Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


136

VYHLÁŠKA

ze dne 23. května 2019,

kterou se mění vyhláška č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 52 zákona č. 114/1995  Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 118/2004  Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 187/2014 Sb. a zákona č. 135/2019 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 9 odst. 6, § 10 odst. 3 až 7, 11, § 10a odst. 2, § 10b odst. 1 a 6, § 10c odst. 1 a 4, § 11 odst. 2, § 17 odst. 1 a 3, § 18 odst. 3, § 19 odst. 1, § 24 odst. 4, § 42 odst. 8 zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění vyhlášky č. 83/2000 Sb., vyhlášky č.  186/2005 Sb., vyhlášky č. 6/2006 Sb., vyhlášky č. 38/2006 Sb., vyhlášky č. 173/2009  Sb., vyhlášky č. 388/2009 Sb., vyhlášky č. 38/2010 Sb., vyhlášky č. 28/2014 Sb. a vyhlášky č. 65/2015 Sb., se mění takto:

1. Poznámka pod čarou č. 1 zní:


1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1629 ze dne 14. září 2016, kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby, mění směrnice 2009/100/ES a zrušuje směrnice 2006/87/ES.
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/970 ze dne 18. dubna 2018, kterou se mění přílohy II, III a V směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1629, kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby.“.

2. V § 1 písmeno a) zní:

„a)   technické požadavky na plovoucí tělesa a plavidla podléhající evidenci, s výjimkou
1. malých plavidel, jejichž objem vypočtený jako součin délky, šířky a ponoru je menší než 100 m3,
2. plovoucích zařízení s délkou menší než 20 m, jejichž objem vypočtený jako součin délky, šířky a ponoru je menší než 100 m3,“.

3. V § 1 se za písmeno a) vkládají nová písmena b) a c), která znějí:

„b)   technické požadavky na zařízení a vybavení plavidel,
c)   podrobnější členění druhů plavidel a jejich znaky,“.

Dosavadní písmena b) až l) se označují jako písmena d) až n).

4. V § 1 písm. g) se slova „a její“ nahrazují slovy „ , technické prohlídky navazující na úpravu nebo opravu plavidla a technické prohlídky navazující na výkon státního dozoru a jejich“.

5. V § 1 písmeno j) zní:

„j)   vzory osvědčení plavidla, údaje do nich zapisované a dobu jejich platnosti,“.

6. V § 1 se za písmeno j) vkládá nové písmeno k), které zní:

„k)   vzor prozatímního osvědčení plavidla,“.
Dosavadní písmena k) až n) se označují jako písmena l) až o).

7. V § 1 písmeno l) zní:

„l)   plavební zóny vodní cesty, pro něž se schvaluje technická způsobilost plavidla, a podmínky technické způsobilosti, které musí plavidlo pro provoz v jednotlivých plavebních zónách splňovat,“.

8. § 1a včetně nadpisu zní:

㤠1a
Plavební zóny vodních cest
(K § 10 odst. 7 zákona)

Vnitrozemské vodní cesty Evropské unie jsou zařazeny do plavebních zón 1 až 4. Zařazení vodních cest České republiky do jednotlivých plavebních zón je uvedeno v příloze č. 1 k této vyhlášce.“.

9. Nadpis § 2 zní:
„Podrobnější členění druhů plavidel a jejich znaky
(K § 9 odst. 6 zákona)“.

10. V § 2 odstavec 1 zní:

„(1) Lodě se člení na

a)   osobní lodě,
b)   nákladní motorové lodě,
c)   tankové motorové lodě,
d)   remorkéry,
e)   vlečné čluny,
f)   tlačné čluny,
g)   převozní lodě,
h)   speciální lodě.“.

11. V § 2 odst. 3 písm. b) se část věty za středníkem včetně středníku zrušuje.

12. V § 2 odst. 3 písm. d) se slova „její určení k dopravě cestujících, nákladu a vozidel z jednoho břehu vodní cesty na druhý, která je součástí přívozu navazujícího na pozemní komunikaci a nahrazujícího přemostění vodní cesty“ nahrazují slovy „její konstrukce a určení pro přepravu cestujících, zvířat nebo věcí na přívozu nahrazujícím přemostění přes vodní cestu“.

13. V § 2 se odstavec 4 zrušuje.
Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 4 a 5.

14. V § 2 se odstavec 5 zrušuje.

15. § 3 a 3a včetně nadpisů znějí:

㤠3
Technické požadavky na plavidla a jejich zařízení a vybavení
(K § 9 odst. 6, § 10 odst. 7 a § 10b odst. 1 zákona)

(1) Technické požadavky pro provoz plavidla podléhajícího této vyhlášce, které není převozní lodí, plovoucím zařízením nebo plovoucím tělesem, na vodních cestách Evropské unie v plavební zóně 3 a 4 a na vodních cestách České republiky v plavební zóně 2 a technické požadavky na jeho zařízení a vybavení jsou stanoveny v evropské normě stanovující technické požadavky pro vnitrozemská plavidla ES-TRIN (dále jen „norma ES-TRIN“). Technická norma uvedená v předchozí větě je veřejně dostupná způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(2) Technické požadavky pro provoz převozní lodě, plovoucího zařízení nebo plovoucího tělesa na vodních cestách České republiky v plavební zóně 2, 3 anebo 4 a technické požadavky na jejich zařízení a vybavení jsou stanoveny v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(3) Technické požadavky uvedené v příloze č. 2 k této vyhlášce se neuplatní na plavidla, která byla vyrobena nebo uvedena na trh v některém členském státě Evropské unie, smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru, ve Švýcarsku nebo v Turecku, za předpokladu, že tato plavidla

a)   odpovídají technickým předpisům, které jsou pro výrobu, uvedení na trh nebo používání těchto plavidel v některém z těchto států závazné, a
b)   zajišťují alespoň takovou míru ochrany života a zdraví člověka a životního prostředí, jakou sleduje příloha č. 2 k této vyhlášce.

§ 3a
Využití rovnocenných technologií a odchylky od technických požadavků

(1) Technické požadavky stanovené normou ES-TRIN se nemusí použít v rozsahu, v jakém Evropská komise v souladu s předpisem Evropské unie upravujícím technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby1) povolí prováděcím aktem odchylky od této normy nebo uzná rovnocennost použitých technických řešení.

(2) Údaje o odchylkách a uznání rovnocennosti podle odstavce 1 se zapíší do osvědčení plavidla.“.

16. Za § 3a se vkládají nové § 3b a 3c, které včetně nadpisů znějí:

㤠3b
Snížené technické požadavky na některá plavidla

(1) Technické požadavky stanovené normou ES-TRIN se pro provoz plavidla výlučně na vodní cestě České republiky v zóně 3 anebo v zóně 4 nemusí použít v rozsahu odchylek stanovených v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(2) Technické požadavky stanovené normou ES-TRIN se pro provoz plavidla výlučně na izolovaných vodních cestách České republiky v zóně 3 anebo v zóně 4 nepoužijí v rozsahu odchylek stanovených v příloze č. 4 k této vyhlášce, budou-li v žádosti uvedeny izolované vodní cesty České republiky, na nichž bude plavidlo provozováno.

(3) Technické požadavky stanovené normou ES-TRIN se pro provoz plavidla výlučně na vodní cestě České republiky v zóně 3 anebo v zóně 4 v rozsahu odchylek stanovených v příloze č. 5 k této vyhlášce nemusí použít u plavidla postaveného před 1. lednem 1950,

a)   jehož nosnost nepřekračuje 350 tun nebo
b)   které není určeno pro přepravu nákladu a jeho největší přípustný výtlak je menší než 100 m3.

(4) Technické požadavky stanovené normou ES-TRIN se pro provoz plavidla výlučně určeného pro omezené plavby místního významu na vodních cestách České republiky v zóně 3 anebo v zóně 4 nepoužijí v rozsahu odchylek stanovených v příloze č. 5 k této vyhlášce, bude-li v žádosti uveden úsek vodní cesty, kde bude plavidlo provozováno.

(5) Plavidlu, u nějž bylo ověření splnění podmínek technické způsobilosti provedeno podle odstavců 2 a 4 se v osvědčení vyznačí konkrétní vodní cesta České republiky nebo její úsek. Odchylky od normy ES-TRIN podle odstavce 1 se vyznačí v osvědčení plavidla. Odchylky od normy ES-TRIN podle odstavce 2 se vyznačí v osvědčení plavidla v rozsahu stanoveném v příloze č. 4 k této vyhlášce. Odchylky od normy ES-TRIN podle odstavců 3 a 4 se vyznačí v osvědčení plavidla v rozsahu stanoveném v příloze č. 5 k této vyhlášce.

§ 3c
Dobrovolné podrobení se požadavkům normy ES-TRIN

Technické požadavky stanovené v příloze č. 2 se pro provoz převozní lodě, plovoucího zařízení nebo plovoucího tělesa nepoužijí, pokud plavidlo splňuje technické požadavky stanovené normou ES-TRIN a v žádosti je uveden požadavek na vydání osvědčení podle přílohy č. 9 k této vyhlášce. Ustanovení § 3 odst. 1 a § 3b se užijí obdobně.“.

17. § 4 včetně nadpisu zní:

㤠4
Plavidla podléhající ověřování technické způsobilosti odbornou komisí a pověřenou právnickou osobou
(K § 10 odst. 3 a 4 zákona)

(1) Ověřování splnění podmínek technické způsobilosti plavidel odbornou komisí ustavenou plavebním úřadem podléhají plavidla podléhající této vyhlášce s výjimkou plovoucích těles.

(2) Plavidly, u nichž může plavební úřad pověřit prováděním technické prohlídky právnickou osobu, jsou plavidla podléhající této vyhlášce s výjimkou plovoucích těles.“.

18. Nadpis nad § 4a se zrušuje.

19. Nadpis § 4a zní:

„Odborná komise a její činnost
(K § 10 odst. 3 zákona)“.

20. V § 4a odst. 1 se za slova „a jejich strojních zařízení“ vkládají slova „ , jednoho odborníka v oblasti tradičních plavidel vymezených normou ES-TRIN“.

21. V § 4a odst. 3 se za text „§ 4“ vkládá text „odst. 1“.

22. V § 4a se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Odborník v oblasti tradičních plavidel a provádění prohlídek tradičních plavidel musí mít minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání strojírenství a strojírenská výroba2b) a znalosti právních a technických předpisů v oblasti technické způsobilosti tradičních plavidel vymezených normou ES-TRIN.“.

23. V § 4b odst. 1 se věta první zrušuje.

24. V § 4b odst. 1 se za slova „ověření“ vkládají slova „splnění podmínek“.

25. V § 4b odst. 1 se slova „jejím členem“ nahrazují slovy „členem odborné komise“.

26. V § 4b se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Podkladem pro ověření splnění podmínek technické způsobilosti tradičního plavidla vymezeného normou ES-TRIN je také posudek zpracovaný členem odborné komise, který je odborníkem v oblasti tradičních plavidel a provádění prohlídek tradičních plavidel.“.

27. V § 4b odst. 2 se slova „podle § 10 odst. 4 zákona (dále jen „pověřená právnická osoba“)“ nahrazují textem „odst. 2“.

28. V § 4b odst. 2 se slova „nejméně jeden člen odborné komise“ nahrazují slovy „alespoň člen odborné komise, který je odborník na konstrukci plavidel a jejich strojních zařízení“.

29. V § 4b odst. 2 se slovo „třetí“ nahrazuje slovem „druhé“.

30. V § 4b odstavec 3 zní:

„(3) Do 5 pracovních dnů od provedení technické prohlídky plavidla odbornou komisí nebo od předložení dokladu o provedené technické prohlídce plavidla pověřenou právnickou osobou vydá odborná komise stanovisko, ve kterém uvede, zda plavidlo splňuje stanovené technické požadavky; ve zvlášť složitých případech vydá toto stanovisko do 10 pracovních dnů. Odborná komise rozhoduje většinou hlasů. Každý člen odborné komise je oprávněn vznášet písemné námitky týkající se provedení technické prohlídky plavidla a tyto námitky předkládat předsedovi odborné komise nejdéle do 2 pracovních dnů od provedení technické prohlídky plavidla nebo od předložení dokladů uvedených ve větě první; odborná komise projedná uplatněné námitky a přijme k nim stanovisko.“.

31. V § 4b se odstavec 4 zrušuje.

32. Nadpis § 4c zní:

„Postup při provádění technické prohlídky a její rozsah
(K § 10 odst. 11 zákona)“.

33. V § 4c se vkládá nový odstavec 1, který zní:

„(1) Plavidlo se k technické prohlídce přistaví bez cestujících a nákladu a vyčištěné. V rámci provádění technické prohlídky plavidla musí být umožněno prohlédnout části lodního trupu nebo zařízení, které nejsou přímo přístupné nebo viditelné.“.
Dosavadní odstavce 1 a 2 se označují jako odstavce 2 a 3.

34. V § 4c odst. 2 a 3 se slova „před vydáním osvědčení plavidla“ zrušují.

35. V § 4c odst. 2 se věta poslední zrušuje.

36. V § 4c odst. 3 se slova „nebo v případě významných změn pohonného nebo kormidelního zařízení“ zrušují.

37. V § 4c se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „nebo součinnost dalších specializovaných odborníků“.

38. V § 4c se doplňují odstavce 4 a 5, které znějí:

„(4) Při provádění technické prohlídky plavidla k ověření splnění podmínek technické způsobilosti stanovených normou ES-TRIN se použijí rovněž postupy stanovené touto normou. Při provádění technické prohlídky plavidla k ověření splnění podmínek technické způsobilosti stanovených přílohou č. 2 k této vyhlášce se použijí ustanovení této vyhlášky.

(5) Technická prohlídka se provádí v rozsahu, kterým je ověřeno splnění všech stanovených podmínek technické způsobilosti.“.

39. § 4d včetně nadpisu zní:

㤠4d
Uznání technických prohlídek provedených jiným státem
(K § 10a odst. 2 zákona)

Technická prohlídka provedená orgánem jiného členského státu Evropské unie nebo jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru, který je příslušný vydávat doklad osvědčující technickou způsobilost plavidla, u něhož se splnění podmínek technické způsobilosti neprokazuje osvědčením Unie, se neuzná, pokud od jejího provedení uplynulo více než 5 let.“.

40. Za § 4d se vkládá nový § 4e, který včetně nadpisu zní:

㤠4e
Postup při provádění pravidelné technické prohlídky, technické prohlídky navazující na úpravu nebo opravu plavidla a technické prohlídky navazující na výkon dozoru a jejich rozsah
(K § 10b odst. 6, § 10c odst. 4 a § 42 odst. 8 zákona)

(1) Při provádění pravidelné technické prohlídky, prohlídky navazující na úpravu nebo opravu plavidla a prohlídky navazující na výkon státního dozoru se použije § 4c odst. 1, odst. 2 věta druhá a odst. 4 obdobně.

(2) Při provádění pravidelné technické prohlídky se provede prohlídka na souši, je-li nezbytné pro ověření splnění podmínek technické způsobilosti plavidla zkontrolovat stav podponorové části plavidla.

(3) Při provádění technické prohlídky navazující na úpravu nebo opravu plavidla se v případě úpravy nebo opravy pohonného nebo kormidelního zařízení provede zkušební plavba, je-li to nezbytné k ověření správné funkce pohonného nebo kormidelního zařízení.

(4) Při provádění technické prohlídky navazující na výkon státního dozoru se provede prohlídka na souši anebo zkušební plavba, je-li to nezbytné pro ověření splnění podmínek technické způsobilosti plavidla.

(5) Pravidelná technická prohlídka se provádí v rozsahu, kterým je ověřeno splnění všech podmínek technické způsobilosti.

(6) Technická prohlídka navazující na úpravu nebo opravu plavidla se provádí v rozsahu ověření splnění podmínek technické způsobilosti týkajících se částí plavidla, které byly upraveny nebo opraveny, vlastností plavidla, které mohly být úpravou nebo opravou dotčeny, a zvláštních vlastností plavidla uvedeného v § 3 odst. 1, které jsou stanoveny v normě ES-TRIN. Pokud při provádění technické prohlídky vznikne pochybnost, zda plavidlo splňuje některé ostatní technické požadavky, ověří se i jejich splnění.

(7) Technická prohlídka navazující na výkon státního dozoru se provádí v rozsahu, kterým je ověřeno splnění podmínek technické způsobilosti, pro jejichž neplnění byla plavba podle zákona zakázána. Pokud při provádění technické prohlídky vznikne pochybnost, zda plavidlo splňuje některé ostatní technické požadavky, ověří se i jejich splnění.“.

41. V § 5 odst. 1 se slova „všechna plavidla podle § 2 odst. 1“ nahrazují slovy „lodě a plovoucí stroje“.

42. V § 5 odst. 1 se slova „ , s výjimkou plovoucích zařízení a plovoucích těles“ zrušují.

43. V § 5 odst. 2 se číslo „5“ nahrazuje číslem „6“.

44. § 6 a 7 včetně nadpisů znějí:

㤠6
Vybavení plavidel lodními listinami
(K § 18 odst. 3 zákona)

(1) Plavidla podléhající evidenci uvedená v § 1 písm. a) musí být vybavena lodními listinami, kterými jsou

a)   doklad či jiný dokument, na jehož základě lze podle zákona plavidlo na vodních cestách provozovat, jímž je
1. osvědčení plavidla,
2. prozatímní osvědčení plavidla,
3. doklad obdobný osvědčení plavidla, který vydal jiný členský stát Evropské unie, jiný smluvní stát Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarská konfederace,
4. doklad podle mezinárodní smlouvy, která je součástí právního řádu,
5. povolení plavebního úřadu k umístění plavidla na vodní cestě, nebo
6. povolení zvláštní přepravy, bylo-li vydáno z důvodu, že plavidlo nesplňuje podmínky technické způsobilosti,
b)   lodní deník,
c)   seznam posádky, je-li s plavidlem provozována vodní doprava pro cizí potřeby, seznam cestujících pobývajících na plavidle po dobu delší než 24 hodin,
d)   cejchovní průkaz, podléhá-li pravidlo cejchování,
e)   kniha odběru zaolejovaných vod, je-li plavidlo plovoucím strojem nebo je-li vybaveno vlastním strojním pohonem nebo strojním pohonem pro zařízení na něm instalované,
f)   povolení zvláštní přepravy, je-li pro provoz plavidla na vodní cestě zákonem vyžadováno,
g)   revizní kniha parních kotlů a revizní kniha tlakových nádob, včetně platných osvědčení těchto určených technických zařízení, pokud jsou tato zařízení na plavidle instalována,
h)   povolení k provozu lodní stanice a deník lodní stanice určené pro radiotelefonní služby na vodních cestách nebo povolení k provozu radarového zařízení, je-li jimi plavidlo vybaveno,
i)   schvalovací osvědčení podle mezinárodní smlouvy upravující přepravu nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách, která je součástí právního řádu, přepravuje-li plavidlo nebezpečné věci podle této mezinárodní smlouvy a schvalovací osvědčení se pro takovou přepravu vydává,
j)   doklady o odborné montáži a revizi určených technických zařízení, osvědčení určených technických zařízení,
k)   listiny týkající se plavby vyžadované mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu.

(2) Údaje zapisované do lodního deníku jsou obsaženy v příloze č. 7 k této vyhlášce.

(3) V seznamu posádky nebo seznamu cestujících je uvedeno evidenční označení plavidla, datum založení seznamu, jméno, popřípadě jména, a příjmení osoby, datum a místo jejího nástupu na plavidlo a datum výstupu z něho, v případě člena posádky též místo a datum narození a jeho funkce na plavidle.

(4) Do knihy odběru zaolejovaných vod potvrzují příslušná odběrní místa odběr těchto vod z plavidla. Údaje zapisované do knihy zaolejovaných vod jsou obsaženy v příloze č. 8 k této vyhlášce.

(5) V revizní knize parních kotlů nebo tlakových nádob je uvedeno evidenční označení plavidla, datum založení revizní knihy, datum konání revize a její výsledek, datum příští revize, jméno a podpis osoby provádějící revizi.

§ 7
Doba platnosti osvědčení plavidla a vzory osvědčení plavidla
(K § 10 odst. 5, § 10b odst. 1 a § 11 odst. 2 zákona)

(1) Doba platnosti osvědčení plavidla je

a)   5 let pro
1. osobní lodě,
2. plavidla uvedená v § 3 odst. 1, která mají vlastní strojní pohon a mohou dosáhnout rychlosti více než 40 km/h vzhledem k vodě,
3. plovoucí zařízení, na nichž se předpokládá dlouhodobější přítomnost osob, jako je například botel, plovoucí restaurace, prodejna, galerie, plovárna,
b)   10 let pro ostatní plavidla podléhající této vyhlášce.

(2) Platnost osvědčení plavidla se prodlouží o dobu uvedenou v odstavci 1.

(3) Plavidlu se vystaví osvědčení Unie podle vzoru v příloze č. 9 k této vyhlášce, pakliže plavidlo, jeho zařízení a vybavení splňují technické požadavky stanovené pro příslušnou zónu v normě ES-TRIN nebo splňují-li technické požadavky podle § 3a.

(4) Vzor osvědčení plavidla pro

a)   plavidla uvedená v § 3 odst. 1 je uveden v přílo-ze č. 9 k této vyhlášce,
b)   převozní lodě a plovoucí zařízení je uveden v příloze č. 10 k této vyhlášce.

(5) Vzor prozatímního osvědčení plavidla pro plavidla podléhající této vyhlášce je uveden v příloze č. 11 k této vyhlášce.

(6) Vzor osvědčení plavidla pro plavidla, u nichž bylo ověření splnění podmínek technické způsobilosti pro provoz na vodních cestách České republiky provedeno podle technických požadavků uvedených v § 3b odst. 1 a mají platné osvědčení Unie, je uveden v příloze č. 12 k této vyhlášce.“.

45. V § 8 odstavec 1 zní:

„(1) Plavidlem, které lze provozovat na vodní cestě jen za podmínky pojištění odpovědnosti za škodu z provozu plavidla, je

a)   loď, nejedná-li se o vlečný nebo tlačný člun nepřepravující nebezpečné věci,
b)   plovoucí stroj.“.

46. V § 11a odst. 3 písm. b) se číslo „30“ nahrazuje číslem „45“.

47. § 13a se zrušuje.

48. Vkládá se nová příloha č. 1, která včetně nadpisu zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Dosavadní přílohy č. 1 až 6 se označují jako přílohy č. 2 až 7.

49. Příloha č. 2 včetně nadpisu zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

50. Přílohy č. 3 a 4 včetně nadpisů znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

51. Za přílohu č. 4 se vkládá nová příloha č. 5, která včetně nadpisu zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Dosavadní přílohy č. 5 až 7 se označují jako přílohy č. 6 až 8.

52. Za přílohu č. 8 se vkládají nové přílohy č. 9 až 12, které včetně nadpisů znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II
Přechodné ustanovení

1. Technické požadavky stanovené normou ES-TRIN se pro provoz plavidla, které je osobní lodí, plovoucím strojem nebo rekreačním plavidlem, jehož stavba započala před 30. prosincem 2006 nebo byla dokončena do 30. prosince 2008, nemusí použít v rozsahu odchylek, které nepředstavují zjevné nebezpečí, zejména se netýkají pevnosti konstrukce, manévrovatelnosti nebo zvláštních vlastností plavidla stanovených normou ES-TRIN. Při výměně nebo úpravě dílů nebo částí plavidla musí nově vyměňované nebo upravované díly nebo části plavidla splňovat požadavky normy ES-TRIN; to neplatí při výměně dílu za stejný nebo s rovnocennou technologií a konstrukcí, jedná-li se o pravidelnou opravu nebo údržbu.

2. Splňuje-li plavidlo technické požadavky podle bodu 1, vystaví se mu osvědčení Unie, ve kterém se vyznačí odchylky od normy ES-TRIN.

3. Převozní lodě, plovoucí zařízení a plovoucí tělesa, které jsou ke dni nabytí účinnosti této vyhlášky již v provozu, mohou splňovat podmínky technické způsobilosti podle vyhlášky č. 223/1995 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky. Při výměně nebo úpravě dílů nebo částí plavidla musí u plavidel podle věty první nově vyměňované nebo upravované díly nebo části plavidla splňovat podmínky technické způsobilosti podle vyhlášky č. 223/1995 Sb., ve znění ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky; to neplatí při výměně dílu za stejný nebo s rovnocennou technologií.

Čl. III
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.

Ministr dopravy:
JUDr. Kremlík v. r.

E-shop

Dohoda o vině a trestu

Dohoda o vině a trestu

Lukáš Bohuslav - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Monografie se věnuje dohodě o vině a trestu jako institutu, který je relativně novým fenoménem v českém trestním právu. V úvodní části knihy je popsán vztah ke konceptu restorativní justice, následuje přiblížení mezinárodněprávního základu se zaměřením na přiblížení úpravy práva ...

Cena: 630 KčKOUPIT

Nepatřičné právo

Nepatřičné právo

Jakub Kříž - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Téma nespravedlivých zákonů slouží autorovi jako brána k úvahám o skutečné povaze práva a justifikaci práva pozitivního. Kniha seznamuje čtenáře s některými prvky právní filosofie Johna Finnise a s ním související školy nové teorie přirozeného práva a s argumentem neprávem Roberta ...

Cena: 280 KčKOUPIT

Exekuce srážkami ze mzdy 2023

Exekuce srážkami ze mzdy 2023

JUDr. Jan Breburda - Anag, spol. s r. o.

Publikace Exekuce srážkami za mzdy je nezbytnou příručkou v každé knihovně mzdové účtárny či exekučního úřadu. Srozumitelné vysvětlení problematiky exekucí Velmi přehledná, systematická, srozumitelným jazykem psaná publikace vymezuje provádění srážek ze mzdy přímo na základě ...

Cena: 599 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.