Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


211

VYHLÁŠKA

ze dne 19. srpna 2019

o způsobu provádění klasifikace jatečně upravených těl jatečných zvířat a podmínkách vydávání osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob k této činnosti

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18 odst. 1 písm. l) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, (dále jen „zákon“):

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1) způsob provádění klasifikace, označení jatečně upravených těl jatečných zvířat, vzor protokolu o klasifikaci, způsob a rozsah sdělování výsledků klasifikace, způsob a rozsah odborné přípravy, složení zkoušek a vydávání osvědčení o odborné způsobilosti, dobu jeho platnosti a způsob prodloužení osvědčení.

§ 2
Vymezení některých pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)   klasifikátorem osoba, která provádí klasifika- ci jatečně upravených těl2) jatečných zvířat a splňuje podmínky pro provádění klasifikace jatečných zvířat stanovené zákonem a touto vyhláškou,
b)   přejímací hmotností hmotnost jatečně upraveného těla za studena.

§ 3
Klasifikace a označení jatečně upravených těl jatečných prasat s přejímací hmotností od 60 do 120 kg

(1) Klasifikace jatečně upravených těl jatečných prasat s přejímací hmotností od 60 do 120 kg se provádí podle přílohy IV části B nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, za použití standardní obchodní úpravy3) jatečného těla, popřípadě alternativní obchodní úpravy4) jatečného těla a pomocí metod schválených pro Českou republiku rozhodnutím Komise 2005/1/ES.

(2) Klasifikaci jatečně upravených těl jatečných prasat s přejímací hmotností podle odstavce 1 lze provádět s těžbou kruponu.

(3) Po provedení klasifikace podle odstavců 1 a 2 se jatečně upravené tělo jatečného prasete označí podle čl. 8 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1182.

(4) Pořadí každého poraženého kusu se stanoví kontinuální řadou čísel, a to vždy za jeden porážecí den. Toto číslo se vyznačí na jatečně upraveném těle každého poraženého kusu a každé jatečné půlce a musí být shodné s pořadovým číslem jatečně upraveného těla v klasifikačním protokolu.

§ 4
Klasifikace a označení jatečně upravených těl jatečných prasat s přejímací hmotností pod 60 kg a nad 120 kg

(1) Jatečně upravené tělo jatečného prasete s přejímací hmotností pod 60 kg a nad 120 kg se zařadí do třídy jakosti podle přílohy č. 1 k této vyhlášce.

(2) Po zařazení jatečně upraveného těla do třídy jakosti se jatečně upravené tělo označí třídou jakos- ti podle odstavce 1. Označení se provede stejným způsobem jako označení jatečně upraveného těla podle § 3.

§ 5
Klasifikace a označení jatečně upravených těl jatečného skotu

(1) Klasifikace a označení jatečně upravené- ho těla jatečného skotu se provádí podle přílohy IV části A nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 a čl. 8 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1182. V případě použití štítku se kromě povinných údajů pro označení klasifikace uvede registrační číslo jatek, identifikační nebo jateč-ní číslo zvířete, den porážky a hmotnost jatečně upraveného těla s vyznačením, zda se jedná o hmotnost za tepla nebo za studena.

(2) Pro klasifikaci jatečně upraveného těla jatečného skotu se použije standardní obchodní úprava podle přílohy IV části A nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 a čl. 6 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1182.

§ 6
Protokol o klasifikaci a způsob a rozsah sdělování výsledků klasifikace

(1) Vzory protokolů o klasifikaci jsou uvedeny v přílohách č. 2 a 3 k této vyhlášce.

(2) Protokol zpracovává klasifikátor pro celou skupinu jatečných zvířat stejného druhu od jednoho dodavatele dodanou v jednom dni.

(3) Provozovatel potravinářského podniku provozující jatka zasílá protokoly o klasifikaci jatečných prasat a jatečného skotu nejpozději pátý pracovní den měsíce následujícího po dni klasifikace osobě pověřené vést ústřední evidenci hospodářských zvířat. Při předávání údajů způsobem umožňujícím dálkový přenos dat schvaluje osoba pověřená vést ústřední evidenci hospodářských zvířat formát zasílaného datového souboru.

§ 7
Odborná příprava fyzických osob k provádění klasifikace

(1) Odbornou přípravu fyzických osob k provádění klasifikace jatečně upravených těl jatečných zvířat zajišťuje Ministerstvo zemědělství (dále jen „ministerstvo“) prostřednictvím Výzkumného ústa-vu živočišné výroby, v. v. i. (dále jen „výzkumný ústav“).

(2) Uchazeč podává přihlášku do odborné přípravy výzkumnému ústavu.

(3) Výzkumný ústav uchazeči písemně oznámí dobu a místo konání odborné přípravy.

(4) Před konáním odborné přípravy uchazeč obdrží okruh témat, která budou předmětem odborné přípravy, včetně seznamu doporučené studijní literatury.

(5) Odborná příprava se skládá z teoretických přednášek a praktického školení. V případě odborné přípravy pro klasifikaci a označování jatečně upravených těl jatečného skotu uchazeč absolvuje kromě teoretických přednášek a praktického školení také praktický výcvik v jatečném provozu pod vedením klasifikátora v délce nejméně 14 dnů. Na závěr odborné přípravy skládá uchazeč odbornou zkoušku (dále jen „zkouška“), která se skládá z teoretické a praktické části.

§ 8
Zkouška

(1) Zkouška se skládá před minimálně tříčlennou zkušební komisí jmenovanou ministerstvem tak, že předsedou je vždy zástupce ministerstva, ostatními členy komise jsou odborníci ze Státní veterinární správy a výzkumného ústavu. O úspěšném absolvování teoretické a praktické části zkoušky obdrží uchazeč písemný doklad.

(2) Předseda řídí jednání komise a rozhoduje o sporných otázkách souvisejících se zkouškou.

(3) Komise je při zkoušce vázána souborem otázek a pravidel schválených ministerstvem pro příslušnou zkoušku.

(4) Nesloží-li uchazeč zkoušku, může ji opakovat nejdříve po uplynutí 15 dnů ode dne konání neúspěšné zkoušky.

(5) Opakovanou zkoušku skládá uchazeč pouze z té části, ve které nevyhověl. Uchazeči, který se ke zkoušce nebo opakované zkoušce nemohl dostavit ze závažných důvodů, bude stanoven nový termín.

§ 9
Osvědčení o odborné způsobilosti

(1) Osvědčení o odborné způsobilosti vydá ministerstvo uchazeči, který

a)   absolvoval zkoušku podle § 8 odst. 1 a
b)   splňuje předpoklady na vzdělání a praxi podle § 4a odst. 5 zákona.

(2) Součástí osvědčení o odborné způsobilosti vydaného ministerstvem je

a)   uvedení metody nebo metod, pro které složil uchazeč zkoušku, a
b)   osobní číslo.

(3) Osvědčení je platné po dobu 5 let ode dne jeho vydání.

(4) Klasifikátor může požádat ministerstvo o prodloužení platnosti osvědčení.

(5) Žádost o prodloužení platnosti osvědčení může být podána nejdříve 3 měsíce před skončením platnosti osvědčení. K žádosti žadatel přiloží doklad o absolvování doplňkového kurzu ke klasifikaci jatečných zvířat, kterého se žadatel zúčastnil v průběhu posledních 12 měsíců před koncem platnosti osvědčení, u výzkumného ústavu.

(6) Ministerstvo posoudí, zda jsou i nadále splněny podmínky pro vydání osvědčení, a v kladném případě prodlouží platnost osvědčení na dalších 5 let.

§ 10
Technický předpis

Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti.

§ 11
Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1. Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 194/2004 Sb., o způsobu provádění klasifikace jatečně upravených těl jatečných zvířat a podmínkách vydávání osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob k této činnosti.
2. Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 324/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 194/2004 Sb., o způsobu provádění klasifikace jatečně upravených těl jatečných zvířat a podmínkách vydávání osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob k této činnosti.

§ 12
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2019.

Ministr:
Ing. Toman, CSc., v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 211/2019 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 211/2019 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 211/2019 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č.  234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007, v platném znění.
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1182 ze dne 20. dubna 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.  1308/2013, pokud jde o klasifikační stupnice Unie pro jatečně upravená těla skotu, prasat a ovcí a o ohlašování tržních cen některých kategorií jatečně upravených těl a živých zvířat.
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1184 ze dne 20. dubna 2017, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o klasifikační stupnice Unie pro jatečně upravená těla skotu, prasat a ovcí a o ohlašování tržních cen některých kategorií jatečně upravených těl a živých zvířat.
2) Čl. 10 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.
3) Příloha IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.
4) Rozhodnutí Komise 2005/1/ES ze dne 27. prosince 2004, kterým se schvalují metody třídění jatečně upravených těl prasat v České republice.
Rozhodnutí Komise 2006/383/ES ze dne 22. května 2006, kterým se mění rozhodnutí 2005/1/ES, kterým se schvalují metody třídění jatečně upravených těl prasat v České republice.
Rozhodnutí Komise 2010/793/EU ze dne 20. prosince 2010, kterým se mění rozhodnutí 2005/1/ES, kterým se schvalují metody třídění jatečně upravených těl prasat v České republice, pokud jde o obchodní úpravu těchto jatečně upravených těl.
Prováděcí rozhodnutí Komise 2013/187/EU ze dne 18. dubna 2013, kterým se mění rozhodnutí 2005/1/ES, kterým se schvalují metody třídění jatečně upravených těl prasat v České republice, pokud jde o vzorce používané u povolených metod a o obchodní úpravu těchto jatečně upravených těl.

E-shop

ÚZ č. 1508 - Cizinci, Azyl

ÚZ č. 1508 - Cizinci, Azyl

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální soubor 25 předpisů upravujících vztahy České republiky a cizinců. Od minulého vydání se změnil zákon o pobytu cizinců na území ČR a zákon o azylu; změnily se rovněž některé další zákony a vyhlášky. Do publikace byla zařazena nová kapitola obsahující právní ...

Cena: 198 KčKOUPIT

Daně z příjmů, zákon s poznámkami a judikaturou

Daně z příjmů, zákon s poznámkami a judikaturou

Vladimír Pelc - C. H. Beck

Publikace obsahuje aktuální znění zákona o daních z příjmů pro zdaňovací období let 2020 a 2021. Jde o systematický a přehledný výklad základních institutů daní z příjmů, v poznámkách k ustanovením zákona jsou popsány daňověprávní skutečnosti. Reflektuje nejnovější teoretické ...

Cena: 1 190 KčKOUPIT

Rodinné právo, 3. vydání

Rodinné právo, 3. vydání

Zdeňka Králíčková, Milana Hrušáková, Lenka Westphalová a kolektiv - C. H. Beck

Třetí, podstatně přepracované a aktualizované vydání učebnice rodinného práva, napsané čtivě a srozumitelně, reaguje na poměrně rozsáhlou novelu občanského zákoníku a procesních předpisů ve věci tzv. dětských dlužníků. S ochranou majetkových zájmů dětí i zletilých je spojeno přijetí ...

Cena: 870 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.