Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


229

ZÁKON

ze dne 14. srpna 2019,

kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o Státním pozemkovém úřadu

Čl. I

Zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 256/2013 Sb., zákona č.  280/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 185/2016 Sb., zákona č. 225/2017  Sb. a zákona č. 295/2017 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se doplňuje odstavec 7, který zní:

„(7) Státní pozemkový úřad je editorem údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí. Bonitované půdně ekologické jednotky jsou v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí vedeny jako účelové územní prvky. O bonitovaných půdně ekologických jednotkách se v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí vedou

a)   identifikační údaje, kterými jsou kód územního prvku a kód bonitované půdně ekologické jednotky,
b)   lokalizační údaje a
c)   údaje o vazbách na ostatní územní prvky.“.

2. V § 3 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Směna a koupě pozemků se uskutečňují nejvýše za cenu obvyklou38).“.
Poznámka pod čarou č. 38 zní:


38) § 2 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

 3. V § 3 odst. 4 se slova „a do 15 pracovních dnů podá u příslušného katastrálního úřadu návrh na výmaz poznámky o zařazení pozemku do rezervy podle odstavce 1 písm. b)“ nahrazují slovy „nebo s jeho písemným souhlasem na jím zřízenou příspěvkovou organizaci, založený státní podnik nebo jemu podřízenou organizační složku státu“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Státní pozemkový úřad podá do 15 pracovních dnů od data převedení příslušnosti hospodaření podle věty první u příslušného katastrálního úřadu návrh na zápis změny příslušnosti hospodaření společně s návrhem na výmaz poznámky o zařazení pozemku do rezervy podle odstavce 1 písm. b), ve kterém potvrdí, že důvody pro vyznačení této poznámky pominuly.“.

4. V § 3 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Pokud bylo Státním pozemkovým úřadem zahájeno správní řízení podle odstavce 3 a před jeho skončením požádala o převod zemědělského pozemku osoba podle § 7, 10, 10a nebo 10b, má zařazení pozemků do rezervy podle odstavce 1 písm. b) přednost před uspokojením žadatelů, i když splnili podmínky pro převod.“.

5. V § 4 odst. 1 se slova „pozemky nabytými podle § 15 odst. 3 zákona“ nahrazují slovy „majetkem nabytým v souladu se zákonem“.

6. V § 4 se doplňuje odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 39 zní:

„(4) Členem honebního společenstva se nestává stát s honebními pozemky, se kterými je příslušný hospodařit Státní pozemkový úřad, a to ani v případě honebních pozemků, kde je příslušný hospodařit se spoluvlastnickým podílem. Honební pozemky podle věty první získávají postavení přičleněných pozemků uznané společenstevní honitby39).


39) Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.“.

7. V § 6 odst. 1 se na konci úvodní části ustanovení doplňují slova „z vlastnictví státu na jiné osoby“.

8. Poznámka pod čarou č. 7 zní:


7) § 9 zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi), ve znění pozdějších předpisů.“.

9. V § 6 odst. 1 písm. b) bodě 1 se text „§ 3 odst. 4,“ zrušuje.

10. V § 6 odst. 1 písm. b) se na začátek bodu 4 vkládají slova „určených platnou územně plánovací dokumentací nebo“.

11. V § 6 odst. 1 písm. c) se slova „určené podle schváleného návrhu pozemkové úpravy pro výstavbu polních cest a na provedení technických, vodohospodářských a ekologických opatření9)“ nahrazují slovy „určené k řešení podle § 2 zákona č. 139/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, u kterých je v katastru nemovitostí vyznačena poznámka o zahájení pozemkových úprav“.
Poznámka pod čarou č. 9 se zrušuje.

12. V § 6 odst. 1 písm. f) se slova „v prvních a druhých zónách národních parků12)“ nahrazují slovy „na územích národních parků; dále nelze převádět zemědělské pozemky v přírodních rezervacích a v přírodních památkách, s výjimkou zemědělských pozemků, k jejichž zcizení vydalo souhlas Ministerstvo životního prostředí podle jiného právního předpisu12)“.
Poznámka pod čarou č. 12 zní:


12) Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.“.

13. V § 6 odst. 1 se za písmeno f) vkládá nové písmeno g), které zní:

„g)   pozemky, u nichž bylo Státním pozemkovým úřadem zahájeno správní řízení podle § 3 odst. 3, do doby vydání pravomocného rozhodnutí, nebo“.

Dosavadní písmeno g) se označuje jako písmeno h).

14. V § 6 odst. 1 písm. h) se slova „s výjimkou nakládání podle § 3 odst. 4“ zrušují.

15. V § 8 odst. 1 se na konci textu věty druhé doplňují slova „ , a podle současného způsobu využití pozemku“.

16. V § 8 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „ , a podle současného způsobu využití pozemku“.

17. V § 8 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Povinnosti uvedené v odstavcích 1 až 3 platí po dobu 10 let ode dne provedení vkladu vlastnického práva k zemědělskému pozemku do katastru nemovitostí ve prospěch obce nebo kraje.“.

18. V § 10 odstavec 1 zní:

„(1) Státní pozemkový úřad převede na základě písemné žádosti obce do jejího vlastnictví zemědělský pozemek nebo jeho oddělenou část v podobě parcely nacházející se v jejím katastrálním území,

a)   nachází-li se v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše, případně koridoru, a je-li pravomocným rozhodnutím o umístění stavby určen k zastavění stavbou ve prospěch této obce a stavebníkem je obec, nebo
b)   nachází-li se v zastavěném území a podle platného územního plánu v ploše veřejného prostranství podle zákona o obcích.“.

19. V § 10 odst. 3 se na konci písmene a) slovo „a“ nahrazuje slovem „nebo“.

20. V § 10 odst. 4 se slova „Současně se zemědělským pozemkem podle odstavce 3 může Státní pozemkový úřad“ nahrazují slovy „Státní pozemkový úřad může“ a za slova „spoluvlastníkovi stavby“ se vkládají slova „ , která je nemovitou věcí,“.

21. V § 10 odst. 5 se slovo „Současně“ nahrazuje slovy „Státní pozemkový úřad“.

22. Za § 10c se vkládá nový § 10d, který včetně nadpisu zní:

㤠10d
Převod stavby a souvisejícího majetku na žádost vlastníka pozemku

Na základě písemné žádosti převede Státní pozemkový úřad vlastníkovi pozemku, popřípadě jeho spoluvlastníkovi, stavbu a související majetek, které jsou na jeho pozemku umístěny.“.

23. V § 12 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „ , pokud byl třikrát marně nabídnut ve veřejné nabídce podle § 11a zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů“.

24. Poznámka pod čarou č. 23 zní:


23) § 8 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon).“.

25. V nadpisu § 13 se za slovo „věci“ vkládají slova „a souvisejícího majetku“.

26. V § 13 odst. 1 se za slovo „pozemky“ vkládají slova „ , jejichž součástí nejsou stavby“.

27. V § 13 odst. 2 se za slovo „soubory“ vkládají slova „a související majetek“, slova „nemovitou věcí“ se zrušují, slovo „níž“ se nahrazuje slovem „nimiž“ a za slova „u stavby“ se vkládají slova „a souvisejícího majetku“.

28. V § 13 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

„(3) Státní pozemkový úřad může prodat zemědělské pozemky, jejichž součástí jsou stavby, a související majetek, s nimiž je příslušný hospodařit, ve veřejné soutěži o nejvhodnější nabídku; rozhodujícím kritériem je výše nabídnuté kupní ceny.“.
Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 4 až 7.

29. V § 13 odst. 4 se slova „odstavce 2“ nahrazují slovy „odstavců 2 a 3“.

30. V § 13 odst. 5 se za slovo „věcech“ vkládají slova „a souvisejícím majetku“.

31. V § 13 odst. 7 se za slovo „věci“ vkládají slova „nebo souvisejícího majetku“.

32. V § 14 odst. 1 se za slovo „věci“ vkládají slova „a související majetek“ a slovo „obvyklou18)“ se nahrazuje slovem „obvyklou38)“.

33. V § 14 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 40 zní:

„(2) Kupní cena musí být uhrazena do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti kupní smlouvy. Kupní smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu, pokud není jiným právním předpisem40) stanoveno jinak.


40) Zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.“.

34. V § 14 se odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 27 zrušuje.
Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 3 a 4.

35. V § 14 odst. 4 se slova „na peněžitou náhradu“ zrušují.

36. V § 15 odst. 2 se slova „tohoto zákona“ nahrazují slovy „§ 12 a § 13 odst. 1“ a věta poslední se zrušuje.

37. V § 15 odst. 5 se za slovo „zákona“ vkládají slova „nebo zákona č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů,“.

38. V § 17 se odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 31 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 2.

39. V § 21 odstavec 3 ve znění „(3) Pokud se v tomto zákoně užívá pojem rozhodnutí o umístění stavby, změny rozhodnutí o umístění stavby, rozumí se tím také společné povolení a změny společného povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje podle stavebního zákona.“ zní:

„(4) Pokud se v tomto zákoně užívá pojem rozhodnutí o umístění stavby nebo změna rozhodnutí o umístění stavby, rozumí se tím také společné povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje podle stavebního zákona nebo jeho změna. Pokud se v tomto zákoně užívá pojem převod pozemku, rozumí se tím také převod spoluvlastnického podílu na pozemku.“.

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Státní pozemkový úřad zapíše údaje o bonitovaných půdně ekologických jednotkách do informačního systému územní identifikace do 48 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Český úřad zeměměřický a katastrální ve spolupráci se Státním pozemkovým úřadem zajistí do 54 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona provedení kontrol a odstranění nesouladů mezi údaji o bonitovaných půdně ekologických jednotkách zapsanými do informačního systému územní identifikace a údaji vedenými v katastru nemovitostí. Český úřad zeměměřický a katastrální sdělením ve Sbírce zákonů vyhlásí do 55 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona den, kdy dojde k zápisu údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí.

2. Ustanovení § 1 odst. 7 zákona č. 503/2012  Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije ode dne, kdy podle bodu 1 dojde k zápisu údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí.

3. Lhůta podle § 8 odst. 5 zákona č. 503/2012  Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se vztahuje i na smlouvy

a)   uzavřené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona podle § 7 odst. 1 nebo 3 zákona č. 503/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a
b)   o bezúplatném převodu uzavřené podle § 5 odst. 1 zákona č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů,

a počíná běžet dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

4. Zánik a zachování poskytnuté výhody splátek u smluv uzavřených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona podle zákona č. 95/1999  Sb., ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 503/2013 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se řídí § 14 odst. 3 větou druhou až poslední zákona č. 503/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

5. Členství státu v honebním společenstvu s honebními pozemky uvedenými v § 4 odst. 4 zákona č. 503/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zaniká dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Pro honební pozemky a spoluvlastnické podíly k pozemkům, se kterými je Státní pozemkový úřad příslušný hospodařit, se použije § 4 odst. 4 tohoto zákona obdobně. Pro stanovení nároku na vypořádací podíl se použije zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku

Čl. III

Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 42/1992 Sb., zákona č. 93/1992  Sb., zákona č. 39/1993 Sb., zákona č. 183/1993 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 131/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 166/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 29/1996 Sb., zákona č. 30/1996 Sb., zákona č.  139/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 253/2003 Sb., zákona č. 354/2004  Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 272/2005 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 531/2005 Sb., zákona č. 131/2006 Sb., zákona č. 178/2006 Sb., zákona č. 254/2011 Sb., zákona č. 75/2012 Sb., zákona č. 89/2012 Sb., zákona č.  428/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 280/2013 Sb., zákona č. 185/2016  Sb. a zákona č. 193/2017 Sb., se mění takto:

1. V § 11 odst. 3 se slova „se stal podle zvláštních předpisů13) součástí lesního půdního fondu v národním parku nebo je na území státní přírodní rezervace, chráněného naleziště, chráněného parku, chráněné zahrady, chráněné studijní plochy,“ nahrazují slovy „je na území národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní památky,“.
Poznámka pod čarou č. 13 se zrušuje.

2. V § 11a odst. 1 se za slovo „děděním“ vkládají slova „nebo převodem práva podle § 13 odst. 8 písm. b)“.

3. V § 11a odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 26 zní:

„(2) Pozemkový úřad nezahrne do veřejné nabídky pozemek, jehož převodu brání zákonná překážka, nebo pozemek, ke kterému uplatnila třetí osoba právo na převod podle zvláštního právního předpisu26).


26) Například § 7 nebo 10 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, § 20 zákona č. 44/1988 Sb., horní zákon, ve znění pozdějších předpisů.“.

4. V § 11a odst. 3 písm. a) se slovo „závazné“ zrušuje a slovo „nemovitostí“ se nahrazuje slovem „nemovitostí27)“.
Poznámka pod čarou č. 27 zní:


27) § 8 zákona č. 256/2013, o katastru nemovitostí (katastrální zákon).“.

5. V § 11a se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje slovem „ , a“ a doplňuje se písmeno d), které zní:

„d)   adresa sídla organizační jednotky pozemkového úřadu, určené k převzetí žádosti.“.

6. V § 11a odstavec 4 zní:

„(4) Pozemkový úřad zveřejní na své úřední desce oznámení o zahájení veřejné nabídky s uvedením údajů o pozemcích podle katastru nemovitostí27) a o jejich ceně. První den vyvěšení je dnem vyhlášení nabídky.“.

7. V § 11a odst. 5 se slovo „prodeje“ nahrazuje slovem „nabídky“.

8. V § 11a odst. 6 se slovo „předpisů13c)“ nahrazuje slovem „předpisů26)“ a slova „obec na žádost pozemkového úřadu rovněž vyvěšením na úřední desce obecního úřadu“ se nahrazují slovy „pozemkový úřad vyvěšením na své úřední desce“.

9. V § 11a se na konci odstavce 7 doplňuje věta „Pokud osoba, která žádá o převod pozemku, v rámci jedné veřejné nabídky podá jednu nebo více žádostí, přičemž součet cen žádaných pozemků v nich je vyšší, než činí celková výše nároků této osoby uplatněných v těchto žádostech, jsou všechny tyto žádosti neplatné.“.

10. V § 11a odst. 9 se slova „odstavce 13“ nahrazují slovy „odstavce 14“.

11. V § 11a odst. 10 se za slovo „děděním“ vkládají slova „nebo převodem práva podle § 13 odst. 8 písm. b)“.

12. V § 11a odst. 11 se za slova „i pozemek“ vkládají slova „nebo jeho oddělenou část v podobě parcely“.

13. V § 11a se za odstavec 11 vkládá nový odstavec 12, který zní:

„(12) Je-li oprávněná osoba vlastníkem nebo spoluvlastníkem pozemku, jehož součástí je stavba, která byla do 31. prosince 2013 samostatnou nemovitostí, lze jí mimo veřejnou nabídku převést do vlastnictví pozemek nebo jeho oddělenou část v podobě parcely, jestliže s touto stavbou funkčně souvisí. Za stejných podmínek lze mimo veřejnou nabídku převést pozemek i na jejího právního nástupce.“.
Dosavadní odstavce 12 až 15 se označují jako odstavce 13 až 16.

14. V § 11a odst. 13 se slovo „předpisů13c)“ nahrazuje slovem „předpisů26)“.

15. V § 11a odst. 15 se slova „odstavce 13“ nahrazují slovy „odstavce 14“.

16. V § 11a odst. 16 se slova „jen jedenkrát“ nahrazují slovy „nejvýše třikrát“.

17. Za § 11a se vkládá nový § 11b, který zní:

㤠11b

Nárok oprávněných osob uvedených v § 4, kterým podle tohoto zákona nelze vydat pozemek odňatý způsobem uvedeným v § 6 odst. 1 nebo 2, jejich dědiců a právních nástupců lze vypořádat, nestanoví-li zákon jinak, převedením pozemku, který je výhradně v příslušnosti hospodaření pozemkového úřadu.“.

18. V § 12 se slovo „finanční“ nahrazuje slovem „peněžitou“.

19. V § 14 se odstavec 8 zrušuje.
Dosavadní odstavec 9 se označuje jako odstavec 8.

20. V § 15 odst. 7 se text „§ 11 odst. 2“ nahrazuje textem „§ 11a“.

21. V § 16 odst. 1 úvodní části ustanovení se text „(§ 14 odst. 9)“ nahrazuje textem „(§ 14 odst. 8)“.

22. V § 18 odst. 1 se slovo „fondu“ nahrazuje slovy „státního rozpočtu“.

23. V § 20 odst. 7 se slova „ministerstva zemědělství České republiky“ nahrazují slovy „Ministerstva zemědělství“.

24. V § 21a odst. 3 se za slovo „pozemků“ vkládají slova „ , které souvisejí s řízením o vydání pozemků do vlastnictví oprávněné osoby nebo poskytnutím náhrady podle tohoto zákona,“.

25. V § 22 odst. 3 se slovo „ministerstva“ nahrazuje slovem „Ministerstva“.

26. V § 23 odst. 3 se slova „ministerstvo zemědělství České republiky“ nahrazují slovy „Ministerstvo zemědělství“.

27. V § 28b odst. 2 se slovo „ministerstvem“ nahrazuje slovem „Ministerstvem“.

Čl. IV
Přechodné ustanovení

Nepřevedené pozemky, které byly předmětem veřejných nabídek konaných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je možné zařadit do veřejné nabídky v souladu s § 11a odst. 16 zákona č. 229/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o pokutách a kaucích za nedodržování zákonů upravujících transformaci zemědělských družstev a nápravu majetkových křivd v oblasti vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku

Čl. V

V § 3 zákona č. 39/1993 Sb., o pokutách a kaucích za nedodržování zákonů upravujících transformaci zemědělských družstev a nápravu majetkových křivd v oblasti vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 503/2012 Sb., se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Nemůže-li Státní pozemkový úřad vrátit kauci podle odstavce 1 nebo 2 nebo její část povinné osobě, právnické osobě vzniklé podle zvláštního zákona nebo družstvu (dále jen „složitel kauce“) z důvodu, že složitel kauce zanikl bez právního nástupce nebo se složitele kauce nepodaří zjistit do 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto ustanovení, stane se kauce podle odstavce 1 nebo 2 nebo její část příjmem státního rozpočtu.“.

ČÁST ČTVRTÁ
Zrušovací ustanovení

Čl. VI

Nařízení vlády č. 65/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 218/2014 Sb., o stanovení rezervy státních pozemků pro uskutečňování rozvojových programů státu, se zrušuje.

ČÁST PÁTÁ
ÚČINNOST

Čl. VII

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení.

Vondráček v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1530 - Katastr nemovitostí, Zeměměřictví, Pozemkové úpravy a úřady

ÚZ č. 1530 - Katastr nemovitostí, Zeměměřictví, Pozemkové úpravy a úřady

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální texty celkem 15 právních předpisů, které jsou rozděleny do tří kapitol – katastr nemovitostí, zeměměřictví a pozemkové úpravy, úřady. K velkým změnám došlo zejména v katastrální ...

Cena: 173 KčKOUPIT

Zákon o Státním pozemkovém úřadu - Komentář

Zákon o Státním pozemkovém úřadu - Komentář

Jakub Hanák, Jana Tkáčiková - Wolters Kluwer, a. s.

Zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu, upravuje postavení a působnost Státního pozemkového úřadu, jehož činnost je zaměřena na hospodaření s významnou částí nemovitého majetku České republiky, zejména zemědělskými pozemky. V zákoně jsou zakotvena základní pravidla pro ...

Cena: 425 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.