Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


174

VYHLÁŠKA

ze dne 27. června 2019,

kterou se mění vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 33 zákona č.  154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění zákona č. 282/2003  Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 60/2017 Sb. a zákona č. 3/2019 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 23 odst. 5, § 23a odst. 4, § 23b odst. 8 a § 23c odst. 4 zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění vyhlášky č. 199/2007 Sb., vyhlášky č. 213/2009 Sb., vyhlášky č.  202/2010 Sb., vyhlášky č. 64/2013 Sb., vyhlášky č. 5/2016 Sb. a vyhlášky č. 449/2017  Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 písm. b) se slova „neplemenných ryb uvedených v příloze k zákonu (dále jen „neplemenné ryby“)“ nahrazují slovy „živočichů pocházejících z akvakultury“.

2. V § 2 písm. g) se slova „byla ovce nebo koza přemístěna za účelem domácí porážky a do 7 dnů poražena“ nahrazují slovy „byly ovce, koza nebo prase přemístěny za účelem domácí porážky a do 7 dnů poraženy“.

3. V § 2 písm. m) se slova „vnímaví k nákazám“ zrušují.

4. Na konci § 2 se tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno n), které zní:

„n)   včelstvem společenstvo včel, schopné přezimovat, které plně obsedá nejméně sedm plástů rámkové míry 39 x 24 cm; odlišná míra rámků se přepočítává.“.

5. V dílu 2 se v textu pod nadpisem text „§ 22 odst. 13“ nahrazuje textem „§ 22 odst. 12“.

6. V § 28 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „a § 53“.

7. V § 29 se odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 13 zrušuje.
Dosavadní odstavce 4 až 11 se označují jako odstavce 3 až 10.

8. V § 29 se na konci odstavce 9 doplňují věty „Tuto povinnost chovatel nemá, jde-li o změny referenčních údajů zapisovaných v základním registru obyvatel, v agendovém informačním systému evidence obyvatel, nebo v agendovém informačním systému cizinců. Na základě oznámení změny chovatelem nebo na základě informace poskytnuté ze základního registru obyvatel, z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců týkající se údajů zapisovaných do informačního systému ústřední evidence provede pověřená osoba zápis do registru hospodářství. Kontaktní údaje může chovatel aktualizovat též přímo v informačním systému ústřední evidence.“.

9. V § 29 se doplňuje odstavec 11, který zní:

„(11) V případě chovu prasat v domácnosti chovatele, která nejsou určena k lidské spotřebě, se použije zjednodušený registrační lístek uvedený v příloze č. 6a. V případě chovu prasnic se použije registrační lístek uvedený v příloze č. 6.“.

10. V § 30 odstavec 3 zní:

„(3) Provozovatel, s výjimkou provozovatele líhně, spolu s registračním lístkem předkládá kopii schválení a registrace podle jiných právních předpisů14). Provozovatel líhně předkládá pouze registrační lístek.“.

11. V § 30 odst. 5 se slova „v případě právnické osoby, která je podnikatelem, na základě ověření údajů v něm uvedených podle kopie dokladu potvrzujícího skutečnost, že je podnikatelem podle zvláštního právního předpisu,13)“ zrušují.

12. V § 32 odst. 1 se slova „formou datového souboru, který je schválený pověřenou osobou. Pověřená osoba schválí jen takový počítačový program“ nahrazují slovy „prostřednictvím počítačového programu“ a věta poslední se zrušuje.

13. V § 35 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

„g)   jde-li o tury, obtížnost porodu a porodní hmotnost, jsou-li tyto údaje známé.“.

14. V § 38 odst. 1 písm. e) se doplňuje bod 8, který zní:

„8. obtížnost porodu a porodní hmotnost,“.

15. V § 52 odst. 1 se za slova „svodu zvířat“ vkládají slova „a pro dočasná hospodářství“.

16. V § 52 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) V případě uvedeném v § 29 odst. 11 plní funkci registru prasat v hospodářství jakákoli evidence, ze které jsou patrné změny počtu chovaných prasat, identifikace prasat a datum této změny s upřesněním původu nebo určení zvířat.“.

17. V § 53 odst. 1 se za slova „Každý chovatel,“ vkládají slova „s výjimkou chovatele prasat na dočasném hospodářství a chovatele prasat uvedeného v § 29 odst. 11,“ a na konci textu se doplňují slova „a v případě přemístění na dočasné hospodářství vyplněná příloha k hlášení o narození prasat, jejich úhynu, ztrátě a přemístění - dočasná hospodářství“.

18. V § 53 odst. 5 se za slova „a přemístění“ vkládají slova „včetně přílohy k němu“.

19. V § 55 úvodní části ustanovení se za slova „hospodářství prasat“ vkládají slova „ , s výjimkou § 29 odst. 11,“.

20. V § 55 se na konci písmene b) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se bod 4, který zní:

„4. v případě přemístění na dočasné hospodářství, datum přemístění, počet prasat, kterých se přemístění týká, adresa přemístění včetně identifikačních údajů nového chovatele.“.

21. V § 73 odst. 1 a § 77 odst. 1 se za slovo „předávají“ vkládají slova „podle § 23 odst. 2 písm. c) zákona“.

22. V § 80 odstavec 1 zní:

„(1) Každý chovatel včel předává pověřené osobě4) k 1. září kalendářního roku údaje o počtu včelstev a umístění stanovišť, a to

a)   jméno, případně jména, a příjmení nebo obchodní firma anebo název chovatele,
b)   rodné číslo nebo datum narození, nemá-li fyzická osoba přiděleno rodné číslo; v případě právnické osoby identifikační číslo, bylo-li přiděleno,
c)   adresa místa trvalého pobytu nebo sídla chovatele,
d)   jméno, případně jména, a příjmení kontaktní osoby, kontaktní adresa, popřípadě telefonní číslo,
e)   e-mail,
f)   umístění každého stanoviště včelstev, číselný kód katastrálního území, parcelní číslo, typ parcely, případně název stanoviště,
g)   počet včelstev k 1. září kalendářního roku na jednotlivých stanovištích,
h)   jde-li o cizince, kromě údajů uvedených v písmenech a) až g), číslo dokladu totožnosti a stát, který tento doklad vydal,
i)   jde-li o právnickou osobu nebo podnikajícího cizince, kromě údajů uvedených v písmenech a) až g), identifikační číslo a stát, který toto identifikační číslo vydal.“.

23. V § 82 písm. e) se slova „adresa, pokud je známá“ nahrazují slovy „název stanoviště“.

24. V § 82 písm. g) se slova „fyzickou osobu“ zrušují.

25. V § 82 písmeno h) zní:

„h)   jde-li o právnickou osobu nebo podnikajícího cizince, kromě údajů uvedených v písmenech a) až g), identifikační číslo a stát, který toto identifikační číslo vydal.“.

26. V § 87 odst. 4 se slova „pověřená osoba4)“ nahrazují slovy „Ministerstvo zemědělství“.

27. V § 88 se slova „počítačovou databázi se všemi daty a“ zrušují.

28. V dílu 4 se v textu pod nadpisem text „§ 24 odst. 11“ nahrazuje textem „§ 24 odst. 12“.

29. Příloha č. 6 včetně nadpisu zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

30. Za přílohu č. 6 se vkládá nová příloha č. 6a, která včetně nadpisu zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

31. Příloha č. 7 včetně nadpisu zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

32. Příloha č. 9 včetně nadpisu zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

33. Přílohy č. 15 a 16 včetně nadpisů znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2019.

Ministr:
Ing. Toman, CSc., v. r.

E-shop

ÚZ č. 1525 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce), 2023

ÚZ č. 1525 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce), 2023

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje kompletní soubor právních předpisů regulujících účetnictví veřejných institucí – zákon o účetnictví, novelizovanou účetní vyhlášku č. 410/2009 Sb., technickou vyhlášku o účetních záznamech, ...

Cena: 185 KčKOUPIT

Vybraná judikatura z oblasti uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení s komentářem

Vybraná judikatura z oblasti uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení s komentářem

Milan Vrba, Oldřich Řeháček, Jan Zůbek, Martin Dirhan - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace je koncipována jako průvodce uplatňováním pohledávek v insolvenčním řízení. Proto byla jednotlivá soudní rozhodnutí vybírána tak, aby byla pokryta pokud možno celá tato materie – jde o rozhodnutí ...

Cena: 665 KčKOUPIT

Základy správního práva trestního, 7. vydání

Základy správního práva trestního, 7. vydání

Pavel Mates a kolektiv - C. H. Beck

Učebnice Základy správního práva trestního obsahuje jako jediná publikace v této oblasti komplexní přehled správního trestání, a to včetně nástinu historického vývoje a ústavních dimenzí této problematiky a evropského správního práva trestního. Čtenáři se v ní mohou seznámit kromě ...

Cena: 550 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.