Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


195

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 30. července 2019,

kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005  Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 123/2018 Sb., o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí

Vláda nařizuje podle § 23 odst. 5 zákona č. 563/2004  Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, a podle § 161 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 101/2017 Sb.:

ČÁST PRVNÍ
Změna nařízení vlády č. 75/2005 Sb.

Čl. I

Příloha k nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění nařízení vlády č. 273/2009 Sb. a nařízení vlády č. 239/2015 Sb., se mění takto:

1. Bod 14.4. zní:

„14.4. Asistent pedagoga
36“.

2. Na konci přílohy se doplňuje bod 14.5., který zní:

„14.5. Asistent pedagoga vykonávající činnost jako podpůrné opatření
32 až 36“.

Čl. II
Přechodné ustanovení

Do 31. srpna 2021 se na asistenta pedagoga, jde-li o činnost vykonávanou ve třídě školy, která není zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona, nebo ve třídě, která není zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona, použijí ustanovení nařízení vlády č. 75/2005 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST DRUHÁ
Změna nařízení vlády č. 123/2018 Sb.

Čl. III

Nařízení vlády č. 123/2018 Sb., o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí, se mění takto:

1. V § 1 odst. 2 úvodní části ustanovení, § 2, § 3 odst. 1, § 3 odst. 2 úvodní části ustanovení a v § 6 se za slovo „příloze“ vkládá text „č. 1“.

2. V § 3 odst. 1 a v § 4 odst. 2 se slovo „jednu“ nahrazuje číslem „1“.

3. V § 3 odst. 2 úvodní části ustanovení se slovo „jednu“ nahrazuje slovy „1 třídu školy při školském zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy,“.

4. Za § 5 se vkládají nové § 5a a 5b, které včetně nadpisů znějí:

㤠5a
Stanovení maximálního počtu hodin výuky v případě žáků se závažnými vadami řeči

Za každého žáka se závažnými vadami řeči vzdělávajícího se v oboru vzdělání uvedeném v příloze č. 2 k tomuto nařízení ve škole nebo třídě zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona pro žáky s tímto druhem znevýhodnění se zvýší celková výše PHmax stanovená pro školu o 1 hodinu.

§ 5b
Maximální počet hodin výuky s asistentem pedagoga financovaný v některých případech ze státního rozpočtu

(1) Maximální týdenní počet hodin výuky zabezpečované vedle učitele asistentem pedagoga financovaný ze státního rozpočtu na 1 třídu školy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona, třídu zřízenou podle § 16 odst. 9 školského zákona nebo třídu školy při školském zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy v závislosti na průměrném počtu žáků ve třídě a další pravidla pro postup jeho výpočtu jsou stanoveny v příloze č. 2 k tomuto nařízení v členění podle vybraných oborů základního a středního vzdělávání a druhu znevýhodnění uvedeného v § 16 odst. 9 školského zákona.

(2) Ustanovení § 1 odst. 3 a 4 a § 5 odst. 1 se použijí pro stanovení výsledného maximálního počtu hodin výuky zabezpečované vedle učitele asistentem pedagoga financovaného ze státního rozpočtu obdobně.“.

5. V § 6 se za slovo „přílohy“ vkládá text „č. 1“ a slovo „jedním“ se nahrazuje číslem „1“.

6. Dosavadní příloha se označuje jako příloha č.  1.

7. V příloze č. 1 poznámkách č. 1, 3 a 5 až 7 se slovo „jedné“ nahrazuje číslem „1“ a v poznámce č. 3 se na konci textu věty první doplňují slova „a pro školy při školském zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy“.

8. Doplňuje se příloha č. 2, která včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 123/2018 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST

Čl. IV

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září 2019.

Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy:
Ing. Plaga, Ph.D., v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1555 - Regionální školství, Pedagogičtí pracovníci

ÚZ č. 1555 - Regionální školství, Pedagogičtí pracovníci

Sagit, a. s.

Od září 2023 platí velká novela zákona o pedagogických pracovnících (125 změn a doplnění), která mj. mění uznávání odborné kvalifikace učitelů, redukuje akreditované programy dalšího vzdělávání, zavádí novou pozici provázejícího učitele a uvádějícího učitele (podpora v adaptačním ... pokračování

Cena: 279 KčNedostupné

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.