Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


221

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 26. srpna 2019

o provedení některých ustanovení zákona o investičních pobídkách

Vláda nařizuje podle § 1c odst. 2 a 3, § 2 odst. 4, § 3 odst. 1, § 6a odst. 7 písm. a) a § 11a odst. 5 zákona č.  72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění zákona č. 192/2012 Sb. a zákona č. 210/2019 Sb.:

§ 1
Typy investičních akcí, na které lze poskytnout investiční pobídku

Investiční pobídku může Ministerstvo průmyslu a obchodu poskytnout na investiční akci, která je realizována v

a)   oborech zpracovatelského průmyslu za účelem zavedení výroby, zvýšení výrobní kapacity, rozšíření výrobního sortimentu o nové výrobky nebo zásadní změny celkového výrobního postupu podle § 1c odst. 1 písm. a) zákona o investičních pobídkách (dále jen „investiční akce ve výrobě“),
b)   technologickém centru za účelem jeho vybudování, zvýšení kapacity nebo rozšíření výstupu o nové produkty podle § 1c odst. 1 písm. b) zákona o investičních pobídkách (dále jen „investiční akce v technologickém centru“), nebo
c)   centru strategických služeb za účelem zahájení jeho činnosti, zvýšení kapacity nebo rozšíření výstupu o nové služby podle § 1c odst. 1 písm. c) zákona o investičních pobídkách (dále jen „investiční akce v centru strategických služeb“), přičemž tato investiční akce je realizována v
1. centru pro tvorbu softwaru podle § 1c odst. 1 písm. c) bodu 1 zákona o investičních pobídkách (dále jen „investiční akce v centru pro tvorbu softwaru“),
2. datovém centru podle § 1c odst. 1 písm. c) bodu 2 zákona o investičních pobídkách (dále jen „investiční akce v datovém centru“),
3. opravárenském centru podle § 1c odst. 1 písm. c) bodu 3 zákona o investičních pobídkách (dále jen „investiční akce v opravárenském centru“), nebo
4. centru sdílených služeb podle § 1c odst. 1 písm. c) bodu 4 zákona o investičních pobídkách (dále jen „investiční akce v centru sdílených služeb“).

 § 2
Typy investičních akcí, na které lze poskytnout investiční pobídku ve formě hmotné podpory pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku pro strategickou investiční akci

Investiční pobídka ve formě hmotné podpory pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku pro strategickou investiční akci může být poskytnuta na

a)   investiční akci ve výrobě,
b)   investiční akci v technologickém centru, nebo
c)   investiční akci v opravárenském centru.

§ 3
Další všeobecné podmínky pro jednotlivé typy investičních akcí

(1) Všeobecnými podmínkami pro investiční akci ve výrobě dále jsou

a)   pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku podle § 2 odst. 3 písm. a) zákona o investičních pobídkách nejméně v hodnotě 100 000 000 Kč, přičemž nejméně 50 000 000 Kč musí být vynaloženo na pořízení strojního zařízení, a
b)   realizace investiční akce v rámci činnosti s vyšší přidanou hodnotou podle § 2 odst. 3 písm. c) zákona o investičních pobídkách, přičemž činností s vyšší přidanou hodnotou je činnost v oborech zpracovatelského průmyslu, kdy nejpozději do 7 měsíců nebo v případě, že se v tomto období uplatňuje konto pracovní doby, do 12 měsíců ode dne uveřejnění průměrné měsíční hrubé mzdy v kraji Českým statistickým úřadem má alespoň 80 % zaměstnanců příjemce investiční pobídky s místem výkonu práce v místě realizace investiční akce průměrný hrubý měsíční výdělek1) nejméně ve výši průměrné měsíční hrubé mzdy v kraji, ve kterém se investiční akce realizuje, a současně
1. příjemce investiční pobídky po uzavření smlouvy o spolupráci nejméně s jednou výzkumnou organizací, která je zapsána v seznamu výzkumných organizací2), s touto organizací spolupracuje v oblasti výzkumu a vývoje3) a na tuto spolupráci ode dne předcházejícího 2 roky předložení záměru získat investiční pobídku vynaloží prostředky nejméně v hodnotě 1 % předpokládané hodnoty celkových způsobilých nákladů uvedených v záměru získat investiční pobídku a zároveň podíl zaměstnanců s vysokoškolským vzděláním4) v místě realizace investiční akce dosahuje na počtu zaměstnanců v místě realizace investiční akce nejméně 10 %,
2. podíl výzkumných a vývojových pracovníků dosahuje na počtu zaměstnanců příjemce investiční pobídky nejméně 2 % nebo podíl výzkumných a vývojových pracovníků v místě realizace investiční akce dosahuje na počtu zaměstnanců v místě realizace investiční akce nejméně 2 %, přičemž výzkumným a vývojovým pracovníkem se rozumí zaměstnanec, jehož hlavní pracovní činností je soustavná činnost v oblasti výzkumu a vývoje3) příjemce investiční pobídky, nebo
3. příjemce investiční pobídky pořídil strojní zařízení, které jím bude využíváno převážně v oblasti výzkumu a vývoje3), přičemž toto strojní zařízení bylo pořízeno za tržní cenu, nebylo vyrobeno více než 2 roky před zahájením jeho pořizování, nebylo před jeho pořízením předmětem účetních odpisů, nebylo uvedeno do užívání dříve než 2 roky před předložením záměru získat investiční pobídku a nebylo zahrnuto do způsobilých nákladů v rámci investiční akce, a to nejméně v hodnotě 10 % předpokládané hodnoty celkových způsobilých nákladů uvedených v záměru získat investiční pobídku.

(2) Hodnoty uvedené v odstavci 1 písm. a) se sníží na polovinu, pokud celá investiční akce ve výrobě má být realizována

a)   v okrese, v němž je podíl nezaměstnaných osob nejméně ve výši 7,5 % a současně tento podíl je alespoň o 50 % vyšší než průměrný podíl nezaměstnaných osob v České republice; podílem nezaměstnaných osob se rozumí podíl nezaměstnaných osob uvedený ve statistických údajích Ministerstva práce a sociálních věcí za kalendářní pololetí bezprostředně předcházející dni předložení záměru získat investiční pobídku,
b)   na území státem podporovaného regionu vymezeného na základě zákona upravujícího podporu regionálního rozvoje, nebo
c)   na území zvýhodněné průmyslové zóny.

(3) Průměrnou měsíční hrubou mzdou podle odstavce 1 písm. b) se rozumí průměrná měsíční hrubá mzda na přepočtené počty zaměstnanců za první až čtvrté čtvrtletí uveřejněná Českým statistickým úřadem společně s údajem o průměrné měsíční hrubé mzdě za čtvrté čtvrtletí předchozího kalendářního roku. Má-li zaměstnanec příjemce investiční pobídky sjednánu kratší pracovní dobu5), přepočítá se jeho průměrný hrubý měsíční výdělek odpovídajícím poměrem na průměrný hrubý měsíční výdělek při stanovené týdenní pracovní době6).

(4) Podmínka uvedená v odstavci 1 písm. b) se nepoužije, pokud má být celá investiční akce realizována na území státem podporovaného regionu vymezeného na základě zákona upravujícího podporu regionálního rozvoje.

(5) Všeobecnými podmínkami pro investiční akci v technologickém centru dále jsou

a)   pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku podle § 2 odst. 3 písm. a) zákona o investičních pobídkách nejméně v hodnotě 10 000 000 Kč, přičemž nejméně 5 000 000 Kč musí být vynaloženo na pořízení strojního zařízení, a
b)   vytvoření nejméně 20 nových pracovních míst podle § 2 odst. 3 písm. b) zákona o investičních pobídkách.

(6) Všeobecnými podmínkami pro investiční akci v centru strategických služeb dále jsou v případě

a)   investiční akce v centru pro tvorbu softwaru
1. vytvoření nejméně 20 nových pracovních míst podle § 2 odst. 3 písm. b) zákona o investičních pobídkách a
2. realizace investiční akce v rámci činnosti s vyšší přidanou hodnotou podle § 2 odst. 3 písm. c) zákona o investičních pobídkách, přičemž činností s vyšší přidanou hodnotou je tvorba nového softwaru nebo inovace7) stávajícího softwaru, kdy jsou služby centra poskytovány nejméně ve 3 státech,
b)   investiční akce v datovém centru
1. vytvoření nejméně 20 nových pracovních míst podle § 2 odst. 3 písm. b) zákona o investičních pobídkách a
2. realizace investiční akce v rámci činnosti s vyšší přidanou hodnotou podle § 2 odst. 3 písm. c) zákona o investičních pobídkách, přičemž činností s vyšší přidanou hodnotou je ukládání, třídění a správa dat prostřednictvím počítačových systémů centra a s nimi souvisejících prvků, kdy jsou služby centra poskytovány nejméně ve 3 státech,
c)   investiční akce v opravárenském centru
1. vytvoření nejméně 50 nových pracovních míst podle § 2 odst. 3 písm. b) zákona o investičních pobídkách a
2. realizace investiční akce v rámci činnosti s vyšší přidanou hodnotou podle § 2 odst. 3 písm. c) zákona o investičních pobídkách, přičemž činností s vyšší přidanou hodnotou je oprava technicky vyspělých zařízení, zejména kancelářských strojů a výpočetní techniky, elektronických strojů a přístrojů, radiových, televizních a spojových zařízení a přístrojů, optických a měřicích přístrojů, letadel a elektronických a řídicích systémů kolejových vozidel, s výjimkou opravy automobilů, autobusů a opravy mechanických částí dopravních prostředků určených k pozemní dopravě, kdy jsou služby centra poskytovány nejméně ve 3 státech,
d)   investiční akce v centru sdílených služeb
1. vytvoření nejméně 70 nových pracovních míst podle § 2 odst. 3 písm. b) zákona o investičních pobídkách a
2. realizace investiční akce v rámci činnosti s vyšší přidanou hodnotou podle § 2 odst. 3 písm. c) zákona o investičních pobídkách, přičemž činností s vyšší přidanou hodnotou je převzetí řízení, provozu a administrace vnitřních činností jako jsou účetnictví, finance, administrace v oblasti lidských zdrojů, marketing nebo řízení informačních systémů od ovládající nebo ovládané osoby8) nebo od smluvního partnera, pro které nejsou tyto činnosti předmětem podnikání, s výjimkou ostrahy objektů, tiskařských, stravovacích, úklidových služeb nebo služeb obdobného charakteru, kdy jsou služby centra poskytovány nejméně ve 3 státech.

(7) Hodnoty dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a počty nových pracovních míst uvedené v odstavcích 1, 2, 5 a 6 se sníží na polovinu, pokud je příjemcem investiční pobídky malý nebo střední podnikatel9).

§ 4
Vzor tiskopisu pro uplatnění záměru získat investiční pobídku

Vzor tiskopisu pro uplatnění záměru získat investiční pobídku podle § 3 odst. 1 zákona o investičních pobídkách je uveden v příloze k tomuto nařízení.

§ 5
Minimální hodnoty pořízeného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a minimální počty nových pracovních míst pro strategickou investiční akci

(1) V případě strategické investiční akce musí být v rámci investiční akce ve výrobě pořízen dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek podle § 6a odst. 1 písm. a) zákona o investičních pobídkách nejméně v hodnotě 500 000 000 Kč, přičemž nejméně 250 000 000 Kč musí být vynaloženo na pořízení strojního zařízení, a vytvořeno nejméně 500 nových pracovních míst.

(2) V případě strategické investiční akce musí být v rámci investiční akce v technologickém centru pořízen dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek podle § 6a odst. 1 písm. a) zákona o investičních pobídkách nejméně v hodnotě 200 000 000 Kč, přičemž nejméně 100 000 000 Kč musí být vynaloženo na pořízení strojního zařízení, a vytvořeno nejméně 70 nových pracovních míst.

(3) V případě strategické investiční akce musí být v rámci investiční akce v opravárenském centru pořízen dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek podle § 6a odst. 1 písm. a) zákona o investičních pobídkách nejméně v hodnotě 200 000 000 Kč, přičemž nejméně 100 000 000 Kč musí být vynaloženo na pořízení strojního zařízení, a vytvořeno nejméně 100 nových pracovních míst.

§ 6
Maximální výše hmotné podpory pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku pro strategickou investiční akci

(1) V případě investiční akce ve výrobě může činit výše hmotné podpory pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku pro strategickou investiční akci až 10 % z celkových způsobilých nákladů, nejvýše však 1 500 000 000 Kč. 

(2) V případě investiční akce v technologickém centru nebo v opravárenském centru může činit výše hmotné podpory pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku pro strategickou investiční akci až 20 % z celkových způsobilých nákladů, nejvýše však 500 000 000 Kč. 

§ 7
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 6. září 2019.

Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Ministr průmyslu a obchodu:
doc. Ing. Havlíček, Ph.D., MBA, v. r.

Příloha k nařízení vlády č. 221/2019 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

1) § 356 odst. 2 zákoníku práce.
2) § 33a zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů.
3) Čl. 2 odst. 84 až 86 nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem, v platném znění.
4) Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.
5) § 80 zákoníku práce.
6) § 79 zákoníku práce.
7) Čl. 1.3 sdělení Komise _ Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/1).
8) § 74 až 78 zákona o obchodních korporacích.
9) Příloha I k nařízení Komise (EU) č. 651/2014.

E-shop

Zákon o dani z nemovitých věcí, Komentář, 2. vydání

Zákon o dani z nemovitých věcí, Komentář, 2. vydání

Petr Koubovský, Monika Novotná - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Protože celá oblast daně z nemovitých věcí prochází nepřetržitým vývojem, připravili si naši autoři aktualizované vydání komentáře zákona o dani z nemovitých věcí s účinností k 1. 8. 2022. Jelikož nadále dochází k výkladovým posunům nejednoznačných zákonných ustanovení, proto tato ... pokračování

Cena: 485 KčKOUPIT

Průvodce věřitele, praktické a přehledné postupy

Průvodce věřitele, praktické a přehledné postupy

Jana Boháčková Švábová - GRADA Publishing, a. s.

Publikace čtenářsky atraktivním způsobem shrnuje základy právní úpravy týkající se nejen správy a vymáhání pohledávek ve velkých korporacích, ale také metody vymáhání pohledávek drobných věřitelů. Čtivým, srozumitelným způsobem shrnuje základní informace o aktuální legislativě, ... pokračování

Cena: 149 KčKOUPIT

Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1-654). Komentář (2 svazky). 2. vydání

Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1-654). Komentář (2 svazky). 2. vydání

Petr Lavický a kolektiv - C. H. Beck

Druhé vydání komentáře k obecné části občanského zákoníku reaguje na vývoj názorů, k němuž došlo v době od jeho prvního vydání. Občanský zákoník má za sebou již více než šest let účinnosti, během nichž se ... pokračování

Cena: 3 790 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.