Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


149

VYHLÁŠKA

ze dne 11. června 2019,

kterou se mění vyhláška č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 66 odst. 1 a 2 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 103/2004  Sb., zákona č. 181/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb., zákona č. 194/2010 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona č. 64/2014 Sb. a zákona č. 319/2016 Sb., k provedení § 45 odst. 3, § 46d odst. 2 a § 46f odst. 3:

Čl. I

Vyhláška č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění vyhlášky č. 455/2000  Sb., vyhlášky č. 194/2005 Sb., vyhlášky č. 305/2007 Sb., vyhlášky č. 16/2012 Sb., vyhlášky č. 33/2013 Sb. a vyhlášky č. 129/2017 Sb., se mění takto:

1. V úvodní větě se text „a § 48 odst. 1,“ nahrazuje textem „ , § 46d odst. 2 a § 46f odst. 3 a“.

2. V úvodní větě se slova „a v dohodě s Ministerstvem vnitra podle § 66 odst. 3“ zrušují.

3. Na konci textu úvodní věty se doplňují slova „ , ve znění zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 181/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb., zákona č. 194/2010 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona č.  64/2014 Sb. a zákona č. 319/2016 Sb.“.

4. § 3 se včetně poznámek pod čarou č. 1 a 2 zrušuje.

5. V § 4 odst. 1 písm. a) bodu 2 se část věty první za středníkem včetně středníku a věta druhá zrušují.

6. V § 4 odst. 1 písm. b) se část věty za středníkem včetně středníku zrušuje.

7. V § 4 odst. 1 se na konci písmene c) čárka nahrazuje tečkou a písmeno d) se zrušuje.

8. V § 5 odst. 2 písm. b) se za slovo „glykemie“ vkládají slova „ , orientační vyšetření na přítomnost psychoaktivních látek“.

9. V § 6 odst. 1 se na konci písmene b) čárka nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje.

10. V § 6 odst. 2 se věta první zrušuje.

11. V § 6 se odstavec 4 zrušuje.
Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 4 a 5.

12. V § 6 odst. 4 se slova „stanoveno jinak“ nahrazují slovy „stanovena doba platnosti kratší“.

13. V § 6 se odstavec 5 zrušuje.

14. § 7 se včetně poznámek pod čarou č. 8 a 9 zrušuje.

15. V příloze č. 1 části A. bodu 1 písmeno c) zní:

„c)   diabetes mellitus, pokud způsobuje takové zdravotní komplikace, které jsou nebezpečné pro provoz na dráze, a to zejména
1. druhá a další hypoglykemie, která se vyskytne během období 12 měsíců od první hypoglykemie a k jejímuž zvládnutí je třeba pomoci další osoby, nebo
2. druhá a další hypoglykemie, která se vyskytne během období 12 měsíců od první hypoglykemie, a kterou žadatel není schopen rozpoznat („syndrom nerozpoznávání hypoglykemie“),“.

16. V příloze č. 1 části A. bodu 1 písmeno v) zní:

„v)   zraková ostrost v lepším oku menší než 1,0 a v horším oku menší než 0,5, a to i za použití korekčních čoček,“.

17. V příloze č. 1 části A. bodu 1 se za písmeno v) vkládají nová písmena w) a x), která znějí:

„w)   nesnášenlivost korekčních čoček, pokud jsou k dosažení zrakové ostrosti nezbytné,
x)   dosažení minimální zrakové ostrosti podle písmene v) za použití brýlí se silou přesahující sférický ekvivalent +5/-8 dioptrií,“.

Dosavadní písmeno w) se označuje jako písmeno y).

18. V příloze č. 1 části A. bodu 2 se za písmeno p) vkládá nové písmeno q), které zní:

„q)   stavy související s nemocí diabetes mellitus, a to
1. stav do 12 měsíců po první hypoglykemii vyžadující pomoc druhé osoby,
2. závažné orgánové komplikace,
3. léčba léky, které nesou riziko vyvolání hypoglykemie, a v předcházejících 12 měsících nedošlo k žádné hypoglykemii vyžadující pomoc druhé osoby, neexistují zdravotní komplikace vzniklé v souvislosti s diabetes mellitus a žadatel
i. si hypoglykemii nebo její varovné příznaky uvědomuje,
ii. je schopen doložit pravidelné měření glykemie, které provádí alespoň dvakrát denně v době související s řízením, a
iii. prokáže, že rozumí rizikům, která hypoglykemie přináší; způsob prokázání zaznamená lékař do zdravotnické dokumentace vedené o posuzované osobě,“.

Dosavadní písmeno q) se označuje jako písmeno r).

19. V příloze č. 1 části B. bodu 1 písmeno r) zní:

„r)   zraková ostrost v lepším oku menší než 1,0 a v horším oku menší než 0,5, a to i za použití korekčních čoček,“.

20. V příloze č. 1 části B. bodu 1 se za písmeno r) vkládají nová písmena s) a t), která znějí:

„s)   nesnášenlivost korekčních čoček, pokud jsou k dosažení zrakové ostrosti nezbytné,
t)   dosažení minimální zrakové ostrosti podle písmene r) za použití brýlí se silou přesahující sférický ekvivalent +5/-8 dioptrií,“.

Dosavadní písmeno s) se označuje jako písmeno u).

21. V příloze č. 1 části B. bodu 2 písm. d) se slova „5/15 nebo 6/18“ nahrazují číslem „0,5“.

22. V příloze č. 1 části C. a D. včetně nadpisů zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

23. V příloze č. 2 části A. bodu 1 písm. b) se slova „5/15 nebo 6/18“ nahrazují číslem „0,5“ a slova „5/10 nebo 6/12“ se nahrazují číslem „0,3“.

24. V příloze č. 2 části A. bodu 1 písm. b) se část věty za druhým středníkem včetně středníku zrušuje.

25. V příloze č. 2 části B. bodu 1 písm. b) se slova „5/15 nebo 6/18“ nahrazují číslem „0,5“.

26. V příloze č. 2 části B. bodu 1 písm. b) se část věty za druhým středníkem včetně středníku zrušuje.

27. V příloze č. 2 části B. bodu 2 písm. d) se slova „5/15 nebo 6/18“ nahrazují číslem „0,5“.

28. V příloze č. 2 části C. bodu 1 písm. b) se slova „5/15 nebo 6/18“ nahrazují číslem „0,5“ a slova „5/10 nebo 6/12“ se nahrazují číslem „0,3“.

29. V příloze č. 2 části C. bodu 1 písm. b) se část věty za druhým středníkem včetně středníku zrušuje.

30. V příloze č. 2 části C. bodu 2 písm. d) se slova „5/15 nebo 6/18“ nahrazují číslem „0,5“.

31. V příloze č. 2 části D. bodu 1 písm. b) se slova „5/15 nebo 6/18“ nahrazují číslem „0,5“.

32. V příloze č. 2 části D. bodu 2 písm. d) se slova „5/15 nebo 6/18“ nahrazují číslem „0,5“.

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2019.

Ministr:
JUDr. Kremlík v. r.

E-shop

ÚZ č. 1520 - Zákoník práce, rejstřík, 2023

ÚZ č. 1520 - Zákoník práce, rejstřík, 2023

Sagit, a. s.

Od minulého vydání došlo v zákoníku práce k několika dalším změnám, které jsou zapracovány do textu platného od ledna 2023. Do textu zákoníku byly také promítnuty aktuální sazby cestovních náhrad a minimální mzdy platné pro rok 2023. Všechny tyto změny jsou vyznačeny tučně. K ...

Cena: 99 KčKOUPIT

Veřejné užívání a jeho předmět

Veřejné užívání a jeho předmět

Aleš Mácha - Wolters Kluwer, a. s.

Monografie Veřejné užívání a jeho předmět se věnuje institutu veřejné užívání, které se dotýká prakticky každého člověka, aniž by si to uvědomoval. Publikace shrnuje poznatky, které o tomto institutu vyšly v minulých letech a to nejen u nás, ale i v zahraničí a zaměřuje se na aspekty ...

Cena: 385 KčKOUPIT

Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1-654). Komentář (2 svazky). 2. vydání

Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1-654). Komentář (2 svazky). 2. vydání

Petr Lavický a kolektiv - C. H. Beck

Druhé vydání komentáře k obecné části občanského zákoníku reaguje na vývoj názorů, k němuž došlo v době od jeho prvního vydání. Občanský zákoník má za sebou již více než šest let účinnosti, během nichž se ...

Cena: 3 790 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.