Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


159

VYHLÁŠKA

ze dne 20. června 2019,

kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo průmyslu a obchodu v dohodě s Ministerstvem zahraničních věcí, Ministerstvem obrany a Ministerstvem vnitra stanoví podle § 33 zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 220/2009 Sb. a zákona č. 248/2011 Sb., k provedení § 5 odst. 3:

Čl. I

Vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění vyhlášky č. 85/2014 Sb., vyhlášky č. 48/2015 Sb., vyhlášky č. 308/2016 Sb., vyhlášky č. 171/2017  Sb. a vyhlášky č. 31/2018 Sb., se mění takto:

1. Poznámka pod čarou č. 1 zní:


1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/43/ES o zjednodušení podmínek transferů produktů pro obranné účely uvnitř Společenství, ve znění směrnice Komise 2019/514.“.

2. V příloze č. 1 v SVMe 1 písmeno d. zní:

„d.   příslušenství určené pro zbraně uvedené v bodech SVMe 1 a), SVMe 1 b) nebo SVMe 1 c):
1. odnímatelné zásobníky střeliva;
2. tlumiče hluku výstřelu;
3. speciální zbraňové podpěry;
4. tlumiče plamene;
5. optické zaměřovače zbraní s elektronickým zpracováním obrazu;
6. optické zaměřovače zbraní speciálně určené pro vojenské použití.“.

3. V příloze č. 1 v SVMe 1 se Poznámka 5 zrušuje.

4. V příloze č. 1 v SVMe 2 písmeno c. zní:

„c.   zaměřovače a úchyty pro zaměřovače mající všechny z následujících vlastností:
1. jsou speciálně určené pro vojenské použití a
2. jsou speciálně určené pro zbraně uvedené v bodě SVMe 2 a);“.

5. V příloze č. 1 v SVMe 4 Poznámka 4 zní:
„Poznámka 4: Bod SVMe 4 c) se nevztahuje na AMPS splňující všechny tyto požadavky:

a.   mají-li jakýkoli z těchto výstražných senzorů:
1. pasivní senzory s maximální citlivostí mezi 100 a 400 nm; nebo
2. aktivní výstražné senzory využívající impulsní dopplerovské detekce;
b.   systémy výmetnic klamných cílů;
c.   infračervené klamné cíle (flares), které využívají jak viditelného, tak infračerveného signálu k oklamání střel typu země-vzduch a
d.   AMPS zabudované v „civilním letadle“ a splňující všechny tyto požadavky:
1. AMPS je funkční pouze v konkrétním „civilním letadle“, ve kterém je tento určitý AMPS zabudován a pro nějž byl vydán:
a. civilní typový certifikát vydaný orgány civilního letectví jednoho nebo více členských států EU nebo signatářské země Wassenaarského ujednání; nebo
b. obdobný dokument uznávaný Mezinárodní organizací pro civilní letectví (ICAO);
2. AMPS využívá ochranu k zabránění neoprávněného přístupu k „programovému vybavení“, a
3. do AMPS je zabudován aktivní mechanismus, který systému neumožní fungovat po vyjmutí z „civilního letadla“, do kterého byl nainstalován.“.

6. V příloze č. 1 v SVMe 8 písmeni a. bodu 13. písmeno c. zní:

„c.   K-55 (2,4,6,8-tetranitro-2,4,6,8-tetraazabicyklo(3,3,0)oktanon-3; tetranitrosemiglykoluril čili keto-bicyklický HMX (CAS 130256-72-3);“.

7. V příloze č. 1 v SVMe 8 písmeni a. bod 24. zní:

„24. TEDDZ (3,3,7,7-tetrabis(difluoroamino)oktahydro-1,5-dinitro-1,5-diazocin);“.

8. V příloze č. 1 v SVMe 8 se na konci písmene a. doplňuje bod 42., který zní:

„42. EDNA (ethylendinitramin) (CAS 505-71-5);“.

9. V příloze č. 1 v SVMe 8 písmeni d. body 6. a 7. znějí:

„6. HAP (chloristan hydroxylaminu) (CAS 15588-62-2);

7. HNF (hydrazinium nitroformat) (CAS 20773-28-8);“.

10. V příloze č. 1 v SVMe 8 v písmeni e. body 16. až 18. znějí:

„16. poly-NIMMO (poly-(nitratomethylmethyloxetan), poly-NMMO nebo poly (3-nitratomethyl-3-methyloxetan)) (CAS 84051-81-0);

17. polynitroortokarbonáty;

18. TVOPA (1,2,3-tris[1,2-bis(difluoroamino)etoxy]propan, nebo tris vinoxy propan adduct) (CAS 53159-39-0);“.

11. V příloze č. 1 v SVMe 8 se na konci písmene e. doplňuje bod 21., který zní:

„21. TMETN (trimethylolethan-trinitrát) (CAS 3032-55-1);“.

12. V příloze č. 1 v SVMe 8 v písmeni f. bod 5. zní:

„5. beta-resorcylát olovnatý (CAS 20936-32-7) nebo beta-resorcylát měďnatý (CAS 70983-44-7);“.

13. V příloze č. 1 v SVMe 8 se vkládá nová Poznámka 1, která zní:
„Poznámka 1: Bod SVMe 8 c) 1. se nevztahuje na tato paliva pro „letadla“: JP-4, JP-5 a JP-8.“.
Dosavadní Poznámky 1 až 14 se označují jako Poznámky 2 až 15.

14. V příloze č. 1 v SVMe 8 Poznámka 7 zní:
„Poznámka 7: Bod SVMe 8 c) 10. b) se nevztahuje na fosilní rafinovaná paliva nebo biopaliva nebo na motorová paliva s osvědčením pro užití v civilním letectví.“.

15. V příloze č. 1 v SVMe 8 Poznámka 15 zní:
„Poznámka 15: Bod SVMe 8 a) se vztahuje na ,kokrystaly výbušnin‘
Technická poznámka
,Kokrystal výbušnin‘ je pevný materiál tvořený pravidelným trojrozměrným uspořádáním dvou a více molekul výbušnin, z nichž alespoň jedna je uvedena v bodu SVMe 8 a).“.

16. V příloze č. 1 SVMe 9 písmeni b. bod 1. zní:

„1. vznětové motory speciálně určené pro ponorky;“.

17. V příloze č. 1 v SVMe 10 písmeno e. zní:

„e.   vybavení pro tankování ve vzduchu speciálně určené nebo upravené k některým z následujících účelů a součásti speciálně určené pro toto vybavení:

1. „letadla“ uvedená v bodě SVMe 10 a); nebo

2. bezpilotní „letadla“ uvedená v bodě SVMe 10 c);“.

18. V příloze č. 1 v SVMe 15 se Poznámka 2 zrušuje.
Dosavadní Poznámka 3 se označuje jako Poznámka 2.

19. V příloze č. 1 v SVMe 15 Poznámka 2 zní:
„Poznámka 2: Bod SVMe 15 se nevztahuje na „zesilovače jasu obrazu první generace“ nebo na vybavení speciálně určené pro osazení „zesilovače jasu obrazu první generace“.
Odkaz: Klasifikace zaměřovačů zbraní využívajících elektronkové „zesilovače jasu obrazu první generace“ viz body SVMe 1, SVMe 2 a SVMe 5 a).
Odkaz: Viz také položky 6A002 a) 2. a 6A002 b) na seznamu EU zboží dvojího užití.“.

20. V příloze 1 v SVMe 17 písmeno l. zní:

„l.   kombinované kontejnery ISO nebo výměnné nástavby vozidel (swap bodies) speciálně určené nebo ‚upravené‘ pro vojenské použití;“.

21. V příloze č. 1 v SVMe 20 písmeni b. se slova „(rotační stroje a transformátory)“ nahrazují slovy „(rotační stroje nebo transformátory)“.

22. V příloze č. 1 ve Vymezení pojmů používaných v tomto seznamu se položka

SVMe 7 „Biopolymery“
Tyto biologické makromolekuly:

a.   enzymy pro specifické chemické nebo biochemické reakce;
b.   ,anti-idiotypické‘, ,monoklonální‘ nebo ,polyklonální‘ ,protilátky‘;
c.   speciálně určené nebo speciálně zpracované ,receptory‘;

Technické poznámky

1. ,Anti-idiotypovými protilátkami‘ se rozumí protilátky, které se váží na specifická vazebná místa jiných protilátek pro specifický antigen;

2. ,Monoklonálními protilátkami‘ se rozumí proteiny, které se váží na jedno vazebné místo antigenu a pocházejí z jednoho klonu buněk;

3. ,Polyklonálními protilátkami‘ se rozumí směs proteinů, které se váží na specifický antigen a pocházejí z více než jednoho klonu buněk;

4. ,Receptory‘ se rozumí biologické makromolekulární struktury schopné vázat ligandy, jejichž vázání ovlivňuje fyziologické funkce.“
nahrazuje položkou, která zní:
„SVMe 7 „Biopolymery“
Tyto biologické makromolekuly:

a.   enzymy pro specifické chemické nebo biochemické reakce;
b.   ,anti-idiotypové protilátky‘, ,monoklonální protilátky‘ nebo ,polyklonální protilátky‘;
c.   speciálně určené nebo speciálně zpracované ,receptory‘;

Technické poznámky

1. ,Anti-idiotypovými protilátkami‘ se rozumí protilátky, které se váží na specifická vazebná místa jiných protilátek pro specifický antigen;

2. ,Monoklonálními protilátkami‘ se rozumí proteiny, které se váží na jedno vazebné místo antigenu a pocházejí z jednoho klonu buněk;

3. ,Polyklonálními protilátkami‘ se rozumí směs proteinů, které se váží na specifický antigen a pocházejí z více než jednoho klonu buněk;

4. ,Receptory‘ se rozumí biologické makromolekulární struktury schopné vázat ligandy, jejichž vázání ovlivňuje fyziologické funkce.“.

23. V příloze č. 1 ve Vymezení pojmů používaných v tomto seznamu se položka
„SVMe 21 „Programové vybavení“
Soubor jednoho nebo více programů nebo mikroprogramů, který je zachycen na libovolném hmotném nosiči informací.“
nahrazuje položkou, která zní:
„SVMe 21 „Programové vybavení“
Soubor jednoho nebo více „programů“ nebo „mikroprogramů“, který je zachycen na libovolném hmotném nosiči informací.“.

24. V příloze č. 1 ve Vymezení pojmů používaných v tomto seznamu se položka
„SVMe 22 „Technologie“
Specifické informace nezbytné pro „vývoj“, „výrobu“ nebo provoz, instalaci, údržbu (kontrolu), běžné a celkové opravy nebo obnovu zboží. Tyto informace mají formu ,technických údajů‘ nebo ,technické pomoci‘. „Technologie“ uvedená ve Společném vojenském seznamu EU je vymezena v bodě ML22.

Technické poznámky

1. ‚Technické údaje‘ mohou mít formu modrotisků, plánů, diagramů, modelů, formulářů, tabulek, technických výkresů a specifikací, příruček a pokynů psaných nebo zaznamenaných na jiných médiích nebo zařízeních, jako jsou disky, pásky, permanentní paměti (ROM).

2. ‚Technická pomoc‘ může mít formu pokynů, školení, výcviku, pracovních znalostí a poradenských služeb. ‚Technická pomoc‘ může zahrnovat i přenos ‚technických údajů‘.“
nahrazuje položkou, která zní:
„SVMe 22 „Technologie“
Specifické informace nezbytné pro „vývoj“, „výrobu“ nebo provoz, instalaci, údržbu (kontrolu), běžné a celkové opravy nebo obnovu zboží. Tyto informace mají formu ,technických údajů‘ nebo ,technické pomoci‘. „Technologie“ uvedená ve Společném vojenském seznamu EU je vymezena v bodě SVMe 22.

Technické poznámky

1. ‚Technické údaje‘ mohou mít formu modrotisků, plánů, diagramů, modelů, formulářů, tabulek, technických výkresů a specifikací, příruček a pokynů psaných nebo zaznamenaných na jiných médiích nebo zařízeních, jako jsou disky, pásky, permanentní paměti (ROM).

2. ‚Technická pomoc‘ může mít formu pokynů, školení, výcviku, pracovních znalostí a poradenských služeb. ‚Technická pomoc‘ může zahrnovat i přenos ‚technických údajů‘.“.

25. V příloze č. 1 ve Vymezení pojmů používaných v tomto seznamu se položka
„SVMe 19 „Vhodné pro kosmické aplikace“
Určené, vyrobené nebo kvalifikované prostřednictvím úspěšného testování pro operace ve výškách nad 100 km nad zemským povrchem.
Poznámka: Určení, že konkrétní položka je „vhodná pro kosmické aplikace“ na základě testování neznamená, že ostatní položky ve stejné výrobní dávce nebo modelové řadě jsou „vhodné pro kosmické aplikace“, nejsou-li jednotlivě testovány.“ zrušuje.

26. V příloze č. 1 ve Vymezení pojmů používaných v tomto seznamu se položka
„SVMe 21, 22 „Využití“
Provoz, instalace (včetně instalace na místě), údržba (kontrola), běžné a celkové opravy a obnova.“ zrušuje.

27. V příloze č. 1 ve Vymezení pojmů používaných v tomto seznamu se v položce „SVMe 10 „Vzducholoď“ slova „(obvykle helia)“ nahrazují slovy „(obvykle helia, dříve vodíku)“.

28. V příloze č. 1 ve Vymezení pojmů používaných v tomto seznamu se na konci doplňuje položka, která zní:
„SVMe 19 „Způsobilé pro nasazení v kosmu“
Určené, vyrobené nebo kvalifikované prostřednictvím úspěšného testování pro operace ve výškách nad 100 km nad zemským povrchem.
Poznámka: Určení, že konkrétní položka je „způsobilá pro nasazení v kosmu“ na základě testování neznamená, že ostatní položky ve stejné výrobní dávce nebo modelové řadě jsou „způsobilé pro nasazení v kosmu“, nejsou-li jednotlivě testovány.“.

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 5. července 2019.

Ministr:
doc. Ing. Havlíček, Ph.D., MBA, v. r.

E-shop

Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení - Praktický komentář

Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení - Praktický komentář

Vladimír Voříšek, Roman Lang a kolektiv - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Praktický komentář je zpracován podle právního stavu účinného od 1. 2. 2018, zohledněny jsou zejména změny, které přinesl zákon č. 183/2017 Sb. (kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ... pokračování

Cena: 1 045 KčKOUPIT

Oběti trestných činů. Komentář, 2. vydání

Oběti trestných činů. Komentář, 2. vydání

Tomáš Gřivna, Pavel Šámal, Helena Válková a kol. - C. H. Beck

Publikace je komplexním průvodcem právní úpravou vztahující se k obětem trestné činnosti. Druhé, aktualizované a podstatně doplněné vydání zahrnuje především komentovaná ustanovení zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů, upravujícího práva obětí, poskytování peněžité pomoci ... pokračování

Cena: 1 990 KčKOUPIT

Zákon o opatřeních ke snížení nákladů na budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací

Zákon o opatřeních ke snížení nákladů na budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací

Vítek a kolektiv - C. H. Beck

Zákon č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů, který byl přijat dne 31. května 2015, zavádí do ... pokračování

Cena: 890 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.