Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


138

VYHLÁŠKA

ze dne 23. května 2019,

kterou se mění vyhláška č. 334/2015 Sb., o vedení rejstříku malých plavidel a technické způsobilosti malých plavidel, převozních lodí a plovoucích zařízení k provozu na vodních cestách

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 52 zákona č. 114/1995  Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 118/2004  Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 187/2014 Sb. a zákona č. 135/2019 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 9 odst. 6, § 10 odst. 3, 5 až 7, 11, § 10a odst. 2, § 10b odst. 1 a 6, § 10c odst. 4, § 11 odst. 2, § 18 odst. 3 a § 42 odst. 8 zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 334/2015 Sb., o vedení rejstříku malých plavidel a technické způsobilosti malých plavidel, převozních lodí a plovoucích zařízení k provozu na vodních cestách, se mění takto:

1. V § 1 písmeno b) zní:

„b)   technické požadavky na
1. plavidla, jejichž objem vypočtený jako součin délky, šířky a ponoru je menší než 100 m3 a délka je menší než 20 m, jde-li o malá plavidla a plovoucí zařízení, a
2. plovoucí zařízení nepodléhající evidenci, jejichž objem vypočtený jako součin délky, šířky a ponoru je nejméně 100 m3,“.

2. V § 1 písmena c) a d) znějí:

„c)   plavební zóny vodní cesty, pro něž se schvaluje technická způsobilost plavidla, a podmínky technické způsobilosti, které musí plavidlo pro provoz v jednotlivých plavebních zónách splňovat,
d)   podrobnější členění druhů plavidel a jejich znaky,“.

3. V § 1 písm. f) se slova „a její“ nahrazují slovy „ , technické prohlídky navazující na úpravu nebo opravu plavidla a technické prohlídky navazující na výkon státního dozoru a jejich“.

4. V § 1 písmeno g) zní:

„g)   vzor osvědčení plavidla, údaje do něj zapisované a dobu jeho platnosti,“.

5. V § 1 se písmeno i) zrušuje.
Dosavadní písmena j) až o) se označují jako písmena i) až n).

6. Nadpis § 2 zní:

„Podrobnější členění druhů plavidel a jejich znaky
(K § 9 odst. 6 zákona)“.

7. V § 2 se vkládá nový odstavec 1, který zní:

„(1) Malá plavidla se člení na

a)   malá plavidla s vlastním pohonem,
b)   plachetnice,
c)   malá plavidla bez vlastního pohonu,
d)   vodní skútry a
e)   převozní lodě.“.

Dosavadní text se označuje jako odstavec 2.

8. V 2 odst. 2 písm. c) se slova „možnost jeho pohonu pouze lidskou silou, nikoli“ nahrazují slovy „ , že není vybaveno“.

9. V § 2 odst. 2 písm. e) se slovo „a“ nahrazuje slovem „nebo“.

10. V § 2 odst. 2 písm. e) se slovo „určitém“ zrušuje.

11. Nadpis § 3 zní:
„Plavební zóny
(K § 10 odst. 7 zákona)“.

12. V § 3 odst. 1 písm. a) se slovo „nebo“ zrušuje.

13. V § 3 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena c) a d), která znějí:

„c)   rychlost větru dosahující nejvýše 21 m/s (8° podle Beaufortovy stupnice) a významnou výšku vlny H1/3 do 4 m, nebo
d)   rychlost větru větší než 21 m/s (9° až 12° podle Beaufortovy stupnice) a významnou výšku vlny H1/3 nad 4 m.“.

14. Nadpis části třetí zní:
„TECHNICKÉ POŽADAVKY NA PLAVIDLA A TECHNICKÉ PROHLÍDKY“.

15. Nadpis § 5 zní:

„Technické požadavky na plavidla
§ 5
(K § 9 odst. 6 zákona)“.

16. V § 5 odst. 1 se slova „bezpečnost provozu plavidel uvedených v § 1 písm. b) podléhajících evidenci“ nahrazují slovy „plavidla podléhající evidenci uvedená v § 1 písm. b)“.

17. V § 5 odstavec 4 zní:

„(4) Odchylky od ustanovení přílohy č. 2 k této vyhlášce jsou možné u malého plavidla, které

a)   není rekreačním plavidlem nebo vodním skútrem a není používáno k přepravě cestujících při provozování vodní dopravy pro cizí potřeby, nebo
b)   je výrobcem určeno a označeno výhradně pro závodění nebo trénink.“.

18. V § 5 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Uplatněním odchylek podle odstavce 4 nesmí být ohrožena bezpečnost plavebního provozu a ochrana života a zdraví člověka a životního prostředí. Odchylky podle odstavce 4 nemohou být uplatněny v případě stanovených limitů emisí výfukových plynů.“.

19. V § 6 odst. 1 a § 7 odst. 7 se slovo „přestavbě“ nahrazuje slovem „úpravě“.

20. V § 6 odst. 4 se slova „nebo v Turecku, nebo byla vyrobena ve státě, který je smluvní stranou Evropského hospodářského prostoru“ nahrazují slovy „ , smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru, ve Švýcarsku nebo v Turecku“.

21. Za § 6 se vkládá nový § 6a, který včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 5 a 6 zní:

㤠6a
Dobrovolné podrobení se požadavkům normy ES-TRIN

(1) Technické požadavky na plavidla, jejich zařízení a vybavení stanovené touto vyhláškou se pro provoz plavidel nepoužijí, pokud plavidlo splňuje technické požadavky stanovené v evropské normě stanovující technické požadavky pro vnitrozemská plavidla ES-TRIN a v žádosti je uveden požadavek na vydání osvědčení Unie5). Technická norma uvedená v předchozí větě je veřejně dostupná způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(2) Splnění podmínek technické způsobilosti podle odstavce 1 ověřuje odborná komise ustavená podle právního předpisu upravujícího technické požadavky na plavidla nepodléhající této vyhlášce6).

(3) Při provádění technické prohlídky, pravidelné technické prohlídky a technické prohlídky navazující na úpravu nebo opravu plavidla se při ověřování splnění podmínek technické způsobilosti podle odstavce 1 postupuje obdobně podle právního předpisu upravujícího technické požadavky na plavidla nepodléhající této vyhlášce6).

(4) Plavidlu, u nějž bylo ověřeno splnění podmínek technické způsobilosti podle odstavce 1, se vydá osvědčení Unie podle právního předpisu upravujícího technické požadavky na plavidla nepodléhající této vyhlášce6). Pro stanovení doby platnosti osvědčení Unie se použije § 13 obdobně.


5)*Čl. 6 odst. 7 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1629 ze dne 14. září 2016, kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby, mění směrnice 2009/100/ES a zrušuje směrnice 2006/87/ES.6)*Vyhláška č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění pozdějších předpisů.“.

22. Nadpis § 7 zní:
„(K § 10 odst. 11 a § 10b odst. 6 zákona)“.

23. V § 7 odst. 4 se slovo „ , přestavbě“ zrušuje.

24. Za § 9 se vkládají nové § 9a a 9b, které včetně nadpisů znějí:

㤠9a
Postup při provádění pravidelné technické prohlídky, technické prohlídky navazující na úpravu nebo opravu plavidla a technické prohlídky navazující na výkon dozoru a jejich rozsah
(K § 10b odst. 6, § 10c odst. 4 a § 42 odst. 8 zákona)

(1) Pravidelná technická prohlídka, prohlídka navazující na úpravu nebo opravu plavidla a prohlídka navazující na výkon státního dozoru zahrnuje prohlídku plavidla na souši nebo na vodě. Jsou-li pochybnosti o zachování plovatelnosti, stability nebo způsobilosti plavidla k provádění základních manévrů, provede se zkušební plavba. Při provádění prohlídek se použije § 8 obdobně.

(2) Při provádění pravidelné technické prohlídky se provede prohlídka na souši, je-li nezbytné pro ověření splnění podmínek technické způsobilosti plavidla zkontrolovat stav podponorové části plavidla.

(3) Při provádění technické prohlídky navazující na úpravu nebo opravu plavidla se v případě úpravy nebo opravy pohonného nebo kormidelního zařízení provede zkušební plavba, je-li to nezbytné k ověření správné funkce pohonného nebo kormidelního zařízení.

(4) Při provádění technické prohlídky navazující na výkon státního dozoru se provede prohlídka na souši anebo zkušební plavba, je-li to nezbytné pro ověření splnění podmínek technické způsobilosti plavidla.

(5) Pravidelná technická prohlídka se provádí v rozsahu, kterým je ověřeno splnění všech podmínek technické způsobilosti.

(6) Technická prohlídka navazující na úpravu nebo opravu plavidla se provádí v rozsahu ověření splnění podmínek technické způsobilosti týkajících se částí plavidla, které byly upraveny nebo opraveny. Pokud při provádění technické prohlídky vznikne pochybnost, zda plavidlo splňuje některé ostatní technické požadavky, ověří se i jejich splnění.

(7) Technická prohlídka navazující na výkon státního dozoru se provádí v rozsahu, kterým je ověřeno splnění podmínek technické způsobilosti, pro jejichž neplnění byla plavba podle zákona zakázána. Pokud při provádění technické prohlídky vznikne pochybnost, zda plavidlo splňuje některé ostatní technické požadavky, ověří se i jejich splnění.

§ 9b
Doba uznání technických prohlídek provedených jiným státem
(K § 10a odst. 2 zákona)

Technická prohlídka provedená jiným státem se neuzná, pokud od jejího provedení uplynulo více než 5 let.“.

25. § 13 včetně nadpisu zní:

㤠13
Doba platnosti osvědčení plavidla
(K § 10 odst. 5 a § 10b odst. 1 zákona)

(1) Doba platnosti osvědčení plavidla je

a)   10 let pro malé plavidlo, které není schváleno pro přepravu cestujících při provozování vodní dopravy pro cizí potřeby, a plovoucí zařízení, není-li dále stanoveno jinak,
b)   5 let pro převozní loď, malé plavidlo schválené pro přepravu cestujících při provozování vodní dopravy pro cizí potřeby a historické plavidlo znovu uvedené do provozu nebo jeho novou kopii.

(2) Bylo-li plavidlo uvedené v odstavci 1 písm. a) před podáním žádosti o schválení technické způsobilosti uvedeno do provozu, stanoví se doba platnosti osvědčení plavidla jako rozdíl mezi dobou 10 let a dobou, která uplynula od okamžiku jeho uvedení do provozu, nejméně však 5 let.

(3) Platnost osvědčení plavidla se u osvědčení plavidel uvedených v odstavci 1 prodlouží nejvýše o dobu 5 let.“.

26. V § 14 odst. 1 písmeno b) zní:

„b)   seznam posádky a seznam cestujících pobývajících na plavidle po dobu delší než 24 hodin, je-li s plavidlem provozována vodní doprava pro cizí potřeby,“.

27. V § 16 odst. 2 písm. a) se slova „jehož celková hmotnost včetně povoleného zatížení je 6 000 kg a více nebo“ zrušují.

28. V § 16 odst. 2 písm. b) se číslo „50“ nahrazuje číslem „80“.

29. V příloze č. 1 se doplňuje bod 3, který zní:
„3. *Plavební zóny vodních cest, kde lze běžně očekávat podmínky podle § 3 odst. 1 písm. c) a d), se na území České republiky nevyskytují.“.

30. V příloze č. 2 části 1 bodě 1.01.2. písm. a) a b) se slovo „písmeno“ nahrazuje textem „písm.“.

31. V příloze č. 2 části 1 bodě 1.01.2. se na konci písmene b) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena c) a d), která znějí:

„c)   „B“, je-li navrženo, vyrobeno a vybaveno pro plavbu v podmínkách plavební zóny uvedených v § 3 odst. 1 písm. c),
d)   „A“, je-li navrženo, vyrobeno a vybaveno pro plavbu v podmínkách plavební zóny uvedených v § 3 odst. 1 písm. d).“.

32. V příloze č. 2 části 1 bodě 1.02.2. se písmeno l) zrušuje.
Dosavadní písmeno m) se označuje jako písmeno l).

33. V příloze č. 2 části 1 bodě 1.03. se slovo „přestavba“ nahrazuje slovem „úprava“.

34. V příloze č. 2 části 1 bodě 1.03.2. se slovo „přestavbě“ nahrazuje slovem „úpravě“.

35. V příloze č. 2 části 1 bod 1.04.4. zní:
„1.04.4. Plavidlo má vhodné manipulační prostory pro bezpečný pohyb osob při vyvazování a kotvení plavidla. Manipulační prostory jsou bezpečně dostupné vnitřkem plavidla, po palubě, střeše nástavby nebo ochozech.“.

36. V příloze č. 2 části 1 bod 1.04.8. zní:
„1.04.8. *Pochozí paluby a části nástavby mají protiskluzovou úpravu.“.

37. V příloze č. 2 části 2 bodě 2.01.3. se věty druhá a třetí zrušují.

38. V příloze č. 2 části 2 bodě 2.01.4. se slova „údržbu a“ zrušují.

39. V příloze č. 2 části 2 bodě 2.01.8. se věta poslední zrušuje.

40. V příloze č. 2 části 3 bodě 3.01.2. se věty druhá až pátá zrušují.

41. V příloze č. 2 části 3 bodě 3.01.7. a části 5 bodě 5.06.1. se slova „je samozhášecí a nepohlcující“ nahrazují slovy „nepřispívají k šíření požáru a nepohlcují“.

42. V příloze č. 2 části 3 se bod 3.02.7. zrušuje.

43. V příloze č. 2 části 3 bodě 3.03.5. se slovo „splňovat“ zrušuje.

44. V příloze č. 2 části 3 bodě 3.05.1. se věta třetí zrušuje.

45. V příloze č. 2 části 3 bodě 3.06.1. se slova „rozdělena přepážkami zabraňujícími“ nahrazují slovy „konstrukčně řešena způsobem zabraňujícím“.

46. V příloze č. 2 části 3 bodě 3.06.3. se slova „umístěna mimo prostor motoru“ nahrazují slovy „upevněna a oddělena nebo chráněna před jakýmkoli zdrojem nadměrného tepla“.

47. V příloze č. 2 části 3 bodě 3.06.4. se číslo „25“ nahrazuje číslem „30“.

48. V příloze č. 2 části 3 bodě 3.06.5. se za slova „v němž je“ vkládá slovo „přenosná“.

49. V příloze č. 2 části 3 bodě 3.06.6. se věta první zrušuje.

50. V příloze č. 2 části 3 bodě 3.06.6. se slova „Palivová nádrž na benzin“ nahrazují slovy „Zabudovaná palivová nádrž na benzin“.

51. V příloze č. 2 části 3 bodě 3.06.7. se věta první nahrazuje větou „Zabudovaná palivová nádrž je opatřena zřetelně označeným nalévacím hrdlem nebo nalévací trubkou s těsným spolehlivým uzávěrem.“.

52. V příloze č. 2 části 3 bodě 3.06.9 se slova „jsou samozhášecí a nepohlcující“ nahrazují slovy „nepřispívají k šíření požáru a nepohlcují“.

53. V příloze č. 2 části 4 bodě 4.01.1. se věta druhá zrušuje.

54. V příloze č. 2 části 4 bodě 4.01.2. se slova „uchována a při technické prohlídce před uvedením plavidla do provozu nebo při jakékoli změně elektrického rozvodu či zařízení jsou“ nahrazují slovy „při jakékoli změně elektrického rozvodu či zařízení“.

55. V příloze č. 2 části 4 bodě 4.01.5. se slova „plavidla společně se spalovacími motory, jejich palivovými nádržemi nebo v blízkosti jiných“ nahrazují slovy „společně s palivovými nádržemi nebo v blízkosti“.

56. V příloze č. 2 části 4 bodě 4.02.5. se slova „musí mít samostatné jističe“ nahrazují slovy „jsou samostatně jištěny“.

57. V příloze č. 2 části 4 bod 4.03.1. včetně poznámek pod čarou č. 7 a 8 zní:
„4.03.1. *Návěstní svítilna, sestava pro optickou signalizaci a zařízení pro zvukové signály splňuje požadavky stanovené ve vyhlášce o pravidlech plavebního provozu7), případně v úmluvě o pravidlech pro zabránění srážkám na moři8), pokud se týká umístění a počtu na plavidle z hlediska viditelnosti, jednoznačnosti nebo slyšitelnosti signálů.


7) Vyhláška č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu (pravidla plavebního provozu).
8) Úmluva o mezinárodních Pravidlech pro zabránění srážkám na moři (COLREG), 1972, oznámená pod č. 263/1995 Sb.“.

58. V příloze č. 2 části 4 bodě 4.03.3. se věta první nahrazuje větou „Na plavidle je ke každé návěstní svítilně k dispozici náhradní zdroj světla nebo náhradní nouzová návěstní svítilna.“.

59. V příloze č. 2 části 4 se body 4.03.5. až 4.03.7. zrušují.
Dosavadní body 4.03.8. až 4.03.11. se označují jako body 4.03.5. až 4.03.8.

60. V příloze č. 2 části 5 bodě 5.01.1. se věty druhá až pátá zrušují.

61. V příloze č. 2 části 5 bodě 5.01.6. se věta druhá zrušuje.

62. V příloze č. 2 části 5 bodě 5.02.2. se věty čtvrtá a pátá zrušují.

63. V příloze č. 2 části 5 se bod 5.02.3. zrušuje.

64. V příloze č. 2 části 5 bodě 5.03.4. se slova „uložení kotvy za plavby v pohotovostní poloze na palubě nebo v kotevní skříni a místem pro“ zrušují.

65. V příloze č. 2 části 5 bodě 5.03.5. se věta druhá zrušuje.

66. V příloze č. 2 části 5 bodě 5.03.5. se slova „ , je o 20 % delší“ zrušují.

67. V příloze č. 2 části 5 bodě 5.05.6. se slovo „Plynová“ nahrazuje slovy „Pevně instalovaná plynová“.

68. V příloze č. 2 části 5 bodě 5.05.9. se slova „je pouze na kapalné palivo“ nahrazují slovy „na kapalné palivo je pouze na“.

69. V příloze č. 2 části 5 bod 5.06.3. zní:
„5.06.3. Na každém plavidle, na kterém je nebezpečí vzniku požáru, je minimálně jeden přenosný hasicí přístroj snadno dosažitelný z hlavního kormidelního stanoviště plavidla nebo stabilní hasicí zařízení. Je-li na plavidle zařízení s otevřeným ohněm, je přenosný hasicí přístroj minimálně doplněn hasicí rouškou.“.

70. V příloze č. 2 části 5 bodě 5.06.4. se věty první a druhá zrušují.

71. V příloze č. 2 části 5 bodě 5.06.6. se slovo „požito“ nahrazuje slovem „použito“.

72. V příloze č. 2 část 6 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 9 zní:

„ČÁST 6.
VÝSTROJ PLAVIDLA

6.01. Plavidlo s výtlakem Dmax nad 500 kg je vybaveno vhodným prostředkem pro odstranění vody vniklé do nepoškozeného plavidla při běžném provozu a vhodnými prostředky pro bezpečné vyvázání nebo zakotvení plavidla odpovídajícími jeho výtlaku Dmax. Vodní skútr nebo jiné plavidlo, jehož trup je tvořen vodotěsně uzavřeným plovákem, nemusí být vybaveno prostředkem pro odstranění vody.

6.02. Plavidlo s délkou L 6 m a více, s výjimkou plavidla bez vlastního pohonu poháněného pouze lidskou silou, má dostatečný počet odrazníků a lodní háček. Plavidlo s vlastním pohonem s délkou L 6 m a více má příslušenství ke strojnímu zařízení a nářadí pro jeho drobné opravy. Plachetnice s délkou L 6 m a více má vybavení pro opravu takeláže a plachet.

6.03. Plavidlo s výtlakem Dmax nad 1000 kg, s výjimkou plovoucího zařízení, je vybaveno zařízením pro podávání zvukových signálů a funkčními návěstními svítilnami. Plavidlo kategorie „A“, „B“, „C“ nebo „D“, jehož délka je méně než 6 m a jehož šířka BWL je větší než 1,2 m, které není vybaveno mechanickým zařízením pro dávání zvukových signálů, je vybaveno trubkou nebo zvonem. Plavidlo kategorie „A“, „B“, „C“ nebo „D“ s délkou L 6 m a více je vybaveno vyhledávací svítilnou odolnou proti stříkající vodě vhodnou pro použití při manévrování, záchranných akcích a dávání signálů, prostředky pro tísňové signály a v případě plachetnice s pomocným motorem též černým kuželem. Plavidlo kategorie „A“ a „B“ s délkou L 6 m a více je vybaveno radarovým koutovým odražečem schváleného typu a rádiovou stanicí lodní pohyblivé služby nebo vhodným místem pro její instalaci. Ustanovení předchozí věty se nevztahují na plavidlo bez vlastního pohonu poháněné pouze lidskou silou.

6.04. Záchranné prostředky

6.04.1. Plavidlo s délkou L 6 m a více je vybaveno nejméně jedním záchranným kruhem s úchopným lanem po obvodu. Plavidlo s délkou L větší než 12 m je vybaveno minimálně dvěma záchrannými kruhy. Jeden záchranný kruh je umístěn v bezprostřední blízkosti hlavního kormidelního stanoviště. Jeden záchranný kruh musí být vybaven plovoucím lanem o délce minimálně 16 m, pro kategorii plavidla „D“, nebo o délce minimálně 30 m, pro kategorii plavidla „A“, „B“ a „C“. Pro kategorii plavidla „A“, „B“ a „C“ je jeden záchranný kruh vybaven plovoucím samozápalným světlem. Záchranné kruhy mohou být nahrazeny záchrannými podkovami. Záchranný kruh nebo podkova použité na plavidle kategorie „A“, „B“ a „C“ odpovídají schválenému typu podle úmluvy o bezpečnosti lidského života na moři9). Uvedená ustanovení se nevztahují na plavidlo bez vlastního pohonu poháněné pouze lidskou silou.

6.04.2. Plavidlo je vybaveno záchrannými vestami, jejichž počet odpovídá počtu osob při maximálním obsazení plavidla. V případě plavidla provozovaného pouze pro vlastní potřebu k rekreaci a sportu postačuje počet záchranných vest podle aktuálního počtu osob na plavidle. Záchranné vesty nejsou nutné na plavidle, které je provedeno jako nepotopitelné, nebo na plavidle bez vlastního pohonu poháněném pouze lidskou silou. Záchranná vesta pro dospělou osobu má minimální vztlak 100 N. Na plavidle kategorie „A“ a „B“ má záchranná vesta minimální vztlak 150 N. Na plavidle kategorie „D“ a vodním skútru lze použít plovací pomůcku s minimálním vztlakem 50 N. Záchranná vesta je kontrolována podle pokynů výrobce. Záchranná vesta nebo plovací pomůcka je označena značkou CE shody se schváleným typem.

6.04.3. Plavidlo kategorie „A“ a „B“, jehož délka L je více než 6 m, s výjimkou plovoucího zařízení, malého plavidla bez vlastního strojního pohonu nebo převozní lodě, je vybaveno jedním nebo více místy pro uložení záchranného voru s obsaditelností odpovídající maximální obsaditelnosti plavidla.

6.04.4. Plavidlo s výtlakem Dmax nad 500 kg je vybaveno lékárničkou s vybavením odpovídajícím minimálně autolékárničce pro osobní automobily a instrukcemi k záchraně nebo oživování osob na plavidle.

6.05. Radar použitý na plavidle se shoduje se schváleným typem a je označen značkou shody CE nebo podle norem Mezinárodní námořní organizace (IMO).


9) Mezinárodní úmluva o bezpečnosti lidského života na moři (SOLAS), 1974, oznámená pod č. 52/1995 Sb., Protokol 1978 k Mezinárodní úmluvě o bezpečnosti lidského života na moři, 1974, oznámený pod č. 52/1995 Sb.“.

73. V příloze č. 2 části 7 bod 7.01.1. zní:
„7.01.1. U plavidla, které je rekreačním plavidlem a pro které bylo vydáno EU prohlášení o shodě a je označeno CE podle nařízení vlády o rekreačních plavidlech a vodních skútrech, plavební úřad při technické prohlídce podle § 9

a) za účelem schválení jeho technické způsobilosti zkontroluje shodu s ustanoveními této přílohy podle článků 6.04.2. a 6.04.4., bylo-li plavidlo v období nejvýše 10 let před podáním žádosti o schválení jeho technické způsobilosti uvedeno na trh, zapsáno do plavebního rejstříku nebo obdobné evidence plavidel v jiném členském státě Evropské unie nebo uvedeno do provozu v jiném členském státě Evropské unie, a
b) v ostatních případech zkontroluje shodu se základními technickými požadavky uvedenými v nařízení vlády o rekreačních plavidlech a vodních skútrech, shodu s ustanovením této přílohy podle článku 5.05.6. a shodu s ustanoveními části 6. této přílohy. Jestliže zařízení pro topení a vaření bylo instalováno na rekreačním plavidle až po jeho uvedení na trh nebo do provozu, plavební úřad zkontroluje také soulad s ustanoveními článků 5.05.1. až 5.05.5.“.

74. V příloze č. 2 části 7 bod 7.01.3. zní:
„7.01.3. U vodního skútru, pro který bylo vydáno EU prohlášení o shodě a je označen CE podle nařízení vlády o rekreačních plavidlech a vodních skútrech, plavební úřad při technické prohlídce podle § 9

a) za účelem schválení jeho technické způsobilosti zkontroluje shodu s ustanovením této přílohy podle článku 6.04.2., bylo-li plavidlo v období nejvýše 10 let před podáním žádosti o schválení jeho technické způsobilosti uvedeno na trh, zapsáno do plavebního rejstříku nebo obdobné evidence plavidel v jiném členském státě Evropské unie nebo uvedeno do provozu v jiném členském státě Evropské unie, a
b) v ostatních případech zkontroluje shodu se základními technickými požadavky uvedenými v nařízení vlády o rekreačních plavidlech a vodních skútrech a shodu s ustanoveními této přílohy podle článků 6.01., 6.03. a 6.04.2.“.

75. V příloze č. 2 části 7 se bod 7.02.2. zrušuje.
Dosavadní body 7.02.3. až 7.02.9. se označují jako body 7.02.2. až 7.02.8.

76. V příloze č. 2 části 7 se bod 7.03.4. zrušuje.
Dosavadní body 7.03.5. až 7.03.7. se označují jako body 7.03.4. až 7.03.6.

77. V příloze č. 2 části 7 bod 7.04.3. zní:

„7.04.3. Na plovoucí zařízení se nevztahují ustanovení článku 1.04.4., kapitoly 3, článků 5.01., 5.03. a kapitoly 6, s výjimkou článku 6.04.1. v případě plovoucího zařízení s obytným prostorem.“.

78. V příloze č. 2 části 7 bodě 7.06.2. se text „4.03.2., 4.03.4., 4.03.6., 5.01.1., 5.01.2., 6.05.3“ nahrazuje textem „3.06.9., 4.03.2., 4.03.4., 5.01.1., 5.01.2., 6.04.3“.

79. V příloze č. 2 části 7 bodě 7.06.4. se slova „ , jeho kopií nebo historicky cenným plavidlem“ zrušují.

80. V příloze č. 2 části 7 bodě 7.07.2. se slova „některé zemi Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru a ve Švýcarsku“ nahrazují slovy „některém členském státě Evropské unie, smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru, ve Švýcarsku nebo v Turecku“.

81. V příloze č. 2 části 7 bodě 7.07.3. se slova „nebo přestavbu“ zrušují.

82. V příloze č. 2 části 7 bodě 7.07.3. se text „6.05.1., 6.05.2.“ nahrazuje textem „6.04.1., 6.04.2.“.

83. V příloze č. 2 části 7 bodě 7.07.4. se slova „Odchylky uznané“ nahrazují slovy „Uplatnění odchylek“.

84. V příloze č. 2 části 7 bodě 7.08.1. se slova „se vztahují ustanovení článků 1.01.2., 1.04.1. až 1.04.11., 2.01.1., 2.01.2., 2.01.4. až 2.01.8., 2.01.11., 2.02.1. až 2.02.6., 2.03.1. a 2.03.2., 2.04.3., 3.03.5., 3.09.2., 4.01.1., s tím, že smí být použito pouze stejnosměrné napětí do 50 V, 4.02.1. až 4.02.5., 4.03.1., 4.03.2., 4.03.7. až 4.03.10., 5.01.1. až 5.01.7., 5.02.1., 5.02.2., 5.04.1., 5.05.1., až 5.05.10., 5.06.1., 5.06.2., 5.06.3., 5.06.5., 5.06.7., 6.01., 6.02., 6.03., 6.04., 6.05.2“ nahrazují slovy „se z části 1. až 6. této přílohy vztahují ustanovení článků 1.04.1., 1.04.10., 3.03.5., 5.01.1., 5.04.1., 6.01. a 6.04.2. V případě vybavení plavidla spalovacím motorem nebo zařízením pro vaření nebo topení se na plavidlo vztahují také články 5.06.1. až 5.06.5.“.

85. V příloze č. 2 se část 8 zrušuje.

86. Příloha č. 3 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.

Ministr dopravy:
JUDr. Kremlík v. r.

E-shop

ÚZ č. 1348 - Vzorový účtový rozvrh pro podnikatele, rozvaha a výsledovka

ÚZ č. 1348 - Vzorový účtový rozvrh pro podnikatele, rozvaha a výsledovka

Sagit, a. s.

Publikace je užitečným vodítkem pro sestavení takového účtového rozvrhu podnikatelů, se kterým budou minimalizovány problémy při sestavování účetní závěrky. V publikaci najdete syntetické účty ke směrné účtové ... pokračování

Cena: 69 KčKOUPIT

Trampoty s pohlavím

Trampoty s pohlavím

Šárka Dušková, Martin Fafejta, Zdeněk Sloboda - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Kniha Trampoty s pohlavím je ojedinělou odbornou knihou, která se ze sociálněvědního a právního úhlu pohledu dívá na situaci intersex lidí (tedy lidí s DSD nebo variacemi pohlavních znaků) v Česku. V knize nejprve vysvětlujeme možná chápání toho, co je pohlaví. Na základě studia ... pokračování

Cena: 330 KčKOUPIT

ÚZ č. 1577 - Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí, 2024

ÚZ č. 1577 - Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí, 2024

Sagit, a. s.

V publikaci najdete především aktuální znění dvou klíčových zákonů, a to zákona o rozpočtových pravidlech a zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, které byly změněny k 1. 1. 2024; dále jsou zde ... pokračování

Cena: 243 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.