Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


248

VYHLÁŠKA

ze dne 10. září 2019,

kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 19, § 26 odst. 4 a § 121 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 49/2009 Sb. a zákona č. 82/2015 Sb.:

ČÁST PRVNÍ
Změna vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů

Čl. I

Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění vyhlášky č. 270/2017 Sb., vyhlášky č. 416/2017 Sb. a vyhlášky č. 244/2018 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 1 větě druhé se slova „a žádosti zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka“ zrušují a na konci odstavce se doplňuje věta „Individuální vzdělávací plán školské poradenské zařízení zpravidla nedoporučuje, pokud jsou všechny informace podstatné pro vzdělávání žáka uvedeny v doporučení podle § 15.“.

2. V § 3 odst. 3 písm. d) se za slovo „úpravě“ vkládá slovo „očekávaných“ a slovo „ze“ se zrušuje.

3. V § 3 odst. 6 větě první se slova „ředitel školy“ nahrazují slovem „škola“.

4. V § 5 odst. 1 větě první se slova „nebo podle § 18 odst. 1“ zrušují.

5. V § 5 odst. 2 se slova „se žákem nebo s ostatními“ nahrazují slovem „s“.

6. V § 5 se odstavec 6 zrušuje.

7. § 10 včetně nadpisu zní:

㤠10
Podrobnosti k poskytování podpůrných opatření prvního stupně školou

(1) Poskytování podpůrných opatření prvního stupně škola průběžně vyhodnocuje. Nejpozději po 3 měsících od zahájení poskytování podpůrných opatření škola vyhodnotí, zda podpůrná opatření vedou k naplnění stanovených cílů. Není-li tomu tak, doporučí škola zletilému žákovi nebo zákonnému zástupci žáka využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení. Do doby zahájení poskytování podpůrných opatření druhého až pátého stupně na základě doporučení školského poradenského zařízení poskytuje škola podpůrná opatření prvního stupně.

(2) Škola může zpracovat plán pedagogické podpory, který zahrnuje zejména popis obtíží a speciálních vzdělávacích potřeb žáka, podpůrná opatření prvního stupně, stanovení cílů podpory a způsobu vyhodnocování naplňování plánu, zejména v situaci, kdy pro poskytování podpůrných opatření prvního stupně nepostačuje samotné zohlednění individuálních vzdělávacích potřeb žáka při vzdělávání.“.

8. V § 11 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 2 až 5.

9. V § 11 odst. 3 písmeno d) zní:

„d)   informací školy o podpůrných opatřeních prvního stupně poskytovaných žákovi,“.

10. V § 12 odst. 2 se text „odst. 4“ nahrazuje textem „odst. 3“.

11. V § 15 odst. 1 se slova „3 měsíce“ nahrazují slovy „6 měsíců“.

12. V § 15 odst. 2 písmeno i) zní:

„i)   identifikační údaje pracovníka školského poradenského zařízení, který poskytl poradenskou službu a zpracoval doporučení,“.

13. V § 15 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno k), které zní:

„k)   podpis vedoucího pracoviště školského poradenského zařízení; je-li doporučení zasíláno prostřednictvím datové schránky, nevyžaduje se podpis vedoucího pracoviště školského poradenského zařízení.“.

14. V § 15 odst. 3 se slovo „zpravidla“ zrušuje a na konci textu věty první se doplňují slova „ , přičemž v odůvodněných případech lze stanovit dobu až 4 roky“.

15. V § 15 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

„(4) Pro vzdělávání žáka lze v daném období vydat pouze 1 doporučení. Nové doporučení může školské poradenské zařízení před vypršením doby podle odstavce 3, § 20 odst. 2 nebo § 22 odst. 1 vydat, pouze pokud došlo ke změně vzdělávacích potřeb žáka nebo potřebě změny doporučeného podpůrného opatření. Věta první se neuplatní, pokud je vzhledem k více druhům znevýhodnění žáka uvedených v § 16 odst. 9 zákona nezbytné vydání doporučení různými školskými poradenskými zařízeními s ohledem na jejich zaměření nebo je-li žákovi souběžně poskytováno vzdělávání nebo školské služby ve více školách.“.
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

16. V § 16 odst. 4 větě druhé se slova „ve lhůtě jím stanovené, nejdéle však do 1 roku od vydání doporučení“ nahrazují slovy „ve lhůtě přiměřené povaze speciálních vzdělávacích potřeb a době platnosti doporučení; nejpozději ve lhůtě 1 roku od vydání doporučení se vyhodnocuje poskytování podpůrných opatření v podobě využití asistenta pedagoga, dalšího pedagogického pracovníka, tlumočníka českého znakového jazyka, přepisovatele pro neslyšící nebo možnosti působení osob poskytujících žákovi po dobu jeho pobytu ve škole podporu podle jiných právních předpisů“.

17. V § 17 odstavec 3 zní:

„(3) Ve třídách, odděleních a studijních skupinách, které nejsou zřízeny podle § 16 odst. 9 zákona, a ve třídách, odděleních a studijních skupinách škol, které nejsou zřízeny podle § 16 odst. 9 zákona, mohou vykonávat přímou pedagogickou činnost souběžně nejvýše 3 pedagogičtí pracovníci.“.

18. V § 17 odstavec 4 zní:

„(4) Omezení podle odstavců 1 a 2 se neuplatní u mateřské a základní školy, které v jeho plnění brání plnění povinnosti přednostního přijetí dítěte podle § 34 odst. 3 zákona nebo žáka podle § 36 odst. 7 zákona. Omezení podle odstavců 1 a 2 se dále neuplatní u střední školy, konzervatoře nebo vyšší odborné školy.“.

19. V § 17 odst. 5 větě druhé se slova „žáka podle § 34 odst. 3 nebo“ nahrazují slovy „dítěte podle § 34 odst. 3 zákona nebo žáka podle“.

20. § 18 se včetně nadpisu zrušuje.

21. V § 19 se odstavec 1 zrušuje.
Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 1 až 4.

22. V § 19 odst. 2 se slova „Školy, třídy,“ nahrazují slovem „Třídy,“.

23. V § 19 odst. 3 se slova „odstavce 3“ nahrazují slovy „odstavce 2“.

24. V § 20 odst. 1 se za slovo „základě“ vkládá slovo „písemné“.

25. V § 20 odstavec 2 zní:

„(2) Na doporučení podle odstavce 1 a postup školského poradenského zařízení při jeho vydání se použije § 11 odst. 2 až 4, § 12, 13 a 15 obdobně. Toto doporučení je platné po dobu v něm stanovenou, nejvýše po dobu 2 let, přičemž v odůvodněných případech lze stanovit platnost až 4 roky. V případě doporučení zařazení žáka do školy nebo třídy pro žáky s lehkým mentálním postižením je první doporučení platné nejvýše po dobu 1 roku a dále pak nejvýše po dobu 2 let.“.

26. V § 22 odst. 1 větě první se slova „3 až 5“ nahrazují slovy „2 až 4“ a ve větě druhé slova „nejdéle však po dobu 2 let“ se nahrazují slovy „nejvýše po dobu 2 let, přičemž v odůvodněných případech lze stanovit platnost až 4 roky“.

27. V § 23 odst. 1 se slovo „zpravidla“ zrušuje a na konci textu věty druhé se doplňují slova „ , přičemž v odůvodněných případech lze vyhodnocení provést až do 4 let od předešlého vyhodnocení“.

28. V § 23 odstavec 2 zní:

„(2) Se závěry vyhodnocení seznámí školské poradenské zařízení zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka.“.

29. V § 24 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Jde-li o třídu střední školy zřízené podle § 16 odst. 9 zákona nebo o třídu zřízenou podle § 16 odst. 9 zákona ve střední škole, mohou se v ní vzdělávat žáci více oborů vzdělání stejné kategorie dosaženého vzdělání podle nařízení vlády upravujícího soustavu oborů vzdělání3); pravidla pro vytváření víceoborových tříd stanovená ve vyhlášce upravující střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři se neuplatní.“.

30. V § 25 odstavec 2 zní:

„(2) Při odborném výcviku ve střední škole zřízené podle § 16 odst. 9 zákona a ve třídě zřízené podle § 16 odst. 9 zákona se skupiny naplňují do počtu stanoveného nařízením vlády upravujícím soustavu oborů vzdělání3), nejvýše však do počtu 7 žáků. Při ostatních součástech praktického vyučování se skupina naplňuje do počtu 7 žáků.“.

31. V příloze č. 1 se na konci textu oddílu 1 doplňuje nový pododdíl 1.11., který zní:

   „1.11. U podpůrných opatření
a)   spočívajících v činnosti asistenta pedagoga,
b)   spočívajících v činnosti speciálního pedagoga,
c)   spočívajících v činnosti školního speciálního pedagoga,
d)   spočívajících v činnosti školního psychologa,
e)   pedagogické intervence,
f)   předmětu speciálně pedagogické péče,
g)   speciálních učebnic,
h)   speciálních učebních pomůcek a
i)   kompenzačních pomůcek

je níže uvedená normovaná finanční náročnost podmíněná; finanční prostředky ze státního rozpočtu na tato podpůrná opatření se poskytují pouze v případě, pokud žák nemůže využít již dříve doporučené podpůrné opatření financované ze státního rozpočtu na základě doporučení pro jiného žáka.“.

32. V příloze č. 1 oddíle 3 části A se v tabulce „Podpůrná opatření prvního stupně – obecně“ podtabulce „Podmínky k zajištění podpůrných opatření“ slova „- Zpracování plánu pedagogické podpory“ zrušují.

33. V příloze č. 1 oddíle 3 části A v tabulce „Příklady podpůrných opatření v prvním stupni“ bod 5 „Intervence školy“ zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

34. V příloze č. 1 oddíle 3 části A v tabulce „Podpůrná opatření druhého stupně“ u podbodu II. 3. A) „ve škole“ se ve třetím sloupci slovo „jsou“ nahrazuje slovy „mohou být případně“.

35. V příloze č. 1 oddíle 3 části A v tabulce „Podpůrná opatření druhého stupně“ bod 6 „Intervence“ zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

36. V příloze č. 1 oddíle 3 části A v tabulce „Podpůrná opatření třetího stupně – obecně“ se slova „(pro maximálně 4 žáky)“ zrušují.

37. V příloze č. 1 oddíle 3 části A v tabulce „Podpůrná opatření třetího stupně – obecně“ podtabulce „Normovaná finanční náročnost“ se slova „ , maximálně pro 4 žáky na třídu“ zrušují.

38. V příloze č. 1 oddíle 3 části A v tabulce „Podpůrná opatření třetího stupně“ u bodu 2 „Úprava obsahu a výstupů vzdělávání“ ve druhém sloupci se slova „Zařazují se“ nahrazují slovy „Mohou se zařadit“ a slova „uplatňuje se“ se nahrazují slovem „uplatnit“.

39. V příloze č. 1 oddíle 3 části A v tabulce „Podpůrná opatření třetího stupně“ bod 4 „Individuální vzdělávací plán“ zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

40. V příloze č. 1 oddíle 3 části A v tabulce „Podpůrná opatření třetího stupně“ bod 5 „Personální podpora“ zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

41. V příloze č. 1 oddíle 3 části A v tabulce „Podpůrná opatření třetího stupně“ bod 7 „Intervence“ zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

42. V příloze č. 1 oddíle 3 části A v tabulce „Podpůrná opatření třetího stupně“ v bodě 8 „Úpravy podmínek přijímání ke vzdělávání a ukončování vzdělávání“ podbod III. 8 B zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

43. V příloze č. 1 oddíle 3 části A v tabulce „Podpůrná opatření čtvrtého stupně – obecně“ se slovo „je“ nahrazuje slovy „může být“.

44. V příloze č. 1 oddíle 3 části A v tabulce „Podpůrná opatření čtvrtého stupně“ bod 4 „Individuální vzdělávací plán“ zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

45. V příloze č. 1 oddíle 3 části A v tabulce „Podpůrná opatření čtvrtého stupně“ bod 5 „Personální podpora“ zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

46. V příloze č. 1 oddíle 3 části A v tabulce „Podpůrná opatření čtvrtého stupně“ bod 7 „Intervence“ zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

47. V příloze č. 1 oddíle 3 části A v tabulce „Podpůrná opatření pátého stupně“ u bodu 2 „Úprava obsahu a výstupů vzdělávání“ se ve druhém sloupci za slovo „umožněno“ vkládá slovo „zejména“.

48. V příloze č. 1 oddíle 3 části A v tabulce „Podpůrná opatření pátého stupně“ bod 4 „Individuální vzdělávací plán“ zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

49. V příloze č. 1 oddíle 3 části A v tabulce „Podpůrná opatření pátého stupně“ bod 5 „Personální podpora“ zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

50. V příloze č. 1 oddíle 3 části A v tabulce „Podpůrná opatření pátého stupně“ bod 7 „Intervence“ zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

51. V příloze č. 1 oddíl 4 část B zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

52. V příloze č. 1 oddíl 5 část C zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

53. Příloha č. 2 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

54. Příloha č. 3 se zrušuje.

55. Příloha č. 5 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Poskytování podpůrného opatření na základě doporučení vydaného přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky a jeho normovaná finanční náročnost se řídí dosavadními právními předpisy.

2. Pokud je ve třídě, oddělení nebo studijní skupině vzděláván žák, pro něhož bylo vydáno doporučení spočívající v podpoře asistentem pedagoga, učitelem nebo dalším pedagogickým pracovníkem přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, uplatňuje se na třídu, oddělení nebo studijní skupinu omezení počtu pedagogických pracovníků podle § 17 odst. 3 vyhlášky č. 27/2016 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky, a to až do skončení platnosti tohoto doporučení.

ČÁST DRUHÁ
Změna vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů

Čl. III

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011  Sb., vyhlášky č. 103/2014 Sb. a vyhlášky č. 197/2016 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který včetně poznámky pod čarou č. 6 zní:

„(6) Školské poradenské zařízení poradenskou službu směřující k zjišťování speciálních vzdělávacích potřeb nebo mimořádného nadání žáka neposkytne, je-li platné dříve vydané doporučení, které bylo žadateli vydáno stejným nebo jiným školským poradenským zařízením, s výjimkou případu uvedeného ve vyhlášce o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných6).


6) § 15 odst. 4 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů.“.
Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7.

2. Příloha č. 5 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

ČÁST TŘETÍ
Účinnost

Čl. IV

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy:
Ing. Plaga, Ph.D., v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1555 - Regionální školství, Pedagogičtí pracovníci

ÚZ č. 1555 - Regionální školství, Pedagogičtí pracovníci

Sagit, a. s.

Od září 2023 platí velká novela zákona o pedagogických pracovnících (125 změn a doplnění), která mj. mění uznávání odborné kvalifikace učitelů, redukuje akreditované programy dalšího vzdělávání, zavádí novou pozici provázejícího učitele a uvádějícího učitele (podpora v adaptačním ... pokračování

Cena: 279 KčNedostupné

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.