Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


148

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 17. června 2019

o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh a o změně nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 zákona č. 252/1997  Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 441/2005 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:

ČÁST PRVNÍ
PODMÍNKY POSKYTNUTÍ DOTACE NA PROVÁDĚNÍ OPATŘENÍ KE ZLEPŠENÍ OBECNÝCH PODMÍNEK PRO PRODUKCI VČELAŘSKÝCH PRODUKTŮ A JEJICH UVÁDĚNÍ NA TRH

§ 1
Předmět úpravy

Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1) (dále jen „předpis Evropské unie“) bližší podmínky poskytování dotací na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů původem z České republiky a jejich uvádění na trh chovatelem včel evidovaným podle plemenářského zákona2) (dále jen „dotace“).

§ 2
Druhy opatření

Dotaci lze poskytnout na tato opatření:

a)   technická pomoc,
b)   boj proti varroáze,
c)   racionalizace kočování včelstev,
d)   úhrada nákladů na rozbory medu a
e)   obnova včelstev.

§ 3
Žádost o dotaci

(1) Žádost o dotaci na opatření podle § 2 (dále jen „žádost“) doručí žadatel o dotaci podle § 4 až 12 Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (dále jen „Fond“) na jím vydaném formuláři do 1. srpna ve včelařském roce3), ve kterém žádá o dotaci na opatření podle § 2 (dále jen „příslušný včelařský rok“).

(2) Žadatel o dotaci podle § 4 až 12 v žádosti uvede vedle údajů podle § 37 odst. 2 správního řádu

a)   opatření podle § 2, na které žádá dotaci podle § 4 až 12, a
b)   další údaje nezbytné pro posouzení žádosti stanovené v § 4 až 12.

(3) Žadatel k žádosti doloží další doklady stanovené v § 5 až 12.

§ 4
Technická pomoc

Dotaci na opatření podle § 2 písm. a) Fond poskytne na

a)   pořádání vzdělávací akce pro chovatele včel zaměřené na témata uvedená v části A přílohy č. 1 k tomuto nařízení,
b)   vedení včelařského kroužku pro děti a mládež zaměřeného na témata uvedená v části B přílohy č. 1 k tomuto nařízení,
c)   pořízení nového zařízení pro chovatele včel, na které nebyla dosud poskytnuta dotace, podle částí C a D přílohy č. 1 k tomuto nařízení, nejméně v hodnotě 20 000 Kč,
d)   pořádání výstavy nebo účast na výstavě a jiné kulturní akci podle částí E a F přílohy č. 1 k tomuto nařízení, nejméně v hodnotě 20 000 Kč uznatelných nákladů a
e)   tvorbu a vydání propagačního materiálu podle části G přílohy č. 1 k tomuto nařízení, nejméně v hodnotě 20 000 Kč uznatelných nákladů.

§ 5
Vzdělávací akce pro chovatele včel

(1) Žadatelem o dotaci podle § 4 písm. a) může být právnická osoba, která

a)   nejméně po dobu 2 kalendářních let bezprostředně předcházejících kalendářnímu roku, ve kterém je podána žádost o dotaci podle § 4 písm. a), vyučuje studijní obor včelař4),
b)   má zpřístupněnu datovou schránku,
c)   má zaveden internetový rezervační systém pro plánování a přihlášení vzdělávacích akcí pro chovatele včel a
d)   má zavedenu evidenci přednášejících vzdělávací akce pro chovatele včel.

(2) Žadatel o dotaci podle § 4 písm. a) vedle údajů podle § 3 k žádosti doloží

a)   originál prezenční listiny, na které je uvedeno
1. téma vzdělávací akce pro chovatele včel uvedené v části A přílohy č. 1 k tomuto nařízení,
2. jméno, popřípadě jména, příjmení a adresa místa trvalého pobytu nebo sídla přednášejícího vzdělávací akce pro chovatele včel,
3. místo konání vzdělávací akce pro chovatele včel,
4. termín a čas konání vzdělávací akce pro chovatele včel a
5. jména a příjmení přítomných účastníků vzdělávací akce pro chovatele včel, jejich registrační čísla a jejich podpisy, a
b)   výpis přednášejících z evidence podle odstavce 1 písm. d) k 1. srpnu příslušného včelařského roku.

(3) Fond poskytne dotaci na vzdělávací akci pro chovatele včel podle § 4 písm. a), doručí-li žadatel nejpozději do konce příslušného včelařského roku Fondu doklady prokazující, že

a)   vzdělávací akce pro chovatele včel byla vedena přednášejícím, který má vysokoškolské vzdělání, odbornou kvalifikaci učitele odborného výcviku pro obor vzdělání včelař nebo střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání včelař a je veden v evidenci přednášejících podle odstavce 1 písm. d),
b)   vzdělávací akce pro chovatele včel na témata uvedená v části A přílohy č. 1 k tomuto nařízení trvala nejméně 150 minut výuky každý den, po který byla pořádána,
c)   vzdělávací akci pro chovatele včel navštívilo nejméně 15 chovatelů včel, kteří byli přítomni po dobu alespoň 80 % celkové doby trvání této akce, a
d)   má odbornou způsobilost podle odstavce 1 písm. a).

§ 6
Včelařské kroužky pro děti a mládež

(1) Žadatelem o dotaci podle § 4 písm. b) může být právnická osoba, která

a)   nejméně po dobu 2 kalendářních let bezprostředně předcházejících kalendářnímu roku, ve kterém je podána žádost o dotaci podle § 4 písm. b), vyučuje studijní obor včelař4),
b)   má zpřístupněnu datovou schránku a
c)   má zavedenu evidenci vedoucích včelařských kroužků pro děti a mládež.

(2) Žadatel o dotaci podle § 4 písm. b) vedle údajů podle § 3 k žádosti doloží

a)   seznam členů včelařského kroužku pro děti a mládež a
b)   originál prezenční listiny, na které je uvedeno
1. téma včelařského kroužku uvedené v části B přílohy č. 1 k tomuto nařízení,
2. jméno, popřípadě jména, příjmení a adresa trvalého pobytu nebo sídla vedoucího včelařského kroužku pro děti a mládež,
3. místo konání včelařského kroužku pro děti a mládež,
4. termín a čas konání včelařského kroužku pro děti a mládež a
5. jména a příjmení přítomných členů včelařského kroužku pro děti a mládež a jejich podpisy.

(3) Fond poskytne dotaci na vedení včelařského kroužku pro děti a mládež podle § 4 písm. b), doručí-li žadatel nejpozději do konce příslušného včelařského roku Fondu doklady prokazující, že

a)   včelařský kroužek pro děti a mládež vedl vedoucí, který je veden v evidenci vedoucích včelařských kroužků podle odstavce 1 písm. c),
b)   včelařský kroužek pro děti a mládež probíhal v součtu nejméně 50 hodin výuky v příslušném včelařském roce,
c)   včelařský kroužek pro děti a mládež navštěvovalo nejméně 5 členů včelařského kroužku pro děti a mládež, kteří byli přítomni po dobu alespoň 80 % celkové doby trvání tohoto kroužku, a
d)   má odbornou způsobilost podle odstavce 1 písm. a).

§ 7
Pořízení nového zařízení pro chovatele včel

(1) Žadatelem o dotaci podle § 4 písm. c) může být zapsaný spolek, který

a)   působí v oblasti chovu včel nejméně po dobu 2 kalendářních let bezprostředně předcházejících kalendářnímu roku, ve kterém je podána žádost o dotaci podle § 4 písm. c),
b)   k datu podání žádosti a po dobu 1 kalendářního roku bezprostředně předcházejícímu kalendářnímu roku, ve kterém je doručena žádost o dotaci podle § 4 písm. c), sdružuje nejméně 500 chovatelů včel v České republice evidovaných podle plemenářského zákona2) a
c)   má zpřístupněnu datovou schránku.

(2) Žadatel o dotaci podle § 4 písm. c) vedle údajů podle § 3 k žádosti doloží

a)   seznam chovatelů včel s jejich registračními čísly, včetně informace o tom, který z těchto chovatelů včel je současně členem spolku,
b)   počet a druh nového zařízení, na jehož pořízení žádá dotaci,
c)   závazek chovatele včel, že nové zařízení, na jehož pořízení žádá dotaci, bude držet a provozovat nejméně po dobu 5 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o poskytnutí dotace a
d)   závazek chovatele včel, že bude mít po dobu 5 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o poskytnutí dotace na pořízení nového zařízení uvedeného v části D přílohy č. 1 k tomuto nařízení evidováno podle plemenářského zákona2) vždy k 1. září včelařského roku více než 150 včelstev, která bude chovat po celé toto období.

(3) Fond poskytne dotaci na pořízení nového zařízení uvedeného v části C přílohy č. 1 k tomuto nařízení podle § 4 písm. c),

a)   doručí-li žadatel nejpozději do konce příslušného včelařského roku Fondu doklady prokazující pořízení takového nového zařízení chovatelem včel a
b)   uvede-li žadatel identifikační údaje chovatele včel, který toto nové zařízení pořídil a který je evidován podle plemenářského zákona2) nejméně po dobu 2 kalendářních let bezprostředně předcházejících kalendářnímu roku, ve kterém je podána žádost o dotaci podle § 4 písm. c), a to, jde-li o
1. fyzickou osobu, jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo sídla a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, nebo
2. právnickou osobu, obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo osoby.

(4) Fond poskytne dotaci na pořízení nového zařízení uvedeného v části C nebo D přílohy č. 1 k tomuto nařízení podle § 4 písm. c),

a)   doručí-li žadatel nejpozději do konce příslušného včelařského roku Fondu doklady prokazující pořízení takového nového zařízení chovatelem včel a
b)   uvede-li žadatel identifikační údaje chovatele včel, který toto nové zařízení pořídil a který má k 1. září příslušného včelařského roku evidováno podle plemenářského zákona2) více než 150 včelstev, a to, jde-li o
1. fyzickou osobu, jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo sídla a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, nebo
2. právnickou osobu, obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo osoby.

§ 8
Pořádání výstavy, účast na výstavě a jiné kulturní akci a tvorba a vydání propagačního materiálu

(1) Žadatelem o dotaci podle § 4 písm. d) nebo e) může být zapsaný spolek, který

a)   působí v oblasti chovu včel nejméně po dobu 2 kalendářních let bezprostředně předcházejících kalendářnímu roku, ve kterém je podána žádost o dotaci podle odstavce 1,
b)   k datu podání žádosti a po dobu 1 kalendářního roku bezprostředně předcházejícímu kalendářnímu roku, ve kterém je doručena žádost o dotaci podle odstavce 1, sdružuje nejméně 500 chovatelů včel v České republice evidovaných podle plemenářského zákona2) a
c)   má zpřístupněnu datovou schránku.

(2) Žadatel o dotaci podle § 4 písm. d) nebo e) vedle údajů podle § 3 k žádosti doloží

a)   seznam chovatelů včel s jejich registračními čísly, včetně informace o tom, který z těchto chovatelů včel je současně členem spolku, a
b)   přehled pořádaných výstav, přehled výstav a kulturních akcí, kterých se žadatel účastnil, a seznam a druh vytvořených a vydaných propagačních materiálů.

(3) Fond poskytne dotaci na

a)   úhradu nákladů na pořádání výstav nebo účast na výstavách a jiných kulturních akcích podle § 4 písm. d), doručí-li žadatel nejpozději do konce příslušného včelařského roku Fondu doklady prokazující, že uspořádal výstavu nebo se zúčastnil výstavy nebo jiné kulturní akce, kterou sám nepořádal, nebo
b)   úhradu nákladů na tvorbu a vydání propagačních materiálů podle § 4 písm. e), doručí-li žadatel nejpozději do konce příslušného včelařského roku Fondu doklady prokazující, že vytvořil a vydal propagační materiály o včelách a včelařství pro veřejnost.

§ 9
Boj proti varroáze

(1) Dotaci na opatření podle § 2 písm. b) poskytne Fond na úhradu nákladů na pořízení prostředku s účinnou látkou proti varroáze uvedený v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

(2) Žadatelem o dotaci podle odstavce 1 může být zapsaný spolek, který

a)   působí v oblasti chovu včel nejméně po dobu 2 kalendářních let bezprostředně předcházejících kalendářnímu roku, ve kterém je podána žádost o dotaci podle odstavce 1,
b)   k datu podání žádosti a po dobu 1 kalendářního roku bezprostředně předcházejícímu kalendářnímu roku, ve kterém je doručena žádost o dotaci podle odstavce 1, sdružuje nejméně 500 chovatelů včel v České republice evidovaných podle plemenářského zákona2) a
c)   má zpřístupněnu datovou schránku.

(3) Žadatel o dotaci podle odstavce 2 vedle údajů podle § 3 k žádosti doloží

a)   seznam chovatelů včel s jejich registračními čísly, včetně informace o tom, který z těchto chovatelů včel je současně členem spolku, a
b)   počet a druh pořízeného prostředku, na který žádá dotaci.

(4) Fond poskytne dotaci na úhradu nákladů na pořízení prostředku podle odstavce 1,

a)   doručí-li žadatel nejpozději do konce příslušného včelařského roku Fondu doklady prokazující pořízení tohoto prostředku a
b)   uvede-li žadatel identifikační údaje chovatele včel, který tento prostředek pořídil pro léčení jím chovaných včelstev, a to, jde-li o
1. fyzickou osobu, jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo sídla a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, nebo
2. právnickou osobu, obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo osoby.

§ 10
Racionalizace kočování včelstev

(1) Dotaci na opatření podle § 2 písm. c) poskytne Fond na pořízení nového zařízení podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení pro kočování včelstev mimo trvalé stanoviště s celkovou pořizovací hodnotou, která činí nejméně 20 000 Kč, a na něž dosud nebyla poskytnuta dotace.

(2) Žadatelem o dotaci podle odstavce 1 může být zapsaný spolek, který

a)   působí v oblasti chovu včel nejméně po dobu 2 kalendářních let bezprostředně předcházejících kalendářnímu roku, ve kterém je podána žádost o dotaci podle odstavce 1,
b)   k datu podání žádosti a po dobu 1 kalendářního roku bezprostředně předcházejícímu kalendářnímu roku, ve kterém je doručena žádost o dotaci podle odstavce 1, sdružuje nejméně 500 chovatelů včel v České republice evidovaných podle plemenářského zákona2) a
c)   má zpřístupněnu datovou schránku.

(3) Žadatel o dotaci podle odstavce 2 vedle údajů podle § 3 k žádosti doloží

a)   seznam chovatelů včel s jejich registračními čísly, včetně informace o tom, který z těchto chovatelů včel je současně členem spolku,
b)   počet a druh nového kočovného zařízení, na jehož pořízení žádá dotaci,
c)   závazek chovatele včel, že nové kočovné zařízení, na jehož pořízení žádá dotaci, bude držet a provozovat nejméně po dobu 5 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o poskytnutí dotace,
d)   potvrzení chovatele včel o zdravotní způsobilosti včelstev ke kočování v příslušném včelařském roce,
e)   závazek chovatele včel, že povede průběžnou evidenci o kočování jím chovaných včelstev nejméně po dobu 5 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o poskytnutí dotace a
f)   závazek chovatele včel, že bude mít po dobu 5 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o poskytnutí dotace na pořízení nového zařízení uvedeného v bodě 2 přílohy č. 3 k tomuto nařízení evidováno podle plemenářského zákona2) vždy k 1. září včelařského roku více než 150 včelstev, která bude chovat po celé toto období.

(4) Fond poskytne dotaci na pořízení nového zařízení pro kočování včelstev podle odstavce 1,

a)   doručí-li žadatel nejpozději do konce příslušného včelařského roku Fondu doklady prokazující pořízení takového nového zařízení chovatelem včel a
b)   uvede-li žadatel identifikační údaje chovatele včel, který toto nové zařízení pořídil pro kočování včelstev mimo trvalé stanoviště, který má k 1. září příslušného včelařského roku evidováno podle plemenářského zákona2) nejméně 20 včelstev a který je evidován podle plemenářského zákona2) nejméně po dobu 2 kalendářních let bezprostředně předcházejících kalendářnímu roku, ve kterém je podána žádost o dotaci podle odstavce 1, a to, jde-li o
1. fyzickou osobu, jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo sídla a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, nebo
2. právnickou osobu, obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo osoby.

§ 11
Úhrada nákladů na rozbory medu

(1) Dotaci na opatření podle § 2 písm. d) poskytne Fond na úhradu nákladů na

a)   fyzikálně chemický rozbor medu5), nebo
b)   rozbor medu na přítomnost spór Paenibacillus larvae, prováděný v laboratořích akreditovaných podle zákona upravujícího technické požadavky na výrobky6).

(2) Žadatelem o dotaci podle odstavce 1 může být zapsaný spolek, který

a)   působí v oblasti chovu včel nejméně po dobu 2 kalendářních let bezprostředně předcházejících kalendářnímu roku, ve kterém je podána žádost o dotaci podle odstavce 1,
b)   k datu podání žádosti a po dobu 1 kalendářního roku bezprostředně předcházejícímu kalendářnímu roku, ve kterém je doručena žádost o dotaci podle odstavce 1, sdružuje nejméně 500 chovatelů včel v České republice evidovaných podle plemenářského zákona2) a
c)   má zpřístupněnu datovou schránku.

(3) Žadatel o dotaci podle odstavce 2 vedle údajů podle § 3 k žádosti doloží

a)   seznam chovatelů včel s jejich registračními čísly, včetně informace o tom, který z těchto chovatelů včel je současně členem spolku,
b)   přehled počtu a druh rozborů medu podle odstavce 1, na které žádá dotaci, a
c)   název a sídlo akreditované laboratoře včetně kopie osvědčení o akreditaci.

(4) Fond poskytne dotaci na úhradu nákladů na rozbory medu podle odstavce 1,

a)   doručí-li žadatel nejpozději do konce příslušného včelařského roku Fondu doklady prokazující počet provedených rozborů medu a
b)   uvede-li žadatel identifikační údaje chovatele včel, který si tento rozbor medu nechal provést, a to, jde-li o
1. fyzickou osobu, jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo sídla a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, nebo
2. právnickou osobu, obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo osoby.

(5) Fond poskytne dotaci na úhradu nejvýše 4 rozborů medu pro 1 chovatele včel.

§ 12
Obnova včelstev

(1) Dotaci na opatření podle § 2 písm. e) Fond poskytne na šlechtitelský chov včelích matek z uznaného šlechtitelského programu7) na území České republiky.

(2) Žadatelem o dotaci podle odstavce 1 může být uznané chovatelské sdružení, které

a)   působí v šlechtitelském chovu včel nejméně po dobu 2 kalendářních let bezprostředně předcházejících kalendářnímu roku, ve kterém je podána žádost o dotaci podle odstavce 1, a
b)   má zpřístupněnu datovou schránku.

(3) Žadatel o dotaci podle odstavce 2 vedle údajů podle § 3 k žádosti doloží

a)   název uznaného chovatelského sdružení,
b)   určení orgánu uznaného chovatelského sdružení, který schvaluje zařazení chovatele včelích matek do šlechtitelského chovu vedeného uznaným chovatelským sdružením,
c)   úředně ověřenou kopii prokazující uznání chovatelského sdružení a
d)   přehled o počtu odchovaných včelích matek z uznaného šlechtitelského programu podle odstavce 1, na které žádá dotaci.

(4) Fond poskytne dotaci na šlechtitelský chov včelích matek z uznaného šlechtitelského programu podle odstavce 1,

a)   doručí-li žadatel nejpozději do konce příslušného včelařského roku Fondu doklady prokazující počet prodaných včelích matek odchovaných chovatelem z uznaného šlechtitelského programu chovateli včel na území České republiky,
b)   uvede-li žadatel identifikační údaje chovatele včel zařazeného do uznaného šlechtitelského programu, který prodal tyto jím odchované včelí matky chovateli včel na území České republiky, a to, jde-li o
1. fyzickou osobu, jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo sídla a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, nebo
2. právnickou osobu, obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo osoby.

§ 13
Zveřejnění výše dotace

Výši dotace účelově určené na opatření podle § 4 až 12 zveřejní Fond nejpozději do 31. ledna příslušného včelařského roku na internetové stránce Fondu.

§ 14
Výše dotace na jednotlivá opatření

(1) Výše dotace na opatření podle § 5 až 8 činí nejvýše

a)   4 000 Kč na pořádání nejvýše jedné vzdělávací akce pro chovatele včel podle § 4 písm. a) v jednom dni na jednom místě, a to i v případě, kdy je pořádáno více vzdělávacích akcí v jednom dni na jednom místě, nejvýše však na 1 200 vzdělávacích akcí za příslušný včelařský rok pro jednoho žadatele o dotaci podle § 4 písm. a),
b)   15 000 Kč za příslušný včelařský rok na vedení jednotlivého včelařského kroužku pro děti a mládež podle § 4 písm. b), nejvýše však na 2 včelařské kroužky pro děti a mládež vedené jedním vedoucím včelařského kroužku pro děti a mládež,
c)   90 % skutečně vynaložených nákladů na jednotlivé nové zařízení podle § 4 písm. c) nejvýše v částce podle části C nebo D přílohy č. 1 k tomuto nařízení a celkem za všechna nová zařízení nejvýše 100 000 Kč za příslušný včelařský rok pro jednoho chovatele včel nebo
d)   90 % skutečně vynaložených nákladů na pořádání výstav, na účast na výstavách a jiných kulturních akcích, nebo na tvorbu a vydání propagačních materiálů podle § 4 písm. d) a e) nejvýše za příslušný včelařský rok v částce podle částí E, F a G přílohy č. 1 k tomuto nařízení a celkem v souhrnné výši za všechny žadatele o dotaci podle § 4 písm. d) a e) za příslušný včelařský rok nejvýše 2 % z částky dotace podle § 13.

(2) Výše dotace za příslušný včelařský rok na opatření podle § 9 činí 40 % skutečně vynaložených nákladů na léčebné nebo preventivní prostředky proti varroáze uvedené v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

(3) Výše dotace za příslušný včelařský rok na opatření podle § 10 činí 90 % skutečně vynaložených nákladů na jednotlivé zařízení podle § 10 odst. 1 nejvýše v částce podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení a celkem za všechna zařízení nejvýše 150 000 Kč pro jednoho chovatele včel.

(4) Výše dotace za příslušný včelařský rok na opatření podle § 11 činí

a)   800 Kč na jeden rozbor medu podle § 11 odst. 1 písm. a) nebo
b)   400 Kč na jeden rozbor medu podle § 11 odst. 1 písm. b).

(5) Výše dotace za příslušný včelařský rok na opatření podle § 12 činí 200 Kč na jednu prodanou včelí matku ze šlechtitelského chovu z uznaného šlechtitelského programu7).

(6) Pokud souhrn všech oprávněných nároků podle odstavce 1 písm. d) překročí 2 % z finanční částky vyhlášené podle § 13 a upravené podle § 15, Fond finanční prostředky na výplatu dotace podle odstavce 1 písm. d) poměrně sníží.

(7) Pokud souhrn všech oprávněných nároků podle odstavců 1 až 5 překročí finanční částku zveřejněnou podle § 13, upravenou podle § 15 a sníženou o částku podle odstavce 1 písm. d), která bude vyplacena přednostně, Fond následně přednostně vyplatí dotaci podle odstavce 1 písm. a) a b) a odstavců 2, 4 a 5 a zbylé finanční prostředky na výplatu dotací podle odstavce 1 písm. c) a odstavce 3 poměrně sníží.

§ 15
Snížení dotace

Pokud se pro příslušný kalendářní rok oproti předchozímu kalendářnímu roku sníží celková výše příjmů rozpočtu Fondu určených na dotace podle tohoto nařízení, sníží se sazby dotací podle tohoto nařízení na příslušný kalendářní rok o takovou procentní část, o jakou se snížila celková výše těchto příjmů rozpočtu Fondu oproti předchozímu kalendářnímu roku.

§ 16
Zamítnutí žádosti

(1) Zjistí-li Fond, že žadatel doručil žádost podle § 4 až 12 po lhůtě podle § 3 odst. 1, žádost zamítne.

(2) Zjistí-li Fond, že žadatel doručil doklady nezbytné pro posouzení žádosti podle § 5 až 12 na opatření podle § 2 po lhůtě stanovené v § 5 až 12, žádost zamítne v rozsahu dokladů nedoložených ve lhůtě.

(3) Zjistí-li Fond, že několik žadatelů doložilo k žádosti shodné doklady prokazující splnění podmínek pro poskytnutí dotace podle § 4 až 12, žádost zamítne všem těmto žadatelům v rozsahu identických dokladů; obdobně Fond postupuje v případě, že shodné doklady doloží k více žádostem jeden žadatel.

§ 17
Vrácení dotace

Žadatel je povinen vrátit dotaci v rozsahu nedodržených závazků v případě nedodržení závazku

a)   držet a provozovat pořízené zařízení nejméně po dobu 5 let podle § 7 odst. 2 písm. c),
b)   evidovat vždy k 1. září včelařského roku a chovat více než 150 včelstev nejméně po dobu 5 let podle § 7 odst. 2 písm. d),
c)   držet a provozovat pořízené zařízení nejméně po dobu 5 let podle § 10 odst. 3 písm. c),
d)   vést průběžnou evidenci o kočování chovaných včelstev nejméně po dobu 5 let podle § 10 odst. 3 písm. e), nebo
e)   evidovat vždy k 1. září včelařského roku a chovat více než 150 včelstev nejméně po dobu 5 let podle § 10 odst. 3 písm. f).

ČÁST DRUHÁ
PŘECHODNÉ USTANOVENÍ

§ 18

Řízení o žádostech, která byla zahájena podle nařízení vlády č. 197/2005 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 197/2005 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST TŘETÍ
ZMĚNA NAŘÍZENÍ VLÁDY O STANOVENÍ PODMÍNEK POSKYTNUTÍ DOTACE NA PROVÁDĚNÍ OPATŘENÍ KE ZLEPŠENÍ OBECNÝCH PODMÍNEK PRO PRODUKCI VČELAŘSKÝCH PRODUKTŮ A JEJICH UVÁDĚNÍ NA TRH

§ 19

V § 3 nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh, ve znění nařízení vlády č. 237/2016  Sb., se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Žádost podle odstavců 1 a 2 nelze Fondu podat pro období počínající rokem 2019.“.

ČÁST ČTVRTÁ
ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

§ 20

Zrušují se:

1. Nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh.
2. Nařízení vlády č. 285/2007 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.  197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh.
3. Nařízení vlády č. 373/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.  197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh, ve znění nařízení vlády č. 285/2007 Sb.
4. Nařízení vlády č. 173/2011 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.  197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh, ve znění pozdějších předpisů.
5. Nařízení vlády č. 251/2013 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.  197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh, ve znění pozdějších předpisů.
6. Část třetí nařízení vlády č. 400/2013 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor, ve znění pozdějších předpisů, a některá související nařízení vlády.
7. Nařízení vlády č. 237/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.  197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh, ve znění pozdějších předpisů.

ČÁST PÁTÁ
ÚČINNOST

§ 21

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2019, s výjimkou ustanovení § 20, které nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2022.

Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Toman, CSc., v. r.

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 148/2019  Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 148/2019  Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 148/2019  Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č.  234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007, v platném znění.
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1366 ze dne 11. května 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.  1308/2013, pokud jde o podporu v odvětví včelařství.
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1368 ze dne 6. srpna 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.  1308/2013, pokud jde o podporu v odvětví včelařství.
2) Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
3) Čl. 2 prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/1368l.
4) Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
5) Tabulka 2 přílohy č. 3 k vyhlášce č. 76/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro přírodní sladidla, med, cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové bonbony, ve znění pozdějších předpisů.
6) § 14 až 16 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
7) § 5c odst. 1 zákona č. 154/2000 Sb.

E-shop

Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1-654). Komentář (2 svazky). 2. vydání

Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1-654). Komentář (2 svazky). 2. vydání

Petr Lavický a kolektiv - C. H. Beck

Druhé vydání komentáře k obecné části občanského zákoníku reaguje na vývoj názorů, k němuž došlo v době od jeho prvního vydání. Občanský zákoník má za sebou již více než šest let účinnosti, během nichž se ... pokračování

Cena: 3 790 KčKOUPIT

Nežádoucí chování na pracovišti: šikana, diskriminace, monitorování, whistleblowing

Nežádoucí chování na pracovišti: šikana, diskriminace, monitorování, whistleblowing

Eva Šimečková - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie je zaměřena na nežádoucí chování na pracovišti, která zasahují do osobnostních práv zaměstnance, tedy monitorování, chráněné oznamování (whistleblowing), diskriminaci a šikanu. Vychází z národní i ... pokračování

Cena: 480 KčKOUPIT

Civilní právo procesní. Díl druhý: řízení vykonávací, řízení insolvenční, 3. vydání

Civilní právo procesní. Díl druhý: řízení vykonávací, řízení insolvenční, 3. vydání

Alena Winterová, Alena Macková a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Třetí vydání vysokoškolské učebnice obsahuje aktualizovaný výklad řízení vykonávacího, exekučního a insolvenčního podle právního stavu platného k 1. lednu 2022. Vymáhání civilních práv je pojednáno nejprve ... pokračování

Cena: 550 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.