Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 156/2019 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2019, částka 65, ze dne 27. 6. 2019

156

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 10. června 2019,

kterým se mění nařízení vlády č. 60/2015  Sb., o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti, ve znění nařízení vlády č. 429/2016 Sb.

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 129/2002 Sb., zákona č. 254/2002  Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 546/2005 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 479/2008  Sb., zákona č. 272/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 147/2010 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 122/2012 Sb., zákona č. 332/2014  Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 263/2017 Sb., zákona č. 181/2018 Sb. a zákona č. 32/2019  Sb.:

Čl. I

Příloha k nařízení vlády č. 60/2015 Sb., o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti, ve znění nařízení vlády č. 429/2016 Sb., se mění takto:

1. V části III. Vojenská hodnost desátník písm. h) bodě 2 se za slova „neodkladné péče“ vkládají slova „a obslužných činností nutných k poskytování ošetřovatelské péče“.

2. V části IV. Vojenská hodnost četař písm. m) bodě 1 se slovo „řídícím“ nahrazuje slovem „řídicím“.

3. V části IV. Vojenská hodnost četař se na konci písmene m) doplňuje bod 8, který zní:

„8. činností v rámci neodkladné a ošetřovatelské péče pod odborným dohledem (starší sběrač raněných),“.

4. V části V. Vojenská hodnost rotný písm. e) se za slova „chodu štábu“ vkládají slova „na všech stupních řízení a velení“.

5. V části V. Vojenská hodnost rotný písm. l) bodě 1 se za slova „zdravotnického vybavení“ vkládají slova „pod odborným dohledem“.

6. V části VI. Vojenská hodnost rotmistr se na konci písmene g) doplňují body 8 a 9, které znějí:

„8. jednoduchých úkonů ve správním řízení, například přijímání jednoduchých ústních podání do protokolu, pořizování soupisu součástí spisu, vedení evidencí návrhů a vyjádření účastníků řízení, důkazů, čestných prohlášení, přiznání a úředních dokladů, vyvěšování písemností, popřípadě oznámení o možnosti převzít písemnost, na úřední desce, vyměřování správních a jiných poplatků, provádění místních šetření podle daných pokynů (mladší právní asistent),

 9. ošetřovatelské péče na základě odborné způsobilosti (mladší zdravotník),“.

7. V části VII. Vojenská hodnost nadrotmistr se na konci písmene g) doplňuje bod 9, který zní:

„9. ošetřovatelské péče na základě odborné způsobilosti (zdravotník),“.

8. Na konci části VII. Vojenská hodnost nadrotmistr se tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno q), které zní:

„q)   příprava a opatřování podkladů pro vydání rozhodnutí v jednoduchých správních řízeních s jedním účastníkem včetně sepisování protokolu o ústním jednání a ústním podání, výslechu svědka nebo znalce, o provedení důkazu listinou a o ohledání, jakož i o jiných úkonech ve styku s účastníky správního řízení včetně vyřizování stížností a provádění oprav zřejmých nesprávností, o kterých se nerozhoduje usnesením, (právní asistent).“.

9. V části VIII. Vojenská hodnost praporčík se na konci písmene b) doplňuje bod 5, který zní:

„5. skupině odstřelovačů ve výsadkovém pluku nebo v rámci organizačních celků 4. brigády rychlého nasazení (velitel skupiny),“.

10. V části VIII. Vojenská hodnost praporčík se na konci písmene h) doplňuje bod 7, který zní:

„7. specializované ošetřovatelské péče na základě specializované způsobilosti (starší zdravotník),“.

11. V části VIII. Vojenská hodnost praporčík se na konci písmene q) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se bod 4, který zní:

„4. souboru ucelených odborných prací u speciálního organizačního prvku výsadkového pluku nazvaného rota Komando, střediska zbraní, střediska bojové podpory, střediska zabezpečení velení nebo střediska logistického zabezpečení výsadkového pluku (vedoucí praporčík),“.

12. V části VIII. Vojenská hodnost praporčík se doplňuje písmeno r), které zní:

„r)   příprava a opatřování podkladů pro vydání rozhodnutí ve složitých správních řízeních zasahujících do různorodých oblastí, posuzování podkladů pro vydání rozhodnutí, vyhodnocování důkazních prostředků vhodných ke zjištění stavu věci a zajišťování důkazů, samostatné vyřizování náročných částí správního řízení, například sepisování protokolů o ústním jednání ve složitém správním řízení, (starší právní asistent).“.

13. V části IX. Vojenská hodnost nadpraporčík písm. b) bodě 5 se slova „(vedoucí pracoviště)“ nahrazují slovy „nebo na Hlavním velitelství Vojenské policie (náčelník pracoviště, vedoucí pracoviště)“.

14. V části IX. Vojenská hodnost nadpraporčík písm. g) bodě 5 se slovo „straší“ nahrazuje slovem „starší“.

15. V části IX. Vojenská hodnost nadpraporčík se na konci písmene g) doplňuje bod 6, který zní:

„6. vysoce specializované ošetřovatelské péče na základě specializované způsobilosti (starší zdravotník-specialista),“.

16. V části IX. Vojenská hodnost nadpraporčík se na konci písmene i) doplňují body 7 a 8, které znějí:

„7. provádění dílčích úkonů ve správním řízení, vydávání vyjádření, osvědčení a sdělení podle části čtvrté správního řádu, samostatné rozhodování ve správních řízeních s jedním účastníkem s jednoznačně stanoveným postupem, vyřizování dotazů a připomínek účastníků řízení týkajících se průběhu správního řízení a metodické řízení právních asistentů na nižších organizačních úrovních (vedoucí starší právní asistent),

8. vykonávání úzce specifikovaných činností u Společného operačního centra Ministerstva obrany spojených s obsluhou utajovaných informačních systémů a souvisejících s výměnou informací mezi orgány krizového řízení NATO, EU a krizových štábů zřizovaných v České republice (pomocník vedoucího směny),“.

17. V části X. Vojenská hodnost štábní praporčík písmeno b) zní:

„b)   samostatné zajišťování ucelených odborných agend ve Vojenské kanceláři prezidenta republiky, organizačním útvaru Ministerstva obrany nebo na pracovišti Armády České republiky v zahraničí při vyslání sil a prostředků Armády České republiky do zahraničí (vrchní specialista),“.

18. V části X. Vojenská hodnost štábní praporčík se doplňuje písmeno c), které zní:

„c)   samostatné zajišťování rozsáhlých odborných agend spojených s koncepčním rozvojem druhů vojsk a služeb v oddělení mechanizovaného vojska, oddělení dělostřelectva, oddělení ženijního vojska, oddělení chemického vojska, oddělení výsadkového vojska, záchranné a výsadkové služby, oddělení tělesné výchovy, oddělení protiletadlového raketového vojska a protiletadlového vojska, oddělení taktického letectva, oddělení vrtulníkového a dopravního letectva, oddělení zabezpečení činnosti ve vzdušném prostoru a řízení letového provozu nebo oddělení rozvoje průzkumu, organizačního útvaru Ministerstva obrany nebo Agentury komunikačních a informačních systémů, Agentury logistiky, Agentury Vojenského zdravotnictví nebo Agentury personalistiky Armády České republiky, včetně podpory služebních orgánů odpovědných za správu vojenských oborů a odborností, (vrchní specialista Ministerstva obrany).“.

19. V části XI. Vojenská hodnost poručík písmeno d) zní:

„d)   odborné řízení

1. *bezpečnostního managementu samostatné roty nebo vojenského útvaru rotního typu (bezpečnostní manager),

2. *zdravotnického zabezpečení ve velitelstvích praporu nebo vojenského útvaru praporního typu, plánování a organizování zdravotnického zabezpečení (zdravotnický důstojník),“.

20. V části XI. Vojenská hodnost poručík písm. g) se slova „příprava, kontrola, uchovávání a výdej léčivých přípravků, poskytování odborných informací o jejich bezpečném a účelném používání a dávkování pod odborným dohledem;“ zrušují.

21. V části XI. Vojenská hodnost poručík se na konci písmene m) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno n), které zní:

„n)   výkon zdravotnického nelékařského povolání, metodické řízení činnosti nelékařských zdravotnických pracovníků v rámci zdravotnického úseku (zdravotnický důstojník).“.

22. V části XII. Vojenská hodnost nadporučík písm. a) bodě 5 se slova „nebo skupině dopravní a pořádkové služby“ zrušují a slova „(velitel skupiny)“ se nahrazují slovy „(náčelník skupiny, velitel skupiny)“.

23. V části XII. Vojenská hodnost nadporučík písmeno c) zní:

„c)   metodické řízení činnosti
1. zdravotnických pracovníků zařazených k výkonu nelékařského povolání v oboru fyzioterapie ve zdravotnickém zařízení vojenského poskytovatele zdravotních služeb (vedoucí fyzioterapeut),
2. nelékařských zdravotnických pracovníků s odbornou způsobilostí v rámci odborného zdravotnického oddělení nebo center zdravotních služeb (starší zdravotnický důstojník),“.

24. V části XII. Vojenská hodnost nadporučík písmeno h) zní:

„h)   odborné řízení
1. bezpečnostního managementu praporu nebo vojenského útvaru praporního typu (bezpečnostní manager),
2. zdravotnického zabezpečení ve velitelství pluku, plánování a organizování zdravotnického zabezpečení (starší zdravotnický důstojník),“.

25. V části XII. Vojenská hodnost nadporučík písm. k) bodě 3 se za slova „odborného dohledu“ vkládají slova „s povinností soustavného vzdělávání a prohlubování kvalifikace“.

26. V části XII. Vojenská hodnost nadporučík písm. l) se slovo „dohledem“ nahrazuje slovem „dozorem“.

27. V části XII. Vojenská hodnost nadporučík písm. w) bodě 1 se slova „v rámci specializačního vzdělávání pod odborným dohledem, včetně činností, které nejsou poskytováním zdravotních služeb“ nahrazují slovy „na základě odborné způsobilosti a výkon metodické činnosti v oblasti vojenská farmacie“.

28. V části XIII. Vojenská hodnost kapitán se na konci písmene b) doplňují body 17 až 19, které znějí:

„17. skupině dopravní a pořádkové služby Velitelství Vojenské policie (náčelník skupiny),

18. metrologické laboratoři centra Agentury logistiky (náčelník laboratoře),

19. skupině střediska bojového výcviku nebo skupině specialistů výsadkové přípravy střediska výsadkové přípravy výsadkového pluku (náčelník skupiny),“.

29. V části XIII. Vojenská hodnost kapitán se na konci písmene g) doplňuje bod 3, který zní:

„3. zdravotnického zabezpečení ve velitelství brigády, vojenského útvaru brigádního typu nebo základny letectva (vedoucí starší zdravotnický důstojník),“.

30. V části XIII. Vojenská hodnost kapitán písm. i) se za slova „Velitelství výcviku-Vojenské akademii,“ vkládá slovo „brigádě,“.

31. V části XIII. Vojenská hodnost kapitán se na konci písmene n) doplňují body 14 a 15, které znějí:

„14. speciálnímu organizačnímu prvku výsadkového pluku nazvaného rota Komando (zástupce velitele roty),

15. středisku bojového výcviku, výsadkové přípravy, zbraní, bojové podpory, zabezpečení velení nebo logistického zabezpečení výsadkového pluku (zástupce náčelníka střediska, zástupce velitele střediska),“.

32. V části XIII. Vojenská hodnost kapitán písm. s) bodě 2 se slova „a specializovaných odborných činností“ nahrazují slovy „vedoucích funkcí bez specializace nebo s požadovanou specializací“.

33. V části XIII. Vojenská hodnost kapitán písm. t) se slovo „straší“ nahrazuje slovem „starší“.

34. V části XIII. Vojenská hodnost kapitán se na konci písmene w) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno x), které zní:

„x)   metodické řízení činnosti nelékařských zdravotnických pracovníků v rámci specializovaného zdravotnického oddělení nebo prvku, organizování a plánování činností v oblasti zdravotnického managementu (vedoucí starší zdravotnický důstojník).“.

35. V části XIV. Vojenská hodnost major se na konci písmene b) doplňují body 18 až 20, které znějí:

„18. speciálnímu organizačnímu prvku výsadkového pluku nazvaného rota Komando (velitel roty),

19. středisku bojového výcviku, výsadkové přípravy, zbraní, bojové podpory, zabezpečení velení nebo logistického zabezpečení výsadkového pluku (náčelník střediska, velitel střediska),

20. ekonomické skupině Centra ochrany proti zbraním hromadného ničení (náčelník skupiny),“.

36. V části XIV. Vojenská hodnost major písmeno f) zní:

„f)   odborné řízení
1. bezpečnostního managementu Vojenského zpravodajství, organizačního celku přímo podřízeného Ministerstvu obrany nebo velitelství sil (bezpečnostní manager),
2. zdravotnického zabezpečení ve Velitelství Pozemních sil Armády České republiky nebo Velitelství Vzdušných sil Armády České republiky, plánování a organizování zdravotnického zabezpečení (starší zdravotnický důstojník-specialista),“.

37. V části XIV. Vojenská hodnost major písm. g) bodě 2 se slova „brigády nebo“ zrušují.

38. V části XIV. Vojenská hodnost major písm. h) se za slova „zubního lékařství“ vkládají slova „v rámci centra zdravotnických služeb“.

39. V části XIV. Vojenská hodnost major písm. j) bodě 1 se slovo „straší“ nahrazuje slovem „starší“.

40. V části XIV. Vojenská hodnost major se na konci písmene j) doplňuje bod 3, který zní:

„3. metodického řízení, usměrňování a koordinace činností nelékařských zdravotnických pracovníků v rámci specializované zdravotnické jednotky (starší zdravotnický důstojník-specialista),“.

41. V části XIV. Vojenská hodnost major písm. p) se slova „velení a řízení“ nahrazují slovy „velení, řízení a kontrolu na úrovni úseku nebo oddělení v rámci Vojenské zdravotnické služby“.

42. V části XV. Vojenská hodnost podplukovník písm. a) bod 4 zní:

„4. oddělení organizačního útvaru Ministerstva obrany, Vojenského zpravodajství, Ředitelství zahraničních aktivit, Mnohonárodního centra pro koordinaci logistiky, Centra ochrany proti zbraním hromadného ničení nebo ekonomickému oddělení Agentury komunikačních a informačních systémů (náčelník oddělení, vedoucí oddělení),“.

43. V části XV. Vojenská hodnost podplukovník se na konci písmene a) doplňují body 11 až 13, které znějí:

„11. organizačnímu prvku pro výstavbu organizačního celku charakteru prapor, oddíl, letka nebo vojenský útvar praporního typu (velitel prvku, náčelník prvku nebo ředitel prvku),

12. organizačnímu prvku Velitelství 31. brigády radiační, biologické a chemické ochrany pro NATO (velitel prvku),

13. polní nemocnici (náčelník polní nemocnice).“.

44. V části XV. Vojenská hodnost podplukovník písm. h) se za slova „odborného vzdělávání“ vkládají slova „v oboru zubní lékařství spojeného s přípravou zubních lékařů“.

45. V části XV. Vojenská hodnost podplukovník písm. m) bodě 14 se za slova „Univerzity obrany“ vkládají slova „nebo výsadkovému pluku“.

46. V části XV. Vojenská hodnost podplukovník písm. m) bodě 15 se za slova „základny letectva“ vkládají slova „ , 601. skupině speciálních sil“.

47. V části XV. Vojenská hodnost podplukovník písmeno p) zní:

„p)   samostatné provádění
1. vysoce odborně specializovaných činností zpravodajské služby (vedoucí starší důstojník-specialista),
2. specializovaných činností farmaceuta vyžadujících specializovanou způsobilost zahrnující velení, řízení a kontrolu na úrovni odboru v rámci Vojenské zdravotnické služby, organizačního celku v působnosti Ministerstva obrany nebo činnosti odborného zástupce pro oblast farmacie u příspěvkové organizace Ministerstva obrany (vedoucí starší farmaceut-specialista),“.

48. V části XV. Vojenská hodnost podplukovník se na konci písmene v) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno w), které zní:

„w)   metodické řízení, usměrňování a koordinace činností nelékařských zdravotnických pracovníků a jejich soustavné vzdělávání u Agentury Vojenského zdravotnictví (vedoucí starší zdravotnický důstojník-specialista, hlavní sestra).“.

49. V části XVI. Vojenská hodnost plukovník písm. b) se bod 3 zrušuje.
Dosavadní body 4 až 29 se označují jako body 3 až 28.

50. V části XVI. Vojenská hodnost plukovník písm. b) bod 8 zní:

„8. odboru velitelství sil, Velitelství výcviku - Vojenské akademie, Hlavního velitelství Vojenské policie, Agentury komunikačních a informačních systémů, Agentury logistiky, Agentury Vojenského zdravotnictví nebo Agentury personalistiky Armády České republiky (náčelník odboru),“.

51. V části XVI. Vojenská hodnost plukovník písm. b) bodě 10 se za slova „chemického vojska,“ vkládají slova „oddělení výsadkového vojska, záchranné a výsadkové služby, oddělení tělesné výchovy,“.

52. V části XVI. Vojenská hodnost plukovník písm. b) bodě 20 se slovo „hlavního“ nahrazuje slovem „Hlavního“.

53. V části XVI. Vojenská hodnost plukovník se na konci písmene b) doplňují body 29 a 30, které znějí:

„29. organizačnímu prvku pro výstavbu organizačního celku charakteru brigáda, vojenský útvar brigádního typu, pluk nebo základna letectva (velitel prvku, náčelník prvku nebo ředitel prvku),

30. Velitelství teritoria (velitel),“.

54. V části XVI. Vojenská hodnost plukovník se na konci písmene c) doplňují body 3 až 9, které znějí:

„3. duchovní službě v působnosti Ministerstva obrany, včetně příspěvkových organizací Ministerstva obrany (hlavní kaplan Ministerstva obrany),

4. vojenské farmacii v působnosti Ministerstva obrany, včetně příspěvkových organizací Ministerstva obrany (hlavní farmaceut Ministerstva obrany),

5. vojenské veterinární službě v působnosti Ministerstva obrany (hlavní veterinární lékař Ministerstva obrany),

6. vojenské geografické službě v působnosti Ministerstva obrany (náčelník geografické služby Ministerstva obrany),

7. vojenské hydrometeorologické službě v působnosti Ministerstva obrany (náčelník hydrometeorologické služby Ministerstva obrany),

8. strategie ošetřovatelské péče a koncepce soustavného vzdělávání vojenských nelékařských zdravotnických pracovníků v působnosti Ministerstva obrany, včetně příspěvkových organizací Ministerstva obrany, (hlavní sestra Ministerstva obrany),

9. právní službě v působnosti Armády České republiky (náčelník právní služby Armády České republiky),“.

55. V části XVI. Vojenská hodnost plukovník písm. h) bodě 10 se slova „Specializovaných sil Armády České republiky“ nahrazují slovy „Speciálních sil Ministerstva obrany“.

56. V části XVI. Vojenská hodnost plukovník se na konci písmene h) doplňují body 20 až 23, které znějí:

„20. Velitelství kybernetických sil a informačních operací (zástupce velitele),

21. Velitelství teritoria (zástupce velitele),

22. Vojenské policii (zástupce náčelníka Vojenské policie pro trestní řízení),

23. sekci komunikačních a informačních systémů Ministerstva obrany, sekci vojenského zdravotnictví Ministerstva obrany nebo sekci zpravodajského zabezpečení Armády České republiky Ministerstva obrany (zástupce ředitele sekce),“.

57. V části XVII. Vojenská hodnost brigádní generál písm. a) bodě 1 se za slova „Vojenského zdravotnictví“ vkládají slova „ , ředitel Agentury personalistiky Armády České republiky“.

58. V části XVII. Vojenská hodnost brigádní generál písm. a) bodě 3 se slova „Specializovaných sil Armády České republiky“ nahrazují slovy „Speciálních sil Ministerstva obrany“.

59. V části XVII. Vojenská hodnost brigádní generál se na konci písmene a) doplňují body 6 až 10, které znějí:

„6. Velitelství kybernetických sil a informačních operací (velitel),

7. sekci Vrchního velitelství spojeneckých sil v Evropě (ředitel sekce Zahraničního pracoviště),

8. štábu Velitelství pro operace (náčelník štábu),

9. Vojenskému historickému ústavu (ředitel),

10. sekci komunikačních a informačních systémů Ministerstva obrany, sekci vojenského zdravotnictví Ministerstva obrany nebo sekci zpravodajského zabezpečení Armády České republiky Ministerstva obrany (ředitel sekce),“.

60. V části XVII. Vojenská hodnost brigádní generál se na konci písmene a) doplňují body 11 a 12, které znějí:

11. 4. brigádě rychlého nasazení nebo 7. mechanizované brigádě (velitel brigády),

12. 21. základně taktického letectva nebo 22. základně vrtulníkového letectva (velitel základny),“.

61. V části XVII. Vojenská hodnost brigádní generál se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se bod 5, který zní:

„5. divizi (zástupce velitele divize),“.

62. V části XVII. Vojenská hodnost brigádní generál se na konci doplňuje písmeno d), které zní:

„d)   odborné řízení integrovaných pracovních týmů zřízených pro přípravu, posuzování a vyhodnocování návrhů strategických koncepcí rozvoje Armády České republiky, popř. jejích součástí (poradce náčelníka Generálního štábu Armády České republiky).“.

63. V části XVIII. Vojenská hodnost generálmajor písm. a) bodě 3 se slova „Vojenské policii (náčelník Vojenské policie),“ zrušují.

64. V části XVIII. Vojenská hodnost generálmajor se na konci písmene a) doplňují body 4 a 5, které znějí:

„4. Vojenské policii (náčelník Vojenské policie),

5. divizi (velitel divize),“.

65. V části XVIII. Vojenská hodnost generálmajor se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

„d)   řízení a velení Velitelství pro operace (zástupce velitele Velitelství pro operace).“.

66. V části XIX. Vojenská hodnost generálporučík se na konci písmene a) doplňuje bod 3, který zní:

„3. Velitelství pro operace (velitel Velitelství pro operace),“.

Čl. II
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2019, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 60, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020.

Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Ministr obrany:
Mgr. Metnar v. r.

E-shop

Obchodní smlouvy

Obchodní smlouvy

Dohnal, Gavlas, Oliva - C. H. Beck

Tato praktická publikace je určena všem, kteří pracují s obchodními smlouvami. Jejím cílem nejsou teoretické rozbory, ale tipy pro praxi a upozornění na problémy, které přinášejí současné kontrakty. Smlouvy mají svůj život a všechny jeho fáze tato publikace popisuje. Od vyjednávání ...

Cena: 590 KčKOUPIT

Obchodní korporace - Přeměny a obchodní rejstřík. Základy soukromého práva VI

Obchodní korporace - Přeměny a obchodní rejstřík. Základy soukromého práva VI

Chalupa, Reiterman, Holý - C. H. Beck

Publikace představuje učebnici práva přeměn obchodních korporací a obchodního rejstříku a navazuje na učebnice práva cenných papírů (díl IV) a obecné části práva obchodních korporací (díl V). Stalo se již ...

Cena: 390 KčKOUPIT

ÚZ č. 1538 - Znalci a tlumočníci

ÚZ č. 1538 - Znalci a tlumočníci

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění dvou základních zákonů, a to zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, a zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích. Dále jsou zde všechny vyhlášky k oběma zákonům včetně novelizované vyhlášky o znalečném a ...

Cena: 99 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.