Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


149

VYHLÁŠKA

ze dne 11. června 2019,

kterou se mění vyhláška č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 66 odst. 1 a 2 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 103/2004  Sb., zákona č. 181/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb., zákona č. 194/2010 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona č. 64/2014 Sb. a zákona č. 319/2016 Sb., k provedení § 45 odst. 3, § 46d odst. 2 a § 46f odst. 3:

Čl. I

Vyhláška č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění vyhlášky č. 455/2000  Sb., vyhlášky č. 194/2005 Sb., vyhlášky č. 305/2007 Sb., vyhlášky č. 16/2012 Sb., vyhlášky č. 33/2013 Sb. a vyhlášky č. 129/2017 Sb., se mění takto:

1. V úvodní větě se text „a § 48 odst. 1,“ nahrazuje textem „ , § 46d odst. 2 a § 46f odst. 3 a“.

2. V úvodní větě se slova „a v dohodě s Ministerstvem vnitra podle § 66 odst. 3“ zrušují.

3. Na konci textu úvodní věty se doplňují slova „ , ve znění zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 181/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb., zákona č. 194/2010 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona č.  64/2014 Sb. a zákona č. 319/2016 Sb.“.

4. § 3 se včetně poznámek pod čarou č. 1 a 2 zrušuje.

5. V § 4 odst. 1 písm. a) bodu 2 se část věty první za středníkem včetně středníku a věta druhá zrušují.

6. V § 4 odst. 1 písm. b) se část věty za středníkem včetně středníku zrušuje.

7. V § 4 odst. 1 se na konci písmene c) čárka nahrazuje tečkou a písmeno d) se zrušuje.

8. V § 5 odst. 2 písm. b) se za slovo „glykemie“ vkládají slova „ , orientační vyšetření na přítomnost psychoaktivních látek“.

9. V § 6 odst. 1 se na konci písmene b) čárka nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje.

10. V § 6 odst. 2 se věta první zrušuje.

11. V § 6 se odstavec 4 zrušuje.
Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 4 a 5.

12. V § 6 odst. 4 se slova „stanoveno jinak“ nahrazují slovy „stanovena doba platnosti kratší“.

13. V § 6 se odstavec 5 zrušuje.

14. § 7 se včetně poznámek pod čarou č. 8 a 9 zrušuje.

15. V příloze č. 1 části A. bodu 1 písmeno c) zní:

„c)   diabetes mellitus, pokud způsobuje takové zdravotní komplikace, které jsou nebezpečné pro provoz na dráze, a to zejména
1. druhá a další hypoglykemie, která se vyskytne během období 12 měsíců od první hypoglykemie a k jejímuž zvládnutí je třeba pomoci další osoby, nebo
2. druhá a další hypoglykemie, která se vyskytne během období 12 měsíců od první hypoglykemie, a kterou žadatel není schopen rozpoznat („syndrom nerozpoznávání hypoglykemie“),“.

16. V příloze č. 1 části A. bodu 1 písmeno v) zní:

„v)   zraková ostrost v lepším oku menší než 1,0 a v horším oku menší než 0,5, a to i za použití korekčních čoček,“.

17. V příloze č. 1 části A. bodu 1 se za písmeno v) vkládají nová písmena w) a x), která znějí:

„w)   nesnášenlivost korekčních čoček, pokud jsou k dosažení zrakové ostrosti nezbytné,
x)   dosažení minimální zrakové ostrosti podle písmene v) za použití brýlí se silou přesahující sférický ekvivalent +5/-8 dioptrií,“.

Dosavadní písmeno w) se označuje jako písmeno y).

18. V příloze č. 1 části A. bodu 2 se za písmeno p) vkládá nové písmeno q), které zní:

„q)   stavy související s nemocí diabetes mellitus, a to
1. stav do 12 měsíců po první hypoglykemii vyžadující pomoc druhé osoby,
2. závažné orgánové komplikace,
3. léčba léky, které nesou riziko vyvolání hypoglykemie, a v předcházejících 12 měsících nedošlo k žádné hypoglykemii vyžadující pomoc druhé osoby, neexistují zdravotní komplikace vzniklé v souvislosti s diabetes mellitus a žadatel
i. si hypoglykemii nebo její varovné příznaky uvědomuje,
ii. je schopen doložit pravidelné měření glykemie, které provádí alespoň dvakrát denně v době související s řízením, a
iii. prokáže, že rozumí rizikům, která hypoglykemie přináší; způsob prokázání zaznamená lékař do zdravotnické dokumentace vedené o posuzované osobě,“.

Dosavadní písmeno q) se označuje jako písmeno r).

19. V příloze č. 1 části B. bodu 1 písmeno r) zní:

„r)   zraková ostrost v lepším oku menší než 1,0 a v horším oku menší než 0,5, a to i za použití korekčních čoček,“.

20. V příloze č. 1 části B. bodu 1 se za písmeno r) vkládají nová písmena s) a t), která znějí:

„s)   nesnášenlivost korekčních čoček, pokud jsou k dosažení zrakové ostrosti nezbytné,
t)   dosažení minimální zrakové ostrosti podle písmene r) za použití brýlí se silou přesahující sférický ekvivalent +5/-8 dioptrií,“.

Dosavadní písmeno s) se označuje jako písmeno u).

21. V příloze č. 1 části B. bodu 2 písm. d) se slova „5/15 nebo 6/18“ nahrazují číslem „0,5“.

22. V příloze č. 1 části C. a D. včetně nadpisů zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

23. V příloze č. 2 části A. bodu 1 písm. b) se slova „5/15 nebo 6/18“ nahrazují číslem „0,5“ a slova „5/10 nebo 6/12“ se nahrazují číslem „0,3“.

24. V příloze č. 2 části A. bodu 1 písm. b) se část věty za druhým středníkem včetně středníku zrušuje.

25. V příloze č. 2 části B. bodu 1 písm. b) se slova „5/15 nebo 6/18“ nahrazují číslem „0,5“.

26. V příloze č. 2 části B. bodu 1 písm. b) se část věty za druhým středníkem včetně středníku zrušuje.

27. V příloze č. 2 části B. bodu 2 písm. d) se slova „5/15 nebo 6/18“ nahrazují číslem „0,5“.

28. V příloze č. 2 části C. bodu 1 písm. b) se slova „5/15 nebo 6/18“ nahrazují číslem „0,5“ a slova „5/10 nebo 6/12“ se nahrazují číslem „0,3“.

29. V příloze č. 2 části C. bodu 1 písm. b) se část věty za druhým středníkem včetně středníku zrušuje.

30. V příloze č. 2 části C. bodu 2 písm. d) se slova „5/15 nebo 6/18“ nahrazují číslem „0,5“.

31. V příloze č. 2 části D. bodu 1 písm. b) se slova „5/15 nebo 6/18“ nahrazují číslem „0,5“.

32. V příloze č. 2 části D. bodu 2 písm. d) se slova „5/15 nebo 6/18“ nahrazují číslem „0,5“.

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2019.

Ministr:
JUDr. Kremlík v. r.

E-shop

Hospodaření a vedení účetnictví příspěvkových organizací v ukázkách a příkladech

Hospodaření a vedení účetnictví příspěvkových organizací v ukázkách a příkladech

Jaroslava Svobodová - Anag, spol. s r. o.

Tato zcela nová publikace Jaroslavy Svobodové je zaměřena na dvě oblasti, a to 1. na hospodaření příspěvkových organizací rozlišených na státní příspěvkové organizace a příspěvkové organizace, jejichž ... pokračování

Cena: 419 KčKOUPIT

Cizinci a daně, 6. vydání

Cizinci a daně, 6. vydání

Magaléna Vyškovská - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Šesté vydání ojedinělé souborně pojaté publikace přehledně popisuje nejčastější situace týkající se zdaňování cizinců v České republice, ať jsou daňovými rezidenty, či nerezidenty. Jejich situace je nejprve rozebrána z pohledu pracovního, cizineckého, občanského a obchodního práva, ... pokračování

Cena: 745 KčKOUPIT

Rukověť mediátora aneb co je dobré vědět nejen ke zkouškám mediátora, 2. vydání

Rukověť mediátora aneb co je dobré vědět nejen ke zkouškám mediátora, 2. vydání

Robin Brzobohatý, Lenka Poláková, Tomáš Horáček, Veronika vrábel Porteš, Tereza Hanajová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Vychází druhé, podstatně doplněné a rozšířené vydání publikace Rukověť mediátora aneb co je dobré vědět nejen ke zkouškám mediátora. Rukověť tak nyní poskytuje komplexní studijní materiál k přípravě na zkoušku ... pokračování

Cena: 680 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.