Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


208

ZÁKON

ze dne 25. července 2019,

kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu
a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu),
ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o zemědělství

Čl. I

Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 62/2000 Sb., zákona č. 307/2000 Sb., zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 85/2004  Sb., zákona č. 317/2004 Sb., zákona č. 94/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 409/2006 Sb., zákona č. 35/2008 Sb., zákona č. 95/2009  Sb., zákonač. 109/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 179/2014 Sb., zákona č. 298/2016  Sb., zákona č. 371/2016 Sb., zákona č. 26/2017 Sb., zákona č. 104/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 299/2017 Sb., se mění takto:

1. V § 2d odst. 2 se slova „ministerstvo nebo jím pověřená osoba“ nahrazují slovem „Fond“ a na konci textu odstavce se doplňují slova „ , s výjimkou provádění podpor genetických zdrojů, které provádí ministerstvo nebo jím pověřená osoba“.

2. V § 2d se odstavec 3 zrušuje.

3. V § 2e odst. 1 písm. b) se za slova „území České republiky“ vkládají slova „nebo doloží doklad prokazující udělení víza k pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu“.

4. V § 2e odst. 1 se na konci textu písmene c) tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno d), které zní:

„d)   hodlá-li podnikat nezletilá osoba, které byla soudem přiznána svéprávnost, nebo u které soud přivolil k souhlasu zákonného zástupce k samostatnému provozování zemědělské výroby, doloží též rozhodnutí soudu o přiznání svéprávnosti nebo přivolení soudu k souhlasu zákonného zástupce.“.

5. V § 2f odst. 3 písm. b) se slova „ ; u osoby, která za účelem podnikání zřizuje na území České republiky organizační složku, adresu jejího umístění, obsahující obec, její část, název ulice, číslo popisné nebo číslo evidenční, popřípadě číslo orientační, bylo-li přiděleno, poštovní směrovací číslo a údaje o vedoucím této organizační složky uvedené v písmenu a)“ nahrazují slovy „ , označení a adresu umístění odštěpného závodu v České republice, byl-li zřízen“.

6. V § 2f odst. 3 se na konci textu písmene g) slovo „a“ zrušuje, na konci textu písmene h) se tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena i) a j), která znějí:

„i)   titul nebo vědeckou hodnost osob uvedených v písmenech a) a b) zapisované do občanského průkazu podle zákona o občanských průkazech (dále jen „titul nebo vědecká hodnost“), pokud je budou při provozování používat, a
j)   případný požadavek na automatickou změnu adresy sídla podle adresy bydliště.“.

7. V § 2f odst. 4 písm. a), § 2fa odst. 1 písm. a) a b) a v § 2fb odst. 2 se za slovo „příjmení“ vkládají slova „ , titul nebo vědecké hodnost“.

8. V § 2f odst. 4 písm. a) se slova „ , nejedná-li se o občana České republiky nebo občana jiného členského státu Evropské unie“ zrušují a slova „a údaj“ se nahrazují slovy „dále se uvede u právnické osoby, jejího statutárního orgánu nebo jeho členu údaj“.

9. V § 2f odst. 4 písm. b) se slova „ , která za účelem podnikání zřizuje na území České republiky organizační složku, její umístění v České republice a údaje týkající se vedoucího organizační složky“ nahrazují slovy „označení a adresu umístění odštěpného závodu v České republice a údaje týkající se zástupce odštěpného závodu“.

10. V § 2fa odst. 1 písm. b) se slova „adresa bydliště mimo území České republiky, adresa místa pobytu v České republice, pokud jí byl povolen trvalý pobyt; u osoby, která za účelem podnikání zřizuje na území České republiky organizační složku, adresa jejího umístění obsahující název obce, její části, název ulice, číslo popisné nebo číslo evidenční, popřípadě číslo orientační, bylo-li přiděleno, poštovní směrovací číslo a údaje o vedoucím této organizační složky uvedené v § 2f odst. 3 písm. a) s výjimkou prohlášení o neuložení zákazu činnosti týkající se zemědělské výroby; je-li vedoucí této organizační složky osoba s bydlištěm mimo území České republiky, uvede se rovněž místo jejího pobytu v České republice, pokud jí byl povolen“ nahrazují slovy „adresa místa pobytu v České republice, pokud jí byl povolen trvalý pobyt, označení a adresa umístění odštěpného závodu v České republice“.

11. V § 2fa odst. 2 písm. a) se slova „a osobní jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné číslo, bylo-li přiděleno, popřípadě datum narození, místo trvalého pobytu osoby nebo osob, které jsou jejím statutárním orgánem nebo jeho členy, nejedná-li se o občana České republiky nebo občana členského státu Evropské unie; je-li statutárním orgánem nebo jeho členem právnická osoba, obchodní firma nebo název, adresa sídla a identifikační číslo, bylo-li přiděleno,“ zrušují.

12. V § 2fa odst. 2 písm. b) se slova „adresa umístění organizační složky v České republice a údaje týkající se vedoucího organizační složky, uvedené v § 2f odst. 3 písm. a), s výjimkou prohlášení o neuložení zákazu činnosti týkající se zemědělské výroby; je-li vedoucí organizační složky osoba s bydlištěm mimo území České republiky, uvede se rovněž místo jejího pobytu v České republice, pokud jí byl povolen“ nahrazují slovy „označení a adresa umístění odštěpného závodu v České republice a údaje týkající se zástupce odštěpného závodu, uvedené v § 2f odst. 3 písm. a), s výjimkou prohlášení o neuložení zákazu činnosti týkající se zemědělské výroby“.

13. V § 2fa se na konci textu odstavce 5 doplňuje věta „Změní-li se bydliště podnikatele a podnikatel oznámil obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, že při změně bydliště požaduje změnit sídlo na stejnou adresu, jako je adresa bydliště, není povinen při změně bydliště změnu sídla obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností oznamovat, a to jen v případě, že adresa není adresou úřadu.“.

14. V § 2fa odst. 6 se za slova „uvedeným v oznámení“ vkládají slova „a končí dnem uvedeným v oznámení“ a slovo „žádosti“ se nahrazuje slovem „oznámení“.

15. V § 2fb odst. 2 se slova „u zahraniční fyzické osoby též bydliště mimo Českou republiku, identifikační číslo, datum zápisu do evidence zemědělského podnikatele“ nahrazují slovy „u zahraniční fyzické osoby též bydliště mimo Českou republiku, pokud jí nebyl povolen trvalý pobyt, identifikační číslo, datum zápisu do evidence zemědělského podnikatele, datum zahájení provozování zemědělské výroby, údaje o právním nástupci“.

16. V § 2g odst. 1 písm. a) se slova „více než 24 kalendářních měsíců“ zrušují.

17. V § 2g odst. 1 písm. e) se za slovo „fyzickou“ vkládají slova „nebo právnickou“.

18. V § 2g odst. 1 v závěrečné části se slovo „usnesením“ nahrazuje slovem „rozhodnutím“, za slova „O vyřazení z evidence zemědělského podnikatele“ se vkládají slova „podle písmen a), d) a e)“ a věta „Usnesení o vyřazení podle písmen b) a c) se pouze poznamená do spisu.“ se nahrazuje větou „O vyřazení z evidence zemědělského podnikatele podle písmen b) a c) rozhodne obecní úřad obce s rozšířenou působností usnesením, které pouze poznamená do spisu.“.

19. V § 2g odst. 2 se za větu první vkládá věta „Obecní úřad obce s rozšířenou působností zapíše údaje o právním nástupci v rozsahu podle § 2f odst. 3 písm. a) do informačního systému evidence zemědělského podnikatele a vydá mu změnové osvědčení.“.

20. V § 3a odst. 11 písm. b) se za slovo „bloku“ vkládají slova „a druh zemědělské kultury stanovené podle § 3i“.

21. V § 3a odst. 12 se slova „jejíž hranice lze identifikovat v terénu“ nahrazují slovy „jejíž hranici lze viditelně identifikovat v terénu vůči okolní ploše“.

22. V § 3a odst. 12 písm. b) se slovo „pěstován“ nahrazuje slovem „evidován“.

23. V § 3ab odst. 2 se na konci písmene b) doplňují slova „a výměra způsobilé plochy dílu půdního bloku“.

24. V § 3ab odst. 2 písm. f) se za slova „elektronická adresa“ vkládají slova „ , s výjimkou údajů o uživateli objektu podle § 3o odst. 7“.

25. V § 3g odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova „nebo změně výměry způsobilé plochy dílu půdního bloku podle postupu podle odstavce 4 věty druhé“.

26. V § 3g odst. 2 se na konci textu doplňuje věta „Lhůty stanovené v řízení o aktualizaci evidence půdy končí marným uplynutím lhůty stanovené Fondem nebo provedením úkonu ve věci stanovené výzvou posledního z účastníků řízení, jichž se výzva týká.“.

27. V § 3g odst. 3 se na konci textu doplňuje věta „Prvním úkonem ve věci je vydání oznámení o aktualizaci evidence půdy.“.

28. V 3g odst. 4 se na konci textu doplňuje věta „Pokud podle postupu Fondu podle odstavce 3 nebo věty první tohoto odstavce, zjistí Fond, že uživatel u zemědělské půdy splnil podmínky podle § 3a odst. 12, vyznačí v evidenci půdy hranici dílu půdního bloku s tím, že o část dílu půdního bloku, ke které nebyl doložen právní důvod užívání zemědělské půdy, se sníží výměra způsobilé plochy.“.

29. V § 3g odst. 5 se za slovo „písemně“ vkládají slova „v rámci toho řízení“, za slovo „půdy“ se vkládají slova „nebo úplné vynětí části nebo celého dílu půdního bloku z evidence půdy“ a za slovem „aktualizaci“ se vkládají slova „nebo vynětí z“.

30. V § 3g odst. 8 se slova „o to žádost“ nahrazují slovy „k tomu podnět“.

31. V § 3g se doplňuje odstavec 17, který zní:

„(17) Fond provádí aktualizaci dílů půdních bloků podle pořadí, které se řídí, pokud zákon nestanoví jinak, okamžikem, ve kterém bylo ohlášení změny podle odstavce 1 doručeno Fondu, nebo okamžikem, kdy Fond zahájil postup podle odstavce 8.“.

32. V § 3n odst. 1 se slova „V případě pochybností o správnosti údajů uvedených“ nahrazují slovy „V případě pochybností Fondu o správnosti údajů uvedených v evidenci objektů nebo“ a na konci textu se doplňuje věta „Na základě zjištěných skutečností provede Fond aktualizaci údajů v evidenci objektů a vydá o tom chovateli potvrzení.“.

33. V § 3o odst. 1 se na konci textu doplňuje věta „Chovatel je povinen ohlásit Fondu změnu umístnění objektu nebo změnu druhu objektu stanoveného nařízením vlády podle § 3l, a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala; Fond vydá o tom chovateli potvrzení.“.

34. V § 3o se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Fond může na základě vlastního zjištění nebo podnětu s využitím dostupných ortofotografických map, družicových nebo leteckých měřických snímků nebo šetření v terénu upravit průběh hranice evidovaného objektu určeného pro chov hospodářských zvířat a vydá o tom chovateli potvrzení.“.
Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 3 až 6.

35. V § 3o odst. 4 se věta druhá zrušuje.

36. V § 3o odst. 5 se slova „o údajích uvedených“ nahrazují slovy „Fondu o správnosti údajů uvedených v evidenci objektů nebo“.

37. V § 3o odst. 6 se číslo „4“ nahrazuje číslem „5“.

38. V § 3o se doplňuje odstavec 7, který zní:

„(7) V případě prasat chovaných v domácnosti chovatele provádí aktualizaci údajů evidence objektů Fond na základě informací z ústřední evidence vedené podle plemenářského zákona47); ustanovení odstavců 1 až 5 se použije přiměřeně.“.

39. V § 5 odst. 1 písm. d) bodě 1 se slova „a) nebo b)“ nahrazují slovy „a), b) nebo f)“.

Čl. II
Přechodné ustanovení

Řízení zahájená podle zákona č. 252/1997 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne pravomocně neskončená, se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu

Čl. III

Zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 41/2004 Sb., zákona č. 85/2004  Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 35/2008 Sb., zákona č. 227/2009  Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 251/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 239/2012 Sb., zákona č. 503/2012  Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 179/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 128/2016 Sb., zákona č. 242/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 183/2017  Sb. a zákona č. 295/2017 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 2 se na konci textu písmene w) slovo „a“ zrušuje.

2. V § 1 odst. 2 se na konci textu písmene x) tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno z), které zní:

„z)   rozhoduje o poskytnutí dotace a kontroluje plnění podmínek poskytnutí dotace podle § 2d zákona o zemědělství financované výhradně z národních zdrojů.“.

3. V § 6a odst. 4 se věty druhá a třetí zrušují.

4. V § 10 odst. 1 písm. a) se slova „veškerou činnost Fondu a jeho orgánů“ nahrazují slovy „dohlíží na hospodaření Fondu“.

5. V § 11 odst. 5 se věta „V případě, že by toto sdělení Fondu bylo v rozporu s podmínkami, za kterých je poskytována dotace, ministerstvo jej usnesením zruší.“ nahrazuje větami „Proti tomuto sdělení se nelze odvolat. Obnova řízení se nepřipouští. Přezkumné řízení se nepřipouští, s výjimkou postupu podle § 153 odst. 1 písm. a) správního řádu. V případě, že by toto sdělení Fondu bylo v rozporu s podmínkami, za kterých je poskytována dotace, ministerstvo jej usnesením zruší. Na postup ministerstva při vydání usnesení podle předchozí věty se přiměřeně použijí ustanovení správního řádu o přezkumném řízení.“.

6. V § 11 se odstavec 6 zrušuje.
Dosavadní odstavce 7 a 8 se označují jako odstavce 6 a 7.

7. V § 11 odstavec 7 včetně poznámky pod čarou č. 45 zní:

„(7) Informační systém Fondu jako platební agentury podle přímo použitelného předpisu Evropské unie45) je informačním systémem veřejné správy a jeho správcem je Fond. Informační systém Fondu se využívá pro informační zabezpečení činností a procesů souvisejících především s

a)   schvalováním a kontrolou plateb dotací,
b)   prováděním plateb dotací,
c)   zaúčtováním plateb dotací,
d)   doručením žádostí o poskytnutí dotace a
e)   doručením rozhodnutí v řízení o poskytnutí dotace, žádostí o platbu, změnových hlášení a dalších obdobných dokumentů v rámci provádění činností podle § 1 odst. 2.


45) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 907/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o platební agentury a další subjekty, finanční řízení, schválení účetní závěrky, jistoty a použití eura.“.

8. V § 11 se doplňují odstavce 8 a 9, které znějí:

„(8) Žádost o poskytnutí dotace a další podání učiněné prostřednictvím informačního systému Fondu nevyžaduje podepsání uznávaným elektronickým podpisem.

(9) Dokument podle odstavce 7 písm. e) se považuje za doručený okamžikem, kdy se do informačního systému Fondu přihlásí žadatel nebo jím pověřená osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění v rámci informačního systému přístup k dokumentu. Nepřihlásí-li se do informačního systému Fondu žadatel nebo jím pověřená osoba ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument vložen do informačního systému, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty; to neplatí, vylučuje-li jiný právní předpis náhradní doručení.“.

9. V § 11a se na konci textu odstavce 4 doplňuje věta „V případě uzavření dohody o splátkách Fond sjedná s příjemcem dotace úrok z prodlení a další podmínky podle zvláštního právního předpisu14); po dobu účinnosti dohody o splátkách se příjemci dotace neúčtuje penále.“.

10. V § 11a se na konci textu odstavce 5 doplňuje věta „Fond nezahájí řízení o uložení penále podle odstavce 4, pokud výše penále nepřesahuje částku stanovenou přímo použitelným předpisem Evropské unie46).


46) Čl. 27 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 908/2014 ze dne 6. července 2014, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o platební agentury a další subjekty, finanční řízení, schvalování účetní závěrky, pravidla pro kontroly, jistoty a transparentnost.“.

11. V § 12 odst. 1 se za slova „zákona o lesích“ doplňují slova „a údajů z ústřední evidence reprodukčního materiálu podle zákona o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin“.

12. V § 12 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Generální ředitelství cel poskytuje Fondu pro účely činností podle § 1 odst. 2 písm. g) a h) informace o výstupech a vstupech zboží ze svých evidencí, a to v rozsahu uvedeném v přímo použitelném předpisu Evropské unie45).“.

13. V § 12 se doplňují odstavce 6 a 7, které včetně poznámky pod čarou č. 47 znějí:

„(6) Informace o poskytnutých dotacích, které má Fond povinnost zveřejňovat na základě tohoto zákona či jiného právního předpisu, zveřejňuje Fond též jako otevřená data47).

(7) Informace zveřejněné jako otevřená data podle odstavce 6 musejí zůstat zveřejněny nejméně po dobu 10 let od data zveřejnění, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinou dobu zveřejnění těchto informací.


47) Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.“.

14. V § 12a odst. 9 se za slova „dálkového průzkumu Země“ vkládají slova „a družicového sledování“.

Čl. IV
Přechodné ustanovení

Řízení zahájená podle zákona č. 256/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne pravomocně neskončená, se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST

Čl. V

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 39 a čl. III bodů 3 až 5, která nabývají účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

v z. Filip v. r.
Zeman v. r.
v z. Schillerová v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1512 - Zemědělství, Vinařství, Lesnictví, Myslivost, Rybářství, Ochrana zvířat

ÚZ č. 1512 - Zemědělství, Vinařství, Lesnictví, Myslivost, Rybářství, Ochrana zvířat

Sagit, a. s.

Rozsáhlý soubor 19 nejdůležitějších zákonů rozdělených do kapitol: zemědělství, vinohradnictví a vinařství, lesnictví, myslivost, rybářství a ochrana zvířat. Od minulého vydání se změnilo 16 zákonů. ...

Cena: 323 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.