem sedmého kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení tohoto zákona je účinné nejdříve prvním dnem sedmého kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení tohoto zákona.

5. Rozhodnutí o zrušení povolení pro evidování tržeb ve zvláštním režimu podle § 11a odst. 5 zákona č. 112/2016 Sb., ve znění účinném od prvního dne čtvrtého kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení tohoto zákona, vydané před prvním dnem sedmého kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení tohoto zákona je účinné nejdříve prvním dnem sedmého kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení tohoto zákona.

6. Ustanovení § 11a odst. 7 zákona č. 112/2016  Sb., ve znění účinném od prvního dne čtvrtého kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení tohoto zákona, se nepoužije před prvním dnem sedmého kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení tohoto zákona.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o dani z přidané hodnoty

Čl. III

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č.  215/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 441/2005  Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 319/2006 Sb., zákona č. 172/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007  Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 302/2008 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 54/2009 Sb., zákona č. 87/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 489/2009  Sb., zákona č. 120/2010 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 47/2011 Sb., zákona č. 370/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 18/2012  Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 333/2012 Sb., zákona č. 500/2012 Sb., zákona č. 502/2012 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 196/2014 Sb., zákona č. 262/2014 Sb., zákona č. 360/2014 Sb., zákona č.  377/2015 Sb., zákona č. 113/2016 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 243/2016  Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 33/2017 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 40/2017 Sb., zákona č. 170/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 371/2017  Sb., zákona č. 283/2018 Sb., zákona č. 6/2019 Sb. a zákona č. 80/2019 Sb., se mění takto:

1. V poznámce pod čarou č. 1 se na konci textu doplňují slova „Směrnice Rady (EU) 2018/1713 ze dne 6. listopadu 2018, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o sazby daně z přidané hodnoty uplatňované na knihy, noviny a časopisy“.

2. V § 47 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

„(5) U elektronicky poskytovaných služeb spočívajících v poskytnutí knih, brožur, letáků, prospektů, novin, časopisů, periodik, obrázkových knih, předloh ke kreslení, omalovánek, hudebnin a kartografických výrobků, které by byly zbožím, na jehož dodání se uplatňuje druhá snížená sazba daně, pokud by byly obsaženy na hmotném nosiči, včetně jejich zpřístupnění v rámci veřejných knihovnických a informačních nebo dalších služeb poskytovaných podle knihovního zákona nebo obdobných služeb poskytovaných podle jiného právního předpisu, se uplatní druhá snížená sazba daně.“.
Dosavadní odstavce 5 až 8 se označují jako odstavce 6 až 9.

3. V příloze č. 2 se položky „36.00.2 Úprava a rozvod vody prostřednictvím sítí.“, „37 Odvádění a čištění odpadních vod včetně ostatních služeb souvisejících s těmito činnostmi.“, „56 Stravovací služby, podávání nápojů, pokud nejsou jako stravovací služby osvobozeny od daně podle § 57 až 59 nebo pokud se nejedná o podání alkoholických nápojů uvedených pod kódy nomenklatury celního sazebníku 2203 až 2208 nebo tabákových výrobků uvedených pod kódy nomenklatury celního sazebníku kapitoly 24.“, „81.21.10 Služby čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech.“, „81.22.11 Služby mytí oken prováděné v domácnostech.“ a „88.10, 88.91 Domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občany.“ zrušují a v položce „90 Služby spisovatelů, skladatelů, sochařů a jiných výkonných umělců, pokud se nejedná o poskytnutí oprávnění k výkonu práva dílo užít a mimo služby nezávislých novinářů, nezávislých modelů a modelek.“ se slova „spisovatelů, skladatelů, sochařů a jiných výkonných umělců“ nahrazují slovy „autorů a výkonných umělců“ a za slovo „dílo“ se vkládají slova „nebo umělecký výkon“.

4. V příloze č. 2 se věta „Kódem nomenklatury celního sazebníku se rozumí kód popisu vybraných výrobků uvedený v celním sazebníku ve znění platném k 1. lednu 2018.“ zrušuje.

5. V příloze č. 2 se věty „Za služby čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech a služby mytí oken prováděné v domácnostech se pro účely tohoto zákona považuje úklid v bytě nebo rodinném domě mimo prostor, které nejsou určeny k bydlení. Za úklidové práce v domácnosti se považuje také úklid společných prostor bytového domu.“ zrušují.

6. V příloze č. 2 se věta „Oprávněním k výkonu práva dílo užít se rozumí oprávnění podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů v platném znění.“ nahrazuje větou „Oprávněním k výkonu práva dílo nebo umělecký výkon užít se pro účely zařazení služby do příslušné sazby daně rozumí oprávnění podle zákona č. 121/2000  Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

7. V příloze č. 2a se před položku „49 Pozemní hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich zavazadel s výjimkou osobní dopravy lyžařskými vleky“ vkládají nové položky, které znějí:

„36.00.2 Úprava a rozvod vody prostřednictvím sítí.

37 Odvádění a čištění odpadních vod včetně ostatních služeb souvisejících s těmito činnostmi.“.

8. V příloze č. 2a se za položku „50 Vodní hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich zavazadel.“ doplňují nové položky, které znějí:

„56 Stravovací služby, podávání nápojů, pokud

- nejsou jako stravovací služby osvobozeny od daně podle § 57 až 59,

- se nejedná o podání alkoholických nápojů; to neplatí pro podávání nápojů uvedených pod kódem nomenklatury celního sazebníku 2203 00 10, nebo

- se v rámci stravovací služby nebo podávání nápojů nejedná o podání tabákových výrobků uvedených pod kódy nomenklatury celního sazebníku kapitoly 24.

81.21.10 Služby čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech.

81.22.11 Služby mytí oken prováděné v domácnostech.

88.10, 88.91 Domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občany.

95.23 Opravy obuvi a kožených výrobků.

95.29.11 Opravy a úpravy oděvů a textilních výrobků.

95.29.12 Opravy jízdních kol.

96.02 Kadeřnické a holičské služby.“.

9. V příloze č. 2a se za položku „56 Stravovací služby, podávání nápojů, pokud nejsou jako stravovací služby osvobozeny od daně podle § 57 až 59, se nejedná o podání alkoholických nápojů; to neplatí pro podávání nápojů uvedených pod kódem nomenklatury celního sazebníku 2203 00 10, nebo se v rámci stravovací služby nebo podávání nápojů nejedná o podání tabákových výrobků uvedených pod kódy nomenklatury celního sazebníku kapitoly 24.“ na samostatný řádek vkládá nová položka 77, 85, 91, která zní:

„77, 85, 91 Půjčování nebo nájem knih, brožur, letáků, prospektů, novin, časopisů, periodik, obrázkových knih, předloh ke kreslení, omalovánek, hudebnin a kartografických výrobků, na jejichž dodání se uplatňuje druhá snížená sazba daně, pokud se jedná o veřejné knihovnické a informační nebo další služby poskytované podle knihovního zákona nebo obdobné služby poskytované podle jiného právního předpisu.“.

10. V příloze č. 2a se za větu „Druhé snížené sazbě daně podléhají služby, které odpovídají současně číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA platné k 1. lednu 2008 a výslovně uvedenému slovnímu popisu k tomuto kódu v textové části této přílohy.“ na samostatný řádek vkládá věta „Kódem nomenklatury celního sazebníku se pro účely zařazení služby do příslušné sazby daně rozumí číselný kód popisu vybraných výrobků uvedený v celním sazebníku ve znění platném k 1. lednu 201872).“.

11. Na konci přílohy č. 2a se na samostatné řádky doplňují věty:
„Alkoholickými nápoji se pro účely zařazení služby do příslušné sazby daně rozumí alkoholické nápoje podle zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů.
Za služby čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech a služby mytí oken prováděné v domácnostech se pro účely zařazení služby do příslušné sazby daně považuje úklid v obytném prostoru nebo rodinném domě. Za úklidové práce v domácnosti se považuje také úklid společných prostor bytového domu.“.

12. V příloze č. 3 položce 01-05, 07-23, 25 se slova „(vyjma alkoholických, vymezených zvláštním předpisem70))“ nahrazují slovy „s výjimkou alkoholických nápojů“, slova „číselných kódů 2203-2208 a zboží“ se zrušují a za číslo „2106“ se vkládají slova „a 2201“.
Poznámka pod čarou č.  70 se zrušuje.

13. V příloze č. 3 se položka „49 - Knihy, brožury, letáky, prospekty, obrázková alba, obrázkové knihy, předlohy ke kreslení všech druhů a omalovánky pro děti, hudebniny tištěné či rukopisné, kartografické výrobky všech druhů včetně atlasů, nástěnných map, topografických plánů a globusů; kde reklama nepřesahuje 50 % plochy. Mimo tiskovin plně nebo podstatně určených k reklamě a mimo zboží zařazeného do číselných kódů 4901, 4903, 4904, které je zahrnuto v příloze č. 3a.“ a věta „Reklamou se pro účely zařazení zboží do příslušné sazby daně rozumí reklama podle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů.“ zrušují.

14. V příloze č. 3 se za větu „První snížené sazbě daně podléhá zboží, které odpovídá současně kódu nomenklatury celního sazebníku a výslovně uvedenému slovnímu popisu k tomuto kódu v textové části této přílohy.“ na samostatný řádek vkládá věta „Alkoholickými nápoji se pro účely zařazení zboží do příslušné sazby daně rozumí alkoholické nápoje podle zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů.“.

15. V příloze č. 3a se za položku „1806, 1901, 2004, 2005, 2103, 2106 – Upravené mlýnské výrobky a připravené směsi k přípravě potravin pro osoby s nesnášenlivostí lepku.“ vkládá nová položka, která zní:

„2201 - pitná voda.“.

16. V příloze č. 3a se za větu „Mlýnské výrobky a směsi těchto mlýnských výrobků, slad, škroby, pšeničný lepek a směsi těchto výrobků, upravené mlýnské výrobky a připravené směsi k přípravě potravin pro osoby s nesnášenlivostí lepku musí splňovat požadavky na složení potravin pro osoby s nesnášenlivostí lepku definované v nařízení Komise (ES) č. 41/2009 ze dne 20. ledna 2009 o složení a označování potravin vhodných pro osoby s nesnášenlivostí lepku.“ na samostatný řádek vkládá věta „Pitnou vodou se pro účely tohoto zákona rozumí pitná voda dodávaná odběratelům vodovodem podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.“.

17. V příloze č. 3a se položka „4901, 4902, 4903, 4904 - Tištěné knihy, obrázkové knihy pro děti; noviny a časopisy, hudebniny, tištěné nebo ručně psané, též vázané nebo ilustrované. Mimo zboží, kde reklama přesahuje 50 % plochy.“ nahrazuje položkou 4901 - 4905, 4911, 8523, která zní:

„4901 - 4905, 4911, 8523 - Knihy, brožury, letáky, prospekty, noviny, časopisy, periodika, obrázkové knihy, předlohy ke kreslení, omalovánky, hudebniny a kartografické výrobky, včetně zvukového záznamu přednesu jejich obsahu, pokud

- jsou obsaženy na hmotném nosiči a

- nejde o zboží, u kterého reklama představuje více než 50 % obsahu nebo které se výlučně nebo převážně sestává z hudebního zvukového obsahu nebo audiovizuálního obsahu.“.

18. V příloze č. 3a se věty „Novinami se pro účely tohoto zákona rozumí deníky a zpravodajské periodické tiskoviny, vydávané nejméně dvakrát ročně pod stejným názvem a v úpravě pro ně typické bez pevného spojení jednotlivých listů.“, „Tištěnou knihou se pro účely zařazení zboží do příslušné sazby daně rozumí též knihy reprodukované kopírovacím strojem, pod kontrolou zařízení pro automatizované zpracování dat, ražením, fotografováním, fotokopírováním, termokopírováním nebo psaním na psacím stroji.“ a „Obrázkovou knihou pro děti se pro účely zařazení zboží do příslušné sazby daně rozumí kniha pro děti, ve které je hlavní náplní ilustrace a text má podružný význam.“ zrušují.

Čl. IV
Přechodné ustanovení

Pro daňové povinnosti u daně z přidané hodnoty za zdaňovací období před prvním dnem sedmého kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení tohoto zákona, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související, se použije zákon č. 235/2004 Sb., ve znění účinném před prvním dnem sedmého kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení tohoto zákona.

ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST

Čl. V

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem prvního kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení, s výjimkou

a)   ustanovení čl. I bodů 6, 8, 28 až 31 a 46, která nabývají účinnosti prvním dnem čtvrtého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení, a
b)   ustanovení čl. I bodů 5, 33, 41 až 45, 47 a 48, čl. III a čl. IV, která nabývají účinnosti prvním dnem sedmého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Vondráček v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.

Nabídka k tématu

Zákon o dani z přidané hodnoty - Praktický komentář

Zákon o dani z přidané hodnoty - Praktický komentář

Petr Vondraš, Igor Pantůček - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Praktický komentář k zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, výkladově rozvádí jednotlivá ustanovení zákona v kontextu bohatých poradenských zkušeností autorů, judikatury a informací Finanční správy. Obsahuje také řadu příkladů, na nichž jsou ustanovení zákona prakticky ... pokračování

Cena: 1 315 KčKOUPIT

Daň z přidané hodnoty 2024

Daň z přidané hodnoty 2024

Zdeněk Kuneš - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Jedenácté vydání této publikace obsahuje novelizovaná ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, k 1. lednu 2024 a s tím související nové a upřesněné výklady tohoto zákona. Výklad všech ustanovení zákona o DPH je doplněn o množství příkladů z praxe. Publikaci tak ... pokračování

Cena: 919 KčKOUPIT

Abeceda DPH 2024

Abeceda DPH 2024

Ing. Zdeněk Kuneš, Bc. Zdeněk Vondrák, DiS. - Anag, spol. s r. o.

Publikace, kterou lze použít jako průvodce pro začínající podnikatele nebo podnikatele, jež dosud neměli povinnost registrovat se k dani z přidané hodnoty, sleduje jednotlivé kroky podnikatele při zahájení jeho podnikatelských aktivit a postup v případě splnění podmínky podle zákona ... pokračování

Cena: 889 KčKOUPIT

Daňové zákony 2024

Daňové zákony 2024

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2024 – daně z příjmů, DPH, daňový řád, daň silniční, daň z nemovitých věcí a další. Publikace obsahuje celkem 10 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. V této publikaci jsou obsaženy ... pokračování

Cena: 159 KčKOUPIT

ÚZ č. 1565 - Daň z přidané hodnoty, 2024

ÚZ č. 1565 - Daň z přidané hodnoty, 2024

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje nové znění zákona o dani z přidaného hodnoty, který byl k 1. 1. 2024 několikrát změněn, zejména vládním konsolidačním balíčkem. Publikace dále obsahuje aktuální text směrnice Rady EU o společném systému daně z přidané hodnoty a další evropské i tuzemské předpisy; ... pokračování

Cena: 187 KčKOUPIT

Daň z přidané hodnoty s komentářem 2022

Daň z přidané hodnoty s komentářem 2022

Ing. Václav Benda, Ing. Ladislav Pitner - Anag, spol. s r. o.

V tomto 14. aktualizovaném vydání komentáře k zákonu o DPH jsou promítnuty všechny změny zákona o DPH provedené v roce 2021 a vyznačeny ty, které jsou účinné od 1. 10. 2021. Předkládaný komentář je zcela v souladu s aktuálními výklady Generálního finančního ředitelství a obsahuje ... pokračování

Cena: 849 KčKOUPIT

Uplatňování DPH u zvláštních režimů a specifických postupů

Uplatňování DPH u zvláštních režimů a specifických postupů

Zdeněk Kuneš, Pavla Polanská - GRADA Publishing, a. s.

Kniha je určena pro všechny plátce, kteří při uplatňování DPH nepostupují podle běžného režimu, ale používají pro uplatnění DPH zvláštní režimy. Jsou to např. obchodníci s použitým zbožím, uměleckými díly, sběratelskými předměty a starožitnostmi nebo poskytovatelé stavebních nebo ... pokračování

Cena: 149 KčKOUPIT

Zákon o dani z přidané hodnoty. Komentář

Zákon o dani z přidané hodnoty. Komentář

Monika Novotná, Václav Olšanský - C. H. Beck

Komentář k zákonu o dani z přidané hodnoty podává podrobný výklad ustanovení zákona s doplněním o ustálenou judikaturu Nejvyššího správního soudu a Soudního dvora EU. Autoři se zabývají aktuálními problémy souvisejícími s jednotlivými instituty zákona a jejich aplikací v praxi, s ... pokračování

Cena: 1 990 KčKOUPIT

DPH v tuzemsku zaměřeno na nemovité věci a výstavbu, 2. vydání

DPH v tuzemsku zaměřeno na nemovité věci a výstavbu, 2. vydání

Ing. Zdeněk Kuneš - Anag, spol. s r. o.

Publikace se zabývá uplatněním daně z přidané hodnoty u nemovitých věcí podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Všechna ustanovení tohoto zákona jsou vysvětlena a ... pokračování

Cena: 369 KčKOUPIT

DPH s účetními příklady pro příspěvkové organizace

DPH s účetními příklady pro příspěvkové organizace

Lydie Musilová, Milan Lang - Nakladatelství PARIS

Tato publikace je zaměřena na ucelený výklad pravidel a postupů při aplikaci zákona o DPH podle právního stavu platného k 1.1.2020 u příspěvkových organizaci, a to zejména škol a školských zařízení, příspěvkových organizací poskytujících sociální, zdravotní, kulturní a sportovní ... pokračování

Cena: 480 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.